EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32000L0025

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/25/EK (2000. gada 22. maijs), ar kuru paredz darbības, kas veicamas, lai samazinātu gāzveida un cieto daļiņu piesārņojumu emisiju no dzinējiem, kas paredzēti lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem, un ar kuru groza Padomes Direktīvu 74/150/EEK

OV L 173, 12.7.2000., 1./34. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 025 Lpp. 365 - 398
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 025 Lpp. 365 - 398
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 025 Lpp. 365 - 398
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 025 Lpp. 365 - 398
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 025 Lpp. 365 - 398
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 025 Lpp. 365 - 398
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 025 Lpp. 365 - 398
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 025 Lpp. 365 - 398
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 025 Lpp. 365 - 398
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 029 Lpp. 223 - 256
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 029 Lpp. 223 - 256
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 006 Lpp. 17 - 50

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/12/2015; Atcelts ar 32013R0167 . Jaunākā konsolidētā versija: 09/04/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/25/oj

32000L0025Oficiālais Vēstnesis L 173 , 12/07/2000 Lpp. 0001 - 0034


Eiropas Parlamenta Un Padomes Direktīva 2000/25/EK

(2000. gada 22. maijs),

ar kuru paredz darbības, kas veicamas, lai samazinātu gāzveida un cieto daļiņu piesārņojumu emisiju no dzinējiem, kas paredzēti lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem, un ar kuru groza Padomes Direktīvu 74/150/EEK

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 95. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

rīkojoties saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru [3],

tā kā:

(1) Lai nodrošinātu pienācīgu iekšējā tirgus darbību, Padomes Direktīva 74/150/EEK (1974. gada 4. marts) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru tipa apstiprinājumu [4], kā arī 22 īpašās direktīvas, kas pieņemtas laikposmā no 1974. līdz 1989. gadam, saskaņoja tehniskās prasības šajā jomā.

(2) Lai turpinātu saudzēt vidi, tie pasākumi, kas paredzēti Padomes Direktīvā 77/537/EEK (1977. gada 28. jūnijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu piesārņotāju emisiju no lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoros lietojamiem dīzeļmotoriem [5] (izplūdes gāzu blīvums), jāpapildina ar citiem pasākumiem, īpaši saistībā ar fizikālķīmisko emisiju. Atsaucoties uz noteikumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 97/68/EK (1997. gada 16. decembris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem pret gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju no iekšdedzes motoriem, ko uzstāda visurgājējai tehnikai [6], šī direktīva nosaka gāzveida un daļiņas saturošu piesārņojumu emisiju robežvērtības, ko paredzēts piemērot secīgos posmos, kā arī lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoru darbināšanai paredzēto iekšdedzes motoru testēšanas procedūru. Ja tiek ievērota Padomes Direktīva 88/77/EEK (1987. gada 3. decembris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu gāzveida piesārņotāju emisiju no dīzeļmotoriem, ko lieto transportlīdzekļos [7], tiek uzskatīts, ka tiek ievērotas arī šīs direktīvas prasības.

(3) Lai atvieglotu piekļuvi trešo valstu tirgiem, šīs direktīvas pirmā posma prasības jāvienādo ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas (ANO/EEK) Noteikumiem Nr. 96 par lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoros izmantojama kompresijas aizdedzes motora tipa apstiprinājumu saistībā ar piesārņotāju emisiju no tā.

(4) Lai veicinātu Eiropas vides uzlabošanos, vienlaikus nodrošinot tirgus vienotību, regulāri jāpieņem ļoti stingri obligāti ievērojami standarti. Turpmāka robežvērtību samazināšana vai izmaiņas testēšanas procedūrā jāpieņem tikai tad, ja veikta attiecīga izpēte par pašreizējo un paredzamo tehnoloģijas potenciālu un tā rentabilitāti tā, lai ļautu masveidā ražot lauksaimniecības un mežsaimniecības traktorus, kas spēj atbilst šīm stingrākām prasībām.

(5) Tehnikas attīstības apstākļos šīs direktīvas pielikumos dotās tehniskās prasības jāpieņem ātri. Komisija ir apņēmusies bez kavēšanās pielāgot šajā direktīvā minētās robežvērtības un termiņus turpmākām izmaiņām Direktīvā 97/68/EK. Jebkurā gadījumā, ja Eiropas Parlaments un Padome pilnvaro Komisiju īstenot noteikumus attiecībā uz lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem, jāievieš iepriekšējas apspriešanas procedūra, saskaņā ar kuru Komisija un dalībvalstis apspriestos komitejā.

(6) Šīs direktīvas prasības papildina prasības, ko nosaka Direktīva 77/537/EEK, kura minēta Direktīvas 74/150/EEK II pielikuma 2.8.1. punktā; tādēļ jāgroza Direktīva 74/150/EEK, lai II pielikumam pievienotu jaunu 2.8.2. punktu, kas attiektos uz šīs direktīvas tēmu, kas skarta arī ID (īpašajās direktīvās).

(7) Piesārņotāju emisiju samazināšana no lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem un šādu transportlīdzekļu iekšējā tirgus sekmīga darbība ir mērķis, ko dalībvalstis, darbojoties atsevišķi, nevar sasniegt pienācīgā mērā, tāpēc to labāk sasniegt, tuvinot dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz pasākumiem, kas veicami, lai samazinātu gaisa piesārņošanu no tādiem transportlīdzekļiem. Šajā direktīvā paredzētie pasākumi nepārsniedz tos pasākumus, kas vajadzīgi Līguma mērķu sasniegšanai,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Definīcijas

Šajā direktīvā:

"lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktors" (še turpmāk - "traktors") nozīmē jebkuru transportlīdzekli, kas definēts Direktīvas 74/150/EEK 1. panta 1. punktā,

"motors" nozīmē jebkuru iekšdedzes motoru, kas paredzēts I pielikumā definēto traktoru darbināšanai,

"motoru tipa vai saimes kā atsevišķās tehniskās vienības tipa apstiprinājums saistībā ar piesārņotāju emisiju" nozīmē dokumentu, ar kuru dalībvalsts apliecina, ka kāds traktoru darbināšanai paredzēts motoru tips vai saime atbilst šīs direktīvas tehniskajām prasībām,

"traktoru tipa apstiprinājums saistībā ar piesārņotāju emisiju" nozīmē dokumentu, ar kuru dalībvalsts apliecina, ka kāds ar motoriem aprīkots traktoru tips atbilst šīs direktīvas tehniskajām prasībām,

"motoru saime" nozīmē divus vai vairākus motoru tipus, kas ir līdzīgi pēc konstrukcijas un kuriem tādējādi piemīt īpašības, kas ir salīdzināmas attiecībā uz piesārņotāju emisiju.

2. pants

Tipa apstiprinājuma procedūra

Procedūra, saskaņā ar kuru saistībā ar piesārņotāju emisiju piešķir tipa apstiprinājumu kādam motoru tipam vai saimei, procedūra, saskaņā ar kuru saistībā ar piesārņotāju emisiju piešķir tipa apstiprinājumu traktoriem, un nosacījumi par tādu motoru un traktoru neierobežotu laišanu tirgū ir paredzēti Direktīvā 74/150/EEK.

3. pants

Saistības

1. Ievērojot 5. pantu, visiem motoru tipiem vai saimēm jāatbilst I pielikuma prasībām.

2. Visiem traktoru tipiem jāatbilst II pielikuma prasībām. Šajā saistībā tiek atzīti motoru tipu vai saimju apstiprinājumi, kas piešķirti saskaņā ar I pielikumu vai III pielikumā minētiem noteikumiem.

