EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32001L0001

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/1/EK (2001. gada 22. janvāris), ar ko groza Padomes Direktīvu 70/220/EEK attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu gaisa piesārņošanu, ko rada emisija no mehāniskajiem transportlīdzekļiem

OV L 35, 6.2.2001., 34./35. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 026 Lpp. 186 - 187
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 026 Lpp. 186 - 187
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 026 Lpp. 186 - 187
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 026 Lpp. 186 - 187
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 026 Lpp. 186 - 187
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 026 Lpp. 186 - 187
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 026 Lpp. 186 - 187
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 026 Lpp. 186 - 187
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 026 Lpp. 186 - 187
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 030 Lpp. 207 - 208
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 030 Lpp. 207 - 208

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 01/01/2013; Atcelts ar 32007R0715

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/1/oj

32001L0001Oficiālais Vēstnesis L 035 , 06/02/2001 Lpp. 0034 - 0035


Eiropas Parlamenta un padomes Direktīva 2001/1/EK

(2001. gada 22. janvāris),

ar ko groza Padomes Direktīvu 70/220/EEK attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu gaisa piesārņošanu, ko rada emisija no mehāniskajiem transportlīdzekļiem

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 95. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru [3],

tā kā:

(1) Padomes Direktīva 70/220/EEK (1970. gada 20. marts) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu gaisa piesārņošanu, ko rada emisija no mehāniskajiem transportlīdzekļiem [4], ir viena no atsevišķām direktīvām par tipa apstiprināšanās procedūru, kas noteikta ar Padomes Direktīvu 70/156/EEK (1970. gada 6. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu [5].

(2) Direktīva 70/220/EEK nosaka specifikācijas mehānisko transportlīdzekļu radīto emisiju testēšanai savā jomā. Ņemot vērā jaunāko pieredzi un straujo iebūvētu diagnostikas sistēmu attīstību, ir lietderīgi attiecīgi pielāgot šīs specifikācijas.

(3) Iebūvētas diagnostikas sistēmas (OBD) transportlīdzekļiem ar dzirksteļaizdedzes motoriem, ko pastāvīgi vai daļēji darbina ar sašķidrinātu naftas gāzi vai dabas gāzi, ir mazāk attīstītā pakāpē, un tiem iebūvētu diagnostikas sistēmu nevar pieprasīt pirms 2003. gada.

(4) Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Direktīva 70/220/EEK,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 70/220/EEK I pielikuma 8.1. iedaļu aizstāj ar šādu iedaļu:

"8.1. Transportlīdzekļi ar dzirksteļaizdedzes motoriem

8.1.1. Motori, ko darbina ar benzīnu

No 2000. gada 1. janvāra jauni tipi un no 2001. gada 1. janvāra visi tipi M1 kategorijas transportlīdzekļiem — izņemot transportlīdzekļus, kuru maksimālā masa pārsniedz 2500 kg, — un N1 kategorijas I klases transportlīdzekļiem jāaprīko ar OBD emisiju kontroles sistēmu saskaņā ar XI pielikumu.

No 2001. gada 1. janvāra jauni tipi un no 2002. gada 1. janvāra visi tipi N1 kategorijas II un III klases transportlīdzekļiem un M1 kategorijas transportlīdzekļiem, kuru maksimālā masa pārsniedz 2500 kg, jāaprīko ar OBD emisiju kontroles sistēmu saskaņā ar XI pielikumu.

8.1.2. Transportlīdzekļi, kurus darbina ar sašķidrinātu naftas gāzi un dabas gāzi

No 2003. gada 1. janvāra jauni tipi un no 2004. gada 1. janvāra visi tipi M1 kategorijas transportlīdzekļiem — izņemot transportlīdzekļus, kuru maksimālā masa pārsniedz 2500 kg, — un NI kategorijas I klases transportlīdzekļiem, kas kā degvielu pastāvīgi vai daļēji izmanto sašķidrinātu naftas gāzi vai dabas gāzi, jāaprīko ar OBD emisijas kontroles sistēmu saskaņā ar XI pielikumu.

No 2006. gada 1. janvāra jauni tipi un no 2007. gada 1. janvāra visi tipi N1 kategorijas II un III klases transportlīdzekļiem un M1 kategorijas transportlīdzekļiem, kuru maksimālā masa pārsniedz 2500 kg un kuri kā degvielu izmanto sašķidrinātu naftas gāzi vai dabas gāzi, jāaprīko ar OBD emisiju kontroles sistēmu saskaņā ar XI pielikumu."

2. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības līdz 2002. gada 6. februārim. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem šos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus galvenos savu tiesību aktus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2001. gada 22. janvārī

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētāja

N. Fontaine

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

A. Lindh

[1] OV C 365 E, 19.12.2000., 268. lpp.

[2] OV C 204, 18.7.2000., 1. lpp.

[3] Eiropas Parlamenta 2000. gada 17. maija Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts), Padomes 2000. gada 10. oktobra Kopējā nostāja (OV C 329, 20.11.2000., 1. lpp.) un Eiropas Parlamenta 2000. gada 13. decembra Lēmums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[4] OV L 76, 6.4.1970., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 1999/102/EK (OV L 334, 28.12.1999., 43. lpp.).

[5] OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/91/EK (OV L 11, 16.1.1999., 25. lpp.).

--------------------------------------------------

Augša