EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31999L0096

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (1999. gada 13. decembris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju no kompresijaizdedzes motoriem, kuri paredzēti transportlīdzekļiem, un gāzveida piesārņotāju emisiju no dzirksteļaizdedzes motoriem, ko darbina ar dabasgāzi vai sašķidrinātu naftas gāzi un kas paredzēti transportlīdzekļiem, un par grozījumiem Padomes Direktīvā 88/77/EEK

OV L 44, 16.2.2000., 1./155. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 269 - 423
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 269 - 423
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 269 - 423
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 269 - 423
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 269 - 423
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 269 - 423
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 269 - 423
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 269 - 423
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 269 - 423

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 08/11/2005; Atcelts ar 32005L0055

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/96/oj

31999L0096Official Journal L 044 , 16/02/2000 P. 0001 - 0155


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA

(1999. gada 13. decembris)

par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju no kompresijaizdedzes motoriem, kuri paredzēti transportlīdzekļiem, un gāzveida piesārņotāju emisiju no dzirksteļaizdedzes motoriem, ko darbina ar dabasgāzi vai sašķidrinātu naftas gāzi un kas paredzēti transportlīdzekļiem, un par grozījumiem Padomes Direktīvā 88/77/EEK

1999/96/EK

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 95. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumus[1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu[2],

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru[3],

(1) tā kā jāpieņem noteikumi saistībā ar iekšējo tirgu;

(2) tā kā Eiropas Kopienas pirmajā vides aizsardzības rīcības programmā[4], ko Padome apstiprināja 1973. gada 22. novembrī, ir aicinājums ņemt vērā jaunākos zinātnes sasniegumus tā atmosfēras piesārņojuma novēršanā, kurš rodas no gāzēm, kas izplūst no mehāniskajiem transportlīdzekļiem, un attiecīgi grozīt iepriekš pieņemtās direktīvas; tā kā piektajā rīcības programmā, ko kopumā Padome apstiprināja ar 1993. gada 1. februāra rezolūciju[5], ir paredzēts veltīt papildu pūles, lai būtiski samazinātu to pašreizējo piesārņotāju emisiju, kuras izplūst no mehāniskajiem transportlīdzekļiem;

(3) tā kā ir atzīts, ka transporta attīstība Kopienā ir radījusi būtiskus apdraudējumus videi; tā kā vairākos oficiālos satiksmes blīvuma aprēķinos iegūtie skaitļi ir bijuši mazāki par faktiskajiem; tā kā tāpēc attiecībā uz visiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem jānoteic stingri emisijas standarti;

(4) tā kā ar Direktīvu 88/77/EEK[6] noteica robežvērtības oglekļa oksīda, nesadegušo ogļūdeņražu un slāpekļa oksīdu emisijai no dīzeļmotoriem, kas paredzēti lietošanai mehāniskajos transportlīdzekļos, pamatojoties uz testa procedūru, kura paredzēta, lai noteiktu, vai attiecīgie transportlīdzekļi ir tādā braukšanas kārtībā, kāda paredzēta Eiropā; tā kā šo direktīvu pirmo reizi ar Direktīvu 91/542/EEK[7] grozīja divās kārtās, pirmā kārta (1992./1993.) sakrita ar Eiropas emisijas standartu vieglajiem automobiļiem ieviešanas datumiem; tā kā otrajā kārtā (1995./1996.) noteica Eiropas automobiļu rūpniecības ilgtermiņa virzību, nosakot robežvērtības, pamatojoties uz tobrīd vēl izstrādē esošu tehnoloģiju efektivitāti un piešķirot nozarei laiku šo tehnoloģiju pilnveidei; tā kā Direktīvā 96/1/EK[8] ir prasība, ka maziem dīzeļmotoriem, kuru darba tilpums ir mazāks par 0,7 dm3 un nominālais apgriezienu skaits pārsniedz 3000 min-l, makrodaļiņu emisijas robežvērtību nosaka ar Direktīvu 91/542/EEK, kas ieviesta 1999. gadā; tā kā tehniski tomēr ir lietderīgi saglabāt atlaidi makrodaļiņu emisijai no maziem dīzeļmotoriem ar lielu apgriezienu skaitu, kuru darba tilpums ir mazāks par 0,75 dm3 un kuru nominālais apgriezienu skaits pārsniedz 3000 min-l, bet šo atlaidi atcelt 2005. gadā;

(5) tā kā saskaņā ar Direktīvas 91/542/EEK 5. panta 3. punktu Komisijai līdz 1996. gada beigām bija jāziņo Padomei par robežvērtību pārskatīšanas gaitu attiecībā uz apvienoto piesārņojošo emisiju, pēc vajadzības pārskatot testa procedūru; tā kā šādas pārskatītās robežas attiecībā uz tipa apstiprinājumiem nav piemērojamas līdz 1999. gada 1. oktobrim;

(6) tā kā Komisija ir īstenojusi Eiropas gaisa kvalitātes, ceļu satiksmes emisijas, degvielu un motoru tehnoloģiju programmu (Autoeļļas programmu), lai izpildītu Direktīvas 94/12/EK[9] prasības; tā kā saskaņā ar Autoeļļas programmu izdarīts izmaksu lietderības pētījums liecina, ka jāturpina uzlabot dīzeļmotoru tehnoloģija lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļiem, lai 2010. gadā sasniegtu tādu gaisa kvalitāti, kāda aprakstīta Komisijas paziņojumā par Autoeļļas programmu;

(7) tā kā to prasību pilnveide, kas Direktīvā 88/77/EEK attiecas uz jauniem dīzeļmotoriem, ir daļa Kopienas vispārējās stratēģijas, kas ietver arī to standartu pārskatīšanu, kuri attiecas uz vieglajiem saimnieciski izmantojamiem transportlīdzekļiem un vieglajiem automobiļiem no 2000. gada, motora degvielu uzlabošanu un precīzāku emisijas rādītāju vērtējumu ekspluatācijā esošiem transportlīdzekļiem;

(8) tā kā Direktīva 88/77/EEK ir viena no atsevišķajām direktīvām saskaņā ar tipa apstiprināšanas procedūru, kas noteikta Padomes 1970. gada 6. februāra Direktīvā 70/156/EEK par to dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu, kuri attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprināšanu[10]; tā kā mērķi samazināt piesārņotāju emisiju no mehāniskajiem transportlīdzekļiem atsevišķas dalībvalstis nevar sasniegt pietiekoši, un to varētu sasniegt labāk, tuvinot tos dalībvalstu tiesību aktus, kas attiecas uz pasākumiem, kuri jāveic pret gaisa piesārņošanu, kuru izraisa mehāniskie transportlīdzekļi;

(9) tā kā emisijas robežu samazinājumi, ko piemēro no 2000. gada, atbilst 30 % samazinājumam attiecībā uz oglekļa oksīda emisiju, Autoeļļas programmā ir noteikts, ka kopējās ogļūdeņražu, NOx un makrodaļiņu emisijas samazināšana ir būtisks pasākums, lai vidēji ilgā laikā sasniegtu apmierinošu gaisa kvalitāti; tā kā izplūdes dūmu dūmainības samazinājums par 30 % virs tā, kas izmērīts esošo tipu motoriem, un papildus Padomes Direktīvai 72/306/EEK[11], dod iespēju samazināt makrodaļiņu emisiju; tā kā papildus samazinot oglekļa oksīda, kopējās ogļūdeņražu un NOx emisijas 30 % robežu, ko piemēro no 2005. gada, un makrodaļiņu emisijas 80 % robežu, dod lielu ieguldījumu gaisa kvalitātes uzlabošanā vidēji ilgā termiņā; tā kā šajos samazinājumos ņem vērā to efektu, kas izpaužas emisijā jaunos testa ciklos, kuros labāk ievēroti ekspluatācijā esošu transportlīdzekļu braukšanas apstākļi; tā kā ar papildu NOx robežu, ko piemēro no 2008. gada, šo piesārņotāju emisijas robežu samazina vēl pāri 43 %; tā kā vēlākais līdz 2002. gada beigām Komisijai jāizskata pieejamā tehnoloģija, lai obligāto NOx standartu 2008. gadam apstiprinātu ziņojumā Eiropas Parlamentam un Padomei, pēc vajadzības pievienojot attiecīgus priekšlikumus;

(10) tā kā ievieš pieļaujamās emisijas robežvērtības, kas piemērojamas transportlīdzekļiem, uz kuriem attiecas definējums "uzlaboti, videi mazāk kaitīgi transportlīdzekļi" (EEV);

(11) tā kā lielas celtspējas/kravnesības automobiļiem bortdiagnostika (OBD) nav pilnībā izstrādāta, bet jāievieš no 2005. gada, lai transportlīdzekļos var ātri atklāt emisijai nozīmīgu detaļu un sistēmu defektus un attiecīgi, uzlabojot apskati un apkopi, ievērojami uzlabot sākotnējo emisijas rādītāju uzturēšanu ekspluatācijā esošiem transportlīdzekļiem; tā kā īpašas prasības attiecībā uz jaunu lielai slodzei paredzētu motoru kalpošanas ilgumu un uz ekspluatācijā esošu lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļu atbilstības testēšana jāievieš no 2005. gada;

(12) tā kā ievieš jaunus tipa apstiprināšanas testa ciklus, kas attiecas uz gāzveida un daļiņveida emisiju un dūmainību un kas dod iespēju reprezentatīvāk novērtēt dīzeļmotoru emisijas rādītāju tādos testa apstākļos, kuri vairāk līdzinās apstākļiem, kādos transportlīdzekļus ekspluatē; tā kā attiecībā uz standarta dīzeļmotoriem un dīzeļmotoriem, kas aprīkoti ar oksidācijas katalizatoriem, ievieš jaunu kombinēto (divu ciklu) testa procedūru; tā kā attiecībā uz motoriem, ko darbina ar gāzi, un papildus attiecībā uz dīzeļmotoriem, kuri aprīkoti ar progresīvām emisijas kontroles sistēmām, ievieš jaunu kombinēto (divu ciklu) testa procedūru; tā kā no 2005. gada visi dīzeļmotori jāpārbauda abos testa ciklos; tā kā Komisija sarunās kontrolē virzību uz pasaules mērogā saskaņotu testa procedūru;

(13) tā kā dalībvalstīm jāļauj, izmantojot nodokļu atvieglojumus, paātrināt to transportlīdzekļu laišanu tirgū, kas atbilst Kopienas līmenī pieņemtajām prasībām, un šādiem atvieglojumiem jāatbilst Līguma noteikumiem un dažiem nosacījumiem, kuri paredzēti, lai novērstu iekšējā tirgus traucējumus; tā kā šī direktīva neskar dalībvalstu tiesību piesārņotāju un citu vielu emisiju iekļaut mehānisko transportlīdzekļu ceļu satiksmes nodokļu aprēķina bāzē;

(14) tā kā to Kopienas tiesību aktu izstrādē, kas attiecas uz emisiju no mehāniskajiem transportlīdzekļiem, jāņem vērā pašreiz notiekošās makrodaļiņu parametru izpētes rezultāti;

(15) tā kā līdz 2000. gada 31. decembrim Komisija ziņo par lielas celtspējas/kravnesības dīzeļmotora transportlīdzekļu emisijas kontroles ierīču izstrādi un atbilstību degvielas kvalitātei, par vajadzību palielināt makrodaļiņu mērījumu un paraugu ņemšanas precizitāti un reproducējamību un par pasaules mērogā saskaņota testa cikla izstrādi;

(16) tā kā attiecīgi jāgroza Direktīva 88/77/EEK,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 88/77/EEK groza šādi:

1. Virsrakstu aizstāj ar šādu: "Padomes Direktīva 88/77/EEK (1987. gada 3. decembris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju no kompresijaizdedzes motoriem, kuri paredzēti transportlīdzekļiem, un gāzveida piesārņotāju emisiju no dzirksteļaizdedzes motoriem, ko darbina ar dabasgāzi vai sašķidrinātu naftas gāzi un kas paredzēti transportlīdzekļiem".

2. Direktīvas 1. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"1. pants

Šajā direktīvā:

- "transportlīdzeklis" ir jebkurš transportlīdzeklis, kas noteikts Direktīvas 70/156/EEK II pielikuma A iedaļā un ko piedzen ar kompresijaizdedzes vai gāzes motoru, izņemot M1 kategorijas transportlīdzekļus, kuru tehniski pieļaujamā pilnā masa ir 3,5 t vai mazāka,

- "kompresijaizdedzes vai gāzes motors" ir transportlīdzekļa vilces piedziņas avots, kam kā tehniski atsevišķai vienībai saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 2. pantu var piešķirt tipa apstiprinājumu,

- "EEV"ir uzlabots, videi mazāk kaitīgs transportlīdzeklis, ko piedzen ar motoru, kurš atbilst pieļaujamām emisijas robežvērtībām, kas norādītas I pielikuma 6.2.1. iedaļā, tabulu C rindā."

3. Direktīvas I līdz VIII pielikumu aizstāj ar I līdz VII pielikumu, kas ir šīs direktīvas pielikumā.

2. pants

1. No 2000. gada 1. jūlija neviena dalībvalsts, pamatojoties uz motora gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju un dūmu izmešu dūmainību, nedrīkst:

- atteikt piešķirt EK tipa apstiprinājumu vai izdot dokumentu, kas paredzēts Direktīvas 70/156/EEK 10. panta 1. punkta pēdējā ievilkumā, vai piešķirt dalībvalsts tipa apstiprinājumu tāda tipa transportlīdzekļiem, kurus piedzen ar kompresijaizdedzes vai gāzes motoru vai,

- aizliegt šādu jaunu transportlīdzekļu reģistrāciju, laišanu tirgū, nodošanu ekspluatācijā vai lietošanu, vai

- atteikt kāda tipa kompresijaizdedzes vai gāzes motoru EK tipa apstiprinājumu, vai

- aizliegt jaunu kompresijaizdedzes vai gāzes motoru pārdošanu vai lietošanu,

ja ir izpildītas ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 88/77/EEK pielikumu attiecīgās prasības, īpaši, ja motora gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisija un dūmu dūmainība atbilst robežvērtībām, kuras noteiktas ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 88/77/EEK I pielikuma 6.2.1. iedaļas tabulu A vai B1, vai B2 rindā, vai robežvērtībām, kuras noteiktas C rindā.

2. No 2000. gada 1. oktobra dalībvalstis:

- nedrīkst piešķirt EK tipa apstiprinājumu vai izdot dokumentu, kas paredzēts Direktīvas 70/156/EEK 10. panta 1. punkta pēdējā ievilkumā, un

- atsaka valsts tipa apstiprinājumu

visu tipu kompresijaizdedzes vai gāzes motoriem un to tipu transportlīdzekļiem, ko piedzen ar kompresijaizdedzes vai gāzes motoru, ja motora gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisija un dūmu dūmainība neatbilst robežvērtībām, kuras noteiktas ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 88/77/EEK I pielikuma 6.2.1. iedaļas tabulu A rindā.

3. No 2001. gada 1. oktobra, izņemot attiecībā uz transportlīdzekļiem un motoriem, kas paredzēti eksportam uz trešām valstīm, un rezerves motoriem, kuri paredzēti ekspluatācijā esošiem transportlīdzekļiem, dalībvalstis:

- atbilstības sertifikātus, kas pievienoti jauniem transportlīdzekļiem vai jauniem motoriem, ievērojot Direktīvu 70/156/EEK, uzskata par nederīgiem minētās direktīvas 7. panta 1. punkta nozīmē, un

- aizliedz reģistrēt, pārdot, nodot ekspluatācijā vai lietot jaunus transportlīdzekļus, ko piedzen ar kompresijaizdedzes vai gāzes motoru, un pārdot un lietot jaunus kompresijaizdedzes vai gāzes motorus,

ja motora gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisija un dūmu dūmainība neatbilst robežvērtībām, kas noteiktas ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 88/77/EEK I pielikuma 6.2.1. iedaļas tabulu A rindā.

4. No 2005. gada 1. oktobra dalībvalstis:

- nedrīkst piešķirt EK tipa apstiprinājumu vai izdot dokumentu, kas paredzēts Direktīvas 70/156/EEK 10. panta 1. punkta pēdējā ievilkumā, un

- atsaka valsts tipa apstiprinājumu

kompresijaizdedzes vai gāzes motoru tipiem un to transportlīdzekļu tipiem, ko piedzen ar kompresijaizdedzes vai gāzes motoru, ja motora gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisija un dūmu dūmainība neatbilst robežvērtībām, kas noteiktas ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 88/77/EEK I pielikuma 6.2.1. iedaļas tabulu B1 rindā.

5. No 2006. gada 1. oktobra, izņemot attiecībā uz transportlīdzekļiem un motoriem, kas paredzēti eksportam uz trešām valstīm, un rezerves motoriem, kuri paredzēti ekspluatācijā esošiem transportlīdzekļiem, dalībvalstis:

- atbilstības sertifikātus, kas pievienoti jauniem transportlīdzekļiem vai jauniem motoriem, ievērojot Direktīvu 70/156/EEK, uzskata par nederīgiem minētās direktīvas 7. panta 1. punkta nozīmē, un

- aizliedz reģistrēt, pārdot, nodot ekspluatācijā vai lietot jaunus transportlīdzekļus, ko piedzen ar kompresijaizdedzes vai gāzes motoru, un pārdot un lietot jaunus kompresijaizdedzes vai gāzes motorus,

ja gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisija un dūmu dūmainība neatbilst robežvērtībām, kas noteiktas ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 88/77/EEK I pielikuma 6.2.1. iedaļas tabulu B1 rindā.

6. No 2008. gada 1. oktobra dalībvalstis:

- nedrīkst piešķirt EK tipa apstiprinājumu vai izdot dokumentu, kas paredzēts Direktīvas 70/156/EEK 10. panta 1. punkta pēdējā ievilkumā, un

- atsaka valsts tipa apstiprinājumu

kompresijaizdedzes vai gāzes motoru tipiem un to transportlīdzekļu tipiem, ko piedzen ar kompresijaizdedzes vai gāzes motoru, ja gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisija un dūmu dūmainība neatbilst robežvērtībām, kas noteiktas ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 88/77/EEK I pielikuma 6.2.1. iedaļas tabulu B2 rindā.

7. No 2009. gada 1. oktobra, izņemot attiecībā uz transportlīdzekļiem un motoriem, kas paredzēti eksportam uz trešām valstīm, un rezerves motoriem, kuri paredzēti ekspluatācijā esošiem transportlīdzekļiem, dalībvalstis:

- atbilstības sertifikātus, kas pievienoti jauniem transportlīdzekļiem vai jauniem motoriem, ievērojot Direktīvu 70/156/EEK, uzskata par nederīgiem minētās direktīvas 7. panta 1. punkta nozīmē, un

- aizliedz reģistrēt, pārdot, nodot ekspluatācijā vai lietot jaunus transportlīdzekļus, ko piedzen ar kompresijaizdedzes vai gāzes motoru, un pārdot un lietot jaunus kompresijaizdedzes vai gāzes motorus,

ja motora gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisija un dūmu dūmainība neatbilst robežvērtībām, kas noteiktas ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 88/77/EEK I pielikuma 6.2.1. iedaļas tabulu B2 rindā.

8. Saskaņā ar 1. punktu motoru, kas atbilst attiecīgajām prasībām ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 88/77/EEK pielikumos un robežvērtībām, kuras noteiktas ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 88/77/EEK I pielikuma 6.2.1. iedaļas tabulu C rindā, uzskata par atbilstīgu 2. līdz 7. punkta prasībām.

3. pants

1. Dalībvalstis drīkst paredzēt nodokļu atvieglojumus tikai attiecībā uz tiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas atbilst ar šo direktīvu grozītajai Direktīvai 88/77/EEK. Šādiem atvieglojumiem jāatbilst Līguma noteikumiem un še turpmāk a) vai b) apakšpunktā izklāstītajiem nosacījumiem:

a) tos piemēro visiem jaunajiem transportlīdzekļiem, ko piedāvā pārdošanai kādas dalībvalsts tirgū un kas jau iepriekš atbilst robežvērtībām, kuras noteiktas ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 88/77/EEK I pielikuma 6.2.1. iedaļas tabulu A rindā, un attiecīgi no 2000. gada 1. oktobra robežvērtībām, kas noteiktas minēto tabulu B1 un B2 rindā.

Tos izbeidz, kad jāsāk obligāti piemērot emisijas robežvērtības, kas minētas 2. panta 3. punktā, attiecībā uz jauniem transportlīdzekļiem, vai pirms dienas, kad sāk obligāti piemērot emisijas robežvērtības, kuras noteiktas ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 88/77/EEK I pielikuma 6.2.1. iedaļas tabulu B1 vai B2 rindā;

b) tos piemēro visiem jaunajiem transportlīdzekļiem, ko piedāvā pārdošanai kādas dalībvalsts tirgū un kas atbilst pieļaujamām robežvērtībām, kuras noteiktas ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 88/77/EEK I pielikuma 6.2.1. iedaļas tabulu C rindā.

2. Attiecībā uz katru transportlīdzekļa tipu atsevišķi atvieglojumi nepārsniedz tās papildu izmaksas, ko rada tehniskie risinājumi, kurus ievieš, lai nodrošinātu atbilstību robežvērtībām, kas noteiktas ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 88/77/EEK I pielikuma 6.2.1. iedaļas tabulu A, B1 vai B2 rindā vai C rindā, un to uzstādīšanu transportlīdzeklim.

3. Par plāniem šajā pantā minēto nodokļu atvieglojumu ieviešanai vai izmaiņām laicīgi informē Komisiju, lai tā var iesniegt apsvērumus.

4. pants

No 2005. gada 1. oktobra jaunu tipu transportlīdzekļus un no 2006. gada 1. oktobra visu tipu transportlīdzekļus aprīko ar bort-diagnosticēšanas (OBD) sistēmu vai bort-mērīšanas (OBM) sistēmu , lai ekspluatācijas laikā kontrolētu izplūdes gāzu emisiju.

Komisija par šajā nolūkā pieņemamiem noteikumiem iesniedz priekšlikumus Eiropas Parlamentam un Padomei. Tajos iekļauj:

- neierobežotu un standartizētu pieeju OBDsistēmai apskates, diagnostikas, apkopes un remonta nolūkā,

- defektu kodu standartizāciju,

- rezerves daļu atbilstību, lai atvieglotu remontu, maiņu un ar OBDaprīkoto transportlīdzekļu apkopi.

5. pants

Attiecībā uz jauniem tipiem no 2005. gada 1. oktobra un uz visiem tipiem no 2006. gada 1. oktobra ar transportlīdzekļu un motoru tipa apstiprinājumiem vienlaikus apstiprina to, ka transportlīdzekļa vai motora standarta mūžā emisijas kontroles ierīces darbojas pareizi.

Komisija noskaidro atšķirības dažādu kategoriju lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļu standarta mūžā un apsver priekšlikumus par attiecīgām kalpošanas ilguma prasībām katrā kategorijā.

6. pants

Attiecībā uz jauniem tipiem no 2005. gada 1. oktobra un uz visiem tipiem no 2006. gada 1. oktobra ar transportlīdzekļu tipa apstiprinājumiem vienlaikus jāapstiprina tas, ka transportlīdzekļa standarta mūžā normālos lietošanas apstākļos emisijas kontroles ierīces darbojas pareizi (pareizi uzturētu un lietotu ekspluatācijā esošu transportlīdzekļu atbilstība).

Šis noteikums Komisijai jāapstiprina un jāpapildina saskaņā ar 7. pantu.

7. pants

Komisija Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz priekšlikumu, ar ko vēlākais 12 mēnešus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā vai līdz 2000. gada 31. decembrim atkarībā no tā, kurš no šiem datumiem ir agrākais, apstiprina vai papildina šo direktīvu.

Priekšlikumā ņem vērā:

- pārskatīšanas procedūru, kas izklāstīta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/69/EK[12] 3. pantā un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/70/EK[13] 9. pantā,

- kompresijaizdedzes motora un gāzes motora emisijas kontroles tehnoloģijas attīstību, ieskaitot pēcapstrādes tehnoloģiju un ņemot vērā šīs tehnoloģijas un degvielas kvalitātes savstarpējo atkarību,

- vajadzību uzlabot no motoriem izplūstošo ļoti mazas koncentrācijas makrodaļiņu kārtējo mērījumu un paraugu ņemšanas procedūru precizitāti un atkārtojamību,

- saskaņota testa cikla izstrādi tipa apstiprināšanas testiem pasaules mērogā,

un priekšlikumā iekļauj:

- noteikumus par OBDsistēmas ieviešanu lielas kravnesības transportlīdzekļiem no 2005. gada 1. oktobra, ievērojot šīs direktīvas 4. pantu, un, mutatis mutandis, Direktīvu 98/69/EK par izplūdes gāzu emisiju no vieglajiem automobiļiem un vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem,

- noteikumus par emisijas kontroles ierīču kalpošanas ilgumu, ko piemēro no 2005. gada 1. oktobra , ievērojot šīs direktīvas 5. pantu,

- noteikumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu ekspluatācijā esošu transportlīdzekļu atbilstību transportlīdzekļu tipa apstiprināšanas procedūrā, kuru piemēro no 2005. gada 1. oktobra, ievērojot šīs direktīvas 6. pantu un ņemot vērā to testu specifiku, ko veic šo transportlīdzekļu motoriem, un speciālo informāciju, kuru iegūst no OBDsistēmām saskaņā ar izmaksu lietderību,

- attiecīgas robežas piesārņotājiem, ko pašreiz nereglamentē tāpēc, ka plaši ievieš jaunas alternatīvās degvielas.

Līdz 2001. gada 31. decembrim Komisija ziņo par to, kā virzās sarunas par pasaules mērogā saskaņotu testa ciklu.

Līdz 2002. gada 30. jūnijam Komisija iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par prasībām OBMsistēmas darbībai. Pamatojoties uz ziņojumu, Komisija iesniedz priekšlikumu par noteikumiem, kam jāstājas spēkā vēlākais 2005. gada 1. janvārī, to skaitā tehniskajām specifikācijām un atbilstīgajiem pielikumiem, lai paredzētu tādu OBMsistēmu tipa apstiprināšanu, kuras nodrošina vismaz tādu pašu kontroles līmeni kā OBDsistēmas un kuras ir saderīgas ar tām.

Komisija vēlākais 2002. gada 31. decembrī izskata pieejamo tehnoloģiju, kas vajadzīga, lai obligāto NOx standartu 2008. gadam apstiprinātu ziņojumā Eiropas Parlamentam un Padomei, pēc vajadzības pievienojot attiecīgus priekšlikumus.

8. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai līdz 2000. gada 1. jūlijam izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis paredz šos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarīt šādas atsauces.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu svarīgākos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

9. pants

Šī direktīva stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

10. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1999. gada 13. decembrī

Eiropas Parlamenta vārdā priekšsēdētāja N. FONTAINE Padomes vārdā priekšsēdētājs S. HASSI

PIELIKUMS

SATURS

Lappuse

I. PIELIKUMS. PIEMĒROŠANAS JOMA, DEFINĪCIJAS UN SAĪSINĀJUMI, PIETEIKUMS EK TIPA APSTIPRINĀJUMAM, SPECIFIKĀCIJAS UN TESTI, UN RAŽOJUMU ATBILSTĪBA 10

1. Piemērošanas joma 10

2. Definīcijas un saīsinājumi 10

3. EK tipa apstiprinājuma pieteikums 16

4. EK tipa apstiprinājums 17

5. Motoru marķējumi 19

6. Specifikācijas un testi 21

7. Uzstādīšana transportlīdzeklim 23

8. Motoru saime 23

9. Ražojumu atbilstība 25

1. papildinājums. Procedūra ražojumu atbilstības testēšanai, ja standarta novirze ir apmierinoša 28

2. papildinājums. Procedūra ražojumu atbilstības testēšanai, ja standarta novirze ir neapmierinoša vai nav zināma 30

3. papildinājums. Procedūra ražojumu atbilstības testēšanai pēc izgatavotāja lūguma 32

II PIELIKUMS. INFORMĀCIJAS DOKUMENTS 34

1. papildinājums. (Standarta) motora galvenie parametri un informācija, kas attiecas uz testa norisi 35

1. Motora apraksts 35

2. Pasākumi gaisa piesārņojuma samazināšanai 36

3. Degvielas padeve 37

4. Vārstu iestatījums 40

5. Aizdedzes sistēma (tikai dzirksteļaizdedzes motoriem) 40

6. Aprīkojums, ko piedzen no motora 40

7. Papildu informācija par testa nosacījumiem 41

8. Motora darbība 42

2. papildinājums. Motoru saimes galvenie raksturlielumi 44

1. Kopējie parametri 44

2. Motoru saimes apraksts 44

3. papildinājums. Vienas motoru saimes motoru tipa galvenie raksturlielumi 46

1. Motora apraksts 46

2. Pasākumi gaisa piesārņojuma samazināšanai 47

3. Degvielas padeve 48

4. Vārstu iestatījums 51

5. Aizdedzes sistēma (tikai dzirksteļaizdedzes motoriem) 51

4. papildinājums. Ar motoru saistīto transportlīdzekļa daļu parametri 52

III PIELIKUMS. TESTA PROCEDŪRA 53

1. Ievads 53

2. Testa nosacījumi 54

1. papildinājums. ESC un ELR testu cikli 56

1. Motora un dinamometra iestatījumi 56

2. ESC tests 57

3. ELR tests 59

4. Gāzveida emisijas aprēķins 61

5. Daļiņveida emisijas aprēķins 64

6. Dūmu vērtību aprēķins 66

2. papildinājums. ETC testa cikls 68

1. Motora kartēšanas procedūra 68

2. Standarta testa cikls 68

3. Emisijas tests 69

4. Gāzveida emisijas aprēķins 73

5. Daļiņveida emisijas aprēķins (tikai dīzeļmotoriem) 77

3. papildinājums. ETC motora dinamometra grafiks 79

4. papildinājums. Mērīšanas un paraugu ņemšanas procedūras 89

1. Ievads. 89

2. Dinamometru un testa nodalījumu aprīkojums 89

3. Gāzveida sastāvdaļu noteikšana 90

4. Makrodaļiņu noteikšana 92

5. Dūmu noteikšana 94

5. papildinājums. Kalibrēšanas procedūra 96

1. Analītisko ierīču kalibrēšana 96

2. CVS sistēmas kalibrēšana 102

3. Makrodaļiņu mērīšanas sistēmas kalibrēšana 104

4. Dūmu mērīšanas ierīces kalibrēšana 105

IV PIELIKUMS. APSTIPRINĀJUMA TESTIEM UN RAŽOJUMU ATBILSTĪBAS VERIFICĒŠANAI NOTEIKTĀS STANDARTA DEGVIELAS TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS 106

1. Dīzeļdegviela 106

2. Dabasgāze (NG) 107

3. Sašķidrinātā naftas gāze (LPG) 108

V PIELIKUMS. ANALĪZES UN PARAUGU ŅEMŠANAS SISTĒMAS 109

1. Gāzveida emisijas noteikšana 109

2. Izplūdes gāzu atšķaidīšana un makrodaļiņu noteikšana 116

3. Dūmu noteikšana 131

VI PIELIKUMS. EK TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTS 135

VII PIELIKUMS. APRĒĶINĀŠANAS PROCEDŪRAS PIEMĒRS 137

ATTĒLU RĀDĪTĀJS

Lappuse

1. attēls Testa ciklu speciālās definīcijas 12

2. attēls Ražojumu atbilstības testēšanas shēma 27

3. attēls ELR testa secība 60

4. attēls NOx kontroles punktu interpolēšana 63

5. attēls ETC dinamometra grafiks 88

6. attēls NOx pārveidotāja efektivitātes testa ierīces shēma 99

7. attēls Neapstrādātās izplūdes gāzu analīzes sistēmas plūsmas grafiks CO, CO2, NOx, HC (tikai ESC) 109

8. attēls Atšķaidītās izplūdes gāzu analīzes sistēmas plūsmas shēma CO, CO2, NOx, HC (ETC, optimāls ESC) 110

9. attēls Plūsmas shēma metāna analīzei (GC metode) 113

10. attēls Plūsmas shēma metāna analīzei ar gāzu, izņemot metānu, nošķīrēju (NMC) 115

11. attēls Daļējas plūsmas atšķaidīšanas sistēma ar izokinētisko zondi un dalītu paraugu ņemšanu (SB regulēšanu) 117

12. attēls Daļējas plūsmas atšķaidīšanas sistēma ar izokinētisko zondi un dalītu paraugu ņemšanu (PB regulēšanu) 117

13. attēls Daļējas plūsmas atšķaidīšanas sistēma ar CO2 vai NOx koncentrācijas mērīšanu un dalītu paraugu ņemšanu 118

14. attēls Daļējas plūsmas atšķaidīšanas sistēma ar CO2 koncentrācijas mērīšanu, oglekļa bilanci un pilnu paraugu ņemšanu 118

15. attēls Daļējas plūsmas atšķaidīšanas sistēma ar vienu Venturi cauruli, koncentrācijas mērīšanu un dalītu paraugu ņemšanu 119

16. attēls Daļējas plūsmas atšķaidīšanas sistēma ar sapārotām Venturi caurulēm vai divām/sapārotām diafragmām, koncentrācijas mērīšanu un dalītu paraugu ņemšanu 120

17. attēls Daļējas plūsmas atšķaidīšanas sistēma ar dalīšanu pa vairākām caurulēm, koncentrācijas mērīšanu un dalītu paraugu ņemšanu 121

18. attēls Daļējas plūsmas atšķaidīšanas sistēma ar plūsmas kontroli un pilnu paraugu ņemšanu 122

19. attēls Daļējas plūsmas atšķaidīšanas sistēma ar plūsmas kontroli un dalītu paraugu ņemšanu 122

20. attēls Pilnas plūsmas atšķaidīšanas sistēma 126

21. attēls Makrodaļiņu paraugu ņemšanas sistēma 129

22. attēls Divkāršās atšķaidīšanas sistēma (tikai pilnas plūsmas sistēmā) 129

23. attēls Pilnas plūsmas dūmmērs 132

24. attēls Daļējas plūsmas dūmmērs 133

TABULU RĀDĪTĀJS

1. tabula Robežvērtības ESC un ELR testos 22

2. tabula Robežvērtības ETC testā 22

3. tabula Labvēlīgā un nelabvēlīgā lēmuma skaitļi 1. papildinājuma paraugu ņemšanas plānā 29

4. tabula Labvēlīgā un nelabvēlīgā lēmuma skaitļi 2. papildinājuma paraugu ņemšanas plānā 31

5. tabula Labvēlīgā un nelabvēlīgā lēmuma skaitļi 3. papildinājuma paraugu ņemšanas plānā 33

6. tabula Regresijas taisnes pielaides 72

7. tabula Atļautie punktu svītrojumi no regresijas analīzes 73

8. tabula Mērierīču precizitāte 89

9. tabula Ieteicamā filtra slodze 93

I PIELIKUMS

PIEMĒROŠANAS JOMA, DEFINĪCIJAS UN SAĪSINĀJUMI, PIETEIKUMS EK TIPA APSTIPRINĀJUMAM, SPECIFIKĀCIJAS UN TESTI, UN RAŽOJUMU ATBILSTĪBA

1. PIEMĒROŠANAS JOMA

Šī direktīva attiecas uz gāzveida un daļiņveida piesārņotājiem no transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar kompresijaizdedzes motoru, un gāzveida piesārņotājiem no visiem transportlīdzekļiem, kuri aprīkoti ar dzirksteļaizdedzes motoru, ko darbina ar dabasgāzi vai sašķidrinātu naftas gāzi, un uz kompresijaizdedzes un dzirksteļaizdedzes motoriem, kuri norādīti 1. pantā, izņemot tos N1, N2 un M2 kategorijas transportlīdzekļus, kam tipa apstiprinājums piešķirts saskaņā ar Padomes Direktīvu 70/220/EEK[14], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 98/77/EK[15].

