EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32001L0114

Padomes Direktīva 2001/114/EK (2001. gada 20. decembris), kas attiecas uz dažu veidu daļēji vai pilnīgi dehidrētu konservētu pienu, kurš paredzēts lietošanai pārtikā

OV L 15, 17.1.2002., 19./23. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 035 Lpp. 30 - 34
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 035 Lpp. 30 - 34
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 035 Lpp. 30 - 34
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 035 Lpp. 30 - 34
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 035 Lpp. 30 - 34
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 035 Lpp. 30 - 34
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 035 Lpp. 30 - 34
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 035 Lpp. 30 - 34
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 035 Lpp. 30 - 34
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 040 Lpp. 227 - 232
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 040 Lpp. 227 - 232
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 03 Sējums 008 Lpp. 241 - 245

Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 18/11/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/114/oj

32001L0114Oficiālais Vēstnesis L 015 , 17/01/2002 Lpp. 0019 - 0023


Padomes Direktīva 2001/114/EK

(2001. gada 20. decembris),

kas attiecas uz dažu veidu daļēji vai pilnīgi dehidrētu konservētu pienu, kurš paredzēts lietošanai pārtikā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 37. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā:

(1) Saskaņā ar 1992. gada 11. un 12. decembra Eiropadomes Edinburgas sanāksmes secinājumiem, ko apstiprina 1993. gada 10. un 11. decembra Eiropadomes Briseles sanāksme, dažas vertikālās direktīvas par pārtikas produktiem vienkāršo, ievērojot tikai pamatprasības, kuras izpilda attiecībā uz produktiem, uz ko tās attiecas, lai nodrošinātu šo produktu brīvu apriti iekšējā tirgū.

(2) Padomes 1975. gada 18. decembra Direktīvas 76/118/EEK par dalībvalstu tādu tiesību aktu tuvināšanu, kuri attiecas uz daļēji vai pilnīgi dehidrētu konservētu pienu, ko paredz lietošanai pārtikā [4], pamato ar tādu negodīgas konkurences apstākļu radīšanu sakarā ar atšķirībām valstu tiesību aktos par konservētu pienu, kas maldina patērētājus un tādējādi tieši ietekmē kopējā tirgus izveidi un darbību.

(3) Tāpēc izstrādā Direktīvu 76/118/EEK, nosakot definīcijas un reglamentatīvas normas attiecībā uz konservēta piena sastāvu, ražošanas specifikācijām un marķēšanu, lai nodrošinātu tā brīvu apriti Kopienā.

(4) Direktīva 76/118/EEK jāsaskaņo ar vispārīgajiem Kopienas tiesību aktiem par pārtikas produktiem, jo īpaši ar tiesību aktiem par marķēšanu, atļautajām piedevām, higiēnu un ar Padomes Direktīvā 92/46/EEK [5] noteiktajiem veterinārsanitārajiem noteikumiem.

(5) Skaidrības labad pārskata Direktīvu 76/118/EEK, lai pieņemtu viegli saprotamus noteikumus par ražošanas un tirdzniecības nosacījumiem attiecībā uz daļēji vai pilnīgi dehidrētu pienu, ko paredz lietošanai pārtikā.

(6) Vispārīgie pārtikas produktu marķēšanas noteikumi, ko paredz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/13/EK [6], piemēro, ievērojot dažus nosacījumus.

(7) Atbilstīgi Padomes 1990. gada 24. septembra Direktīvai 90/496/EEK par uzturvielu marķēšanu pārtikas produktos [7] dažas dalībvalstis atļauj šajā direktīvā noteiktajiem produktiem pievienot vitamīnus. Tomēr nav jāpieņem lēmums par šādu atļauju ieviešanu visā Kopienā. Tādēļ dalībvalstīm ir tiesības atļaut vai aizliegt valsts produkcijai pievienot vitamīnus, kaut gan jebkurā gadījumā saskaņā ar Līgumā paredzētajiem noteikumiem un principiem to nodrošina brīva preču kustība Kopienā.

(8) Uz zīdaiņiem paredzētajiem produktiem attiecina Komisijas 1991. gada 14. maija Direktīvu 91/321/EEK par zīdaiņu pārtiku un papildu pārtiku [8].

(9) Saskaņā ar Līguma 5. pantā paredzēto subsidiaritātes un proporcionalitātes principu nosaka vienotas definīcijas un kopīgus noteikumus attiecīgajiem produktiem un saskaņo noteikumus par pārtikas produktiem ar vispārīgajiem Kopienas tiesību aktiem ar mērķi, kas pienācīgi nav panākams dalībvalstīs, un tāpēc, ievērojot šīs direktīvas būtību, šādu mērķi panāk Kopiena. Ar šo direktīva nepārsniedz to būtību, kas vajadzīga, lai sasniegtu noteikto mērķi.

