EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32000L0024

Komisijas Direktīva 2000/24/EK, (2000. gada 28. aprīlis), ar kuru groza pielikumus Padomes Direktīvās 76/895/EEK, 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK par pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu attiecīgi labībā un uz tās, dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos un uz tiem, un dažos augu izcelsmes produktos, tajā skaitā augļos un dārzeņos, un uz tiem

OV L 107, 4.5.2000., 28./37. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 029 Lpp. 76 - 85
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 029 Lpp. 76 - 85
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 029 Lpp. 76 - 85
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 029 Lpp. 76 - 85
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 029 Lpp. 76 - 85
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 029 Lpp. 76 - 85
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 029 Lpp. 76 - 85
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 029 Lpp. 76 - 85
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 029 Lpp. 76 - 85
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 032 Lpp. 146 - 155
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 032 Lpp. 146 - 155

No longer in force [lv], Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/08/2008; Iesaist. atcelta ar 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/24/oj

32000L0024Oficiālais Vēstnesis L 107 , 04/05/2000 Lpp. 0028 - 0037


Komisijas Direktīva 2000/24/EK,

(2000. gada 28. aprīlis),

ar kuru groza pielikumus Padomes Direktīvās 76/895/EEK, 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK par pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu attiecīgi labībā un uz tās, dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos un uz tiem, un dažos augu izcelsmes produktos, tajā skaitā augļos un dārzeņos, un uz tiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1976. gada 23. novembra Direktīvu 76/895/EEK par pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu augļos un dārzeņos un uz tiem [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 97/41/EK [2], un jo īpaši tās 5. pantu,

ņemot vērā Padomes 1986. gada 24. jūlija Direktīvu 86/362/EEK par pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu labībā un uz tās [3], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 1999/71/EK [4], un jo īpaši tās 10. pantu,

ņemot vērā Padomes 1986. gada 24. jūlija Direktīvu 86/363/EEK par pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos un uz tiem [5], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 1999/71/EK, un jo īpaši tās 10. pantu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 27. novembra Direktīvu 90/642/EEK par pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu augu izcelsmes produktos un uz tiem, tajā skaitā augļos un dārzeņos un uz tiem [6], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 1999/71/EK, un jo īpaši tās 7. pantu,

tā kā:

(1) Labībai un augu izcelsmes produktiem, tajā skaitā augļiem un dārzeņiem, atliekvielu maksimāli pieļaujamais daudzums atspoguļo minimālo pesticīdu daudzumu, ko izmanto, lai efektīvi aizsargātu augus, piemērojot to tādā veidā, lai atliekvielu daudzums būtu mazākais iespējamais un pieņemams no toksikoloģiskā viedokļa, jo īpaši attiecībā uz vides aizsardzību un paredzēto devu uzturā. Dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktiem atliekvielu maksimāli pieļaujamais daudzums atspoguļo tādu labību un augu izcelsmes produktu patēriņu, kas apstrādāti ar pesticīdiem, kādēļ radušās atliekvielas dzīvniekos un dzīvnieku produktos, vajadzības gadījumā ņemot vērā arī veterināro medikamentu lietošanas tiešās sekas.

(2) Par atliekvielu maksimāli pieļaujamo daudzumu nosaka minimālo analītiski nosakāmo daudzumu, ja augu aizsardzības līdzekļu atļauta izmantošana nerada nosakāmu pesticīdu atliekvielu daudzumu pārtikas produktā vai uz tā vai ja produktus nav atļauts izmantot, vai ja par izmantošanu, ko atļāvušas dalībvalstis, nav iesniegti vajadzīgie dati, vai ja nav iesniegti šādi vajadzīgie dati par izmantošanu trešajās valstīs, kuras dēļ rodas atliekvielas pārtikas produktos vai uz tiem, kas var iekļūt apritē Kopienas tirgū.

(3) Pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamais daudzums būtu periodiski jāpārskata. Līmeņus var mainīt, ņemot vērā jaunu informāciju un datus.