2. DEFINĪCIJAS UN SAĪSINĀJUMI

Šajā direktīvā:

2.1. "Testa cikls" ir testēšanas stadiju secība, kur katrā stadijā motoram jādarbojas ar noteiktiem apgriezieniem un griezes momentu vienmērīgas darbības režīmā (ESCtests) vai pārejas ekspluatācijas apstākļos (ETC, ELR tests);

2.2. "Motora (motoru saimes) apstiprinājums" ir motoru tipa (motoru saimes) apstiprinājums, kas attiecas uz gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju;

2.3. "Dīzeļmotors" ir motors, kas darbojas pēc kompresijaizdedzes principa;

"Gāzes motors" ir motors, ko darbina ar dabasgāzi (NG) vai sašķidrinātu naftas gāzi (LPG);

2.4. "Motoru tips" ir tādu motoru kategorija, kas neatšķiras pēc tādiem būtiskiem rādītājiem kā šās direktīvas II pielikumā noteiktie motora parametri;

2.5. "Motoru saime" ir izgatavotāju noteikta tādu motoru grupa, kam pēc šās direktīvas II pielikuma 2. papildinājumā noteiktās konstrukcijas ir līdzīgi izplūdes gāzu emisijas parametri; visiem vienas saimes motoriem jāatbilst piemērojamām emisijas robežvērtībām;

2.6. "Standarta motors" ir motors, kas no motoru saimes atlasīts tā, ka tā emisijas parametri ir raksturīgi visiem attiecīgās saimes motoriem;

2.7. "Gāzveida piesārņotāji" ir oglekļa oksīds, ogļūdeņraži (pieņemot CH1,85 attiecību dīzeļmotoriem, CH2,525 LPGmotoriem un CH2,93 NGmotoriem (NMHC)), metāns (pieņemot attiecību CH4 NGmotoriem) un slāpekļa oksīdi, pēdējos izsakot kā slāpekļa dioksīda (NO2) ekvivalentu;

"Daļiņveida piesārņotāji" ir jebkura viela, kas sakrājas norādītā filtrējošajā vidē pēc izplūdes gāzu atšķaidīšanas ar tīru filtrētu gaisu tā, ka temperatūra nepārsniedz 325 K (52 °C);

2.8. "Dūmi" ir dīzeļmotora izplūdes plūsmā suspendētas daļiņas, kas absorbē, atstaro vai lauž gaismu;

2.9. "Lietderīgā jauda" ir EK kW izteikta jauda, ko testēšanas stendā iegūst kloķvārpstas galā, vai tās ekvivalents, kuru mēra saskaņā ar EK jaudas mērīšanas metodi, kura izklāstīta Komisijas Direktīvā 80/1269/EEK[16], kur jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 97/21/EK[17];

2.10. "Deklarētā maksimālā jauda (Pmaks.)" ir EK kW izteikta maksimālā jauda (lietderīgā jauda), ko izgatavotājs deklarējis tipa apstiprinājuma pieteikumā;

2.11. "Procentuālā slodze" ir iegūstamā maksimālā griezes momenta attiecība pret motora apgriezienu skaitu;

2.12. "ESCtests" ir testa cikls, kurā saskaņā ar šā pielikuma 6.2. iedaļu piemēro 13 režīmus ar vienmērīgiem motora apgriezieniem;

2.13. "ELRtests" ir testa cikls, kurā saskaņā ar šā pielikuma 6.2. iedaļu nemainīgiem motora apgriezieniem secīgi piemēro slodzes pakāpes;

2.14. "ETCtests" ir testa cikls, kurā saskaņā ar šā pielikuma 6.2. iedaļu piemēro 1800 vienas sekundes pārejas ekspluatācijas režīmus;

2.15. "Motora ekspluatācijas apgriezienu diapazons" ir motora apgriezienu skaita diapazons, ko visbiežāk izmanto, motoru ekspluatējot, un kas saskaņā ar šīs direktīvas III pielikumu ir starp mazo apgriezienu skaitu un lielo apgriezienu skaitu;

2.16. "Mazie apgriezieni (nlo)" ir motora mazākais apgriezienu skaits, kas dod 50 % deklarētās maksimālās jaudas;

2.17. "Lielie apgriezieni (nhi)" ir motora lielākais apgriezienu skaits, kas dod 70 % deklarētās maksimālās jaudas;

2.18. "Motora A, B un C apgriezieni" ir testa apgriezienu skaits motora ekspluatācijas apgriezienu diapazonā, kas jāizmanto ESCun ELR testā, kurš izklāstīts šās direktīvas III pielikuma 1. papildinājumā;

2.19. "Kontroles diapazons" ir diapazons starp motora A un C apgriezieniem un starp 25 - 100 procentu slodzi;

2.20. "Nominālie apgriezieni (nref)" ir 100 procenti to apgriezienu vērtības, kas jāizmanto, lai denormalizētu relatīvās apgriezienu vērtības, kas iegūtas ETCtestā, kā izklāstīts šīs direktīvas III pielikuma 2. papildinājumā;

2.21. "Dūmmērs" ir ierīce, kas paredzēta dūmu daļiņu radītas dūmainības mērīšanai pēc gaismas dzēšanas principa;

2.22. "NGgāzu grupa" ir H vai L grupa saskaņā ar 1993. gada novembra Eiropas standartu EN 437;

2.23. "Pašregulācija" ir jebkura motora funkcija, kas dod iespēju uzturēt nemainīgu gaisa/degvielas attiecību;

2.24. "Atkārtota kalibrēšana" ir NGmotora regulēšana, lai tādu pašu darbību (jaudu, degvielas patēriņu) nodrošinātu ar citas grupas dabasgāzi;

2.25. "Vobeindekss (apakšējais W1 vai augšējais Wu)" ir tilpuma vienības gāzes sadegšanas siltuma un tās relatīvā blīvuma kvadrātsaknes attiecība vienādos standarta apstākļos:

[See TIFF for Formula]

2.26. " - nobides koeficients (S)" ir izteiksme, kas raksturo vajadzīgo motora vadības sistēmas elastību attiecībā uz liekā gaisa attiecības "" izmaiņu, ja motoru darbina ar gāzu maisījumu, kurš atšķiras no tīra metāna (S aprēķinu skatīt VII pielikumā).

2.27. "EEV" ir uzlabots, videi mazāk kaitīgs transportlīdzeklis, kas pieder pie tāda tipa transportlīdzekļiem, kurus piedzen ar motoru, kas atbilst pieļaujamām emisijas robežvērtībām, kuras iekļautas šā pielikuma 6.2.1. iedaļas tabulu C rindā;

2.28. "Izslēgšanas ierīce" ir jebkurš motora vai transportlīdzekļa konstrukcijas elements, ar ko mēra vai kas rāda transportlīdzekļa ātrumu, motora apgriezienus, pārnesumu, temperatūru, ieplūdes spiedienu vai kādu citu parametru, lai iedarbinātu, regulētu, aizkavētu vai izslēgtu kādu emisijas kontroles sistēmas detaļu, mazinot emisijas kontroles sistēmas efektivitāti parastos transportlīdzekļa ekspluatācijas apstākļos. Šādu ierīci neuzskata par izslēgšanas ierīci, ja:

- ierīce ir vajadzīga uz laiku, lai aizsargātu motoru pret pārejošiem ekspluatācijas apstākļiem, kas varētu radīt bojājumus vai defektus, un ja šajā nolūkā nav piemērojami tādi pasākumi, kuri nemazina emisijas kontroles sistēmas efektivitāti;

- ierīce darbojas tikai pēc vajadzības, motoru iedarbinot un/vai iesildot, un šajā nolūkā nav piemērojami tādi pasākumi, kas nemazina emisijas kontroles sistēmas efektivitāti.

1. attēls

Testa ciklu speciālās definīcijas

Lietderīgā jauda (% lietderīgās Pmax)

SEE TIFF FOR IMAGE

1. Kontroles diapazons

2. Bez slodzes

3. Motora apgriezieni

2.29. Simboli un saīsinājumi.

2.29.1. Testu parametru simboli.

Simbols Mērvienība Termins

AP m2 Izokinētiskās zondes šķērsgriezuma laukums

AT m2 Izplūdes caurules šķērsgriezuma laukums

CEE Etāna efektivitāte/lietderība

CEM Metāna efektivitāte

Cl Oglekļa 1 atomam ekvivalents ogļūdeņradis

conc ppm/tilp. % Indekss, ar ko norāda koncentrāciju

D0 m3/s PDF kalibrēšanas funkcijas leņķis

DF Atšķaidījuma koeficients

D Besela funkcijas konstante

E Besela funkcijas konstante

EZ g/kWh Interpolētā NOx emisija kontrolpunktā

fa Laboratorijas gaisa korekcijas koeficients

fc s-1 Besela filtra atslēgšanās frekvence/robežfrekvence

FFH Degvielai specifisks koeficients mitra stāvokļa koncentrācijas attiecināšanai pret sausa stāvokļa koncentrāciju

Fs Stehiometriskais koeficients

GAIRW kg/h Ieplūdes gaisa masas caurplūdums, rēķinot uz mitru gaisu

GAIRD kg/h Ieplūdes gaisa masas caurplūdums, rēķinot uz sausu gaisu

GDILW kg/h Atšķaidīšanas gaisa masas caurplūdums, rēķinot uz mitru gaisu

GEDFW kg/h Ekvivalentais atšķaidīto izplūdes gāzu masas caurplūdums, rēķinot uz mitrām gāzēm

GEXHW kg/h Izplūdes gāzu masas caurplūdums, rēķinot uz mitrām gāzēm

GFUEL kg/h Degvielas masas caurplūdums

GTOTW kg/h Atšķaidītu izplūdes gāzu masas caurplūdums, rēķinot uz mitrām gāzēm

H MJ/m3 Sadegšanas siltuma vērtība

HREF g/kg Absolūtā mitruma nominālā vērtība (10,71 g/kg)

Ha g/kg Iesūcamā gaisa absolūtais mitrums

Hd g/kg Atšķaidīšanas gaisa absolūtais mitrums

HTCRAT mol/mol Ūdeņraža attiecība pret oglekli

i Indekss atsevišķa režīma apzīmēšanai

K Besela konstante

k m-1 Gaismas absorbcijas koeficients

K H,D NOx mitruma korekcijas koeficients dīzeļmotoriem

K H,G NOx mitruma korekcijas koeficients gāzes motoriem

Kv CFV kalibrēšanas funkcija

KW,a Korekcijas koeficients ieplūdes gaisa pārrēķināšanai no sausa uz mitru

KW,d Korekcijas koeficients atšķaidīšanas gaisa pārrēķināšanai no sausa uz mitru

KW,e Korekcijas koeficients atšķaidītu izplūdes gāzu pārrēķināšanai no sausām uz mitrām

KW,r Korekcijas koeficients neatšķaidītu izplūdes gāzu pārrēķināšanai no sausām uz mitrām

L % Griezes moments procentos no testa ātruma maksimālā griezes momentā

La m Optiskā ceļa lietderīgais garums

m POP kalibrēšanas funkcijas slīpums

mass g/h vai g Indekss izmešu masas plūsmas ātruma apzīmēšanai

Mdil kg Caur daļiņu parauga ņemšanas filtriem izgājušā atšķaidīšanas gaisa parauga masa

Md mg Atšķaidīšanas gaisā savākto daļiņu parauga masa

Mf mg Savākto daļiņu parauga masa

Mf,p mg Pirmējā filtrā savākto daļiņu parauga masa

Mf,b mg Palīgfiltrā savākto daļiņu parauga masa

MSAM Caur daļiņu parauga ņemšanas filtriem izgājušā atšķaidīta izplūdes gāzu parauga masa

MSEC kg Otrējā atšķaidīšanas gaisa masa

MTOTW kg Kopējā CVS masa visā ciklā, rēķinot uz mitru bāzi

MTOTW,i kg Momentānās CVS masa, rēķinot uz mitru bāzi

N % Dūmainība

NP POP kopējie apgriezieni visā ciklā

Np,i POP apgriezieni laika intervālā

n min-1 Motora apgriezieni

np s-1 PDP ātrums

nhi min-1 Lieli motora apgriezieni

nlo min-1 Mazi motora apgriezieni

nref min-1 Motora standarta/nominālie apgriezieni ETC testā

Pa kPa Motora ieplūdes gaisa piesātināta tvaika spiediens

PA kPa Absolūtais spiediens

PB kPa Kopējais gaisa spiediens

Pd kPa Atšķaidīšanas gaisa piesātināta tvaika spiediens

Ps kPa Sausas atmosfēras spiediens

P1 kPa Retinājuma spiediens sūkņa ieplūdes atverē

P(a) kW Jauda, ko absorbē palīgierīces, kuras jāuzstāda testa nolūkā

P(b) kW Jauda, ko absorbē palīgierīces, kuras jānoņem testa nolūkā

P(n) kW Lietderīgā jauda bez korekcijas

P(m) kW Izmēģinājumu stendā izmērītā jauda

Besela konstante

Qs m3/s CVS tilpuma caurplūdums

q Atšķaidījuma pakāpe

r Izokinētiskās zondes un izplūdes caurules šķērsgriezumu laukumu attiecība

Ra % Ieplūdes gaisa relatīvais mitrums

Rd % Atšķaidīšanas gaisa relatīvais mitrums

Rf FID atbildes koeficients

kg/m3 5) blīvums;

S kW Dinamometra iestatījums

Si m-1 Momentāno dūmu vērtība

S Nobīdes koeficients

T K Absolūtā temperatūra

Ta K Ieplūdes gaisa absolūtā temperatūra

t s Mērīšanas laiks

te s Elektriskās reakcijas laiks

tf s Filtra reakcijas laiks Besela funkcijai

tp s Fizikālās reakcijas laiks

t s Laika intervāls starp secīgiem dūmu datiem (= 1/parauga ņemšanas frekvence)

ti s Laika intervāls momentānai CFV plūsmai

% Dūmu caurlaidība

V0 m3/apgr. POP tilpuma caurplūdums faktiskos apstākļos

W Vobeindekss

wact kWh ETC cikla faktiskais darbs

Wref kWh ETC standarta cikla darbs

WF Svēruma koeficients

WFE Efektīvais svēruma koeficients

X0 M3/apgr. PDF tilpuma caurplūduma kalibrēšanas funkcija

Yi m-1 Besela vidējā 1 s dūmu vērtība

2.29.2. Ķīmisko sastāvdaļu simboli

CH4 metāns

C2H6 etāns

C3H8 propāns

CO oglekļa oksīds

DOP dioktilftalāts

C02 oglekļa dioksīds

HC ogļūdeņraži

NMHC ogļūdeņraži, izņemot metānu

NOx slāpekļa oksīdi

NO slāpekļa oksīds

NO2 slāpekļa dioksīds

PT Makrodaļiņas

2.29.3. Saīsinājumi

CFV Kritiskās plūsmas Venturi caurule

CLD Hemiluminiscences detektors

ELR Eiropā pieņemtā slodzes reakcijas tests

ESC Eiropā pieņemtais vienmērīgas darbības cikls

ETC Eiropā pieņemtais mainīgas darbības cikls

FID Liesmas jonizācijas detektors

GC Gāzu hromatogrāfs

HCLD Karsēts hemiluminiscences detektors

HFID Karsētas liesmas jonizācijas detektors

LPG Sašķidrināta naftas gāze

NDIR Nedispersīvs infrasarkanais analizators

NG Dabasgāze

NMC Gāzu, izņemot metānu, nošķīrējs

3. EK TIPA APSTIPRINĀJUMA PIETEIKUMS.

3.1. Motoru tipa vai motoru saimes kā atsevišķas tehniskas vienības EK tipa apstiprinājuma pieteikums.

3.1.1. Motoru tipa vai motoru saimes EK tipa apstiprinājuma pieteikumu attiecībā uz gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju dīzeļmotoriem un attiecībā uz gāzveida piesārņotāju emisiju gāzes motoriem iesniedz motora izgatavotājs vai attiecīgi pilnvarots pārstāvis.

3.1.2. Tam pievieno šādus dokumentus trijos eksemplāros un šādas ziņas:

3.1.2.1. Motoru tipa vai motoru saimes aprakstu, pēc vajadzības iekļaujot ziņas, kas minētas šīs direktīvas II pielikumā un kas atbilst Direktīvas 70/156/EEK 3. un 4. panta prasībām.

3.1.3. Motoru, kas atbilst "motoru tipa" vai "standarta motora" parametriem, kuri aprakstīti II pielikumā, nodod tehniskajam dienestam, kas atbild par apstiprinājuma testiem, kuri noteikti 6. iedaļā.

3.2. EK tipa apstiprinājuma pieteikums transportlīdzekļa tipam attiecībā uz tā motoru.

3.2.1. Tāda transportlīdzekļu EK tipa apstiprinājuma pieteikumu, kas attiecas uz gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju dīzeļmotoriem vai to saimei un uz gāzveida piesārņotāju emisiju gāzes motoriem vai to saimei, iesniedz transportlīdzekļa izgatavotājs vai attiecīgi pilnvarots pārstāvis.

3.2.2. Tam pievieno šādus dokumentus trijos eksemplāros un šādas ziņas:

3.2.2.1. Transportlīdzekļu tipa, ar motoru saistīto transportlīdzekļa daļu un motoru tipa vai motoru saimes aprakstu, pēc vajadzības iekļaujot ziņas, kas minētas II pielikumā, kopā ar dokumentāciju, kura vajadzīga, piemērojot Direktīvas 70/156/EEK 3. pantu,

3.3. EK tipa apstiprinājuma pieteikums transportlīdzekļa tipam ar apstiprinātu motoru.

3.3.1. Tāda transportlīdzekļu apstiprinājuma pieteikumu, kas attiecas uz gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju apstiprinātiem dīzeļmotoriem vai to saimei un uz gāzveida piesārņotāju emisiju apstiprinātiem gāzes motoriem vai to saimei, iesniedz transportlīdzekļa izgatavotājs vai attiecīgi pilnvarots pārstāvis.

3.3.2. Tam pievieno šādus dokumentus trijos eksemplāros un šādas ziņas:

3.3.2.1. Transportlīdzekļu tipa un ar motoru saistīto transportlīdzekļa daļu aprakstu, pēc vajadzības iekļaujot ziņas, kas minētas II pielikumā, un EK tipa apstiprinājuma sertifikātu (VI pielikums) attiecībā uz motora tipu vai, ja vajadzīgs, motoru saimi, kā atsevišķu tehnisku vienību, kas ir uzstādīta attiecīgajā transportlīdzeklī, kopā ar dokumentāciju, kura vajadzīga, piemērojot Direktīvas 70/156/EEK 3. pantu.

4. EK TIPA APSTIPRINĀJUMS

4.1. Universālā degvielas EK tipa apstiprinājuma piešķiršana

Universālo degvielas EK tipa apstiprinājumu piešķir, ja ir izpildītas šādas prasības:

4.1.1. Ja lieto dīzeļdegvielu, tad standarta motors atbilst šīs direktīvas prasībām par standarta degvielu, kas norādīta IV pielikumā.

4.1.2. Ja lieto dabasgāzi, tad jāpierāda, ka standarta motoru var pielāgot jebkurai tāda sastāva degvielai, kas var būt tirgū. Dabasgāzi parasti lieto divu veidu degvielā - degvielā ar lielu sadegšanas siltumu (H gāzē) un degvielā ar mazu sadegšanas siltumu (L gāzē) -, bet ar ievērojamu izplešanos abos diapazonos/grupās; tās ievērojami atšķiras pēc enerģijas ietilpības, ko izsaka ar Vobeindeksu, un pēc - nobīdes koeficienta (S). Vobeindeksa un S aprēķināšanas formulas ir iekļautas 2.25. un 2.26. iedaļā. Standarta degvielu sastāvs atspoguļo minēto parametru atšķirības.

Standarta motoram jāatbilst šās direktīvas prasībām attiecībā uz standarta degvielām G20 un G25, kā norādīts IV pielikumā, degvielas padevi starp abiem testiem atkārtoti neregulējot. Tomēr pēc degvielas maiņas ir pieļaujams viens regulācijas režīma ETCcikls bez mērījumiem. Pirms pārbaudes standarta motoru piestrādā, izmantojot procedūru, kas aprakstīta III pielikuma 2. papildinājuma 3. punktā.

4.1.3. Ja motors pats pielāgojas darbināšanai ar H grupas dabasgāzi, no vienas puses, un ar L grupas dabasgāzi, no otras puses, un ar slēdzi pārslēdzas no H grupas uz L grupu un otrādi, tad standarta motoru katrā slēdža stāvoklī testē ar abām attiecīgajām standarta degvielām, kas norādītas IV pielikumā. Minētās degvielas ir G20 (1. degviela) un G23 (2. degviela) H gāzu grupā, G23 (1. degviela) un G25 (2. degviela) L gāzu grupā. Standarta motoram jāatbilst šās direktīvas prasībām abos slēdža stāvokļos, neregulējot degvielas padevi starp abiem testiem katrā slēdža stāvoklī. Tomēr pēc degvielas maiņas ir pieļaujams viens regulācijas režīma ETCcikls bez mērījumiem. Pirms testa standarta motoru piestrādā, izmantojot procedūru, kas aprakstīta III pielikuma 2. papildinājuma 3. punktā.

4.1.3.1. Pēc izgatavotāja lūguma motoru var testēt ar kādu trešo degvielu (3. degvielu), ja - nobīdes koeficients (S) ir starp attiecīgo G20 degvielas koeficientu un attiecīgo G25 degvielas koeficientu, piemēram, ja 3. degviela ir tirgus degviela. Šī testa rezultātus var izmantot par pamatu ražojuma atbilstības vērtējumam.

4.1.3.2. Emisijas rezultātu attiecību "r" katram piesārņotājam nosaka šādi:

r = emisijas rezultāts, ko iegūst ar 2. standarta degvielu

emisijas rezultāts, ko iegūst ar 1. standarta degvielu

vai

ra = emisijas rezultāts, ko iegūst ar 2. standarta degvielu

emisijas rezultāts, ko iegūst ar 3. standarta degvielu,

un

rb = emisijas rezultāts, ko iegūst ar 1. standarta degvielu

emisijas rezultāts, ko iegūst ar 3. standarta degvielu

4.1.4. Lietojot LPG, jāpierāda, ka standarta motors ir noregulējams atbilstīgi jebkura sastāva degvielai, kāda var būt tirgū. Lietojot LPG, atšķiras C3/C4 sastāvs. Šīs atšķirības atspoguļojas standarta degvielās. No jauna neregulējot degvielas padevi starp abiem testiem, standarta motoram jāatbilst emisijas prasībām, kas attiecas uz A un B standarta degvielu, kā norādīts IV pielikumā. Tomēr pēc degvielas maiņas ir pieļaujams viens regulācijas režīma ETCcikls bez mērījumiem. Pirms testa standarta motoru piestrādā, izmantojot procedūru, kas noteikta III pielikuma 2. papildinājuma 3. punktā.

4.1.4.1. Emisijas rezultātu attiecību "r" katram piesārņotājam noteic šādi:

r = emisijas rezultāts, ko iegūst ar 2. standarta degvielu

emisijas rezultāts, ko iegūst ar 1. standarta degvielu

4.2. Ar degvielas grupu ierobežota EK tipa apstiprinājuma piešķiršana.

Ar pašreizējo tehnoloģiju vēl nevar panākt liesas dabasgāzes motoru pašregulāciju. Tomēr šie motori ir izdevīgi efektivitātes un CO2 emisijas ziņā. Ja lietotājam ir garantēta vienāda sastāva degvielas piegāde, tad viņš var izvēlēties liesas degvielas motoru. Tādam motoram var piešķirt ar degvielu ierobežotu apstiprinājumu. Starptautiskās saskaņošanas interesēs ir uzskatāms par vēlamu šāda motora paraugam piešķirt starptautisku apstiprinājumu. Ar degvielu ierobežotiem variantiem tādā gadījumā jābūt identiem, izņemot degvielas padeves sistēmas ECUdatu bāzes saturu un tās degvielas padeves sistēmas daļas (tādas kā iesmidzināšanas sprauslas), kas jānoregulē atbilstīgi citādai degvielas plūsmai.

Ar degvielas grupu ierobežotu EK tipa apstiprinājumu piešķir, ja ir izpildītas šādas prasības:

4.2.1. Izplūdes gāzu emisijas apstiprinājums motoram, ko darbina ar dabasgāzi un kas paredzēts darbināšanai ar H grupas vai L grupas gāzēm

Standarta motoru testē ar abām attiecīgajām standarta degvielām, kas IV pielikumā norādītas attiecīgajai grupai. Minētās degvielas ir G20 (1. degviela) un G23 (2. degviela) H gāzu grupā, G23 (1. degviela) un G25 (2. degviela) L gāzu grupā. Standarta motoram jāatbilst emisijas prasībām, degvielas padevi starp abiem testiem atkārtoti neregulējot. Tomēr pēc degvielas maiņas ir pieļaujams viens regulācijas režīma ETCcikls bez mērījumiem. Pirms testa standarta motoru piestrādā, izmantojot procedūru, kas noteikta III pielikuma 2. papildinājuma 3. punktā.

4.2.1.1. Pēc izgatavotāja lūguma to var testēt ar kādu trešo degvielu (3. degvielu), ja - nobīdes koeficients (S) ir starp attiecīgo G20 degvielas koeficientu un attiecīgo G23 degvielas koeficientu vai starp attiecīgo G23 degvielas koeficientu un attiecīgo G25 degvielas koeficientu, piemēram, ja 3. degviela ir tirgus degviela. Šīs testa rezultātus var izmantot par pamatu ražojuma atbilstības vērtējumam.

4.2.1.2. Emisijas rezultātu attiecību "r" katram piesārņotājam noteic šādi:

r = emisijas rezultāts, ko iegūst ar 2. standarta degvielu

emisijas rezultāts, ko iegūst ar 1. standarta degvielu,

vai

ra = emisijas rezultāts, ko iegūst ar 2. standarta degvielu

emisijas rezultāts, ko iegūst ar 3. standarta degvielu,

un

rb = emisijas rezultāts, ko iegūst ar 1. standarta degvielu

emisijas rezultāts, ko iegūst ar 3. standarta degvielu

4.2.1.3. Motoru piegādājot pircējam, uz tā jābūt marķējumam (skatīt 5.1.5. punktu) ar norādi, attiecībā uz kuras grupas gāzēm motors ir apstiprināts.

4.2.2. Izplūdes gāzu emisijas apstiprinājums motoram, ko darbina ar dabasgāzi vai LPG un kas paredzēts darbināšanai ar viena specifiska sastāva degvielu

4.2.2.1. Standarta motoram, kā norādīts IV pielikumā, jāatbilst emisijas prasībām, kas attiecas uz G20 un G25 standarta degvielu, ja motoru darbina ar dabasgāzi, vai uz A un B standarta degvielu, ja motoru darbina ar LPG. Starp testiem ir atļauts regulēt degvielas padeves sistēmu. Šī regulēšana sastāv no degvielas padeves datu bāzes atkārtotas kalibrēšanas, neizmainot kontroles pamatstratēģiju vai datu bāzes pamatstruktūru. Ir atļauts pēc vajadzības nomainīt daļas, kas tieši saistītas ar degvielas plūsmas daudzumu (piemēram, iesmidzināšanas sprauslas).

4.2.2.2. Pēc izgatavotāja vēlēšanās motoru var testēt ar G20 un G23 vai G23 un G25 standarta degvielu, un tādā gadījumā tipa apstiprinājums ir derīgs tikai, motoru darbinot attiecīgi ar H grupas vai L grupas gāzi.

4.2.2.3. Motoru piegādājot pircējam, uz tā jābūt marķējumam (skatīt 5.1.5. punktu) ar norādi, uz kuras grupas gāzēm motors ir kalibrēts.

4.3. Motoru saimes locekļa izplūdes gāzu emisijas apstiprinājums.

4.3.1. Izņemot 4.3.2. punktā minēto gadījumu, standarta motora apstiprinājumu bez turpmākas testēšanas attiecina uz visiem saimes locekļiem to darbināšanai ar jebkura tāda sastāva degvielu, kas ietilpst grupā, uz kuru ir apstiprināts standarta motors (ciktāl tas attiecas uz motoriem, kas aprakstīti 4.2.2. punktā) vai tajā pašā degvielu grupā (ciktāl tas attiecas uz motoriem, kuri aprakstīti 4.1. vai 4.2. punktā), attiecībā uz ko ir apstiprināts standarta motors.

4.3.2. Motors sekundārajam testam

Iesniedzot motora tipa apstiprinājuma pieteikumu vai transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma pieteikumu, ciktāl tas attiecas uz tā motoru, ja attiecīgais motors pieder pie kādas motoru saimes un ja apstiprinātāja iestāde noteic, ka attiecībā uz izvēlēto standarta motoru iesniegtais pieteikums pilnībā nepārstāv I pielikuma 1. papildinājumā noteikto motoru saimi, tad apstiprinātāja iestāde var alternatīvi un pēc vajadzības izvēlēties un testēt kādu papildu standarta testa motoru.

4.4. Tipa apstiprinājuma sertifikāts.

Piešķirot 3.1., 3.2. un 3.3. iedaļā minēto apstiprinājumu, izdod sertifikātu, kas atbilst VI pielikumā norādītajam paraugam.

5. MOTORU MARĶĒJUMI.

5.1. Uz motora, kas apstiprināts kā tehniska vienība, jābūt:

5.1.1. Motora izgatavotāja preču zīmei vai tirdzniecības nosaukumam;

5.1.2. Izgatavotāja standartapzīmējumam;

5.1.3. EK tipa apstiprinājuma numuram, kura priekšā ir tās dalībvalsts atšķirības zīme (zīmes), kas piešķīrusi EK tipa apstiprinājumu[18];

5.1.4. uz NGmotora jābūt vienam no šiem marķējumiem aiz EK tipa apstiprinājuma numura:

- H, ja motors apstiprināts un kalibrēts attiecībā uz H grupas gāzēm;

- L, ja motors apstiprināts un kalibrēts attiecībā uz L grupas gāzēm;

- HL, ja motors apstiprināts un kalibrēts attiecībā uz H grupas gāzēm un L grupas gāzēm;

- Ht, ja motors apstiprināts un kalibrēts attiecībā uz specifiska sastāva gāzi H gāzu grupā un, regulējot motora degvielas padevi, pārveidojams atbilstīgi citai specifiskai gāzei H gāzu grupā;

- Lt, ja motors apstiprināts un kalibrēts attiecībā uz specifiska sastāva gāzi L gāzu grupā un, regulējot motora degvielas padevi, pārveidojams atbilstīgi citai specifiskai gāzei L gāzu grupā;

- HLt, ja motors apstiprināts un kalibrēts attiecībā uz specifiska sastāva gāzi H gāzu grupā vai L gāzu grupā un, regulējot motora degvielas padevi, pārveidojams atbilstīgi citai specifiskai gāzei H vai L gāzu grupā;

5.1.5. Etiķetes

Uz motoriem, kurus darbina ar NGun LPGun kuru tipa apstiprinājums ir ierobežots ar degvielas grupu, lieto šādas etiķetes:

5.1.5.1. Saturs

Jāsniedz šāda informācija:

Ja piemērojams 4.2.1.3. punkts, tad uz etiķetes jābūt: "TIKAI EKSPLUATĀCIJAI AR H GRUPAS DABASGĀZI". Pēc vajadzības "H" aizstāj ar "L".

Ja piemērojams 4.2.2.3. punkts, tad uz etiķetes attiecīgi jābūt: "TIKAI EKSPLUATĀCIJAI AR H GRUPAS DABASGĀZI, KAS ATBILST SPECIFIKĀCIJAI" vai "TIKAI EKSPLUATĀCIJAI AR SAŠĶIDRINĀTU NAFTAS GĀZI, KAS ATBILST SPECIFIKĀCIJAI". Visu informāciju attiecīgajās IV pielikuma tabulās sniedz, norādot atsevišķās sastāvdaļas un robežas, ko noteicis motora izgatavotājs.

Burtiem un cipariem jābūt vismaz 4 mm augstiem.

Piezīme:

Ja šādu etiķeti nevar piestiprināt vietas trūkuma dēļ, tad var lietot vienkāršotu kodu. Tādā gadījumā jebkurai personai, kas uzpilda degvielas tvertni vai apkopj vai remontē motoru un tā palīgierīces, un attiecīgajām iestādēm jābūt viegli pieejamiem paskaidrojumiem, kuros iekļauta visa iepriekšminētā informācija. Šo paskaidrojumu vietu un saturu nosaka ar vienošanos starp izgatavotāju un apstiprinātāju iestādi.

5.1.5.2. Īpašības

Etiķetēm jābūt izturīgām, lai saglabātos visu motora ekspluatācijas laiku. Etiķetēm jābūt skaidri salasāmām, un burtiem un cipariem uz tām jābūt neizdzēšamiem. Turklāt etiķetes jāpiestiprina tā, lai arī stiprinājums iztur visu motora ekspluatācijas laiku un lai etiķetes nevar noņemt, tās neiznīcinot vai nesabojājot.

5.1.5.3. Novietojums

Etiķetes jāpiestiprina motora daļai, kas ir nepieciešama motora normālai darbībai un kas parasti motora mūžā nav jānomaina. Turklāt šīs etiķetes ir jānovieto tā, lai tās ir viegli saredzamas vidēja auguma cilvēkam pēc tam, kad motors ir nokomplektēts ar visām motora darbībai vajadzīgām palīgierīcēm.

5.2. Iesniedzot transportlīdzekļa EK tipa apstiprinājuma pieteikumu attiecībā uz tā motoru, degvielas uzpildes atveres tuvumā novieto arī 5.1.5. iedaļā norādīto marķējumu.

5.3. Iesniedzot tāda transportlīdzekļa EK tipa apstiprinājuma pieteikumu, kura motors ir apstiprināts, degvielas uzpildes atveres tuvumā novieto arī 5.1.5. iedaļā norādīto marķējumu.

6. SPECIFIKĀCIJAS UN TESTI.

6.1. Vispārīgi noteikumi

Detaļas, kas var ietekmēt gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju no dīzeļmotoriem un gāzveida piesārņotāju emisiju no gāzes motoriem, projektē, izgatavo un montē tā, lai motors, to normāli ekspluatējot, atbilstu šīs direktīvas noteikumiem.

6.1.1. Aizliegts lietot izslēgšanas ierīci un/vai neracionālu emisijas kontroles stratēģiju. Ja tipa apstiprinātājai iestādei ir aizdomas, ka kāda tipa transportlīdzekļos noteiktos ekspluatācijas apstākļos lieto izslēgšanas ierīci un/vai kādu neracionālu emisijas kontroles stratēģiju, tad izgatavotājam pēc lūguma jāsniedz informācija par ekspluatāciju un šādu ierīču lietošanas un/vai kontroles stratēģijas ietekmi uz emisiju. Šādā informācijā iekļauj visu emisijas kontroles detaļu, degvielas kontroles sistēmas loģikas, ieskaitot sadales stratēģiju, un slēdža stāvokļu aprakstu visiem ekspluatācijas režīmiem. Stingri jāsaglabā šīs informācijas konfidencialitāte, un šo informāciju nedrīkst pievienot I pielikuma 3. iedaļā prasītajai dokumentācijai.

6.2. Specifikācijas, kas attiecas uz gāzveida un daļiņveida piesārņotāju un dūmu emisiju

Tipa apstiprināšanai atbilstīgi 6.2.1. iedaļas tabulu A rindai emisiju noteic ESCun ELR testos ar standarta dīzeļmotoriem, to skaitā ar tiem, kas aprīkoti ar elektronisku degvielas iesmidzināšanas iekārtu, izplūdes gāzu recirkulācijas (EGR) un/vai oksidācijas katalizatoriem. Dīzeļmotorus, kas aprīkoti ar progresīvām izplūdes pēcapstrādes sistēmām, to skaitā NOx katalizatoriem un/vai makrodaļiņu filtriem, papildus pārbauda ETCtestā.

Tipa apstiprināšanai atbilstīgi 6.2.1. iedaļas tabulu B1 vai B2, vai C rindai emisiju noteic ESC, ELRun ETCtestos.

Gāzes motoriem gāzveida emisiju noteic ETCtestā.

ESCun ELRtesta procedūras ir aprakstītas III pielikuma 1. papildinājumā, un ETCtesta procedūra ir aprakstīta III pielikuma 2. un 3. papildinājumā.

Testēšanai nodotā motora gāzveida piesārņotāju un daļiņveida piesārņotāju emisija pēc vajadzības un dūmi pēc vajadzības jāmēra ar metodēm, kas aprakstītas III pielikuma 4. papildinājumā. Ieteicamā dūmu mērīšanas sistēma, ieteicamās gāzveida piesārņotāju analīzes metodes un ieteicamās makrodaļiņu paraugu ņemšanas sistēmas ir aprakstītas V pielikumā.

Tehniskais dienests drīkst apstiprināt citas analīžu sistēmas, ja izrādās, ka ar tām attiecīgajā testa ciklā iegūst līdzvērtīgus rezultātus. Sistēmu līdzvērtību noteic, pamatojoties uz 7 (vai vairāk) paraugu pāru atbilstības pētījumu attiecīgajā sistēmā un kādā no šīs direktīvas standarta sistēmām. Attiecībā uz makrodaļiņu emisiju par standarta sistēmu atzīst tikai pilnas plūsmas atšķaidīšanas sistēmu. "Rezultāti" attiecas uz īpatnējo cikla emisijas vērtību. Atbilstību testē tajā pašā laboratorijā, testa nodalījumā, ar to pašu motoru un, vēlams, vienlaicīgi. Līdzvērtības kritērijs ir paraugu pāra vidējo vērtību 5 % sakritība. Jaunas sistēmas ieviešanai direktīvā līdzvērtības noteikšanas pamatā ir atkārtojamības un reproducējamības aprēķins, kas aprakstīts ISO 5725.

6.2.1. Robežvērtības

Oglekļa oksīda, kopējo ogļūdeņražu, slāpekļa oksīdu un makrodaļiņu īpatnējā masa, ko noteic ESCtestā, un dūmainība, kuru noteic ELRtestā, nedrīkst pārsniegt 1. tabulā norādītās vērtības.

