EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32000L0048

Komisijas Direktīva 2000/48/EK (2000. gada 25. jūlijs), ar ko groza pielikumus Padomes Direktīvām 86/362/EEK un 90/642/EEK par pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu attiecīgi labībā un uz tās un dažos augu izcelsmes produktos, tajā skaitā augļos un dārzeņos, un uz tiemdokuments attiecas uz EEZ

OV L 197, 3.8.2000., 26./31. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 030 Lpp. 237 - 242
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 030 Lpp. 237 - 242
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 030 Lpp. 237 - 242
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 030 Lpp. 237 - 242
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 030 Lpp. 237 - 242
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 030 Lpp. 237 - 242
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 030 Lpp. 237 - 242
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 030 Lpp. 237 - 242
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 030 Lpp. 237 - 242
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 034 Lpp. 175 - 180
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 034 Lpp. 175 - 180

No longer in force [lv], Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/08/2008; Iesaist. atcelta ar 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/48/oj

32000L0048Oficiālais Vēstnesis L 197 , 03/08/2000 Lpp. 0026 - 0031


Komisijas Direktīva 2000/48/EK

(2000. gada 25. jūlijs),

ar ko groza pielikumus Padomes Direktīvām 86/362/EEK un 90/642/EEK par pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu attiecīgi labībā un uz tās un dažos augu izcelsmes produktos, tajā skaitā augļos un dārzeņos, un uz tiem

(dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1986. gada 24. jūlija Direktīvu 86/362/EEK par pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu labībā un uz tās [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2000/42/EK [2], un jo īpaši tās 10. pantu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 27. novembra Direktīvu 90/642/EEK par pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu dažos augu izcelsmes produktos un uz tiem, tajā skaitā augļos un dārzeņos, un uz tiem [3], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2000/42/EK, un jo īpaši tās 7. pantu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū [4], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2000/10/EK [5], un jo īpaši tās 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu,

tā kā:

(1) Jaunā aktīvā viela azoksistrobīns ar Komisijas Direktīvu 98/47/EK [6] tika iekļauta Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, lai to izmantotu tikai kā fungicīdu, neparedzot īpašus nosacījumus, kuri ietekmē ražas, ko var apstrādāt ar augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur azoksistrobīnu.

(2) Azoksistrobīna atliekvielu maksimāli pieļaujamos daudzumus visos izstrādājumos un uz tiem, uz ko attiecas Direktīvas 86/362/EEK un 90/642/EEK, noteica ar Komisijas Direktīvu 1999/71/EK [7].

(3) Nosakot minētos azoksistrobīna atliekvielu maksimāli pieļaujamos daudzumus, attiecīgie daudzumi atzīti par pamatotiem, lai tos pārskatītu un grozītu, ņemot vērā jauno informāciju un datus. Direktīva 1999/71/EK apstiprina, ka katrā valstī atliekvielu provizoriskie maksimāli pieļaujamie daudzumi attiecībā uz citu labību, augļiem un dārzeņiem jānosaka dalībvalstīm ar licencēm, ko tās izsniedz par augu aizsardzības līdzekļiem, kuri satur azoksistrobīnu, un tie jāpaziņo Komisijai, ievērojot Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta f) apakšpunkta prasības. Lai atvieglotu šādu iespēju, dažus no Direktīvā 1999/71/EK izklāstītajiem daudzumiem noteica provizoriski, dodot dalībvalstīm tiesības turpmāk piešķirt jaunas licences un par to ziņot Komisijai saskaņā ar procedūru, kas aprakstīta minētajā pantā. Šis pants paredz, ka dalībvalsts saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu provizoriski nosaka atliekvielu maksimāli pieļaujamo daudzumu valstī pirms licencēšanas uzsākšanas, ievērojot Kopienas līmenī noteikto atliekvielu provizorisko maksimāli pieļaujamo daudzumu, un to, ka sakarā ar jauno licenču izsniegšanu attiecīgais daudzums ir lielāks.