4. pants

Laika grafiks

1. Pēc 2000. gada 30. septembra dalībvalstis nedrīkst

- atteikties piešķirt jebkuram motoru tipam vai saimei EK tipa apstiprinājumu vai valsts tipa apstiprinājumu, vai

- aizliegt jauna motora pārdošanu, nodošanu ekspluatācijā vai izmantošanu, vai

- atteikties piešķirt traktoru tipiem EK tipa apstiprinājumu vai valsts tipa apstiprinājumu, vai

- aizliegt traktoru tipu izmantošanu, pārdošanu vai laišanu ekspluatācijā,

pamatojoties uz gaisa piesārņošanu, ja minēto motoru vai minētajos traktoros uzstādītu motoru emitēti piesārņojumi atbilst šīs direktīvas prasībām.

2. Dalībvalstis turpmāk nedrīkst piešķirt EK tipa apstiprinājumu vai valsts tipa apstiprinājumu motoru tipam vai saimei vai traktoru tipam, ja motora emitētie piesārņojumi neatbilst šīs direktīvas prasībām:

a) I posmā

- pēc 2000. gada 31. decembra B un C kategorijas motoriem (ar jaudas diapazonu, kas noteikts Direktīvas 97/68/EK 9. panta 2. punktā);

b) II posmā

- pēc 2000. gada 31. decembra D un E kategorijas motoriem (ar jaudas diapazonu, kas noteikts Direktīvas 97/68/EK 9. panta 3. punktā),

- pēc 2001. gada 31. decembra F kategorijas motoriem (ar jaudas diapazonu, kas noteikts Direktīvas 97/68/EK 9. panta 3. punktā),

- pēc 2002. gada 31. decembra G kategorijas motoriem (ar jaudas diapazonu, kas noteikts Direktīvas 97/68/EK 9. panta 3. punktā).

3. Dalībvalstis aizliedz motoru un traktoru sākotnējo nodošanu ekspluatācijā gadījumos, kad motoru emitētie piesārņojumi neatbilst šīs direktīvas prasībām:

- pēc 2001. gada 30. jūnija A, B un C kategorijas motoriem,

- pēc 2001. gada 31. decembra D un E kategorijas motoriem,

- pēc 2002. gada 31. decembra F kategorijas motoriem,

- pēc 2003. gada 31. decembra G kategorijas motoriem.

Tomēr attiecībā uz traktoriem, kas aprīkoti ar E vai F kategorijas motoriem, iepriekš minētos termiņus atliek par sešiem mēnešiem.

4. Šī panta 3. punkta prasības neattiecas uz motoriem, ar kuriem paredzēts aprīkot traktoru tipus eksportam uz trešām valstīm, kā arī uz motoriem, ar kuriem nomaina motorus jau ekspluatācijā esošiem traktoriem.

5. Dalībvalstis var atlikt 3. punktā minētos termiņus uz diviem gadiem attiecībā uz motoriem, kuru izgatavošanas datums ir agrāks par minētajiem datumiem. Dalībvalstis var pieļaut arī citus izņēmumus saskaņā ar Direktīvas 97/68/EEK 10. panta nosacījumiem.

5. pants

Ekvivalences un atbilstības atzīšana

Dalībvalstu iestādes, kas kādam motoru tipam vai saimei piešķir EK tipa apstiprinājumu, atzīst, ka tipa apstiprinājumi, kas piešķirti saskaņā ar III pielikuma noteikumiem, kā arī attiecīgās tipa apstiprinājuma zīmes atbilst šai direktīvai.

6. pants

Emisijas robežvērtību turpmāka samazināšana

Tiklīdz Eiropas Parlaments un Padome pieņem noteikumus, kas minēti Direktīvas 97/68/EK 19. pantā, Komisija tūlīt saskaņā ar Direktīvas 74/150/EEK 13. pantā noteikto procedūru pielāgo šajā direktīvā dotās robežvērtības un termiņus tām robežvērtībām un termiņiem, kas pieņemti atbilstīgi lēmumiem saskaņā ar iepriekšminēto 19. pantu.

7. pants

Tehniski pielāgojumi

Grozījumus, kas vajadzīgi, lai šīs direktīvas pielikumu prasības pielāgotu tehnikas attīstībai, pieņem saskaņā ar Direktīvas 74/150/EEK 13. pantā paredzēto procedūru.

8. pants

Direktīvas 74/150/EEK grozīšana

Direktīvas 74/150/EEK II pielikumā iekļauj šādu 2.8.2. punktu: "2.8.2. Gāzveida un cieto daļiņu piesārņojumu emisija no motoriem: SD".

9. pants

Pārņemšana valstu tiesību aktos

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai līdz 2000. gada 29. septembrim izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Dalībvalstis piemēro šos tiesību aktus no 2000. gada 31. decembra.

Kad dalībvalstis pieņem šos tiesību aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarīt šādas atsauces.

10. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā tās publicēšanas dienā Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

11. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2000. gada 22. maijā

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētāja

N. Fontaine

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J. Gama

[1] OV C 303, 2.10.1998., 9. lpp.

[2] OV C 101, 12.4.1999., 13. lpp.

[3] Eiropas Parlamenta 1999. gada 5. maija atzinums (OV C 279, 1.10.1999., 209. lpp.), Padomes 1999. gada 22. novembra kopējā nostāja (OV C 17, 20.1.2000., 13. lpp.) un Eiropas Parlamenta 2000. gada 12. aprīļa lēmums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[4] OV L 84, 28.3.1974., 10. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 97/54/EK (OV L 277, 10.10.1997., 24. lpp.).

[5] OV L 220, 29.8.1977., 38. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 97/54/EK.

[6] OV L 59, 27.2.1998., 1. lpp.

[7] OV L 36, 9.2.1988., 33. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 96/1/EK (OV L 40, 17.2.1996., 1. lpp.).

--------------------------------------------------

PIELIKUMU SARAKSTS

1. papildinājums | Informācijas dokuments par EK tipa apstiprinājumu standarta motoru tipam, ko paredzēts izmantot traktorā kā atsevišķu tehnisku vienību, saistībā ar piesārņotāju emisiju |

2. papildinājums | EK tipa apstiprinājuma sertifikāts atsevišķai tehniskai vienībai |

3. papildinājums | Motoru marķēšana |

4. papildinājums | Numerācija |

5. papildinājums | EK tipa apstiprinājuma zīme |

|

1. papildinājums | Informācijas dokuments |

2. papildinājums | EK tipa apstiprinājuma sertifikāts |

|

III PIELIKUMS | alternatīvu tipa apstiprinājumu atzīšanai |

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

PRASĪBAS, SASKAŅĀ AR KURĀM SAISTĪBĀ AR PIESĀRŅOTĀJU EMISIJU PIEŠĶIR EK TIPA APSTIPRINĀJUMU MOTORU TIPAM VAI SAIMEI, KO PAREDZĒTS IZMANTOT TRAKTORĀ KĀ ATSEVIŠĶU TEHNISKU VIENĪBU

0. VISPĀRĪGI NORĀDĪJUMI

Ja vien šajā direktīvā nav dotas citas definīcijas, piemēro Direktīvas 97/68/EK definīcijas, simbolus un saīsinājumus.

1. DEFINĪCIJAS

- "traktoru motoru tips saistībā ar piesārņotāju emisiju" nozīmē kompresijaizdedzes motorus, kas būtiski neatšķiras attiecībā uz I pielikuma 1. papildinājumā noteiktajām parametriem,

- "emitētie piesārņotāji" nozīmē gāzveida piesārņotājus (oglekļa monoksīds, ogļūdeņraži, slāpekļa oksīdi) un piesārņojošas daļiņas.

