EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31999L0098

Komisijas Direktīva 1999/98/EK (1999. gada 15. decembris), ar kuru tehnikas attīstībai pielāgo Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 96/79/EK, kas attiecas uz mehāniskajā transportlīdzeklī esošo personu aizsardzību frontālas sadursmes gadījumāDokuments attiecas uz EEZ.

OV L 9, 13.1.2000., 14./21. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 231 - 238
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 231 - 238
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 231 - 238
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 231 - 238
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 231 - 238
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 231 - 238
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 231 - 238
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 231 - 238
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 231 - 238
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 028 Lpp. 112 - 119
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 028 Lpp. 112 - 119
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 002 Lpp. 165 - 172

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/10/2014; Iesaist. atcelta ar 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/98/oj

31999L0098Official Journal L 009 , 13/01/2000 P. 0014 - 0021


KOMISIJAS DIREKTĪVA 1999/98/EK

(1999. gada 15. decembris),

ar kuru tehnikas attīstībai pielāgo Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 96/79/EK, kas attiecas uz mehāniskajā transportlīdzeklī esošo personu aizsardzību frontālas sadursmes gadījumā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 70/156/EEK (1970. gada 6. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu[1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/91/EK[2], un jo īpaši tās 13. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 96/79/EK (1996. gada 16. decembris), kas attiecas uz mehāniskajā transportlīdzeklī esošo personu aizsardzību frontālas sadursmes gadījumā un ar ko groza Direktīvu 70/156/EEK[3],

tā kā:

(1) Direktīva 96/79/EK ir viena no atsevišķajām direktīvām, uz ko attiecas Kopienas apstiprināšanas procedūra, kura ieviesta ar Padomes Direktīvu 70/156/EEK. Tādējādi Direktīvas 70/156/EEK noteikumi, ko piemēro transportlīdzekļu sistēmām, detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām, attiecas uz šo Direktīvu.

(2) Īstenojot Direktīvas 96/79/EK 4. panta b) punktu, Komisijai bija atkārtoti jāpārbauda un attiecīgā gadījumā jāgroza tās pašas minētās direktīvas II pielikuma 7. papildinājums, lai ņemtu vērā Hybrid III manekena papēža novērtējuma testus, tostarp transportlīdzekļu testus.

(3) Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Direktīvu 70/156/EEK izveidotā Komiteja pielāgošanai tehnikas attīstībai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 96/79/EK II pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1. No 2000. gada 1. oktobra dalībvalstis Hybrid III manekena papēža novērtējuma testu dēļ nedrīkst:

- ne atteikt EK apstiprinājumu jaunam transportlīdzekļa tipam,

- ne aizliegt transportlīdzekļa reģistrāciju, pārdošanu vai nodošanu ekspluatācijā,

ja Hybrid III manekena papēža novērtējuma testi atbilst ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 96/79/EK prasībām.

2. No 2001. gada 1. aprīļa dalībvalstis vairs nedrīkst piešķirt EK transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 4. pantu, ja nav izpildīti ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 96/79/EK noteikumi.

3. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai vēlākais 2000. gada 30. septembrī izpildītu šīs direktīvas prasības. Par to dalībvalstis tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem minētos aktus, tajos iekļauj atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāmas šādas atsauces.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1999. gada 15. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Erkki Liikanen

PIELIKUMS

Direktīvas 96/79/EK II pielikumu groza šādi:

1. Pielikuma 3. papildinājuma 2.9.2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"2.9.2. Katrā testa manekena kājā uzvelk un aizsien 11XW izmēra kurpi, kas atbilst ASV militārā standarta MIL-S13192variantaP konfigurācijas specifikācijām attiecībā uz izmēru, zoles un papēža biezumu un kas sver 0,57 0,1 kg."

2. Pielikuma 7. papildinājumu aizstāj ar šādu papildinājumu:

"7. papildinājums

MANEKENA KĀJAS APAKŠSTILBA UN PĒDAS SERTIFICĒŠANAS PROCEDŪRA

1. PĒDAS AUGŠDAĻAS TRIECIENTESTS

1.1. Šā testa mērķis ir izmērīt Hybrid III pēdas un potītes reakciju uz noteiktiem cietas virsmas svārsta triecieniem.

1.2. Pilnu Hybrid III apakšstilbu komplektu, kreiso apakšstilbu (86-5001-001) un labo apakšstilbu (86-5001-002), kas aprīkoti ar pēdas un potītes komplektu, kreiso pēdu un potīti (78051-614) un labo pēdu un potīti (78051-615), izmanto kopā ar ceļu komplektu. Slodzes kapsulas simulatoru (78051-319 Rev A) izmanto, lai nostiprinātu ceļu komplektu (78051-16 Rev B) pie testa statīva.