(4) Lai nodrošinātu patērētāju pietiekamu aizsardzību no tādu atliekvielu iedarbības, kas atrodas produktos vai uz tiem un par ko nav izsniegtas licences, ir saprātīgi attiecībā uz šādiem produktiem pieņemt Direktīvu 1999/71/EK, ar ko nosaka atliekvielu provizorisko maksimāli pieļaujamo daudzumu kā minimālo analītiski nosakāmo daudzumu. Provizoriska maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšana Kopienas līmenī neliedz dalībvalstīm saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu izsniegt provizoriskas licences par azoksistrobīna izmantošanu attiecībā uz šādiem produktiem.

(5) Lai licencētu kādu augu aizsardzības līdzekli, dalībvalstīm jāpiemēro vienoti principi, kuri paredzēti Direktīvas 91/414/EEK VI pielikumā, jo īpaši novērtējot Direktīvas 91/414/EEK III pielikuma prasības attiecībā uz atbilstību dokumentācijā, ko licences saņemšanai iesniedzis pretendents. Direktīvas 91/414/EEK III pielikuma A daļas 8. punkts prasa pretendentiem iesniegt noteiktu informāciju, tostarp par iecerētajiem atliekvielu maksimāli pieļaujamajiem daudzumiem, kā arī potenciālās un faktiskās uztura vai cita veida iedarbības pilnīgu pamatojumu un novērtējumu. Direktīvas 91/414/EEK VI pielikuma B daļas 2.4.2. punkts un C daļas 2.5. punkts paredz, ka dalībvalstis novērtē iesniegto informāciju par atliekvielu ietekmi uz cilvēku vai dzīvnieku veselību un uz vidi un pieņem lēmumus par licencēm, kas nodrošina, ka konstatētās atliekvielas ietekmē augu aizsardzības līdzekļu minimālo daudzumu attiecībā uz labai lauksaimniecības praksei atbilstošas un pietiekamas kontroles ievērošanu, un ko īsteno tādējādi, ka attiecīgo atliekvielu daudzumu samazina līdz minimumam ražas novākšanas, dzīvnieku nokaušanas vai glabāšanas laikā.

(6) Ir iesniegti jauni dati attiecībā uz azoksistrobīna izmantošanu uz rīsiem, banāniem, tomātiem un ķirbjaugiem ar ēdamu un neēdamu mizu. Minētie jaunie dati ir novērtēti, un ir lietderīgi pārskatīt atliekvielu provizoriskos maksimāli pieļaujamos daudzumus, ko attiecībā uz šādiem produktiem nosaka Direktīva 1999/71/EK.

(7) Iekļaujot azoksistrobīnu Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, 1998. gada 22. aprīlī tika pabeigts azoksistrobīna tehniskais un zinātniskais novērtējums, kas pieejams kā Kopienas pārskata ziņojums par azoksistrobīnu. Šajā pārskata ziņojumā azoksistrobīna pieļaujamā diennakts deva (PDD) tika noteikta 0,1 mg uz svara kg. Saskaņā ar procedūrām un praksi, ko izmanto Eiropas Kopienā, ņemot vērā pamatnostādnes, kuras publicējusi Pasaules Veselības organizācija [8], ir apstiprināta un novērtēta patērētāju pakļaušana ar azoksistrobīnu apstrādātiem pārtikas produktiem mūža garumā un aprēķināts, ka šajā direktīvā noteiktie atliekvielu maksimālie daudzumi nerada PDD pārsniegšanu.

(8) Novērtēšanas un diskusiju laikā, kas notika pirms azoksistrobīna iekļaušanas Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, netika novērotas akūtas toksiskās iedarbības sekas, kuras nosaka akūtas standarta devas ieviešanu.

(9) Ar Pasaules Tirdzniecības organizācijas starpniecību notikušas pārrunas ar Kopienas tirdzniecības partneriem attiecībā uz šajā direktīvā paredzētajiem daudzumiem un ņemtas vērā viņu atsauksmes par minētajiem daudzumiem. Pamatojoties uz iesniegtiem pieļaujamiem datiem, Komisija izskatīs iespēju noteikt atliekvielu maksimāli pieļaujamos daudzumus importa pielaidēs konkrētām pesticīdu/ražas kombinācijām.

