Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32000L0008

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/8/EK (2000. gada 20. marts), ar ko groza Padomes Direktīvu 70/221/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju šķidrās degvielas tvertnēm un pakaļējām drošības konstrukcijām

OV L 106, 3.5.2000., 7./20. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 025 Lpp. 129 - 142
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 025 Lpp. 129 - 142
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 025 Lpp. 129 - 142
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 025 Lpp. 129 - 142
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 025 Lpp. 129 - 142
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 025 Lpp. 129 - 142
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 025 Lpp. 129 - 142
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 025 Lpp. 129 - 142
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 025 Lpp. 129 - 142
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 029 Lpp. 12 - 25
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 029 Lpp. 12 - 25
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 010 Lpp. 171 - 184

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/8/oj

32000L0008Oficiālais Vēstnesis L 106 , 03/05/2000 Lpp. 0007 - 0020


Eiropas Parlamenta un padomes direktīva 2000/8/EK

(2000. gada 20. marts),

ar ko groza Padomes Direktīvu 70/221/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju šķidrās degvielas tvertnēm un pakaļējām drošības konstrukcijām

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, jo īpaši tā 95. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

saskaņā ar Līguma 251. pantā paredzēto procedūru [3],

tā kā:

(1) Padomes Direktīva 70/221/EEK (1970. gada 20. marts) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju šķidrās degvielas tvertnēm un pakaļējām drošības konstrukcijām [4] ir viena no atsevišķajām direktīvām, kuras attiecas uz EK tipa apstiprināšanas procedūru, kas pieņemta ar Padomes Direktīvu 70/156/EEK (1970. gada 6. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu [5]; līdz ar to Direktīvā 70/156/EEK paredzētie noteikumi, ko piemēro transportlīdzekļiem, transportlīdzekļu sistēmām, detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām, attiecas uz Direktīvu 70/221/EEK; Direktīvas 70/221/EEK 1. pantu ir nepieciešams pielāgot Direktīvā 70/156/EEK noteiktajām definīcijām.

(2) Lai ņemtu vērā tehnikas attīstību, Direktīvu 70/221/EEK ir ieteicams pielāgot tehniskajām prasībām, kuras noteikusi Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisija savos Noteikumos Nr. 34 par transportlīdzekļu apstiprināšanu attiecībā uz ugunsbīstamības novēršanu, jo īpaši noteikumiem par degvielas tvertnēm, kas izgatavotas no plastmasas.

(3) Nejauša degvielas (īpaši dīzeļdegvielas) noplūde uz ceļa ir būtisks apdraudējums velosipēdistiem un motociklistiem.

(4) Jo īpaši vides aizsardzības apsvērumu dēļ pieaug interese par gāzveida degvielu izmantošanu mehānisko transportlīdzekļu motoru vajadzībām; tā kā tādēļ Direktīvā 70/221/EEK vajadzētu ietvert noteikumus attiecībā uz tvertnēm, kuras paredzētas degvielām, kas nav šķidrās degvielas; šajā nolūkā būtu atbilstīgi jāgroza Direktīvas 70/221/EEK virsraksts un darbības joma; gāzveida degvielām paredzēto tvertņu tehniskās specifikācijas tiks ieviestas ar vēlākiem minētās direktīvas grozījumiem.

(5) Turklāt aizvien izplatītāka prakse ir aizvietot oriģinālās degvielas tvertnes ar lielākām degvielas tvertnēm vai papildu degvielas tvertnēm, kurām nav piešķirts apstiprinājums; tāpēc, tiklīdz iespējams, būtu jāpieņem noteikumi par šķidrās un gāzveida degvielas tvertņu kā atsevišķu tehnisku vienību Kopienas tipa apstiprināšanu, lai uzturētu augstu drošības līmeni mehānisko transportlīdzekļu satiksmē.

(6) To noteikumu grozījumi, kas attiecas uz degvielas tvertnēm, jāpieņem Eiropas Parlamentam un Padomei; tā kā būtu lietderīgi saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 13. pantā noteikto procedūru pieņemt grozījumus, kas nepieciešami, lai tehnikas attīstībai pielāgotu Direktīvas 70/221/EEK tehniskās prasības attiecībā uz degvielas tvertnēm.