1.3. Testa metode

1.3.1. Katras kājas komplektu četras stundas pirms testa tur (piesūcina) 22 °C 3 °C temperatūrā un 40 ( 30 %) relatīvajā mitrumā. Piesūcināšanas laiks neietver laiku, kas vajadzīgs, lai stabilizētu apstākļus.

1.3.2. Triecienam paredzēto ādas virsmu, kā arī trieciensvārsta priekšpusi pirms testa notīra ar izopropilspirtu vai tam līdzvērtīgu. Apkaisa ar talku.

1.3.3. Trieciensvārsta akselerometra jutības asi noregulē paralēli trieciena virzienam saskares vietā ar pēdu.

1.3.4. Kājas komplektu uzstāda uz statīva, kas redzams 1. attēlā. Testa statīvu stingri nostiprina, lai trieciena laikā nenotiktu kustība. Ciskas kaula slodzes kapsulas simulatora (78051-319) viduslīnija ir vertikāla ( 0,5 °). Stiprinājumu noregulē tā, lai līnija starp ceļa locītavas skavu un potītes stiprinājuma galvskrūvi ir horizontāla ( 3°) ar papēdi, kas balstās uz divām loksnēm ar līdzenu virsmu, kura nodrošina mazu berzi (politetrafluoretilēna loksne). Nodrošina, lai stilba kaula "miesa" pilnībā atrastos stilba kaula ceļa pusē. Potīti noregulē tā, lai pēdas apakšas plakne ir vertikāla un perpendikulāra trieciena virzienam ( 3 °) un lai pēdas vidussagitālā plakne ir saskaņota ar svārsta stieni. Pirms katra testa ceļa locītavu noregulē 1,5 ( 0,5) g robežās. Pēdas locītavu noregulē, lai tā būtu vaļīga, un pēc tam savelk tikai tik daudz, cik ir pietiekami, lai pēda stabili turētos uz politetrafluoretilēna loksnes.

1.3.5. Cietais trieciensvārsts sastāv no horizontāla cilindra ar 50 ( 2 mm) diametru un svārsta nesošā stieņa ar 19 1 mm diametru (4. attēls). Cilindrs ar aprīkojumu un visām nesošā stieņa daļām, kas atrodas cilindrā, sver 1,25 ( 0,02) kg. Svārsta stienis sver 285 ( 5) g. Jebkuras rotējošās daļas svars asī, kam piestiprināts nesošais stienis, nedrīkst būt lielāks par 100 g. Attālums starp trieciensvārsta cilindra centra horizontālo asi un visa svārsta rotācijas asi ir 1250 ( 1 mm). Trieciena cilindru uzstāda ar garenvirziena asi horizontāli un perpendikulāri trieciena virzienam. Testā svārsts triecas pret pēdas apakšu 185 ( 2) mm no pamatnes papēdim, kas balstās uz stingras horizontālas platformas, lai svārsta stieņa vidus garenass triecienā sakrīt ar vertikāli 1 ° robežās. Trieciensvārstu vada tā, lai nenotiktu ievērojama sāniska, vertikāla vai rotējoša kustība.

1.3.6. Starp secīgiem vienas kājas testiem ļauj paiet 30 minūšu starplaikam.

1.3.7. Datu apkopošanas sistēma, tostarp devēji, atbilst CFC 600 specifikācijām, kā noteikts šā pielikuma 5. papildinājumā.

1.4. Izpildes specifikācija

1.4.1. Katrai pēdas apakšai saņemot triecienu ar ātrumu 6,7 (0,1 m/s) saskaņā ar 1.3. punktu, maksimālais apakšstilba kaula lieces moments ap y asi (My) ir 120 25 Nm.

2. PĒDAS APAKŠĒJĀS DAĻAS TRIECIENTESTS BEZ KURPES

2.1. Šā testa mērķis ir izmērīt Hybrid III pēdas ādas un oderējuma reakciju attiecībā uz noteiktiem, cietas virsmas svārsta triecieniem.

2.2. Pilnu Hybrid III apakšstilbu komplektu, kreiso apakšstilbu (86-5001-001) un labo apakšstilbu (86-5001-002), kas aprīkoti ar pēdas un potītes komplektu, kreiso pēdu un potīti (78051-614) un labo pēdu un potīti (78051-615), izmanto kopā ar ceļu komplektu. Slodzes kapsulas simulatoru (78051-319 Rev A) izmanto, lai nostiprinātu ceļu komplektu (78051-16 Rev B) pie testa statīva.

2.3. Testa metode

2.3.1. Katras kājas komplektu četras stundas pirms testa tur (piesūcina) 22 ( 3 °C) temperatūrā un 40 ( 30 %) gaisa mitrumā. Piesūcināšanas laiks neietver laiku, kas vajadzīgs, lai stabilizētu apstākļus.