2. PIETEIKUMS PAR EK TIPA APSTIPRINĀJUMU MOTORU TIPAM VAI SAIMEI KĀ ATSEVIŠĶAI TEHNISKAI VIENĪBAI

2.1. Pieteikumu par tipa apstiprinājumu motoru tipam vai saimei saistībā ar piesārņotāju emisiju iesniedz motora izgatavotājs vai tā pārstāvis.

2.2. Pieteikumam trīs eksemplāros pievieno informācijas dokumentu, kura paraugs dots šā pielikuma 1. papildinājumā.

2.3. Tehniskajam dienestam, kas atbild par apstiprinājuma testu veikšanu, iesniedz motoru, kurš atbilst "motoru tipa" vai "standarta motora" parametriem, kas aprakstīti šā pielikuma 1. papildinājumā.

2.4. Ja, iesniedzot pieteikumu par tipa apstiprinājumu motoru saimei, apstiprinātāja iestāde secina, ka pieteikums, kas iesniegts attiecībā uz izraudzīto standarta motoru, pilnībā nepārstāv attiecīgo motoru saimi, kas aprakstīta Direktīvas 97/68/EK II pielikuma 2. papildinājumā, tad saskaņā ar Direktīvas 97/68/EK 3. panta 1. punktu apstiprināšanai iesniedz alternatīvu motoru un, ja vajadzīgs, papildu standarta motoru, ko nosaka apstiprinātāja iestāde.

3. SPECIFIKĀCIJAS UN TESTI

Piemēro Direktīvas 97/68/EK I pielikuma 4. iedaļas un III, IV un V pielikuma noteikumus.

4. ATSEVIŠĶAS TEHNISKĀS VIENĪBAS TIPA APSTIPRINĀJUMS

Izdod EK tipa apstiprinājuma sertifikātu, kas atbilst šā pielikuma 2. papildinājumā dotajam paraugam.

5. MOTORU MARĶĒŠANA

Motorus marķē saskaņā ar šā pielikuma 3. papildinājuma prasībām. Identifikācijas numuram jāatbilst šā pielikuma 4. un 5. papildinājuma noteikumiem.

6. RAŽOJUMU ATBILSTĪBA

Neierobežojot Direktīvas 74/150/EEK 8. panta prasības, ražojumu atbilstību pārbauda saskaņā ar Direktīvas 97/68/EK I pielikuma 5. iedaļas noteikumiem.

7. APSTIPRINĀJUMU PAZIŅOŠANA

Visus paziņojumus par apstiprināšanu, apstiprinājuma attiecināšanu, atteikšanu vai anulēšanu, vai ražošanas galīgas pārtraukšanu attiecībā uz motoru tipu atbilstīgi I pielikumam vai traktoru tipu atbilstīgi II pielikumam jādara zināmus dalībvalstīm saskaņā ar Direktīvas 74/150/EEK 5. panta 1. punktu.

8. MOTORU SAIME

8.1. Rādītāji, ar kuriem definē motoru saimi

Motoru saimi var definēt ar konstrukcijas pamatrādītājiem, kas ir kopīgi visiem saimes motoriem. Reizēm var pastāvēt rādītāju pārklāšanās. Tas jāņem vērā, lai nodrošinātu to, ka vienā motoru saimē iekļauj tikai motorus ar līdzīgajiem izplūdes emisiju parametriem.

Motoriem, kurus ieskaita vienā motoru saimē, jābūt šādiem kopīgiem pamatrādītājiem.

8.1.1. Degšanas cikls: divtaktu/četrtaktu [1].

8.1.2. Dzesēšanas līdzeklis: gaiss/ūdens/eļļa [2].

8.1.3. Katra cilindra tilpums

- motori, kas ietilpst kopējā izkliedē 15 %,

- cilindru skaits motoriem ar pēcapstrādes iekārtu.

8.1.4. Gaisa aspirācijas metode: dabīgi aspirēts/ar spiedienu aspirēts [3].

8.1.5. Degkameras tips/konstrukcija:

- priekškamera,

- virpuļkamera,

- atvērtā kamera.

8.1.6. Vārsti un atveres — konfigurācija, izmēri un skaits:

- cilindra galva,

- cilindra siena,

- karteris.

8.1.7. Degvielas sistēma:

- smidzinātājs ar sūkni,

- rindu iesmidzes sūknis,

- sadalītājsūknis,

- vienots elements,

- vienības smidzinātājs.

8.1.8. Atgāzu pārcirkulācija.

8.1.9. Ūdens iesmidzināšana/emulsija [4].

8.1.10. Gaisa iesmidzināšana.

8.1.11. Uzpūtes dzesēšanas sistēma.

8.1.12. Oksidācijas katalizators.

8.1.13. Reducēšanas katalizators.

8.1.14. Siltumreaktors.

8.1.15. Daļiņu filtrs.

8.2. Standarta motora izvēle

8.2.1. Saimes standarta motoru izvēlas, par primāro kritēriju ņemot lielāku degvielas padevi uz takti, kad ir atbilstošs apgriezienu skaits maksimālajā griezes momentā. Ja šis primārais kritērijs ir vienāds diviem vai vairākiem motoriem, tad standarta motoru izvēlas, par sekundāro kritēriju ņemot lielāku degvielas padevi uz takti, kad ir nomināls apgriezienu skaits. Dažos apstākļos apstiprinātāja iestāde var uzskatīt, ka motoru saimes sliktāko iespējamo emisiju rādītāju vislabāk noteikt, testējot vēl otru motoru. Tādos gadījumos apstiprinātāja iestāde testēšanai var izvēlēties papildu motoru, ņemot vērā rādītājus, kas liecina, ka konkrētajam motoram varētu būt lielākie emisiju līmeņi savā saimē.

8.2.2. Ja attiecīgās saimes motoriem piemīt citas atšķirīgas iezīmes, kas varētu ietekmēt izplūdes emisiju, tad tādas iezīmes jāuzrāda un jāņem vērā standarta motora izvēlē.

[1] Lieko svītrot.

[2] Lieko svītrot.

[3] Lieko svītrot.

[4] Lieko svītrot.

--------------------------------------------------

1. papildinājums

Informācijas dokuments

par EK tipa apstiprinājumu standarta motoru tipam, ko paredzēts izmantot traktorā kā atsevišķu tehnisku vienību, saistībā ar piesārņotāju emisiju

Turpmāk doto informāciju iesniedz trīs eksemplāros, tiem pievienojot pielikumus. Visus vajadzīgos zīmējumus iesniedz atbilstošā mērogā un pietiekami detalizētus A4 formātā vai šāda formāta mapē. Vajadzības gadījumā pievienotajās fotogrāfijās jābūt pietiekami sīki saskatāmām detaļām.