(7) Grozījumi, kas izdarīti ar šo direktīvu, jo īpaši attiecas uz degvielas tvertnēm, kas izgatavotas no plastmasas; tā kā tādēļ nav nepieciešams atzīt par spēkā neesošiem apstiprinājumus, kas piešķirti un ir spēkā saskaņā ar Direktīvu 70/221/EEK, ne arī aizliegt tādu jaunu transportlīdzekļu pārdošanu, reģistrāciju un nodošanu ekspluatācijā, kam ir metāla degvielas tvertnes, uz kurām attiecas šādi apstiprinājumi.

(8) Ievērojot attiecīgajā nozarē ierosināto grozījumu mērogu un ietekmi, ar šo direktīvu noteiktie Kopienas pasākumi ir nepieciešami vai pat obligāti izvirzītā mērķa — Kopienas transportlīdzekļu tipa apstiprināšanas - sasniegšanai; šo mērķi dalībvalstis nevar pienācīgi sasniegt katra atsevišķi,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 70/221/EEK ar šo groza šādi:

1. Direktīvas virsrakstu aizstāj ar šādu virsrakstu:

"Padomes 1970. gada 20. marta Direktīva par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju degvielas tvertnēm un pakaļējo apakšā pabraukšanas aizsardzību".

2. Direktīvas 1. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"1. pants

Šajā direktīvā "transportlīdzeklis" ir jebkurš mehānisks transportlīdzeklis un tā piekabes, kā noteikts Direktīvas 70/156/EEK II pielikuma A iedaļā."

3. Direktīvas 2. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"1. Neviena dalībvalsts nedrīkst atteikt piešķirt transportlīdzeklim EK tipa apstiprinājumu vai valsts tipa apstiprinājumu tā degvielas tvertņu dēļ, ja šāds transportlīdzeklis atbilst šajā direktīvā attiecībā uz degvielas tvertnēm noteiktajām prasībām."

4. Direktīvas 2.a panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"1. Neviena dalībvalsts nedrīkst aizliegt pārdot, reģistrēt, nodot ekspluatācijā vai lietot transportlīdzekli tā degvielas tvertņu dēļ, ja šāds transportlīdzeklis atbilst šajā direktīvā attiecībā uz degvielas tvertnēm noteiktajām prasībām."

5. Direktīvas 3. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"3. pants

Visus grozījumus, kas nepieciešami, lai pielikumos noteiktās prasības pielāgotu tehnikas attīstībai, pieņem saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 13. pantā paredzēto procedūru."

6. Direktīvas 70/221/EEK pielikumu sarakstu un I pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1. No 2001. gada 3. maija dalībvalstis, piemērojot Direktīvas 70/156/EEK 4. panta 1. punktu un 7. panta 1. punktu, atzīst atbilstību ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 70/221/EEK prasībām.

2. No 2002. gada 3. maija dalībvalstis:

- vairs nepiešķir EK tipa apstiprinājumu saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 4. panta 1. punktu un

- var atteikt valsts tipa apstiprinājumu

jaunam transportlīdzekļa tipam tā degvielas tvertņu dēļ, ja tas neatbilst ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 70/221/EEK prasībām.

3. No 2003. gada 3. maija dalībvalstis:

- uzskata, ka atbilstības sertifikāti, kas pievienoti jauniem transportlīdzekļiem saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK noteikumiem, vairs nav derīgi šīs direktīvas 7. panta 1. punkta mērķiem, un

- var aizliegt pārdot, reģistrēt vai nodot ekspluatācijā jaunus transportlīdzekļus, kuriem nav pievienoti atbilstības sertifikāti saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK noteikumiem, izņemot, ja izmanto minētās direktīvas 8. panta 2. punkta noteikumus,

degvielas tvertņu dēļ, ja nav izpildītas ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 70/221/EEK prasības.

4. Ar šo direktīvu neatzīst par spēkā neesošiem transportlīdzekļiem ar metāla degvielas tvertnēm iepriekš piešķirtus apstiprinājumus, ne arī aizliedz šādu apstiprinājumu attiecināšanu saskaņā ar tās direktīvas noteikumiem, atbilstīgi kurai tie sākotnēji piešķirti.

3. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības līdz 2001. gada 3. maijam, un tās par to tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem šos tiesību aktus, tajos iekļauj atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstīs nosaka, kādā veidā izdarāmas šādas atsauces.

2. Dalībvalstis dara zināmus Komisijai tos savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2000. gada 20. martā

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētāja

N. Fontaine

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. Gama

[1] OV C 164, 29.5.1998., 16. lpp.

[2] OV C 407, 28.12.1998., 58. lpp.

[3] Eiropas Parlamenta 1999. gada 10. februāra atzinums (OV C 150, 28.5.1999., 168. lpp.), Padomes 1999. gada 12. jūlija kopējā nostāja (OV C 249, 1.9.1999., 25. lpp.) un Eiropas Parlamenta 1999. gada 27. oktobra lēmums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[4] OV L 76, 6.4.1970., 23. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 97/19/EK (OV L 125, 16.5.1997., 1. lpp.).

[5] OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/91/EK (OV L 11, 16.1.1999., 25. lpp.).

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

GROZĪJUMI DIREKTĪVAS 70/221/EEK PIELIKUMU SARAKSTĀ UN I PIELIKUMĀ

Pielikumu saraksts

Norādes attiecībā uz I pielikumu aizstāj ar šādām norādēm:

"I pielikums | Šķidrās degvielas tvertnes |

1. papildinājums: | Ugunsizturības tests |

2. papildinājums: | Ugunsizturīgo ķieģeļu izmēri un tehniskie dati |

3. papildinājums: | Informācijas dokuments |

4. papildinājums: | EK tipa apstiprinājuma sertifikāts" |

I pielikums

Direktīvas I pielikumu aizstāj ar šādu pielikumu:"

I PIELIKUMS

ŠĶIDRĀS DEGVIELAS TVERTNES

1. DARBĪBAS JOMA

1.1. Šis pielikums attiecas uz transportlīdzekļiem, uz kuriem attiecas Direktīva 70/156/EEK.

2. DEFINĪCIJAS

Šajā pielikumā:

"Transportlīdzekļa tips attiecībā uz degvielas tvertnēm" 2.1.1. tvertnes(-ņu) uzbūve, forma, izmēri un materiāls (metāls/plastmasa);

2.1.2. M1 kategorijas [1] transportlīdzekļos - tvertnes(-ņu) novietojuma pozīcija transportlīdzeklī, ciktāl tai ir negatīva ietekme attiecībā uz šī pielikuma 5.10. iedaļas prasībām.

"Pasažieru salons" , ir pasažieriem paredzētā telpa, ko ierobežo jumts, grīda, sānu sienas, durvis, ārējais stiklojums, priekšējā un pakaļējā siena.

"Pašmasa" , ir masa transportlīdzeklim darba kārtībā, kā noteikts Direktīvas 70/156/EEK I pielikuma 2.6. iedaļā.

"Tvertne" , ir tvertne(-s), kas projektēta šķidrās degvielas saturēšanai, kā noteikts 2.3. iedaļā, un ko galvenokārt izmanto transportlīdzekļa motora vajadzībām, bet ne palīgierīces (pieliešanas caurule (ja tā ir atsevišķi), uzpildes atvere, vāciņš, mērierīce, savienojumi ar motoru vai ierīce iekšēja pārspiediena kompensēšanai, utt.).

"Tvertnes tilpums" , ir ražotāja norādītais tvertnes tilpums.

"Šķidrā degviela" , ir degviela, kas normālos apkārtējās vides apstākļos ir šķidrā stāvoklī.

3. EK TIPA APSTIPRINĀJUMA PIETEIKUMS

3.1. Pieteikumu transportlīdzekļa tipa apstiprināšanai saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 3. panta 4. punktu attiecībā uz tā degvielas tvertnēm iesniedz ražotājs.

