EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32001L0011

Komisijas Direktīva 2001/11/EK (2001. gada 14. februāris), ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 96/96/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tehniskajām apskatēm – komerciālo transportlīdzekļu ātruma ierobežošanas ierīces funkcionālo pārbaudiDokuments attiecas uz EEZ.

OV L 48, 17.2.2001., 20./21. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 07 Sējums 005 Lpp. 374 - 375
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 005 Lpp. 374 - 375
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 005 Lpp. 374 - 375
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 005 Lpp. 374 - 375
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 07 Sējums 005 Lpp. 374 - 375
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 005 Lpp. 374 - 375
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 07 Sējums 005 Lpp. 374 - 375
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 07 Sējums 005 Lpp. 374 - 375
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 005 Lpp. 374 - 375
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 07 Sējums 008 Lpp. 36 - 37
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 008 Lpp. 36 - 37

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 25/06/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/11/oj

32001L0011Oficiālais Vēstnesis L 048 , 17/02/2001 Lpp. 0020 - 0021


Komisijas Direktīva 2001/11/EK

(2001. gada 14. februāris),

ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 96/96/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tehniskajām apskatēm - komerciālo transportlīdzekļu ātruma ierobežošanas ierīces funkcionālo pārbaudi

(dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 20. decembra Direktīvu 96/96/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tehniskajām apskatēm [1], kura grozīta ar Komisijas Direktīvu 1999/52/EK [2], un īpaši tās 8. pantu,

tā kā:

(1) Ar Padomes 1992. gada 10. februāra Direktīvu 92/6/EEK par ātruma ierobežošanas ierīču uzstādīšanu un izmantošanu noteiktu kategoriju transportlīdzekļos Kopienā [3] drošības, vides aizsardzības un konkurences izlīdzināšanas nolūkos ir uzdots dažus M3 un N3 kategorijas transportlīdzekļus aprīkot ar braukšanas ātruma ierobežotāju (RSL) sistēmām. Transportlīdzekļiem, uz kuriem attiecas direktīva, minētās ierīces ir uzstādītas līdz 1996. gada 1. janvārim.

(2) Direktīvā 96/96/EK nav prasības funkcionāli pārbaudīt RSL sistēmas, tas ir, ierīces spēju efektīvi kontrolēt transportlīdzekļa maksimālo ātrumu.

(3) Izdarot grozījumus, ar šo direktīvu iestādēm nosaka prasību pārbaudīt RSL darbības pareizību.

(4) Tagad ir pieejamas vienkāršas, parastas diagnostikas sistēmas, ar ko pārbaudes organizācijas var pārbaudīt lielāko daļu uzstādīto ātruma ierobežotāju. Lai pārbaudītu transportlīdzekļus, ko nevar pārbaudīt ar šādām viegli pieejamām diagnostikas ierīcēm, iestādēm būs jāizmanto aprīkojums, kuru var iegūt no oriģinālā transportlīdzekļa izgatavotāja, vai jāparedz tas, ka ir pieņemama attiecīga izziņa par testu no transportlīdzekļa izgatavotāja vai tā pilnvarotas organizācijas.

(5) Turpmāk atvieglosies to transportlīdzekļu ātruma ierobežotāja darbības pareizības periodiskās pārbaudes, kas aprīkotas ar jaunām reģistrācijas kontrolierīcēm (digitālo tahogrāfu) saskaņā ar Padomes 1998. gada 24. septembra Regulu (EK) Nr. 2135/98, ar kuru groza Regulu (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, un Direktīvu 88/599/EEK attiecībā uz Regulas (EEK) Nr. 3820/85 un Regulas (EEK) Nr. 3821/85 piemērošanu [4]. Jaunus transportlīdzekļus ar šādām ierīcēm aprīko no 2003. gada.

(6) Tā kā šīs direktīvas noteikumi saskan ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura ar Direktīvas 96/96/EK 8. pantu izveidota, lai tehnikas attīstībai pielāgotu direktīvu par mehānisko transportlīdzekļu tehniskajām apskatēm,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 96/96/EK II pielikuma 7.10. punktam pievieno šādu ceturto ievilkumu:

"— pēc vajadzības pārbauda, vai ātrums, saskaņā ar kuru ir noregulēta ātruma ierobežošanas ierīce, atbilst ierobežojumiem saskaņā ar Direktīvas 92/6/EEK 2. un 3. pantu un vai ātruma ierobežošanas ierīce novērš to, ka tajos pašos pantos minētie transportlīdzekļi pārsniedz minēto noteikto vērtību."

2. pants

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai šīs direktīvas prasības izpildītu vēlākais divus gadus pēc direktīvas stāšanās spēkā. Par to dalībvalstis tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem minētos aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to savu tiesību aktu noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, kuru reglamentē ar šo direktīvu.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā 20. dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2001. gada 14. februārī

Komisijas vārdā —

priekšsēdētāja vietnieks

Loyola De Palacio

[1] OV L 46, 17.2.1997., 1. lpp.

[2] OV L 142, 5.6.1999., 26. lpp.

[3] OV L 57, 2.3.1992., 27. lpp.

[4] OV L 274, 9.10.1998., 1. lpp.

--------------------------------------------------

Augša