EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32000L0082

Komisijas Direktīva 2000/82/EK (2000. gada 20. decembris), ar kuru groza pielikumus Padomes Direktīvai 76/895/EEK, 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu attiecīgi augļos un dārzeņos un uz tiem, labībā un uz tās, dzīvnieku izcelsmes produktos un uz tiem un dažos augu izcelsmes produktos, to skaitā augļos un dārzeņos un uz tiemdokuments attiecas uz EEZ

OV L 3, 6.1.2001., 18./26. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 031 Lpp. 181 - 189
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 031 Lpp. 181 - 189
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 031 Lpp. 181 - 189
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 031 Lpp. 181 - 189
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 031 Lpp. 181 - 189
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 031 Lpp. 181 - 189
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 031 Lpp. 181 - 189
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 031 Lpp. 181 - 189
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 031 Lpp. 181 - 189
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 035 Lpp. 263 - 271
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 035 Lpp. 263 - 271
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 03 Sējums 003 Lpp. 90 - 98

In force [lv]

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/82/oj

32000L0082Official Journal L 003 , 06/01/2001 P. 0018 - 0026


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2000/82/EK

(2000. gada 20. decembris),

ar kuru groza pielikumus Padomes Direktīvai 76/895/EEK, 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu attiecīgi augļos un dārzeņos un uz tiem, labībā un uz tās, dzīvnieku izcelsmes produktos un uz tiem un dažos augu izcelsmes produktos, to skaitā augļos un dārzeņos un uz tiem

(dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1976. gada 23. novembra Direktīvu 76/895/EEK par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu augļos un dārzeņos un uz tiem 1, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2000/57/EK 2, un jo īpaši tās 5. pantu,

ņemot vērā Padomes 1986. gada 24. jūlija Direktīvu 86/362/EEK par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu labībā un uz tās 3, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2000/81/EK 4, un jo īpaši tās 10. pantu,

ņemot vērā Padomes 1986. gada 24. jūlija Direktīvu 86/363/EEK par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos un uz tiem 5, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2000/81/EK, un jo īpaši tās 10. pantu,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 27. novembra Direktīvu 90/642/EEK par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu augu izcelsmes produktos, to skaitā augļos un dārzeņos un uz tiem 6, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2000/81/EK, un jo īpaši tās 7. pantu,

tā kā:

(1) Lai nodrošinātu pietiekamu augu aizsardzību attiecībā uz labību un augu izcelsmes produktiem, to skaitā augļiem un dārzeņiem, jāievēro, ka atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi ietekmē minimālo pesticīdu daudzumu pielietošanu, ko īsteno tādējādi, ka atlieku daudzums ir faktiski vismazākais un pieņemams no toksiskā viedokļa, jo īpaši attiecībā uz vides aizsardzību un uz patērētājiem noteikto devu. Dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos atlieku daudzumus ietekmē dzīvnieku patērētā labība un augu izcelsmes produkti, kas apstrādāti ar pesticīdiem, kā arī attiecīgā gadījumā veterināro medikamentu lietošanas tiešās sekas.

(2) Pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamos daudzumus izskata atkārtoti un maina, ievērojot jaunāko informāciju un datus. Maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu (MPAD) nosaka atbilstoši minimālajam analītiski nosakāmajam daudzumam, ja augu aizsardzības līdzekļu atļautā pielietošana nerada nosakāmus pesticīdu atlieku daudzumus pārtikas produktā vai uz tā, vai ja līdzekļus nav atļauts pielietot, vai ja par dalībvalstī atļauto pielietošanu nav iesniegti vajadzīgie dati, vai ja nav iesniegti šādi vajadzīgie dati par tādu pielietošanu trešajās valstīs, kuras dēļ rodas atliekas tādos pārtikas produktos vai uz tiem, kas var nokļūt Kopienas tirgus apritē.

