Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32001L0010

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/10/EK (2001. gada 22. maijs), ar ko groza Padomes Direktīvu 91/68/EEK attiecībā uz skrepi slimību

OV L 147, 31.5.2001., 41./41. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 032 Lpp. 329 - 329
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 032 Lpp. 329 - 329
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 032 Lpp. 329 - 329
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 032 Lpp. 329 - 329
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 032 Lpp. 329 - 329
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 032 Lpp. 329 - 329
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 032 Lpp. 329 - 329
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 032 Lpp. 329 - 329
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 032 Lpp. 329 - 329
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 037 Lpp. 253 - 253
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 037 Lpp. 253 - 253
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 03 Sējums 029 Lpp. 274 - 274

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/10/oj

32001L0010Oficiālais Vēstnesis L 147 , 31/05/2001 Lpp. 0041 - 0041


Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/10/EK

(2001. gada 22. maijs),

ar ko groza Padomes Direktīvu 91/68/EEK attiecībā uz skrepi slimību

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 152. panta 4. punkta b) apakšpunktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

rīkojoties saskaņā ar Līguma 251. pantā izklāstīto procedūru [3],

tā kā:

(1) Attiecībā uz skrepi slimību dzīvnieku veselības nosacījumi, kas ietver dzīvnieku laišanu tirgū, ir noteikti Padomes 1991. gada 28. janvāra Direktīvā 91/68/EEK par dzīvnieku veselības nosacījumiem, kas reglamentē Kopienas iekšējo tirdzniecību ar aitām un kazām [4].

(2) Komisija ir saņēmusi zinātniskus atzinumus par vairākiem transmisīvo sūkļveida encefalopātiju aspektiem, jo īpaši no Zinātniskās vadības komitejas. Ņemot vērā šos atzinumus, ir jāpārskata Direktīvā 91/68/EEK paredzētie noteikumi.

(3) Ir jāpieņem noteikumi par visiem jautājumiem saistībā ar transmisīvajām sūkļveida encefalopātijām, lai tos piemērotu jo īpaši tādu dzīvu dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanai un laišanai tirgū, kas minēti 1. panta 1. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22. maija Regulā (EK) Nr. 999/2001, ar ko paredz noteikumus dažu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju profilaksei, kontrolei un izskaušanai [5].

(4) Šī direktīva tieši attiecas uz sabiedrības veselības aizsardzību, un tai ir būtiska nozīme iekšējā tirgus darbībā. Tādēļ par juridisko pamatu būtu jāņem Līguma 152. panta 4. punkta b) apakšpunkts, lai pieņemtu noteikumus dažu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju profilaksei un kontrolei.

(5) Tāpēc atbilstīgi jāgroza Direktīva 91/68/EEK,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 91/68/EEK groza šādi:

1. Direktīvas 2. panta 7. punktā palīgteikumu "kas minēta B pielikuma I un II iedaļā" aizstāj ar "kas minēta B pielikuma I iedaļā".

2. Svītro 6. panta b) apakšpunktu.

3. Direktīvas 7. panta 1. punktā palīgteikumu "kas minētas B pielikuma II un III iedaļā" aizstāj ar "kas minētas B pielikuma III iedaļā".

4. Direktīvas 8. panta 1. punktā palīgteikumu "kas minēta B pielikuma II un III iedaļā" aizstāj ar "kas minēta B pielikuma III iedaļā".

5. Svītro B pielikuma II iedaļu.

2. pants

1. Dalībvalstis ne vēlāk kā 2001. gada 30. jūnijā ievieš normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Par to tās tūlīt informē Komisiju.

Dalībvalstis piemēro minētos tiesību aktus no 2001. gada 1. jūlija.

Kad dalībvalstis pieņem šos tiesību aktus, tajos iekļauj atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka metodes, kā izdarīt šādas atsauces.

2. Dalībvalstis dara zināmus Komisijai savu tiesību aktu noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, kuru reglamentē šī direktīva. Komisija par to informē pārējās dalībvalstis.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā 20. dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2001. gada 22. maijā

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētāja

N. Fontaine

Padomes vārdā —

priekšsēdētāja

M. Winberg

[1] OV C 45, 19.2.1999., 33. lpp.

[2] OV C 258, 10.9.1999., 19. lpp.

[3] Eiropas Parlamenta 2000. gada 16. februāra atzinums (OV C 339, 29.11.2000., 128. lpp.) un Padomes 2001. gada 12. februāra lēmums.

[4] OV L 46, 19.2.1991., 19. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 94/953/EK (OV L 371, 31.12.1994., 14. lpp.).

[5] OV L 147, 31.5.2001., 1. lpp.

--------------------------------------------------

Augša