Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32000L0061

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/61/EK (2000. gada 10. oktobris), ar ko groza Padomes Direktīvu 94/55/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamo kravu pārvadāšanu pa autoceļiem

OV L 279, 1.11.2000., 40./43. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 07 Sējums 005 Lpp. 342 - 345
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 005 Lpp. 342 - 345
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 005 Lpp. 342 - 345
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 005 Lpp. 342 - 345
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 07 Sējums 005 Lpp. 342 - 345
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 005 Lpp. 342 - 345
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 07 Sējums 005 Lpp. 342 - 345
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 07 Sējums 005 Lpp. 342 - 345
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 005 Lpp. 342 - 345
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 07 Sējums 008 Lpp. 5 - 8
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 008 Lpp. 5 - 8

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 29/06/2009; Iesaist. atcelta ar 32008L0068

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/61/oj

32000L0061Oficiālais Vēstnesis L 279 , 01/11/2000 Lpp. 0040 - 0043


Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/61/EK

(2000. gada 10. oktobris),

ar ko groza Padomes Direktīvu 94/55/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamo kravu pārvadāšanu pa autoceļiem

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 71. panta 1. punkta c) apakšpunktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

apspriedušies ar Reģionu komiteju,

rīkojoties saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru [3],

tā kā:

(1) Eiropas Standartizācijas komiteja (CEN) vēl nav pabeigusi standartizēt bīstamo kravu pārvadāšanas kvalitātes kontroli; tādēļ Komisija pašlaik nevar iesniegt ziņojumu par šo jautājumu; tādēļ ir jāpagarina termiņš, kas noteikts Direktīvas 94/55/EK [4] 1. panta 2. punktā.

(2) Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisija (UNECE) vēl nav pabeigusi izstrādāt noteikumus par autocisternu smaguma centriem, kas paredzēti Eiropas līguma par starptautiskiem bīstamo kravu autopārvadājumiem (ADR) B pielikumā; tādēļ ir jāpagarina termiņš, kas noteikts Direktīvas 94/55/EK 5. panta 3. punkta b) apakšpunktā.

(3) Klimatisko apstākļu dēļ dažām dalībvalstīm būtu jāļauj konkrētam transporta aprīkojumam piemērot stingrākus standartus.

(4) CEN vēl nav pabeigusi standartizēt tvertnes un cisternas; tādēļ ir jāpagarina termiņš, kas noteikts Direktīvas 94/55/EK 6. panta 4. punktā.

(5) Jānodrošina Direktīvas 94/55/EK noteikumu saskaņotība ar grozījumiem, kas vajadzīgi, lai pielāgotu šīs direktīvas pielikumus zinātnes un tehnikas attīstībai.

(6) Būtu jāpagarina Direktīvas 94/55/EK 6. panta 4. punktā paredzētie termiņi attiecībā uz noteiktu aprīkojumu; attiecīgais aprīkojums un pēdējā Direktīvas 94/55/EK piemērošanas diena būtu jānosaka saskaņā ar tās 9. pantā paredzēto procedūru.

(7) Izņēmumi, kas paredzēti Direktīvas 94/55/EK 6. panta 9. punktā, būtu jānosaka saskaņā ar tās 9. pantā paredzēto procedūru.

(8) Dalībvalstīm būtu jāļauj noteikt izņēmumus attiecībā uz vietējo transportu, kam atļaujas būtu jāparedz saskaņā ar Direktīvas 94/55/EK 9. pantā paredzēto procedūru.

(9) Pasākumi, kuri vajadzīgi šīs direktīvas īstenošanai, būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību [5].

(10) Būtu jāprecizē nosacījumi, kas jāizpilda, lai transporta operāciju varētu uzskatīt par ad hoc transporta operāciju.

(11) Atbilstīgi būtu jāgroza Direktīva 94/55/EK,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Ar šo Direktīvu 94/55/EK groza šādi:

1. Direktīvas 1. panta 2. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

"c) kvalitātes kontrole uzņēmumos, kuri veic iekšzemes pārvadājumus, kā norādīts C pielikuma 1. punktā.

Nedrīkst paplašināt valsts noteikumu darbības jomu attiecībā uz minētajā punktā izklāstītajām prasībām.

Attiecīgos noteikumus vairs nepiemēro, ja saskaņā ar Kopienas noteikumiem ir kļuvuši obligāti līdzīgi pasākumi.

