EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32000L0002

Komisijas Direktīva 2000/2/EK (2000. gada 14. janvāris), ar ko tehnikas attīstībai pielāgo padomes Direktīvu 75/322/EEK par to, kā novērst radiotraucējumus, ko rada lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru dzirksteļaizdedzes motori, un Padomes Direktīvu 74/150/EEK attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru tipa apstiprināšanuDokuments attiecas uz EEZ.

OV L 21, 26.1.2000., 23./31. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 256 - 264
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 256 - 264
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 256 - 264
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 256 - 264
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 256 - 264
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 256 - 264
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 256 - 264
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 256 - 264
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 256 - 264
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 028 Lpp. 137 - 145
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 028 Lpp. 137 - 145
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 031 Lpp. 9 - 17

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/12/2009; Iesaist. atcelta ar 32009L0064

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/2/oj

32000L0002Oficiālais Vēstnesis L 021 , 26/01/2000 Lpp. 0023 - 0031


Komisijas Direktīva 2000/2/EK

(2000. gada 14. janvāris),

ar ko tehnikas attīstībai pielāgo padomes Direktīvu 75/322/EEK par to, kā novērst radiotraucējumus, ko rada lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru dzirksteļaizdedzes motori, un Padomes Direktīvu 74/150/EEK attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru tipa apstiprināšanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1974. gada 4. marta Direktīvu 74/150/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru tipa apstiprinājumu [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/54/EK [2], un jo īpaši tās 11. pantu,

ņemot vērā Padomes 1975. gada 20. maija Direktīvu 75/322/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru dzirksteļaizdedzes motoru radīto radiotraucējumu novēršanu [3], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 97/54/EK, un jo īpaši tās 5. pantu,

tā kā:

(1) Direktīva 75/322/EEK ir viena no direktīvām, kas attiecas uz EK tipa apstiprināšanas procedūru un kas izstrādāta saskaņā ar Direktīvu 74/150/EEK; līdz ar to Direktīvā 74/150/EEK izklāstītie noteikumi, ko piemēro sistēmām, detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām, attiecas uz Direktīvu 75/322/EEK.

(2) Direktīvā 75/322/EEK noteikti pirmie pasākumi, kuru mērķis ir pašos pamatos nodrošināt elektromagnētisko savietojamību attiecībā uz radiotraucējumiem; pēc tam, attīstoties tehnikai, palielinājusies elektrisko un elektronisko iekārtu sarežģītība un dažādība.

(3) Lai ņemtu vērā arvien lielākās bažas par tehnoloģiju attīstību elektrisko un elektronisko iekārtu jomā, kā arī vajadzību nodrošināt dažādu elektrisko un elektronisko iekārtu vispārēju savietojamību, Padomes Direktīva 89/336/EEK [4], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 93/68/EEK [5], izklāstīja vispārīgus noteikumus attiecībā uz elektromagnētiskās savietojamības noteikumiem visiem ražojumiem, uz kuriem neattiecas īpašas direktīvas.

(4) Direktīva 89/336/EEK noteikusi principu — kamēr saskaņo šajā direktīvā norādītās aizsardzības prasības, tās vispārīgos noteikumus nepiemēros vai pārstās piemērot attiecībā uz ierīcēm, uz ko attiecas īpašas direktīvas.

(5) Direktīvai 75/322/EEK būtu jākļūst par šādu īpašu direktīvu.

(6) Attiecībā uz mehāniskajiem transportlīdzekļiem pielāgošanu tehnikas attīstībai veic Komisijas Direktīva 95/54/EK [6], kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu dzirksteļaizdedzes motoru radīto radiotraucējumu novēršanu; pašlaik jāpieņem līdzvērtīgas prasības attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoru motoru radīto radiotraucējumu novēršanu, izstrādājot īpašu direktīvu sakarā ar tipa apstiprināšanas procedūru, kas paredz, ka apstiprinājumu piešķir izraudzītās valsts iestādes, pamatojoties uz saskaņotām tehniskām prasībām.

(7) No 2001. gada 1. oktobra vienīgi Direktīvas 75/322/EEK noteikumiem būtu jāreglamentē tehniskās prasības attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to detaļu un sistēmu radītajiem radiotraucējumiem (elektromagnētisko savietojamību).