1. IEDAĻA | VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA |

1. | Standarta motors/motoru tips |

1.1. | Marka(-as) (izgatavotāja tirdzniecības nosaukums):… |

1.2. | Standarta motora(-u) un (attiecīgos gadījumos) motoru saimes tips un komerciālais apraksts:… |

1.3. | Izgatavotāja tipa kodējums, kā tas norādīts uz motora(-iem), un piestiprināšanas metode:… |

1.3.1. | Tipa motora identifikācijas numura izvietojums, kodēšana un piestiprināšanas metode:… |

1.3.2. | EK detaļas tipa apstiprinājuma zīmes izvietojums un piestiprināšanas metode:… |

1.4. | Izgatavotāja nosaukums un adrese:… |

1.5. | Montāžas rūpnīcas(-u) adrese(-es):… |

2. IEDAĻA | MOTORA TIPS |

2. | Motora tipa būtiskās īpašības |

2.1. | Kompresijaizdedzes motora apraksts |

2.1.1. | Izgatavotājs:… |

2.1.2. | Izgatavotāja motora kods, kas piestiprināts motoriem:… |

2.1.3. | Cikls: četrtaktu/divtaktu |

2.1.4. | Cilindra diametrs:… mm |

2.1.5. | Takts:… mm |

2.1.6. | Cilindru skaits un izkārtojums:… |

2.1.7. | Darba apjoms:… cm3 |

2.1.8. | Nominālais apgriezienu skaits:… r/min |

2.1.9. | Apgriezienu skaits maksimālā griezes momentā:… r/min |

2.1.10. | Kompresijas pakāpe:… |

2.1.11. | Degšanas sistēma:… |

2.1.12. | Degkameras un virzuļa galviņas zīmējums(-i)… |

2.1.13. | Maksimālais ieplūdes un izplūdes logu šķērsgriezuma laukums:… |

2.1.14. | Dzesēšanas sistēma |

2.1.14.1. | Dzesētājs |

2.1.14.1.1. | Dzesētāja veids:… |

2.1.14.1.2. | Cirkulācijas sūknis(-ņi): ir/nav |

2.1.14.1.3. | Parametri vai marka(-as) un tips(-i) (attiecīgos gadījumos):… |

2.1.14.1.4. | Piedziņas pārnesumskaitlis(-ļi) (attiecīgos gadījumos):… |

2.1.14.2. | Gaiss |

2.1.14.2.1. | Ventilators: ir/nav |

2.1.14.2.2. | Parametri vai marka(-as) un tips(-i) (attiecīgos gadījumos):… |

2.1.14.2.3. | Piedziņas pārnesumskaitlis(-ļi) (attiecīgos gadījumos):… |

2.1.15. | Izgatavotāja pieļautā temperatūra:… |

2.1.15.1. | Šķidrumdzese: maksimālā temperatūra pie izejas:… K |

2.1.15.2. | Gaisdzese: atskaites punkts:… Maksimālā temperatūra pie atskaites punkta:… K |

2.1.15.3. | Maksimālā uzpūtes gaisa temperatūra starpdzesētāja izejā (attiecīgos gadījumos):… K |

2.1.15.4. | Maksimālā atgāzu temperatūra tajā izplūdes caurules(-ļu) punktā, kas piekļaujas izplūdes kolektora(-u) ārējam atlokam(-iem)… K |

2.1.15.5. | Smērvielas temperatūra: minimālā… K… maksimālā… K |

2.1.16. | Uzpūtējs: ir/nav |

2.1.16.1. | Marka:… |

2.1.16.2. | Tips:… |

2.1.16.3. | Sistēmas apraksts (piem., maksimālā uzpūte, spiediena samazināšanas vārsts, attiecīgos gadījumos):… |

2.1.16.4. | Starpdzesētājs: ir/nav |

2.1.17. | Ieplūdes sistēma: maksimālais pieļaujamais ieplūdes retinājums pie motora nominālā apgriezienu skaita… r/min:… kPa un pie 100 % slodzes:… kPa |

2.1.18. | Izplūdes sistēma: maksimālais pieļaujamais izplūdes pretspiediens pie motora nominālā apgriezienu skaita… r/min:… kPa un pie 100 % slodzes… kPa |

2.2. | Papildu pretpiesārņošanas ierīces (ja tādas ir un ja tās nav iekļautas citā pozīcijā) Apraksts un/vai diagramma(-as):… |

2.3. | Degvielas padeve |

2.3.1. | Padeves sūknis Spiediensvai raksturojoša diagramma:… kPa |

2.3.2. | Iesmidzināšanas sistēma |

2.3.2.1. | Sūknis |

2.3.2.1.1. | Marka(-as):… |

2.3.2.1.2. | Tips(-i):… |

2.3.2.1.3. | Padeve:… un… mm3 uz takti vai ciklu, kad ir šāds sūkņa apgriezienu skaits:… r/min (nomināls) un… r/min (maksimālais griezes moments) attiecīgi, vai raksturojoša diagramma Minēt, kādu metodi izmanto: motorā/sūkņa stendā |

2.3.2.1.4. | Iesmidzināšanas apsteidze |

2.3.2.1.4.1. | Iesmidzināšanas apsteidzes līkne:… |

2.3.2.1.4.2. | Iestatījums:… |

2.3.2.2. | Iesmidzināšanas cauruļvadu sistēma |

2.3.2.2.1. | Garums:… mm |

2.3.2.2.2. | Iekšējais diametrs:… mm |

2.3.2.3. | Iesmidzinātājs(-i) |

2.3.2.3.1. | Marka(-as):… |

2.3.2.3.2. | Tips(-i):… |

2.3.2.3.3. | Sākuma spiediens vai raksturojoša diagramma:… |

2.3.2.4. | Regulators(-i) |

2.3.2.4.1. | Marka(-as):… |

2.3.2.4.2. | Tips(-i):… |

2.3.2.4.3. | Apgriezienu skaits, pie kura iedarbojas ierobežotājs, ja ir pilna slodze:… r/min |

2.3.2.4.4. | Maksimālais bezslodzes apgriezienu skaits… r/min |

2.3.2.4.5. | Tukšgaitas apgriezienu skaits… r/min |

2.3.3. | Aukstās palaišanas sistēma |

2.3.3.1. | Marka(-as):… |

2.3.3.2. | Tips(-i):… |

2.3.3.3. | Apraksts:… |

2.4. | Vārstu iestatījums |

2.4.1. | Maksimālais vārsta gājums, kā arī atvēršanās un aizvēršanās leņķis attiecībā pret augšējo sastinguma punktu vai līdzīgiem datiem:… |

2.4.2. | Datu dzēšana un/vai regulēšanas diapazoni… |

2.5. | Elektronisko komandu funkcijas Ja motoram ir elektroniski kontrolētas funkcijas, jāsniedz informācija par to darbību, tostarp šāda: |

2.5.1. | Marka:… |

2.5.2. | Tips:… |

2.5.3. | Daļas numurs:… |

2.5.4. | Motora elektroniskās kontroles vienības izvietojums:… |

2.5.4.1. | Ko tā uztver:… |

2.5.4.2. | Ko tā kontrolē:… |

3. IEDAĻA | KOMPRESIJAIZDEDZES MOTORU SAIME |

3. | Motora saimes būtiskās īpašības |

3.1. | Motora tipu uzskaitījums saimē |

3.1.1. | Motora saimes nosaukums:… |

+++++ TIFF +++++

3.1.2. | Motora tipu specifikācija šajā sainē: |

4. IEDAĻA | MOTORA TIPS SAIMĒ |

4. | Saimes standarta motora būtiskās īpašības |

4.1. | Kompresijaizdedzes motora apraksts |

4.1.1. | Izgatavotājs:… |

4.1.2. | Izgatavotāja motora kods, kas piestiprināts motoriem:… |

4.1.3. | Cikls: četrtaktu/divtaktu |

4.1.4. | Cilindra diametrs:…mm |

4.1.5. | Takts:… mm |

4.1.6. | Cilindru skaits un izkārtojums:… |

4.1.7. | Darba apjoms:… cm3 |

4.1.8. | Nominālais apgriezienu skaits:… r/min |

4.1.9. | Apgriezienu skaits maksimālajā griezes momentā:… r/min |

4.1.10. | Kompresijas pakāpe:… |

4.1.11. | Degšanas sistēmas apraksts:… |

4.1.12. | Degkameras un virzuļa galviņas zīmējums(-i):… |

4.1.13. | Maksimālais ieplūdes un izplūdes logu šķērsgriezuma laukums:… |

4.1.14. | Dzesēšanas sistēma |

4.1.14.1. | Dzesētājs |

4.1.14.1.1. | Dzesētāja veids:… |

4.1.14.1.2. | Cirkulācijas sūknis(-ņi): ir/nav |

4.1.14.1.3. | Parametri vai marka(-as) un tips(-i) (attiecīgos gadījumos):… |

4.1.14.1.4. | Piedziņas pārnesumskaitlis(-ļi) (attiecīgos gadījumos):… |

4.1.14.2. | Gaiss |

4.1.14.2.1. | Ventilators: ir/nav |

4.1.14.2.2. | Parametri vai marka(-as) un tips(-i) (attiecīgos gadījumos):… |

4.1.14.2.3. | Piedziņas pārnesumskaitlis(-ļi) (attiecīgos gadījumos):… |

4.1.15. | Izgatavotāja pieļautā temperatūra: |

4.1.15.1. | Šķidrumdzese: maksimālā temperatūra pie izejas:… K |

4.1.15.2. | Gaisdzese: atskaites punkts:… Maksimālā temperatūra pie atskaites punkta:… K |