(10) Ir ņemti vērā Augu zinātniskās komitejas ieteikumi, jo īpaši attiecībā uz patērētāju aizsardzību no pārtikas produktiem, kas apstrādāti ar pesticīdiem.

(11) Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās augu veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 86/362/EEK II pielikuma A daļai pievieno šādu tabulu:

"Pesticīdu atliekvielas | Maksimāli pieļaujamais daudzums mg/kg |

| |

Azoksistrobīns | 5 | Rīsi" |

2. pants

Atliekvielu maksimāli pieļaujamie daudzumi, kas noteikti šīs direktīvas pielikumā, aizstāj tos, kas attiecībā uz azoksistrobīnu uzskaitīti Direktīvas 90/642/EEK II pielikumā.

3. pants

1. Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

2. Dalībvalstis pieņem un publicē normatīvus vai administratīvus aktus un citus pasākumus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības ne vēlāk kā 2001. gada 31. martā. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

3. Tās piemēro minētos pasākumus no 2001. gada 1. aprīļa.

4. Kad dalībvalstis paredz minētos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2000. gada 25. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

David Byrne

[1] OV L 221, 7.8.1986., 37. lpp.

[2] OV L 158, 30.6.2000., 51. lpp.

[3] OV L 350, 14.12.1990., 71. lpp.

[4] OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.

[5] OV L 57, 2.3.2000., 28. lpp.

[6] OV L 191, 7.7.1998., 50. lpp.

[7] OV L 194, 27.7.1999., 36. lpp.

[8] Pamatnostādnes par to, kā noteikt pesticīdu atliekvielu uzņemšanu ar uzturu (pārskatītas), ko sagatavojusi GEMS/Pārtikas programma sadarbībā ar Pesticīdu atliekvielu kodeksa komiteju un publicējusi Pasaules veselības organizācija 1997. gadā (WHO/FSF/FOS/97.7.)

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

Atsevišķo produktu grupas un paraugi, uz ko attiecas maksimāli pieļaujamie daudzumi | Pesticīdu atliekvielas un atliekvielu maksimāli pieļaujamie daudzumi (mg/kg) |

1.Svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti augļi, konservēti sasaldējot, bez cukura piedevas; rieksti