3.2. Informācijas dokumenta paraugs ir norādīts 3. papildinājumā.

3.3. Tehniskajam dienestam, kas ir atbildīgs par tipa apstiprināšanas testu izpildi, jāiesniedz:

3.3.1. apstiprināšanai iesniegtā tipa transportlīdzekļa paraugs vai transportlīdzekļa daļas, kuru apstiprināšanas testus vēlas veikt tehniskais dienests;

3.3.2. tāda transportlīdzekļa gadījumā, kas aprīkots ar tvertni, kura izgatavota no plastmasas - papildus septiņas tvertnes un to palīgierīces;

3.3.3. tāda transportlīdzekļa gadījumā, kas aprīkots ar tvertni, kura izgatavota no citāda materiāla - papildus divas tvertnes un to palīgierīces.

4. EK TIPA APSTIPRINĀJUMA PIEŠĶIRŠANA.

4.1. Ja atbilstīgās prasības ir izpildītas, piešķir EK tipa apstiprinājumu saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 4. panta 3. punktu un, attiecīgā gadījumā, 4. panta 4. punktu.

4.2. EK tipa apstiprinājuma sertifikāta paraugs ir norādīts 4. papildinājumā.

4.3. Apstiprinājuma numuru saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK VII pielikumu piešķir katram apstiprinātajam transportlīdzekļa tipam. Tā pati dalībvalsts nepiešķir tādu pašu numuru cita tipa transportlīdzeklim.

5. SPECIFIKĀCIJAS

5.1. Degvielas tvertnes jāizgatavo tā, lai tās būtu izturīgas pret koroziju.

5.2. Tvertnēm ar visām tām parasti pievienotām palīgierīcēm jāiztur noplūdes testus, ko saskaņā ar 6.1. iedaļas noteikumiem veic ražotājs pie relatīvā iekšējā spiediena, kas vienlīdzīgs divkāršam darba pārspiedienam, bet pārspiediens jebkurā gadījumā nav mazāks par 0,3 bāriem.

Transportlīdzekļu tvertnes, kas izgatavotas no plastmasas, uzskata par šai prasībai atbilstīgām, ja tās izturējušas 6.3.2. iedaļā aprakstīto testu.

5.3. Jebkāds pārspiediens vai jebkāds par darba spiedienu lielāks spiediens automātiski jākompensē ar piemērotām ierīcēm (ventilācijas atverēm, drošības vārstiem utt.).

5.4. Drošības vārstiem jābūt projektētiem tā, lai novērstu ugunsbīstamību. Jo īpaši, tvertnes(-ņu) uzpildes laikā iespējami noplūdusī degviela nedrīkst skart izplūdes sistēmu. Tā jānovada zemē.

5.5. Tvertne(-s) nedrīkst būt novietota(-s) pasažieru salona vai citu ar salonu saistītu nodalījumu virsmā (grīdā, sānu sienā, priekšējā/pakaļējā sienā) vai būt virsmu veidojoša.

5.6. Jābūt šķērssienai, kas nodala pasažieru salonu no tvertnes(-ēm). Šķērssienā var būt atveres (piemēram, vadiem), ja tās ir izvietotas tā, ka parastos lietošanas apstākļos nav iespējama degvielas nekavēta tecēšana no tvertnes(-ēm) pasažieru salonā vai citā ar salonu saistītā nodalījumā.

5.7. Katra tvertne ir droši nostiprināta un novietota tā, lai parastos lietošanas apstākļos degviela noplūdes gadījumā no tvertnes vai tās palīgierīcēm nokļūtu zemē, nevis pasažieru salonā.

5.8. Uzpildes atvere nedrīkst būt pasažieru salonā, bagāžas nodalījumā vai motora nodalījumā.

5.9. Transportlīdzekļa paredzamajā ekspluatācijas laikā nedrīkst būt degvielas noplūdes caur tvertnes vāciņu vai pārspiediena kompensēšanas ierīcēm. Transportlīdzekļa apgāšanās gadījumā ir pieļaujama pilēšana, ja tā nepārsniedz 30 g/min; šī prasība jāpārbauda 6.2. iedaļā paredzētajā testā.

5.9.1. Tvertnes vāciņam jābūt piestiprinātam pie pieliešanas caurules; blīvējumam stingri jāturas vietā, vāciņam aiztaisītā stāvoklī stingri jāfiksējas vietā pret blīvējumu un pieliešanas cauruli.