Divu gadu laikā pēc Eiropas standarta par bīstamo kravu pārvadāšanas kvalitātes kontroli stāšanās spēkā Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu, kurā tā novērtē drošības aspektus, uz ko attiecas šis punkts, kopā ar attiecīgiem priekšlikumiem par tā turpinājumu vai atcelšanu.";

2. Direktīvas 5. pantu groza šādi:

a) vārdus "ar B pielikuma 10599. papildu numuru" 2. punktā aizstāj ar "ar īpašiem noteikumiem, kas minēti C pielikuma 2. punktā";

b) minētā panta 3. punktā:

- ar šādu apakšpunktu aizstāj b) apakšpunktu:

- "b) dalībvalstis tomēr var saglabāt savas valsts īpašos noteikumus par tās teritorijās reģistrēto autocisternu smaguma centriem līdz to īpašo noteikumu grozīšanai, ja tādu veic, kas minēti C pielikuma 3. punktā, bet nekādā gadījumā pēc 2001. gada 30. jūnija autocisternām, uz kurām attiecas īpašie noteikumi, kas minēti C pielikuma 3. punktā, saskaņā ar grozīto ADR, kuru piemēro no 2001. gada 1. jūlija, un nekādā gadījumā pēc 2005. gada 30. jūnija pārējām autocisternām.";

- pievieno šādu apakšpunktu:

- "c) dalībvalstis, kur vides temperatūra regulāri ir zemāka par — 20 °C, var noteikt stingrākus pieļaujamās temperatūras standartus attiecībā uz materiāliem, ko izmanto plastmasas iesaiņojumam, cisternām un to aprīkojumam, kuru paredzēts izmantot autotransportā, pārvadājot bīstamās kravas valsts teritorijā, līdz laikam, kad pielikumos tiek iekļauti noteikumi par konkrētu klimatisko zonu attiecīgām standarta temperatūrām.";

3. Direktīvas 6. pantu groza šādi:

a) tā 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"3. Dalībvalsts var ļaut savā teritorijā izmantot transportlīdzekļus, kas konstruēti līdz 1997. gada 1. janvārim un neatbilst šīs direktīvas prasībām, bet ir konstruēti saskaņā ar attiecīgo valstu noteikumiem, kas bija spēkā 1996. gada 31. decembrī, ar noteikumu, ka šos transportlīdzekļus uztur vajadzīgajā drošības līmenī.

Cisternas un transportlīdzekļus, kas konstruēti 1997. gada 1. janvārī vai pēc tam un neatbilst pielikuma prasībām, bet ir konstruēti saskaņā ar šīs direktīvas prasībām, kuras bija piemērojamas to konstruēšanas dienā, var turpināt izmantot iekšzemes pārvadājumos līdz dienai, kas noteikta saskaņā ar 9. pantā paredzēto procedūru.";

b) tā 4. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"4. Katra dalībvalsts var saglabāt savus 1996. gada 31. decembrī spēkā esošos noteikumus, kas attiecas uz konstrukciju, lietošanu un pārvadājumu nosacījumiem tām jaunajām tvertnēm C pielikuma 4. punktā minēto īpašo noteikumu nozīmē un jaunajām cisternām, kuras neatbilst A un B pielikuma noteikumiem, kamēr A un B pielikumam nepievieno atsauces uz standartiem attiecībā uz cisternu un tvertņu konstrukciju un lietošanu ar tādu pašu saistošu spēku, kāds ir šīs direktīvas noteikumiem, bet noteikti ne vēlāk kā 2001. gada 30. jūnijā. Cisternas un tvertnes, kas konstruētas līdz 2001. gada 1. jūlijam un uzturētas vajadzīgajā drošības līmenī, var turpināt lietot atbilstīgi sākotnējiem nosacījumiem.

Šos termiņus pagarina attiecībā uz tvertnēm un cisternām, uz kurām neattiecas sīki izstrādātas tehniskas prasības vai par kurām A un B pielikumā nav pievienotas pietiekamas atsauces uz attiecīgiem Eiropas standartiem.

Tvertnes un cisternas, kas minētas otrajā daļā, kā arī dienu, līdz kurai var atlikt šīs direktīvas piemērošanu uz šīm tvertnēm un cisternām, nosaka saskaņā ar 9. pantā paredzēto procedūru.";

c) tā 6. punkta beigās pievieno šādu tekstu:"…, izņemot plastmasas iesaiņojumam, kura tilpums nepārsniedz divdesmit litrus, šo termiņu var pagarināt vēlākais līdz 2001. gada 30. jūnijam";

d) tā 9. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"9. Ja dalībvalstis sniedz Komisijai iepriekšēju paziņojumu ne vēlāk kā 2002. gada 31. decembrī vai divus gadus pēc pēdējās šīs direktīvas A un B pielikuma grozītās redakcijas piemērošanas dienas, tās var pieņemt mazāk stingrus noteikumus nekā pielikumu noteikumi attiecībā uz noteiktu bīstamo kravu pārvadājumiem to teritorijā tikai mazos daudzumos, izņemot vielas, kam ir vidējs vai augsts radioaktivitātes līmenis.

Ja dalībvalstis sniedz Komisijai iepriekšēju paziņojumu ne vēlāk kā 2002. gada 31. decembrī vai divus gadus pēc pēdējās šīs direktīvas A un B pielikuma grozītās redakcijas piemērošanas dienas, dalībvalstis var pieņemt tādus noteikumus par to teritorijā veiktiem vietējiem pārvadājumiem, kas atšķiras no pielikumu noteikumiem.

Izņēmumus, kas paredzēti pirmajā un otrajā daļā, piemēro bez diskriminācijas.