1. tabula

Robežvērtības ESCun ELRtestā

Rinda Oglekļa oksīda masa Ogļūdeņražu masa Slāpekļa oksīdu masa Makrodaļiņu masa Dūmi

(CO) g/kWh (HC) g/kWh (NOx) g/kWh (PT) g/kWh m-1

A (2000.) 2,1 0,66 5,0 0,10 0,131 0,8

Bl (2005.) 1,5 0,46 3,5 0,02 0,5

B2 (2008.) 1,5 0,46 2,0 0,02 0,5

C(EEV) 1,5 0,25 2,0 0,02 0,15

1 Motoriem, kuru viena cilindra darba tilpums ir mazāks par 0,75 dm3 un nominālajai jaudai atbilstošie apgriezieni pārsniedz 3000 min-1.

Dīzeļmotoriem, ko papildus testē ETC testā, un īpaši gāzes motoriem oglekļa oksīda, ogļūdeņražu, izņemot metānu, arī metāna (pēc vajadzības), slāpekļa oksīdu un makrodaļiņu (pēc vajadzības) īpatnējā masa nedrīkst pārsniegt 2. tabulā norādītās vērtības.

2. tabula

Robežvērtības ETCtestos 1

Rinda Oglekļa oksīda masa To ogļūdeņražu masa, kas nav metāns Metāna masa Slāpekļa oksīdu masa Makrodaļiņu (PT) masa

(CO) g/kWh (NMHC) g/kWh (CH4)2 g/kWh (NOX) g/kWh (PT)3 g/kWh

A (2000.) 5,45 0,78 1,6 5,0 0,16 0,214

Bl (2005.) 4,0 0,55 1,1 3,5 0,03

B2 (2008.) 4,0 0,55 1,1 2,0 0,03

C(EEV) 3,0 0,40 0,65 2,0 0,02

1 Nosacījumi ETC testu pieņemamības verificēšanai (skatīt III pielikuma 2. papildinājuma 3.9. iedaļu), ja jāpārskata un pēc vajadzības saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 13. pantā noteikto procedūru jāmaina ar gāzi darbināmo motoru emisijas mērījumi attiecībā pret A rindā piemērojamām robežvērtībām. 2 Tikai NG motoriem. 3 A stadijā un B1 un B2 stadijā nepiemēro motoriem, ko darbina ar gāzi. 4 Motoriem, kuru viena cilindra darba tilpums ir mazāks par 0,75 dm3 un nominālajai jaudai atbilstošie apgriezieni pārsniedz 3000 min-1.

6.2.2. Ogļūdeņražu mērījumi dīzeļmotoriem un ar gāzi darbināmiem motoriem

6.2.2.1. Pēc izgatavotāja izvēles ETCtestā to ogļūdeņražu masas vietā, kas nav metāns, var mērīt kopējo ogļūdeņražu (THC) masu. Šajā gadījumā kopējās ogļūdeņražu masas robeža sakrīt ar 2. tabulā norādīto to ogļūdeņražu masas robežu, kas nav metāns.

6.2.3. Īpašas prasības dīzeļmotoriem

6.2.3.1. ESCtestā nejaušajos kontrolpunktos kontroles diapazonā izmērītā slāpekļa oksīdu īpatnējā masa nedrīkst vairāk par 10 procentiem pārsniegt vērtības, kas interpolētas no blakus esošajiem testa režīmiem (III pielikuma 1. papildinājuma 4.6.2. un 4.6.3. iedaļa).

6.2.3.2. Dūmu vērtība, kas atbilst nejaušajiem apgriezieniem ELRtestā, nedrīkst vairāk par 20 procentiem pārsniegt dūmu lielāko vērtību, kura atbilst diviem blakus esošajiem apgriezieniem, vai vairāk par 5 % robežvērtības - atkarībā no tā, kurš no šiem skaitļiem ir lielākais.

7. UZSTĀDĪŠANA TRANSPORTLĪDZEKLIM

7.1. Uzstādot motoru transportlīdzeklī, nodrošina atbilstību šādiem parametriem attiecībā uz motora tipa apstiprinājumu:

7.1.1. Ieplūdes retinājums nedrīkst pārsniegt apstiprināta tipa motoram VI pielikumā norādīto;

7.1.2. Izplūdes pretspiediens nedrīkst pārsniegt apstiprināta tipa motoram VI pielikumā norādīto;

7.1.3. Motora darbībai vajadzīgo palīgierīču absorbētā jauda nedrīkst pārsniegt apstiprināta tipa motoram VI pielikumā norādīto.

7.1.4. Motora darbībai vajadzīgo palīgierīču absorbētā jauda nedrīkst pārsniegt apstiprināta tipa motoram VI pielikumā norādīto.

8. MOTORU SAIME

8.1. Parametri, pēc kuriem noteic motoru saimi

Motoru saimi, ko noteicis izgatavotājs, var noteikt pēc galvenajiem parametriem, kuriem jābūt kopējiem visiem saimes motoriem. Dažreiz parametri var mijiedarboties. Šīs ietekmes jāņem vērā arī, lai nodrošinātu to, ka motoru saimē iekļauj tikai motorus ar līdzīgiem izplūdes gāzu emisijas parametriem.

Lai varētu uzskatīt, ka motori pieder pie vienas motoru saimes, tiem jābūt šādiem kopējiem galvenajiem parametriem:

8.1.1. Sadedzes cikls:

- divtaktu,

- četrtaktu.

8.1.2. Dzesētājvide:

- gaiss,

- ūdens,

- eļļa.

8.1.3. Gāzes motoriem un motoriem ar pēcapstrādes iekārtu:

- cilindru skaits;

(var uzskatīt, ka citi dīzeļmotori, kam ir mazāk cilindru nekā standarta motoram, pieder pie tās pašas motoru saimes, ja degvielas padeves sistēma mēra degvielu katram cilindram atsevišķi).

8.1.4. Atsevišķu cilindru darba tilpums:

- motori ar kopējo izplešanos līdz 15 %.

8.1.5. Gaisa ieplūdes veids:

- dabīgā iesūkšana,

- ievadīšana ar spiedienu/ar uzpūti,

- motori, kuros spiedienu rada ar uzpūtes gaisa dzesētāju.

8.1.6. Degkameras tips/konstrukcija:

- priekškamera,

- virpuļkamera,

- atvērtā kamera.

8.1.7. Vārsts un atvere - konfigurācija, izmērs un skaits:

- cilindra galva,

- cilindra siena,

- karteris.

8.1.8. Degvielas iesmidzināšanas sistēma (dīzeļmotoriem):

- sūknis-sprausla,

- rindsūknis,

- sadalītājsūknis,

- vienots elements,

- vienības smidzinātājs.

8.1.9. Degvielas padeves sistēma (gāzes motoriem):

- jaucējs,

- gāzes ieplūdes/iesmidzināšana (vienā punktā, vairākos punktos),

- šķidruma iesmidzināšana (vienā punktā, vairākos punktos).

8.1.10. Aizdedzes sistēma (gāzes motoriem).

8.1.11. Dažādas funkcijas/aprīkojums:

- izplūdes gāzu recirkulācija,

- ūdens iesmidzināšana/emulģēšana,

- sekundārā gaisa iesmidzināšana,

- uzpūtes dzesēšanas sistēma.

8.1.12. Izplūdes pēcapstrāde:

- triju veidu katalizators,

- oksidācijas katalizators,

- reducēšanas katalizators,

- termoreaktors,

- makrodaļiņu filtrs.

8.2. Standarta motora izvēle

8.2.1. Dīzeļmotori

Attiecīgās saimes standarta motora izvēlē galvenais kritērijs ir lielākā degvielas padeve taktī atbilstīgi deklarētajiem maksimālajiem apgriezieniem. Ja šim galvenajam kritērijam atbilst divi vai vairāki motori, tad standarta motoru izraugās pēc sekundārā kritērija - lielākās degvielas padeves taktī atbilstīgi nominālajiem apgriezieniem. Noteiktos apstākļos apstiprinātāja iestāde var secināt, ka lielāko emisiju saimē vislabāk var noteikt, testējot otru motoru. Tā apstiprinātāja iestāde var izraudzīties papildu motoru testam, pamatojoties uz aprīkojumu, kas liecina, ka šim motoram var būt vislielākā emisija attiecīgajā saimē.

Ja attiecīgās saimes motoriem ir cits maināms aprīkojums, kas var ietekmēt izplūdes gāzu emisiju, tad tāds aprīkojums arī jānoteic un jāņem vērā standarta motora izvēlē.

8.2.2. Gāzes motori

Saimes standarta motora izvēlē galvenais kritērijs ir cilindru darba lielākais tilpums. Ja šim galvenajam kritērijam atbilst divi vai vairāki motori, tad standarta motoru izraugās pēc sekundārā kritērija šādā kārtībā:

- pēc lielākās degvielas padeves taktī atbilstīgi deklarētajiem nominālajiem apgriezieniem;

- pēc agrākās aizdedzes;

- pēc mazākā EGRātruma;

- pēc gaisa sūkņa neesamības vai gaisa sūkņa ar mazāko faktisko gaisa plūsmu.

Noteiktos apstākļos apstiprinātāja iestāde var secināt, ka lielāko emisiju saimē vislabāk var noteikt, testējot otru motoru. Tā apstiprinātāja iestāde var izraudzīties papildu motoru testam, pamatojoties uz aprīkojumu, kas liecina, ka šim motoram var būt vislielākā emisija attiecīgajā saimē.

9. RAŽOJUMU ATBILSTĪBA

9.1. Lai nodrošinātu ražojumu atbilstību, jāveic pasākumi saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 10. panta noteikumiem. Ražojumu atbilstību testē, pamatojoties uz aprakstu tipa apstiprinājuma sertifikātos, kas noteikti šīs direktīvas VI pielikumā.

Direktīvas 70/156/EEK X pielikuma 2.4.2. un 2.4.3. iedaļu piemēro, ja kompetentās iestādes nav apmierinātas ar izgatavotāja revīzijas procedūru.

9.1.1. Ja jāizmēra piesārņotājvielu emisija un motoru tipa apstiprinājums ir attiecināts uz vienu vai vairākiem tipiem, tad testē to motoru, kas aprakstīts šā attiecinājuma informācijas paketē.

9.1.1.1. Piesārņotāju testam pakļautā motora atbilstība:

Pēc motora nodošanas iestādēm izgatavotājs izraudzītos motorus neregulē.

9.1.1.1.1. No sērijas nejauši izlasa trīs motorus. Uz motoriem, uz ko attiecas tikai ESCun ELRtesti vai tikai ETCtests tipa apstiprinājumam atbilstīgi 6.2.1. iedaļas tabulu A rindai, attiecas testi, kuri piemērojami ražojumu atbilstības pārbaudei. Ar iestādes piekrišanu uz visiem pārējiem motoriem, kam ir tipa apstiprinājums atbilstīgi 6.2.1. iedaļas tabulu A, B1 vai B2, vai C rindai, attiecas ESCun ELRcikla tests vai ETCcikla tests, lai pārbaudītu ražojuma atbilstību. Robežvērtības ir noteiktas šā pielikuma 6.2.1. iedaļā.

9.1.1.1.2. Testus izdara saskaņā ar šā pielikuma 1. papildinājumu, ja kompetentā iestāde ir apmierināta ar ražojuma standarta novirzi, ko izgatavotājs deklarē saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK X pielikumu, kurš attiecas uz mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm.

Testus izdara saskaņā ar šā pielikuma 2. papildinājumu, ja kompetentā iestāde nav apmierināta ar ražojuma standarta novirzi, ko izgatavotājs deklarē saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK X pielikumu, kurš attiecas uz mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm.

Pēc izgatavotāja lūguma testus var izdarīt saskaņā ar šā pielikuma 3. papildinājumu.

9.1.1.1.3. Pamatojoties uz motora testu, ņemot paraugus, sērijas ražojumu uzskata par atbilstīgu, ja saskaņā ar piemērojamiem attiecīgā papildinājuma kritērijiem ir pieņemts labvēlīgs lēmums par visiem piesārņotājiem, un par neatbilstīgu, ja ir pieņemts nelabvēlīgs lēmums par vienu piesārņotāju.

Ja par vienu piesārņotāju ir pieņemts labvēlīgs lēmums, tad šo lēmumu nedrīkst mainīt nekādos papildu testos, ko izdara, lai lemtu par pārējiem piesārņotājiem.

Ja par visām piesārņotājiem nav pieņemts labvēlīgs lēmums un ja ne par vienu piesārņotāju nav pieņemts nelabvēlīgs lēmums, tad testē citu motoru (skatīt 2. attēlu).

Ja lēmums nav pieņemts, tad izgatavotājs jebkurā laikā drīkst izlemt, ka testēšana jāaptur. Tādā gadījumā reģistrē nelabvēlīgu lēmumu.

9.1.1.2. Testē jaunizgatavotus motorus. Ar gāzi darbināmos motorus piestrādā saskaņā ar procedūru, kas noteikta III pielikuma 2. papildinājuma 3. punktā.

9.1.1.2.1. Tomēr pēc izgatavotāja lūguma testējamos dīzeļmotorus vai gāzes motorus var piestrādāt ilgāk nekā minēts 9.1.1.2. iedaļā, nepārsniedzot 100 stundas. Šajā gadījumā piestrādes procedūru izpilda izgatavotājs, kas apņemas minētos motorus neregulēt.

9.1.1.2.2. Ja izgatavotājs lūdz izpildīt piestrādes procedūru saskaņā ar 9.1.1.2.1. iedaļu, to var izpildīt:

- visiem testējamajiem motoriem,

vai

- pirmajam testējamajam motoram, noteicot evolūcijas koeficientu šādi:

- pirmajam testējamajam motoram piesārņotāju emisiju mēra nulles un "x" stundā,

- emisijas evolūcijas koeficientu no nulles līdz "x" stundai aprēķina katram piesārņotājam:

emisija "x" stundās,

emisija nulles stundās.

Tas var būt mazāks par vienu.

Uz turpmāk testējamajiem motoriem neattiecas piestrādes procedūra, bet to nulles stundas emisiju koriģē ar evolūcijas koeficientu.

Šajā gadījumā jānoteic šādas vērtības:

- vērtības, kas "x" stundās noteiktas pirmajam motoram,

- nulles stundā noteikto vērtību reizinājums ar evolūcijas koeficientu pārējiem motoriem.

9.1.1.2.3. Dīzeļmotoriem un ar LPGdarbināmiem motoriem visus šos testus var izdarīt ar komercdegvielu. Tomēr pēc izgatavotāja lūguma var lietot standarta degvielas, kas aprakstītas IV pielikumā. Tas attiecas uz testiem, kuri aprakstīti šā pielikuma 4. iedaļā un kuros katrā gāzes motorā lieto vismaz divas standarta degvielas.

9.1.1.2.4. Ar NGdarbināmiem motoriem visus šos testus, izmantojot komercdegvielu, var izdarīt šādi:

- H motoriem ar H grupas komercdegvielu;

- L motoriem ar L grupas komercdegvielu;

- HL motoriem ar H vai L grupas komercdegvielu.

Tomēr pēc izgatavotāja lūguma var lietot standarta degvielas, kas aprakstītas IV pielikumā. Tas attiecas uz testiem, kuri aprakstīti šā pielikuma 4. iedaļā un kuros katrā gāzes motorā lieto vismaz divas standarta degvielas.

9.1.1.2.5. Ja par gāzes motoru neatbilstību, lietojot komercdegvielu, rodas strīds, tad motorus testē ar standarta degvielu, ar ko testēts standarta motors, vai ar iespējamo papildu 3. degvielu, kura minēta 4.1.3.1. un 4.2.1.1. punktā un ar kuru var būt testēts standarta motors. Tad rezultāts jāpārrēķina, piemērojot attiecīgo "r", "ra", vai "rb" koeficientu, kas aprakstīts 4.1.3.2., 4.1.4.1. un 4.2.1.2. punktā. Ja r, ra vai rb ir mazāks par vienu, tad to nekoriģē. Mērījumu un aprēķinu rezultātiem jāliecina, ka motors atbilst robežvērtībām, lietojot visas attiecīgās degvielas (1., 2. degvielu un pēc vajadzības 3. degvielu).

9.1.1.2.6. Ražojuma atbilstības testu ar gāzi darbināmam motoram, kas paredzēts darbināšanai ar viena specifiska sastāva degvielu, izdara ar to degvielu, kurai tas ir kalibrēts.

2. attēls

Ražojumu atbilstības testēšanas shēma

Triju motoru tests

Testa statistiskā rezultāta aprēķināšana

Vai saskaņā ar attiecīgo papildinājumu testa statistiskais rezultāts vismaz attiecībā uz viena piesārņotāja sēriju atbilst kritērijiem, pēc kuriem pieņem nelabvēlīgu lēmumu? JĀ Sēriju noraida

NĒ Vai saskaņā ar attiecīgo papildinājumu testa statistiskais rezultāts vismaz attiecībā uz viena piesārņotāja sēriju atbilst kritērijiem, pēc kuriem pieņem labvēlīgu lēmumu?

Pieņem labvēlīgu lēmumu attiecībā uz vienu piesārņotāju vai vairākiem piesārņotājiem

Vai labvēlīgs lēmums ir pieņemts attiecībā uz visiem piesārņotājiem? JĀ Sērija pieņemta

Papildu motora tests

1. papildinājums

PROCEDŪRA RAŽOJUMU ATBILSTĪBAS TESTAM, JA STANDARTA NOVIRZE IR APMIERINOŠA

1. Šajā papildinājumā ir aprakstīta procedūra, kas jāizmanto, lai verificētu ražojuma atbilstību attiecībā uz piesārņotāju emisiju, ja izgatavotāja ražojuma standarta novirze ir apmierinoša.

2. Minimālā lieluma izlasē, kurā ir trīs motori, paraugu ņemšanas procedūra ir tāda, ka testu izturējušā partijā ar 40 % varbūtību ir 0.95 defektīvi motori (ražotāja risks = 5 %), bet pieņemtā partijā ar 65 % varbūtību ir 0,10 defektīvi motori (patērētāja risks = 5 %).

3. Katru piesārņotāju, kas minēts I pielikuma 6.2.1. iedaļā, noteic pēc šādas procedūras:

Ja:

L = piesārņotāja robežvērtības naturāllogaritms;

i = izlases i-tā motora mērījuma naturāllogaritms;

s = aprēķinātā ražojuma standarta novirze (pēc mērījumu naturāllogaritma noteikšanas);

n = paraugu skaits.

4. Katram paraugam standarta noviržu summu pret robežu aprēķina pēc šādas formulas:

[pic]

5. Tad:

- ja testa statistiskais rezultāts ir lielāks par labvēlīgā lēmuma skaitli attiecībā uz 3. tabulā noteiktā lieluma izlasi/paraugu, tad par piesārņotāju pieņem labvēlīgu lēmumu;

- ja testa statistiskais rezultāts ir mazāks par nelabvēlīgā lēmuma skaitli attiecībā uz 3. tabulā noteiktā lieluma izlasi/paraugu, tad par piesārņotāju pieņem nelabvēlīgu lēmumu;

- pārējos gadījumos saskaņā ar I pielikuma 9.1.1.1. iedaļu testē papildu motoru un aprēķina procedūru piemēro par vienu vienību palielinātajai izlasei.

3. tabula

Labvēlīgā un nelabvēlīgā lēmuma skaitļi 1. papildinājuma paraugu ņemšanas plānā

Minimālais izlases lielums: 3

Testēto motoru kumulatīvais skaits (parauga lielums) Labvēlīgo lēmumu skaits An Nelabvēlīgo lēmumu skaits Bn

3 3,327 -4,724

4 3,261 -4,790

5 3,195 -4,856

6 3,129 -4,922

7 3,063 -4,988

8 2,997 -5,054

9 2,931 -5,120

10 2,865 -5,185

11 2,799 -5,251

12 2,733 -5,317

13 2,667 -5,383

14 2,601 - 5,449

15 2,535 -5,515

16 2,469 -5,581

17 2,403 -5,647

18 2,337 -5,713

19 2,271 -5,779

20 2,205 -5,845

21 2,139 -5,911

22 2,073 -5,977

23 2,007 -6,043

24 1,941 -6,109

25 1,875 -6,175

26 1,809 -6,241

27 1,743 -6,307

28 1,677 -6,373

29 1,611 -6,439

30 1,545 -6,505

31 1,479 -6,571

32 -2,112 -2,112

2. papildinājums

PROCEDŪRA RAŽOJUMU ATBILSTĪBAS TESTAM, JA STANDARTA NOVIRZE IR NEAPMIERINOŠA VAI NAV ZINĀMA

1. Šajā papildinājumā ir aprakstīta procedūra, kas jāizmanto, lai verificētu ražojuma atbilstību attiecībā uz piesārņotāju emisiju, ja izgatavotāja ražojuma standarta novirze ir neapmierinoša vai nav zināma.

2. Minimālā lieluma izlasē, kurā ir trīs motori, paraugu ņemšanas procedūra ir tāda, ka testu izturējušā partijā ar 40 % varbūtību ir 0.95 defektīvi motori (ražotāja risks = 5 %), bet pieņemtā partijā ar 65 % varbūtību ir 0,10 defektīvi motori (patērētāja risks = 10 %).

3. Piesārņotāju vērtības, kas noteiktas I pielikuma 6.2.1. iedaļā, uzskata par log normāli izkliedētām, un tās pārveido, aprēķinot to naturāllogaritmu. Ar m0 un m attiecīgi apzīmē izlases/parauga minimālo un maksimālo lielumu (m0 = 3 un m = 32) un ar n apzīmē paraugu skaitu.

4. Ja 1, 2, i ir izmērīto sērijas vērtību naturāllogaritmi un L ir piesārņotāja robežvērtības naturāllogaritms, tad noteic

[pic]

un

[pic]

[pic].

5. Vērtības labvēlīga (An) un nelabvēlīga (Bn) lēmuma skaitļiem attiecībā pret paraugu skaitu ir noteiktas 4. tabulā. Šī attiecība ir testa statistiskais rezultāts, un to izmanto, lai labvēlību vai nelabvēlību sērijai noteiktu šādi: [pic]

un to izmanto, lai labvēlību vai nelabvēlību sērijai noteiktu šādi:

attiecībā uz mo ( n ( m:

- par sēriju pieņem labvēlīgu lēmumu, ja [SEE TIFF for formula]

- par sēriju pieņem nelabvēlīgu lēmumu, ja [SEE TIFF for formula]

- izdara papildu mērījumu, ja [SEE TIFF for formula]

6. Piezīmes.

Testa statistikas secīgo vērtību aprēķināšanai ir derīgas šādas rekursīvas formulas:

[pic],

[pic]

(n = 2, 3, ...; [pic]= d1; V1 = 0)

4. tabula

Labvēlīgā un nelabvēlīgā lēmuma skaitļi 2. papildinājuma paraugu ņemšanas plānā

Minimālais izlases lielums

Testēto motoru kumulatīvais skaits (parauga lielums) Labvēlīgo lēmumu skaits An Nelabvēlīgo lēmumu skaits Bn

3 -0,80381 16,64743

4 -0,76339 7,68627

5 -0,72982 4,67136

6 -0,69962 3,25573

7 -0,67129 2,45431

8 -0,64406 1,94369

9 -0,61750 1,59105

10 -0,59135 1,33295

11 -0,56542 1,13566

12 -0,53960 0,97970

13 -0,51379 0,85307

14 -0,48791 0,74801

15 -0,46191 0,65928

16 -0,43573 0,58321

17 -0,40933 0,51718

18 -0,38266 0,45922

19 -0,35570 0,40788

20 -0,32840 0,36203

21 -0,30072 0,32078

22 -0,27263 0,28343

23 -0,24410 0,24943

24 -0,21509 0,21831

25 -0,18557 0,18970

26 -0,15550 0,16328

27 -0,12483 0,13880

28 -0,09354 0,11603

29 -0,06159 0,09480

30 -0,02892 0,07493

31 -0,00449 0,05629

32 -0,03876 0,03876

3. papildinājums

PROCEDŪRA RAŽOJUMU ATBILSTĪBAS TESTAM PĒC IZGATAVOTĀJA LŪGUMA

1. Šajā papildinājumā ir aprakstīta procedūra, kas jāizmanto, lai pēc izgatavotāja lūguma verificētu ražojuma atbilstību attiecībā uz piesārņotāju emisiju.

2. Minimālā lieluma izlasē, kurā ir trīs motori, paraugu ņemšanas procedūra ir tāda, ka testu izturējušā partijā ar 30 % varbūtību ir 0,90 defektīvi motori (ražotāja risks = 5 %), bet pieņemtā partijā ar 65 % varbūtību ir 0,10 defektīvi motori (patērētāja risks = 10 %).

3. Katru piesārņotāju, kas minēts I pielikuma 6.2.1. iedaļā, noteic pēc šādas procedūras (sk.2.attēlu):

Ja:

L = piesārņotāja robežvērtība,

xi = izlases i-tā motora mērījuma vērtība,

n = paraugu skaits.

4. Aprēķina neatbilstīgo motoru skaitu izlasē, tas ir, xi L:

5. Tad:

- ja testa statistiskais rezultāts ir mazāks par labvēlīgā lēmuma skaitli vai vienāds ar to attiecībā uz 5. tabulā noteiktā lieluma izlasi/paraugu, tad par piesārņotāju pieņem labvēlīgu lēmumu;

- ja testa statistiskais rezultāts ir lielāks par nelabvēlīgā lēmuma skaitli vai vienāds ar to attiecībā uz 5. tabulā noteiktā lieluma izlasi/paraugu, tad par piesārņotāju pieņem nelabvēlīgu lēmumu;

- pārējos gadījumos saskaņā ar I pielikuma 9.1.1.1. iedaļu testē papildu motoru un aprēķina procedūru piemēro par vienu vienību palielinātajai izlasei.

Labvēlīgo un nelabvēlīgo lēmumu skaitļi 5. tabulā ir aprēķināti pēc Starptautiskā standarta ISO 8422/1991.

5. tabula

Labvēlīgā un nelabvēlīgā lēmuma skaitļi 3. papildinājuma paraugu ņemšanas plānā

Minimālais izlases lielums: 3

Testēto motoru kumulatīvais skaits (parauga lielums) Labvēlīgo lēmumu skaits Nelabvēlīgo lēmumu skaits

3 3

4 0 4

5 0 4

6 1 5

7 1 5

8 2 6

9 2 6

10 3 7

11 3 7

12 4 8

13 4 8

14 5 9

15 5 9

16 6 10

17 6 10

18 7 11

19 8 9

II PIELIKUMS

INFORMāCIJAS DOKUMENTS Nr. ...

SASKAŅĀ AR I PIELIKUMU PADOMES DIREKTĪVĀ 70/156/EEK, KAS ATTIECAS UZ EK TIPA APSTIPRINĀJUMU

un kas attiecas uz pasākumiem, kuri jāveic, lai novērstu gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju no kompresijaizdedzes motoriem, kas paredzēti transportlīdzekļiem, un gāzveida piesārņotāju emisiju no dzirksteļaizdedzes motoriem, kurus darbina ar dabasgāzi vai sašķidrinātu naftas gāzi un kuri paredzēti transportlīdzekļiem

(DIREKTĪVA 88/77/EEK, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 1999/96EK)

Transportlīdzekļa tips/standarta motors/motora tips[19]:

0. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

0.1. Marka (izgatavotāja nosaukums):

0.2. Tips un komercapzīmējums (minēt visus variantus):

0.3. Tipa identifikācijas līdzekļi un atrašanas vieta, ja marķējums atrodas uz transportlīdzekļa:

0.4. Transportlīdzekļa kategorija (ja ir):

0.5. Motora kategorija: dīzeļmotors/ar NGdarbināms motors/ar LPGdarbināms motors 1:

0.6. Izgatavotāja nosaukums un adrese:

0.7. Obligāto plāksnīšu un zīmju novietojums un stiprinājuma veids:

0.8. Detaļu un atsevišķu tehnisku vienību EK tipa apstiprinājuma zīmes stiprinājuma vieta un veids:

0.9. Montāžas rūpnīcas (-u) adrese (-es):

PIELIKUMI

1. (Standarta motora) motora galvenie parametri un informācija, kas attiecas uz testa norisi.

2. Motoru saimes galvenie parametri.

3. Vienas motoru saimes motoru tipu galvenie parametri.

4. Ar motoru saistīto transportlīdzekļa daļu (ja ir) parametri.

5. Standarta motora/attiecīgā tipa motora un pēc vajadzības motora nodalījuma fotogrāfijas un/vai rasējumi.

6. Pārējo pielikumu saraksts, ja tādi ir.

Datums, lieta

1. papildinājums

(STANDARTA MOTORA) MOTORA GALVENIE PARAMETRI UN INFORMĀCIJA, KAS ATTIECAS UZ TESTA NORISI[20]

I. Motora apraksts

1.1. Izgatavotājs:

1.2. Motora kods, ko piešķir izgatavotājs:

1.3. Cikls: četrtaktu/divtaktu[21]

1.4. Cilindru skaits un novietojums:

1.4.1. Cilindra diametrs: mm

1.4.2. Virzuļa gājiens: mm

1.4.3. Cilindru darbības secība:

1.5. Motora darba tilpums: cm3

1.6. Tilpuma kompresijas pakāpe[22]:

1.7. Degkameras un virzuļa galviņas rasējums (-i):

1.8. Ieplūdes un izplūdes atveru minimālais šķērsgriezuma laukums:cm2

1.9. Tukšgaitas apgriezieni: min-1

1.10. Maksimālā lietderīgā jauda: kW, kas atbilst apgriezieniem min-1

1.11. Atļautie maksimālie motora apgriezieni: min-1

1.12. Maksimālais lietderīgais griezes moments: Nm, kas atbilst apgriezieniem min-1.

1.13. Sadedzes sistēma: kompresijaizdedze/dzirksteļaizdedze2.

1.14. Degviela: dīzeļdegviela/LPG/NG-H/NG-L/NG-HL2.

1.15. Dzesēšanas sistēma

1.15.1. Dzesēšana ar šķidrumu

1.15.1.1. Šķidruma veids:

1.15.1.2. Cirkulācijas sūknis: ir/nav[23]

1.15.1.3. Raksturojums vai marka (-as) un tips (-i) (pēc vajadzības):

1.15.1.4. Piedziņas pārnesumskaitlis (-ļi) (pēc vajadzības):

1.15.2. Gaiss

1.15.2.1. Ventilators: ir/nav4

1.15.2.2. Raksturojums vai marka (-as) un tips (-i) (pēc vajadzības):

1.15.2.3. Piedziņas pārnesumskaitlis (pēc vajadzības):

1.16. Izgatavotāja atļautā temperatūra

1.16.1. Dzesēšana ar šķidrumu: maksimālā izplūdes temperatūra: K

1.16.2. Gaisdzese: atskaites punkts:

Maksimālā temperatūra atskaites punktā: K

1.16.3. Maksimālā gaisa temperatūra ieplūdes starpdzesētāja izplūdes atverē (pēc vajadzības):

K

1.16.4. Maksimālā izplūdes temperatūra izplūdes caurulē, tieši blakus izplūdes kolektora ārējam atlokam vai turbokompresoram: K

1.16.5. Degvielas temperatūra: minimālā K, maksimālā K

dīzeļmotoriem degvielas sūkņa ieplūdes atverē, ar gāzi darbināmo motoru spiediena regulatora pēdējā posmā.

1.16.6. Degvielas spiediens: minimālais kPa, maksimālais kPa

spiediena regulatora pēdējā posmā, tikai ar NG darbināmiem motoriem.

1.16.7. Ziežeļļas temperatūra: minimālā K, maksimālā K

1.17. Uzpūtes iekārta:ir/nav1

1.17.1. Marka:

1.17.2. Tips:

1.17.3. Sistēmas apraksts (piemēram, maksimālais uzpūtes spiediens, izlaišanas vārsts, ja vajadzīgs):

1.17.4. Starpdzesētājs: ir/nav[24].

1.18. Ieplūdes sistēma

Pieļaujamais maksimālais ieplūdes retinājums, kas atbilst motora nominālajiem apgriezieniem un 100 % slodzei, kas norādīta Direktīvā 80/1269/EEK[25], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 97/21/EK7, un turpat noteiktajiem darbības nosacījumiem:kPa.

1.19. Izplūdes sistēma

Pieļaujamais maksimālais izplūdes pretspiediens, kas atbilst motora nominālajiem apgriezieniem un 100 % slodzei, kas norādīta Direktīvā 80/1269/EEK6, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 97/21/EK[26], un turpat noteiktajiem darbības nosacījumiem:kPa.

Izplūdes sistēmas tilpums: cm3.

2. Pasākumi gaisa piesārņojuma samazināšanai

2.1. Ierīce kartera gāzu pārstrādei (apraksts un rasējumi):

2.2. Papildu piesārņojuma novēršanas ierīces (ja tādas ir un ja uz tām neattiecas cita pozīcija):

2.2.1. Katalītiskai pārveidotājs: ir/nav[27].

2.2.1.1. Marka (-as):

2.2.1.2. Tips (-i):

2.2.1.3. Katalītisko pārveidotāju un elementu skaits:

2.2.1.4. Katalītiskā pārveidotāja izmēri, forma un tilpums:

2.2.1.5. Katalītiskās darbības veids:

2.2.1.6. Kopējais dārgmetālu saturs:

2.2.1.7. Relatīvā koncentrācija:

2.2.1.8. Substrāts (struktūra un viela)

2.2.1.9. Elementa blīvums:

2.2.1.10. Katalītiskā pārveidotāja korpusa veids:

2.2.1.11. Katalītiskā pārveidotāja novietojums (vieta izplūdes vadā un standarta attālums):

2.2.2. Skābekļa devējs: ir/nav1

2.2.2.1. Marka (-as):

2.2.2.2. Tips:

2.2.2.3. Novietojums:

2.2.3. Gaisa iesmidzināšana: ir/nav[28]

2.2.3.1. Tips (ar gaisa impulsu, ar gaisa sūkni u.tml.):

2.2.4. EGR: ir/nav9

2.2.4.1. Parametri (caurplūdums u.c.):

2.2.5. Makrodaļiņu filtrs:ir/nav9

2.2.5.1. Makrodaļiņu filtra izmēri, forma un tilpums:

2.2.5.2. Makrodaļiņu filtra tips un konstrukcija:

2.2.5.3. Novietojums (standarta attālums izplūdes vadā):

2.2.5.4. Reģenerēšanas metodes vai sistēmas apraksts un/vai rasējums:

2.2.6. Citas sistēmas: ir/nav 9

2.2.6.1. Apraksts un darbība:

3. Degvielas padeve

3.1. Dīzeļmotoriem

3.1.1. Padeves sūknis

Spiediens[29]: kPa vai parametru diagramma 9:

3.1.2. Iesmidzināšanas sistēma

3.1.2.1. Sūknis

3.1.2.1.1. Marka(-as):

3.1.2.1.2. Tips(-i):

3.1.2.1.3. Padeve: mm3 10 uz vienu takti, motoram darbojoties ar apgriezieniem minūtē un pilnīgu iesmidzināšanu, vai raksturīga diagramma9;10:

Minēt izmantoto metodi: motorā/sūkņa stendā10

Ja izmanto padeves vadību, norādīt raksturīgo degvielas padevi un padeves spiedienu attiecībā pret motora apgriezieniem.