5.9.1.1. Pielikum a 5.9.1. iedaļas prasības uzskata par izpildītām, ja transportlīdzeklis atbilst Direktīvas 70/220/EEK I pielikuma 5.1.3. iedaļas [2] prasībām, ievērojot noteikumu, ka šās iedaļas trešajā ievilkumā minētie paraugi neattiecas uz transportlīdzekļiem, kas neietilpst M1 vai N1 kategorijā.

5.10. Tvertnes jāuzstāda tā, lai tās būtu pasargātas no sekām, ko radītu trieciens pret transportlīdzekļa priekšu vai aizmuguri; tvertnes tuvumā nav uz āru izvirzītu daļu, asu malu utt.

5.11. Degvielas tvertne un uzpildes kakliņš jāprojektē un jāuzstāda transportlīdzeklim tā, lai izvairītos no statiskās elektrības uzkrāšanās uz to virsmas. Ja nepieciešams, to novada uz šasijas metāla konstrukciju vai jebkuru citu metāla masu, izmantojot labu vadītāju.

5.12. Turklāt tvertnes, kas izgatavotas no plastmasas, jātestē arī saskaņā ar 6.3. iedaļā noteikto īpašo procedūru.

6. TESTI

6.1. Hidrauliskais tests

Tvertnei — atsevišķai vienībai ar visām tās palīgierīcēm — jāveic hidrauliskais iekšējā spiediena tests. Tvertnei jābūt pilnīgi piepildītai ar neuzliesmojošu šķidrumu (piemēram, ūdeni). Pēc visu ārēju savienojumu atvienošanas, caurulē, kas paredzēta degvielas padevei motoram, pakāpeniski palielina spiedienu līdz relatīvajam iekšējam spiedienam, kas vienlīdzīgs divkāršam lietotajam darba spiedienam, bet jebkurā gadījumā nav mazāks par 0,3 bāru pārspiedienu. un uztur to vienu minūti. Šajā laikā tvertnes korpusā nedrīkst parādīties plaisas vai noplūdes; tomēr tas var paliekoši deformēties.

6.2. Apgāšanās tests

6.2.1. Tvertne un visas tās palīgierīces jāpiestiprina testa stendam tādā veidā, kas atbilst veidam, kā tvertne uzstādīta transportlīdzeklim, kuram tvertne paredzēta; tas attiecas arī uz iekšēja pārspiediena kompensēšanas sistēmām.

6.2.2. Testa stends rotē ap asi, kas ir paralēla transportlīdzekļa garenvirziena asij.

6.2.3. Testu veic tvertnei, kas 90 %, kā arī 30 % apjomā no tās tilpuma piepildīta ar neuzliesmojošu šķidrumu, kura blīvums un viskozitāte aptuveni atbilst parasti lietotās degvielas blīvumam un viskozitātei (var izmantot ūdeni).

6.2.4. Tvertne jāpagriež par 90° uz labo pusi no stāvokļa, kādā tas uzstādīts. Tvertnei jāpaliek šādā stāvoklī vismaz piecas minūtes.

Tad tvertne jāpagriež tajā pašā virzienā par 90° tālāk. Tvertne jāpatur šādā pilnīgi apgrieztā stāvoklī vismaz piecas minūtes.

Tvertne jāpagriež atpakaļ tā parastajā stāvoklī. Testā izmantotais šķidrums, kas nav attecējis no ventilācijas sistēmas atpakaļ tvertnē, vajadzības gadījumā jānotecina un jāiepilda no jauna.

Tvertne jāpagriež pretējā virzienā par 90° un jāatstāj šādā stāvoklī vismaz piecas minūtes.

Tad tvertne jāpagriež tajā pašā virzienā par 90° tālāk. Šādā pilnīgi apgrieztā stāvoklī jātur vismaz piecas minūtes. Pēc tam tvertne jāpagriež atpakaļ tās parastajā stāvoklī.

6.3. Papildu testi transportlīdzekļu tvertnēm, kas izgatavotas no plastmasas

6.3.1. Triecienizturība

6.3.1.1. Tvertne pilnībā jāpiepilda ar ūdens un glikola maisījumu vai citu šķidrumu, kam ir zema sasalšanas temperatūra un kas neietekmē tvertnes materiāla raksturīgās īpašības, un jāveic perforācijas tests.

