EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32000L0004

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/4/EK (2000. gada 28. februāris), ar ko groza Padomes Direktīvu 74/60/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo apdari (pasažieru salona iekšējām detaļām, kas nav iekšējie atpakaļskata spoguļi, vadības ierīču izvietojumu, jumtu vai atbīdāmu jumtu, sēdekļu atzveltnēm un pakaļējām daļām)

OV L 87, 8.4.2000., 22./31. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 025 Lpp. 106 - 115
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 025 Lpp. 106 - 115
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 025 Lpp. 106 - 115
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 025 Lpp. 106 - 115
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 025 Lpp. 106 - 115
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 025 Lpp. 106 - 115
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 025 Lpp. 106 - 115
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 025 Lpp. 106 - 115
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 025 Lpp. 106 - 115
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 028 Lpp. 253 - 262
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 028 Lpp. 253 - 262
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 011 Lpp. 50 - 59

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/10/2014; Iesaist. atcelta ar 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/4/oj

32000L0004Oficiālais Vēstnesis L 087 , 08/04/2000 Lpp. 0022 - 0031


Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/4/EK

(2000. gada 28. februāris),

ar ko groza Padomes Direktīvu 74/60/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo apdari (pasažieru salona iekšējām detaļām, kas nav iekšējie atpakaļskata spoguļi, vadības ierīču izvietojumu, jumtu vai atbīdāmu jumtu, sēdekļu atzveltnēm un pakaļējām daļām)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 95. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

saskaņā ar Līguma [3] 251. pantā noteikto procedūru,

tā kā:

(1) Ir vēlams Padomes Direktīvā 74/60/EEK [4] ieviest prasības par mehāniski darbināmiem logiem, lai novērstu briesmas bērniem, kādas var radīt šo logu aizvēršana; līdzīgas prasības jāpiemēro arī mehāniski darbināmām jumtu paneļu sistēmām un šķērssienu sistēmām; šajā nolūkā attiecīgi jāgroza Direktīvas 74/60/EEK nosaukums un darbības joma.

(2) Direktīva 74/60/EEK ir viena no atsevišķajām direktīvām par EK tipa apstiprinājuma procedūru, kas noteikta ar Padomes Direktīvu 70/156/EEK (1970. gada 6. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu [5]; līdz ar to Direktīvā 70/156/EEK izklāstītie noteikumi, ko piemēro transportlīdzekļiem, transportlīdzekļu sistēmām, detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām, attiecas uz Direktīvu 74/60/EEK.

(3) Jo īpaši Direktīvas 70/156/EEK 3. panta 4. punktā un 4. panta 3. punktā paredzēts, ka katrai atsevišķajai direktīvai jāpievieno informācijas dokuments, kurā iekļauti Direktīvas 70/156/EEK I pielikuma attiecīgie punkti, un arī Direktīvas 70/156/EEK VI pielikumā noteiktais tipa apstiprinājuma sertifikāts, lai šo tipa apstiprinājumu var datorizēt.

(4) Ir svarīgi, lai transportlīdzekļi, kas nepieder M1 kategorijai, jo īpaši M2 un N1 kategorijas transportlīdzekļi, spētu, tiklīdz rodas izdevība, nodrošināt vadītājam un pasažieriem, jo īpaši bērniem, Direktīvā 74/60/EEK paredzēto drošības līmeni; šajā nolūkā jārada iespēja paplašināt Direktīvas 74/60/EEK darbības jomu, attiecinot to uz šādiem transportlīdzekļiem saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 13. pantā noteikto procedūru.

(5) Direktīvas 74/60/EEK grozījumi attiecas tikai uz tās administratīvajiem aktiem un uz mehāniski darbināmiem logiem, jumta paneli un/vai šķērssienu sistēmām; tādēļ nav nepieciešams padarīt par spēkā neesošiem apstiprinājumus, kas piešķirti saskaņā ar Direktīvu 74/60/EEK, nedz arī nepieļaut tādu jaunu transportlīdzekļu reģistrāciju, pārdošanu un nodošanu ekspluatācijā, kuri nav aprīkoti ar mehāniski darbināmiem logiem, jumta paneli un/vai šķērssienu sistēmām un uz kuriem attiecas šādi apstiprinājumi.