(8) Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Komiteja pielāgošanai tehnikas attīstībai, ko izveidoja ar Direktīvas 74/150/EEK 12. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 75/322/EEK groza šādi.

1. Virsrakstu aizstāj ar šādu virsrakstu:

"Padomes Direktīva 75/322/EEK (1975. gada 20. maijs) par lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoru radīto radiotraucējumu novēršanu (elektromagnētiskā savietojamību)"

.

2. 1. un 2. pantu aizstāj ar šādiem pantiem:

"1. pants

Šajā direktīvā "transportlīdzeklis" nozīmē jebkuru transportlīdzekli, kas definēts Direktīvā 74/150/EEK.

2. pants

Neviena dalībvalsts nedrīkst atteikties piešķirt EK tipa apstiprinājumu vai valsts tipa apstiprinājumu transportlīdzeklim, sistēmai, detaļai vai atsevišķai tehniskai vienībai, pamatojoties uz elektromagnētisko savietojamību, ja ir ievērotas šīs direktīvas prasības."

3. Svītro 3. pantu.

4. Ar šo aizstāj 4. pantu:

"4. pants

Padomes Direktīvas 89/336/EEK [7] 2. panta 2. punkta mērķiem no 2001. gada 1. oktobra šo direktīvu uzskata par "īpašu direktīvu.""

5. Pielikumus aizstāj ar Direktīvas 95/54/EK I līdz IX pielikumu, ievērojot šīs direktīvas pielikumā norādītos grozījumus.

2. pants

1. No 2001. gada 1. janvāra, pamatojoties uz elektromagnētisko savietojamību, dalībvalstis nedrīkst:

- atteikties piešķirt EK vai valsts tipa apstiprinājumu attiecībā uz jebkuru transportlīdzekļa tipu,

- atteikties piešķirt EK detaļas vai tehniskas vienības tipa apstiprinājumu attiecībā uz jebkuru attiecīgo detaļas vai atsevišķas tehniskas vienības tipu,

- aizliegt reģistrēt, pārdot vai sākt transportlīdzekļu ekspluatāciju,

- aizliegt pārdot vai izmantot detaļas vai atsevišķas tehniskas vienības,

ja transportlīdzekļi, detaļas vai atsevišķas tehniskas vienības atbilst ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 75/322/EEK prasībām.

2. No 2002. gada 1. oktobra dalībvalstis:

- vairs nedrīkst piešķirt transportlīdzekļa EK tipa apstiprinājumu, detaļas EK tipa apstiprinājumu vai atsevišķas tehniskas vienības EK tipa apstiprinājumu

un

- var atteikties piešķirt valsts tipa apstiprinājumu

jebkuram transportlīdzekļa vai atsevišķas tehniskas vienības tipam, ja nav ievērotas ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 75/322/EEK prasības.

3. Šā panta 2. punkts neattiecas uz transportlīdzekļu tipiem, kas apstiprināti pirms 2002. gada 1. oktobra, ievērojot Padomes Direktīvu 77/537/EEK [8], ne arī uz šo apstiprinājumu turpmāku attiecinājumu.

4. No 2008. gada 1. oktobra dalībvalstis:

- uzskata, ka atbilstības sertifikāti, kas pievienoti jauniem transportlīdzekļiem saskaņā ar Direktīvas 74/150/EEK noteikumiem, vairs nav derīgi šīs direktīvas 7. panta 1. punkta mērķiem,

un

- var aizliegt jaunu elektrisko vai elektronisko mezglu (kā detaļu vai atsevišķu tehnisku vienību) pārdošanu un ekspluatāciju,

ja nav ievērotas šīs direktīvas prasības.

5. Neierobežojot 2. un 4. punktu, attiecībā uz rezerves daļām dalībvalstis turpina piešķirt EK tipa apstiprinājumu un atļauj pārdot un sākt ekspluatēt detaļas vai atsevišķas tehniskas vienības, kas paredzētas izmantošanai tādu tipu transportlīdzekļos, kuri apstiprināti pirms 2002. gada 1. oktobra, ievērojot Direktīvu 75/322/EEK vai Direktīvu 77/537/EEK, un vajadzības gadījumā attiecināt šo apstiprinājumu uz citiem tipiem.