6.3.1.2. Tvertnes temperatūrai testa laikā jābūt 233 K ± 2 K (- 40 °C ± 2 °C).

6.3.1.3. Testā jālieto svārsta trieciena testa stends. Korpusam, ar ko izdara triecienu, jābūt izgatavotam no tērauda, piramīdas formā ar vienādmalu trijstūra veida virsmām un kvadrātveida pamatni, ar 3 mm rādiusā noapaļotu virsotni un šķautnēm. Svārsta trieciena centram jāsakrīt ar piramīdas gravitācijas centru; attālumam no svārsta rotācijas ass jābūt 1 m. Svārsta kopējai masai jābūt 15 kg. Svārsta enerģija trieciena brīdī nedrīkst būt mazāka par 30 Nm, un tai pēc iespējas jāatbilst šai vērtībai.

6.3.1.4. Testēšana tiek vērsta uz tiem tvertnes punktiem, kurus uzskata par neaizsargātiem sadursmē no priekšas un aizmugures. Tvertnes punkti, kurus uzskata par neaizsargātiem sadursmē no priekšas un aizmugures, ir visatklātākie vai visvājākie attiecībā uz tvertnes formu vai veidu, kā tā uzstādīta transportlīdzeklim. Laboratoriju izraudzītos punktus norāda testa ziņojumā.

6.3.1.5. Tvertne testa laikā jātur paredzētajā stāvoklī ar stiprinājumiem, kas atrodas pretējā pusē vai pusēs tai, pret kuru vērš triecienu. Testa rezultātā nedrīkst noplūst degviela.

6.3.1.6. Pēc ražotāja izvēles, visus trieciena testus var veikt vienai tvertnei, vai katru trieciena testu var veikt atsevišķām tvertnēm.

6.3.2. Mehāniskā stiprība

Tvertne jātestē attiecībā uz noplūdēm un formas stingrību saskaņā ar 6.1. iedaļas noteikumiem. Tvertne un visas tās palīgierīces jāpiestiprina testa stendam tādā veidā, kas atbilst veidam, kā tvertne uzstādīta transportlīdzeklim, kuram tvertne paredzēta. Tvertne pilnībā jāpiepilda ar lietojamo testa šķidrumu — ūdeni, kura temperatūra ir 326 K (53 °C). Tvertne 326 K ± 2 K (53 °C ± 2 °C) temperatūrā piecas stundas jāpakļauj relatīvajam iekšējam spiedienam, kas vienlīdzīgs divkāršam darba spiedienam, bet jebkurā gadījumā nav mazāks par 0,3 bāriem. Testa laikā tvertnei un tās palīgierīcēm nedrīkst parādīties plaisas vai noplūdes; tomēr tās var paliekoši deformēties.

6.3.3. Degvielas caurlaidība

6.3.3.1. Degvielas caurlaidības testā jāizmanto Direktīvas 70/220/EEK VIII pielikumā noteiktā standartdegviela vai tirdzniecībā pieejama augstākās kvalitātes degviela. Ja tvertne ir projektēta tikai uzstādīšanai transportlīdzekļiem ar kompresijaizdedzes motoru, tvertnē jāpilda dīzeļdegviela.

6.3.3.2. Pirms testa tvertni 50 % apjomā no tās tilpuma jāpiepilda ar testa degvielu un, nenoslēdzot blīvējumu, jāuzglabā apkārtējā temperatūrā 313 K ± 2 K (40 °C ± 2 °C), līdz kamēr svara zudums uz vienību kļūst nemainīgs.

6.3.3.3. Tad tvertne jāiztukšo un atkārtoti jāpiepilda ar testa degvielu 50 % apjomā no tās tilpuma, pēc tām tā hermētiski jānoslēdz un jāuzglabā 313 K ± 2 K (40 °C ± 2 °C) temperatūrā. Kad tvertnes saturs sasniedz testa temperatūru, jānoregulē spiediens. Sekojošajā astoņu nedēļu testa periodā nosaka šajā periodā difūzijas rezultātā radušos svara zudumu. Maksimālais pieļaujamais vidējais degvielas zudums ir 20 g testa perioda 24 stundās.