2.3.2. Triecienam paredzēto ādas virsmu, kā arī trieciensvārsta priekšpusi pirms testa notīra ar izopropilspirtu vai tam līdzvērtīgu. Apkaisa ar talku. Pārbauda, vai papēža enerģiju slāpējošajam oderējumam nav redzama bojājuma.

2.3.3. Trieciensvārsta akselerometra jutības asi noregulē paralēli trieciensvārsta vidus garenasij.

2.3.4. Kājas komplektu uzstāda uz statīva, kas redzams 2. attēlā. Testa statīvu stingri nostiprina, lai trieciena laikā nenotiktu kustība. Ciskas kaula slodzes kapsulas simulatora (78051-319) viduslīnija ir vertikāla ( 0,5 °). Stiprinājumu noregulē tā, lai līnija starp ceļa locītavas skavu un potītes stiprinājuma galvskrūvi ir horizontāla ( 3°) ar papēdi, kas balstās uz divām loksnēm ar līdzenu virsmu, kura nodrošina mazu berzi (politetrafluoretilēna loksne). Nodrošina, lai stilba kaula "miesa" pilnībā atrodas stilba kaula ceļa pusē. Potīti noregulē tā, lai pēdas apakšas plakne ir vertikāla un perpendikulāra trieciena virzienam un lai pēdas vidussagitālā plakne ir saskaņota ar svārsta stieni. Pirms katra testa ceļa locītavu noregulē 1,5 ( 0,5) g robežās. Pēdas locītavu noregulē, lai tā būtu vaļīga, un pēc tam savelk tikai tik daudz, cik ir pietiekami, lai pēda stabili turētos uz politetrafluoretilēna loksnes.

2.3.5. Cietais trieciensvārsts sastāv no horizontāla cilindra ar 50 ( 2 mm) diametru un svārsta nesošā stieņa ar 19 ( 1) mm diametru (4. attēls). Cilindrs ar aprīkojumu un visām nesošā stieņa daļām, kas atrodas cilindrā, sver 1,25 ( 0,02) kg. Svārsta stienis sver 285 ( 5) g. Jebkuras rotējošās daļas svars asī, kam piestiprināts nesošais stienis, nedrīkst būt lielāks par 100 g. Attālums starp trieciensvārsta cilindra centra horizontālo asi un visa svārsta rotācijas asi ir 1250 ( 1 mm). Trieciena cilindru uzstāda ar garenvirziena asi horizontāli un perpendikulāri trieciena virzienam. Testā svārsts triecas pret pēdas apakšu 62 ( 2) mm no pamatnes papēdim, kas balstās uz cietas horizontālas platformas, lai svārsta stieņa vidus garenass sakrīt ar vertikāli 1 ° robežās. Trieciensvārstu vada tā, lai nenotiktu ievērojama sāniska, vertikāla vai rotējoša kustība.

2.3.6. Starp secīgiem vienas kājas testiem ļauj paiet 30 minūšu starplaikam.

2.3.7. Datu apkopošanas sistēma, tostarp devēji, atbilst CFC 600 specifikācijām, kā noteikts šā pielikuma 5. papildinājumā.

2.4. Izpildes specifikācija

2.4.1. Katras pēdas papēdim saņemot triecienu ar ātrumu 4,4 0,1 m/s saskaņā ar 2.3. punktu, maksimālais trieciensvārsta paātrinājums ir 295 50 g.

3. PĒDAS APAKŠĒJĀS DAĻAS TRIECIENTESTS (AR KURPI)

3.1. Šā testa mērķis ir izmērīt kurpes un Hybrid III papēža "miesas" un pēdas locītavas reakciju uz noteiktiem, cietas virsmas svārsta triecieniem.

3.2. Pilnu Hybrid III apakšstilbu komplektu, kreiso apakšstilbu (86-5001-001) un labo apakšstilbu (86-5001-002), kas aprīkoti ar pēdas un potītes komplektu, kreiso pēdu un potīti (78051-614) un labo pēdu un potīti (78051-615), izmanto kopā ar ceļu komplektu. Slodzes kapsulas simulatoru (78051-319 Rev A) izmanto, lai nostiprinātu ceļu komplektu (78051-16 Rev B) pie testa statīva. Pēdu aprīko ar kurpi, kas aprakstīta 2. pielikuma 3. papildinājuma 2.9.2. punktā.

3.3. Testa metode

3.3.1. Katras kājas komplektu četras stundas pirms testa tur (piesūcina) 22 ( 3) °C temperatūrā un 40 ( 30) % gaisa mitrumā. Piesūcināšanas laiks neietver laiku, kas vajadzīgs, lai stabilizētu apstākļus.

3.3.2. Triecienam paredzēto virsmu kurpes apakšā ar tīru audumu un trieciensvārsta priekšpusi pirms testa notīra ar izopropilspirtu vai tam līdzvērtīgu. Pārbauda, vai papēža enerģiju slāpējošajam oderējumam nav redzama bojājuma.

