Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32000L0017

Padomes Direktīva 2000/17/EK (2000. gada 30. marts), kas groza Direktīvu 77/388/EEK par pievienotās vērtības nodokļa kopējo sistēmu — Austrijas Republikai un Portugāles Republikai atvēlētais pārejas posms

OV L 84, 5.4.2000., 24./25. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 333 - 334
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 333 - 334
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 333 - 334
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 333 - 334
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 333 - 334
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 333 - 334
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 333 - 334
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 333 - 334
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 333 - 334

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/12/2006; Atcelts ar 32006L0112

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/17/oj

32000L0017Oficiālais Vēstnesis L 084 , 05/04/2000 Lpp. 0024 - 0025


Padomes Direktīva 2000/17/EK

(2000. gada 30. marts),

kas groza Direktīvu 77/388/EEK par pievienotās vērtības nodokļa kopējo sistēmu — Austrijas Republikai un Portugāles Republikai atvēlētais pārejas posms

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 93. pantu,

ņemot vērā Komisijas Priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta Atzinumu [1],

ievērojot Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinumu [2],

tā kā:

(1) Ar 1994. gada Pievienošanās akta XV pielikuma IX daļas "Nodokļi" 2. punkta e) apakšpunktu Austrijas Republikai tika ļauts atkāpties no 28. panta 2. punkta Padomes 1977. gada 17. maija Sestajā direktīvā 77/388/EEK par to, kā saskaņojami dalībvalstu likumi par apgrozījuma nodokļiem — pievienotās vērtības nodokļa kopējā sistēma: vienots aprēķinu pamats [3] (turpmāk - "Sestā PVN direktīva"), kā arī līdz 1998. gada 31. decembrim nekustamā īpašuma izīrēšanai iedzīvotājiem piemērot pazeminātu likmi ar nosacījumu, ka likme nav zemāka par 10 %.

(2) Saskaņā ar Sestās PVN direktīvas 13. panta B sadaļas b) apakšpunktu nekustamā īpašuma izīrēšana iedzīvotājiem Austrijā kopš 1999. gada 1. janvāra bijusi atbrīvota no PVN bez tiesībām atņemt priekšnodokli. Tomēr tās pašas direktīvas 13. panta C sadaļas a) apakšpunktā teikts, ka Austrija nodokļu maksātājiem var dot tiesības izvēlēties piemērotu nodokļu sistēmu. Tādos gadījumos ir spēkā parastā PVN likme un parastie noteikumi par tiesībām uz priekšnodokļa atņemšanu.

(3) Austrijas Republika uzskata, ka minētā kārtība būtu jāsaglabā galvenokārt tāpēc, ka vēl aizvien ir spēkā PVN pārejas režīms un stāvoklis kopš 1994. gada Pievienošanās akta apspriešanas īpaši nav mainījies.

(4) Tāpat Austrijas Republika uzskata, ka gadījumā, ja tiktu atcelta pazeminātā 10 % likme, neizbēgami celtos nekustamā īpašuma īres cenas galapatērētājiem.

(5) Portugāles Republika 1991. gada 1. janvārī restorānu pakalpojumiem piemēroja pazeminātu 8 % likmi. Ar Sestās PVN direktīvas 28. panta 2. punkta d) apakšpunktu Portugālei atļāva turpināt minētās likmes piemērošanu. Tomēr pēc vispārējas likmju grozīšanas, kā arī politisku un budžeta iemeslu dēļ kopš 1992. gada restorānu pakalpojumiem piemēro parasto likmi.

(6) Portugāles Republika vēlas minētajiem pakalpojumiem atkal piemērot pazemināto likmi, pamatojoties uz to, ka parastās likmes piemērošanai bijušas nelabvēlīgas sekas, no kurām būtiskākās ir darbavietu zudums un nelegāli nodarbināto skaita pieaugums, un ka parastās likmes piemērošana cēlusi restorānu pakalpojumu cenas galapatērētājiem.

(7) Tā kā minētās atkāpes ir saistītas ar pakalpojumu sniegšanu atsevišķu dalībvalstu mērogā, varētu uzskatīt, ka nepastāv risks traucēt konkurenci.

(8) Šajos apstākļos varētu apsvērt iespēju atkal ieviest iepriekšējo kārtību gan attiecībā uz Austrijas Republiku, gan Portugāles Republiku ar nosacījumu, ka atkāpes piešķir tikai uz Sestās PVN direktīvas 281. pantā minēto pārejas posmu. Tomēr Austrijas Republikai jāveic pasākumi, lai nodrošinātu to, ka pazeminātā likme nelabvēlīgi neietekmē Eiropas Kopienu pašu resursus no pievienotās vērtības nodokļa, kura aprēķināšanas kārtība jāpārskata atbilstoši Regulai (EEK, Euratom) Nr. 1553/89 [4],

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

"j) Austrijas Republika nekustāmā īpašuma izīrēšanai iedzīvotājiem var piemērot vienu no divām pazeminātajām likmēm, kas noteiktas 12. panta 3. punkta a) apakšpunkta trešajā daļā, ar nosacījumu, ka likme nav mazāka par 10 %;

k) Portugāles Republika restorānu pakalpojumiem var piemērot vienu no divām pazeminātajām likmēm, kas noteiktas 12. panta 3. punkta a) apakšpunkta trešajā daļā, ar nosacījumu, ka likme nav mazāka par 12 %."

2. pants

1. 1. pantā minētajās dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs Direktīvas prasības. Dalībvalstis par to nekavējoties informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem tādus aktus, tajos ietver atsauci uz šo Direktīvu, vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka metodes, kā izdarīt šādas atsauces.

2. 1. pantā minētās dalībvalstis dara Komisijai zināmus tos savus tiesību aktus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī Direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā tās publicēšanas dienā Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Direktīvu piemēro no 1999. gada 1. janvāra līdz beidzas pārejas posms, kas minēts Sestās PVN direktīvas 281. pantā.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2000. gada 30. martā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. Sócrates

[1] Atzinums sniegts 2000. gada 15. martā (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[2] OV C 75, 15.3.2000., 21. lpp.

[3] OV L 145, 13.6.1977., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 1999/85/EK (OV L 277, 28.10.1999, 34. lpp.).

[4] OV L 155, 7.6.1989., 9. lpp.

--------------------------------------------------

Augša