3. pants

Direktīvas 74/150/EEK I pielikuma 3.17. punktā un II pielikuma 2.4. punktā "radiotraucējumu slāpētājs" aizstāj ar "elektromagnētiskā savietojamība".

4. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai vēlākais līdz 2000. gada 31. decembrim izpildītu šīs direktīvas prasības. Par to dalībvalstis tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem šos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarīt šādas atsauces.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu svarīgākos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

5. pants

Šī direktīva stājas spēkā 20. dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

6. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2000. gada 14. janvārī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Erkki Liikanen

[1] OV L 84, 28.3.1974., 10. lpp.

[2] OV L 277, 10.10.1997., 24. lpp.

[3] OV L 147, 9.6.1975., 28. lpp.

[4] OV L 139, 23.5.1989., 19. lpp.

[5] OV L 220, 30.8.1993., 1. lpp.

[6] OV L 266, 8.11.1995., 1. lpp.

[7] OV L 139, 23.5.1989., 19. lpp.

[8] OV L 220, 29.8.1977., 38. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

Šīs direktīvas mērķiem ar šo izdara šādus grozījumus Direktīvas 95/54/EK I, IIA, IIB, IIIA, IIIB, IV un VI pielikumā.

1. I pielikums

1.1.

Pielikuma 1.1. punktu formulē šādi:

"Šī direktīva attiecas uz to transportlīdzekļu elektromagnētisko savietojamību, uz kuriem attiecas 1. pants. To piemēro arī atsevišķām elektriskajām un elektroniskajām tehniskām vienībām, kas paredzētas izmantošanai transportlīdzekļos."

1.2. Pielikuma 2.1.10. punktā: "Direktīvas 70/156/EEK 2. pants" aizstāj ar "Direktīvas 74/150/EEK 9.a pants".

1.3. Pielikuma 3.1.1. un 3.2.1. punktā: "Direktīvas 70/156/EEK 3. panta 4. punkts" aizstāj ar "Direktīvas 74/150/EEK 9.a pants".

1.4. Pielikuma 4.2.1.1. un 4.2.2.1. punktā: "Direktīvas 70/156/EEK 4. panta 3. punkts un vajadzības gadījumā 4. panta 4. punkts" aizstāj ar "Direktīvas 74/150/EEK 4. pants".

1.5. Pielikuma 4.3.1. punktā: "Direktīvas 70/156/EEK 5. pants" aizstāj ar "Direktīvas 74/150/EEK 6. pants".

1.6. Pielikuma 5.2. punktā:

1.6.1.

Punkta 11. ievilkumu aizstāj ar šo:

"Vācijai 1, Francijai 2, Itālijai 3, Nīderlandei 4, Zviedrijai 5, Beļģijai 6, Spānijai 9, Apvienotajai Karalistei 11, Austrijai 12, Luksemburgai 13, Somijai 17, Dānijai 18, Portugālei 21, Grieķijai 23, Īrijai 24"

1.6.2. "Direktīva 72/245/EEK" aizstāj ar "Direktīva 75/322/EEK".

1.7. Svītro 7.1. un 7.3. punktu.

2. IIA pielikums

2.1.

Virsrakstu aizstāj ar šādu virsrakstu:

"Informācijas dokuments Nr.… saskaņā ar I pielikumu Direktīvai 74/150/EEK sakarā ar transportlīdzekļa EK tipa apstiprināšanu attiecībā uz elektromagnētisko savietojamību (Direktīva 75/322/EEK), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2000/2/EK".

2.2. Svītro zemsvītras piezīmi(*).

3. IIB pielikums

3.1.Virsrakstu aizstāj ar šādu virsrakstu:

"Informācijas dokuments Nr.… sakarā ar elektriskā/elektroniskā mezgla EK tipa apstiprināšanu attiecībā uz elektromagnētisko savietojamību (Direktīva 75/322/EEK), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2000/2/EK".

4. IIIA pielikums

4.1.Virsrakstuaizstāj ar šādu virsrakstu:

"EK TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTS"

.

4.2. Pielikuma pirmajā daļā:"Direktīva 72/245/EEK" aizstāj ar "Direktīva 75/322/EEK".

4.3. Pielikuma 0.4. punktā:

4.3.1."Transportlīdzekļa kategorija (3)" aizstāj ar "Transportlīdzeklis."

