EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32000L0001

Komisijas Direktīva 2000/1/EK (2000. gada 14. janvāris), ar ko tehnikas attīstībai pielāgo padomes Direktīvu 89/173/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažām lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru sastāvdaļām un parametriemDokuments attiecas uz EEZ.

OV L 21, 26.1.2000., 16./22. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 249 - 255
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 249 - 255
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 249 - 255
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 249 - 255
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 249 - 255
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 249 - 255
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 249 - 255
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 249 - 255
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 249 - 255
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 028 Lpp. 130 - 136
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 028 Lpp. 130 - 136

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 18/02/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/1/oj

32000L0001Oficiālais Vēstnesis L 021 , 26/01/2000 Lpp. 0016 - 0022


Komisijas Direktīva 2000/1/EK

(2000. gada 14. janvāris),

ar ko tehnikas attīstībai pielāgo padomes Direktīvu 89/173/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažām lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru sastāvdaļām un parametriem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 74/150/EEK (1974. gada 4. marts) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru tipa apstiprinājumu [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/54/EK [2], un jo īpaši tās 11. pantu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 89/173/EEK (1988. gada 21. decembris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažām lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru sastāvdaļām un parametriem [3], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 97/54/EK, un jo īpaši tās 9. pantu,

tā kā:

(1) Lai ņemtu vērā tehnikas attīstību, pašlaik jāpārskata zināmi noteikumi attiecībā uz izmēriem un masu un jo īpaši noteikumi par mehāniskajiem savienojumiem, lai pēc iespējas lietderīgāk izmantotu ISO standartus; kā arī, lai uzlabotu drošību, Direktīvā 89/173/EEK būtu jāprecizē testēšanas pasākumi visām iespējamām konfigurācijām.

(2) Šīs direktīvas noteikumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Komiteja pielāgošanai tehnikas attīstībai, kas izveidota ar Direktīvas 74/150/EEK 12. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Ar šo groza Direktīvas 89/173/EEK I, II, IV un V pielikumu, kā tas noteikts šīs direktīvas pielikumā.

2. pants

1. Nr. 2000. gada 1. jūlija dalībvalstis nedrīkst:

- atteikties piešķirt EK tipa apstiprinājumu, izdot Direktīvas 74/150/EEK 10. panta 1. punkta trešajā ievilkumā paredzēto dokumentu vai piešķirt valsts tipa apstiprinājumu attiecībā uz traktora tipu vai

- aizliegt sākt traktoru ekspluatāciju,

ja minētie traktori atbilst ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 89/173/EEK prasībām.

2. No 2001. gada 1. janvāra dalībvalstis:

- vairs nedrīkst izdod Direktīvas 74/150/EEK 10. panta 1. punkta trešajā ievilkumā paredzēto dokumentu attiecībā uz traktora tipu, kas neatbilst ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 89/173/EEK prasībām,

- var atteikties piešķirt valsts tipa apstiprinājumu attiecībā uz traktora tipu, kas neatbilst ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 89/173/EEK prasībām.

3. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai, vēlākais, līdz 2000. gada 30. jūnijam izpildītu šīs direktīvas prasības. Par to dalībvalstis tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem šos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarīt šādas atsauces.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu svarīgākos noteikumus, kas pieņemti jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā 20. dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2000. gada 14. janvārī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Erkki Liikanen

[1] OV L 84, 28.3.1974., 10. lpp.

[2] OV L 277, 10.10.1997., 24. lpp.

[3] OV L 67, 10.3.1989., 1. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

Direktīvas 89/173/EEK I, II, IV un V pielikumu groza šādi:

I pielikums:Minētā pielikuma 2.1.2. punktā "2,5 m" aizstāj ar "2,55 m (neņemot vērā saskarsmē ar zemi esošās riepu daļas izliekumu)".

II pielikums:

1.a)b) Minētā pielikuma 2.3.2.7.1. punktā:iekļauj šādu teikumu:"Ja cēlējmehānisms tieši iedarbina apakšējos savienojumus, atskaites plakni nosaka šo savienojumu vertikālās plaknes vidus šķērsgriezums";minētā pielikuma 3. attēlu aizstāj ar šādu attēlu:"

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

"

2. Minētā pielikuma 2.3.2.15.2. punkta 6. tabulā "a" lielumu samazina no "50" līdz "40".

IV pielikums:

1. Pievieno šādu 2.8. punktu:

"2.8. Ar noteikumu, ka vismaz par vienu mehānisko savienojumu saņemts EK detaļas tipa apstiprinājums, citus mehāniskā savienojuma vai sakabes tipus, ko izmanto dalībvalstīs, atļauj izmantot 10 gadus no šīs direktīvas spēkā stāšanās, neatzīstot traktora EK tipa apstiprinājumu par nederīgu."

2. Pirmo teikumu 3.4.1. punktā groza šādi:

"3.4.1. Visiem traktoriem, kam iekrautais svars pārsniedz 2,5 tonnas, jābūt aprīkotiem ar sakabi, no kuras atstarpe līdz zemei atbilst vienai no šādām sakarībām:

+++++ TIFF +++++

vai"

+++++ TIFF +++++

3. Minētā pielikuma 1. papildinājuma 1. attēlu aizstāj ar šādu 1.a, 1.b un 1.c attēlu:

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

"1.a attēls

Neautomātiskā sakabe ar cilindrisku sprosttapu

+++++ TIFF +++++

1.b attēls

Automātiskā sakabe ar cilindrisku sprosttapu

+++++ TIFF +++++

1.c attēls

Automātiskā sakabe ar izliektu sprosttapu"

4. Minētā pielikuma 2. papildinājuma 3.2. punktā formulu:

+++++ TIFF +++++

aizstāj ar šādu formulu:

+++++ TIFF +++++

5.a)b) Minētā pielikuma 4. papildinājumā:

ievadteikumu un otrā ievilkuma tekstu aizstāj ar šo:

"EK detaļas tipa apstiprinājuma zīmi veido

— taisnstūris, kurā atrodas mazais burts "e", kam seko tās dalībvalsts atšķirības zīme, kura piešķīrusi detaļas tipa apstiprinājumu:

Vācijai 1, Francijai 2, Itālijai 3, Nīderlandei 4, Zviedrijai 5, Beļģijai 6, Spānijai 9, Apvienotajai Karalistei 11, Austrijai 12, Luksemburgai 13, Somijai 17, Dānijai 18, Portugālei 21, Grieķijai 23, Īrijai 24."

otrajā ievilkumā vārdus

"zem taisnstūra tā"

aizstāj ar vārdu

"taisnstūra"

.

V pielikums:

Minētā pielikuma 2.1.3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"EK tipa apstiprinājuma numurs:

EK tipa apstiprinājuma numuru veido mazais burts "e", kam seko tās dalībvalsts atšķirības zīme, kas piešķīrusi EK tipa apstiprinājumu:

Vācijai 1, Francijai 2, Itālijai 3, Nīderlandei 4, Zviedrijai 5, Beļģijai 6, Spānijai 9, Apvienotajai Karalistei 11, Austrijai 12, Luksemburgai 13, Somijai 17, Dānijai 18, Portugālei 21, Grieķijai 23, Īrijai 24,

kā arī tipa apstiprinājuma numurs, kas atbilst šim transportlīdzekļa tipam piešķirtā tipa apstiprinājuma sertifikāta numuram.

Starp burtu "e", kam seko EK tipa apstiprinājumu piešķīrušās dalībvalsts atšķirības zīme, un tipa apstiprinājuma numuru liek zvaigznīti."

--------------------------------------------------

Augša