4.1.15.3. | Maksimālā uzpūtes gaisa temperatūra starpdzesētāja izejā (attiecīgos gadījumos):… K |

4.1.15.4. | Maksimālā atgāzu temperatūra tajā izplūdes caurules(-ļu) punktā, kas piekļaujas izplūdes kolektora(-u) ārējam atlokam(-iem)… K |

4.1.15.5. | Smērvielas temperatūra: minimālā… K… maksimālā… K |

4.1.16. | Iepūtējs: ir/nav |

4.1.16.1. | Marka:… |

4.1.16.2. | Tips:… |

4.1.16.3. | Sistēmas apraksts (piem., maksimālā uzpūte, spiediena samazināšanas vārsts, attiecīgos gadījumos):… |

4.1.16.4. | Starpdzesētājs: ir/nav |

4.1.17. | Ieplūdes sistēma: maksimālais pieļaujamais ieplūdes retinājums pie motora nominālā apgriezienu skaita… r/min:… kPa un pie 100 % slodzes:… kPa |

4.1.18. | Izplūdes sistēma: maksimālais pieļaujamais izplūdes pretspiediens pie motora nominālā apgriezienu skaita… r/min:…… kPa un pie 100 % slodzes… kPa |

4.2. | Papildu pretpiesārņošanas ierīces (ja tādas ir un ja tās nav iekļautas citā pozīcijā) Apraksts un/vaidiagramma(-as):… |

4.3. | Degvielas padeve |

4.3.1. | Padeves sūknis Spiediensvai raksturojoša diagramma:… kPa |

4.3.2. | Iesmidzināšanas sistēma |

4.3.2.1. | Sūknis |

4.3.2.1.1. | Marka(-as):… |

4.3.2.1.2. | Tips(-i):… |

4.3.2.1.3. | Padeve:… mm3 uz takti vai ciklu, kad ir šāds sūkņa apgriezienu skaits:… r/min (nomināls) un… r/min (maksimālais griezes moments) attiecīgi, vai raksturojoša diagramma Minēt, kādu metodi izmanto: motorā/sūkņa stendā |

4.3.2.1.4. | Iesmidzināšanas apsteidze |

4.3.2.1.4.1. | Iesmidzināšanas apsteidzes līkne:… |

4.3.2.1.4.2. | Iestatījums:… |

4.3.2.2. | Iesmidzināšanas cauruļvadu sistēma |

4.3.2.2.1. | Garums… mm |

4.3.2.2.2. | Iekšējais diametrs:…mm |

4.3.2.3. | Iesmidzinātājs(-i) |

4.3.2.3.1. | Marka(-as):… |

4.3.2.3.2. | Tips(-i):… |

4.3.2.3.3. | Sākuma spiediens vai raksturojoša diagramma:… |

4.3.2.4. | Regulators |

4.3.2.4.1. | Marka(-as):… |

4.3.2.4.2. | Tips(-i):… |

4.3.2.4.3. | Apgriezienu skaits, pie kura iedarbojas ierobežotājs, ja ir pilna slodze:…r/min |

4.3.2.4.4. | Maksimālais bezslodzes apgriezienu skaits:… r/min |

4.3.2.4.5. | Tukšgaitas apgriezienu skaits:… r/min |

4.3.3. | Aukstās palaišanas sistēma |

4.3.3.1. | Marka(-as):… |

4.3.3.2. | Tips(-i):… |

4.3.3.3. | Apraksts:… |

4.4. | Vārstu iestatījums |

4.4.1. | Maksimālais vārsta gājiens, kā arī atvēršanās un aizvēršanās leņķis attiecībā pret augšējo sastinguma punktu vai līdzīgiem datiem:… |

4.4.2. | Datu dzēšana un/vai regulēšanas diapazoni |

4.5. | Elektronisko komandu funkcijas Ja motoram ir elektroniski kontrolētas funkcijas, jāsniedz informācija par to darbību, tostarp šāda: |

4.5.1. | Marka:… |

4.5.2. | Tips:… |

4.5.3. | Daļas numurs:… |

4.5.4. | Motora elektroniskās kontroles vienības izvietojums:… |

4.5.4.1. | Ko tā uztver:… |

4.5.4.2. | Ko tā kontrolē:… |

--------------------------------------------------

2. papildinājums

PARAUGS

(Lielākais pieļaujamais formāts ir A4 (210 × 297 mm))

EK TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTS ATSEVIŠĶAI TEHNISKAI VIENĪBAI

Administratīvās iestādes zīmogs

Paziņojums attiecībā uz

- detaļas tipa apstiprinājumu [1]

- detaļas tipa apstiprinājuma attiecinājumu [2]

- detaļas tipa apstiprinājuma atteikšanu [3]

- detaļas tipa apstiprinājuma anulēšanu [4]

atbilstīgi Direktīvai …/…/EK par kompresijaizdedzes motora tipu vai saimi kā atsevišķu tehnisku vienību, kas paredzēta traktoru darbināšanai, saistībā ar emitētiem piesārņojumiem.

EK detaļas tipa apstiprinājuma Nr.: …

Attiecinājuma Nr. [5]:…

Attiecinājuma iemesls [6]: …

I IEDAĻA | |

0. | Vispārīgā informācija |

0.1. | Marka (uzņēmuma nosaukums):… |

0.2. | Standarta motoru tipa un (attiecīgos gadījumos) konkrētās saimes motoru tipu izgatavotāja (vai attiecīgos gadījumos — tā pārstāvja) nosaukums un adrese: … |

0.3. | Izgatavotāja tipa kodējums, kā norādīts uz motora(-iem): … Izvietojums: … Piestiprināšanas metode: … |

0.4. | Tipa motora identifikācijas numura izvietojums, kodējums un piestiprināšanas metode: … |

0.5. | EK detaļas tipa apstiprinājuma zīmes izvietojums un piestiprināšanas metode: … |

0.6. | Montāžas rūpnīcas(-u) adrese(-es): … |

II IEDAĻA | |

1. | Lietošanas ierobežojumi (ja tādi pastāv): … |

1.1. | Īpaši nosacījumi motora(-u) uzstādīšanai traktorā… |

1.1.1. | Maksimālais pieļaujamais ieplūdes retinājums: … kPa |

1.1.2. | Maksimālais pieļaujamais pretspiediens: … kPa |

2.1. | Tehniskais dienests, kas atbild par tipa apstiprinājuma testu veikšanu: … |

2.2. | Testa ziņojuma datums: … |

2.3. | Testa ziņojuma numurs: … |

+++++ TIFF +++++

2.4. | Testa rezultāti Mērījumi atbilstīgi Direktīvas 97/68/EK prasībām |

3. | Zemāk parakstījusies persona ar šo apliecina, ka izgatavotāja dotais apraksts motoru tipam/saimes standarta motoramir precīzs un ka tipa apstiprinājuma dokumentācijā dotie testu rezultāti ir pareizi. Detaļas tipa apstiprinājums piešķirts/atteikts/anulēts Vieta: … Datums: … Paraksts: … Pielikums: … Detaļu tipa apstiprinājuma dokumentācija: … |

[1] Lieko svītrot.