(10) Šīs direktīvas īstenošanas vajadzīgos pasākumus nosaka saskaņā ar Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, ar ko paredz Komisijai piešķirto izpildes pilnvaras īstenošanas procedūru [9].

(11) Lai neradītu šķēršļus brīvajā apritē, dalībvalstīm attiecībā uz minētajiem produktiem nav jāpieņem valsts noteikumi, kas nav paredzēti šajā direktīvā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Šī direktīva attiecas uz daļēji vai pilnīgi dehidrētu konservētu pienu, ko nosaka I pielikums.

2. pants

Atbilstīgi Direktīvai 90/496/EEK dalībvalstis atļauj vitamīnu pievienošanu produktiem, ko nosaka šīs direktīvas I pielikums.

3. pants

Direktīva 2000/13/EK attiecas uz produktiem, ko paredz I pielikums, ievērojot šādus nosacījumus:

1) a) I pielikumā uzskaitīto produktu nosaukumus attiecina tikai uz tajā minētajiem produktiem un, neskarot b) apakšpunktu, izmanto tirdzniecībā, lai apzīmētu šādus produktus;

b) kā alternatīva a) apakšpunktā minētajiem produktu nosaukumiem II pielikums paredz īpašu apzīmējumu sarakstu. Šādus apzīmējumus lieto attiecīgajā valodā un atbilstīgi II pielikumā paredzētajiem nosacījumiem.

2) Marķējumā norāda piena tauku saturu, ko izsaka atbilstoši galaprodukta svaram, izņemot gadījumu, ja tie ir I pielikuma 1. punkta d) un g) apakšpunktā un I pielikuma 2. punkta d) apakšpunktā noteiktie produkti, un beztauku piena pulvera ekstrakta procentuālajam saturam, ja tie ir I pielikuma 1. punktā noteiktie produkti. Šādas ziņas sniedz pie tirdzniecības nosaukuma.

3) Ja tie ir I pielikuma 2. punktā noteiktie produkti, uz etiķetes ir ieteikumi par atšķaidīšanas vai atjaunošanas metodi, tostarp sīkas ziņas par šādā veidā atšķaidīta vai atjaunota produkta tauku saturu.

4) Ja katru produktu ar svaru mazāku nekā 20 g iepako ārējā iesaiņojumā, šajā pantā prasītie dati jāuzrāda tikai uz ārējā iesaiņojuma, izņemot 1. punkta a) apakšpunktā noteikto apzīmējumu.

5) Uz I pielikuma 2. punktā noteiktā produktu marķējuma norāda, ka produkts "nav paredzēts lietošanai to zīdaiņu pārtikā, kas jaunāki par 12 mēnešiem".

4. pants

Par I un II pielikumā noteiktajiem produktiem dalībvalstīs nav jāpieņem valsts noteikumi, kas nav paredzēti šajā direktīvā.

5. pants

Lai īstenotu šo direktīvu attiecībā uz turpmāk minētajiem jautājumiem, nepieciešamos pasākumus nosaka saskaņā ar 6. panta 2. punktā norādīto regulatīvo procedūru:

- šīs direktīvas saskaņošana ar vispārīgajiem Kopienas tiesību aktiem par pārtikas produktiem,

- pielāgošana tehnikas attīstībai.

6. pants

1. Komisijai palīdz Pastāvīgā pārtikas produktu komiteja (turpmāk "Komiteja"), ko izveido atbilstīgi Lēmuma 69/414/EEK [10] 1. pantam.

2. Ja ir norāde uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja nosaka savu reglamentu.

7. pants

Ar šo no 2003. gada 17. jūlija atceļ Direktīvu 76/118/EEK.

Norādes uz atcelto direktīvu tulko atbilstoši norādēm uz šo direktīvu.

8. pants

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai līdz 2003. gada 17. jūlijam izpildītu šo direktīvu. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Šādus pasākumus piemēro tā, lai:

- no 2003. gada 17. jūlija atļautu I pielikumā noteikto produktu tirdzniecību, ja tie atbilst šajā direktīvā paredzētajām definīcijām un nosacījumiem,

- no 2004. gada 17. jūlija aizliegtu tādu produktu tirdzniecību, kuri neatbilst šīs direktīvas prasībām.