3.1.2.1.4. Iesmidzināšanas apsteidze

3.1.2.1.4.1. Iesmidzināšanas apsteidzes līkne[30]:

3.1.2.1.4.2. Statiskās iesmidzināšanas regulējums11:

3.1.2.2. Iesmidzināšanas cauruļu sistēma

3.1.2.2.1. Garums: mm

3.1.2.2.2. Iekšējais diametrs: mm

3.1.2.3. Smidzinātājs (-i).

3.1.2.3.1. Marka (-as):

3.1.2.3.2. Tips(-i):

3.1.2.3.3. Atvēršanas spiediens: kPa2

vai raksturīga diagramma11,[31]:

3.1.2.4. Regulators

3.1.2.4.1. Marka(-as):

3.1.2.4.2. Tips(-i):

3.1.2.4.3. Apgriezieni, kurus sasniedzot, iedarbojas ierobežotājs, ja ir pilna slodze:apgr./min

3.1.2.4.4. Maksimālie apgriezieni bez slodzes:apgr./min

3.1.2.4.5. Tukšgaitas apgriezieni:apgr./min

3.1.3. Aukstās palaišanas sistēma

3.1.3.1. Marka(-as):

3.1.3.2. Tips(-i):

3.1.3.3. Apraksts:

3.1.3.4. Palaišanas palīgierīce:

3.1.3.4.1. Marka:

3.1.3.4.2. Tips:

3.2. Ar gāzi darbināmiem motoriem[32]

3.2.1. Degviela: dabasgāze/LPG 1

3.2.2. Spiediena regulators(-i) vai tvaicētājs/spiediena regulators(-i) 1

3.2.2.1. Marka(-as):

3.2.2.2. Tips(-i):

3.2.2.3. Spiediena samazināšanas pakāpes:

3.2.2.4. Spiediens pēdējā pakāpē: minimālais kPa, maksimālais kPa

3.2.2.5. Galveno regulēšanas punktu skaits:

3.2.2.6. Tukšgaitas apgriezienu regulēšanas punktu skaits:

3.2.2.7. Sertifikācijas numurs saskaņā ar Direktīvu 1999/96/EK:

3.2.3. Degvielas padeves sistēma: ar jaucējagregātu/ar gāzes iesmidzināšanu/ar šķidruma iesmidzināšanu/ar tiešo iesmidzināšanu1

3.2.3.1. Maisījuma koncentrācijas regulēšana:

3.2.3.2. Sistēmas apraksts un/vai shēma un rasējumi:

3.2.3.3. Sertifikācijas numurs saskaņā ar Direktīvu 1999/96/EK:

3.2.4. Jaucējagregāts

3.2.4.1. Skaits:

3.2.4.2. Marka(-as):

3.2.4.3. Tips(-i):

3.2.4.4. Novietojums:

3.2.4.5. Regulēšanas iespējas:

3.2.4.6. Sertifikācijas numurs saskaņā ar Direktīvu 1999/96/EK:

3.2.5. Iesmidzināšana ar ieplūdes kolektoru

3.2.5.1. Iesmidzināšana: vienā punktā/vairākos punktos[33]

3.2.5.2. Iesmidzināšana: nepārtrauktā/sinhronā/secīgā14

3.2.5.3. Iesmidzināšanas iekārta

3.2.5.3.1. Marka(-as):

3.2.5.3.2. Tips(-i):

3.2.5.3.3. Regulēšanas iespējas:

3.2.5.3.4. Sertifikācijas numurs saskaņā ar Direktīvu 1999/96/EK:

3.2.5.4. Degvielas sūknis (ja ir):

3.2.5.4.1. Marka(-as):

3.2.5.4.2. Tips(-i):

3.2.5.4.3. Sertifikācijas numurs saskaņā ar Direktīvu 1999/96/EK:

3.2.5.5. Smidzinātājs

3.2.5.5.1. Marka(-as):

3.2.5.5.2. Tips(-i):

3.2.5.5.3. Sertifikācijas numurs saskaņā ar Direktīvu 1999/96/EK:

3.2.6. Tiešā iesmidzināšana

3.2.6.1. Degvielas sūknis/spiediena regulators14

3.2.6.1.1. Marka(-as):

3.2.6.1.2. Tips(-i):

3.2.6.1.3. Iesmidzināšanas regulējums:

3.2.6.1.4. Sertifikācijas numurs saskaņā ar Direktīvu 1999/96/EK:

3.2.6.2. Smidzinātājs(-i)

3.2.6.2.1. Marka(-as):

3.2.6.2.2. Tips(-i):

3.2.6.2.3. Atvēršanas spiediens vai raksturīga diagramma2[34]:

3.2.6.2.4. Sertifikācijas numurs saskaņā ar Direktīvu 1999/96/EK:

3.2.7. Elektroniskā vadības vienība (ECU)

3.2.7.1. Marka(-as):

3.2.7.2. Tips(-i):

3.2.7.3. Regulēšanas iespējas:

3.2.8. NGdegvielai atbilstīga iekārta

3.2.8.1. Iekārtas 1. variants

(tikai, apstiprinot motoru atbilstību vairāku specifisku sastāvu degvielām)

3.2.8.1.1. Degvielas sastāvs:

metāns (CH4): etāns (C2H6): propāns (C3H8): bāze: molu % bāze: molu % bāze: molu % min. molu % min. molu % min. molu % maks. molu % maks. molu % maks. molu %

butāns (C4H10): C5/C5+: skābeklis (O2): inertais (N2, He u.c.): bāze: molu % bāze: molu % bāze: molu % bāze: molu % min. molu % min. molu % min. molu % min. molu % maks. molu % maks. molu % maks. molu % maks. molu %

3.2.8.1.2. Smidzinātājs(-i)

3.2.8.1.2.1. Marka(-as):

3.2.8.1.2.2. Tips(-i):

3.2.8.1.3. Citi (pēc vajadzības)

3.2.8.2. Iekārtas 2. variants

(tikai, apstiprinot motoru atbilstību vairāku specifisku sastāvu degvielām)

4. Vārstu iestatījums

4.1. Maksimālais vārsta gājiens un atvēruma un aizvēruma leņķis attiecībā pret nāves punktiem vai līdzvērtīgi dati:

4.2. Atskaites un/vai iestatījuma diapazoni 1:

5. Aizdedzes sistēma (tikai dzirksteļaizdedzes motoriem)

5.1. Aizdedzes sistēmas tips: ar kopēju spoli un kontaktiem/ar atsevišķu spoli un kontaktiem/cits (norādīt)1

5.2. Aizdedzes vadības ierīce

5.2.1. Marka(-as):

5.2.2. Tips(-i):

5.3. Aizdedzes apsteidzes līkne/apsteidzes karte[35],[36]

5.4. Aizdedzes iestatījums17: grādi pirms TDC, ja apgriezienu skaits ir apgr./min

un kPa karte

5.5. Aizdedzes sveces

5.5.1. Marka(-as):

5.5.2. Tips(-i):

5.5.3. Atstarpes iestatījums: mm

5.6. Indukcijas spole(-es)

5.6.1. Marka(-as):

5.6.2. Tips(-i):

6. Aprīkojums, ko piedzen no motora

Motors testam jānodod kopā ar palīgierīcēm, kas vajadzīgas motora darbībai (piemēram, ventilatoru, ūdens sūkni u.c.) un kas norādītas Direktīvā 80/1269/EEK[37], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvas 97/211/EK[38] I pielikuma 5.1.1. iedaļu, un turpat noteiktajiem darbības nosacījumiem.

6.1. Palīgierīces, ar ko motors jāaprīko testēšanas nolūkā

Ja nav iespējams vai nav lietderīgi palīgierīces uzstādīt testēšanas stendā, tad jauda, ko tās absorbē, jānoteic un jāatskaita no visā darbības diapazonā testa ciklā izmērītās motora jaudas.

6.2. Palīgierīces, kas jānoņem no motora testēšanas nolūkā

Palīgierīces, kas vajadzīgas tikai transportlīdzekļa ekspluatācijai (piemēram, gaisa kompresors, gaisa kondicionēšanas sistēma u.c.), testēšanas nolūkā jānoņem. Ja palīgierīces nevar noņemt, tad jaudu, ko tās absorbē, drīkst noteikt un pieskaitīt motora jaudai, kura izmērīta visā darbības diapazonā testa ciklā.

7. Papildu informācija par testa nosacījumiem

7.1. Ziežeļļa

7.1.1. Marka:

7.1.2. Tips:

(norādīt eļļas procentus maisījumā, ja ziežeļļu un degvielu sajauc)

7.2. Ar motoru piedzenamais aprīkojums (pēc vajadzības)

Jauda, ko absorbē palīgierīces, jānoteic tikai:

- ja motors nav aprīkots ar palīgierīcēm, kas vajadzīgas motora darbībai, un/vai

- ja motors ir aprīkots ar palīgierīcēm, kas nav vajadzīgas motora darbībai.

7.2.1. Uzskaitījums un identifikācijas dati:

7.2.2. Jauda, ko absorbē atbilstīgi dažādiem norādītajiem motora apgriezieniem:

Aprīkojums Absorbētā jauda (kW), kas atbilst dažādiem motora apgriezieniem

Bez slodzes Ar maziem apgriezieniem Ar lieliem apgriezieniem A apgriezieni1 B apgriezieni1 C apgriezieni1 Standarta apgriezieni2

P(a)

Palīgierīces, kas vajadzīgas motora darbībai (jāatskaita no izmērītās motora jaudas), skatīt 6.1. iedaļā

P(b)

Palīgierīces, kas vajadzīgas motora darbībai (jāpieskaita izmērītajai motora jaudai), skatīt 6.2. iedaļu

1 ESC testā. 2 Tikai ETC testā.

8. Motora darbība.

8.1. Motora apgriezieni[39]

Mazi apgriezieni (nlo): apgriezieni minūtē

Lieli apgriezieni (nhi): apgr./min

ESCun ELRciklos

Bez slodzes apgr./min

Motora A apgriezieni:apgr./min

Motora B apgriezieni: apgr./min

Motora C apgriezieni:apgr./min

ETCciklā

Nominālie apgriezieni:apgr./min

8.2. Motora jauda kilovatos (ko mēra saskaņā ar Direktīvu 80/1269/EEK[40], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 97/21/EK[41])

Motora apgriezieni

Bez slodzes A apgriezieni1 B apgriezieni1 C apgriezieni1 Standarta apgriezieni2

P(m)

Testēšanas stendā izmērītā jauda

P(a)

Jauda, ko absorbē palīgierīces, kuras jāuzstāda testēšanas nolūkā (6.1. iedaļa)

- ja palīgierīces ir uzstādītas

- ja palīgierīces nav uzstādītas 0 0 0 0 0

P(b)

Jauda, ko absorbē palīgierīces, kuras jānoņem testēšanas nolūkā (6.2. iedaļa)

- ja palīgierīces ir uzstādītas

- ja palīgierīces nav uzstādītas 0 0 0 0 0

P(n)

Motora lietderīgā jauda = P(m)-P(a) + P(b)

1 ESC testā. 2 Tikai ETC testā.

8.3. Dinamometra iestatījumi (kW)

Dinamometra iestatījumiem ESCun ELRtestos un ETCtesta standarta ciklā jāpamatojas uz motora lietderīgo jaudu P(n), kas noteikta 8.2. iedaļā. Ieteicams motoru testēšanas stendā uzstādīt atbilstīgi lietderīgās jaudas iestatījumiem. Šajā gadījumā P(m) ir idents P(n). Ja ar šādiem nosacījumiem nav lietderīgi vai nav iespējams motoru darbināt atbilstīgi lietderīgās jaudas iestatījumiem, tad dinamometra iestatījumi jākoriģē atbilstīgi lietderīgās jaudas iestatījumiem pēc formulas še iepriekš.

8.3.1. ESC un ELR testi

Dinamometra iestatījumi jāaprēķina pēc formulas, kas ir III pielikuma 1. papildinājuma 1.2. iedaļā.

Motora apgriezieni

Procentuālā slodze Bez slodzes Motora A apgriezieni Motora B apgriezieni Motora C apgriezieni

10

25

50

75

100

8.3.2. ETC tests

Ja motors nav testēts lietderīgās jaudas nosacījumos, tad motora izgatavotājam jāiesniedz un tehniskajam dienestam jāapstiprina korekcijas formula, pēc kuras izmērīto jaudu vai izmērīto cikla darbu, kas noteikts saskaņā ar III pielikuma 2. papildinājuma 2. iedaļu, pārrēķina lietderīgajā jaudā vai lietderīgajā cikla darbā visā cikla darbības diapazonā.

2. papildinājums

MOTORU SAIMES GALVENIE PARAMETRI

1. Kopējie parametri:

1.1. Sadedzes cikls:

1.2. Dzesētājvide:

1.3. Cilindru skaits[42]:

1.4. Atsevišķu cilindru darba tilpums:

1.5. Gaisa ieplūdes metode:

1.6. Degkameras tips/konstrukcija:

1.7. Vārsti un atveres: konfigurācija, izmērs un skaits:

1.8. Degvielas padeves sistēma:

1.9. Aizdedzes sistēma (gāzes motoriem):

1.10. Dažādas funkcijas:

- uzpūtes dzesēšanas sistēma 1:

- izplūdes gāzu recirkulācija 1:

- ūdens iesmidzināšana/emulģēšana 1:

- gaisa iesmidzināšana 1:

1.11. Izplūdes pēcapstrāde 1:

Pierādījums identai (vai mazākajai standarta motora gadījumā) attiecībai: sistēmas kapacitāte pret degvielas padevi virzuļa gājienam, ievērojot diagrammas numuru(-us):

2. Motoru saimes apraksts:

2.1. Dīzeļmotoru saimes nosaukums:

2.1.1. Šīs saimes motoru specifikācija:

Standarta motors

Motora tips

Cilindru skaits

Nominālais apgriezienu skaits (apgr./min)

Degvielas padeve virzuļa gājienam (mm3)

Nominālā lietderīgā jauda (kW)

Apgriezienu skaits maksimālajā griezes momentā (apgr./min)

Degvielas padeve virzuļa gājienam (mm3)

Maksimālais griezes moments (Nm)

Mazākais tukšgaitas apgriezienu skaits (apgr./min.)

Cilindra darba tilpums (standarta motora %) 100

2.2. Gāzes motoru saimes nosaukums:

2.2.1. Šīs saimes motoru specifikācija:

Standarta motors

Motora tips

Cilindru skaits

Nominālais apgriezienu skaits (apgr./min)

Degvielas padeve virzuļa gājienam (mm3)

Nominālā lietderīgā jauda (kW)

Apgriezienu skaits maksimālajā griezes momentā (apgr./min)

Degvielas padeve virzuļa gājienam (mm3)

Maksimālais griezes moments (Nm)

Mazākais tukšgaitas apgriezienu skaits (apgr./min.)

Cilindra darba tilpums (standarta motora %) 100

Aizdedzes iestatījums

EGR plūsma

Gaisa sūknis ir/nav

Gaisa sūkņa faktiskais caurplūdums

3. papildinājums

VIENAS MOTORU SAIMES MOTORA TIPA GALVENIE PARAMETRI[43]

1. Motora apraksts

1.1. Izgatavotājs:

Motora kods, ko piešķir izgatavotājs:

1.3. Cikls: četrtaktu/divtaktu[44]

1.4. Cilindru skaits un novietojums:

1.4.1. Cilindra diametrs: mm

1.4.2. Virzuļa gājiens: mm

1.4.3. Cilindru darbības secība:

1.5. Motora darba tilpums: cm3

1.6. Tilpuma kompresijas pakāpe[45]:

1.7. Degkameras un virzuļa galvas rasējums(-i):

1.8. Ieplūdes un izplūdes atveru minimālais šķērsgriezuma laukums:cm2

1.9. Tukšgaitas apgriezieni: min-1

1.10. Maksimālā lietderīgā jauda: kW, kas atbilst apgriezieniem min-1

1.11. Maksimālie atļautie motora apgriezieni: min-1

1.12. Maksimālais lietderīgais griezes moments: Nm, kas atbilst apgriezieniem min-1.

1.13. Iekšdedzes sistēma: kompresijaizdedze/dzirksteļaizdedze2

1.14. Degviela: dīzeļdegviela/LPG/NG-H/NG-L/NG-HL2.

1.15. Dzesēšanas sistēma

1.15.1. Ar šķidrumu

1.15.1.1. Šķidruma raksturojums:

1.15.1.2. Cirkulācijas sūknis: ir/nav3

1.15.1.3. Raksturojums vai marka(-as) un tips(-i) (ja ir):

1.15.1.4. Piedziņas pārnesumskaitlis (pēc vajadzības):

1.15.2. Ar gaisu

1.15.2.1. Ventilators: ir/nav[46]

1.15.2.2. Raksturojums vai marka(-as) un tips(-i) (ja ir):

1.15.2.3. Piedziņas pārnesumskaitlis (pēc vajadzības):

1.16. Izgatavotāja atļautā temperatūra

1.16.1. Dzesēšana ar šķidrumu: maksimālā izplūdes temperatūra: K

1.16.2. Dzesēšana ar gaisu: Atskaites punkts:

Maksimālā temperatūra atskaites punktā: K

1.16.3. Maksimālā gaisa temperatūra ieplūdes starpdzesētāja izplūdes atverē (pēc vajadzības):

K

1.16.4. Maksimālā izplūdes temperatūra izplūdes caurulē(-ēs), tieši blakus izplūdes kolektora ārējam atlokam(-iem) vai turbokompresoram(-iem): K

1.16.5. Degvielas temperatūra: minimālā: K, maksimālā: K

dīzeļmotoriem degvielas sūkņa ieplūdes atverē, ar NG darbināmo motoru spiediena regulatora pēdējā posmā.

1.16.6. Degvielas spiediens: minimālais: kPa, maksimālais: kPa

spiediena regulatora pēdējā posmā, tikai ar NGdarbināmiem motoriem.

1.16.7. Ziežeļļas temperatūra: minimālā: K, maksimālā: K

1.17. Uzpūtes iekārta: ir/nav1

1.17.1. Marka:

1.17.2. Tips:

1.17.3. Sistēmas apraksts (piemēram, maksimālais uzpūtes spiediens, izlaišanas vārsts, ja vajadzīgs).

1.17.4. Starpdzesētājs: ir/nav[47]

1.18. Ieplūdes sistēma

Pieļaujamais maksimālais ieplūdes retinājums, kas atbilst motora nominālajiem apgriezieniem un 100 % slodzei, kas norādīta Direktīvā 80/1269/EEK[48], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 97/21/EK[49], un turpat noteiktajiem darbības nosacījumiem:

kPa

1.19. Izplūdes sistēma

Pieļaujamais maksimālais izplūdes pretspiediens, kas atbilst motora nominālajiem apgriezieniem un 100 % slodzei, kas norādīta Direktīvā 80/1269/EEK[50], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 97/21/EK8:

kPa

Izplūdes sistēmas tilpums: cm3.

2. Pasākumi gaisa piesārņojuma samazināšanai

2.1. Ierīce kartera gāzu pārstrādei (apraksts un rasējumi):

2.2. Papildu piesārņojuma novēršanas ierīces (ja ir un ja uz tām neattiecas cita pozīcija):

2.2.1. Katalītiskais pārveidotājs: ir/nav[51].

2.2.1.1. Katalītisko pārveidotāju un elementu skaits:

2.2.1.2. Katalītiskā pārveidotāja izmēri, forma un tilpums:

2.2.1.3. Katalītiskās darbības veids:

2.2.1.4. Kopējais dārgmetālu saturs:

2.2.1.5. Relatīvā koncentrācija:

2.2.1.6. Substrāts (struktūra un viela):

2.2.1.7. Elementa blīvums:

2.2.1.8. Katalītiskā pārveidotāja korpusa veids:

2.2.1.9. Katalītiskā pārveidotāja(-u) novietojums (vieta izplūdes vadā un standarta attālums):

2.2.2. Skābekļa devējs: ir/nav10

2.2.2.1. Tips:

2.2.3. Gaisa iesmidzināšana: ir/nav10

2.2.3.1. Tips (ar gaisa impulsu, ar gaisa sūkni u.tml.):

2.2.4. EGR: ir/nav10

2.2.4.1. Parametri (caurplūdums u.c.):

2.2.5. Makrodaļiņu filtrs: ir/nav[52]

2.2.5.1. Makrodaļiņu filtra izmēri, forma un tilpums:

2.2.5.2. Makrodaļiņu filtra tips un konstrukcija:

2.2.5.3. Novietojums (standarta attālums izplūdes vadā):

2.2.5.4. Reģenerēšanas metodes vai sistēmas apraksts un/vai rasējums:

2.2.6. Citas sistēmas: ir/nav 11

2.2.6.1. Apraksts un darbība:

3. Degvielas padeve

3.1. Dīzeļmotoriem

3.1.1. Padeves sūknis

Spiediens[53]: kPa vai raksturīga diagramma 11:

3.1.2. Iesmidzināšanas sistēma

3.1.2.1. Sūknis

3.1.2.1.1. Marka(-as):

3.1.2.1.2. Tipi(-i):

3.1.2.1.3. Padeve: mm3 12 uz vienu takti, motoram darbojoties ar apgriezieniem minūtē un pilnīgu iesmidzināšanu, vai raksturīga diagramma1;2:

Minēt izmantoto metodi: motorā/sūkņa stendā11

Ja izmanto padeves vadību, norādīt raksturīgo degvielas padevi un padeves spiedienu attiecībā pret motora apgriezieniem.

3.1.2.1.4. Iesmidzināšanas apsteidze

3.1.2.1.4.1. Iesmidzināšanas apsteidzes līkne12:

3.1.2.1.4.2. Statiskās iesmidzināšanas regulējums12:

3.1.2.2. Iesmidzināšanas cauruļu sistēma

3.1.2.2.1. Garums: mm

3.1.2.2.2. Iekšējais diametrs: mm

3.1.2.3. Smidzinātājs.

3.1.2.3.1. Marka(-as):

3.1.2.3.2. Tipi(-i):

3.1.2.3.3. Atvēršanas spiediens: kPa2 vai raksturīga diagramma[54]:

3.1.2.4. Regulators

3.1.2.4.1. Marka(-as):

3.1.2.4.2. Tipi(-i):

3.1.2.4.3. Apgriezieni, kurus sasniedzot, iedarbojas ierobežotājs, ja ir pilna slodze:apgr./min

3.1.2.4.4. Maksimālie apgriezieni bez slodzes:apgr./min

3.1.2.4.5. Tukšgaitas apgriezieni:apgr./min

3.1.3. Aukstās palaišanas sistēma

3.1.3.1. Marka(-as):

3.1.3.2. Tipi(-i):

3.1.3.3. Apraksts:

3.1.3.4. Palaišanas palīgierīce:

3.1.3.4.1. Marka:

3.1.3.4.2. Tipi:

3.2. Ar gāzi darbināmiem motoriem13

3.2.1. Degviela: dabasgāze/LPG[55]

3.2.2. Spiediena regulators vai tvaicētājs/spiediena regulators14

3.2.2.1. Marka(-as):

3.2.2.2. Tipi(-i):

3.2.2.3. Spiediena samazināšanas pakāpes:

3.2.2.4. Spiediens pēdējā pakāpē: minimālais: kPa, maksimālais: kPa

3.2.2.5. Galveno regulēšanas punktu skaits:

3.2.2.6. Tukšgaitas apgriezienu regulēšanas punktu skaits:

3.2.2.7. Sertifikācijas numurs saskaņā ar Direktīvu 1999/96/EK:

3.2.3. Degvielas padeves sistēma: ar jaucējagregātu/ar gāzes iesmidzināšanu/ar šķidruma iesmidzināšanu/ar tiešo iesmidzināšanu[56]

3.2.3.1. Maisījuma koncentrācijas regulēšana:

3.2.3.2. Sistēmas apraksts un/vai shēma un rasējumi:

3.2.3.3. Sertifikācijas numurs saskaņā ar Direktīvu 1999/96/EK:

3.2.4. Jaucējagregāts

3.2.4.1. Skaits:

3.2.4.2. Marka(-as):

3.2.4.3. Tipi(-i):

3.2.4.4. Novietojums:

3.2.4.5. Regulēšanas iespējas:

3.2.4.6. Sertifikācijas numurs saskaņā ar Direktīvu 1999/96/EK:

3.2.5. Iesmidzināšana ar ieplūdes kolektoru

3.2.5.1. Iesmidzināšana: vienā punktā/vairākos punktos 15

3.2.5.2. Iesmidzināšana: nepārtrauktā/sinhronā/secīgā 15

3.2.5.3. Iesmidzināšanas iekārta

3.2.5.3.1. Marka(-as):

3.2.5.3.2. Tipi(-i):

3.2.5.3.3. Regulēšanas iespējas:

3.2.5.3.4. Sertifikācijas numurs saskaņā ar Direktīvu 1999/96/EK:

3.2.5.4. Degvielas sūknis (ja ir):

3.2.5.4.1. Marka(-as):

3.2.5.4.2. Tipi(-i):

3.2.5.4.3. Sertifikācijas numurs saskaņā ar Direktīvu 1999/96/EK:

3.2.5.5. Smidzinātājs.

3.2.5.5.1. Marka(-as):

3.2.5.5.2. Tipi(-i):

3.2.5.5.3. Sertifikācijas numurs saskaņā ar Direktīvu 1999/96/EK:

3.2.6. Tiešā iesmidzināšana

3.2.6.1. Degvielas sūknis/spiediena regulators[57]

3.2.6.1.1. Marka(-as):

3.2.6.1.2. Tipi(-i):

3.2.6.1.3. Iesmidzināšanas regulējums:

3.2.6.1.4. Sertifikācijas numurs saskaņā ar Direktīvu 1999/96/EK:

3.2.6.2. Smidzinātājs

3.2.6.2.1. Marka(-as):

3.2.6.2.2. Tipi(-i):

3.2.6.2.3. Atvēršanas spiediens vai raksturīga diagramma[58]:

3.2.6.2.4. Sertifikācijas numurs saskaņā ar Direktīvu 1999/96/EK:

3.2.7. Elektroniskā vadības vienība(ECU)

3.2.7.1 Marka(-as):

3.2.7.2. Tipi(-i):

3.2.7.3. Regulēšanas iespējas:

3.2.8. NGdegvielai atbilstīga iekārta

3.2.8.1. Smidzinātāja 1. variants

(tikai, apstiprinot motoru atbilstību vairāku specifisku sastāvu degvielām)

3.2.8.1.1. Degvielas sastāvs:

metāns (CH4): bāze: molu % min. molu % maks. molu %

etāns (C2H6): bāze: molu % min. molu % maks. molu %

propāns (C3H8): bāze: molu % min. molu % maks. molu %

butāns (C4H10): bāze: molu % min. molu % maks. molu %

C5/C5+: bāze: molu % min. molu % maks. molu %

skābeklis (O2) bāze: molu % min. molu % maks. molu %

inertā gāze (N2, He u.c.) bāze: molu % min. molu % maks. molu %

3.2.8.1.2. Smidzinātājs

3.2.8.1.2.1. Marka(-as):

3.2.8.1.2.2. Tipi(-i):

3.2.8.1.3. Citi (pēc vajadzības)

3.2.8.2. Smidzinātāja 2. variants

(tikai, apstiprinot motoru atbilstību vairāku specifisku sastāvu degvielām)

4. Vārstu iestatījums

4.1. Maksimālais vārsta gājiens un atvēruma un aizvēruma leņķis attiecībā pret nāves punktiem vai līdzvērtīgi dati.

4.2. Atskaites un/vai iestatījuma diapazoni[59]:

5. Aizdedzes sistēma (tikai dzirksteļaizdedzes motoriem)

5.1. Aizdedzes sistēmas tips: ar kopēju spoli un kontaktiem/ar atsevišķu spoli un kontaktiem/cits (norādīt)1

5.2. Aizdedzes vadības ierīce

5.2.1. Marka(-as):

5.2.2. Tipi(-i):

5.3. Aizdedzes apsteidzes līkne/apsteidzes karte18;[60].

5.4. Aizdedzes iestatījums 19: grādi pirms TDC, ja apgriezienu skaits ir apgriezieni minūtē un MAP kPa.

5.5. Aizdedzes sveces

5.5.1. Marka(-as):

5.5.2. Tipi(-i):

5.5.3. Atstarpes iestatījums: mm

5.6. Indukcijas spole

5.6.1. Marka(-as):

5.6.2. Tipi(-i):

4. papildinājums

AR MOTORU SAISTĪTO TRANSPORTLĪDZEKĻA DAĻU PARAMETRI

1. Ieplūdes sistēmas retinājums, kas atbilst motora nominālajiem apgriezieniem un 100 % slodzei: kPa.

2. Izplūdes sistēmas pretspiediens, kas atbilst motora nominālajiem apgriezieniem un 100 % slodzei: kPa.

3. Izplūdes sistēmas tilpums: cm3

4. Jauda, ko absorbē palīgierīces, kuras vajadzīgas motora darbībai un kas norādītas Direktīvā 80/1269/EEK[61], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvas 97/21/EK[62] I pielikuma 5.1.1. iedaļu, turpat noteiktajos darbības nosacījumos.

Aprīkojums Absorbētā jauda (kW), kas atbilst dažādiem motora apgriezieniem

bez slodzes Mazi apgriezieni Lieli apgriezieni A apgriezieni1 B apgriezieni1 C apgriezieni1 Nominālie apgriezieni2

P(a)

Palīgierīces, kas vajadzīgas motora darbībai (jāatskaita no izmērītās motora jaudas), skatīt I papildinājuma 6.1. iedaļā

1 ESC testā. 2 Tikai ETC testā.

III PIELIKUMS

TESTA PROCEDŪRA

1. IEVADS

1.1. Šajā pielikumā aprakstīts, kā testējamajiem motoriem noteic gāzveida un daļiņas saturošu sastāvdaļu un dūmu emisiju. Ir aprakstīti trīs testa cikli, ko piemēro saskaņā ar I pielikuma 6.2. iedaļas noteikumiem:

- ESC, kas sastāv no 13 vienmērīgas darbības režīmiem,

- ELR, kas sastāv no testiem ar īslaicīgām slodzes pakāpēm atbilstīgi dažādiem apgriezieniem; šie testi ir vienas testa procedūras neatņemamas sastāvdaļas un tās izdara vienlaicīgi/vienā paņēmienā,

- ETC,kas sastāv no secīgiem īslaicīgiem vienas sekundes ekspluatācijas pārejas režīmiem.

1.2. Testē motoru, kas uzmontēts izmēģinājumu stendam un savienots ar dinamometru.

1.3. Mērīšanas princips

Pie mērāmajiem motora izplūdes gāzu emisijas pieder gāzveida sastāvdaļas (oglekļa oksīds, kopējie ogļūdeņraži dīzeļmotoriem tikai ESC testā; ogļūdeņraži, izņemot metānu, dīzeļmotoriem un gāzes motoriem tikai ETCtestā; metāns gāzes motoriem tikai ETC testā un slāpekļa oksīdi), makrodaļiņas (tikai dīzeļmotoriem) un dūmi (dīzeļmotoriem tikai ELRtestā). Turklāt oglekļa dioksīdu bieži izmanto par marķiergāzi, lai noteiktu atšķaidījuma pakāpi daļējas un pilnas plūsmas atšķaidīšanas sistēmā. Saskaņā ar labu inženierijas praksi oglekļa dioksīda vispārīgais mērījums ir lielisks līdzeklis mērīšanas problēmu atklāšanai testā.

1.3.1. ESC tests

Paredzētajos iesildīta motora dažādajos ekspluatācijas apstākļos iepriekšminēto izplūdes gāzu emisijas daudzumus nepārtraukti pārbauda, ņemot paraugu no neapstrādātas izplūdes gāzes. Testa cikls sastāv no vairākiem apgriezienu un jaudas režīmiem, kas atbilst tipiskajam dīzeļmotoru ekspluatācijas diapazonam. Katrā režīmā noteic katras gāzveida piesārņotāja koncentrāciju, izplūdes gāzu plūsmu un jaudu un sver mērījumu vērtības. Makrodaļiņu paraugu atšķaida ar kondicionētu apkārtējo gaisu. Visā testā ņem vienu paraugu, ko sakrāj piemērotos filtros. Katras piesārņotāja emisiju gramos uz kilovatstundu aprēķina, kā aprakstīts šā pielikuma 1. papildinājumā. Turklāt slāpekļa oksīdus mēra trijās testa stadijās kontroles diapazonā, ko izraugās tehniskais dienests[63], un mērījumu vērtības salīdzina ar vērtībām, kuras aprēķinātas pēc tiem testa cikla režīmiem, kas attiecas uz izraudzītajām testa stadijām. NOx kontroles tests nodrošina motora emisijas kontroles efektivitāti motora tipiskajā ekspluatācijas diapazonā.

1.3.2. ELR tests

Paredzētā slodzes izturības testā ar dūmmēru noteic iesildīta motora dūmus. Testā motoru noslogo ar nemainīgiem apgriezieniem no 10 % līdz 100 % slodzes atbilstīgi trijiem dažādiem motora apgriezieniem. Papildus piemēro vienu slodzes pakāpi, ko izvēlas tehniskais dienests[64], un tās vērtību salīdzina ar iepriekšējo slodzes pakāpju vērtībām. Dūmu maksimumu noteic, izmantojot vidējā noteikšanas algoritmu, kā aprakstīts šā pielikuma 1. papildinājumā.

1.3.3. ETC tests

Paredzētā īslaicīgā iesildīta motora ekspluatācijas testa ciklā, kurā apstākļi ir līdzīgi tiem ceļa apstākļiem, kādos ekspluatē lieljaudas motorus, kas uzstādīti kravas automašīnās un autobusos, iepriekšminētos piesārņotājus pārbauda pēc kopējo izplūdes gāzu atšķaidīšanas ar kondicionētu gaisu. Izmantojot motora griezes momenta un apgriezienu atgriezeniskās saites signālus, ko dod motora dinamometrs, jaudu integrē attiecībā pret cikla laiku, un rezultāts rāda motora padarīto darbu ciklā. NOx un HC koncentrāciju ciklā noteic, integrējot analizatora signālu. CO, CO2 un NMHC koncentrāciju var noteikt, integrējot analizatora signālu vai ņemot paraugu no filtra. Makrodaļiņu samērīgu paraugu sakrāj piemērotos filtros. Atšķaidītu izplūdes gāzu caurplūdumu ciklā noteic, lai aprēķinātu piesārņotāju masas emisijas vērtības. Masas emisijas vērtības attiecina pret motora darbu, lai iegūtu katra piesārņotāja gramus kilovatstundā, kā aprakstīts šā pielikuma 2. papildinājumā.

2. TESTA NOSACĪJUMI

2.1. Motora testa nosacījumi

2.1.1. Izmēra motora ieplūdes gaisa absolūto temperatūru (Ta), kas izteikta kelvinos, un sausas atmosfēras spiedienu (ps), kurš izteikts kPa, un F parametru noteic saskaņā ar šādiem noteikumiem:

a) dīzeļmotoriem:

Dabiskas velkmes un mehāniskas kompresijas motoriem:

F = [pic]

Turbokompresoru motoriem ar ieplūdes gaisa dzesēšanu vai bez tās:

F = [pic]

b) gāzes motoriem:

F = [pic]

2.1.2. Testa derīgums

Lai testu atzītu par derīgu, F parametram jābūt:

0,96 ( F ( 1,06

2.2. Motori ar uzpūtes gaisa dzesēšanu

Uzpūtes gaisa temperatūra jāreģistrē, un, kad apgriezieni atbilst deklarētajai maksimālajai jaudai un pilnai slodzei, tad tai jābūt ( 5 K robežās no uzpūtes gaisa temperatūras, kas norādīta II pielikuma 1. papildinājuma 1.16.3. iedaļā. Dzesētājvides temperatūrai jābūt vismaz 293 K (20 °C).

Izmantojot testa ceha sistēmu vai ārējo ventilatoru, saspiestā gaisa temperatūrai jābūt ( 5 K robežās no maksimālās saspiestā gaisa temperatūras, kas II pielikuma 1. papildinājuma 1.16.3. iedaļā norādīta atbilstīgi apgriezieniem, kuri atbilst deklarētajai maksimālajai jaudai un pilnai slodzei. Uzpūtes gaisa dzesētāja iestatījumu, kas atbilst iepriekšminētajiem nosacījumiem, testa ciklā nemaina.

2.3. Motora gaisa ieplūdes sistēma

Motora gaisa ieplūdes sistēmai piemēro gaisa ieplūdes ierobežojumu ( 100 Pa no augšējās robežas, motoram darbojoties ar apgriezieniem, kas atbilst deklarētajai maksimālajai jaudai un pilnai slodzei.

2.4. Motora izplūdes sistēma

Izplūdes sistēmā izmanto izplūdes pretspiedienu, kura augšējā robeža ir 1000 Pa, motoram darbojoties ar apgriezieniem, kas atbilst deklarētajai maksimālajai jaudai un pilnai slodzei, un tilpumam 40 % robežās no izgatavotāja norādītā. Var izmantot testa ceha sistēmu, ja tā nodrošina motora faktiskās ekspluatācijas apstākļus. Izplūdes sistēmai jāatbilst III pielikuma 4. papildinājuma 3.4. iedaļas un V pielikuma 2.2.1. iedaļas EP un 2.3.1. iedaļas EP prasībām, kas attiecas uz izplūdes gāzu paraugu ņemšanu.

Ja motors ir aprīkots ar izplūdes pēcapstrādes ierīci, tad izplūdes caurules diametram faktiski jābūt vienādam vismaz ar četrkāršu to caurules diametru, kurš ir augšpus vietas, kur sākas ieplūde izplešanās posmā, kurā ir pēcapstrādes ierīce. Attālumam no izplūdes kolektora atloka vai turbokompresora izplūdes atveres līdz izplūdes pēcapstrādes ierīcei jābūt vienādam ar attiecīgo attālumu transportlīdzekļa konfigurācijā vai ar izgatavotāja norādīto. Izplūdes pretspiedienam vai ierobežojumam jāatbilst tiem pašiem iepriekšminētajiem kritērijiem, un to var regulēt ar vārstu. Maketa testos un motora kartēšanā pēcapstrādes trauku var noņemt un aizstāt ar līdzvērtīgu trauku, kurā ir neaktīvs katalizatora nesējs.

2.5. Dzesēšanas sistēma

Motora dzesēšanas sistēmai jābūt pietiekami jaudīgai, lai nodrošinātu normālu motora darba temperatūru, ko noteicis izgatavotājs.

2.6. Ziežeļļa

Testā lietojamās ziežeļļas specifikācijas reģistrē un uzrāda kopā ar testa rezultātiem, kā norādīts II pielikuma 1. papildinājuma 7.1. iedaļā.

2.7. Degviela

Degviela ir IV pielikumā norādītā standarta degviela.

Degvielas temperatūra un mērījumu punkts II pielikuma 1. papildinājuma 1.16.5. iedaļā noteiktajās robežās jānorāda izgatavotājam. Degvielas temperatūra nedrīkst būt zemāka par 306 K (33 °C).