[2] Lieko svītrot.

[3] Lieko svītrot.

[4] Lieko svītrot.

[5] Norādīt pielaidi.

[6] Norādīt pielaidi.

--------------------------------------------------

3. papildinājums

Motoru marķēšana

1. Uz katra motora, ko apstiprina kā atsevišķu tehnisku vienību, jānorāda šādi dati:

1.1. Motora izgatavotāja preču zīme vai tirdzniecības nosaukums;

1.2. Motora tipa vai, attiecīgos gadījumos, motora saime, kā arī konkrētā motora identifikācijas numurs;

1.3. EK tipa apstiprinājuma zīme, kuras paraugs dots šā pielikuma 5. papildinājumā.

2. Minētos datus uz motora norāda tā, lai tie saglabātos skaidri salasāmi un neizdzēšami visā motora ekspluatācijas laikā. Ja izmanto etiķetes vai plāksnes, tad arī tās piestiprina tā, lai tās saglabātos visā motora ekspluatācijas laikā, un etiķetes/plāksnes nevarētu noņemt, tās nesabojājot vai nepadarot nesalasāmas.

3. Zīmes piestiprina tādai motora daļai, kas ir vajadzīga motora ikdienas ekspluatācijā un ko parasti ekspluatācijas laikā nemaina.

Zīmes izvieto tā, lai pēc motora un tā ekspluatācijai vajadzīgo palīgdetaļu iemontēšanas traktorā, tās bez piepūles būtu saskatāmas jebkurai personai. Gadījumos, kad zīmes saskatīšanai jānoņem pārsegs, minēto prasību uzskata par ievērotu, ja pārsega noņemšana ir vienkārša un tam nav vajadzīgs palīginstruments.

Gadījumā, ja pastāv šaubas par minētās prasības ievērošanu, to uzskata par ievērotu, ja ir pievienota papildu zīme, uz kuras norādīts vismaz motora identifikācijas numurs un izgatavotāja nosaukums, tirdzniecības nosaukums vai logotips.

Minēto papildu zīmi piestiprina pie kādas svarīgas detaļas vai blakus svarīgai detaļai, ko visā motora ekspluatācijas laikā nav paredzēts nomainīt un kas ir viegli pieejama bez papildinstrumentu izmantošanas regulārās apkopes laikā; citādos gadījumos papildu zīmi izvieto atstatus no oriģinālzīmes uz motora kartera. Gan oriģinālzīmei, gan attiecīgos gadījumos papildu zīmei jābūt skaidri saskatāmai pēc tam, kad motorā ir iemontētas visas tā ekspluatācijai vajadzīgās palīgdetaļas. Ir pieļaujams pārsegs, ja tas atbilst šā punkta iepriekšējā daļā minētajām prasībām. Papildu zīmi piestiprina noturīgā veidā, ieteicams, tieši uz motora virsmas, piemēram, iegravējuma, uzlīmes vai plāksnes veidā atbilstīgi 2. punkta prasībām.

4. Motorus klasificē pēc to identifikācijas numuriem tā, lai viennozīmīgi varētu noteikt to izgatavošanas secību.

5. Pirms motora laišanas apgrozībā no izgatavošanas vietas, uz tā jābūt visām vajadzīgām zīmēm.

6. Motora zīmju precīzu izvietojumu norāda informācijas dokumentā atbilstīgi I un II pielikumam.

--------------------------------------------------

4. papildinājums

Numerācija

1. EK tipa apstiprinājuma numurs sastāv no piecām iedaļām, kuras atdala ar zīmi "*":

1. iedaļa | Mazais burts "e", kam seko tās dalībvalsts atšķirības numurs, kura piešķīrusi tipa apstiprinājumu: "1" Vācija"2" Francija"3" Itālija"4" Nīderlande"5" Zviedrija"6" Beļģija"9" Spānija"11" Apvienotā Karaliste"12" Austrija"13" Luksemburga"17" Somija"18" Dānija"21" Portugāle"23" Grieķija"24" Īrija |

2. iedaļa | Pamatdirektīvas numurs, kam seko burts A par I posmu vai burts B par II posmu |

3. iedaļa | Numurs jaunākajai grozījumu direktīvai, ko piemēro apstiprinājumam. Ja direktīvā dažādiem tehniskiem standartiem paredzēti dažādi ieviešanas termiņi, tad pievieno alfabēta burtu, ar kuru norāda standartu, saskaņā ar kuru piešķirts apstiprinājums |

4. iedaļa | Četrciparu secīgs skaitlis (ar nullēm skaitļa sākumā attiecīgos gadījumos), ar ko apzīmē pamatapstiprinājuma numuru. Sāk skaitīt no 0001 un skaita katru pamatdirektīvu |

5. iedaļa | Divciparu secīgs skaitlis (ar nullēm skaitļa sākumā attiecīgos gadījumos), ar ko apzīmē attiecinājumu. Sāk skaitīt no 00 un skaita katru apstiprinājuma numuru |

2. Piemērs Francijas trešajam apstiprinājumam atbilstīgi šai direktīvai un saskaņā ar šīs direktīvas I posma prasībām:

e2*NN/NN [1] A*00/00*0003*00

3. Piemērs Apvienotās Karalistes ceturtā apstiprinājuma otram attiecinājumam atbilstīgi šai direktīvai un saskaņā ar šīs direktīvas II posma prasībām:

e11*NN/NN [2] B*00/00*0004*02

[1] NN/NN = minēto direktīvu numuri

[2] NN/NN = minēto direktīvu numuri

--------------------------------------------------

5. papildinājums

EK tipa apstiprinājuma zīme

1. EK tipa apstiprinājuma zīme sastāv no taisnstūra, kas ietver mazo burtu "e", kuram seko EK tipa apstiprinājuma numura 2. līdz 5. daļas atšķirības skaitlis vai burti.

2. EK tipa apstiprinājuma zīmes paraugs:

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

PRASĪBAS, SASKAŅĀ AR KURĀM SAISTĪBĀ AR PIESĀRŅOTĀJU EMISIJU PIEŠĶIR EK TIPA APSTIPRINĀJUMU TRAKTORU TIPAM, KAS APRĪKOTS AR KOMPRESIJAIZDEDZES MOTORU

0. VISPĀRĪGI NORĀDĪJUMI

Ja vien šajā direktīvā nav dotas citas definīcijas, piemēro Direktīvas 97/68/EK definīcijas, simbolus un saīsinājumus.

1. DEFINĪCIJAS

- "traktoru tips saistībā ar emitētiem piesārņojumiem" nozīmē traktorus, kas būtiski neatšķiras attiecībā uz šā pielikuma 1. papildinājumā noteiktajiem parametriem,

- "emitētie piesārņojumi" nozīmē gāzveida piesārņotājus (oglekļa monoksīds, ogļūdeņraži, slāpekļa oksīdi) un piesārņojošas daļiņas.

2. PIETEIKUMS PAR TIPA APSTIPRINĀJUMU TRAKTORA TIPAM

2.1. Pieteikums par tipa apstiprinājumu traktora tipam attiecībā uz tā motoru

2.1.1. Pieteikumu par tipa apstiprinājumu traktora tipam saistībā ar emitētiem piesārņojumiem iesniedz traktora izgatavotājs vai tā pārstāvis.

2.1.2. Pieteikumam trīs eksemplāros pievieno informācijas dokumentu, kura paraugs dots šā pielikuma 1. papildinājumā.

2.1.3. Tehniskajam dienestam, kas atbild par apstiprinājuma testu veikšanu, iesniedz traktora motoru, kurš atbilst "motoru tipa" vai "standarta motora" parametriem, kas aprakstīti šā pielikuma 1. papildinājumā.