(6) Saskaņā ar proporcionalitātes principu, kas izklāstīts Līguma 5. panta trešajā punktā, šajā direktīvā iekļautie pasākumi nepārsniedz to, kas nepieciešams Līguma mērķu sasniegšanai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Ar šo Direktīvu 74/60/EEK groza šādi.

1. Direktīvas nosaukumu aizstāj ar šādu nosaukumu:

"Padomes Direktīva 74/60/EEK (1973. gada 17. decembris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo apdari."

2. Direktīvas 1., 2. un 3. pantu aizstāj ar šādiem pantiem:

"1. pants

Šajā direktīvā "transportlīdzeklis" ir ikviens transportlīdzeklis, kas definēts Direktīvas 70/156/EEK 2. pantā.

2. pants

Neviena dalībvalsts nevar atteikt transportlīdzekļa EK tipa apstiprinājuma vai valsts tipa apstiprinājuma piešķiršanu transportlīdzekļa iekšējās apdares dēļ, ja tā atbilst šīs direktīvas pielikumos izklāstītajām prasībām.

3. pants

Neviena dalībvalstis nevar atteikt reģistrēt vai aizliegt pārdot, sākt ekspluatēt vai lietot jebkādu transportlīdzekli tā iekšējās apdares dēļ, ja tā atbilst šīs direktīvas pielikumos izklāstītajām prasībām."

3. Direktīvas 4. un 5. pantu svītro.

4. Direktīvas pielikumus groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1. Sākot no 2001. gada 8. aprīļa, neviena dalībvalsts nedrīkst mehānisko transportlīdzekļu iekšējās apdares dēļ:

- atteikt EK tipa apstiprinājuma vai valsts tipa apstiprinājuma piešķiršanu attiecībā uz transportlīdzekļa tipu vai

- aizliegt transportlīdzekļu reģistrāciju, pārdošanu vai nodošanu ekspluatācijā,

ja transportlīdzekļi atbilst Direktīvas 74/60/EEK prasībām.

2. No 2002. gada 8. aprīļa dalībvalstis vairs nepiešķir EK tipa apstiprinājumu jaunam transportlīdzekļa tipam mehānisko transportlīdzekļu iekšējās apdares dēļ, ja nav izpildītas Direktīvas 74/60/EEK prasības.

3. No 2003. gada 8. aprīļa dalībvalstis:

- uzskata, ka atbilstības sertifikāti, kas pievienoti jauniem transportlīdzekļiem saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK noteikumiem, vairs nav derīgi minētās direktīvas 7. panta 1. punkta mērķiem, un

- var atteikt jaunu transportlīdzekļu reģistrāciju, pārdošanu un nodošanu ekspluatācijā, ja tiem nav pievienots atbilstības sertifikāts, ja vien nepiemēro Direktīvas 70/156/EEK 8. panta 2. punktu,

mehānisko transportlīdzekļu iekšējās apdares dēļ, ja transportlīdzekļi ir aprīkoti ar mehāniski darbināmiem logiem, jumta paneli un/vai šķērssienu sistēmām, un nav izpildītas Direktīvas 74/60/EEK prasības.

4. Šī direktīva nedara par spēkā neesošu nevienu apstiprinājumu transportlīdzekļu tipiem, kuri nav aprīkoti ar mehāniski darbināmiem logiem, jumta paneli un/vai šķērssienu sistēmām, ja šāds apstiprinājums ir piešķirts iepriekš saskaņā ar Direktīvu 74/60/EEK, nedz arī liedz attiecināt šādu apstiprinājumu uz citu tipu atbilstīgi ar tās direktīvas noteikumiem, saskaņā ar kuriem to sākotnēji piešķīra.

3. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības līdz 2001. gada 8. aprīlim, un tās tūlīt par to informē Komisiju.

2. Kad dalībvalstis pieņem šos pasākumus, tajos iekļauj atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarāmas šādas atsauces.

3. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2000. gada 28. februārī

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētāja

N. Fontaine

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. Pina Moura

[1] OV C 149, 15.5.1998., 10. lpp.

[2] OV C 407, 28.12.1998., 56. lpp.