3.3.3. Trieciensvārsta akselerometra jutības asi noregulē paralēli trieciensvārsta vidus garenasij.

3.3.4. Kājas komplektu uzstāda uz statīva, kas redzams 3. attēlā. Testa statīvu stingri nostiprina, lai trieciena laikā nenotiktu kustība. Ciskas kaula slodzes kapsulas simulatora (78051-319) viduslīnija ir vertikāla ( 0,5 °). Stiprinājumu noregulē tā, lai līnija starp ceļa locītavas skavu un potītes stiprinājuma galvskrūvi ir horizontāla ( 3°) ar kurpes papēdi, kas balstās uz divām loksnēm ar līdzenu virsmu, kura nodrošina mazu berzi (politetrafluoretilēna loksne). Nodrošina, lai stilba kaula "miesa" pilnībā atrodas stilba kaula ceļa pusē. Potīti noregulē tā, lai plakne, kas saskaras ar papēdi un zoli zem kurpes, ir vertikāla un perpendikulāra trieciena virzienam ( 3 °) un lai pēdas un kurpes vidussagitālā plakne ir saskaņota ar svārsta stieni. Pirms katra testa ceļa locītavu noregulē 1,5 ( 0,5) g robežās. Pēdas locītavu noregulē, lai tā būtu vaļīga, un pēc tam savelk tikai tik daudz, cik ir pietiekami, lai pēda stabili turētos uz politetrafluoretilēna loksnes.

3.3.5. Cietā trieciena ierīce sastāv no horizontāla cilindra ar 50 ( 2 mm) diametru un svārsta nesošā stieņa ar 19 ( 1) mm diametru (4. attēls). Cilindrs ar aprīkojumu un visām nesošā stieņa daļām, kas atrodas cilindrā, sver 1,25 ( 0,02) kg. Svārsta stienis sver 285 ( 5) g. Jebkuras rotējošās daļas svars asī, kam piestiprināts nesošais stienis, nedrīkst būt lielāks par 100 g. Attālums starp trieciensvārsta cilindra centra horizontālo asi un visa svārsta rotācijas asi ir 1250 1 mm. Trieciena cilindru uzstāda ar tā garenvirziena asi horizontāli un perpendikulāri trieciena virzienam. Testā svārsts triecas pret kurpes papēdi horizontālā plaknē, kas ir 62 2 mm attālumā virs manekena papēža pamatnes, kurpei balstoties uz stingras horizontālas platformas, lai trieciena brīdī svārsta stieņa garenass 1 ° robežās sakrīt ar vertikāli. Trieciensvārstu vada tā, lai nenotiktu ievērojama sāniska, vertikāla vai rotējoša kustība.

3.3.6. Starp secīgiem vienas kājas testiem ļauj paiet 30 minūšu starplaikam.

3.3.7. Datu apkopošanas sistēma, tostarp devēji, atbilst CFC 600 specifikācijām, kā noteikts šā pielikuma 5. papildinājumā.

3.4. Izpildes specifikācija

3.4.1. Kurpes papēdim saņemot triecienu ar ātrumu 6,7 ( 0,1) m/s saskaņā ar 3.3. punktu, maksimālais stilba kaula spiedes spēks (Fz) ir 3,3 ( 0,5) kN.

1. attēls

Pēdas augšējās daļas triecientests

Testa plāna specifikācijas

[insert picture]

vertikālā plakne gar pēdas apakšu

horizontālā plakne caur ceļa locītavu un pēdas locītavu

vertikāla plakne

divas kārtas tāda materiāla, kas nodrošina mazu berzi

2. attēls

[insert picture]

Pēdas apakšējās daļas triecientests (bez kurpes)

Testa plāna specifikācijas

vertikāla plakne

horizontālā plakne caur ceļa locītavu un pēdas locītavu

vertikāla plakne

divas kārtas tāda materiāla, kas nodrošina mazu berzi

3. attēls

[insert picture]

Pēdas apakšējās daļas triecientests (ar kurpi)

Testa plāna specifikācijas

vertikālā plakne gar pēdas apakšu

horizontālā plakne caur ceļa locītavu un potītes locītavu

vertikāla plakne

divas kārtas tāda materiāla, kas nodrošina mazu berzi

no pēdas papēža

4. attēls

Trieciensvārsts

[insert picture]

Materiāls: alumīnija sakausējums

Stieņa masa

Trieciena cilindra masa

gultnis, kas nodrošina mazu berzi

19 1 mm O/D caurule x 1,6 mm sieniņa

akselerometrs

nomināls

[1] OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp.

[2] OV L 11, 16.1.1999., 25. lpp.

[3] OV L 18, 21.1.1997., 7. lpp.

Augša