2.2. Pieteikums par tipa apstiprinājumu traktora tipam ar jau apstiprinātu motoru

2.2.1. Pieteikumu par tipa apstiprinājumu traktora tipam saistībā ar emitētiem piesārņojumiem iesniedz traktora izgatavotājs vai tā pārstāvis.

2.2.2. Pieteikumam pievieno informācijas dokumentu trīs eksemplāros pēc šā pielikuma 1. papildinājumā dotā parauga, kā arī EK tipa apstiprinājuma sertifikātu attiecībā uz motoru vai motoru saimi kā atsevišķu tehnisku vienību, kas iemontēta attiecīgā tipa traktorā.

3. SPECIFIKĀCIJAS UN TESTI

3.1. Vispārīgi norādījumi

Piemēro Direktīvas 97/68/EK I pielikuma 4. iedaļas un III, IV un V pielikuma noteikumus.

3.2. Motora uzstādīšana transportlīdzeklī

Uzstādot motoru transportlīdzeklī, ievēro šādas prasības, tās salīdzinot ar motora tipa apstiprinājumu:

3.2.1. Ieplūdes retinājums nepārsniedz apstiprinātam motoram paredzēto;

3.2.2. Izplūdes pretspiediens nepārsniedz apstiprinātam motoram paredzēto.

3.3. Tās traktora detaļas, kas varētu ietekmēt emitētos piesārņojumus, projektē, konstruē un komplektē tā, lai normālos ekspluatācijas apstākļos, neskatoties uz iespējamām vibrācijām, tiktu ievērotas šīs direktīvas tehniskās prasības.

4. APSTIPRINĀJUMS

Visiem traktoru tipiem, kas aprīkoti ar motoru, kuriem piešķirti apstiprinājuma sertifikāti atbilstīgi I pielikumam vai III pielikumā minētiem noteikumiem, izdod tipa apstiprinājuma sertifikātu atbilstīgi šā pielikuma 2. papildinājumam.

5. MOTORU MARĶĒŠANA

Motorus marķē saskaņā ar I pielikuma 3. papildinājuma prasībām. EK tipa apstiprinājuma identifikācijas numurs atbilst I pielikuma 4. un 5. papildinājuma prasībām.

6. RAŽOJUMU ATBILSTĪBA

Neierobežojot Direktīvas 74/150/EEK 8. panta prasības, ražojumu atbilstību pārbauda saskaņā ar Direktīvas 97/68/EK I pielikuma 5. iedaļas noteikumiem.

--------------------------------------------------

1. papildinājums

Informācijas dokuments

par EK tipa apstiprinājumu traktoru tipam, kas aprīkots ar kompresijaizdedzes motoru, saistībā ar emitētiem piesārņojumiem

Turpmāk doto informāciju iesniedz trīs eksemplāros, tiem pievienojot pielikumus. Visus vajadzīgos zīmējumus iesniedz atbilstošā mērogā un pietiekami detalizētus A4 formātā vai šī formāta mapē. Vajadzības gadījumā pievienotajās fotogrāfijās jābūt pietiekami sīki saskatāmām detaļām.

1. IEDAĻA | VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA |

1. | Traktora tips |

1.1. | Marka(-as) (izgatavotāja tirdzniecības nosaukums): … |

1.2. | Traktora tips un komercapraksts: … |

1.3. | Izgatavotāja tipa kods, ja tas norādīts uz traktora, kā arī tāda koda piestiprināšanas metode: … |

1.3.1. | Traktora identifikācijas numura izvietojums, kodējums un piestiprināšanas metode: … |

1.3.2. | EK tipa apstiprinājuma zīmes izvietojums un piestiprināšanas metode: … |

1.4. | Izgatavotāja nosaukums un adrese: … |

1.5. | Montāžas rūpnīcas(-u) adrese(-es): … |

2. IEDAĻA | TRAKTORA TIPS |

2. | Traktora tipa būtiskās īpašības |

2.1. | Kompresijaizdedzes motora apraksts |

2.1.1. | Izgatavotājs: … |

2.1.2. | Izgatavotāja kods, kas piestiprināts motoram: … |

2.1.3. | Cikls: četrtaktu/divtaktu |

2.1.4. | Cilindra diametrs: … mm |

2.1.5. | Takts: … mm |

2.1.6. | Cilindru skaits un izkārtojums: … cm3 |

2.1.7. | Darba apjoms: … cm3 |

2.1.8. | Nominālais apgriezienu skaits: … r/min |

2.1.9. | Apgriezienu skaits maksimālajā griezes momentā:. … r/min |

2.1.10. | Kompresijas pakāpe: … |

2.1.11. | Degšanas sistēma: … |

2.1.12. | Degkameras un virzuļa galviņas zīmējums(-i): … |

2.1.13. | Minimālais ieplūdes un izplūdes logu šķērsgriezuma laukums: … |

2.1.14. | Dzesēšanas sistēma |

2.1.14.1. | Dzesētājs |

2.1.14.1.1. | Dzesētāja veids: … |

2.1.14.1.2. | Cirkulācijas sūknis(-ņi): ir/nav |

2.1.14.1.3. | Parametri vai marka(-as) un tips(-i) (attiecīgos gadījumos): … |

2.1.14.1.4. | Piedziņas pārnesumskaitlis(-ļi) (attiecīgos gadījumos): … |

2.1.14.2. | Gaiss |

2.1.14.2.1. | Ventilators: ir/nav |

2.1.14.2.2. | Parametri vai marka(-as) un tips(-i) (attiecīgos gadījumos): … |

2.1.14.2.3. | Piedziņas pārnesumskaitlis(-ļi) (attiecīgos gadījumos): … |

2.1.15. | Izgatavotāja pieļautā temperatūra: … |

2.1.15.1. | Šķidrumdzese: maksimālā temperatūra pie izejas: … K |

2.1.15.2. | Gaisdzese: atskaites punkts: … Maksimālā temperatūra pie atskaites punkta: … K |

2.1.15.3. | Maksimālā uzpūtes gaisa temperatūra starpdzesētāja izejā (attiecīgos gadījumos): … K |

2.1.15.4. | Maksimālā atgāzu temperatūra tajā izplūdes caurules(-ļu) punktā, kas piekļaujas izplūdes kolektora(-u) ārējam atlokam(-iem)… K |

2.1.15.5. | Smērvielas temperatūra: minimālā … K… maksimālā … K |

2.1.16. | Uzpūtējs: ir/nav |

2.1.16.1. | Marka: … |

2.1.16.2. | Tips: … |

2.1.16.3. | Sistēmas apraksts (piem., maksimālā uzpūte, spiediena samazināšanas vārsts, attiecīgos gadījumos): … |

2.1.16.4. | Starpdzesētājs: ir/nav |

2.1.17. | Ieplūdes sistēma: maksimālais pieļaujamais ieplūdes retinājums, kad motora nominālais apgriezienu skaits ir … r/min: … kPa un slodze 100 %: … kPa |

2.1.18. | Izplūdes sistēma: maksimālais pieļaujamais izplūdes pretspiediens, kad motora nominālais apgriezienu skaits ir. … r/min: … kPa un slodze 100 %: … kPa |

2.2. | Papildu pretpiesārņošanas ierīces (ja tādas ir un ja tās nav iekļautas citā pozīcijā) Apraksts un/vai diagramma(-as): … |