Ja nav norādīts citādi, tad degvielas ieplūdē tai jābūt 311 K 5 K (38 °C 5 °C).

Ar NG un LPG darbināmos motoros degvielas temperatūrai un mērīšanas punktam jābūt II pielikuma 1. papildinājuma 1.16.5. iedaļā noteiktajās robežās vai II pielikuma 3. papildinājuma 1.16.5. iedaļā noteiktajās robežās, ja motors nav standarta motors.

2.8. Izplūdes pēcapstrādes sistēmu testēšana

Ja motors ir aprīkots ar izplūdes pēcapstrādes sistēmu, tad testa ciklā izmērītajai emisijai reprezentatīvi jāraksturo emisija dabā. Ja to nevar sasniegt vienā testa ciklā (piemēram, attiecībā uz makrodaļiņu filtriem ar periodisku reģenerāciju), tad izpilda vairākus testa ciklus un noteic un/vai sver vidējo rezultātu. Par konkrēto procedūru motora izgatavotājs un tehniskais dienests vienojas, pamatojoties uz labu inženiervērtējumu.

1. papildinājums

ESCUN ELRTESTA CIKLI

1. MOTORA UN DINAMOMETRA IESTATĪJUMI

1.1. Motora A, B un C apgriezienu noteikšana

Izgatavotājs motora A, B un C apgriezienus deklarē saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

Lielos apgriezienus nhi noteic, aprēķinot 70 % deklarētās maksimālās lietderīgās jaudas P(n), kā noteikts II pielikuma 1. papildinājuma 8.2. iedaļā. Lielākie motora apgriezieni ar šo jaudas vērtību uz jaudas līknes ir nhi.

Mazos apgriezienus nlo noteic, aprēķinot 50 % deklarētās maksimālās lietderīgās jaudas P(n), kā noteikts II pielikuma 1. papildinājuma 8.2. iedaļā. Mazākie motora apgriezieni ar šo jaudas vērtību uz jaudas līknes ir nlo.

Motora A, B un C apgriezienus aprēķina šādi:

motora A apgriezieni = nlo + 25% (nhi - nlo),

motora B apgriezieni = nlo + 50% (nhi - nlo),

motora C apgriezieni = nlo + 75% (nhi - nlo).

Motora A, B un C apgriezienus var pārbaudīt ar vienu no šīm metodēm:

a) apstiprinot motora jaudu saskaņā ar Direktīvu 80/1269/EEK, lai precīzi noteiktu nhi un nlo, izdara mērījumus papildu testa punktos. Maksimālo jaudu, nhi un nlo noteic pēc jaudas līknes un motora A, B un C apgriezienus aprēķina saskaņā ar iepriekšminētajiem noteikumiem;

b) motoru kartē pa visu jaudas līkni no maksimālās jaudas apgriezieniem bez slodzes līdz brīvgaitas apgriezieniem, izmantojot vismaz 5 mērījumu punktus uz 1000 apgriezieniem minūtē un mērījumu punktus ( 50 apgriezieni minūtē ar deklarētās maksimālās jaudas apgriezieniem. Maksimālo jaudu, nhi un nlo noteic pēc šīs kartēšanas līknes un motora A, B un C apgriezienus aprēķina saskaņā ar iepriekšminētajiem noteikumiem.

Ja izmērītie motora A, B un C apgriezieni ir ( 3 % robežās no izgatavotāja deklarētajiem motora apgriezieniem, tad deklarētos motora apgriezienus izmanto emisijas testā. Ja kādu motora apgriezienu pielaide ir pārsniegta, tad emisijas testā izmanto izmērītos motora apgriezienus.

1.2. Dinamometra iestatījumu noteikšana

Pilnas jaudas griezes līkni noteic eksperimentējot, lai aprēķinātu griezes vērtības, kas atbilst norādītajiem testa režīmiem saskaņā ar lietderības nosacījumiem, kas norādīti II pielikuma 1. papildinājuma 8.2. iedaļā. Pēc vajadzības ņem vērā jaudu, ko absorbē aprīkojums, kuru piedzen ar motoru. Dinamometra iestatījumu katram testa režīmam aprēķina pēc formulas:

s = P(n) ( [pic] , ja testē lietderības nosacījumos,

s = P(n) ( [pic] + (P(a) - P(b)), ja netestē lietderības nosacījumos, kur:

s = dinamometra iestatījums, kW,

P(n) = motora lietderīgā jauda, kas norādīta II pielikuma 1. papildinājuma 8.2. iedaļā, kW,

L = procentuālā slodze, kas norādīta 2.7.1. iedaļā, %,

P(a) = jauda, ko absorbē palīgierīces, ar kurām motors jāaprīko, kā norādīts II pielikuma 1. papildinājuma 6.1. iedaļā,

P(b) = jauda, ko absorbē palīgierīces, kuras jānoņem, kā norādīts II pielikuma 1. papildinājuma 6.2. iedaļā.

2. ESCTESTS

Pēc izgatavotāja lūguma motora un izplūdes sistēmas kondicionēšanai pirms mērīšanas cikla var izdarīt maketa testu.

2.1. Paraugu ņemšanas filtru sagatavošana

Vismaz vienu stundu pirms testa katru filtru (pāri) ieliek slēgtā, bet ne hermētiski slēgtā Petri traukā un ieliek svaru telpā stabilizēšanai. Stabilizēšanas beigās katru filtru (pāri) nosver un reģistrē taras masu. Pēc tam filtru (pāri) glabā slēgtā Petri traukā vai hermētiski noslēgtā filtru turētājā, līdz tas vajadzīgs testam. Ja filtru (pāri) nelieto astoņas stundas pēc izņemšanas no svaru telpas, tas pirms lietošanas jākondicionē un jānosver vēlreiz.

2.2. Mēraparatūras uzstādīšana

Ierīces un paraugu ņemšanas zondes uzstāda pēc vajadzības. Ja izplūdes gāzu atšķaidīšanai izmanto pilnas plūsmas atšķaidīšanas sistēmu, izplūdes cauruli pievieno sistēmai.

2.3. Atšķaidīšanas sistēmas un motora palaišana

Atšķaidīšanas sistēmu un motoru palaiž un iesilda, līdz visas temperatūras un spiedieni maksimālās jaudas apstākļos nostabilizējas saskaņā ar izgatavotāja ieteikumu un labu inženierijas praksi.

2.4. Makrodaļiņu paraugu ņemšanas sistēmas palaišana

Makrodaļiņu paraugu ņemšanas sistēmu palaiž un darbina apvadā. Atšķaidīšanas gaisa makrodaļiņu fona koncentrāciju var noteikt, laižot atšķaidīšanas gaisu cauri makrodaļiņu filtriem. Ja lieto filtrētu atšķaidīšanas gaisu, tad vienu mērījumu var izdarīt pirms vai pēc testa. Ja atšķaidīšanas gaiss nav filtrēts, tad mērījumus var izdarīt cikla sākumā un beigās un noteikt to vidējo vērtību.

2.5. Atšķaidījuma pakāpes regulēšana

Atšķaidīšanas gaisam jābūt tādam, lai atšķaidītu izplūdes gāzu temperatūra, ko mēra tieši pirms pirmējās filtrēšanas, nevienā režīmā nepārsniedz 325 K (52 C). Atšķaidījuma pakāpe (q) nedrīkst būt mazāka par 4.

Sistēmām, kurās atšķaidīšanas pakāpes kontroles nolūkā mēra CO2 vai NOx koncentrāciju, CO2 vai NOx saturs atšķaidīšanas gaisā jāmēra katra testa sākumā un beigās. Pirms un pēc testa atšķaidīšanas gaisa fona CO2 vai NOx koncentrācijas mērījumi attiecīgi nedrīkst atšķirties vairāk par 100 ppm vai 5 ppm.

2.6. Analizatoru pārbaude

Emisijas analizatorus nostāda uz nulli un pārbauda.

2.7. Testa cikls

2.7.1.Dinamometra darbībai uz testa motora piemēro šādu 13-režīmu ciklu:

Režīma numurs Motora apgriezieni Procentuālā slodze Svēruma koeficients Režīma ilgums

1 Tukšgaitas 0,15 4 minūtes

2 A 100 0,08 2 minūtes

3 B 50 0,10 2 minūtes

4 B 75 0,10 2 minūtes

5 A 50 0,05 2 minūtes

6 A 75 0,05 2 minūtes

7 A 25 0,05 2 minūtes

8 B 100 0,09 2 minūtes

9 B 25 0,10 2 minūtes

10 C 100 0,08 2 minūtes

11 C 25 0,05 2 minūtes

12 C 75 0,05 2 minūtes

13 C 50 0,05 2 minūtes

2.7.2. Testa secība

Sāk testu. Testu izdara tādā režīmu numuru kārtībā, kāda noteikta 2.7.1. iedaļā.

Motors noteikto laiku jādarbina katrā režīmā, motora apgriezienu un slodzes maiņas pabeidzot pirmajās 20 sekundēs. Norādītos apgriezienus uztur 50 apgriezienu robežās minūtē, un norādīto griezes momentu uztur 2 % robežās no testa apgriezienu maksimālā griezes momenta,

Pēc izgatavotāja lūguma testu var secīgi atkārtot tik reižu, cik vajadzīgs, lai filtrā savāktu vairāk makrodaļiņu masas parauga. Izgatavotājs iesniedz sīki izstrādātu datu vērtēšanas un aprēķinu procedūru aprakstu. Gāzveida emisiju noteic tikai pirmajā ciklā.

2.7.3. Analizatora reakcija

Analizatoru izejas signālu reģistrē uz diagrammas lentes vai izmēra ar līdzvērtīgu datu ieguves sistēmu, laižot izplūdes gāzu plūsmu cauri analizatoriem visā testa ciklā.

2.7.4. Makrodaļiņu paraugu ņemšana

Visā testa procedūrā lieto vienu filtru pāri (pirmējo filtru un palīgfiltru, skatīt III pielikuma 4. papildinājumu). Testa cikla procedūrai norādītie režīma svēruma koeficienti jāņem vērā, ņemot tādu paraugu, kas ir proporcionāls izplūdes masas plūsmai katrā atsevišķā cikla režīmā. To var panākt, attiecīgi noregulējot parauga caurplūdumu, parauga ņemšanas laiku un/vai atšķaidījuma pakāpi tā, lai tā atbilst efektīvo svēruma koeficientu kritērijam, kas noteikts 5.6. iedaļā.

Parauga ņemšanas laikam vienā režīmā jābūt vismaz 4 sekundēm uz svēruma koeficientu 0,01. Paraugs katrā režīmā jāņem iespējami vēlu. Makrodaļiņu parauga ņemšanu nebeidz agrāk kā 5 sekundes pirms katra režīma beigām.

2.7.5. Motora darbības apstākļi

Motora apgriezienus un slodzi, ieplūdes gaisa temperatūru un retinājumu, izplūdes temperatūru un pretspiedienu, degvielas plūsmu un gaisa vai izplūdes plūsmu, uzpūtes gaisa temperatūru, degvielas temperatūru un mitrumu reģistrē katrā režīmā atbilstīgi apgriezienu un slodzes prasībām (skatīt 2.7.2. iedaļu) makrodaļiņu paraugu ņemšanas laikā, bet jebkurā gadījumā katra režīma pēdējā minūtē.

Visus aprēķinam vajadzīgos papildu datus reģistrē (skatīt 4. un 5. iedaļu).

2.7.6. NOx pārbaude kontroles diapazonā

NOx kontroles diapazonā pārbauda tieši 13. režīma beigās.

Pirms mērīšanas motoru trīs minūtes kondicionē 13. režīmā. Kontroles diapazonā, dažādās vietās, izdara trīs mērījumus pēc tehniskā dienesta izvēles[65]. Katra mērījuma laiks ir 2 minūtes.

Mērīšanas procedūra ir identa NOx mērīšanai 13 režīmu ciklā, un to izpilda saskaņā ar šā papildinājuma 2.7.3., 2.7.5. un 4.1. iedaļu un III pielikuma 4. papildinājuma 3. iedaļu.

Aprēķinu izdara saskaņā ar 4. iedaļu.

2.7.7. Analizatoru atkārtota pārbaude

Pēc emisijas testa analizatorus atkārtoti pārbauda ar nulles gāzi un to pašu standarta gāzi. Testu uzskata par pieņemamu, ja starpība starp priekštesta un pēctesta rezultātiem ir mazāka par 2 % standarta gāzes vērtības.

3. ELRTESTS

3.1. Mēraparatūras uzstādīšana

Dūmmēru un paraugu ņemšanas zondes, ja tādas ir, uzstāda aiz izplūdes klusinātāja vai visām pēcapstrādes ierīcēm, ja tādas ir, saskaņā ar vispārīgajām uzstādīšanas procedūrām, ko noteicis ierīces izgatavotājs. Turklāt attiecīgos gadījumos jāievēro ISO IDS 11614 10. iedaļas prasības.

Pirms visām nulles un pilnas skalas pārbaudēm dūmmēru iesilda un stabilizē saskaņā ar ierīces izgatavotāja ieteikumiem. Ja dūmmērs ir aprīkots ar gaisa izpūšanas sistēmu, lai novērstu dūmmēra optikas apkvēpšanu, tad arī šo sistēmu iedarbina un noregulē saskaņā ar izgatavotāja ieteikumiem.

3.2. Dūmmēra pārbaude

Nulles un pilnas skalas pārbaudes izdara dūmainības nolasīšanas režīmā, jo uz dūmainības skalas var noteikt divus ticami nosakāmus kalibrēšanas punktus, proti, 0 % dūmainību un 100 % dūmainību. Pēc tam pareizi aprēķina gaismas absorbcijas koeficientu, pamatojoties uz izmērīto dūmainību un dūmmēra izgatavotāja iesniegto LA, kas attiecas uz ierīces k nolasījuma režīmu, kurā atgriežas pirms testa.

Ja dūmmēra staru kūlim šķēršļu nav, tad nolasījumu noregulē uz 0,0 % 1,0 % dūmainību. Ja gaismas nokļuve līdz uztvērējam ir traucēta, tad nolasījumu noregulē uz 100,0 % 1,0 % dūmainību.

3.3. Testa cikls

3.3.1. Motora sagatavošana

Motoru un sistēmu iesilda ar maksimālajiem apgriezieniem, lai motora parametrus stabilizētu saskaņā ar izgatavotāja ieteikumu. Ar iepriekšēju sagatavošanu jānodrošina arī tas, lai faktisko mērījumu neietekmē nosēdumi, kas palikuši izplūdes sistēmā pēc iepriekšējās testa.

Kad motors ir stabilizēts, tad ciklu sāk 20 2 s pēc iepriekšējās sagatavošanas. Pēc izgatavotāja lūguma papildu sagatavošanas nolūkā pirms mērīšanas cikla var testēt maketu.

3.3.2. Testa secība

Testā ietilpst trīs secīgas slodzes pakāpes katrā motora apgriezienu grupā - A (1. cikls), B (2. cikls) un C (3. cikls) -, ko noteic saskaņā ar III pielikuma 1.1. iedaļu, pēc tam 4. cikls ar 10 % - 100 % slodzi un tādiem apgriezieniem kontroles diapazonā, kādus izraugās tehniskais dienests[66]. Motora aprīkojumā esošā dinamometra darbībā ievēro 3. attēlā parādīto secību.

3. attēls

ELRtesta secība

1) Apgriezieni

2) Testa 1. cikls

3) Testa 2. cikls

4) Testa 3. cikls

5) Testa 4. cikls

6) Izraudzītais punkts

7) Slodze

a) motoru darbina ar A apgriezieniem un 10 % slodzi 20 2 s. Norādītos apgriezienus uztur 20 apgriezienu robežās minūtē un norādīto griezes momentu uztur 2 % robežās no maksimālā griezes momenta, kas atbilst testa apgriezieniem;

b) iepriekšējā segmenta beigās apgriezienu kontroles sviru ātri pārvieto plaši atvērtajā stāvoklī un notur tajā 10 1 s. Lai motora apgriezienus uzturētu 150 apgriezienu robežās minūtē pirmās 3 s un 20 apgriezienu robežās minūtē pārējā segmentā, pieliek vajadzīgo dinamometra slodzi;

c) secību, kas aprakstīta a) un b) punktā, atkārto divas reizes;

d) trešās slodzes pakāpes beigās motoru noregulē uz B apgriezieniem un 10 % slodzi 20 2 s;

e) darbinot motoru ar B apgriezieniem, secīgi izpilda a) līdz c) punktu;

f) trešās slodzes pakāpes beigās motoru noregulē uz C apgriezieniem un 10 % slodzi 20 2 s;

g) darbinot motoru ar C apgriezieniem, secīgi izpilda a) līdz c) punktu;

h) trešās slodzes pakāpes beigās motoru noregulē uz C apgriezieniem un jebkuru slodzi, kas pārsniedz 10 % 20 2 s;

i) darbinot motoru ar izraudzītajiem apgriezieniem, secīgi izpilda a) līdz c) punktu;

3.4. Cikla validācija

Dūmu vidējo vērtību relatīvajām standartnovirzēm katrā apgriezienu grupā (SVA, SVB, SVC, ko saskaņā ar šā papildinājuma 6.3.3. iedaļu aprēķina pēc trijām secīgajām slodzes pakāpēm atbilstīgi katrai testa apgriezienu grupai) jābūt mazākām par 15 % vidējās vērtības vai 10 % robežvērtības, kas noteikta I pielikuma 1. tabulā, atkarībā no tā kura vērtība ir lielāka. Ja starpība ir lielāka, tad secīgās darbības atkārto, līdz 3 slodzes pakāpēs pēc kārtas konstatē atbilstību validācijas kritērijiem.

3.5. Dūmmēra atkārtota pārbaude

Pēc testa dūmmēra nulles svārstību vērtība nedrīkst pārsniegt 5,0 % robežvērtības, kas noteikta I pielikuma 1. tabulā.

4. GĀZVEIDA EMISIJAS APRĒĶINS

4.1. Datu izvērtēšana

Gāzveida emisiju novērtē pēc katra režīma pēdējo 30 sekunžu vidējiem nolasījumiem no diagrammas, un pēc vidējiem diagrammas nolasījumiem un attiecīgajiem kalibrēšanas datiem katrā režīmā noteic vidējās HC, CO, NOx koncentrācijas (conc.). Var izmantot citu reģistrēšanas metodi, ja tā nodrošina līdzvērtīgu datu ieguvi.

NOx pārbaudē kontroles diapazonā iepriekšminētās prasības piemēro tikai NOx.

Izplūdes gāzu plūsmu GEXHWvai atšķaidīto izplūdes gāzu plūsmu GTOTW, ja to izmanto pēc izvēles, noteic saskaņā ar III pielikuma 4. papildinājuma 2.3. iedaļu.

4.2. Korekcija pārejai no sausa stāvokļa uz mitru

Izmērīto koncentrāciju pārrēķina atbilstīgi mitram stāvoklim saskaņā ar šādām formulām, ja mērījumi jau nav izdarīti mitrā stāvoklī.

conc (mitrs) = KW ( conc (sauss)

Neatšķaidītām izplūdes gāzēm:

Kw,r = [pic]

un

FFH = [pic]

Atšķaidītām izplūdes gāzēm:

KW,e,1 = [pic]

vai

KW,e,2 = [pic]

Atšķaidīšanas gaisam: Ieplūdes gaisam (ja tas atšķiras no atšķaidīšanas gaisa):

KW,d = 1 - KW1 K W,a = 1 - KW2

K W1 = [pic] K W2 = [pic]

Hd = [pic] Ha = [pic]

kur:

Ha, Hd = g ūdens uz kg sausa gaisa

Rd, Ra = atšķaidīšanas/ieplūdes gaisa relatīvais mitrums, %

pd, pa = atšķaidīšanas/ieplūdes gaisa piesātināta tvaika spiediens, kPa

pB = kopējais atmosfēras spiediens, kPa.

4.3. NOx korekcija atbilstīgi mitrumam un temperatūrai

Tā kā NOx emisija ir atkarīga no apkārtējā gaisa apstākļiem, NOx koncentrāciju atbilstīgi apkārtējā gaisa temperatūrai un mitrumam koriģē ar koeficientiem pēc šādām formulām:

KH,D = [pic]

kur:

A= 0,309 GFUEL/GAIRD - 0,0266

B= - 0,209 GFUEL/GAIRD + 0,00954

Ta = gaisa temperatūra, K

Ha = ieplūdes gaisa mitrums, g ūdens uz kg sausa gaisa

Ha = [pic]

kur:

Ra = ieplūdes gaisa relatīvais mitrums, %,

pa = ieplūdes gaisa piesātināta tvaika spiediens, kPa,

pB = kopējais atmosfēras spiediens, kPa.

4.4. Daļiņu masas caurplūduma aprēķins

Daļiņu masas caurplūdumu (g/h) katrā režīmā, pieņemot, ka izplūdes gāzu blīvums 273 K (0°C) un 101,3 kPa ir 1,293 kg/m3, aprēķina šādi:

1) NOx mass = 0,001587 ( NOx conc ( KH,D ( GEXHW,

2) COx mass = 0,000966 ( COconc ( GEXHW,

3) HCmass = 0,000479 ( HCconc ( GEXHW,

kur NOx conc., CO conc., HC conc.[67] ir vidējās koncentrācijas (ppm) neapstrādātajās izplūdes gāzēs, un tās noteic saskaņā ar 4.1. iedaļu.

Ja pēc izvēles gāzveida emisiju noteic ar pilnas plūsmas atšķaidīšanas sistēmu, tad izmanto šādas formulas:

1) NOx mass = 0,001587 ( NOx conc ( KH,D ( GTOTW,

2) COx mass = 0,000966 ( COconc ( GTOTW,

3) HCmass = 0,000479 ( HCconc ( GTOTW,

kur NOx conc., CO conc., HC conc.3 ir katra režīma vidējās koriģētās fona koncentrācijas (ppm) atšķaidītajā izplūdes gāzē, un tās noteic saskaņā ar III pielikuma 2. papildinājuma 4.3.1.1. iedaļu.

4.5. Īpatnējās emisijas aprēķins

Visu atsevišķo sastāvdaļu īpatnējo emisiju (g/kWh) aprēķina šādi:

[pic]

[pic]

[pic]

Iepriekšminētajā aprēķinā izmanto svēruma koeficientus (WF) saskaņā ar 2.7.1. iedaļu.

4.6. Diapazona kontroles vērtību aprēķins

Trijos kontroles punktos, kas izraudzīti saskaņā ar 2.7.6. iedaļu, NOx emisiju izmēra un aprēķina saskaņā ar 4.6.1. iedaļu, un noteic arī interpolējot pēc testa cikla režīmiem, kuri ir vistuvāk kontroles punktam saskaņā ar 4.6.2. iedaļu. Izmērītās vērtības salīdzina ar interpolētajām vērtībām saskaņā ar 4.6.3. iedaļu.

4.6.1. Īpatnējās emisijasaprēķins

NOx emisiju katrā kontroles punktā (Z) aprēķina šādi:

NOx mass,Z = 0,001587 ( NOx conc,Z ( KH,D ( GEXHW,

NOx,Z = NOx mass,Z/P(n)Z.

4.6.2. Emisijasvērtības noteikšana pēc testa cikla

NOx emisiju katram kontroles punktam interpolē pēc četriem tuvākajiem testa cikla režīmiem, kuri aptver izraudzīto kontroles punktu Z, kā parādīts 4. attēlā. Šiem režīmiem (R, S, T, U) piemēro šādas definīcijas:

apgriezieni (R) = apgriezieni (T) = nRT,

apgriezieni (S) = apgriezieni (U) = nSU,

procentuālā slodze (R) = procentuālā slodze (S),

procentuālā slodze (T) = procentuālā slodze (U).

NOx emisiju izraudzītajā kontroles punktā (Z) aprēķina šādi:

EZ = ERS + (ETU - ERS) ( (MZ - MRS) / (MTU- MRS)

un:

ETU = ET + (EU - ET) ( (nZ - nRT) / (nSU- nRT),

ERS = ER + (ES - ER) ( (nZ - nRT) / (nSU- nRT),

M TU= MT + (MU - MT) ( (nZ - nRT) / (nSU- nRT),

M RS= MR + (MS - MR) ( (nZ - nRT) / (nSU- nRT),

kur:

ER, ES, ET, EU = aptverošo režīmu īpatnējā NOx emisija, ko aprēķina saskaņā ar 4.6.1. iedaļu.

MR, MS, MT, MU = motora aptverošo režīmu griezes moments

4. attēls

NOx kontroles punktu interpolēšana

1) Griezes moments

2) Apgriezieni

4.6.3. NOx emisijasvērtību salīdzinājums

Izmērīto īpatnējo NOx emisiju kontroles punktā Z (NOx, Z) ar interpolēto vērtību (EZ) salīdzina šādi:

NOx,diff = 100 ( (NOx,Z - EZ) / EZ.

5. DAĻIŅVEIDA PIESĀRŅOTĀJU EMISIJAS APRĒĶINS

5.1. Datu izvērtēšana

Lai novērtētu makrodaļiņu emisiju, katrā režīmā jāreģistrē kopējās paraugu masas (MSAM,i) filtros.

Filtrus liek atpakaļ svaru telpā un kondicionē vismaz vienu stundu, bet ne ilgāk par 80 stundām, pēc tam nosver. Reģistrē filtru bruto masu un atskaita taras masu (skatīt šā papildinājuma 1. iedaļu). Makrodaļiņu masa Mf ir pirmējos filtros un palīgfiltros uzkrāto makrodaļiņu masu summa.

Ja jāpiemēro fona korekcija, tad reģistrē caur filtriem izplūdušā atšķaidīšanas gaisa masu (MDIL) un makrodaļiņu masu (Md). Ja ir izdarīts vairāk nekā viens mērījums, tad katram atsevišķam mērījumam ir jāaprēķina Md/MDIL attiecība un jānoteic vidējā vērtība.

5.2. Daļējas plūsmas atšķaidīšanas sistēma

Makrodaļiņu emisijas testa rezultātus nobeiguma ziņojumam noteic šādās stadijās. Tā kā var izmantot dažādu veidu atšķaidījuma pakāpes kontroli, attiecīgi piemēro dažādas GEDFW aprēķina metodes. Visu aprēķinu pamatā ir atsevišķo režīmu vidējās vērtības parauga ņemšanas laikā.

5.2.1. Izokinētiskās sistēmas

GEDFW,i = GEXHW,i ( qi

qi= [pic]

kur r atbilst izokinētiskās zondes un izplūdes caurules šķērsgriezumu laukumu attiecībai:

R = [pic]

5.2.2. Sistēmas ar CO2 vai NOx koncentrācijas mērīšanu

GEDFW,i = GEXHW,i ( qi,

qi = [pic],

kur:

conc.E = mitras marķiergāzes koncentrācija neapstrādātās izplūdes gāzēs,

conc.D = mitras marķiergāzes koncentrācija atšķaidītās izplūdes gāzēs,

conc.A = mitras marķiergāzes koncentrācija atšķaidīšanas gaisā.

Sausā stāvoklī izmērītās koncentrācijas pārrēķina atbilstīgi mitram stāvoklim saskaņā ar šā papildinājuma 4.2. iedaļu.

5.2.3. Sistēmas ar CO2 mērīšanu un oglekļa bilances metodi[68]

GEDFW,i = [pic]

kur:

CO2D = CO2 koncentrācija atšķaidītās izplūdes gāzēs,

CO2A = CO2 koncentrācija atšķaidīšanas gaisā

(koncentrācijas tilpuma % mitrā stāvoklī).

Šā vienādojuma pamatā ir oglekļa bilances pieņēmums (motoram pievadītos oglekļa atomus izmet CO2 veidā), un to iegūst šādās stadijās:

GEDFW,i = GEXHW,i ( qi

un

qi = [pic]

5.2.4. Sistēmas ar plūsmas mērīšanu

GEDFW,i = GEXHW,i ( qi

qi = [pic]

5.3. Pilnas plūsmas atšķaidīšanas sistēma

Makrodaļiņu emisijas testa rezultātus ziņojumam noteic šādās stadijās. Visu aprēķinu pamatā ir atsevišķo režīmu vidējās vērtības parauga ņemšanas laikā.

GEDFW,i = GTOTW,i

5.4. Makrodaļiņu masas plūsmas caurplūduma aprēķins

Makrodaļiņu masas caurplūdumu aprēķina šādi:

PTmass = [pic]

kur:

[pic]

[pic]

i = 1, . . . n

ko noteic testa ciklā, summējot atsevišķo režīmu vidējās vērtības paraugu ņemšanas laikā.

Makrodaļiņu masas caurplūduma fona korekciju var izdarīt šādi:

PTmass = [pic]

Ja izdara vairāk nekā vienu mērījumu, tad (Md/MDIL) aizstāj ar [pic]

DFi = 13,4/(concCO2 + (concCO + concHC) ( 10-4) atsevišķajos režīmos

vai

DFi = 13,4/conc. CO2 atsevišķajos režīmos.

5.5. Īpatnējās emisijas aprēķins

Makrodaļiņu emisiju aprēķina šādi:

[pic]

5.6. Efektīvais svēruma koeficients

Efektīvo svēruma koeficientu WFE, i katram režīmam aprēķina šādi:

WFE,i = [pic]

Efektīvo svēruma koeficientu vērtībai jābūt 0,003 robežās ( 0,005 tukšgaitas režīmam) no svēruma koeficientiem, kas iekļauti 2.7.1. iedaļā.

6. DŪMU VĒRTĪBU APRĒĶINS

6.1. Besela algoritms

Lai pēc momentāno dūmu nolasījumiem, kas pārrēķināti saskaņā ar 6.3.1. iedaļu, aprēķinātu 1 s vidējās vērtības, jāizmanto Besela algoritms. Algoritms ir pielīdzināms mazas caurlaidības otrās šķiras/pakāpes filtram, un, to izmantojot, jāveic atkārtoti aprēķini, lai noteiktu koeficientus. Šie koeficienti ir dūmmēra sistēmas reakcijas laika un parauga ņemšanas frekvences funkcija. Tāpēc 6.1.1. iedaļa jāizpilda atkārtoti, ja mainās sistēmas reakcijas laiks un/vai parauga ņemšanas frekvence.

6.1.1. Filtra reakcijas laika un Besela konstanšu aprēķins

Vajadzīgais Besela reakcijas laiks (tF) ir dūmmēra sistēmas fizikālās un elektriskās reakcijas laika funkcija, kas norādīta III pielikuma 4. papildinājuma 5.2.4. iedaļā, un to aprēķina pēc šāda vienādojuma:

tF = [pic]

kur:

tp = fizikālās reakcijas laiks, s,

te = elektriskās reakcijas laiks, s.

Filtra atslēgšanās frekvences/robežfrekvences (fc) novērtējuma aprēķini pamatojas uz pakāpienveida ievadi no 0 līdz 1 <= 0,01 sekundē (skatīt VII pielikumu). Reakcijas laiku definē ar laiku no brīža, kad Besela izvade sasniedz 10 % (t10), līdz brīdim, kad tā sasniedz 90 % (t90) šīs pakāpienveida funkcijas. Tas jāsasniedz, atkārtojot ar fc līdz t90-t10=tF. Pirmo atkārtojumu fc izsaka ar šādu formulu:

fc = ( / (10 ( tF)

Besela E un K konstanti aprēķina pēc šāda vienādojuma:

E = [pic]

K = 2 ( E ( (D ( (2 - 1) - 1

kur:

D= 0,618034

t= 1/parauga ņemšanas frekvence

(= 1/[tan(( * t * fc)].

6.1.2. Besela algoritma aprēķins

Izmantojot E un K vērtību, 1 s Besela vidējo reakciju uz pakāpienveida Si ievadi aprēķina šādi:

Yi = Yi-1 + E ( (Si + 2 ( Si-1 + Si-2 - 4 ( Yi-2) + K ( (Yi-1 - Yi-2),

kur:

Si-2 = Si-1 = 0

Si = 1

Yi-2 = Yi-1 = 0

t10 un t90 laiku interpolē. Nobīde laikā starp t90 un t10 ir reakcijas laiks tF, kas atbilst attiecīgajai fc vērtībai. Ja šis reakcijas laiks nav pietiekami tuvs vajadzīgajam reakcijas laikam, tad atkārtošanu šādi turpina, līdz faktiskais reakcijas laiks ir 1 % robežās no vajadzīgās reakcijas:

((t90 - t10) - tF( ( 0,01 ( tF

6.2. Datu izvērtēšana

Dūmu mērījumu vērtību paraugu ņemšanas minimālā frekvence ir 20 Hz.

6.3. Dūmu noteikšana

6.3.1. Datu pārrēķins

Tā kā visu dūmmēru pamatmērvienība ir caurlaidība, dūmu vērtības šādi pārrēķina no caurlaidības () gaismas absorbcijas koeficientā (k):

k = - [pic]

un

N = 100 - (

kur:

k = gaismas absorbcijas koeficients, m-1,

LA = optiskā ceļa lietderīgais garums, ko noteicis ierīces izgatavotājs, m,

N = dūmainība, %,

( = caurlaidība, %.

Pārrēķinu izdara pirms visas turpmākās datu apstrādes.

6.3.2. Besela vidējās dūmu vērtības aprēķins

Pareizā atslēgšanās frekvence/robežfrekvence (fc) nodrošina vajadzīgo filtra reakcijas laiku tF. Kad šī frekvence ir noteikta atkārtojuma procesā, kas aprakstīts 6.1.1. iedaļā, aprēķina attiecīgo Besela algoritma E un K konstanti. Pēc tam Besela algoritmu piemēro momentāno dūmu zīmei (k vērtībai), kā aprakstīts 6.1.2. iedaļā:

Yi = Yi-1 + E ( (Si + 2 ( Si-1 + Si-2 - 4 ( Yi-2) + K ( (Yi-1 - Yi-2)

Besela algoritms ir rekursīvs. Tātad ir vajadzīgas dažas sākotnējas ievades Si-1 un Si-2 vērtības un sākotnējas izvades Yi-1 un Yi-2 vērtības, lai sāktu algoritmu. Tās var pieņemt par 0.

Katrai slodzes pakāpei ar A, B un C apgriezieniem no katras dūmu zīmes atsevišķajām Yi vērtībām izraugās maksimālo 1 s vērtību Ymax.

6.3.3. Galīgais rezultāts

Vidējās dūmu vērtības (SV) pēc katra cikla (testa apgriezieniem) jāaprēķina šādi:

testa A apgriezieniem:

SVA = (Ymax1,A + Ymax2, A + Ymax3,A)/3,

testa B apgriezieniem:

SVB = (Ymax1,B + Ymax2, B + Ymax3,B)/3,

testa C apgriezieniem:

SVC = (Ymax1,C + Ymax2, C + Ymax3,C)/3,

kur:

Ymax.1, Ymax.2, Ymax.3 = lielākā 1 s Besela vidējā dūmu vērtība katrā no trijām slodzes pakāpēm.

Galīgo vērtību aprēķina šādi:

SV = (0,43 ( SVA) + (0,56 ( SVB) + (0,01 ( SVC)

2. papildinājums

ETCTESTA CIKLS

1. MOTORA KARTĒŠANAS PROCEDŪRA

1.1. Kartēšanas apgriezienu diapazona noteikšana

Lai testa nodalījumā nodrošinātu ETC, motors pirms testa cikla jākartē, lai noteiktu apgriezienu un griezes momenta attiecības līkni. Minimālos un maksimālos kartēšanas apgriezienus noteic šādi:

minimālie kartēšanas apgriezieni = tukšgaitas apgriezieni,

maksimālie kartēšanas apgriezieni = nhi* 1,02 vai apgriezieni, kurus sasniedzot, pilnas slodzes griezes moments nokrītas līdz nullei, atkarībā no tā, kuri apgriezieni ir mazāki.

1.2. Motora jaudas kartēšana

Motoru iesilda ar maksimālo jaudu, lai motora parametrus stabilizētu saskaņā ar izgatavotāja ieteikumu un labu inženierijas praksi. Kad motors ir stabilizēts, motoru kartē šādi:

a) motoru atslogo un darbina ar tukšgaitas apgriezieniem;

b) motoru darbina ar pilnu degvielas sūkņa slodzi un minimālajiem kartēšanas apgriezieniem;

c) motora apgriezienus palielina no minimālajiem līdz maksimālajiem kartēšanas apgriezieniem vidēji ar normu 8 1 min-1/s. Motora apgriezienu un griezes momenta punktus reģistrē ar vismaz viena punkta parauga ņemšanas normu sekundē.

1.3. Kartēšanas līknes veidošana

Visus punktus, kas reģistrēti saskaņā ar 1.2. iedaļu, savieno, izmantojot lineāru interpolāciju starp punktiem. Iegūtā griezes momenta līkne ir kartēšanas līkne, un to izmanto, lai normalizētās motora cikla griezes vērtības pārrēķinātu testa cikla faktiskajās griezes vērtībās, kā aprakstīts 2. iedaļā.