[3] Eiropas Parlamenta 1999. gada 9. februāra atzinums (OV C 150, 28.5.1999., 26. lpp.), Padomes 1999. gada 28. oktobra kopējā nostāja (OV C 346, 2.12.1999., 17. lpp.) un Eiropas Parlamenta 2000. gada 3. februāra lēmums.

[4] OV L 38, 11.2.1974., 2. lpp. Direktīva, kas grozīta ar Komisijas Direktīvu 78/632/EEK (OV L 206, 29.7.1978., 26. lpp.).

[5] OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/91/EK (OV L 11, 16.1.1999., 25. lpp.).

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

DIREKTĪVAS 74/60/EEK PIELIKUMU GROZĪJUMI

1. Šādu pielikumu sarakstu iekļauj starp pantiem un I pielikumu:

"

PIELIKUMU SARAKSTS

| |

| |

I PIELIKUMS: | Darbības joma, definīcijas, EK tipa apstiprinājuma pieteikums transportlīdzekļa tipam, specifikācijas, EK tipa apstiprinājuma piešķiršana transportlīdzekļa tipam, tipa pārveidojumi un apstiprinājumu grozījumi, un ražojumu atbilstība |

1. papildinājums: | Informācijas dokuments |

2. papildinājums: | EK tipa apstiprinājuma sertifikāts |

3. papildinājums: | Cilindriskā testēšanas stieņa stāvoklis atbīdāmajā jumtā un logu atvērumos |

4. papildinājums: | Vadītāja kontrolēta slēdža simbols |

II PIELIKUMS: | Galvas trieciena zonas noteikšana |

III PIELIKUMS: | Enerģiju izkliedējošu materiālu testēšanas metode |

IV PIELIKUMS | Metode, lai noteiktu H punktu un faktisko sēdekļa atzveltnes leņķi, kā arī pārbaudītu R un H punkta relatīvo stāvokli, kā arī attiecību starp projektēto sēdekļa atzveltnes leņķi un faktisko sēdekļa atzveltnes leņķi |

Papildinājums: | Trīsdimensiju manekena sastāvdaļas un manekena izmēri un masa |

V PIELIKUMS | Izvirzījumu mērīšanas metode |

Papildinājums: | Iekārta izvirzījumu mērīšanai |

VI PIELIKUMS | Iekārta un metode, lai piemērotu I pielikuma 5.2.1. punktu |

"

2. Direktīvas I pielikumu groza šādi.

a) Svītro 1. zemsvītras piezīmi.

b) Pielikuma nosaukumu aizstāj ar šādu nosaukumu:"".

c) Ar šādu punktu aizstāj 1. punktu:

"1. DARBĪBAS JOMA

Šī direktīva attiecas uz M1 kategorijas transportlīdzekļiem, kas noteikti Direktīvas 70/156/EEK II pielikuma A iedaļā."

d) Ar šādiem punktiem aizstāj 2.1. un 2.2. punktu:

"2.1. "Iekšējā apdare" ir:

2.1.1. Pasažieru salona iekšējās detaļas, izņemot iekšējos atpakaļskata spoguļus;

2.1.2. Vadības ierīču izvietojums;

2.1.3. Jumts vai atbīdāms jumts;

2.1.4. Sēdekļu atzveltne vai pakaļējā daļa;

2.1.5. Mehāniski darbināmi logi, jumta panelis un šķērssienas sistēmas.

2.2. "Transportlīdzekļa tips" attiecībā uz pasažieru salona iekšējo apdari ir mehāniskie transportlīdzekļi, kuri neatšķiras pēc tādiem būtiskiem parametriem kā:"

.

e) Pievieno šāduspunktus:

"2.2.3. Jumts vai atbīdāms jumts;

2.2.4. Sēdekļu atzveltne vai pakaļējā daļa;

2.2.5. Mehāniski darbināmi logi, jumta panelis un šķērssienu sistēmas."

f) Pievieno šādus punktus:

"2.10. "Mehāniski darbināmi logi" ir logi, kurus aizver ar transportlīdzekļa enerģijas avota palīdzību.