Tomēr līdz krājumu beigām atļauj tādu produktu tirdzniecību, kuri neatbilst šīs direktīvas prasībām, bet kuri marķēti pirms 2004. gada 17. jūlija saskaņā ar Direktīvu 76/118/EEK.

Kad dalībvalstis nosaka minētos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka procedūru, kā izdarīt šādas atsauces.

9. pants

Šī direktīva stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

10. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2001. gada 20. decembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

C. Picqué

[1] OV C 231, 9.8.1996., 20. lpp.

[2] OV C 279, 1.10.1999., 95. lpp.

[3] OV C 56, 24.2.1997., 20. lpp.

[4] OV L 24, 30.1.1976., 49. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar 1994. gada Pievienošanās aktu.

[5] OV L 268, 14.9.1992., 1. lpp.Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu94/71/EK(OV L 368, 31.12.1994., 33. lpp.).

[6] OV L 109, 6.5.2000., 29. lpp.

[7] OV L 276, 6.10.1990., 40. lpp.

[8] OV L 175, 4.7.1991., 35. lpp.Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 1999/50/EK (OV L 139, 2.6.1999., 29. lpp.).

[9] OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

[10] OV L 291, 19.11.1969., 9. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

PRODUKTU UN PRODUKTU NOSAUKUMU DEFINĪCIJAS

1. Daļēji dehidrēts piens.

Tas ir šķidrs produkts, saldināts vai nesaldināts, ko iegūst tieši, daļēji atdalot ūdeni no piena, no pilnīgi vai daļēji nokrejota piena vai no šo produktu maisījuma, kuram ir krējuma piejaukums vai pilnīgi dehidrēts piens, vai arī abi šie produkti, pilnīgi dehidrēta piena piedeva galaproduktos nepārsniedz 25 % no kopējās piena sausnas.

- Nesaldināta kondensētā piena veidi:

a) kondensēts piens ar augstu tauku saturu.

Daļēji dehidrēts piens, kurā pēc svara ir ne mazāk kā 15 % tauku un ne mazāk kā 26,5 % kopējās piena sausnas;

b) kondensēts piens.

Daļēji dehidrēts piens, kurā pēc svara ir ne mazāk kā 7,5 % tauku un ne mazāk kā 25 % kopējās piena sausnas;

c) kondensēts, daļēji nokrejots piens.

Daļēji dehidrēts piens, kurā pēc svara ir ne mazāk kā 1 % un ne vairāk kā 7,5 % tauku, un ne mazāk kā 20 % kopējās piena sausnas;

d) kondensēts vājpiens.

Daļēji dehidrēts piens, kurā pēc svara ir ne vairāk kā 1 % tauku un ne mazāk kā 20 % kopējās piena sausnas;

- saldināta kondensētā piena veidi:

e) saldināts kondensētais piens.

Tāds daļēji dehidrēts piens ar saharozes (daļēji rafinēts cukurs, baltais cukurs vai rafinētais cukurs, vai īpaši rafinētais cukurs) piejaukumu, kurā pēc svara ir ne mazāk kā 8 % tauku un 28 % kopējās piena sausnas;

f) saldināts, daļēji nokrejots kondensēts piens.

Tāds daļēji dehidrēts piens ar saharozes (daļēji rafinēts cukurs, baltais cukurs vai rafinētais cukurs, vai īpaši rafinētais cukurs) piejaukumu, kurā pēc svara ir ne mazāk kā 1 % un ne vairāk kā 8 % tauku, un ne mazāk kā 24 % kopējās piena sausnas;

g) saldināts kondensēts vājpiens.

Tāds daļēji dehidrēts piens ar saharozes (daļēji rafinēts cukurs, baltais cukurs vai rafinētais cukurs, vai īpaši rafinētais cukurs) piejaukumu, kurā pēc svara ir ne vairāk kā 1 % tauku un ne mazāk kā 24 % kopējās piena sausnas.

2. Pilnīgi dehidrēts piens.

Tas ir tāds ciets produkts, kura galaproduktā pēc svara nav vairāk kā 5 % ūdens, kas iegūts tieši, atdalot ūdeni no piena, no pilnīgi vai daļēji nokrejota piena, no krējuma vai šo produktu maisījuma.

a) Sausais piens ar augstu tauku saturu vai piena pulveris ar augstu tauku saturu.

Dehidrēts piens, kurā pēc svara ir ne mazāk kā 42 % tauku;

b) sausais pilnpiens vai pilnpiena pulveris.

Dehidrēts piens, kurā pēc svara ir ne mazāk kā 26 % un ne vairāk kā 42 % tauku;

c) daļēji nokrejots sausais piens vai daļēji nokrejota piena pulveris.

