EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32000L0019

Komisijas Direktīva 2000/19/EK (2000. gada 13. aprīlis), ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 86/298/EEK par aizmugurē piemontētām aizsardzības apgāšanās aizsargkonstrukcijām šauras riteņu bāzes lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoriemDokuments attiecas uz EEZ.

OV L 94, 14.4.2000., 31./32. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 025 Lpp. 116 - 117
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 025 Lpp. 116 - 117
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 025 Lpp. 116 - 117
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 025 Lpp. 116 - 117
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 025 Lpp. 116 - 117
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 025 Lpp. 116 - 117
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 025 Lpp. 116 - 117
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 025 Lpp. 116 - 117
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 025 Lpp. 116 - 117
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 028 Lpp. 263 - 264
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 028 Lpp. 263 - 264
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 015 Lpp. 25 - 26

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/12/2015; Atcelts ar 32013R0167

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/19/oj

32000L0019Official Journal L 094 , 14/04/2000 P. 0031 - 0032


Komisijas Direktīva 2000/19/EK

(2000. gada 13. aprīlis),

ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 86/298/EEK par aizmugurē piemontētām aizsardzības apgāšanās aizsargkonstrukcijām šauras riteņu bāzes lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoriem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 74/150/EEK (1974. gada 4. marts) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru tipa apstiprinājumu1, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2000/2/EK2, un jo īpaši tās 11. pantu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 86/298/EEK (1986. gada 26. maijs) par aizmugurē piemontētām aizsardzības apgāšanās aizsargkonstrukcijām šauras riteņu bāzes lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoriem3, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Austrijas, Somijas un Zviedrijas Pievienošanās aktu, un jo īpaši tās 12. pantu,

tā kā:

(1) Lai uzlabotu drošību, jānoskaidro metodes, ar kādām pārbauda lauksaimniecības un mežsaimniecības šaursliežu bāzes riteņtraktoru aizmugurējās apgāšanās aizsargkonstrukcijas, ņemot vērā aprīkojuma dažādību.

(2) Šo konstrukciju pārbaudes metodes būtu jāsaskaņo ar tām, kas izklāstītas Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) 7. kodeksā, kas attiecas uz lauksaimniecības traktoru apgāšanās aizsargkonstrukciju oficiālajiem testiem.

(3) Attiecīgi būtu jāgroza Direktīva 86/298/EEK.

(4) Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Komiteja pielāgošanai tehnikas attīstībai, kas izveidota saskaņā ar Direktīvas 74/150/EEK 12. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Ar šo Direktīvā 86/298/EEK I līdz VI pielikumā izdara grozījumus saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1. No 2001. gada 1. jūlija dalībvalstis nedrīkst:

- atteikties piešķirt traktoru EK tipa apstiprinājumu, izdot Direktīvas 74/150/EEK 10. panta 1. punkta trešajā ievilkumā paredzēto dokumentu vai piešķirt dalībvalsts tipa apstiprinājumu kādam traktoru tipam, kā arī

- aizliegt traktoru pirmreizēju nodošanu ekspluatācijā,

ja minētie traktori atbilst ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 86/298/EEK prasībām.

2. No 2002. gada 1. janvāra dalībvalstis:

- vairs nedrīkst izdot Direktīvas 74/150/EEK 10. panta 1. punkta trešajā ievilkumā minēto dokumentu nevienam traktoru tipam, kas neatbilst ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 86/298/EEK prasībām,

- var atteikt tāda traktoru dalībvalsts tipa apstiprinājumu, kas neatbilst ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 86/298/EEK prasībām.

3. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai vēlākais līdz 2001. gada 30. jūnijam izpildītu šīs direktīvas prasības. Par to dalībvalstis tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem šos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarīt šādas atsauces.

2. Dalībvalstis dara zināmus Komisijai to savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2000. gada 13. aprīlī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Erkki Liikanen

PIELIKUMS

Ar šo Direktīvā 86/298/EEK I līdz VI pielikumā izdara šādus grozījumus:

1. Tās I pielikumā 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"1. Piemēro ESAO 7. kodeksa 1. punkta prasības (1987. gada 24. novembra Galīgais lēmums C(87) 53, kurā jaunākie grozījumi izdarīti 1999. gada 3. martā), izņemot 1.1. punktu."

2. Tās II pielikumu aizstāj ar šādu pielikumu:

"II PIELIKUMS

TEHNISKĀS PRASĪBAS

Šauras riteņu bāzes lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru aizmugurējo apgāšanās aizsargkonstrukciju EK detaļas tipa apstiprinājuma tehniskās prasības ir noteiktas ESAO 7. kodeksa 3. punktā (1987. gada 24. novembra Galīgais lēmums C(87) 53, kurā jaunākie grozījumi izdarīti 1999. gada 3. martā). Šīs tehniskās prasības neattiecina uz 3. punkta norādēm par testa ziņojumu, nelielām izmaiņām un identifikāciju."

3. Direktīvas III, IV un V pielikumu svītro.

4. Direktīvas VI pielikuma pirmo ievilkumu aizstāj ar šādu:

"- taisnstūra, kurā atrodas mazais burts "e", kam seko tās dalībvalsts pazīšanas zīme, kura piešķīrusi detaļas tipa apstiprinājumu:

1 - Vācijai, 2 - Francijai, 3 - Itālijai, 4 - Nīderlandei, 5 - Zviedrijai, 6 - Beļģijai, 9 - Spānijai, 11 - Apvienotajai Karalistei, 12 - Austrijai, 13 - Luksemburgai, 17 - Somijai, 18 - Dānijai, 21 - Portugālei, 23 - Grieķijai, 24 - Īrijai,".

1 OV L 84, 28.3.1974., 10. lpp.

2 OV L 21, 26.1.2000., 23. lpp.

3 OV L 186, 8.7.1986., 26. lpp.

Augša