4.3.2. Svītro 3. zemsvītras piezīmi.

4.4. Papildinājuma virsrakstu aizstāj ar šādu virsrakstu:

"Papildinājums EK tipa apstiprinājuma sertifikātam Nr.… attiecībā uz transportlīdzekļa tipa apstiprināšanu, ņemot vērā Direktīvu 75/322/EEK, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2000/2/EK"

.

5. IIIB pielikums

5.1.Virsrakstu aizstāj ar šādu virsrakstu:

"EK TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTS"

.

5.2. Pielikuma pirmajā daļā:"Direktīva 72/245/EEK" aizstāj ar "Direktīva 75/322/EEK".

5.3. Pielikuma 0.4. punktā:

5.3.1."Transportlīdzekļa kategorija (3)" aizstāj ar "Transportlīdzeklis".

5.3.2. Svītro3. zemsvītras piezīmi.

5.4. Papildinājuma virsrakstu aizstāj ar šādu virsrakstu:

"Papildinājums EK tipa apstiprinājuma sertifikātam Nr.… attiecībā uz elektriskā/elektroniskā mezgla tipa apstiprināšanu, ņemot vērā Direktīvu 75/322/EEK, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2000/2/EK."

6. IV pielikums

6.1.

Pielikuma 1.3. punkta pirmo daļu groza šādi:

"Šis tests paredzēts tā platjoslas elektromagnētiskā starojuma mērīšanai, kuru rada dzirksteļaizdedzes sistēmas un elektromotori (elektrovilces motori, motori apsildes vai pretapledošanas sistēmām, degvielas sūkņiem, ūdens sūkņiem u.tml.), ar kuriem pastāvīgi aprīkots transportlīdzeklis."

6.2. Pielikuma 5.3. punktu papildina ar šo:

"un vienā līnijā ar transportlīdzekļa viduspunktu, ko definē kā punktu uz transportlīdzekļa galvenās ass pa vidu starp transportlīdzekļa priekšējo un pakaļējo asi."

6.3. Direktīvas 1. pielikumā 1. un 2. zīmējumu aizstāj ar šādiem zīmējumiem: "

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

"

7. IV pielikums

7.1.

Pielikuma 4.1.1. punktu groza šādi:

"Parasti motors darbina piedziņas riteņus pastāvīgā ātrumā, kas atbilst transportlīdzekļa maksimālā ātruma trīs ceturtdaļām, ja vien kādu tehnisku apsvērumu dēļ ražotājs neizvēlas citu ātrumu. Transportlīdzekļa motoram jāpiešķir attiecīgais griezes moments. Vajadzības gadījumā var izslēgt transmisijas vārpstas (piemēram, transportlīdzekļos, kam ir vairāk nekā divas asis) ar noteikumu, ka tās nedarbina kādu detaļu, kas izraisa traucējumus."

7.2. Pielikuma 5.4.1.4. punktu groza šādi:

"5.4.1.4. priekšējam apgaismojumam vai nu

- ± 0, 2 m transportlīdzekļa iekšpusē, mērot no vējstikla un motora pārsega krustošanās punkta (punkts C šā pielikuma 1. papildinājumā), vai

- 0,2 ± 0, 2 m no traktora priekšējās ass viduslīnijas, mērot traktora centa virzienā (punkts D šā pielikuma 2. papildinājumā),

tā rezultātā atskaites punkts ir tuvāk antenai."

7.3. Pievieno šādu jaunu punktu:

"5.4.1.5. aizmugurējam apgaismojumam vai nu

- ± 0, 2 m transportlīdzekļa iekšpusē, mērot no vējstikla un motora pārsega krustošanās punkta (punkts C šā pielikuma 1. papildinājumā), vai

- 0,2 ± 0, 2 m no traktora pakaļējās ass viduslīnijas, mērot traktora centa virzienā (punkts D šā pielikuma 2. papildinājumā),

kā rezultātā atskaites punkts ir tuvāk antenai."

7.4. Pielikuma 1. un 2. papildinājumu aizstāj ar šo:"

1. papildinājums

+++++ TIFF +++++

2 papildinājums

+++++ TIFF +++++

"

7.5. Svītro 3. papildinājumu.

7.6. Pārdēvē 4. papildinājumu par 3. papildinājumu.

--------------------------------------------------

Augša