6.3.3.4. Ja difūzijas dēļ radies svara zudums pārsniedz 6.3.3.3. iedaļā noteikto vērtību, tajā aprakstītais tests jāatkārto tai pašai tvertnei, lai noteiktu difūzijas dēļ radušos zudumu 296 K ± 2 K (23 °C ± 2 °C) temperatūrā, citus testa nosacījumus nemainot. Šādi izmērītais zudums nedrīkst pārsniegt 10 g 24 stundās.

6.3.4. Izturība pret degvielu

Pēc 6.3.3. iedaļā minētā testa tvertnei joprojām jāatbilst 6.3.1. un 6.3.2. iedaļā noteiktajām prasībām.

6.3.5. Ugunsizturība

Ar tvertni jāveic šādi testi.

6.3.5.1. Tvertni, kas uzstādīta tāpat kā transportlīdzeklim, divas minūtes pakļauj liesmai. Tvertnei nedrīkst būt šķidrās degvielas noplūdes.

6.3.5.2. Atsevišķām ar degvielu piepildītām tvertnēm veic šādus trīs testus.

6.3.5.2.1. Ja tvertne ir projektēta uzstādīšanai transportlīdzekļiem ar dzirksteļaizdedzes motoru vai kompresijaizdedzes motoru, ar augstākās kvalitātes degvielu piepildītām tvertnēm jāveic trīs testi.

6.3.5.2.2. Ja tvertne ir projektēta uzstādīšanai tikai transportlīdzekļiem ar kompresijaizdedzes motoru, jāveic trīs testi ar dīzeļdegvielu piepildītām tvertnēm.

6.3.5.2.3. Katrā testā tvertne jāuzstāda testa stendā tādā veidā, kas pēc iespējas imitē faktiskos uzstādīšanas apstākļus. Veidam, kādā tvertni piestiprina stendam, jāatbilst transportlīdzekļa attiecīgajām specifikācijām. Jāņem vērā transportlīdzekļa sastāvdaļas, kas aizsargā tvertni un tās palīgierīces pret liesmu iedarbību vai kuras jebkādā veidā ietekmē uguns izplatīšanos, kā arī noteiktas tvertnei un korķiem uzstādītas sastāvdaļas. Testa laikā visām atverēm jābūt aizvērtām, bet ventilācijas sistēmām jāpaliek darboties spējīgām. Tieši pirms testa tvertne 50 % apjomā no tās tilpuma jāpiepilda ar norādīto degvielu.

6.3.5.3. Liesmu, kuras iedarbībai tiek pakļauta tvertne, iegūst, pannā dedzinot dzirksteļaizdedzes motoriem paredzētu tirdzniecībā pieejamu degvielu (turpmāk "degviela"). Pannā ielietās degvielas daudzums ir pietiekams, lai liesma brīvas degšanas apstākļos varētu degt visu testa procedūras laiku.

6.3.5.4. Pannas izmēri jāizvēlas tādi, lai degvielas tvertnes abas puses tiktu pakļautas liesmas iedarbībai. Tādēļ pannai jābūt par 20 cm lielākai par tvertnes horizontālo projekciju, bet ne vairāk kā 50 cm. Pannas sānu sienas daļa virs degvielas līmeņa testa sākumā nedrīkst būt augstāka par 8 cm.

6.3.5.5. Ar degvielu piepildītā panna jānovieto zem tvertnes tā, lai attālums starp degvielas līmeni pannā un tvertnes apakšējo daļu atbilstu projektētajam augstumam starp tvertni un ceļa virsmu, ja transportlīdzeklim ņem vērā pašmasu (skatīt 2.3. iedaļu). Pannai vai testa stendam, vai abiem diviem jābūt brīvi kustināmiem.

6.3.5.6. Testa C fāzē panna jāpārklāj ar sietu, novietojot to 3 cm ± 1 cm virs degvielas līmeņa. Sietam jābūt izgatavotam no ugunsizturīga materiāla, kā noteikts 2. papildinājumā. Starp ķieģeļiem nedrīkst būt spraugas, un tie virs pannas jāatbalsta, neaizsedzot ķieģeļu caurumus. Rāmja platumam un garumam jābūt par 2 cm līdz 4 cm mazākiem par pannas iekšējiem izmēriem, lai ventilācijas vajadzībām starp pannas sienu un rāmi būtu 1 cm līdz 2 cm plata sprauga.