(4) Aramītu, barbānu, hlorbenzilātu, hlorfensolu, hlorksuronu, hlorbenzīdu, 1,1-dihlor-2,2-bis (4-etilfenil) etānu un dialātu vairs nav atļauts izmantot Kopienā, un tos vairs neizmanto Kopienas līmenī. Aramīta un hlorfensola atliekvielas izsvītroja no Direktīvas 76/895/EEK II pielikuma ar Padomes Direktīvu 82/528/EEK [7], bet tās kopš tā laika vēl nav pievienotas Direktīvu 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK pielikumiem. Hlorbenzīda un 1,1-dihlor-2,2-bis (4-etilfenil) etāna atliekvielas svītroja no Direktīvas 76/895/EEK II pielikuma ar Padomes Direktīvu 93/58/EEK [8], bet tās kopš tā laika vēl nav pievienotas Direktīvu 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK pielikumiem. Visas šīs atliekvielas jāpievieno Direktīvu 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK pielikumiem, lai radītu iespēju atbilstīgi uzraudzīt un kontrolēt to izmantošanu, kā arī lai aizsargātu patērētājus.

(5) Kopienā joprojām pastāv ierobežotas atļaujas hlorbufāmam un metoksihloram. Netiek sagaidīts, ka atļautās izmantošanas dēļ pārtikā parādīsies nosakāmas atliekvielas. Atliekvielu maksimāli pieļaujamie daudzumi minētajām atliekvielām ir noteikti Direktīvas 76/895/EEK II pielikumā.

(6) Lai noteiktu pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamos daudzumus barbānam, hlorbufāmam, hlorbenzilātam, hlorksuronam, dialātam un metoksihloram Kopienas līmenī, jāpārceļ noteikumi no Direktīvas 76/895/EEK uz Direktīvām 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK. Daži no minētajiem noteikumiem būtu jāgroza, ņemot vērā tehnikas un zinātnes progresu, kā arī pārmaiņas izmantošanā un atļaujās valstu un Kopienas līmenī.

(7) Kopienas atliekvielu maksimāli pieļaujamos daudzumus, kā arī daudzumus, ko iesaka Pārtikas kodekss, nosaka un novērtē, ievērojot līdzīgu kārtību. Izņemot hlorbenzilātu, Kodeksā nav noteikti atliekvielu maksimāli pieļaujamie ierobežojumi aktīvajām vielām, uz ko attiecas šī direktīva. Kodeksā noteiktie atliekvielu maksimāli pieļaujamie ierobežojumi hlorbenzilātam ir atcelti [9]. Augu aizsardzības izmantošanas atļaujās trešās valstīs var paredzēt lielāku pesticīdu daudzumu izmantošanu vai īsākus laikposmus pirms ražas novākšanas, nekā ir atļauts Kopienā, un līdz ar to tajās var paredzēt lielākus atliekvielu daudzumus. Pasaules tirdzniecības organizācijā ir notikušas apspriedes ar Kopienas tirdzniecības partneriem par līmeņiem, kas noteikti šajā direktīvā, un viņu atsauksmes par minētajiem līmeņiem ir ņemtas vērā un apspriestas Augu veselības pastāvīgajā komitejā. Komisija, pamatojoties uz iesniegtiem pieņemamiem datiem, izskatīs iespēju noteikt atliekvielu maksimāli pieļaujamās daudzumu pielaides konkrētām pesticīdu un kultūru kombinācijām, tās importējot.

(8) Atliekvielu maksimāli pieļaujamie daudzumi, kas noteikti šajā direktīvā, var būt jāpārskata aktīvo vielu atkārtotas novērtēšanas procesā, kas paredzēts darba programmā, kura noteikta 8. panta 2. punktā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvas 91/414/EEK, kas attiecas uz augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū [10], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 1999/80/EK [11].

(9) Kopienas tiesību aktos kartapa atliekvielu maksimāli pieļaujamais daudzums tējā tika noteikts 20 mg/kg, pamatojoties uz informāciju, kas iekļauta Pārtikas kodeksā. Pesticīdu atliekvielu kodeksa komitejas 29. sanāksmē tika ierosināts atcelt visus aktīvo vielu atliekvielu maksimāli pieļaujamos daudzumus.

