EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32000L0021

Komisijas Direktīva 2000/21/EK (2000. gada 25. aprīlis) attiecībā uz Kopienas tiesību aktu sarakstu, kas minēts Padomes Direktīvas 67/548/EEK 13. panta 1. punkta piektajā ievilkumāDokuments attiecas uz EEZ.

OV L 103, 28.4.2000., 70./71. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 025 Lpp. 120 - 122

Cits(-i) īpašais(-ie) izdevums(-i) (CS, ET, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Dokumenta juridiskais statuss Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/05/2008; Atcelts ar 32006R1907

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/21/oj

32000L0021Oficiālais Vēstnesis L 103 , 28/04/2000 Lpp. 0070 - 0071


Komisijas Direktīva 2000/21/EK

(2000. gada 25. aprīlis)

attiecībā uz Kopienas tiesību aktu sarakstu, kas minēts Padomes Direktīvas 67/548/EEK 13. panta 1. punkta piektajā ievilkumā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 67/548/EEK (1967. gada 27. jūnijs) par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/33/EK [2], un jo īpaši tās 13. panta 1. punktu,

tā kā:

(1) Direktīvas 67/548/EEK 13. panta 1. punkts dažas vielas izņem no minētās direktīvas 7., 8., 14. un 15. panta noteikumiem, kas attiecas uz paziņošanu. Konkrēti 13. panta 1. punkta piektais ievilkums izņem vielas, ko izmanto vienīgi citu produktu sektoros, attiecībā uz kuriem Kopienā pastāv paziņošanas vai apstiprināšanas procedūra un attiecībā uz kuriem informācijas sniegšanas prasības ir līdzvērtīgas Direktīvā 67/548/EEK noteiktajām prasībām. Tādēļ Komisijai jāsastāda to Kopienas tiesību aktu saraksts, kuros izklāstītas šādas paziņošanas vai apstiprināšanas procedūra. Šo sarakstu regulāri pārskata un vajadzības gadījumā izdara labojumus.

(2) Padomes Direktīva 91/414/EEK (1991. gada 15. jūlijs) par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū [3], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 1999/80/EK [4], paredz iekļaut aktīvās vielas tās I pielikumā, un tas būtu priekšnoteikums, lai atļautu minētos ražojumus laist tirgū. Komisijas 1993. gada 29. oktobra Direktīva 93/90/EEK par Padomes Direktīvas 67/548/EEK 13. panta 1. punkta piektajā ievilkumā minēto vielu sarakstu [5] attiecas tikai uz aktīvajām vielām, kas iekļaujamas Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, kura attiecas uz to laišanu tirgū. Tas būtu jāattiecina arī uz aktīvajām vielām, kurām vajadzīga atļauja citiem mērķiem, to skaitā pētniecībai un attīstībai saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 22. pantu, lai atļaujas saņemšanas procedūras attiecībā uz šādām vielām iekļautu vienīgi Direktīvas 91/414/EEK jomā.

(3) Uz vielām, ko izmanto vienīgi kā biocīdo līdzekļu aktīvās vielas, to skaitā vielas pētniecības un attīstības mērķiem, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK (1998. gada 16. februāris) par biocīdo produktu laišanu tirgū [6] attiecas Direktīvas 67/548/EEK 13. panta 1. punkts un tādēļ tās būtu jāizņem, lai atļaujas saņemšanas procedūras šādām vielām iekļautu vienīgi Direktīvas 98/8/EK jomā.

(4) Direktīva 93/90/EEK būtu jāatceļ.

(5) Šīs direktīvas noteikumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Komiteja to direktīvu pielāgošanai tehnikas attīstībai, kuru mērķis ir novērst tehniskus šķēršļus bīstamu vielu un produktu tirdzniecībā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

To Kopienas tiesību aktu saraksts, kuri attiecas uz produktu nozarēm, attiecībā uz ko Kopienā pastāv paziņošanas vai apstiprināšanas procedūras un attiecībā uz ko datu sniegšanas prasības sarakstā norādītajām vielu kategorijām ir līdzvērtīgas Direktīvā 67/548/EEK prasībām, ietverts šīs direktīvas pielikumā.

2. pants

Ar šo atceļ Direktīvu 93/90/EEK.

3. pants

1. Dalībvalstis pieņem un publicē noteikumus, kas vajadzīgi, lai līdz 2001. gada 1. aprīlim izpildītu šīs direktīvas prasības, un tūlīt par to informē Komisiju.

2. Kad dalībvalstis pieņemot šos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarīt šādas atsauces.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2000. gada 25. aprīlī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Margot Wallström

[1] OV 196, 16.8.1967., 1. lpp.

[2] OV L 199, 30.7.1999., 57. lpp.

[3] OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.

[4] OV L 210, 10.8.1999., 13. lpp.

[5] OV L 277, 10.11.1993., 33. lpp.

[6] OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

Kopienas tiesību akti, kas attiecas uz produktu nozarēm, attiecībā uz kuriem Kopienā pastāv paziņošanas vai apstiprināšanas procedūras un attiecībā uz kuriem datu sniegšanas prasības par noteiktām vielu kategorijām ir līdzvērtīgas Direktīvas 67/548/EEK 7., 8., 14. un 15. pantā izklāstītajām prasībām

1. Padomes Direktīva 91/414/EEK (1991. gada 15. jūlijs) par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū.

2. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/8/EK (1998. gada 16. februāris) par biocīdo produktu laišanu tirgū.

Vielām, ko izmanto vienīgi kā augu aizsardzības līdzekļu un/vai biocīdo produktu aktīvās vielas.

--------------------------------------------------

Augša