2.11. "Mehāniski darbināmas jumta paneļu sistēmas" ir pārvietojami paneļi transportlīdzekļa jumtā, kurus aizver ar transportlīdzekļa enerģijas avota palīdzību, veicot slīdošu vai noliecošu kustību, un kuri neiekļauj pārveidojamo virsējo daļu sistēmas.

2.12. "Mehāniski darbināmas šķērssienu sistēmas" ir sistēmas, kuras sadala pasažieru automašīnas salonu vismaz divās daļās un kuras noslēdz, izmantojot transportlīdzekļa enerģijas avotu.

2.13. "Atvērums" ir maksimālā brīvā atvere starp mehāniski darbināma loga vai šķērssienas, vai jumta paneļa augšējo vai priekšējo malu atkarībā no aizvēršanas virziena un transportlīdzekļa konstrukciju, kas veido loga, šķērssienas vai jumta paneļa robežas, skatoties no transportlīdzekļa iekšpuses vai attiecībā uz šķērssienas sistēmu — no pasažieru salona aizmugurējās daļas.

Lai izmērītu atvērumu, caur to no transportlīdzekļa iekšpuses vai, ja vajadzīgs, no pasažieru salona aizmugurējās daļas parasti perpendikulāri logam, jumta panelim vai šķērssienai izbīda (nepieliekot spēku) cilindrisku testēšanas stieni"

.

g) Ar šādiem punktiem aizstāj 3. līdz 3.3. punktu:

"3. EK TIPA APSTIPRINĀJUMA PIEŠĶIRŠANA TRANSPORTLĪDZEKĻA TIPAM

3.1. Ražotājs iesniedz EK tipa apstiprinājuma pieteikumu transportlīdzekļa tipam attiecībā uz iekšējo apdari, ievērojot Direktīvas 70/156/EEK 3. panta 4. punktu.

3.2. Informācijas dokumenta paraugs ir norādīts 1. papildinājumā.

3.3. Tehniskajam dienestam, kas ir atbildīgs par tipa apstiprināšanas testu izpildi, jāiesniedz:"

.

h) Pievieno šādus punktus:

"5.5.2. Mehāniski darbināmas jumta paneļa sistēmas

5.5.2.1. Turklāt mehāniski darbināmās jumta paneļa sistēmas un to vadības ierīces atbilst tālāk dotajām 5.8. punkta prasībām"

.

i) 5.8. un 5.8.1. punkts kļūst par 5.9. un 5.9.1. punktu.

j) Pievieno šādus punktus:

"5.8. Mehāniski darbināmi logi, jumta paneļu sistēmas un šķērssienu sistēmas

5.8.1. Tālāk dotās prasības attiecas uz mehāniski darbināmiem logiem/jumta paneļu sistēmām/šķērssienu sistēmām, lai līdz minimumam samazinātu traumu iespējamību, ko izraisa nejauša vai nepareiza to darbināšana.

5.8.2. Parastas lietošanas prasības

Izņemot to, kas paredzēts 5.8.3. punktā, mehāniski darbināmus logus/jumta paneļu sistēmas/šķērssienu sistēmas var aizvērt, ievērojot vienu no šādiem nosacījumiem:

5.8.2.1. Ja aizdedzes atslēga ir ievietota aizdedzes vadības ierīcē jebkurā lietošanas stāvoklī;

5.8.2.2. Ar muskuļu spēku, bez transportlīdzekļa enerģijas avota palīdzības;

5.8.2.3. Nepārtraukti ieslēdzot ar bloķēšanas sistēmu transportlīdzekļa ārpusē;

5.8.2.4. Starplaikā starp brīdi, kad aizdedze ir pārslēgta no iedarbināta stāvokļa izslēgtā stāvoklī un/vai atslēga ir izņemta, un brīdi, kad nevienas no abām priekšējām durvīm nav bijušas atvērtas pietiekami ilgi, lai transportlīdzeklī sēdošie varētu izkāpt;

5.8.2.5. Ja mehāniski darbināma loga, jumta paneļa vai šķērssienas aizvēršanās kustība sākas ar atvērumu, kas nepārsniedz 4 mm;