(10) Skaidrības trūkums KN kodu aprakstā Direktīvas 86/363/EEK I un II pielikumā ir novedis pie grūtībām, klasificējot paraugus paziņošanas procedūras mērķiem atbilstīgi Direktīvas 86/363/EEK 7. pantam.

(11) Kopienā nav atļauts DDT izmantot par augu aizsardzības līdzekli. Kopienas juridiskajos aktos ar Padomes Direktīvu 93/57/EEK [12] noteikts DDT atliekvielu maksimāli pieļaujamais daudzums putnu olās un olu dzeltenumos 0,1 mg/kg gadījumā, ja DDT atliekvielas olās varētu būt radušās no palikušā vides piesārņojuma. Datu uzraudzība par DDT daudzumu olās Kopienas dalībvalstīs un Norvēģijā norāda, ka šo maksimāli pieļaujamo daudzumu var samazināt.

(12) Šī direktīva saskan ar Augu veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Ar šo Direktīvas 76/895/EEK II pielikumā izdara šādus grozījumus:

1) Svītro ierakstus, kas saistīti ar hlorbenzilātu, hlorksuronu un metoksihloru.

2) Grupu "barbāns, hlorprofāms, hlorbufāms" aizstāj ar "hlorprofāms".

3) Grupu "dialāts, trialāts" aizstāj ar "trialāts".

2. pants

Direktīvu 86/362/EEK groza šādi.

Šādas pesticīdu atliekvielas pievieno II pielikuma A daļai:

Pesticīdu atliekvielas | Maksimāli pieļaujamais daudzums (mg/kg) |

Barbāns | 0,05 |

Hlorbenzilāts | 0,02 |

Hlorbufāms | 0,05 |

Hlorbenzīds | 0,01 |

Hlorksurons | 0,05 |

Aramīts | 0,01 |

Hlorfensols | 0,01 |

Metoksihlors | 0,01 |

1,1-dihlor-2,2-bis (4-etilfenil) etāns | 0,01 |

Dialāts | 0,05 |

3. pants

Direktīvu 86/363/EEK groza šādi.

1) Šādas pesticīdu atliekvielas pievieno II pielikuma A daļai:

Pesticīdu atliekvielas | Maksimāli pieļaujamais daudzums (mg/kg) |

No taukiem, kas atrodas gaļā, gaļas izstrādājumos, subproduktos un dzīvnieku taukos, kuri uzskaitīti I pielikumā un uz kuriem attiecas KN kodi Nr. 0201, 0202, 0203, 0204, 02050000, 0206, 0207, ex0208, 020900, 0210, 160100 un 1602 | Govs pienam un govs pilnpienam, kas minēts I pielikumā un uz ko attiecas KN kods Nr. 0401; citiem pārtikas produktiem, uz ko attiecas KN kodi Nr. 0401, 0402, 040500, 0406 saskaņā ar | No svaigām olām bez čaumalām, putnu olās un olu dzeltenumos, kas uzskaitīti I pielikumā un uz ko attiecas KN kodi Nr. 040700 un 0408 |

Aramīts | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Hlorfensols | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

Hlorksurons | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

Hlorbenzīds | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

Metoksihlors | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

1,1-dihlor-2,2-bis (4-etilfenil) etāns | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Barbāns | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

Hlorbenzilāts | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

2) Šādas pesticīdu atliekvielas pievieno II pielikuma B daļai:

Pesticīdu atliekvielas | Maksimāli pieļaujamais daudzums (mg/kg) |

No gaļas, tajā skaitā taukiem, gaļas izstrādājumiem, subproduktiem un dzīvnieku taukiem, kas uzskaitīti I pielikumā un uz ko attiecas KN kodi Nr. 0201, 0202, 0203, 0204, 02050000, 0206, 0207, ex0208, 020900, 0210, 160100 un 1602 | Pienam un piena produktiem, kas uzskaitīti I pielikumā un uz ko attiecas KN kodi Nr. 0401, 0402, 040500 un 0406 | No svaigām olām bez čaumalām, putnu olām un olu dzeltenumiem, kas uzskaitīti I pielikumā un uz ko attiecas KN kodi Nr. 040700 un 0408 |

Hlorbufāms | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

Dialāts | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

3) I pielikumā slejā "Apraksts" tekstu, kas atbilst KN kodam ex0208, aizstāj ar tekstu "Svaiga, atdzesēta vai saldēta pārējā mājas baložu, mājas trušu un medījuma gaļa un pārtikā lietojami gaļas subprodukti".