(3) Pieņem Komisijas lēmumus neiekļaut aktīvās vielas azinfosetilu (Komisijas Lēmums 95/276/EK 7), profāmu (Komisijas Lēmums 96/586/EK 8), dinoterbu (Komisijas Lēmums 98/269/EK 9), dinitrolkrezolu (Komisijas Lēmums 1999/164/EK 10), pirazofosu (Komisijas Lēmums 2000/233/EK 11), monolinuronu (Komisijas Lēmums 2000/234/EK 12), un klozolinātu (Komisijas Lēmums 2000/626/EK 13), un teknazēnu (Komisijas Lēmums 2000/725/EK 14) I pielikumā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvā 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū 15, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2000/80/EK 16. Minētie lēmumi paredz, ka šādu aktīvo vielu saturošu augu aizsardzības līdzekļu pielietošana Kopienā vairs nav atļauta. Tādēļ visas pesticīdu atliekas, ko izraisa minēto augu aizsardzības līdzekļu pielietošana, uzskaita Direktīvas 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK pielikumos, lai radītu iespēju atbilstīgi uzraudzīt un kontrolēt to pielietošanu un aizsargātu patērētājus. Lai īstenotu tiesisko paļāvību attiecībā uz esošo pesticīdu krājumu pielietošanu, Komisijas lēmumi par neiekļaušanu paredz laikposmu pakāpeniskai pielietošanas pārtraukšanai, un ir lietderīgi noteikt, ka iekams nav beidzies šādas vielas pakāpeniskas pielietošanas pārtraukšanas periods nepiemēro atlieku maksimāli pieļaujamos daudzumus ar priekšnoteikumu, ka attiecīgās vielas pielietošana Kopienā nav atļauta.

(4) Direktīvas 76/895/EEK, kas grozīta ar Komisijas Direktīvu 82/528/EEK 17, II pielikumā noteikti atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi attiecībā uz azinfosetilu dažos izstrādājumos, bet dalībvalstīm atļauj lielāku maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu. Lai Kopienā noteiktu saskaņotus pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamos daudzumus attiecībā uz azinfosetilu augļos un dārzeņos un uz tiem, minētos maksimāli pieļaujamos daudzumus iekļauj Direktīvā 90/642/EEK. Turklāt, atsaucot pielietošanas atļaujas Kopienā, tos groza.

(5) Maksimāli pieļaujamos atlieku daudzumus Kopienā un Pārtikas kodeksā ieteiktos daudzumus nosaka un vērtē pēc līdzīgām procedūrām. Kodeksā nav noteikti maksimāli pieļaujamie daudzumi attiecībā uz azinfosetilu, dinoterbu, dinitrolkrezolu, monolinuronu, profāmu un klozolinātu. Kodeksā ir ierobežots skaits atlieku maksimāli pieļaujamiem daudzumiem attiecībā uz pirazofosu un teknazēnu, un tos ņem vērā, nosakot šajā direktīvā paredzētos maksimāli pieļaujamos daudzumus. Kopiena dara zināmu Komisijas direktīvas projektu Pasaules tirdzniecības organizācijai un saņemtās atsauksmes ievēro, izstrādājot direktīvas galīgo variantu. Pamatojoties uz iesniegtiem pieļaujamajiem datiem un patērētāju uzņemtās devas vērtējumu, Komisija izskata iespēju noteikt atlieku maksimāli pieļaujamos daudzumus importa pielaidēs attiecībā uz konkrētām pesticīdu/kultūraugu kombinācijām 18.

6) Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās augu veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 76/895/EEK II pielikumā svītro ierakstus attiecībā uz azinfosetilu.

2. pants

Direktīvas 86/362/EEK II pielikuma A daļas tabulā pievieno ierakstus attiecībā uz šādu pesticīdu atliekām:

Pesticīdu atliekas Maksimāli pieļaujamais daudzums (mg/kg)

Azinofosetils 0,05 *

Klozolināts 0,05 *

Dinoterbs 0,05 *

Dinitrolkrezols 0,05 *

Monolinurons 0,05 *

Profāms 0,05 *

Pirazofoss 0,05 *

Teknazēns 0,05 *

* Norāda minimālo analītiski nosakāmo daudzumu.

3. pants

Ar šo Direktīvas 86/363/EEK II pielikumā izdara šādus grozījumus.

1. Tabulas A daļā pievieno ierakstus attiecībā uz šādu pesticīdu atliekām:

Pesticīdu atliekas Maksimāli pieļaujamais daudzums (mg/kg)

No taukiem, kas atrodas gaļā, gaļas izstrādājumos, subproduktos un dzīvnieku taukos, kas uzskaitīti I pielikumā un uz ko attiecas KN kodi Nr. 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 un 1602 (1) (4) Govs pienā un govs pilnpienā, ko uzskaita I pielikumā un uz ko attiecas KN kods Nr. 0401; citos pārtikas produktos, uz ko attiecas KN kodi Nr. 0401, 0402, 0405 00, 0406 saskaņā ar (2) (4) No svaigām olām bez čaumalām, putnu olām un olu dzeltenumiem, kas uzskaitīti I pielikumā un uz ko attiecas KN kodi Nr. 0407 00 un 0408 (3) (4)

Azinfosetils 0,05 * 0,05 * 0,05 *

Pirazofoss 0,02 * 0,02 * 0,1 *

Teknazēns 0,05 * 0,05 * 0,05 *

* Norāda minimālo analītiski nosakāmo daudzumu.