5.8.2.6. Ja mehāniski darbināms transportlīdzekļa durvju logs bez augšējā durvju rāmja aizveras automātiski, kad vien aizver attiecīgās durvis. Šajā gadījumā maksimālais atvērums, kas noteikts 2.13. punktā, pirms loga aizvēršanas nepārsniedz 12 mm;

5.8.2.7. Aizvēršana no tāluma ir pieļaujama ar nepārtrauktu distantieslēgšanas ierīces darbināšanu ar noteikumu, ka ir izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:

5.8.2.7.1. Distantieslēgšanas ierīce nevar aizvērt mehāniski darbināmu logu/jumta paneli/šķērssienu no attāluma, kas lielāks nekā 11 metri no transportlīdzekļa;

5.8.2.7.2. Distantieslēgšanas ierīce nevar aizvērt mehāniski darbināmu logu/jumta paneli/šķērssienu:

- ja iedarbināšanas ierīci un transportlīdzekli atdala necaurspīdīga virsma

un

- ja no attāluma starp distantieslēgšanas ierīci un transportlīdzekli ir vairāk nekā 6 metri.

5.8.2.8. Aizvēršana ar vienu pieskārienu ir atļauta tikai mehāniski darbināmam vadītāja durvju logam un jumta panelim un tikai tad, ja aizdedzes atslēga ir tādā stāvoklī, kad motors darbojas.

5.8.3. Autoreversēšanas prasības

5.8.3.1. Nepiemēro nevienu no 5.8.2. punkta prasībām, ja mehāniski darbināms logs/jumta paneļa sistēma/šķērssiena ir aprīkota ar autoreversēšanas ierīci.

5.8.3.1.1. Šī ierīce maina loga/jumta paneļa/šķērssienas virzienu, pirms tas iedarbojas ar vairāk nekā 100 N lielu spiediena spēku 200 mm līdz 4 mm atvērumā virs mehāniski darbināma loga/šķērssienas augšējās malas vai atbīdāma jumta paneļa priekšējās malas un pie noliekta jumta paneļa aizmugurējās malas.

5.8.3.1.2. Pēc šādas autoreversēšanas logs vai jumta panelis, vai šķērssiena atveras līdz vienam no šādiem stāvokļiem:

5.8.3.1.2.1. Stāvoklis, kas ļauj caur atvērumu ievietot pusnekustīgu cilindrisku stieni 200 mm diametrā tajā pašā saskares punktā (-os), ko izmantoja, lai noteiktu virziena maiņas režīmu 5.8.3.1.1. punktā;

5.8.3.1.2.2. Stāvoklis, kas ir vismaz sākuma stāvoklis pirms uzsāk aizvēršanu;

5.8.3.1.2.3. Stāvoklis, kas ir vismaz par 50 mm lielāks atvērums nekā stāvoklis brīdī, kad tika uzsākta virziena maiņa;

5.8.3.1.2.4. Attiecībā uz jumta paneļa noliekšanas kustībām — maksimālais leņķiskais atvērums.

5.8.3.1.3. Lai pārbaudītu mehāniski darbināmus logus/jumta paneļu sistēmas/šķērssienu sistēmas ar virziena maiņas ierīcēm, caur atvērumu — no transportlīdzekļa iekšpuses vai attiecībā uz šķērssienu sistēmām — no pasažieru salona aizmugurējās daļas, izbīda mērinstrumentu/testēšanas stieni tā, lai stieņa cilindriskā virsma pieskartos jebkurai transportlīdzekļa konstrukcijas daļai, kas veido loga/jumta paneļa atvēruma/šķērssienas robežu. Mērinstrumenta spēka novirzes rādītājs ir ne vairāk kā 10 N/mm. Testēšanas stieņu stāvoklis (pareizi perpendikulārs logam/jumta panelim/šķērssienai) ir attēlots 3. papildinājuma 1. attēlā.

5.8.4. Slēdžu novietojums un darbība

5.8.4.1. Mehāniski darbināmu logu/jumta paneļu/šķērssienu slēdži ir novietoti vai ar tiem darbojas tā, lai līdz minimumam samazinātu nejaušas aizvēršanās briesmas. Slēdžiem ir jābūt iedarbināmiem nepārtraukti attiecībā uz aizvēršanu, izņemot 5.8.2.6., 5.8.2.8. vai 5.8.3. punktā minēto gadījumu.