Dehidrēts piens, kurā pēc svara ir vairāk nekā 1,5 % un mazāk nekā 26 % tauku;

d) sausais vājpiens jeb vājpiena pulveris.

Dehidrēts piens, kurā pēc svara ir ne vairāk kā 1,5 % tauku.

3. Apstrāde:

a) 1. punkta e) līdz g) apakšpunktā noteikto produktu ražošanā papildus pievieno laktozi, kas ir ne vairāk kā 0,03 % no galaprodukta svara;

b) neskarot 1992. gada 16. jūnija Direktīvu 92/46/EEK, ar ko paredz veterinārsanitāros noteikumus attiecībā uz svaigpiena, termiski apstrādāta piena un piena produktu ražošanu un laišanu tirgū, 1 un 2. punktā minēto produktu konservēšanu veic:

- 1. punkta a) līdz d) apakšpunktā minētos produktus apstrādā termiski (sterilizācija, ultratermoapstrāde utt.),

- 1. punkta e) līdz g) apakšpunktā minētajiem produktiem pievieno saharozi,

- 2. punktā minētos produktus atūdeņo.

4. Atļautās piedevas.

Saskaņā ar 2. pantu šajā pielikumā minētajiem produktiem atļauj vitamīnu pievienošanu atbilstīgi Direktīvas 90/496/EEK prasībām.

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

ĪPAŠI APZĪMĒJUMI DAŽIEM PRODUKTIEM, KAS UZSKAITĪTI I PIELIKUMĀ

a) Angļu valodas terminu "evaporated milk" tulko atbilstoši I pielikuma 1. punkta b) apakšpunktā minētajam produktam, kurā pēc svara ir vismaz 9 % tauku un 31 % kopējās piena sausnas;

b) franču valodas terminus "lait demi-écrémé concentré" un "lait demi-écrémé concentré non sucré", spāņu valodas terminu "leche evaporada semidesnatada", holandiešu valodas terminus "geëvaporeerde halfvolle melk" vai "halfvolle koffiemelk" un angļu valodas terminu "evaporated semi-skimmed milk" tulko atbilstoši I pielikuma 1. punkta c) apakšpunktā noteiktajam produktam, kurā pēc svara ir no 4 % līdz 4,5 % tauku un ne mazāk kā 24 % kopējās sausnas;

c) dāņu valodas terminu "kondenseret kaffefløde" un vācu valodas terminu "kondensierte Kaffeesahne" tulko atbilstoši I pielikuma 1. punkta a) apakšpunktā noteiktajam produktam;

d) dāņu valodas terminu "flødepulver", vācu valodas terminus "Rahmpulver" un "Sahnepulver", franču valodas terminu "crème en poudre", holandiešu valodas terminu "roompoeder", zviedru valodas terminu "gräddpulver" un somu valodas terminu "kermajauhe" tulko atbilstoši I pielikuma 2. punkta a) apakšpunktā noteiktajam produktam;

e) franču valodas terminu "lait demi-écrémé concentré sucré", spāņu valodas terminu "leche condensada semidesnatada" un holandiešu valodas terminu "gecondenseerde halfvolle melk met suiker" tulko atbilstoši I pielikuma 1. punkta f) apakšpunktā noteiktajam produktam, kurā pēc svara ir no 4 % līdz 4,5 % tauku un ne mazāk kā 28 % kopējās piena sausnas;

f) franču valodas terminu "lait demi-écrémé en poudre", holandiešu valodas terminu "halfvolle melkpoeder" un angļu valodas terminus "semi-skimmed milk powder" vai "dried semi-skimmed milk" tulko atbilstoši I pielikuma 2. punkta c) apakšpunktā noteiktajam produktam ar tauku saturu no 14 % līdz 16 %;

g) portugāļu valodas terminu "leite em pó meio gordo" tulko atbilstoši I pielikuma 2. punkta c) apakšpunktā noteiktajam produktam ar tauku saturu no 13 % līdz 26 %;

h) holandiešu valodas terminu "koffiemelk" tulko atbilstoši I pielikuma 1. punkta b) apakšpunktā noteiktajam produktam;

i) somu valodas terminu "rasvaton maitojauhe" tulko atbilstoši I pielikuma 2. punkta d) apakšpunktā noteiktajam produktam;

j) spāņu valodas terminu "leche en polvo semidesnatada" tulko atbilstoši I pielikuma 2. punkta c) apakšpunktā noteiktajam produktam ar tauku saturu no 10 % līdz 16 %.

--------------------------------------------------

Augša