1.4. Alternatīvā kartēšana

Ja izgatavotājs uzskata, ka iepriekš aprakstītā kartēšanas metode nav droša vai reprezentatīva attiecībā uz visiem motoriem, tad var izmantot alternatīvu kartēšanas metodi. Alternatīvajai metodei jāatbilst norādīto kartēšanas procedūru mērķim, lai noteiktu maksimāli iespējamo griezes momentu atbilstīgi visiem motora apgriezieniem, ko sasniedz testa ciklos. Novirzes no kartēšanas metodes, kas norādīta šajā iedaļā, drošības vai reprezentativitātes nolūkos kopā ar to izmantošanas pamatojumu jāapstiprina tehniskajam dienestam. Tomēr regulējamiem vai turbokompresora motoriem nekādā gadījumā nedrīkst izmantot dilstošas nepārtrauktas motora apgriezienu frekvences.

1.5. Atkārtoti testi

Motors nav jākartē pirms katra testa cikla. Motors pirms testa cikla jākartē, ja:

- kopš iepriekšējās kartēšanas, pēc labas inženierijas apsvēruma, ir pagājis pārāk ilgs laiks,

vai

- motoram ir izdarīti fizikāli pārveidojumi vai atkārtota kalibrēšana, kas var būt ietekmējusi motora darbību.

2. STANDARTA TESTA CIKLS

Pārejas ekspluatācijas testa cikls ir aprakstīts šā pielikuma 3. papildinājumā. Normalizētās griezes momenta un apgriezienu vērtības pārrēķina faktiskajās vērtībās un tā iegūst standarta ciklu.

2.1. Faktiskie apgriezieni

Nenormalizētos apgriezienus iegūst pēc šāda vienādojuma:

faktiskie apgriezieni = [pic] + tukšgaitas apgriezieni.

Nominālie apgriezieni (nref) atbilst 100 % apgriezienu vērtībām, kas norādītas motora dinamometra grafikā 3. papildinājumā. To noteic šādi: (skatīt I pielikuma 1. attēlu):

nref = nlo + 95% ( (nhi - nlo),

kur nhi un nlo ir norādīti saskaņā ar I pielikuma 2. iedaļu vai noteikti saskaņā ar III pielikuma 1. papildinājuma 1.1. iedaļu.

2.2. Faktiskais griezes moments

Griezes momentu normalizē ar maksimālo griezes momentu atbilstīgi attiecīgajiem apgriezieniem. Standarta cikla griezes vērtības nenormalizē, izmantojot kartēšanas līkni, ko saskaņā ar 1.3. iedaļu noteic šādi:

faktiskais griezes moments = % griezes moments * maksimālais griezes moments

100

attiecīgajiem faktiskajiem apgriezieniem, kas noteikti 2.1. iedaļā.

Ar negatīvajām griezes momenta vērtībām motora apgriezienu punktos ("m") standarta cikla izveides nolūkos papildina nenormalizētās vērtības, ko noteic vienā no šiem veidiem:

- atskaitot 40 % no pozitīvā griezes momenta, kas iespējams attiecīgajā apgriezienu punktā,

- kartējot negatīvo griezes momentu, kas vajadzīgs, lai motoru grieztu no minimālajiem līdz maksimālajiem kartēšanas apgriezieniem,

- noteicot negatīvo griezes momentu, kas vajadzīgs, lai motoru grieztu ar tukšgaitas un nominālajiem apgriezieniem, un lineāru interpolāciju starp šiem diviem punktiem.

2.3. Nenormalizēšanas procedūras piemērs

Šāda testa punkta nenormalizēšanas piemērs:

% apgriezieni = 43,

% griezes moments = 82.

Ja:

nominālie apgriezieni = 2200 min-1,

tukšgaitas apgriezieni = 600 min-1,

tad:

faktiskie apgriezieni = [pic] + 600 = 1288 min-1,

faktiskais griezes moments =[pic] = 574 Nm,

ja pēc kartēšanas līknes noteiktais maksimālais griezes moments, kas atbilst 1288 min-1 apgriezieniem, ir 700 Nm.

3. EMISIJAS TESTS

Pēc izgatavotāja lūguma motora un izplūdes sistēmas kondicionēšanai pirms mērīšanas cikla var izdarīt maketa testu.

Ar NGun LPGdarbināmus motorus pirms ETCtesta piestrādā. Motoru darbina vismaz divus ETCciklus un līdz brīdim, kad CO emisija, ko mēra vienā veselā ETCciklā, vairāk par 10 % nepārsniedz CO emisiju, kura izmērīta iepriekšējā ETCciklā.

3.1. Paraugu ņemšanas filtru sagatavošana (tikai dīzeļmotoriem)

Vismaz vienu stundu pirms testa katru filtru (pāri) ieliek slēgtā, bet ne hermētiski slēgtā Petri traukā un ieliek svaru telpā stabilizēšanai. Stabilizēšanas beigās katru filtru (pāri) nosver un reģistrē taras masu. Pēc tam filtru (pāri) glabā slēgtā Petri traukā vai hermētiski noslēgtā filtru turētājā, līdz tas vajadzīgs testam. Ja filtru (pāri) nelieto astoņas stundas pēc izņemšanas no svaru telpas, tas pirms lietošanas jākondicionē un jānosver vēlreiz.

3.2. Mēraparatūras uzstādīšana

Ierīces un paraugu ņemšanas zondes uzstāda pēc vajadzības. Izplūdes cauruli savieno ar pilnas plūsmas atšķaidīšanas sistēmu.

3.3. Atšķaidīšanas sistēmas un motora palaišana

Atšķaidīšanas sistēmu un motoru palaiž un iesilda, līdz visas temperatūras un spiedieni maksimālās jaudas apstākļos nostabilizējas saskaņā ar izgatavotāja ieteikumu un labu inženierijas praksi.

3.4. Makrodaļiņu paraugu ņemšanas sistēmas palaišana (tikai dīzeļmotoriem)

Makrodaļiņu paraugu ņemšanas sistēmu palaiž un darbina apvadā. Atšķaidīšanas gaisa makrodaļiņu fona koncentrāciju var noteikt, laižot atšķaidīšanas gaisu cauri makrodaļiņu filtriem. Ja lieto filtrētu atšķaidīšanas gaisu, tad vienu mērījumu var izdarīt pirms vai pēc testa. Ja atšķaidīšanas gaiss nav filtrēts, tad mērījumus var izdarīt cikla sākumā un beigās un noteikt to vidējo vērtību.

3.5. Pilnas plūsmas atšķaidīšanas sistēmas regulēšana

Kopējo atšķaidītās izplūdes gāzu plūsmu noregulē tā, lai novērstu ūdens kondensēšanos sistēmā un iegūtu maksimālo filtra virsmas temperatūru, kas ir 325 K (52 °C) vai mazāka (skatīt V pielikuma 2.3.1. iedaļas DT).

3.6. Analizatoru pārbaude

Emisijas analizatorus nostāda uz nulli un pārbauda. Ja lieto paraugu maisiņus, tad tos iztukšo.

3.7. Motora palaišanas procedūra

Stabilizēto motoru, izmantojot standarta palaidējmotoru vai dinamometru, palaiž saskaņā ar palaišanas procedūru, ko izgatavotājs ieteicis lietotāja rokasgrāmatā. Pēc izvēles testu var sākt tieši no motora iepriekšējas kondicionēšanas stadijas, motoru neizslēdzot, kad tas ir sasniedzis tukšgaitas apgriezienus.

3.8. Testa cikls

3.8.1. Testa secība

Testa secīgu izpildi sāk, ja motors ir sasniedzis tukšgaitas apgriezienus. Testu izdara saskaņā ar standarta ciklu, kas noteikts šā papildinājuma 2. iedaļā. Motora apgriezienu un izraudzīto griezes momenta uzstādījuma punktu frekvence ir 5 Hz (ieteicams 10 Hz ) vai lielāka. Atgriezeniskos motora apgriezienus un griezes momentu reģistrē vismaz vienu reizi sekundē visā testa ciklā un signālus var elektroniski filtrēt.

3.8.2. Analizatora reakcija

Palaižot motoru vai sākot secīgi izpildīt testu, ja ciklu sāk tieši no iepriekšējas kondicionēšanas, vienlaicīgi iedarbina mēraparatūru, lai:

- sāktu atšķaidīšanas gaisa savākšanu vai analīzi;

- sāktu atšķaidītu izplūdes gāzu savākšanu vai analīzi;

- sāktu atšķaidītu izplūdes gāzu (CVS) daudzuma un vajadzīgās temperatūras un spiediena mērīšanu;

- sāktu reģistrēt apgriezienu un griezes momenta atgriezeniskos dinamometra datus.

HC un NOx atšķaidīšanas kanālā mēra nepārtraukti ar 2 Hz frekvenci. Vidējās koncentrācijas noteic, integrējot analizatora signālus visā testa ciklā. Sistēmas reakcijas laiks nedrīkst pārsniegt 20 s, un tas jāsaskaņo ar CVS plūsmas svārstībām un parauga ņemšanas laiku/testa cikla nobīdēm, ja vajadzīgs. CO, CO2, NMHC un CH4 noteic, integrējot vai analizējot koncentrācijas maisiņā savāktajā paraugā. Gāzveida piesārņotāju koncentrācijas atšķaidīšanas gaisā noteic, integrējot vai savācot fona maisiņā. Visu pārējo vērtību reģistrēšanas minimālā frekvence ir viens mērījums sekundē (1 Hz).

3.8.3. Makrodaļiņu paraugu ņemšana (tikai dīzeļmotoriem)

Palaižot motoru vai sākot secīgi izpildīt testu, ja ciklu sāk tieši no iepriekšējas kondicionēšanas, daļiņu paraugu ņemšanas sistēmu pārslēdz no apvada režīma uz daļiņu savākšanas režīmu.

Ja neizmanto plūsmas kompensāciju, tad parauga sūkni noregulē tā, lai caurplūdums daļiņu parauga zondē vai pārvades caurulē ir 5 % no iestatītā caurplūduma. Ja izmanto plūsmas kompensāciju (t.i., samērīgu/proporcionālu parauga plūsmas kontroli), tad jāpierāda, ka attiecība starp plūsmu galvenajā kanālā un makrodaļiņu plūsmu nemainās vairāk kā par 5 % no uzstādītās vērtības (izņemot parauga ņemšanas pirmās 10 sekundes).

Piezīme: Divkārši atšķaidot, parauga plūsma ir tīrā starpība starp caurplūdumu paraugu filtros un otrējā atšķaidīšanas gaisa caurplūdumu.

Reģistrē vidējo temperatūru un spiedienu ieplūdē gāzes skaitītājā vai plūsmas mērierīcē. Ja iestatīto caurplūdumu ( 5 % robežās) nevar uzturēt visā ciklā tāpēc, ka filtrā uzkrājies daudz makrodaļiņu, tad testu uzskata par nederīgu. Testu atkārto ar mazāku caurplūdumu un/vai lielāka diametra filtru.

3.8.4. Motora apgriezienu samazināšanās

Ja testa ciklā motora apgriezieni samazinās, tad veic motora iepriekšēju kondicionēšanu, motoru atkārtoti iedarbina un testu atkārto. Ja darbības traucējums testa ciklā rodas testam vajadzīgajā aprīkojumā, tad testu uzskata par nederīgu.

3.8.5. Darbības pēc testa

Beidzot testu, aptur atšķaidītu izplūdes gāzu tilpuma un savākšanas maisiņos ieplūstošās gāzes plūsmas mērīšanu un makrodaļiņu parauga sūkni. Integrēšanas analizatora sistēmā parauga ņemšanu turpina līdz sistēmas reakcijas laiku beigām.

Koncentrācijas savākšanas maisiņos, ja tos izmanto, analizē pēc iespējas agrāk un ne vēlāk kā 20 minūtes pēc testa cikla beigām.

Pēc emisijas testa ar nulles gāzi un to pašu standarta gāzi atkārtoti pārbauda analizatorus. Testu uzskata par pieņemamu, ja starpība starp priekštesta un pēctesta rezultātiem ir mazāka par 2 % standarta gāzes vērtības.

Tikai dīzeļmotoru makrodaļiņu filtrus vēlākais vienu stundu pēc testa beigām liek atpakaļ svaru telpā un kondicionē slēgtā, bet ne hermētiski slēgtā Petri traukā vismaz vienu stundu, bet ne vairāk kā 80 stundas pirms svēršanas.

3.9. Testa verifikācija

3.9.1. Datu nobīde

Lai līdz minimumam samazinātu laika novirzes efektu starp atgriezeniskajām standarta cikla vērtībām, visu motora apgriezienu un griezes momenta atgriezenisko signālu secību var nobīdīt, to aizturot vai apsteidzot laikā nominālo apgriezienu un griezes momentu secību. Ja atgriezeniskos signālus nobīda, tad tajā pašā virzienā tikpat daudz jānobīda apgriezieni un griezes moments.

3.9.2. Cikla darba aprēķins

Cikla faktisko darbu Wact (kWh) aprēķina, izmantojot visu reģistrēto motora atgriezenisko apgriezienu un griezes momenta pāru vērtības. To dara pēc katras atgriezenisko datu nobīdes, ja ir izraudzīta šī izvēle. Cikla faktisko darbu Wact izmanto salīdzināšanai ar standarta cikla darbu Wref un īpatnējās emisijas aprēķināšanai (skatīt 4.4. un 5.2. iedaļu). To pašu metodoloģiju izmanto motora standarta un faktiskās jaudas integrēšanai. Ja jānoteic vērtības starp blakus standarta vai blakus mērījumu vērtībām, tad izmanto lineāro interpolāciju.

Integrējot cikla standarta un faktisko darbu, visas negatīvās griezes momenta vērtības pielīdzina nullei un iekļauj integrēšanā. Ja integrēšanas frekvence ir mazāka par 5 Hz un ja attiecīgā laika segmentā griezes momenta vērtība mainās no pozitīvas uz negatīvu vai no negatīvas uz pozitīvu, tad negatīvo daļu aprēķina un pielīdzina nullei. Pozitīvo daļu iekļauj integrētajā vērtībā.

Wact ir no - 15 % līdz + 5 % Wref.

3.9.3. Testa cikla validācijas statistika

Atgriezenisko vērtību lineāro regresiju pret standarta vērtībām noteic attiecībā uz apgriezieniem, griezes momentu un jaudu. To dara pēc katras atgriezenisko datu nobīdes, ja ir izraudzīta šī izvēle. Izmanto mazāko kvadrātu metodi ar piemērotāko vienādojumu šādā formā:

y = mx + b,

kur:

y = atgriezeniskā (faktiskā) apgriezienu (min-1), griezes momenta (Nm) vai jaudas (kW) vērtība,

m = regresijas taisnes kritums/slīpums,

x = apgriezienu (min-1), griezes momenta (Nm) vai jaudas (kW) standarta vērtība,

b = y krustošanās ar regresijas taisni.

y pret x standartkļūdas novērtējumu (SE) un noteiktības koeficientu (r2) aprēķina katrai regresijas taisnei.

Šo analīzi ieteicams izdarīt ar 1 herca frekvenci. Visas negatīvās standarta griezes momenta vērtības un attiecīgās atgriezeniskās vērtības svītro no cikla griezes momenta un jaudas validācijas statistiskā aprēķina. Lai testu uzskatītu par derīgu, tai jāatbilst kritērijiem, kas iekļauti 6. tabulā.

6. tabula

Regresijas taisnes pielaides

Apgriezieni Griezes moments Jauda

Y pret X aprēķina standartnovirze (SE) Maksimālā: 100 min-1 Maksimālā: 13 % motora maksimālā griezes momenta pēc jaudas kartes Maksimālā: 8 % motora maksimālās jaudas pēc jaudas kartes

Regresijas taisnes slīpums, m 0,95 - 1,03 0,83 1,03 0,89 1,03

Noteikšanas koeficients, r2 Minimālais: 0,9700 Minimālais: 0,8800 Minimālais: 0,9100

Y krustošanās ar regresijas taisni, b ( 50 min-1 ( 20 Nm vai ( 2 % maksimālā griezes momenta, izvēloties to, kurš ir lielākais ( 4 kW vai ( 2 % maksimālās jaudas, izvēloties to, kura ir lielākā

Punktu svītrošana no regresijas analīzēm ir atļauta, ja ir attiecīga norāde 7. tabulā.

7. tabula

Atļautie punktu svītrojumi no regresijas analīzes

Nosacījumi. Punkti, kas jāsvītro

Pilnas slodzes un griezes momenta atdeve < standarta griezes moments Griezes moments un/vai jauda

Bezslodzes, kas nav tukšgaitas punkts, un griezes momenta atdeve > standarta griezes moments Griezes moments un/vai jauda

Bezslodzes/ar aizvērtu droseļvārstu, tukšgaitas punkts un apgriezieni > standarta tukšgaitas apgriezieni Apgriezieni un/vai jauda

4. GĀZVEIDA EMISIJAS APRĒĶINS

4.1. Atšķaidītu izplūdes gāzu plūsmas noteikšana

Kopējo atšķaidītu izplūdes gāzu plūsmu visā ciklā (kg/testā) aprēķina pēc visa cikla mērījumu vērtībām un atbilstīgajiem plūsmas mērīšanas ierīces kalibrēšanas datiem (V0 attiecībā uz PDP vai KV attiecībā uz CFV, kā noteikts III pielikuma 5. papildinājuma 2. iedaļā). Šādas formulas piemēro, ja ar siltummaini visā ciklā atšķaidīto izplūdes gāzu temperatūru uztur nemainīgu ( 6 K attiecībā uz PDP-CVS, 11 K attiecībā uz CFV-CVS, skatīt V pielikuma 2.3. iedaļu).

PDP-CVS sistēmai:

MTOTW = 1,293 ( V0 ( Np ( (pB - p1) ( 273/(101,3 ( T),

kur:

MTOTW = atšķaidītās izplūdes gāzu masa mitrā stāvoklī visā ciklā, kg,

V0 = gāzes tilpums, uz vienu sūkņa apgriezienu testa nosacījumos, m3/apgr.,

Np = sūkņa kopējie apgriezieni testā,

pB = atmosfēras spiediens testa nodalījumā, kPa,

p1 = retinājuma spiediens, kas ir mazāks par atmosfēras spiedienu, sūkņa ieplūdes atverē, kPa,

T = atšķaidītu izplūdes gāzu vidējā temperatūra visā ciklā sūkņa ieplūdes atverē, K.

CFV-CVS sistēmai:

MTOTW = 1,293 ( t ( Kv ( pA / T0,5,

kur:

MTOTW = atšķaidītu izplūdes gāzu masa mitrā stāvoklī visā ciklā, kg,

t = cikla laiks, s,

Kv = kritiskās plūsmas Venturi caurules kalibrēšanas koeficients standarta nosacījumiem,

pA = absolūtais ieplūdes spiediens Venturi caurulē, kPa,

T = absolūtā temperatūra Venturi caurules ieplūdes atverē, K.

Ja sistēmā plūsmu kompensē (t.i., nelieto siltummaini), tad momentāno emisijas masu aprēķina un integrē visā ciklā. Šajā gadījumā atšķaidīto izplūdes gāzu momentāno masu aprēķina šādi.

PDP-CVS sistēmai:

MTOTW,i = 1,293 ( V0 ( Np,i ( (pB - p1) ( 273/(101,3 ( T),

kur:

MTOTW,i = atšķaidītu izplūdes gāzu momentānā masa mitrā stāvoklī, kg,

Np,i = sūkņa kopējie apgriezieni laika intervālā.

CFV-CVS sistēmai:

MTOTW,i = 1,293 ( (ti ( Kv ( pA / T0,5,

kur:

MTOTW,i = atšķaidītu izplūdes gāzu momentānā masa mitrā stāvoklī, kg,

(ti = laika intervāls, s.

Ja parauga daļiņveida un gāzveida piesārņotāju kopējā masa (MSAM) pārsniedz 0,5 % kopējās CVS plūsmas (MTOTW), tad CVSplūsmu koriģē atbilstīgi Msam vai makrodaļiņu parauga plūsmu novirza atpakaļ uz CVSpirms plūsmas mērierīces (PDPvai CFV).

4.2. NOx mitruma korekcija

Tā kā NOx emisija ir atkarīga no apkārtējā gaisa apstākļiem, NOx koncentrāciju atbilstīgi gaisa mitrumam koriģē ar koeficientiem, kas iekļauti šajās formulās.

a) dīzeļmotoriem:

KH,D = [pic],

b) gāzes motoriem:

KH,G = [pic],

kur:

Ha = ieplūdes gaisa mitrums, ūdens uz kg svaiga gaisa,

kur:

Ha = [pic],

Ra = ieplūdes gaisa relatīvais mitrums, %,

pa = ieplūdes gaisa piesātināta tvaika spiediens, kPa,

pB = kopējais atmosfēras spiediens, kPa.

4.3. Emisijas masas plūsmas aprēķins

4.3.1. Nemainīgas masas plūsmas sistēmas

Sistēmām ar siltummaini piesārņotāju masu (g/testā) noteic pēc šādiem vienādojumiem:

1) NOx mass = 0,001587 ( NOx conc ( KH,D ( MTOTW (dīzeļmotoriem),

2) NOx mass = 0,001587 ( NOx conc ( KH,D ( MTOTW (gāzes motoriem),

3) COmass = 0,000966 ( COconc ( MTOTW,

4) HCmass = 0,000479 ( HCconc ( MTOTW, (dīzeļmotoriem),

5) HCmass = 0,000502 ( HCconc ( MTOTW, (ar LPG darbināmiem motoriem),

6) HCmass = 0,000516 ( HCconc ( MTOTW, (ar NG darbināmiem motoriem),

7) CH4 mass = 0,000552 ( CH4 conc ( MTOTW, (ar NG darbināmiem motoriem),

kur:

NOx conc., CO conc., HC conc.[69], NMHC conc.= vidējās koncentrācijas, kas koriģētas atbilstīgi fonam visā ciklā pēc integrēšanas (obligāti attiecībā uz NOx un HC) vai maisiņu mērījuma, ppm,

MTOTW = atšķaidītu izplūdes gāzu kopējā masa visā ciklā, kā noteikts 4.1. iedaļā, kg,

KH,D = mitruma korekcijas koeficients dīzeļmotoriem, kas noteikts 4.2. iedaļā,

KH,G = mitruma korekcijas koeficients gāzes motoriem, kas noteikts 4.2. iedaļā,

Sausā stāvoklī mērītās koncentrācijas pārrēķina mitra stāvokļa koncentrācijās saskaņā ar III pielikuma 1. papildinājuma, 4.2. iedaļu.

NMHCconc. noteikšana ir atkarīga no izmantotās metodes (skatīt III pielikuma 4. papildinājuma 3.3.4. iedaļu). Abos gadījumos CH4 koncentrāciju noteic un atskaita no HC koncentrācijas šādi:

a) GC metode:

NMHCconc = HCconc - CH4 conc,

b) NMC metode:

NMHCconc = [pic],

kur:

HC(wCutter) = HC koncentrācija, parauga gāzei plūstot cauri NMC,

HC(w/oCutter) = HC koncentrācija, parauga gāzei plūstot garām NMC,

CEM= metāna efektivitāte, kas noteikta III pielikuma 5. papildinājuma 1.8.4.1. iedaļā,

CEE = etāna efektivitāte/lietderība, kas noteikta III pielikuma 5. papildinājuma 1.8.4.2. iedaļā.

4.3.1.1. Atbilstīgi fonam koriģēto koncentrāciju noteikšana

Gāzveida piesārņotāju vidējo fona koncentrāciju atšķaidīšanas gaisā atskaita no izmērītajām koncentrācijām, lai iegūtu piesārņotāju tīrās koncentrācijas. Fona koncentrāciju vidējās vērtības var noteikt ar paraugu maisiņu metodi vai ar nepārtrauktiem mērījumiem un integrēšanu. Izmanto šādu formulu.

conc = conce - concd ( (1 - (1/DF)),

kur:

conc. = tā attiecīgā piesārņotāja koncentrācija atšķaidītajās izplūdes gāzēs, kas koriģēta atbilstīgi attiecīgā piesārņotāja daudzumam atšķaidīšanas gaisā, ppm,

conc.e = attiecīgā piesārņotāja koncentrācija, ko mēra atšķaidītajās izplūdes gāzēs, ppm,

conc.d = attiecīgā piesārņotāja koncentrācija, ko mēra atšķaidīšanas gaisā, ppm,

DF = atšķaidījuma pakāpe.

Atšķaidījuma pakāpi aprēķina šādi:

a) dīzeļmotoriem un ar LPGdarbināmiem gāzes motoriem

DF = [pic]

b) ar NGdarbināmiem gāzes motoriem

DF = [pic]

kur:

CO2,conce= CO2 koncentrācija atšķaidītajās izplūdes gāzēs, tilp. %,

HC conc.e = HC koncentrācija atšķaidītajās izplūdes gāzēs, ppm C1,

NMHC conc.e = NMHC koncentrācija atšķaidītajās izplūdes gāzēs, ppm C1,

CO conc.e CO koncentrācija atšķaidītajās izplūdes gāzēs, ppm,

FS = stehiometriskais koeficients.

Sausā stāvoklī mērītās koncentrācijas pārrēķina atbilstīgi mitram stāvoklim saskaņā ar III pielikuma, 1. papildinājuma 4.2. iedaļu.

Stehiometrisko koeficientu aprēķina šādi:

FS = 100 ( [pic],

kur:

x, y = degvielas sastāvs CxHy.

Ja degvielas sastāvs nav zināms, tad alternatīvi var lietot šādus stehiometriskos koeficientus:

FS (dīzeļdegvielai) = 13,4,

FS (LPG) = 11,6,

FS (NG) = 9,5.

4.3.2. Plūsmas kompensācijas sistēmas

Sistēmās bez siltummaiņa piesārņotāju masu (g/testā) noteic, aprēķinot momentāno emisijas masu un integrējot momentānās vērtības visā ciklā. Arī fona korekciju piemēro tieši momentānās koncentrācijas vērtībai. Piemēro šādas formulas:

1) NOx mass = [pic]( NOx conce,i ( 0,001587 ( KH,D)

- (MTOTW ( NOx concd ( (1 - 1/DF) ( 0,001587 ( KH,D) (dīzeļmotoriem),

2) NOx mass = [pic]( NOx conce,i ( 0,001587 ( KH,G)

- (MTOTW ( NOx concd ( (1 - 1/DF) ( 0,001587 ( KH,D) (gāzes motoriem),

3) COmass = [pic]( COconce,i ( 0,000966)

- (MTOTW ( COconcd ( (1 - 1/DF) ( 0,000966),

4) HCmass = [pic]( HCconce,i ( 0,000479)

- (MTOTW ( HCconcd ( (1 - 1/DF) ( 0,000479) (dīzeļmotoriem),

5) HCmass = [pic]( HCconce,i ( 0,000502)

- (MTOTW ( HCconcd ( (1 - 1/DF) ( 0,000502) (LPG motoriem),

6) NMHCmass = [pic]( NMHCconce,i ( 0,000516)

- (MTOTW ( NMHCconcd ( (1 - 1/DF) ( 0,000516) (NG motoriem),

7) CH4 mass = [pic]( CH4 conce,i ( 0,000552)

- (MTOTW ( CH4 concd ( (1 - 1/DF) ( 0,000552) (NG motoriem),

kur:

conc.e = attiecīgā piesārņotāja koncentrācija, ko mēra atšķaidītajās izplūdes gāzēs, ppm,

conc.d = attiecīgā piesārņotāja koncentrācija, ko mēra atšķaidīšanas gaisā, ppm,

MTOTW,i = atšķaidītu izplūdes gāzu momentānā masa (skatīt 4.1. iedaļu), kg,

MTOTW = atšķaidītu izplūdes gāzu kopējā masa visā ciklā (skatīt 4.1. iedaļu), kg,

KH,D = mitruma korekcijas koeficients dīzeļmotoriem, kas noteikts 4.2. iedaļā,

KH,G = mitruma korekcijas koeficients gāzes motoriem, kas noteikts 4.2. iedaļā,

DF = atšķaidījuma pakāpe, kas noteikta 4.3.1.1. iedaļā.

4.4. Īpatnējās emisijas aprēķins

Visu atsevišķo sastāvdaļu īpatnējo emisiju (g/kWh) aprēķina šādi:

[pic] = NOx mass/Wact (dīzeļmotoriem un gāzes motoriem),

[pic] = COmass/Wact (dīzeļmotoriem un gāzes motoriem),

[pic] = HCmass/Wact (dīzeļmotoriem un ar LPG darbināmiem gāzes motoriem),

[pic] = NMHCmass/Wact (ar NG darbināmiem gāzes motoriem),

[pic] = CH4 mass/Wact (ar NG darbināmiem gāzes motoriem),

kur:

Wact = cikla faktiskais darbs, kas noteikts 3.9.2. iedaļā, kWh.

5. MAKRODAĻIŅU EMISIJAS APRĒĶINS (TIKAI DĪZEĻMOTORIEM)

5.1. Plūsmas masas aprēķins

Makrodaļiņu plūsmas masu (g/testā) aprēķina šādi:

PTmass = [pic],

kur:

Mf = visā ciklā savāktā makrodaļiņu parauga masa, mg,

MTOTW = atšķaidītu izplūdes gāzu kopējā masa visā ciklā (skatīt 4.1. iedaļu), kg,

MSAM= tās atšķaidītu izplūdes gāzu masa, ko ņem no atšķaidīšanas kanāla makrodaļiņu savākšanai, kg,

un:

Mf = Mf,p+ Mf,b , ja sver atsevišķi, mg,

Mf,p= pirmējā filtrā savākto makrodaļiņu masa, mg,

Mf,b = palīgfiltrā savākto makrodaļiņu masa, mg.

Ja izmanto divkāršās atšķaidīšanas sistēmu, tad otrējās atšķaidīšanas gaisa masu atskaita no kopējās divkārt atšķaidītās makrodaļiņu filtros filtrētās izplūdes gāzu masas.

MSAM = MTOT - MSEC,

kur:

MTOT = tās divkārt atšķaidītās izplūdes gāzu masa, ko filtrē makrodaļiņu filtrā, kg,

MSEC = otrējā atšķaidīšanas gaisa masa, kg.

Ja atšķaidīšanas gaisa makrodaļiņu fona koncentrāciju noteic saskaņā ar 3.4. iedaļu, tad makrodaļiņu masu var koriģēt atbilstīgi fonam. Šajā gadījumā makrodaļiņu masu (g/testā) aprēķina šādi:

PTmass = [pic],

kur:

Mf, MSAM, MTOTW = skatīt iepriekš,

MDIL= tā pirmējā atšķaidīšanas gaisa masa, kura paraugu ņem ar fona makrodaļiņu paraugu ņemšanas ierīci, kg,

Md= savākto pirmējā atšķaidīšanas gaisa fona makrodaļiņu masa, mg,

DF = atšķaidījuma pakāpe, kas noteikta 4.3.1.1. iedaļā.

5.2. ĪPATNĒJĀS EMISIJAS APRĒĶINS

Makrodaļiņu emisiju (g/kWh) aprēķina šādi:

[pic] = PTmass/Wact,

kur:

Wact = cikla faktiskais darbs, kas noteikts 3.9.2. iedaļā, kWh.

3. papildinājums

ETCMOTORA DINAMOMETRA GRAFIKS

Laiks Normālie apgriezieni Normālais griezes moments

s % %

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

7 0 0

8 0 0

9 0 0

10 0 0

11 0 0

12 0 0

13 0 0

14 0 0

15 0 0

16 0,1 1,5

17 23,1 21,5

18 12,6 28,5

19 21,8 71

20 19,7 76,8

21 54,6 80,9

22 71,3 4,9

23 55,9 18,1

24 72 85,4

25 86,7 61,8

26 51,7 0

27 53,4 48,9

28 34,2 87,6

29 45,5 92,7

30 54,6 99,5

31 64,5 96,8

32 71,7 85,4

33 79,4 54,8

34 89,7 99,4

35 57,4 0

36 59,7 30,6

37 90,1 "m"

38 82,9 "m"

39 51,3 "m"

40 28,5 "m"

41 29,3 "m"

42 26,7 "m"

43 20,4 "m"

44 14,1 0

45 6,5 0

46 0 0

47 0 0

48 0 0

49 0 0

50 0 0

51 0 0

52 0 0

53 0 0

54 0 0

55 0 0

56 0 0

57 0 0

58 0 0

59 0 0

60 0 0

61 0 0

62 25,5 11,1

63 28,5 20,9

64 32 73,9

65 4 82,3

66 34,5 80,4

67 64,1 86

68 58 0

69 50,3 83,4

70 66,4 99,1

71 81,4 99,6

72 88,7 73,4

73 52,5 0

74 46,4 58,5

75 48,6 90,9

76 55,2 99,4

77 62,3 99

78 68,4 91,5

79 74,5 73,7

80 38 0

81 41,8 89,6

82 47,1 99,2

83 52,5 99,8

84 56,9 80,8

85 58,3 11,8

86 56,2 'm'

87 52 'm'

88 43,3 'm'

89 36,1 'm'

90 27,6 'm'

91 21,1 'm'

92 8 0

93 0 0

94 0 0

95 0 0

96 0 0

97 0 0

98 0 0

99 0 0

100 0 0

101 0 0

102 0 0

103 0 0

104 0 0

105 0 0

106 0 0

107 0 0

108 11,6 14,8

109 0 0

110 27,2 74,8

111 17 76,9

112 36 78

113 59,7 86

114 80,8 17,9

115 49,7 0

116 65,6 86

117 78,6 72,2

118 64,9 'm'

119 44,3 'm'

120 51,4 83,4

121 58,1 97

122 69,3 99,3

123 72 20,8

124 72,1 "m"

125 65,3 "m"

126 64 "m"

127 59,7 "m"

128 52,8 "m"

129 45,9 "m"

130 38,7 "m"

131 32,4 "m"

132 27 "m"

133 21,7 'm'

134 19,1 0,4

135 34,7 14

136 16,4 48,6

137 0 11,2

138 1,2 2,1

139 30,1 19,3

140 30 73,9

141 54,4 74,4

142 77,2 55,6

143 58,1 0

144 45 82,1

145 68,7 98,1

146 85,7 67,2

147 60,2 0

148 59,4 98

149 72,7 99,6

150 79,9 45

151 44,3 0

152 41,5 84,4

153 56,2 98,2

154 65,7 99,1

155 74,4 84,7

156 54,4 0

157 47,9 89,7

158 54,5 99,5

159 62,7 96,8

160 62,3 0

161 46,2 54,2

162 44,3 83,2

163 48,2 13,3

164 51 "m"

165 50 "m"

166 49,2 "m"

167 49,3 "m"

168 49,9 "m"

169 51,6 "m"

170 49,7 "m"

171 48,5 "m"

172 50,3 72,5

173 51,1 84,5

174 54,6 64,8

175 56,6 76,5

176 58 "m"

177 53,6 "m"

178 40,8 "m"

179 32,9 "m"

180 26,3 "m"

181 20,9 "m"

182 10 0

183 0 0

184 0 0

185 0 0

186 0 0

187 0 0

188 0 0

189 0 0

190 0 0

191 0 0

192 0 0

193 0 0

194 0 0

195 0 0

196 0 0

197 0 0

198 0 0

199 0 0

200 0 0

201 0 0

202 0 0

203 0 0

204 0 0

205 0 0

206 0 0

207 0 0

208 0 0

209 0 0

210 0 0

211 0 0

212 0 0

213 0 0

214 0 0

215 0 0

216 0 0

217 0 0

218 0 0

219 0 0

220 0 0

221 0 0

222 0 0

223 0 0

224 0 0

225 21,2 62,7

226 30,8 75,1

227 5,9 82,7

228 34,6 80,3

229 59,9 87

230 84,3 86,2

231 68,7 "m"

232 43,6 "m"

233 41,5 85,4

234 49,9 94,3

235 60,8 99

236 70,2 99,4

237 81,1 92,4

238 49,2 0

239 56 86,2

240 56,2 99,3

241 61,7 99

242 69,2 99,3

243 74,1 99,8

244 72,4 8,4

245 71,3 0

246 71,2 9,1

247 67,1 'm'

248 65,5 'm'

249 64,4 'm'

250 62,9 25,6

251 62,2 35,6

252 62,9 24,4

253 58,8 "m"

254 56,9 "m"

255 54,5 "m"

256 51,7 17

257 56,2 78,7

258 59,5 94,7

259 65,5 99,1

260 71,2 99,5

261 76,6 99,9

262 79 0

263 52,9 97,5

264 53,1 99,7

265 59 99,1

266 62,2 99

267 65 99,1

268 69 83,1

269 69,9 28,4

270 70,6 12,5

271 68,9 8,4

272 69,8 9,1

273 69,6 7

274 65,7 "m"

275 67,1 "m"

276 66,7 "m"

277 65,6 "m"

278 64,5 "m"

279 62,9 "m"

280 59,3 "m"

281 54,1 "m"

282 51,3 "m"

283 47,9 "m"

284 43,6 "m"

285 39,4 "m"

286 34,7 "m"

287 29,8 "m"

288 20,9 73,4

289 36,9 "m"

290 35,5 "m"

291 20,9 "m"

292 49,7 11,9

293 42,5 "m"

294 32 "m"

295 23,6 "m"

296 19,1 0

297 15,7 73,5

298 25,1 76,8

299 34,5 81,4

300 44,1 87,4

301 52,8 98,6

302 63,6 99

303 73,6 99,7

304 62,2 "m"