4) II pielikuma A un B daļas tabulās slejā "gaļa" tekstu "ex0201" aizstāj ar tekstu "0201".

5) II pielikuma A daļas tabulā slejā, kas attiecas uz putnu olām un olu dzeltenumiem, DDT lielumu 0,1 mg/kg aizstāj ar lielumu 0,05 mg/kg.

4. pants

Direktīvu 90/642/EEK groza šādi.

1) Šādas pesticīdu atliekvielas pievieno II pielikumam:

To individuālo produktu grupas un paraugi, kuriem piemērotu atliekvielu maksimāli pieļaujamos daudzumus | Pesticīdu atliekvielas un atliekvielu maksimāli pieļaujamais daudzums (mg/kg) |

Metoksihlors | Barbāns | Aramīts | Hlorfensols | Hlorbenzilāts | Hlorbufāms | Hlorksurons | Hlorbenzīds | Dialāts | 1,1-dihlor-2,2-bis (4-etilfenil-) etāns |

1.Svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti augļi, kas iekonservēti sasaldējot, bez cukura piedevām; rieksti | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,01 |

(I)CITRUSAUGĻI

Greipfrūti | | | | | | | | | | |

Citroni | | | | | | | | | | |

Laimi | | | | | | | | | | |

Mandarīni (tajā skaitā klementīni un pārējie hibrīdi) | | | | | | | | | | |

Apelsīni | | | | | | | | | | |

Pampelmūzes | | | | | | | | | | |

Citi | | | | | | | | | | |

(II)KOKU RIEKSTI(izlobīti vai neizlobīti)

Mandeles | | | | | | | | | | |

Brazīlijas rieksti | | | | | | | | | | |

Indijas rieksti | | | | | | | | | | |

Kastaņi (ēdamie) | | | | | | | | | | |

Kokosrieksti | | | | | | | | | | |

Lazdu rieksti | | | | | | | | | | |

Makadāmijas (rieksti) | | | | | | | | | | |

Pekanrieksti | | | | | | | | | | |

Priežu rieksti | | | | | | | | | | |

Pistācijas rieksti | | | | | | | | | | |

Valrieksti | | | | | | | | | | |

Citi | | | | | | | | | | |

(III)SĒKLEŅI

Āboli | | | | | | | | | | |

Bumbieri | | | | | | | | | | |

Cidonijas | | | | | | | | | | |

Citi | | | | | | | | | | |

(IV)KAULEŅI

Aprikozes | | | | | | | | | | |

Ķirši | | | | | | | | | | |

Persiki (tajā skaitā nektarīni un pārējie hibrīdi) | | | | | | | | | | |

Plūmes | | | | | | | | | | |

Citi | | | | | | | | | | |

(V)OGAS UN MAZIE AUGLĪŠI

(a)Galda un vīna vīnogas

Galda vīnogas | | | | | | | | | | |

Vīna vīnogas | | | | | | | | | | |

(b)Zemenes (izņemot meža zemenes) | | | | | | | | | | |

(c)Cukuraugļi (izņemot savvaļas)

Kazenes | | | | | | | | | | |

Kazenes (paveids) | | | | | | | | | | |

Loganogas (kazeņavenes) | | | | | | | | | | |

Avenes | | | | | | | | | | |

Citi | | | | | | | | | | |

(d)Citi mazie auglīši un ogas (izņemot savvaļas)