2. Tabulas B daļā pievieno ierakstus attiecībā uz šādu pesticīdu atliekām:

Pesticīdu atliekas Maksimāli pieļaujamais daudzums (mg/kg)

No gaļas, to skaitā taukiem, gaļas izstrādājumiem, subproduktiem un dzīvnieku taukiem, kas uzskaitīti I pielikumā un uz ko attiecas KN kodi Nr. 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 un 1602 Pienā un piena produktos, kas uzskaitīti I pielikumā un uz ko attiecas KN kodi Nr. 0401, 0402, 0405 00 un 0406 No svaigām olām bez čaumalām, putnu olām un olu dzeltenumiem, kas uzskaitīti I pielikumā un uz ko attiecas KN kodi Nr. 0407 00 un 0408

Dinoterbs 0,05 * 0,05 * 0,05 *

Dinitrolkrezols 0,05 * 0,05 * 0,05 *

Profāms 0,05 * 0,05 * 0,05 *

Monolinurons 0,05 * 0,05 * 0,05 *

* Norāda minimālo analītiski nosakāmo daudzumu.

4. pants

Direktīvas 90/642/EEK II pielikuma tabulā pievieno ierakstus attiecībā uz pesticīdu atliekām, kas izklāstīti šīs direktīvas pielikumā.

5. pants

1. Šī direktīva stājas spēkā pēc divdesmit dienām pēc šīs direktīvas publicēšanas.

2. Dalībvalstis pieņem un publicē normatīvos vai administratīvos aktus, lai līdz 2001. gada 1. jūlijam izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt informē par to Komisiju.

3. Minētos aktus tās piemēro no 2001. gada 1. jūlija attiecībā uz azinfosetilu, profāmu un dinoterbu.

4. Minētos aktus tās piemēro no 2002. gada 1. jūlija attiecībā uz dinitrolkrezolu, pirazofosu un monolinuronu.

5. Minētos aktus tās piemēro no 2003. gada 1. jūlija attiecībā uz klozolinātu un teknazēnu.

6. Kad dalībvalstis pieņem minētos aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis pieņem procedūru, kā izdarīt šādu atsauci.

6. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2000. gada 20. decembrī

Komisijas vārdā Komisijas loceklis David BYRNE

1 OV L 340, 9.12.1976., 26. lpp.

2 OV L 244, 29.9.2000., 76. lpp.

3 OV L 221, 7.8.1986., 37. lpp.

4 OV L 326, 22.12.2000., 56. lpp.

5 OV L 221, 7.8.1986., 43. lpp.

6 OV L 350, 14.12.1990., 71. lpp.

7 OV L 170, 20.7.1995., 22. lpp.

8 OV L 257, 10.10.1996., 41. lpp.

9 OV L 117, 21.4.1998., 13. lpp.

10 OV L 54, 2.3.1999., 21. lpp.

11 OV L 73, 22.3.2000., 16. lpp.

12 OV L 73, 22.3.2000., 18. lpp.

13 OV L 263, 13.10.2000., 32. lpp.

14 OV L 292, 21.11.2000., 30. lpp.

15 OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.

16 OV L 309, 9.12.2000., 14. lpp.

17 OV L 234, 9.8.1982., 1. lpp.

18 Metodiskas norādes par importa pielaidēm - Dokuments 7169/VI/99 (1. redakcija).

PIELIKUMS

Produktu grupas un atsevišķu produktu paraugi, kam piemēro maksimāli pieļaujamos atlieku daudzumus Pesticīdu atliekas un maksimālais atlieku daudzums (mg/kg)

Azinfosetils Klozolināts Dinoterbs Dinitrolkrezols Monolinurons Profāms Pirazofoss Teknazēns

1. Svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti augļi, kas konservēti saldējot, bez cukura piedevām; rieksti 0,05 * 0,05 * 0,05 * 0,05 * 0,05 * 0,05 * 0,05 * 0,05 *