305 29,2 "m"

306 46,4 22

307 47,3 13,8

308 47,2 12,5

309 47,9 11,5

310 47,8 35,5

311 49,2 83,3

312 52,7 96,4

313 57,4 99,2

314 61,8 99

315 66,4 60,9

316 65,8 "m"

317 59 "m"

318 50,7 "m"

319 41,8 "m"

320 34,7 "m"

321 28,7 "m"

322 25,2 "m"

323 43 24,8

324 38,7 0

325 48,1 31,9

326 40,3 61

327 42,4 52,1

328 46,4 47,7

329 46,9 30,7

330 46,1 23,1

331 45,7 23,2

332 45,5 31,9

333 46,4 73,6

334 51,3 60,7

335 51,3 51,1

336 53,2 46,8

337 53,9 50

338 53,4 52,1

339 53,8 45,7

340 50,6 22,1

341 47,8 26

342 41,6 17,8

343 38,7 29,8

344 35,9 71,6

345 34,6 47,3

346 34,8 80,3

347 35,9 87,2

348 38,8 90,8

349 41,5 94,7

350 47,1 99,2

351 53,1 99,7

352 46,4 0

353 42,5 0,7

354 43,6 58,6

355 47,1 87,5

356 54,1 99,5

357 62,9 99

358 72,6 99,6

359 82,4 99,5

360 88 99,4

361 46,4 0

362 53,4 95,2

363 58,4 99,2

364 61,5 99

365 64,8 99

366 68,1 99,2

367 73,4 99,7

368 73,3 29,8

369 73,5 14,6

370 68,3 0

371 45,4 49,9

372 47,2 75,7

373 44,5 9

374 47,8 10,3

375 46,8 15,9

376 46,9 12,7

377 46,8 8,9

378 46,1 6,2

379 46,1 "m"

380 45,5 "m"

381 44,7 "m"

382 43,8 "m"

383 41 "m"

384 41,1 6,4

385 38 6,3

386 35,9 0,3

387 33,5 0

388 53,1 48,9

389 48,3 "m"

390 49,9 "m"

391 48 "m"

392 45,3 "m"

393 41,6 3,1

394 44,3 79

395 44,3 89,5

396 43,4 98,8

397 44,3 98,9

398 43 98,8

399 42,2 98,8

400 42,7 98,8

401 45 99

402 43,6 98,9

403 42,2 98,8

404 44,8 99

405 43,4 98,8

406 45 99

407 42,2 54,3

408 61,2 31,9

409 56,3 72,3

410 59,7 99,1

411 62,3 99

412 67,9 99,2

413 69,5 99,3

414 73,1 99,7

415 77,7 99,8

416 79,7 99,7

417 82,5 99,5

418 85,3 99,4

419 86,6 99,4

420 89,4 99,4

421 62,2 0

422 52,7 96,4

423 50,2 99,8

424 49,3 99,6

425 52,2 99,8

426 51,3 100

427 51,3 100

428 51,1 100

429 51,1 100

430 51,8 99,9

431 51,3 100

432 51,1 100

433 51,3 100

434 52,3 99,8

435 52,9 99,7

436 53,8 99,6

437 51,7 99,9

438 53,5 99,6

439 52 99,8

440 51,7 99,9

441 53,2 99,7

442 54,2 99,5

443 55,2 99,4

444 53,8 99,6

445 53,1 99,7

446 55 99,4

447 57 99,2

448 61,5 99

449 59,4 5,7

450 59 0

451 57,3 59,8

452 64,1 99

453 70,9 90,5

454 58 0

455 41,5 59,8

456 44,1 92,6

457 46,8 99,2

458 47,2 99,3

459 51 100

460 53,2 99,7

461 53,1 99,7

462 55,9 53,1

463 53,9 13,9

464 52,5 "m"

465 51,7 "m"

466 51,5 52,2

467 52,8 80

468 54,9 95

469 57,3 99,2

470 60,7 99,1

471 62,4 "m"

472 60,1 "m"

473 53,2 "m"

474 44 "m"

475 35,2 "m"

476 30,5 "m"

477 26,5 "m"

478 22,5 "m"

479 20,4 "m"

480 19,1 "m"

481 19,1 "m"

482 13,4 "m"

483 6,7 "m"

484 3,2 "m"

485 14,3 63,8

486 34,1 0

487 23,9 75,7

488 31,7 79,2

489 32,1 19,4

490 35,9 5,8

491 36,6 0,8

492 38,7 "m"

493 38,4 "m"

494 39,4 "m"

495 39,7 "m"

496 40,5 "m"

497 40,8 "m"

498 39,7 "m"

499 39,2 "m"

500 38,7 "m"

501 32,7 "m"

502 30,1 "m"

503 21,9 "m"

504 12,8 0

505 0 0

506 0 0

507 0 0

508 0 0

509 0 0

510 0 0

511 0 0

512 0 0

513 0 0

514 30,5 25,6

515 19,7 56,9

516 16,3 45,1

517 27,2 4,6

518 21,7 1,3

519 29,7 28,6

520 36,6 73,7

521 61,3 59,5

522 40,8 0

523 36,6 27,8

524 39,4 80,4

525 51,3 88,9

526 58,5 11,1

527 60,7 "m"

528 54,5 "m"

529 51,3 "m"

530 45,5 "m"

531 40,8 "m"

532 38,9 "m"

533 36,6 "m"

534 36,1 72,7

535 44,8 78,9

536 51,6 91,1

537 59,1 99,1

538 66 99,1

539 75,1 99,9

540 81 8

541 39,1 0

542 53,8 89,7

543 59,7 99,1

544 64,8 99

545 70,6 96,1

546 72,6 19,6

547 72 6,3

548 68,9 0,1

549 67,7 "m"

550 66,8 "m"

551 64,3 16,9

552 64,9 7

553 63,6 12,5

554 63 7,7

555 64,4 38,2

556 63 11,8

557 63,6 0

558 63,3 5

559 60,1 9,1

560 61 8,4

561 59,7 0,9

562 58,7 "m"

563 56 "m"

564 53,9 "m"

565 52,1 "m"

566 49,9 "m"

567 46,4 "m"

568 43,6 "m"

569 40,8 "m"

570 37,5 "m"

571 27,8 "m"

572 17,1 0,6

573 12,2 0,9

574 11,5 1,1

575 8,7 0,5

576 8 0,9

577 5,3 0,2

578 4 0

579 3,9 0

580 0 0

581 0 0

582 0 0

583 0 0

584 0 0

585 0 0

586 0 0

587 8,7 22,8

588 16,2 49,4

589 23,6 56

590 21,1 56,1

591 23,6 56

592 46,2 68,8

593 68,4 61,2

594 58,7 "m"

595 31,6 "m"

596 19,9 8,8

597 32,9 70,2

598 43 79

599 57,4 98,9

600 72,1 73,8

601 53 0

602 48,1 86

603 56,2 99

604 65,4 98,9

605 72,9 99,7

606 67,5 "m"

607 39 "m"

608 41,9 38,1

609 44,1 80,4

610 46,8 99,4

611 48,7 99,9

612 50,5 99,7

613 52,5 90,3

614 51 1,8

615 50 "m"

616 49,1 "m"

617 47 "m"

618 43,1 "m"

619 39,2 "m"

620 40,6 0,5

621 41,8 53,4

622 44,4 65,1

623 48,1 67,8

624 53,8 99,2

625 58,6 98,9

626 63,6 98,8

627 68,5 99,2

628 72,2 89,4

629 77,1 0

630 57,8 79,1

631 60,3 98,8

632 61,9 98,8

633 63,8 98,8

634 64,7 98,9

635 65,4 46,5

636 65,7 44,5

637 65,6 3,5

638 49,1 0

639 50,4 73,1

640 50,5 "m"

641 51 "m"

642 49,4 "m"

643 49,2 "m"

644 48,6 "m"

645 47,5 "m"

646 46,5 "m"

647 46 11,3

648 45,6 42,8

649 47,1 83

650 46,2 99,3

651 47,9 99,7

652 49,5 99,9

653 50,6 99,7

654 51 99,6

655 53 99,3

656 54,9 99,1

657 55,7 99

658 56 99

659 56,1 9,3

660 55,6 "m"

661 55,4 "m"

662 54,9 51,3

663 54,9 59,8

664 54 39,3

665 53,8 "m"

666 52 "m"

667 50,4 "m"

668 50,6 0

669 49,3 41,7

670 50 73,2

671 50,4 99,7

672 51,9 99,5

673 53,6 99,3

674 54,6 99,1

675 56 99

676 55,8 99

677 58,4 98,9

678 59,9 98,8

679 60,9 98,8

680 63 98,8

681 64,3 98,9

682 64,8 64

683 65,9 46,5

684 66,2 28,7

685 65,2 1,8

686 65 6,8

687 63,6 53,6

688 62,4 82,5

689 61,8 98,8

690 59,8 98,8

691 59,2 98,8

692 59,7 98,8

693 61,2 98,8

694 62,2 49,4

695 62,8 37,2

696 63,5 46,3

697 64,7 72,3

698 64,7 72,3

699 65,4 77,4

700 66,1 69,3

701 64,3 "m"

702 64,3 "m"

703 63 "m"

704 62,2 "m"

705 61,6 "m"

706 62,4 "m"

707 62,2 "m"

708 61 "m"

709 58,7 "m"

710 55,5 "m"

711 51,7 "m"

712 49,2 "m"

713 48,8 40,4

714 47,9 "m"

715 46,2 "m"

716 45,6 9,8

717 45,6 34,5

718 45,5 37,1

719 43,8 "m"

720 41,9 "m"

721 41,3 "m"

722 41,4 "m"

723 41,2 "m"

724 41,8 "m"

725 41,8 "m"

726 43,2 17,4

727 45 29

728 44,2 "m"

729 43,9 "m"

730 38 10,7

731 56,8 "m"

732 57,1 "m"

733 52 "m"

734 44,4 "m"

735 40,2 "m"

736 39,2 16,5

737 38,9 73,2

738 39,9 89,8

739 42,3 98,6

740 43,7 98,8

741 45,5 99,1

742 45,6 99,2

743 48,1 99,7

744 49 100

745 49,8 99,9

746 49,8 99,9

747 51,9 99,5

748 52,3 99,4

749 53,3 99,3

750 52,9 99,3

751 54,3 99,2

752 55,5 99,1

753 56,7 99

754 61,7 98,8

755 64,3 47,4

756 64,7 1,8

757 66,2 "m"

758 49,1 "m"

759 52,1 46

760 52,6 61

761 52,9 0

762 52,3 20,4

763 54,2 56,7

764 55,4 59,8

765 56,1 49,2

766 56,8 33,7

767 57,2 96

768 58,6 98,9

769 59,5 98,8

770 61,2 98,8

771 62,1 98,8

772 62,7 98,8

773 62,8 98,8

774 64 98,9

775 63,2 46,3

776 62,4 "m"

111 60,3 "m"

778 58,7 "m"

779 57,2 "m"

780 56,1 "m"

781 56 9,3

782 55,2 26,3

783 54,8 42,8

784 55,7 47,1

785 56,6 52,4

786 58 50,3

787 58,6 20,6

788 58,7 "m"

789 59,3 "m"

790 58,6 "m"

791 60,5 9,7

792 59,2 9,6

793 59,9 9,6

794 59,6 9,6

795 59,9 6,2

796 59,9 9,6

797 60,5 13,1

798 60,3 20,7

799 59,9 31

800 60,5 42

801 61,5 52,5

802 60,9 51,4

803 61,2 57,7

804 62,8 98,8

805 63,4 96,1

806 64,6 45,4

807 64,1 5

808 63 3,2

809 62,7 14,9

810 63,5 35,8

811 64,1 73,3

812 64,3 37,4

813 64,1 21

814 63,7 21

815 62,9 18

816 62,4 32,7

817 61,7 46,2

818 59,8 45,1

819 57,4 43,9

820 54,8 42,8

821 54,3 65,2

822 52,9 62,1

823 52,4 30,6

824 50,4 "m"

825 48,6 "m"

826 47,9 "m"

827 46,8 "m"

828 46,9 9,4

829 49,5 41,7

830 50,5 37,8

831 52,3 20,4

832 54,1 30,7

833 56,3 41,8

834 58,7 26,5

835 57,3 "m"

836 59 "m"

837 59,8 "m"

838 60,3 "m"

839 61,2 "m"

840 61,8 "m"

841 62,5 "m"

842 62,4 'm'

843 61,5 'm'

844 63,7 'm'

845 61,9 'm'

846 61,6 29,7

847 60,3 'm'

848 59,2 'm'

849 57,3 'm'

850 52,3 'm'

851 49,3 'm'

852 47,3 "m"

853 46,3 38,8

854 46,8 35,1

855 46,6 "m"

856 44,3 "m"

857 43,1 "m"

858 42,4 2,1

859 41,8 2,4

860 43,8 68,8

861 44,6 89,2

862 46 99,2

863 46,9 99,4

864 47,9 99,7

865 50,2 99,8

866 51,2 99,6

867 52,3 99,4

868 53 99,3

869 54,2 99,2

870 55,5 99,1

871 56,7 99

872 57,3 98,9

873 58 98,9

874 60,5 31,1

875 60,2 "m"

876 60,3 "m"

877 60,5 6,3

878 61,4 19,3

879 60,3 1,2

880 60,5 2,9

881 61,2 34,1

882 61,6 13,2

883 61,5 16,4

884 61,2 16,4

885 61,3 "m"

886 63,1 "m"

887 63,2 4,8

888 62,3 22,3

889 62 38,5

890 61,6 29,6

891 61,6 26,6

892 61,8 28,1

893 62 29,6

894 62 16,3

895 61,1 "m"

896 61,2 "m"

897 60,7 19,2

898 60,7 32,5

899 60,9 17,8

900 60,1 19,2

901 59,3 38,2

902 59,9 45

903 59,4 32,4

904 59,2 23,5

905 59,5 40,8

906 58,3 "m"

907 58,2 "m"

908 57,6 "m"

909 57,1 "m"

910 57 0,6

911 57 26,3

912 56,5 29,2

913 56,3 20,5

914 56,1 "m"

915 55,2 "m"

916 54,7 17,5

917 55,2 29,2

918 55,2 29,2

919 55,9 16

920 55,9 26,3

921 56,1 36,5

922 55,8 19

923 55,9 9,2

924 55,8 21,9

925 56,4 42,8

926 56,4 38

927 56,4 11

928 56,4 35,1

929 54 7,3

930 53,4 5,4

931 52,3 27,6

932 52,1 32

933 52,3 33,4

934 52,2 34,9

935 52,8 60,1

936 53,7 69,7

937 54 70,7

938 55,1 71,7

939 55,2 46

940 54,7 12,6

941 52,5 0

942 51,8 24,7

943 51,4 43,9

944 50,9 71,1

945 51,2 76,8

946 50,3 87,5

947 50,2 99,8

948 50,9 100

949 49,9 99,7

950 50,9 100

951 49,8 99,7

952 50,4 99,8

953 50,4 99,8

954 49,7 99,7

955 51 100

956 50,3 99,8

957 50,2 99,8

958 49,9 99,7

959 50,9 100

960 50 99,7

961 50,2 99,8

962 50,2 99,8

963 49,9 99,7

964 50,4 99,8

965 50,2 99,8

966 50,3 99,8

967 49,9 99,7

968 51,1 100

969 50,6 99,9

970 49,9 99,7

971 49,6 99,6

972 49,4 99,6

973 49 99,5

974 49,8 99,7

975 50,9 100

976 50,4 99,8

977 49,8 99,7

978 49,1 99,5

979 50,4 99,8

980 49,8 99,7

981 49,3 99,5

982 49,1 99,5

983 49,9 99,7

984 49,1 99,5

985 50,4 99,8

986 50,9 100

987 51,4 99,9

988 51,5 99,9

989 52,2 99,7

990 52,8 74,1

991 53,3 46

992 53,6 36,4

993 53,4 33,5

994 53,9 58,9

995 55,2 73,8

996 55,8 52,4

997 55,7 9,2

998 55,8 2,2

999 56,4 33,6

1000 55,4 "m"

1001 55,2 "m"

1002 55,8 26,3

1003 55,8 23,3

1004 56,4 50,2

1005 57,6 68,3

1006 58,8 90,2

1007 59,9 98,9

1008 62,3 98,8

1009 63,1 74,4

1010 63,7 49,4

1011 63,3 9,8

1012 48 0

1013 47,9 73,5

1014 49,9 99,7

1015 49,9 48,8

1016 49,6 2,3

1017 49,9 "m"

1018 49,3 "m"

1019 49,7 47,5

1020 49,1 "m"

1021 49,4 "m"

1022 48,3 "m"

1023 49,4 "m"

1024 48,5 "m"

1025 48,7 "m"

1026 48,7 'm'

1027 49,1 'm'

1028 49 'm'

1029 49,8 'm'

1030 48,7 'm'

1031 48,5 'm'

1032 49,3 31,3

1033 49,7 45,3

1034 48,3 44,5

1035 49,8 61

1036 49,4 64,3

1037 49,8 64,4

1038 50,5 65,6

1039 50,3 64,5

1040 51,2 82,9

1041 50,5 86

1042 50,6 89

1043 50,4 81,4

1044 49,9 49,9

1045 49,1 20,1

1046 47,9 24

1047 48,1 36,2

1048 47,5 34,5

1049 46,9 30,3

1050 47,7 53,5

1051 46,9 61,6

1052 46,5 73,6

1053 48 84,6

1054 47,2 87,7

1055 48,7 80

1056 48,7 50,4

1057 47,8 38,6

1058 48,8 63,1

1059 47,4 5

1060 47,3 47,4

1061 47,3 49,8

1062 46,9 23,9

1063 46,7 44,6

1064 46,8 65,2

1065 46,9 60,4

1066 46,7 61,5

1067 45,5 "m"

1068 45,5 "m"

1069 44,2 "m"

1070 43 "m"

1071 42,5 "m"

1072 41 "m"

1073 39,9 "m"

1074 39,9 38,2

1075 40,1 48,1

1076 39,9 48

1077 39,4 59,3

1078 43,8 19,8

1079 52,9 0

1080 52,8 88,9

1081 53,4 99,5

1082 54,7 99,3

1083 56,3 99,1

1084 57,5 99

1085 59 98,9

1086 59,8 98,9

1087 60,1 98,9

1088 61,8 48,3

1089 61,8 55,6

1090 61,7 59,8

1091 62 55,6

1092 62,3 29,6

1093 62 19,3

1094 61,3 7,9

1095 61,1 19,2

1096 61,2 43

1097 61,1 59,7

1098 61,1 98,8

1099 61,3 98,8

1100 61,3 26,6

1101 60,4 "m"

1102 58,8 "m"

1103 57,7 "m"

1104 56 "m"

1105 54,7 "m"

1106 53,3 "m"

1107 52,6 23,2

1108 53,4 84,2

1109 53,9 99,4

1110 54,9 99,3

1111 55,8 99,2

1112 57,1 99

1113 56,5 99,1

1114 58,9 98,9

1115 58,7 98,9

1116 59,8 98,9

1117 61 98,8

1118 60,7 19,2

1119 59,4 "m"

1120 57,9 "m"

1121 57,6 "m"

1122 56,3 "m"

1123 55 "m"

1124 53,7 "m"

1125 52,1 "m"

1126 51,1 "m"

1127 49,7 25,8

1128 49,1 46,1

1129 48,7 46,9

1130 48,2 46,7

1131 48 70

1132 48 70

1133 47,2 67,6

1134 47,3 67,6

1135 46,6 74,7

1136 47,4 13

1137 46,3 "m"

1138 45,4 "m"

1139 45,5 24,8

1140 44,8 73,8

1141 46,6 99

1142 46,3 98,9

1143 48,5 99,4

1144 49,9 99,7

1145 49,1 99,5

1146 49,1 99,5

1147 51 100

1148 51,5 99,9

1149 50,9 100

1150 51,6 99,9

1151 52,1 99,7

1152 50,9 100

1153 52,2 99,7

1154 51,5 98,3

1155 51,5 47,2

1156 50,8 78,4

1157 50,3 83

1158 50,3 31,7

1159 49,3 31,3

1160 48,8 21,5

1161 47,8 59,4

1162 48,1 77,1

1163 48,4 87,6

1164 49,6 87,5

1165 51 81,4

1166 51,6 66,7

1167 53,3 63,2

1168 55,2 62

1169 55,7 43,9

1170 56,4 30,7

1171 56,8 23,4

1172 57 "m"

1173 57,6 "m"

1174 56,9 "m"

1175 56,4 4

1176 57 23,4

1177 56,4 41,7

1178 57 49,2

1179 57,7 56,6

1180 58,6 56,6

1181 58,9 64

1182 59,4 68,2

1183 58,8 71,4

1184 60,1 71,3

1185 60,6 79,1

1186 60,7 83,3

1187 60,7 77,1

1188 60 73,5

1189 60,2 55,5

1190 59,7 54,4

1191 59,8 73,3

1192 59,8 77,9

1193 59,8 73,9

1194 60 76,5

1195 59,5 82,3

1196 59,9 82,8

1197 59,8 65,8

1198 59 48,6

1199 58,9 62,2

1200 59,1 70,4

1201 58,9 62,1

1202 58,4 67,4

1203 58,7 58,9

1204 58,3 57,7

1205 57,5 57,8

1206 57,2 57,6

1207 57,1 42,6

1208 57 70,1

1209 56,4 59,6

1210 56,7 39

1211 55,9 68,1

1212 56,3 79,1

1213 56,7 89,7

1214 56 89,4

1215 56 93,1

1216 56,4 93,1

1217 56,7 94,4

1218 56,9 94,8

1219 57 94,1

1220 57,7 94,3

1221 57,5 93,7

1222 58,4 93,2

1223 58,7 93,2

1224 58,2 93,7

1225 58,5 93,1

1226 58,8 86,2

1227 59 72,9

1228 58,2 59,9

1229 57,6 8,5

1230 57,1 47,6

1231 57,2 74,4

1232 57 79,1

1233 56,7 67,2

1234 56,8 69,1

1235 56,9 71,3

1236 57 77,3

1237 57,4 78,2

1238 57,3 70,6

1239 57,7 64

1240 57,5 55,6

1241 58,6 49,6

1242 58,2 41,1

1243 58,8 40,6

1244 58,3 21,1

1245 58,7 24,9

1246 59,1 24,8

1247 58,6 "m"

1248 58,8 "m"

1249 58,8 "m"

1250 58,7 "m"

1251 59,1 "m"

1252 59,1 "m"

1253 59,4 "m"

1254 60,6 2,6

1255 59,6 "m"

1256 60,1 "m"

1257 60,6 "m"

1258 59,6 4,1

1259 60,7 7,1

1260 60,5 "m"

1261 59,7 "m"

1262 59,6 "m"

1263 59,8 "m"

1264 59,6 4,9

1265 60,1 5,9

1266 59,9 6,1

1267 59,7 'm'

1268 59,6 'm'

1269 59,7 22

1270 59,8 10,3

1271 59,9 10

1272 60,6 6,2

1273 60,5 7,3

1274 60,2 14,8

1275 60,6 8,2

1276 60,6 5,5

1277 61 14,3

1278 61 12

1279 61,3 34,2

1280 61,2 17,1

1281 61,5 15,7

1282 61 9,5

1283 61,1 9,2

1284 60,5 4,3

1285 60,2 7,8

1286 60,2 5,9

1287 60,2 5,3

1288 59,9 4,6

1289 59,4 21,5

1290 59,6 15,8

1291 59,3 10,1

1292 58,9 9,4

1293 58,8 9

1294 58,9 35,4

1295 58,9 30,7

1296 58,9 25,9

1297 58,7 22,9

1298 58,7 24,4

1299 59,3 61

1300 60,1 56

1301 60,5 50,6

1302 59,5 16,2

1303 59,7 50

1304 59,7 31,4

1305 60,1 43,1

1306 60,8 38,4

1307 60,9 40,2

1308 61,3 49,7

1309 61,8 45,9

1310 62 45,9

1311 62,2 45,8

1312 62,6 46,8

1313 62,7 44,3

1314 62,9 44,4

1315 63,1 43,7

1316 63,5 46,1

1317 63,6 40,7

1318 64,3 49,5

1319 63,7 27

1320 63,8 15

1321 63,6 18,7

1322 63,4 8,4

1323 63,2 8,7

1324 63,3 21,6

1325 62,9 19,7

1326 63 22,1

1327 63,1 20,3

1328 61,8 19,1

1329 61,6 17,1

1330 61 0

1331 61,2 22

1332 60,8 40,3

1333 61,1 34,3

1334 60,7 16,1

1335 60,6 16,6

1336 60,5 18,5

1337 60,6 29,8

1338 60,9 19,5

1339 60,9 22,3

1340 61,4 35,8

1341 61,3 42,9

1342 61,5 31

1343 61,3 19,2

1344 61 9,3

1345 60,8 44,2

1346 60,9 55,3

1347 61,2 56

1348 60,9 60,1

1349 60,7 59,1

1350 60,9 56,8

1351 60,7 58,1

1352 59,6 78,4

1353 59,6 84,6

1354 59,4 66,6

1355 59,3 75,5

1356 58,9 49,6

1357 59,1 75,8

1358 59 77,6

1359 59 67,8

1360 59 56,7

1361 58,8 54,2

1362 58,9 59,6

1363 58,9 60,8

1364 59,3 56,1

1365 58,9 48,5

1366 59,3 42,9

1367 59,4 41,4

1368 59,6 38,9

1369 59,4 32,9

1370 59,3 30,6

1371 59,4 30

1372 59,4 25,3

1373 58,8 18,6

1374 59,1 18

1375 58,5 10,6

1376 58,8 10,5

1377 58,5 8,2

1378 58,7 13,7

1379 59,1 7,8

1380 59,1 6

1381 59,1 6

1382 59,4 13,1

1383 59,7 22,3

1384 60,7 10,5

1385 59,8 9,8

1386 60,2 8,8

1387 59,9 8,7

1388 61 9,1

1389 60,6 28,2

1390 60,6 22

1391 59,6 23,2

1392 59,6 19

1393 60,6 38,4

1394 59,8 41,6

1395 60 47,3

1396 60,5 55,4

1397 60,9 58,7

1398 61,3 37,9

1399 61,2 38,3

1400 61,4 58,7

1401 61,3 51,3

1402 61,4 71,1

1403 61,1 51

1404 61,5 56,6

1405 61 60,6

1406 61,1 75,4

1407 61,4 69,4

1408 61,6 69,9

1409 61,7 59,6

1410 61,8 54,8

1411 61,6 53,6

1412 61,3 53,5

1413 61,3 52,9

1414 61,2 54,1

1415 61,3 53,2

1416 61,2 52,2

1417 61,2 52,3

1418 61 48

1419 60,9 41,5

1420 61 32,2

1421 60,7 22

1422 60,7 23,3

1423 60,8 38,8

1424 61 40,7

1425 61 30,6

1426 61,3 62,6

1427 61,7 55,9

1428 62,3 43,4

1429 62,3 37,4

1430 62,3 35,7

1431 62,8 34,4

1432 62,8 31,5

1433 62,9 31,7

1434 62,9 29,9

1435 62,8 29,4

1436 62,7 28,7

1437 61,5 14,7

1438 61,9 17,2

1439 61,5 6,1

1440 61 9,9

1441 60,9 4,8

1442 60,6 11,1

1443 60,3 6,9

1444 60,8 7

1445 60,2 9,2

1446 60,5 21,7

1447 60,2 22,4

1448 60,7 31,6

1449 60,9 28,9

1450 59,6 21,7

1451 60,2 18

1452 59,5 16,7

1453 59,8 15,7

1454 59,6 15,7

1455 59,3 15,7

1456 59 7,5

1457 58,8 7,1

1458 58,7 16,5

1459 59,2 50,7

1460 59,7 60,2

1461 60,4 44

1462 60,2 35,3

1463 60,4 17,1

1464 59,9 13,5

1465 59,9 12,8

1466 59,6 14,8

1467 59,4 15,9

1468 59,4 22

1469 60,4 38,4

1470 59,5 38,8

1471 59,3 31,9

1472 60,9 40,8

1473 60,7 39

1474 60,9 30,1

1475 61 29,3

1476 60,6 28,4

1477 60,9 36,3

1478 60,8 30,5

1479 60,7 26,7

1480 60,1 4,7

1481 59,9 0

1482 60,4 36,2

1483 60,7 32,5

1484 59,9 3,1

1485 59,7 "m"

1486 59,5 "m"

1487 59,2 "m"

1488 58,8 0,6

1489 58,7 "m"

1490 58,7 "m"

1491 57,9 "m"

1492 58,2 "m"

1493 57,6 "m"

1494 58,3 9,5

1495 57,2 6

1496 57,4 27,3

1497 58,3 59,9

1498 58,3 7,3

1499 58,8 21,7

1500 58,8 38,9

1501 59,4 26,2

1502 59,1 25,5

1503 59,1 26

1504 59 39,1

1505 59,5 52,3

1506 59,4 31

1507 59,4 27

1508 59,4 29,8

1509 59,4 23,1

1510 58,9 16

1511 59 31,5

1512 58,8 25,9

1513 58,9 40,2

1514 58,8 28,4

1515 58,9 38,9

1516 59,1 35,3

1517 58,8 30,3

1518 59 19

1519 58,7 3

1520 57,9 0

1521 58 2,4

1522 57,1 "m"

1523 56,7 "m"

1524 56,7 5,3

1525 56,6 2,1

1526 56,8 "m"

1527 56,3 "m"

1528 56,3 "m"

1529 56 "m"

1530 56,7 "m"

1531 56,6 3,8

1532 56,9 "m"

1533 56,9 "m"

1534 57,4 "m"

1535 57,4 "m"

1536 58,3 13,9

1537 58,5 "m"

1538 59,1 "m"

1539 59,4 "m"

1540 59,6 "m"

1541 59,5 "m"

1542 59,6 0,5

1543 59,3 9,2

1544 59,4 11,2

1545 59,1 26,8

1546 59 11,7

1547 58,8 6,4

1548 58,7 5

1549 57,5 "m"

1550 57,4 "m"

1551 57,1 1,1

1552 57,1 0

1553 57 4,5

1554 57,1 3,7

1555 57,3 3,3

1556 57,3 16,8

1557 58,2 29,3

1558 58,7 12,5

1559 58,3 12,2

1560 58,6 12,7

1561 59 13,6

1562 59,8 21,9

1563 59,3 20,9

1564 59,7 19,2

1565 60,1 15,9

1566 60,7 16,7

1567 60,7 18,1

1568 60,7 40,6

1569 60,7 59,7

1570 61,1 66,8

1571 61,1 58,8

1572 60,8 64,7

1573 60,1 63,6

1574 60,7 83,2

1575 60,4 82,2

1576 60 80,5

1577 59,9 78,7

1578 60,8 67,9

1579 60,4 57,7

1580 60,2 60,6

1581 59,6 72,7

1582 59,9 73,6

1583 59,8 74,1

1584 59,6 84,6

1585 59,4 76,1

1586 60,1 76,9

1587 59,5 84,6

1588 59,8 77,5

1589 60,6 67,9

1590 59,3 47,3

1591 59,3 43,1

1592 59,4 38,3

1593 58,7 38,2

1594 58,8 39,2

1595 59,1 67,9

1596 59,7 60,5

1597 59,5 32,9

1598 59,6 20

1599 59,6 34,4

1600 59,4 23,9

1601 59,6 15,7

1602 59,9 41

1603 60,5 26,3

1604 59,6 14

1605 59,7 21,2

1606 60,9 19,6

1607 60,1 34,3

1608 59,9 27

1609 60,8 25,6

1610 60,6 26,3

1611 60,9 26,1

1612 61,1 38

1613 61,2 31,6

1614 61,4 30,6

1615 61,7 29,6

1616 61,5 28,8

1617 61,7 27,8

1618 62,2 20,3

1619 61,4 19,6

1620 61,8 19,7

1621 61,8 18,7

1622 61,6 17,7

1623 61,7 8,7

1624 61,7 1,4

1625 61,7 5,9

1626 61,2 8,1

1627 61,9 45,8

1628 61,4 31,5

1629 61,7 22,3

1630 62,4 21,7

1631 62,8 21,9

1632 62,2 22,2

1633 62,5 31

1634 62,3 31,3

1635 62,6 31,7

1636 62,3 22,8

1637 62,7 12,6

1638 62,2 15,2

1639 61,9 32,6

1640 62,5 23,1

1641 61,7 19,4

1642 61,7 10,8

1643 61,6 10,2

1644 61,4 "m"

1645 60,8 "m"

1646 60,7 "m"

1647 61 12,4

1648 60,4 5,3

1649 61 13,1

1650 60,7 29,6

1651 60,5 28,9

1652 60,8 27,1

1653 61,2 27,3

1654 60,9 20,6

1655 61,1 13,9

1656 60,7 13,4

1657 61,3 26,1

1658 60,9 23,7

1659 61,4 32,1

1660 61,7 33,5

1661 61,8 34,1

1662 61,7 17

1663 61,7 2,5

1664 61,5 5,9

1665 61,3 14,9

1666 61,5 17,2

1667 61,1 "m"

1668 61,4 "m"

1669 61,4 8,8

1670 61,3 8,8

1671 61 18

1672 61,5 13

1673 61 3,7

1674 60,9 3,1

1675 60,9 4,7

1676 60,6 4,1

1677 60,6 6,7

1678 60,6 12,8

1679 60,7 11,9

1680 60,6 12,4

1681 60,1 12,4

1682 60,5 12

1683 60,4 11,8

1684 59,9 12,4

1685 59,6 12,4

1686 59,6 9,1

1687 59,9 0

1688 59,9 20,4

1689 59,8 4,4

1690 59,4 3,1

1691 59,5 26,3

1692 59,6 20,1

1693 59,4 35

1694 60,9 22,1

1695 60,5 12,2

1696 60,1 11

1697 60,1 8,2

1698 60,5 6,7

1699 60 5,1

1700 60 5,1

1701 60 9

1702 60,1 5,7

1703 59,9 8,5

1704 59,4 6

1705 59,5 5,5

1706 59,5 14,2

1707 59,5 6,2

1708 59,4 10,3

1709 59,6 13,8

1710 59,5 13,9

1711 60,1 18,9

1712 59,4 13,1

1713 59,8 5,4

1714 59,9 2,9

1715 60,1 7,1

1716 59,6 12

1717 59,6 4,9

1718 59,4 22,7

1719 59,6 22

1720 60,1 17,4

1721 60,2 16,6

1722 59,4 28,6

1723 60,3 22,4

1724 59,9 20

1725 60,2 18,6

1726 60,3 11,9

1727 60,4 11,6

1728 60,6 10,6

1729 60,8 16

1730 60,9 17

1731 60,9 16,1

1732 60,7 11,4

1733 60,9 11,3

1734 61,1 11,2

1735 61,1 25,6

1736 61 14,6

1737 61 10,4

1738 60,6 "m"

1739 60,9 "m"

1740 60,8 4,8

1741 59,9 "m"

1742 59,8 "m"

1743 59,1 "m"

1744 58,8 "m"

1745 58,8 "m"

1746 58,2 "m"

1747 58,5 14,3

1748 57,5 4,4

1749 57,9 0

1750 57,8 20,9

1751 58,3 9,2

1752 57,8 8,2

1753 57,5 15,3

1754 58,4 38

1755 58,1 15,4

1756 58,8 11,8

1757 58,3 8,1

1758 58,3 5,5

1759 59 4,1

1760 58,2 4,9

1761 57,9 10,1

1762 58,5 7,5

1763 57,4 7

1764 58,2 6,7

1765 58,2 6,6

1766 57,3 17,3

1767 58 11,4

1768 57,5 47,4

1769 57,4 28,8

1770 58,8 24,3

1771 57,7 25,5

1772 58,4 35,5

1773 58,4 29,3

1774 59 33,8

1775 59 18,7

1776 58,8 9,8

1777 58,8 23,9

1778 59,1 48,2

1779 59,4 37,2

1780 59,6 29,1

1781 50 25

1782 40 20

1783 30 15

1784 20 10

1785 10 5

1786 0 0

1787 0 0

1788 0 0

1789 0 0

1790 0 0

1791 0 0

1792 0 0

1793 0 0

1794 0 0

1795 0 0

1796 0 0

1797 0 0

1798 0 0

1799 0 0

1800 0 0

"m" = motora apgriezienu punkti.

ETC dinamometra grafiks parādīts 5. attēlā.

5. attēls

ETC dinamometra grafiks

1) Apgriezieni

2) Pilsētas ielās

3) Uz lauku ceļiem

4) Uz autoceļiem

5) Griezes moments (%)

6) Laiks

7) ETC

4. papildinājums

MĒRĪŠANAS UN PARAUGU ŅEMŠANAS PROCEDŪRAS

1. IEVADS

Testam nodotā motora gāzveida sastāvdaļu, makrodaļiņu un dūmu emisija jāizmēra ar metodēm, kas aprakstītas V pielikumā. Attiecīgajās V pielikuma iedaļās ir aprakstītas ieteicamās gāzveida emisijas analīzes sistēmas (1. iedaļā), ieteicamās makrodaļiņu atšķaidīšanas un paraugu ņemšanas sistēmas (2. iedaļā) un ieteicamie dūmmēri dūmu mērīšanai (3. iedaļā).