Mellenes (Vaccinium myrtillus sugas auglis) | | | | | | | | | | |

Dzērvenes | | | | | | | | | | |

Jāņogas (sarkanās, melnās un baltās) | | | | | | | | | | |

Ērkšķogas | | | | | | | | | | |

Citi | | | | | | | | | | |

(e)Savvaļas ogas un savvaļas augļi | | | | | | | | | | |

(VI)DAŽĀDI

Avokado | | | | | | | | | | |

Banāni | | | | | | | | | | |

Dateles | | | | | | | | | | |

Vīģes | | | | | | | | | | |

Kivi | | | | | | | | | | |

Kumkvati | | | | | | | | | | |

Ličijas | | | | | | | | | | |

Mango | | | | | | | | | | |

Olīvas | | | | | | | | | | |

Pasifloras | | | | | | | | | | |

Ananāsi | | | | | | | | | | |

Granātāboli | | | | | | | | | | |

Citi | | | | | | | | | | |

2.Svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai sausi dārzeņi | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,01 |

(I)SAKŅU UN BUMBUĻU DĀRZEŅI

Galda bietes | | | | | | | | | | |

Burkāni | | | | | | | | | | |

Saknes selerijas | | | | | | | | | | |

Mārrutki | | | | | | | | | | |

Topinambūri | | | | | | | | | | |

Pastinaki | | | | | | | | | | |

Pētersīļa saknes | | | | | | | | | | |

Redīsi | | | | | | | | | | |

Plostbārži | | | | | | | | | | |

Batātes | | | | | | | | | | |

Kāļi | | | | | | | | | | |

Rāceņi | | | | | | | | | | |

Jamsi (saldie kartupeļi) | | | | | | | | | | |

Citi | | | | | | | | | | |

(II)SĪPOLU DĀRZEŅI

Ķiploki | | | | | | | | | | |

Sīpoli | | | | | | | | | | |

Alotes | | | | | | | | | | |

Pavasara sīpoli | | | | | | | | | | |

Citi | | | | | | | | | | |

(III)AUGĻUS NESOŠI DĀRZEŅI

(a)Nakteņaugi (Solanacea)

Tomāti | | | | | | | | | | |

Pipari | | | | | | | | | | |

Čilī pipari | | | | | | | | | | |

Baklažāni | | | | | | | | | | |

Citi | | | | | | | | | | |

(b)Ķirbjaugi ar ēdamu mizu

Gurķi | | | | | | | | | | |

Pipargurķīši | | | | | | | | | | |

Cukīni | | | | | | | | | | |

Citi | | | | | | | | | | |

(c)Ķirbjaugi ar neēdamu mizu

Melones | | | | | | | | | | |

Ķirbji | | | | | | | | | | |

Arbūzi | | | | | | | | | | |

Citi | | | | | | | | | | |

(d)Saldā kukurūza | | | | | | | | | | |

(IV)KRUSTZIEŽU DZIMTAS DĀRZEŅI

(a)Ziedoši krustziežu dzimtas dārzeņi

Brokoļi | | | | | | | | | | |

Ziedkāposti | | | | | | | | | | |

Citi | | | | | | | | | | |

(b)Krustziežu dzimtas galviņdārzeņi

Rožu kāposti | | | | | | | | | | |

Galviņkāposti | | | | | | | | | | |

Citi | | | | | | | | | | |

(c)Krustziežu dzimtas lapu dārzeņi

Ķīnas (Pekinas) kāposti | | | | | | | | | | |

Virziņkāposti | | | | | | | | | | |

Citi | | | | | | | | | | |

(d)Kolrābji | | | | | | | | | | |

(V)LAPU DĀRZEŅI UN SVAIGI AUGI

(a)Lapu salāti un līdzīgi

Kreses | | | | | | | | | | |

Baldriņi | | | | | | | | | | |

Lapu salāti | | | | | | | | | | |

Lapu cigoriņi | | | | | | | | | | |

Citi | | | | | | | | | | |

(b)Spināti un līdzīgi

Spināti | | | | | | | | | | |

Lapu bietes | | | | | | | | | | |

Citi | | | | | | | | | | |

(c)Ūdenskreses | | | | | | | | | | |

(d)Salātu cigoriņi | | | | | | | | | | |

(e)Augi

Kārveles | | | | | | | | | | |

Maurloki | | | | | | | | | | |

Pētersīļi | | | | | | | | | | |

Seleriju lapas | | | | | | | | | | |

Citi | | | | | | | | | | |

(VI)PĀKŠAUGU DĀRZEŅI

Pupiņas (ar pākstīm) | | | | | | | | | | |

Pupiņas (bez pākstīm) | | | | | | | | | | |

Zirņi (ar pākstīm) | | | | | | | | | | |

Zirņi (bez pākstīm) | | | | | | | | | | |

Citi | | | | | | | | | | |

(VII)KĀTU DĀRZEŅI (svaigi)