6.3.5.7. Ja testu veic brīvā dabā, jānodrošina pietiekama aizsardzība pret vēju, un vēja ātrums nedrīkst pārsniegt 2,5 km/h. Pirms testa siets jākarsē līdz 308 K ± 5 K (35 °C ± 5 °C) temperatūrai. Ugunsizturīgos ķieģeļus var samitrināt, lai nodrošinātu vienādus testa apstākļus katrā sekojoša testā.

6.3.5.8. Testam jāsastāv no četrām fāzēm (sk. 1. papildinājumu).

6.3.5.8.1. A fāze: Iepriekšēja karsēšana (1. attēls)

3 m attālumā no testējamās tvertnes jāaizdedzina pannā atrodošā degviela. Panna jānovieto zem tvertnes pēc 60 sekundes ilgas iepriekšējas karsēšanas.

6.3.5.8.2. B fāze: Tieša pakļaušana liesmai (2. attēls)

Tvertni 60 sekundes jāpakļauj liesmai no brīvi degošas degvielas.

6.3.5.8.3. C fāze: Netieša pakļaušana liesmai (3. attēls)

Kad pabeigta B fāze, siets jānovieto starp degošo pannu un tvertni. Tvertni turpmākās 60 sekundes jāpakļauj šai samazinātai liesmai.

6.3.5.8.4. D fāze: testa beigas (4. attēls)

Degošā panna, kas pārklāta ar sietu, jānovieto atpakaļ tās sākotnējā stāvoklī (A fāze). Ja testa beigās tvertne deg, uguns nekavējoties jāapdzēš.

6.3.5.9. Testa rezultātus uzskata par apmierinošiem, ja tvertnei pēc testa nav šķidrās degvielas noplūdes.

6.3.6. Izturība pret augstu temperatūru

6.3.6.1. Testā izmantojamam stendam jāatbilst veidam, kā tvertne uzstādīta transportlīdzeklim, ieskaitot tvertnes ventilācijas atveru darbības veidu.

6.3.6.2. Tvertni, kas 50 % apjomā no tās tilpuma piepildīta ar ūdeni, kam temperatūra 293 K (20 °C), vienu stundu jāpakļauj apkārtējai temperatūrai 368 K ± 2 K (95 °C ± 2 °C).

6.3.6.3. Testa rezultātus uzskata par apmierinošiem, ja tvertnei pēc testa nav noplūdes vai būtiskas deformācijas.

6.3.7. Marķējumi uz degvielas tvertnes

6.3.7.1. Tvertnei jāpiestiprina tirdzniecības nosaukums vai preču zīme; tiem jābūt neizdzēšamiem un skaidri salasāmiem uz tvertnes, kad tā ir uzstādīta transportlīdzeklim.

7. APSTIPRINĀJUMA GROZĪJUMI

7.1. Ja tiek grozīts saskaņā ar šo direktīvu piešķirtais apstiprinājums, piemēro Direktīvas 70/156/EEK 5. panta noteikumus.

8. RAŽOJUMU ATBILSTĪBA

8.1. Ražojumu atbilstības nodrošināšanas pasākumus veic saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 10. panta noteikumiem.

1. papildinājums

UGUNSIZTURĪBAS TESTS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

2. papildinājums

UGUNSIZTURĪGO ĶIEĢEĻU IZMĒRI UN TEHNISKIE DATI

+++++ TIFF +++++

Ugunsizturība (Seger-Kegel) | SK30 |

Al2O3 saturs | 30 līdz 33 % |

Atklāta porainība (Po) | 20 līdz 22 % tilpuma |

Blīvums. | 1900 līdz 2000 kg/m3 |

Caurumu efektīvā virsma | 44,18 % |

3. papildinājums

+++++ TIFF +++++

4. papildinājums

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

"

[1] Kā noteikts Direktīvas 70/156/EEK II pielikuma A daļā.

[2] OV L 76, 6.4.1970., 1. lpp.

--------------------------------------------------

Augša