I) CITRUSAUGĻI

greipfrūti

citroni

laimi

mandarīni (to skaitā klementīni un pārējie hibrīdi)

apelsīni

pampelmūzes

citi

II) KOKU RIEKSTI (lobīti vai nelobīti)

mandeles

Brazīlijas rieksti

Indijas rieksti

ēdamie kastaņi

kokosrieksti

lazdu rieksti

Makadāmijas rieksti

pekanrieksti

priežu rieksti

pistācijas

valrieksti

citi

III) SĒKLEŅI

āboli

bumbieri

cidonijas

citi

IV) KAULEŅI

aprikozes

ķirši

persiki (to skaitā nektarīni un tiem līdzīgi hibrīdi),

plūmes

citi

V) OGAS UN SĪKAUGĻI

a) galda un vīna vīnogas

galda vīnogas

vīna vīnogas

b) zemenes (izņemot meža zemenes)

c) stublāju augļi (izņemot savvaļas)

kazenes (Rubus fruticosus)

kazenes (Rubus arcticus)

kazeņavenes

avenes

citi

d) citi sīkaugļi un ogas (izņemot savvaļas)

mellenes

dzērvenes

jāņogas (sarkanās un baltās, kā arī upenes)

ērkšķogas

citi

e) savvaļas ogas un savvaļas augļi

VI) DAŽĀDI

avokado

banāni

dateles

vīģes

kivi

kumkvati

ličī

mango

olīvas

pasifloru augļi

ananāsi

granātāboli

citi

2. Svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai sausi dārzeņi 0,05 * 0,05 * 0,05 * 0,05 * 0,05 * 0,05 * 0,05 * 0,05 *

I) SAKŅU UN BUMBUĻU DĀRZEŅI

sarkanās bietes

burkāni

sakņu selerijas

mārrutki

topinambūri

pastinaki

sakņu pētersīļi

redīsi

puravlapu plostbārži

batātes

kāļi

rāceņi

jamsi

citi

II) SĪPOLU DĀRZEŅI

ķiploki

sīpoli

šalotes sīpoli

loki

citi

III) AUGĻU DĀRZEŅI

a) nakteņaugi

tomāti

pipari

baklažāni

citi

b) ķirbjaugi ar ēdamu mizu

gurķi

pipargurķīši

tumšzaļie kabači

citi

c) ķirbjaugi ar neēdamu mizu

melones

ķirbji

arbūzi

citi

d) cukurkukurūza

IV) KĀPOSTU DĀRZEŅI

a) ziedoši kāpostu dārzeņi

sparģeļkāposti (to skaitā brokoļi)

ziedkāposti

citi

b) kāpostu dzimtas galviņdārzeņi

Briseles kāposti

galviņkāposti

citi

c) krustziežu dzimtas lapu dārzeņi

Ķīnas kāposti

lapu kāposti

citi

d) kolrābji

V) LAPU DĀRZEŅI UN SVAIGI GARŠAUGI

a) dārza salāti un tiem līdzīgi

kressalāti

salātu baldriņi

dārza salāti

platlapu cigoriņi (platlapu endīvijas)

citi

b) spināti un tiem līdzīgi

spināti

lapu bietes (mangoldi)

citi

c) ūdenskreses

d) lapu cigoriņi

e) garšaugi

kārveles

maurloki

pētersīļi

lapu selerijas

citi

VI) PĀKŠAUGU DĀRZEŅI (svaigi)

pupiņas (ar pākstīm)

pupiņas (bez pākstīm)

zirņi (ar pākstīm)

zirņi (bez pākstīm)

citi

VII) KĀTU DĀRZEŅI (svaigi)

sparģeļi

lapu artišoki

kātu (smaržīgās) selerijas

fenheļi

artišoki

puravi

rabarberi

citi

VIII) SĒNES

a) kultivētās sēnes

b) savvaļas sēnes

3. Pākšaugi 0,05 * 0,05 * 0,05 * 0,05 * 0,05 * 0,05 * 0,05 * 0,05 *

pupas

lēcas

zirņi

citi

4. Eļļas augu sēklas 0,05 * 0,05 * 0,05 * 0,05 * 0,05 * 0,05 * 0,05 * 0,05 *

linsēklas

zemesrieksti

magoņu sēklas

sezama sēklas

saulgriežu sēklas

rapšu sēklas

sojas pupas

sinepju sēklas

kokvilnas sēklas

citas

5. Kartupeļi 0,05 * 0,05 * 0,05 * 0,05 * 0,05 * 0,05 * 0,05 * 0,05 *

agrie kartupeļi

galda kartupeļi

6. Tēja (fermentētas vai citādi apstrādātas kaltētas Camellia sinensis lapas un stiebri) 0,1 * 0,1 * 0,1 * 0,1 * 0,1 * 0,1 * 0,1 * 0,1 *

7. Apiņi (žāvēti), to skaitā apiņu rogas un nekoncentrēts pulveris 0,1 * 0,1 * 0,1 * 0,1 * 0,1 * 0,1 * 0,1 * 0,1 *

* Norāda minimālo analītiski nosakāmo daudzumu.

Augša