Sparģeļi | | | | | | | | | | |

Spānijas artišoki | | | | | | | | | | |

Selerijas | | | | | | | | | | |

Fenheļi | | | | | | | | | | |

Artioki | | | | | | | | | | |

Puravi | | | | | | | | | | |

Rabarberi | | | | | | | | | | |

Citi | | | | | | | | | | |

(VIII)SĒNES

(a)Kultivētās sēnes | | | | | | | | | | |

(b)Savvaļas sēnes | | | | | | | | | | |

3.Pākšaugi | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,01 |

Pupas | | | | | | | | | | |

Lēcas | | | | | | | | | | |

Zirņi | | | | | | | | | | |

Citi | | | | | | | | | | |

4.Eļļas augu sēklas | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,01 |

Linsēklas | | | | | | | | | | |

Zemesrieksti | | | | | | | | | | |

Magoņu sēklas | | | | | | | | | | |

Sezama sēklas | | | | | | | | | | |

Saulespuķu sēklas | | | | | | | | | | |

Rapšu sēklas | | | | | | | | | | |

Sojas pupas | | | | | | | | | | |

Sinepju sēklas | | | | | | | | | | |

Kokvilnas sēklas | | | | | | | | | | |

Citi | | | | | | | | | | |

5.Kartupeļi | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,01 |

Agrie kartupeļi | | | | | | | | | | |

Galda kartupeļi | | | | | | | | | | |

6.Tēja (fermentētas vai citādi apstrādātas kaltētas Camellia sinensis lapas un stiebri) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

7.Apiņi (žāvēti), tajā skaitā apiņu rogas un nekoncentrēts pulveris | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

2) Vācu tekstā I un II pielikumā grupā "2.5(a) Salat u. ä." terminu "Kopfsalat" aizstāj ar terminu "Salat".

3) Holandiešu tekstā I un II pielikumā grupā "2.5(a) Sla en dergelijke" terminu "Kropsla/ijsbergsla" aizstāj ar terminu "Sla".

4) II pielikumā atliekvielu maksimāli pieļaujamo daudzumu kartapam tējā (fermentētas vai citādi apstrādātas kaltētas Camellia sinensi lapas un stiebri) nosaka 0,1 (*) mg/kg, (kur (*) norāda, ka šis ir minimālais analītiski nosakāmais daudzums).

5. pants

1. Šī direktīva stājas spēkā tās publicēšanas dienā Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

2. Dalībvalstis pieņem un publicē normatīvus vai administratīvus aktus un citus pasākumus, kas vajadzīgi, lai līdz 2000. gada 31. decembrim izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt informē par to Komisiju.

3. Tās piemēro minētos pasākumus no 2001. gada 1. janvāra.

4. Kad dalībvalstis paredz minētos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu, vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarīt šādu atsauci.

6. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2000. gada 28. aprīlī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

David Byrne

[1] OV L 340, 9.12.1976., 26. lpp.

[2] OV L 184, 12.7.1997., 33. lpp.

[3] OV L 221, 7.8.1986., 37. lpp.

[4] OV L 194, 27.7.1999., 36. lpp.

[5] OV L 221, 7.8.1986., 43. lpp.

[6] OV L 350, 14.12.1990., 71. lpp.

[7] OV L 234, 9.8.1982., 1. lpp.

[8] OV L 211, 23.8.1993., 6. lpp.

[9] ALINORM 93/24A

[10] OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.

[11] OV L 210, 10.8.1999., 13. lpp.

[12] ALINORM 97/24A II pielikums.

--------------------------------------------------

Augša