(i)CITRUSAUGĻI | 0,05 |

greipfrūti | |

citroni | |

laimi | |

mandarīni (tajā skaitā klementīni un citi hibrīdi) | |

apelsīni | |

pampelmūzes | |

citi | |

(ii)KOKU RIEKSTI (LOBĪTI VAI NELOBĪTI) | 0,1 |

mandeles | |

Brazīlijas rieksti | |

Indijas rieksti | |

ēdamie kastaņi | |

kokosrieksti | |

lazdu rieksti | |

Makadāmijas rieksti | |

pekanrieksti | |

priežu rieksti | |

pistācijas | |

valrieksti | |

citi | |

(iii)SĒKLEŅI | 0,05 |

āboli | |

bumbieri | |

cidonijas | |

citi | |

(iv)KAULEŅI | 0,05 |

aprikozes | |

ķirši | |

persiki (tajā skaitā nektarīni un tiem līdzīgi hibrīdi) | |

plūmes | |

citi | |

(v)OGAS UN SĪKAUGĻI

(a)galda un vīna vīnogas: | 2 |

galda vīnogas | |

vīna vīnogas | |

(b)zemenes (izņemot meža zemenes) | 0,05 |

(c)stublāju augļi (izņemot savvaļas) | 0,05 |

kazenes (Rubus fruticosus) | |

kazenes (Rubus arcticus) | |

kazeņavenes | |

avenes | |

citi | |

(d)citi sīkaugļi un ogas (izņemot savvaļas) | 0,05 |

mellenes | |

dzērvenes | |

jāņogas (sarkanās, melnās un baltās) | |

ērkšķogas | |

citi | |

(e)savvaļas ogas un augļi | 0,05 |

(vi)DAŽĀDI

avokado | |

banāni | 2 |

dateles | |

vīģes | |

kivi | |

kumkvati | |

ličī | |

mango | |

olīvas | |

pasifloru augļi | |

ananasi | |

granātāboli | |

citi | 0,05 |

2.Svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai žāvēti dārzeņi

(i)SAKŅU UN BUMBUĻU DĀRZEŅI | 0,05 |

galda bietes | |

burkāni | |

sakņu selerijas | |

mārrutki | |

topinambūri | |

pastinaki | |

sakņu pētersīļi | |

redīsi | |

puravlapu plostbārdis | |

batātes | |

kāļi | |

rāceņi | |

jamsi | |

citi | |

(ii)SĪPOLU DĀRZEŅI | 0,05 |

ķiploki | |

sīpoli | |

šalotes | |

loki | |

citi | |

(iii)AUGĻU DĀRZEŅI

(a)nakteņaugi

tomāti | 2 |

pipari | |

baklažāni | |

citi | 0,05 |

(b)ķirbjaugi ar ēdamu mizu | 1 |

gurķi | |

kornišoni | |

tumšzaļie kabači | |

citi | |

(c)ķirbjaugi ar neēdamu mizu | 0,5 |

melones | |

kabači | |

arbūzi | |

citi | |

(d)cukurkukurūza | 0,05 |

(iv)KĀPOSTU DĀRZEŅI | 0,05 |

(a)ziedoši kāpostu dārzeņi

brokoļi | |

ziedkāposti | |

citi | |

(b)kāpostu dzimtas galviņdārzeņi

Briseles kāposti | |

galviņkāposti | |

citi | |

(c)kāpostu lapu dārzeņi

Ķīnas kāposti | |

lapu kāposti | |

citi | |

(d)kolrābji | |

(v)LAPU DĀRZEŅI UN SVAIGI AUGI | 0,05 |

(a)lapu salāti un tiem līdzīgi

kressalāti | |

lauka salāti | |

dārza salāti | |

platlapu cigoriņi jeb platlapu endīvijas | |

citi | |

(b)spināti un tiem līdzīgi

spināti | |

lapu bietes | |

citi | |

(c)ūdenskreses | |

(d)lapu cigoriņi | |

(e)lapu garšaugi

kārveles | |

maurloki | |

pētersīļi | |

lapu selerijas | |

citi | |

(vi)PĀKŠAUGI (svaigi) | 0,05 |

pupiņas (ar pākstīm) | |

pupiņas (bez pākstīm) | |

zirņi (ar pākstīm) | |

zirņi (bez pākstīm) | |

citi | |

(vii)KĀTU DĀRZEŅI (svaigi) | 0,05 |

sparģeļi | |

lapu artišoki | |

kātu (smaržīgās) selerijas | |

fenheļi | |

artišoki | |

puravi | |

rabarberi | |

citi | |

(viii)SĒNES | 0,05 |

(a)kultivētās sēnes | |

(b)savvaļas sēnes | |

3.Pākšaugi | 0,05 |

pupas | |

lēcas | |

zirņi | |

citi | |

4.Eļļas augu sēklas | 0,05 |

linsēklas | |

zemesrieksti | |

magoņu sēklas | |

sezama sēklas | |

saulgriežu sēklas | |

rapšu sēklas | |

sojas pupas | |

sinepju sēklas | |

kokvilnas sēklas | |

citi | |

5.Kartupeļi | 0,05 |

agrie kartupeļi | |

galda kartupeļi | |

6.Tēja (lapas un kāti, žāvēti, fermentēti vai citādi sagatavoti, no Camellia sinensis lapām) | 0,1 |

7.Apiņi (žāvēti), to skaitā apiņu rogas un nekoncentrēts pulveris | 0,1 |

--------------------------------------------------

Augša