2.3. | Degvielas padeve |

2.3.1. | Padeves sūknis Spiediensvai raksturojoša diagramma: … kPa |

2.3.2. | Iesmidzināšanas sistēma |

2.3.2.1. | Sūknis |

2.3.2.1.1. | Marka(-as): … |

2.3.2.1.2. | Tips(-i): … |

2.3.2.1.3. | Padeve: … un … mm3 uz takti vai ciklu, kad ir šāds sūkņa apgriezienu skaits: … r/min (nomināls) un … r/min (maksimālais griezes moments) attiecīgi, vai raksturojoša diagramma Minēt, kādu metodi izmanto: motorā/sūkņa stendā |

2.3.2.1.4. | Iesmidzināšanas apsteidze |

2.3.2.1.4.1. | Iesmidzināšanas apsteidzes līkne … |

2.3.2.1.4.2. | Iestatījums: … |

2.3.2.2. | Iesmidzināšanas cauruļu sistēma |

2.3.2.2.1. | Garums … mm |

2.3.2.2.2. | Iekšējais diametrs: … mm |

2.3.2.3. | Iesmidzinātājs(-i) |

2.3.2.3.1. | Marka(-as): … |

2.3.2.3.2. | Tips(-i): … |

2.3.2.3.3. | Sākuma spiediens vai raksturojoša diagramma: … |

2.3.2.4. | Regulators |

2.3.2.4.1. | Marka(-as): … |

2.3.2.4.2. | Tips(-i): … |

2.3.2.4.3. | Apgriezienu skaits, pie kura iedarbojas ierobežotājs, ja ir pilna slodze: … r/min |

2.3.2.4.4. | Maksimālais bezslodzes apgriezienu skaits: … r/min |

2.3.2.4.5. | Tukšgaitas apgriezienu skaits: … r/min |

2.3.3. | Aukstās palaišanas sistēma |

2.3.3.1. | Marka(-as): … |

2.3.3.2. | Tips(-i): … |

2.3.3.3. | Apraksts: … |

2.4. | Vārstu iestatījums |

2.4.1. | Maksimālais vārsta gājiens, kā arī atvēršanās un aizvēršanās leņķis attiecībā pret augšējo sastinguma punktu vai līdzīgiem datiem: … |

2.4.2. | Datu dzēšana un/vai regulēšanas diapazoni:… |

2.5. | Elektronisko komandu funkcijas Ja motoram ir elektroniski kontrolētas funkcijas, jāsniedz informācija par to darbību, tostarp šāda: … |

2.5.1. | Marka: … |

2.5.2. | Tips: … |

2.5.3. | Daļas numurs: … |

2.5.4. | Motora elektroniskās kontroles vienības izvietojums: … |

2.5.4.1. | Ko tā uztver: … |

2.5.4.2. | Ko tā kontrolē: … |

--------------------------------------------------

2. papildinājums

PARAUGS

(Lielākais pieļaujamais formāts ir A4 (210 x 297 mm))

EK TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTS

Administratīvās iestādes zīmogs

Paziņojums attiecībā uz:

- tipa apstiprinājumu [1]

- tipa apstiprinājuma attiecinājumu [2]

- tipa apstiprinājuma atteikšanu [3]

- tipa apstiprinājuma anulēšanu [4]

traktoru tipam, kas aprīkots ar kompresijaizdedzes motoru, ievērojot Direktīvu …/…/EK, saistībā ar piesārņotāju emisiju.

EK tipa apstiprinājuma Nr.: …

Attiecinājuma Nr. [5]: …

Attiecinājuma iemesls [6]: …

I IEDAĻA | |

0. | Vispārīgā informācija… |

0.1. | Marka(-as) (uzņēmuma nosaukums) … |

0.2. | Traktoru tipa izgatavotāja (vai attiecīgos gadījumos — tā pārstāvja) nosaukums un adrese: … |

0.3. | Izgatavotāja tipa kods, kas norādīts uz traktora: … Izvietojums: … Piestiprināšanas metode: … |

0.4. | Traktora identifikācijas numura izvietojums, kods un piestiprināšanas metode: … |

0.5. | EK tipa apstiprinājuma zīmes izvietojums un piestiprināšanas metode: … |

0.6. | Montāžas rūpnīcas(-u) nosaukums(-i) un adrese(-es): … |

II IEDAĻA | |

1. | Motora lietošanas ierobežojumi (ja tādi pastāv): … |

1.1. | Īpaši nosacījumi motora(-u) uzstādīšanai traktorā: … |

1.1.1. | Maksimālais pieļaujamais ieplūdes retinājums: … kPa |

1.1.2. | Maksimālais pieļaujamais pretspiediens: … kPa |

2. | Motoram vai traktoram piešķirts kāds detaļas tipa apstiprinājums JĀ/NĒ |

2.1. | Ja JĀ |

2.1.1. | Atsauces direktīvas vai noteikumi: Direktīva 97/68/EK vai attiecīgos gadījumos Direktīva 88/77/EEK/ANO-EEK Noteikumi Nr. 49.02/ANO-EEK Noteikumi Nr. 96 |

2.1.2. | Detaļas tipa apstiprinājuma Nr. … un lūgums pievienot detaļas tipa apstiprinājuma sertifikātu attiecīgajam motoru tipam vai saimei |

2.2. | Ja NĒ |

2.2.1. | Tehniskais dienests, kas atbild par detaļas tipa apstiprinājuma testu veikšanu: … |

2.2.2. | Testa ziņojuma datums: … |

2.2.3. | Testa ziņojuma numurs: … |

+++++ TIFF +++++

2.2.4. | Testa rezultāti Mērījumi saskaņā ar Direktīvas 97/68/EK prasībām vai lūgums pievienot detaļas tipa apstiprinājuma sertifikātu attiecīgajam motoru tipam vai saimei |

2.3. | Traktora detaļas, kas varētu ietekmēt piesārņotāju emisiju (attiecīgos gadījumos norādīt ietekmes veidu) … |

3. | Zemāk parakstījusies persona ar šo apliecina, ka iepriekš dotais izgatavotāja traktora tipa apraksts ir precīzs un ka tipa apstiprinājuma dokumentācijā dotie testu rezultāti ir pareizi. Tipa apstiprinājums piešķirts/atteikts/anulēts Vieta: … Datums: … Paraksts: … Pielikums: … Tipa apstiprinājuma dokumentācija: … |

[1] Lieko svītrot.

[2] Lieko svītrot.

[3] Lieko svītrot.

[4] Lieko svītrot.

[5] Attiecīgos gadījumos.

[6] Attiecīgos gadījumos.

--------------------------------------------------

III PIELIKUMS

ALTERNATĪVU TIPA APSTIPRINĀJUMU ATZĪŠANA

1. Attiecībā uz motoriem, kuri ietilpst B un C kategorijā saskaņā ar Direktīvā 97/68/EK noteikto, I posmā par ekvivalentiem atzīst šādus tipa apstiprinājumu sertifikātus:

1.1. Tipa apstiprinājuma sertifikāti saskaņā ar Direktīvu 97/68/EK.

1.2. Tipa apstiprinājuma sertifikāti saskaņā ar Direktīvu 88/77/EEK, kas atbilst A vai B posma prasībām attiecībā uz 2. pantu un I pielikuma 6.2.1. iedaļu Direktīvā 88/77/EEK, kas grozīta ar Direktīvu 91/542/EEK vai ar ANO/EEK Noteikumu 49.02 iespiedkļūdu grozījumu sēriju I/2.

1.3. Tipa apstiprinājuma sertifikāti saskaņā ar EEK Noteikumiem Nr. 96.

2. II posmā par ekvivalentiem atzīst šādus tipa apstiprinājumu sertifikātus:

Tipa apstiprinājuma sertifikāti saskaņā ar Direktīvu 97/68/EK, II posms D, E, F un G kategorijas motoriem.

--------------------------------------------------

Augša