Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32000L0064

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/64/EK (2000. gada 7. novembris), ar ko groza Padomes Direktīvas 85/611/EEK, 92/49/EEK, 92/96/EEK un 93/22/EEK attiecībā uz informācijas apmaiņu ar trešām valstīm

OV L 290, 17.11.2000., 27./28. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 06 Sējums 003 Lpp. 349 - 350
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 06 Sējums 003 Lpp. 348 - 349
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 06 Sējums 003 Lpp. 348 - 349
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 06 Sējums 003 Lpp. 348 - 349
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 06 Sējums 003 Lpp. 348 - 349
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 06 Sējums 003 Lpp. 348 - 349
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 06 Sējums 003 Lpp. 348 - 349
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 06 Sējums 003 Lpp. 348 - 349
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 06 Sējums 003 Lpp. 348 - 349
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 06 Sējums 004 Lpp. 20 - 21
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 06 Sējums 004 Lpp. 20 - 21

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 01/11/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/64/oj

32000L0064Oficiālais Vēstnesis L 290 , 17/11/2000 Lpp. 0027 - 0028


Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/64/EK

(2000. gada 7. novembris),

ar ko groza Padomes Direktīvas 85/611/EEK, 92/49/EEK, 92/96/EEK un 93/22/EEK attiecībā uz informācijas apmaiņu ar trešām valstīm

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 47. panta 2. punkta pirmo un trešo teikumu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

rīkojoties saskaņā ar Līguma 251. pantā izklāstīto procedūru [3],

tā kā:

(1) Padomes Direktīvas 85/611/EEK [4], 92/49/EEK [5], 92/96/EEK [6] un 93/22/EEK [7] ļauj kompetentām iestādēm apmainīties ar informāciju savstarpēji un ar dažām citām iestādēm vai organizācijām kādā dalībvalstī, kā arī apmainīties ar informāciju starp dalībvalstīm. Minētās direktīvas arī ļauj dalībvalstīm slēgt sadarbības nolīgumus, kuros paredz informācijas apmaiņu ar trešo valstu kompetentajām iestādēm.

(2) Lai panāktu konsekvenci ar Direktīvas 98/33/EK [8] noteikumiem, šo atļauju slēgt sadarbības nolīgumus ar trešām valstīm būtu jāpaplašina, ietverot arī informācijas apmaiņu ar dažām citām iestādēm vai organizācijām šajās valstīs, ar noteikumu, ka uz sniegto informāciju attiecas piemērotas profesionālā noslēpuma glabāšanas garantijas.

(3) Direktīva 85/611/EEK, Direktīva 92/49/EEK, Direktīva 92/96/EEK un Direktīva 93/22/EEK būtu atbilstīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 85/611/EEK 50. panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

"4. Dalībvalstis var slēgt sadarbības līgumus, kuros paredz informācijas apmaiņu ar trešo valstu kompetentajām iestādēm vai ar trešo valstu iestādēm vai organizācijām, kā noteikts 6. un 7. punktā, vienīgi tad, ja uz sniedzamo informāciju attiecas profesionālā noslēpuma glabāšanas garantijas, kas ir vismaz līdzvērtīgas tām, kuras minētas šajā pantā. Šāda informācijas apmaiņa notiek, lai minētās iestādes vai organizācijas varētu pildīt to pārraudzības funkcijas.

Ja informācijas izcelsme ir citā dalībvalstī, to drīkst izpaust tikai ar to kompetento iestāžu noteiktu piekrišanu, kuras ir sniegušas šo informāciju, un attiecīgi tikai tiem mērķiem, attiecībā uz ko šīs iestādes devušas savu piekrišanu."

2. pants

Direktīvas 92/49/EEK 16. panta 3. punktu, Direktīvas 92/96/EEK 15. panta 3. punktu un Direktīvas 92/22/EEK 25. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"3. Dalībvalstis var slēgt sadarbības līgumus, kuros paredz informācijas apmaiņu ar trešo valstu kompetentajām iestādēm vai ar trešo valstu iestādēm vai organizācijām, kā noteikts 5. un 5.a punktā, vienīgi tad, ja uz sniedzamo informāciju attiecas profesionālā noslēpuma glabāšanas garantijas, kas ir vismaz līdzvērtīgas tām, kuras minētas šajā pantā. Šāda informācijas apmaiņa notiek, lai minētās iestādes vai organizācijas varētu pildīt to pārraudzības funkcijas.

Ja informācijas izcelsme ir citā dalībvalstī, to drīkst izpaust tikai ar to kompetento iestāžu noteiktu piekrišanu, kuras ir sniegušas šo informāciju, un attiecīgi tikai tiem mērķiem, attiecībā uz ko šīs iestādes ir devušas savu piekrišanu."

3. pants

1. Līdz 2002. gada 17. novembrim dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šās direktīvas prasības. Par to tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis paredz šos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka metodes, kā izdarīt šādas atsauces.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu svarīgākos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā tās publicēšanas dienā Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2000. gada 7. novembrī

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētāja

N. Fontaine

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

L. Fabius

[1] OV C 116 E, 26.4.2000., 61. lpp.

[2] OV C 168, 16.6.2000., 1. lpp.

[3] Eiropas Parlamenta 2000. gada 14. jūnija atzinums (vēl nav publicēts Oficiālajā Vēstnesī) un Padomes 2000. gada 29. jūnija lēmums.

[4] OV L 375, 31.12.1985., 3. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/26/EK (OV L 168, 18.7.1995., 7. lpp.).

[5] OV L 228, 11.8.1992., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 95/26/EK.

[6] OV L 360, 9.12.1992., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 95/26/EK.

[7] OV L 141, 11.6.1993., 27. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/9/EK (OV L 84, 26.3.1997., 22. lpp.).

[8] OV L 204, 21.7.1998., 29. lpp.

--------------------------------------------------

Augša