5.8.4.2. Visus aizmugures logu, jumta paneļa un šķērssienu slēdžus, kurus izmanto transportlīdzekļa aizmugurē sēdošie, var izslēgt ar vadītāja kontrolētu slēdzi, kas atrodas priekšā vertikālai šķērsplaknei, kura šķērso priekšējo sēdekļu R punktus. Vadītāja kontrolētais slēdzis nav nepieciešams, ja aizmugures logs, jumta panelis vai šķērssiena ir aprīkota ar autoreversēšanas ierīci. Ja tomēr ir vadītāja kontrolēts slēdzis, tas nespēj ignorēt autoreversēšanas ierīci.

Vadītāja kontrolētais slēdzis ir novietots tā, lai līdz minimumam samazinātu jebkādas nejaušas manipulācijas. To apzīmē ar simbolu, kas norādīts 4. papildinājumā.

5.8.5. Aizsargierīces

Visas aizsargierīces, kuras izmanto, lai novērstu piedziņas bojājumus pārslodzes vai apstāšanās gadījumā, spēj automātiski atsākt darboties, kamēr ir iedarbināts slēdzis, kas vada logu/jumta paneli/šķērssienu.

5.8.6. Norādījumi rokasgrāmatā

5.8.6.1. Transportlīdzekļa īpašnieka rokasgrāmatā ir skaidri norādījumi attiecībā uz mehāniski darbināmu logu/jumta paneli/šķērssienu, tostarp:

5.8.6.1.1. Paskaidrojumi par iespējamām sekām (iesprostošanu);

5.8.6.1.2. Vadītāja kontrolētā slēdža lietošana;

5.8.6.1.3. Brīdinājuma ziņojums, norādot briesmas, jo īpaši bērniem, mehāniski darbināmu logu/jumta paneļu sistēmu/šķērssienu sistēmu nepareizas lietošanas/iedarbināšanas dēļ. Šajās ziņās jānorāda vadītāja atbildība, tostarp norādījumi pārējiem transportlīdzeklī sēdošajiem un ieteikums atstāt transportlīdzekli, tiklīdz no aizdedzes slēdzenes ir izņemta atslēga;

5.8.6.1.4. Brīdinājuma ziņojums, kurā norādīts, ka jābūt īpaši uzmanīgiem, izmantojot aizvēršanas no tāluma sistēmas (skatīt 5.8.2.7. punktu), piemēram, iedarbināt to tikai tad, kad iedarbinātajam transportlīdzeklis ir skaidri redzams, lai pārliecinātos, ka mehāniski darbināmu logu/jumta paneļa/šķērssienas iekārta nevienu nav iesprostojusi"

.

k) Ar šādiem punktiem aizstāj 6., 7. un 8. punktu:

"6. EK TIPA APSTIPRINĀJUMA PIEŠĶIRŠANA TRANSPORTLĪDZEKĻA TIPAM

6.1. Ja attiecīgās prasības ir izpildītas, piešķir EK tipa apstiprinājumu saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 4. panta 3. punktu.

6.2. EK tipa apstiprinājuma sertifikāta paraugs ir norādīts 2. papildinājumā.

6.3. Saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK VII pielikumu apstiprinājuma numuru piešķir katram apstiprinātajam transportlīdzekļa tipam. Tā pati dalībvalsts nepiešķir tādu pašu numuru cita tipa transportlīdzeklim.

7. TIPA PĀRVEIDOJUMI UN APSTIPRINĀJUMU GROZĪJUMI

7.1. Ja tiek pārveidots tips, kas apstiprināts saskaņā ar šo direktīvu, piemēro Direktīvas 70/156/EEK 5. panta noteikumus.

8. RAŽOJUMU ATBILSTĪBA

8.1. Lai nodrošinātu ražojuma atbilstību, ir jāveic pasākumi saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 10. pantā noteiktajiem noteikumiem."

l) Pievieno šādus papildinājumus. "

1. papildinājums

+++++ TIFF +++++

2. papildinājums

+++++ TIFF +++++

3. papildinājums

+++++ TIFF +++++

4. papildinājums

+++++ TIFF +++++

"

--------------------------------------------------

Augša