Neatkarīgi no iepriekš minētā, ja dalībvalstis iesniedz Komisijai iepriekšēju paziņojumu, tās var jebkurā laikā pieņemt noteikumus, kas ir līdzīgi citu dalībvalstu pieņemtiem noteikumiem, atsaucoties uz šo punktu.

Komisija pārbauda, vai šajā punktā paredzētie nosacījumi ir ievēroti, un saskaņā ar 9. pantā paredzēto procedūru lemj par to, vai attiecīgās dalībvalstis var pieņemt šos izņēmumus.";

e) vārdus "uz A un B pielikumu 2010. un 10602. papildu numuru" 10. punkta otrajā daļā aizstāj ar "uz īpašiem noteikumiem, kas minēti C pielikuma 5. punktā";

f) tā 11. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"11. Dalībvalstis var izdot tikai to teritorijā derīgas atļaujas veikt bīstamo kravu ad hoc pārvadājumu operācijas, kuras ir aizliegtas A vai B pielikumā, vai kuras veic saskaņā ar nosacījumiem, kas atšķiras no pielikumos paredzētajiem nosacījumiem, ja šīs ad hoc pārvadājumu operācijas ir skaidri noteiktas un ierobežotas laikā.";

g) vārdus "ar A un B pielikumu 2010. un 10602. papildu numuru" 12. punktā aizstāj ar vārdiem "ar īpašiem noteikumiem, kas minēti C pielikuma 5. punktā".

4. Direktīvas 8. pantā vārdus "A un B pielikuma" aizvieto ar vārdiem "A, B un C pielikuma".

5. Direktīvas 9. pantu aizstāj ar šādu punktu:

"9. pants

1. Komisijai palīdz Bīstamo kravu transporta komiteja.

2. Ja izdarīta atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā šā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā minētais laikposms ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.".

6. Šīs direktīvas pielikumā izklāstīto tekstu pievieno kā C pielikumu.

2. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai līdz 2001. gada 1. maijam izpildītu šīs direktīvas prasības. Par to dalībvalstis tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis paredz šos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāmas šādas atsauces.

2. Dalībvalstis dara zināmus Komisijai tos savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, kuru reglamentē ar šo direktīvu.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā tās publicēšanas dienā Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Luksemburgā, 2000. gada 10. oktobrī

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētāja

N. Fontaine

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

D. Voynet

[1] OV C 171, 18.6.1999., 17. lpp.

[2] OV C 329, 17.11.1999., 10. lpp.

[3] Eiropas Parlamenta 2000. gada 18. janvāra atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts), Padomes 2000. gada 26. jūnija Kopējā nostāja (OV C 245, 25.8.2000., 7. lpp.) un Eiropas Parlamenta 2000. gada 26. septembra Lēmums.

[4] OV L 319, 12.12.1994., 7. lpp.; Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 1999/47/EK (OV L 169, 5.7.1999., 1. lpp.).

[5] OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

"

C PIELIKUMS

Īpaši noteikumi attiecībā uz dažiem šīs direktīvas pantiem

1. Iekšzemes pārvadājumi, kas minēti 1. panta 2. punkta c) apakšpunktā, ir šādi:

i) sprādzienbīstamas vielas un izstrādājumi, kas iekļauti 1. klasē, ja sprādzienbīstamas vielas daudzums transporta vienībā pārsniedz:

- 1000 kg 1.1. iedaļai vai

- 3000 kg 1.2. iedaļai, vai

- 5000 kg 1.3. un 1.5. iedaļai;

ii) šādas vielas cisternās vai cisternu konteineros, kuru kopējā ietilpība pārsniedz 3000 litrus:

- vielas, kas iekļautas 2. klasē: gāzes no šādām riska grupām: F, T, TF, TC, TO, TFC, TOC;

- vielas, kas iekļautas 3., 4.1., 4.2., 4.3., 5.1., 5.2., 6.1. un 8. klasē: vielas, kas šajās klasēs nav uzskaitītas b) vai c) apakšpunktā, vai ir uzskaitītas, bet kam bīstamības kodam ir trīs vai vairāk zīmīgo ciparu (izņemot nulli);

iii) šādi iesaiņojumi, kas iekļauti 7. klasē (radioaktīvi materiāli): skaldmateriālu iesaiņojums, B (U) un B (M) tipa iesaiņojumi.

2. Īpašie noteikumi, kas attiecas uz 5. panta 2. punktu, ir B pielikuma 10599. papildu numurā.

3. Īpašie noteikumi, kas attiecas uz 5. panta 3. punkta b) apakšpunktu, ir B pielikuma 211128. papildu numurā.

4. Īpašie noteikumi, kas attiecas uz 6. panta 4. punktu, ir B pielikuma 2211. papildu numurā.

5. Īpašie noteikumi, kas attiecas uz 6. panta 10. un 12. punktu, ir A un B pielikuma 2010. un 10602. papildu numurā.

"

--------------------------------------------------

Augša