EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32000L0072

Komisijas Direktīva 2000/72/EK (2000. gada 22. novembris), ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 93/31/EEK par divriteņu mehānisko transportlīdzekļu atbalsta kājiņāmDokuments attiecas uz EEZ.

OV L 300, 29.11.2000., 18./19. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 07 Sējums 005 Lpp. 348 - 349
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 005 Lpp. 348 - 349
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 005 Lpp. 348 - 349
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 005 Lpp. 348 - 349
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 07 Sējums 005 Lpp. 348 - 349
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 005 Lpp. 348 - 349
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 07 Sējums 005 Lpp. 348 - 349
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 07 Sējums 005 Lpp. 348 - 349
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 005 Lpp. 348 - 349
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 07 Sējums 008 Lpp. 11 - 13
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 008 Lpp. 11 - 13

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/72/oj

32000L0072Oficiālais Vēstnesis L 300 , 29/11/2000 Lpp. 0018 - 0019


Komisijas Direktīva 2000/72/EK

(2000. gada 22. novembris),

ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 93/31/EEK par divriteņu mehānisko transportlīdzekļu atbalsta kājiņām

(dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 30. jūnija Direktīvu 92/61/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprināšanu [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/7/EK [2], un jo īpaši tās 16. pantu,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 14. jūnija Direktīvu 93/31/EEK par divriteņu mehānisko transportlīdzekļu atbalsta kājiņām [3], un jo īpaši tās 3. pantu,

tā kā:

(1) Direktīva 93/31/EEK ir viena no atsevišķām direktīvām, kas attiecas uz Kopienas tipa apstiprināšanas procedūru un kas izstrādāta saskaņā ar Direktīvu 92/61/EEK. Tādēļ Direktīvas 92/61/EEK noteikumi, ko piemēro transportlīdzekļu sistēmām, detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām, attiecas uz šo Direktīvu.

(2) Sakarā ar tehnoloģijas attīstību Direktīvu 93/31/EEK tagad ir iespējams pielāgot tehnikas attīstībai. Lai tipa apstiprināšanas sistēma darbotos pareizi, jāprecizē vai jāpapildina attiecīgās direktīvas dažas prasības.

(3) Šajā sakarā būtu jānosaka, ka, veicot stabilitātes testus uz slīpas virsmas, šķērsslīpuma un gareniskā slīpuma, testi būtu jāizdara atsevišķi.

(4) Šajā direktīvā paredzētie pasākumi saskan ar atzinumu, ko sniegusi Komiteja pielāgošanai tehnikas attīstībai, kura izveidota saskaņā ar 13. pantu Padomes 1970. gada 6. februāra Direktīvā 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprināšanu [4], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/40/EK [5],

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 93/31/EEK pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1. Dalībvalstis no 2002. gada 1. janvāra atbalsta kājiņu dēļ nedrīkst:

- atteikties piešķirt EK tipa apstiprinājumu divriteņu mehāniskā transportlīdzekļa tipam, vai

- aizliegt divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu reģistrāciju, pārdošanu vai nodošanu ekspluatācijā,

ja šo transportlīdzekļu atbalsta kājiņas atbilst prasībām, kas noteiktas ar Direktīvu 93/31/EEK, kura grozīta ar šo direktīvu.

2. Dalībvalstis no 2002. gada 1. jūlija nepiešķir EK tipa apstiprinājumu jaunam divriteņu mehāniskā transportlīdzekļa tipam atbalsta kājiņu dēļ, ja tās neatbilst ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 93/31/EEK prasībām.

3. pants

1. Līdz 2001. gada 31. decembrim dalībvalstis pieņem un publicē noteikumus, kas nepieciešami, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Par to dalībvalstis tūlīt informē Komisiju.

Dalībvalstis piemēro šos noteikumus no 2002. gada 1. janvāra.

Kad dalībvalstis pieņem šos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstīs nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu svarīgākos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2000. gada 22. novembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Erkki Liikanen

[1] OV L 225, 10.8.1992., 72. lpp.

[2] OV L 106, 3.5.2000., 1. lpp.

[3] OV L 188, 29.7.1993., 19. lpp.

[4] OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp.

[5] OV L 203, 10.8.2000., 9. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

Pielikuma 6.2.2. iedaļu aizstāj ar šādu iedaļu:

"6.2.2. Stāvvietas platformu pārslēdz uz minimālo šķērsslīpumu (šs) un tad atsevišķi uz minimālo garenisko slīpumu (gs) saskaņā ar šo tabulu:

Slīpums | Vienpusējā atbalsta kājiņa | Centrālā atbalsta kājiņas |

Mopēds | Motocikls | Mopēds | Motocikls |

šs (kreisais un labais) | 5 % | 6 % | 6 % | 8 % |

Lejupvērsts gs | 5 % | 6 % | 6 % | 8 % |

Augšupvērsts gs | 6 % | 8 % | 12 % | 14 % |

Skatīt tālāk 1.a, 1.b un 2. attēlu."

--------------------------------------------------

Augša