ESC nolūkā gāzveida sastāvdaļas noteic neapstrādātajās izplūdes gāzēs. Pēc izvēles tās var noteikt atšķaidītajās izplūdes gāzēs, ja makrodaļiņas noteic, izmantojot pilnas plūsmas atšķaidīšanas sistēmu. Makrodaļiņas noteic, izmantojot daļējas plūsmas vai pilnas plūsmas atšķaidīšanas sistēmu.

ETCnolūkā gāzveida un makrodaļiņu emisiju noteic tikai, izmantojot pilnas plūsmas atšķaidīšanas sistēmu, un to uzskata par standarta sistēmu. Tomēr tehniskais dienests var apstiprināt daļējas plūsmas atšķaidīšanas sistēmas, ja to līdzvērtība ir pierādīta saskaņā ar I pielikuma 6.2. iedaļu un ja tehniskajam dienestam ir iesniegts sīki izstrādāts datu novērtēšanas un aprēķinu procedūru apraksts.

2. DINAMOMETRU UN TESTA NODALĪJUMU APRĪKOJUMS

Motoru emisijas testēšanas nolūkā motoru dinamometrus aprīko šādi.

2.1. Motora dinamometrs

Lieto tādu motora dinamometru, kura parametri dod iespēju izpildīt testa ciklus, kas aprakstīti šā pielikuma 1. un 2. papildinājumā. Apgriezienu mērīšanas sistēmai jānodrošina 2 % nolasījuma precizitāte. Griezes momenta mērīšanas sistēmas precizitātei jābūt 3 % nolasījuma diapazonā, kas pārsniedz 20 % pilnas skalas, un 0,6 % pilnas skalas diapazonā, kurš ir vienāds ar 20 % pilnas skalas vai mazāks.

2.2. Citas ierīces

Degvielas patēriņa, gaisa patēriņa, dzesētājvielas un eļļošanas līdzekļa temperatūras, izplūdes gāzu spiediena un ieplūdes kolektora retinājuma, izplūdes gāzu temperatūras, ieplūdes gaisa temperatūras, atmosfēras spiediena, mitruma un degvielas temperatūras mērierīces lieto pēc vajadzības. Šīm ierīcēm jāatbilst prasībām, kas noteiktas 8. tabulā:

8. tabula

Mērierīču precizitāte

Mērierīce Precizitāte

Degvielas patēriņš ( 2 % motora maksimālās vērtības

Gaisa patēriņš ( 2 % motora maksimālās vērtības

Temperatūra 600 K (327 °C) ( 2 K no absolūtās temperatūras

Temperatūra > 600 K (327 °C) ( 1 % nolasījuma

Gaisa spiediens ( 0,1 kPa no absolūtā spiediena

Izplūdes gāzu spiediens ( 0,2 kPa no absolūtā spiediena

Ieplūdes retinājums ( 0,05 kPa no absolūtā retinājuma

Citi spiedieni ( 0,1 kPa no absolūtā spiediena

Relatīvais mitrums ( 3 % no absolūtā mitruma

Absolūtais mitrums ( 5 % nolasījuma

2.3. Izplūdes gāzu plūsma

Lai aprēķinātu emisiju neapstrādātajās izplūdes gāzēs, jāzina izplūdes gāzu plūsma (skatīt 1. papildinājuma 4.4. iedaļu). Lai noteiktu izplūdes gāzu plūsmu, var izmantot vienu no šīm metodēm:

a) izplūdes gāzu plūsmas tiešo mērīšanu ar plūsmas mērsprauslu vai līdzvērtīgu mērīšanas sistēmu;

b) gaisa plūsmas mērīšanu un degvielas plūsmas mērīšanu ar piemērotām mērīšanas sistēmām un izplūdes gāzu plūsmas aprēķināšanu pēc šāda vienādojuma:

GEXHW = GAIRW + GFUEL (mitrai izplūdes masai)

Izplūdes gāzu plūsma jānosaka ar precizitāti 2,5 % nolasījuma vai precīzāk.

2.4. Atšķaidītu izplūdes gāzu plūsma

Lai aprēķinātu emisiju atšķaidītajās izplūdes gāzēs, izmantojot pilnas plūsmas atšķaidīšanas sistēmu (obligāti ETCnolūkā), jāzina atšķaidītu izplūdes gāzu plūsma (skatīt 2. papildinājuma 4.3. iedaļu). Atšķaidītu izplūdes gāzu (GTOTW) kopējās masas caurplūdumu vai atšķaidītu izplūdes gāzu kopējo masu visā ciklā (MTOTW) mēra ar PDPvai CFV(V pielikuma 2.3.1. iedaļa). Precizitātei jābūt 2 % nolasījuma vai augstākai, un to noteic saskaņā ar III pielikuma 5. papildinājuma 2.4. iedaļas noteikumiem.

3. GĀZVEIDA SASTĀVDAĻU NOTEIKŠANA

3.1. Vispārīgas analizatoru specifikācijas

Analizatoru mērījumu diapazonam jāatbilst precizitātei, kāda vajadzīga izplūdes gāzu sastāvdaļu koncentrācijas mērījumiem (3.1.1. iedaļa). Ieteicams analizatorus darbināt tā, lai mērāmā koncentrācija ir no 15 % līdz 100 % pilnas skalas.

Ja nolasīšanas sistēmas (datori, datu glabātāji) var nodrošināt pietiekamu precizitāti un izšķirtspēju zem 15 % pilnas skalas, tad ir pieņemami arī mērījumi zem 15 %. Šajā gadījumā papildus jākalibrē vismaz 4 punkti, kas nav nulles punkti un kuru novietojums ir nomināli līdzvērtīgs, lai nodrošinātu kalibrēšanas līkņu precizitāti saskaņā ar III pielikuma 5. papildinājuma 1.5.5.2. iedaļu.

Iekārtas elektromagnētiskajai saderībai (EMC) jābūt tādai, lai līdz minimumam samazinātu papildu kļūdas.

3.1.1. Mērījumu kļūda

Kopējā mērījumu kļūda, ieskaitot šķērsjutību pret citām gāzēm (sk. III pielikuma 5. papildinājuma 1.9. iedaļu), nedrīkst pārsniegt 5 % nolasījuma vai 3,5 % pilnas skalas, izvēloties mazāko no abām vērtībām. Koncentrācijām, kas mazākas par 100 ppm, mērījumu kļūda nedrīkst pārsniegt 4 ppm.

3.1.2. Atkārtojamība

Atkārtojamība, kas definēta ar 2,5 standartnovirzēm 10 atkārtotos atbildes signālos uz attiecīgo kalibrēšanas vai standarta gāzi, nedrīkst būt lielāka par 1 % pilnas skalas koncentrācijas katram diapazonam, ko izmanto virs 155 ppm (vai ppm C) vai 2 % katram diapazonam, ko izmanto zem 155 ppm (vai ppm C).

3.1.3. Troksnis

Analizatora pilnas amplitūdas atbildes signāls uz nulles gāzi un kalibrēšanas vai standarta gāzēm nevienā periodā, kas ir lielāks par 10 sekundēm, nedrīkst pārsniegt 2 % pilnas skalas nevienā izmantotajā diapazonā.

3.1.4. Nulles svārstība

Nulles svārstībai vienā stundā jābūt mazākai par 2 % pilnas skalas zemākajā izmantojamā diapazonā. Nulles atbildes signāls ir vidējais atbildes signāls, ieskaitot troksni, uz nulles gāzi 30 sekundēs.

3.1.5. Kalibrēšanas svārstība

Kalibrēšanas svārstībai vienā stundā jābūt mazākai par 2 % pilnas skalas zemākajā izmantojamā diapazonā. Kalibrēšanas svārstību definē ar starpību starp kalibrēšanas atbildes signālu un nulles atbildes signālu. Kalibrēšanas atbildes signāls ir vidējais atbildes signāls, ieskaitot troksni, uz standarta gāzi 30 sekundēs.

3.2. Gāzes žāvēšana

Izvēles gāzu žāvēšanas ierīcei jābūt ar minimālu ietekmi uz mērāmo gāzu koncentrāciju. Ūdens aizvadīšana no parauga ar ķīmiskajiem žāvētājiem nav pieņemama metode.

3.3. Analizatori

Jāizmanto 3.3.1. līdz 3.3.4. iedaļā aprakstītie mērīšanas principi. Sīki izstrādāts mērīšanas sistēmu apraksts ir V pielikumā. Mērāmās gāzes analizē ar šādām ierīcēm. Nelineāriem analizatoriem ir atļauts lietot linearizējošas shēmas.

3.3.1. Oglekļa oksīda (CO) analīze

Oglekļa oksīda analizators ir nedispersīvas infrasarkanās (NDIR) absorbcijas tipa analizators.

3.3.2. Oglekļa dioksīda (CO2) analīze

Oglekļa dioksīda analizators ir nedispersīvas infrasarkanās (NDIR) absorbcijas tipa analizators.

3.3.3. Ogļūdeņražu (HC) analīze

Dīzeļmotoriem un ar LPGdarbināmiem motoriem ogļūdeņražu analizators ir karsētas liesmas jonizācijas detektora (HFID) tipa analizators ar detektoru, ventiļiem, cauruļu sistēmu utt., kas ir tā karsējams, lai uzturētu 463 K 10 K (190 10 °C) gāzes temperatūru. Ar NGdarbināmiem motoriem atkarībā no izmantojamās metodes (skatīt V pielikuma 1.3. iedaļu) ogļūdeņražu analizators var būt nekarsētas liesmas jonizācijas detektora (FID) tipa analizators.

3.3.4. To ogļūdeņražu, kas nav metāns, (NMHC) analīze (tikai ar NG darbināmiem gāzes motoriem)

Ogļūdeņražus, kas nav metāns, noteic pēc vienas no šīm metodēm:

3.3.4.1. Gāzu hromatogrāfijas (GC) metode

Ogļūdeņražus, kas nav metāns, noteic, no ogļūdeņražiem, kurus mēra saskaņā ar 3.3.3. iedaļu, atskaitot metānu, ko analizē ar gāzu hromatogrāfu (GC), kurš kondicionēts 423 K (150 C).

3.3.4.2. Gāzu, izņemot metānu, nošķīrēja (NMC) metode

Metānu nesaturošo frakciju noteic ar karsētu NMC, ko darbina kopā ar FID, kā aprakstīts 3.3.3. iedaļā, atskaitot no ogļūdeņražiem metānu.

3.3.5. Slāpekļa oksīdu (NOx) analīze

Slāpekļa oksīdu analizators ir hemiluminiscences detektora (CLD) vai karsēta hemiluminiscences detektora (HCLD) tipa analizators ar NO2/NO pārveidotāju, ja mērījumus izdara sausā stāvoklī. Ja mērījumus izdara mitrā stāvoklī, tad izmanto HCLD ar pārveidotāju, kura temperatūru uztur virs 328 K (55 °C) ar nosacījumu, ka ūdens dzēšanas testa (III pielikuma 5. papildinājuma 1.9.2.2. iedaļa) rezultāti ir apmierinoši.

3.4. Gāzveida emisijas paraugu ņemšana

3.4.1. Neapstrādātas izplūdes gāzes (tikai ESC)

Gāzveida emisijas paraugu ņemšanas zondes jāpierīko vismaz 0,5 m vai izplūdes caurules trīskārša diametra attālumā, izvēloties lielāko no abām vērtībām, augšpus izplūdes gāzu sistēmas izplūdes atveres, ciktāl tas ir iespējams, un pietiekami tuvu motoram, lai pie zondes izplūdes atveres nodrošinātu vismaz 343 K (70 °C) gāzu temperatūru.

Daudzcilindru motoram ar sazarotu izplūdes kolektoru zondes ieplūdes atveri novieto pietiekami tālu lejpus pa plūsmu tā, lai nodrošinātu to, ka paraugs pārstāv vidējos izplūdes gāzu emisiju no visiem cilindriem. Daudzcilindru motoriem, kam ir atsevišķas kolektoru grupas, tādas kā "V" konfigurācijas motoriem, ir atļaujams iegūt paraugu no katras grupas atsevišķi un aprēķināt vidējo izplūdes gāzu emisiju. Var izmantot citas metodes, ja ir pierādīts, ka tās atbilst iepriekšminētajām metodēm. Lai aprēķinātu izplūdes gāzu emisiju, jāizmanto motora kopējā izplūdes gāzu masas plūsma.

Ja motors ir aprīkots ar izplūdes pēcapstrādes sistēmu, tad izplūdes paraugu ņem lejpus izplūdes pēcapstrādes sistēmas.

3.4.2. Atšķaidītas izplūdes gāzes (obligāti ETC nolūkā, pēc izvēles ESC nolūkā)

Izplūdes caurulei no motora līdz pilnas plūsmas atšķaidīšanas sistēmai jāatbilst V pielikuma 2.3.1. iedaļas EP prasībām.

Gāzveida emisijas paraugu zondi uzstāda atšķaidīšanas kanālā, vietā, kur atšķaidīšanas gaiss labi sajaucas ar izplūdes gāzēm, un makrodaļiņu paraugu zondes tiešā tuvumā.

ETCnolūkā paraugus parasti var ņemt divējādi:

- piesārņotāju paraugu savāc parauga maisiņā visā ciklā un mēra pēc testa;

- piesārņotāju paraugu ņem nepārtraukti un integrē visā ciklā; šī metode ir obligāta attiecībā uz HC un NOx.

4. MAKRODAĻIŅU NOTEIKŠANA

Makrodaļiņu noteikšanai ir vajadzīga atšķaidīšanas sistēma. Atšķaidīt var ar daļējas plūsmas atšķaidīšanas sistēmu (tikai ESC) vai ar pilnas plūsmas atšķaidīšanas sistēmu (obligāti ETC). Atšķaidīšanas sistēmas plūsmas caurlaidībai jābūt pietiekamai, lai pilnīgi novērstu ūdens kondensāciju atšķaidīšanas un paraugu ņemšanas sistēmās un uzturētu 325 K (52 °C) vai zemāku atšķaidītās izplūdes gāzu temperatūru tieši augšpus filtru turētājiem. Atšķaidīšanas gaisa atbrīvošana no mitruma pirms ieplūdes atšķaidīšanas sistēmā ir atļauta, ja atšķaidīšanas gaiss ir īpaši mitrs. Atšķaidīšanas gaisa temperatūrai jābūt 298 K 5 K (25 °C 5 °C). Ja apkārtējā temperatūra ir mazāka par 293 K (20 °C), tad ieteicams atšķaidīšanas gaisu iepriekš sasildīt virs augšējās 303 K (30 °C) temperatūras robežas. Tomēr pirms izplūdes gāzu ievadīšanas atšķaidīšanas kanālā atšķaidīšanas gaisa temperatūra nedrīkst pārsniegt 325 K (52 °C).

Daļējas plūsmas atšķaidīšanas sistēma jāizveido tā, lai izplūdes gāzu plūsma sadalītos divās frakcijās, no kurām mazāko atšķaida ar gaisu un pēc tam izmanto makrodaļiņu mērījumiem. Tāpēc ir svarīgi ļoti precīzi noteikt atšķaidījuma pakāpi. Var izmantot dažādas dalīšanas metodes, turklāt izmantotā dalīšanas metode lielā mērā nosaka parauga ņemšanas aparatūru un izmantojamās procedūras (V pielikuma 2.2. iedaļa). Makrodaļiņu paraugu zondi uzstāda gāzveida emisijas paraugu zondes tiešā tuvumā atbilstīgi 3.4.1. iedaļas noteikumiem.

Lai noteiktu makrodaļiņu masu, ir vajadzīga makrodaļiņu paraugu ņemšanas sistēma, makrodaļiņu paraugu ņemšanas filtri, mikrogramu svari un svaru telpa ar regulējamu temperatūru un mitrumu.

Makrodaļiņu paraugus ņem ar vienfiltra metodi, lietojot vienu filtru pāri (skatīt 4.1.3.) visā testa ciklā. ESCliela uzmanība jāveltī paraugu ņemšanas laikiem un plūsmām testa paraugu ņemšanas stadijā.

4.1. Makrodaļiņu paraugu ņemšanas filtri

4.1.1. Sīki izstrādāta filtru specifikācija

Vajadzīgi ar fluorogļūdeņradi pārklāti stiklšķiedras filtri vai membrānfiltri uz fluorogļūdeņraža bāzes. Visu tipu filtriem jābūt 0,3 m DOP(dioktilftalāta) minimālajai 95 % savākšanas spējai, ja gāzes nominālais ātrums ir no 35 līdz 80 cm/s.

4.1.2. Filtru izmēri

Makrodaļiņu filtru minimālajam diametram jābūt 47 mm (37 mm plankuma diametrs). Ir pieņemami lielāka diametra filtri (4.1.5. iedaļa).

4.1.3. Galvenais filtrs un palīgfiltrs

Atšķaidītos izplūdes gāzu paraugus ņem ar filtru pāri, kas novietoti viens aiz otra (viens galvenais un viens palīgfiltrs). Palīgfiltru novieto ne tālāk kā 100 mm lejpus galvenā filtra, lai tas nesaskaras ar pirmējo filtru. Filtrus var svērt atsevišķi vai pārī, novietojot kopā ar pusēm, uz kurām ir plankumi.

4.1.4. Plūsmas nominālais ātrums filtrā

Gāzes plūsmas nominālajam ātrumam filtrā jāsasniedz 35 - 80 cm/s. Spiediena krituma palielinājums starp testa sākumu un beigām nav lielāks par 25 kPa.

4.1.5. Filtra slodze

Ieteicamā minimālā filtra slodze ir 0,5 mg/1075 mm2 plankuma laukuma. Parastāko izmēru filtriem vērtības ir iekļautas 9. tabulā.

9. tabula

Ieteicamā filtra slodze

Filtra diametrs (mm) Ieteicamais plankums (mm) Ieteicamā minimālā slodze (mg)

47 37 0,5

70 60 1,3

90 80 2,3

110 100 3,6

4.2. Sīki izstrādātas svaru telpas un analītisko svaru specifikācijas

4.2.1. Apstākļi svaru telpā

Svaru telpā (vai istabā), kurā kondicionē un sver makrodaļiņu filtrus, jāuztur 295 K 3 K (22 °C 3 °C) temperatūra visā filtru kondicionēšanas un svēršanas laikā. Mitrums jāuztur 282,5 K 3 K (9,5 °C 3 °C) rasas punktā un relatīvais mitrums 45 8 %.

4.2.2. Standartfiltra svēršana

Telpas (vai istabas) videi jābūt brīvai no apkārtnes piesārņojumiem (tādiem kā putekļi), kas nosēstos uz makrodaļiņu filtriem to stabilizēšanas laikā. Traucējumi 4.2.1. iedaļā norādītajā svēršanas telpas specifikācijā ir atļauti, ja traucējumu ilgums nepārsniedz 30 minūtes. Svēršanas telpai jāatbilst vajadzīgajai specifikācijai pirms personāla ieiešanas svēršanas telpā. Vismaz divus nelietotus standartfiltrus vai filtru pārus nosver četrās stundās pēc parauga filtru svēršanas, bet vēlams svērt vienlaikus ar parauga filtru (pāri). Standartfiltriem ir tie paši izmēri un materiāls kā parauga filtriem.

Ja standartfiltru (standartfiltru pāru) vidējā masa starp parauga filtru svēršanām mainās vairāk par 5 % (filtru pārim attiecīgi par 7,5 %) ieteicamās minimālās filtru slodzes (4.1.5. iedaļa), tad visus paraugu filtrus izmet un emisijas testu atkārto.

Ja nav izpildīti 4.2.1. iedaļā norādītie svēršanas telpas stabilitātes kritēriji, bet standartfiltrs (pāris) atbilst iepriekšminētajiem kritērijiem, tad motora izgatavotājam ir iespēja pieņemt paraugu filtru masu vai anulēt testus, regulējot svēršanas telpas kontroles sistēmu un atkārtojot testu.

4.2.3. Analītiskie svari

Visu filtru svēršanai izmantojamo analītisko svaru precizitāte (standartnovirze) ir 20 g un izšķirtspēja 10 g (1 vienība = 10 g ). Filtriem ar diametru, mazāku par 70 mm, precizitāte un izšķirtspēja attiecīgi ir 2 g un 1 g .

4.3. Papildu specifikācijas makrodaļiņu mērījumiem

Visas tās atšķaidīšanas sistēmas un paraugu ņemšanas sistēmas daļas no izplūdes caurules līdz filtra turētājam, kas saskaras ar neapstrādātām un atšķaidītām izplūdes gāzēm, jākonstruē tā, lai līdz minimumam samazinātu makrodaļiņu nogulsnēšanos vai izmaiņas. Visām daļām jābūt izgatavotām no elektrību vadošiem materiāliem, kas nereaģē ar izplūdes gāzu sastāvdaļām, un tām jābūt elektriski iezemētām, lai novērstu elektrostatiskos efektus.

5. DŪMU NOTEIKŠANA

Šajā nodaļā ir ELRtestā izmantojamā obligātā un izvēles aprīkojuma specifikācija. Dūmus mēra ar dūmmēru, kam ir dūmainības un gaismas absorbcijas koeficienta nolasīšanas režīms. Dūmainības nolasīšanas režīmu izmanto tikai dūmmēra kalibrēšanai un pārbaudei. Dūmu vērtības testa ciklā mēra gaismas absorbcijas koeficienta nolasīšanas režīmā.

5.1. Vispārīgas prasības

ELRjālieto tāda dūmu mērīšanas un datu apstrādes sistēma, kas ietver trīs funkcionālās vienības. Šīs vienības var apvienot vienā komponentā vai savstarpēji saistītu komponentu sistēmā. Minētās trīs funkcionālās vienības ir:

- dūmmērs, kas atbilst V pielikuma 3. iedaļas specifikācijām,

- datu apstrādes bloks, kas var izpildīt III pielikuma 1. papildinājuma 6. iedaļas funkcijas,

- printeris un/vai elektroniskā datu glabāšanas vide III pielikuma 1. papildinājuma 6.3. iedaļā norādīto vajadzīgo dūmu vērtību reģistrācijai un izvadei.

5.2. Īpašas prasības

5.2.1. Linearitāte

Linearitātei jābūt 2 % dūmainības.

5.2.2. Nulles svārstība

Nulles svārstība vienā stundā nedrīkst pārsniegt 1 % dūmainības.

5.2.3. Dūmmēra displejs un diapazons

Dūmainības displeja diapazonam jābūt no 0 % dūmainības līdz 100 % dūmainībai ar 0,1 % dūmainības nolasāmību. Attiecībā uz gaismas absorbcijas koeficientu displejam jādarbojas diapazonā no 0 gaismas absorbcijas koeficienta līdz 30 m-1 gaismas absorbcijas koeficientam ar 0,01 m-1 gaismas absorbcijas koeficienta nolasāmību.

5.2.4. Ierīces reakcijas laiks

Dūmmēra fizikālās reakcijas laiks nedrīkst pārsniegt 0,2 s. Fizikālās reakcijas laiks ir to laiku starpība, kuros ātrdarbīga uztvērēja izvade sasniedz 10 un 90 % pilnās novirzes, ja mērāmās gāzes dūmainība mainās laikā, kas īsāks par 0,1 s.

Dūmmēra elektriskās reakcijas laiks nedrīkst pārsniegt 0,05 s. Elektriskās reakcijas laiks ir to laiku starpība, kuros dūmmēra izvade sasniedz 10 un 90 % pilnās skalas, ja gaismas avotu aizsedz vai pilnīgi dzēš laikā, kas īsāks par 0,01 s.

5.2.5. Neitrāla blīvuma filtri

Jebkura tāda neitrāla blīvuma filtra vērtībai, ko lieto saistībā ar dūmmēra kalibrēšanu, linearitātes mērījumiem vai iestatījumu intervālu, jābūt zināmai 1,0 % dūmainības robežās. Filtra nominālvērtības precizitāte vismaz vienreiz gadā jāpārbauda pēc standarta, ko var salīdzināt ar valsts vai starptautisku standartu.

Neitrāla blīvuma filtri ir precīzijas ierīces, un lietojot tos var viegli sabojāt. Rīkošanās ar tiem jāsamazina līdz minimumam un vajadzības gadījumā jāveic tā, lai filtru nesaskrāpē vai nenotraipa.

5. papildinājums

KALIBRĒŠANAS PROCEDŪRA

1. ANALĪTISKO IERĪČU KALIBRĒŠANA

1.1. Ievads

Katrs analizators jākalibrē tik bieži, cik vajadzīgs, lai izpildītu šīs direktīvas precizitātes prasības. Šajā iedaļā ir aprakstīta III pielikuma 4. papildinājuma 3. iedaļā un V pielikuma 1.iedaļā norādītajiem analizatoriem izmantojamā kalibrēšanas metode.

1.2. Kalibrēšanas gāzes

Jāievēro visu kalibrēšanas gāzu glabāšanas laiks.

Izgatavotāja noteikto kalibrēšanas gāzu derīguma termiņu reģistrē.

1.2.1. Ķīmiski tīrās gāzes

Vajadzīgo gāzu ķīmisko tīrību nosaka ar piemaisījuma robežām, kas iekļautas še turpmāk. Darbam vajadzīgas šādas gāzes:

attīrīts slāpeklis

(piemaisījums ( 1 ppm C1, ( 1 ppm CO, ( 400 ppm CO2, ( 0,1 ppm NO),

attīrīts skābeklis

(ķīmiskā tīrība > 99,5 tilp. % O2),

ūdeņraža un hēlija maisījums

(40 2 % ūdeņraža, pārējais hēlijs),

(piemaisījums ( 1 ppm C1, ( 400 ppm CO2),

attīrīts sintezētais gaiss

(piemaisījums ( 1 ppm C1, ( 1 ppm CO, ( 400 ppm CO2, ( 0,1 ppm NO),

(skābekļa saturs no 18 līdz 21 tilp. %),

Attīrīts propāns vai CO CVS verifikācijai.

1.2.2. Kalibrēšanas un standarta gāzes

Jābūt pieejamiem gāzu maisījumiem ar šādu ķīmisko sastāvu:

C3H8 un attīrītam sintezētajam gaisam (skatīt 1.2.1. iedaļu);

CO un attīrītam slāpeklim;

NOx un attīrītam slāpeklim (NO2 daudzums šajā kalibrēšanas gāzē nedrīkst pārsniegt 5 % NO satura);

CO2 un attīrītam slāpeklim;

CH4 un attīrītam sintezētajam gaisam;

C2H6 un attīrītam sintezētajam gaisam.

Piezīme: Atļauts apvienot citas gāzes, ja tās savstarpēji nereaģē.

Kalibrēšanas un standarta gāzes faktiskajai koncentrācijai jābūt 2 % robežās no nominālās vērtības. Visas kalibrēšanas gāzu koncentrācijas norāda tilpuma vienībās (tilpuma procentos vai tilpuma ppm).

Kalibrēšanas un standarta gāzes var iegūt arī ar gāzu dalītāju, atšķaidot ar attīrītu N2 vai ar attīrītu sintezēto gaisu. Sajaukšanas ierīces precizitātei jābūt tādai, lai atšķaidīto kalibrēšanas gāzu koncentrāciju var noteikt ar precizitāti 2 %.

1.3. Analizatoru un paraugu ņemšanas sistēmas darbināšana

Analizatorus darbina, ievērojot ierīču izgatavotāja izdoto palaišanas un darbināšanas instrukciju. Iekļauj prasību minimumu, kas noteikts 1.4. līdz 1.9. iedaļā.

1.4. Noplūdes tests

Pārbauda, vai sistēmā nav noplūdes. Zondi atvieno no izplūdes sistēmas un galu noslēdz. Ieslēdz analizatora sūkni. Pēc sākotnēja stabilizēšanas perioda visiem plūsmas mērītājiem jārāda nulle. Ja tā nav, pārbauda parauga ņemšanas vadus un kļūmi izlabo.

Pieļaujamais maksimālais noplūdes ātrums vakuuma pusē ir 0,5 % faktiskā caurplūduma pārbaudāmajā sistēmas daļā. Lai noteiktu faktisko caurplūdumu, var izmantot analizatora plūsmas un apvada plūsmas.

Otra metode ir koncentrācijas pakāpienveida maiņa paraugu ņemšanas vada sākumā, pārslēdzot no nulles uz standarta gāzi. Ja pēc atbilstīga laika perioda nolasījumi liecina par mazāku koncentrāciju, salīdzinot ar ievadīto koncentrāciju, tas norāda uz kalibrēšanas vai noplūdes problēmu.

1.5. Kalibrēšanas procedūra

1.5.1. Ierīces komplektācija

Nokomplektēta ierīcē jākalibrē un kalibrēšanas līknes jāpārbauda pret standarta gāzēm. Izmanto tos pašus gāzu caurplūdumus, ko izplūdes gāzu paraugu ņemšanā.

1.5.2. Iesildīšanas laiks

Iesildīšanas laikam jāatbilst izgatavotāja ieteikumiem. Ja nav norādīts, tad analizatorus ieteicams iesildīt vismaz divas stundas.

1.5.3. NDIR un HFID analizators

NDIR analizatoru noregulē pēc vajadzības un HFID analizatora degšanas liesmu optimizē (1.8.1. iedaļa).

1.5.4. Kalibrēšana

Katru parasti izmantojamu darbības diapazonu kalibrē.

Lietojot attīrītu sintezēto gaisu (vai slāpekli), CO, CO2, NOx, un HC analizatorus iestata uz nulli.

Analizatoros ievada attiecīgās kalibrēšanas gāzes, vērtības reģistrē un izveido kalibrēšanas līkni saskaņā ar 1.5.5. iedaļu.

Vajadzības gadījumā vēlreiz pārbauda nulles iestatījumu un atkārto kalibrēšanu.

1.5.5. Kalibrēšanas līknes izveide

1.5.5.1. Vispārīgas pamatnostādnes

Analizatora kalibrēšanas līkni izveido vismaz pēc pieciem kalibrēšanas punktiem (neskaitot nulli), kas ir izvietoti iespējami vienmērīgi. Lielākajai nominālajai koncentrācijai jābūt vienādai ar pilnas skalas 90 % vai lielākai.

Kalibrēšanas līkni izrēķina ar mazāko kvadrātu metodi. Ja iegūtā polinoma pakāpe ir lielāka par 3, tad kalibrēšanas punktu skaitam (nulli ieskaitot) jābūt vismaz vienādam ar šo polinoma pakāpi, kam pieskaitīts 2.

Kalibrēšanas līkne nedrīkst atšķirties vairāk par 2 % no katra kalibrēšanas punkta nominālvērtības un vairāk par 1 % no pilnas skalas nulles punktā.

Pēc kalibrēšanas līknes un kalibrēšanas punktiem var pārbaudīt, vai kalibrēšana ir izdarīta pareizi. Jānorāda atšķirīgie analizatoram raksturīgie parametri, īpaši:

- mērīšanas diapazons;

- jutība;

- kalibrēšanas datums.

1.5.5.2. Kalibrēšana zem 15 % pilnas skalas

Analizatora kalibrēšanas līkni izveido, vismaz 4 papildu kalibrēšanas punktus (izņemot nulli) novietojot nomināli līdzvērtīgi zem 15 % pilnas skalas.

Kalibrēšanas līkni izrēķina ar mazāko kvadrātu metodi.

Kalibrēšanas līkne nedrīkst atšķirties vairāk par 4 % no katra kalibrēšanas punkta nominālvērtības un vairāk par 1 % no pilnas skalas nulles punktā.

1.5.5.3. Alternatīvas metodes

Ja var pierādīt, ka alternatīva tehnika (piemēram, dators, elektroniski regulējams diapazonu slēdzis u.c.) var dot līdzvērtīgu precizitāti, tad var izmantot šīs alternatīvas.

1.6. Kalibrēšanas verifikācija

Katru parasti izmantojamu darbības diapazonu pirms katras analīzes pārbauda saskaņā ar šādu procedūru.

Kalibrēšanu pārbauda, izmantojot nulles gāzi un standarta gāzi, kuras nominālā vērtība ir lielāka par 80 % mērīšanas diapazona pilnas skalas.

Ja diviem attiecīgajiem punktiem atrastā vērtība no noteiktās standartvērtības neatšķiras vairāk par 4 % pilnas skalas, tad korekcijas parametrus var mainīt. Ja tā nav, tad saskaņā ar 1.5.5. iedaļu izveido jaunu kalibrēšanas līkni.

1.7. NOx pārveidotāja efektivitātes tests

NO2 pārveidošanai par NO lietojamā pārveidotāja efektivitāti testē, kā noteikts 1.7.1. līdz 1.7.8. iedaļā (6. attēls).

1.7.1. Testa iekārtas uzbūve

Lietojot testa iekārtu, kas parādīta 6. attēlā, (skatīt arī III pielikuma 4. papildinājuma 3.3.5. iedaļu) un še turpmāk aprakstīto procedūru, pārveidotāju efektivitāti var testēt ar ozonatoru.

1.7.2. Kalibrēšana

CLD un HCLD kalibrē parastākajā darbības diapazonā, ievērojot izgatavotāja specifikācijas, lietojot nulles un standarta gāzi (kurā NO saturam jābūt aptuveni līdz 80 % darbības diapazona un NO2 koncentrācijai gāzu maisījumā līdz mazāk nekā 5 % NO koncentrācijas). NOx analizatoram jābūt NO režīmā, lai standarta gāze neplūst caur pārveidotāju. Norādītā koncentrācija jāreģistrē.

1.7.3. Aprēķins

NOx pārveidotāja efektivitāti aprēķina šādi:

efektivitāte (%) = [pic],

kur:

a ir NOx koncentrācija saskaņā ar 1.7.6. iedaļu,

b ir NOx koncentrācija saskaņā ar 1.7.7. iedaļu,

c ir NO koncentrācija saskaņā ar 1.7.4. iedaļu,

d ir NO koncentrācija saskaņā ar 1.7.5. iedaļu.

1.7.4. Skābekļa pievienošana

Skābekli vai nulles gaisu gāzes plūsmai nepārtraukti pievieno pa T-veida savienotājelementu, līdz parādītā koncentrācija ir aptuveni par 20 % mazāka nekā 1.7.2. iedaļā norādītā kalibrēšanas koncentrācija (analizators ir NO režīmā). Ar c apzīmēto koncentrāciju reģistrē. Ozonatoru visā procesā uztur neaktivētu.

1.7.5. Ozonatora ieslēgšana

Ozonatoru tagad aktivē, lai tas radītu pietiekami daudz ozona NO koncentrācijas samazināšanai līdz aptuveni 20 % (minimāli 10 %) no 1.7.2. iedaļā dotās kalibrēšanas koncentrācijas. Ar d apzīmēto koncentrāciju pieraksta. (Analizators ir NO režīmā).

1.7.6. NOx režīms

Pēc tam NO analizatoru pārslēdz uz NOx režīmu, lai gāzu maisījums (kas sastāv no NO, NO2, O2 un N2) plūst caur pārveidotāju. Parādīto a koncentrāciju reģistrē. (Analizators ir NOx režīmā.)

1.7.7. Ozonatora izslēgšana

Ozonatoru izslēdz. Gāzu maisījums, kas aprakstīts 1.7.6. iedaļā, caur pārveidotāju ieplūst detektorā. Parādīto b koncentrāciju reģistrē. (Analizators ir NOx režīmā.)

1.7.8. NO režīms

Pēc pārslēgšanas uz NO režīmu un pēc ozonatora izslēgšanas noslēdz arī skābekļa vai sintezētā gaisa plūsmu. Analizatora NOx nolasījuma novirze nedrīkst pārsniegt 5 % vērtības, kas izmērīta saskaņā ar 1.7.2. iedaļu (analizators ir NO režīmā).

1.7.9. Testu intervāls

Pārveidotāja efektivitāte jāpārbauda pirms katras NOx analizatora kalibrēšanas.

1.7.10. Efektivitātes prasība

Pārveidotāja efektivitāte nedrīkst būt mazāka par 90 %, bet ir ļoti ieteicama lielāka, 95 %, efektivitāte.

Piezīme: Ja, analizatoram darbojoties parastākajā diapazonā, ozonators nevar dot samazinājumu no 80 % līdz 20 % saskaņā ar 1.7.5. iedaļu, tad izmanto augstāko diapazonu, kurā ozonators dod šo samazinājumu.

6. attēls

NOx pārveidotāja efektivitātes testa ierīces shēma

1) Solenoīda vārsts

2) Ozonators

3) Variaks

4) Uz analizatoru

1.8. FID noregulēšana

1.8.1. Detektora atbildes signāla optimizēšana

FID jānoregulē, kā norādījis ierīces izgatavotājs. Lai optimizētu atbildes signālu visvairāk izmantojamā darbības diapazonā, par standarta gāzi lieto gaisu ar propāna piedevu.

Degvielas un gaisa caurplūdumu noregulē atbilstīgi izgatavotāja ieteikumiem un analizatorā ievada 350 75 ppm C standarta gāzes. Atbildes signālu atbilstīgi degvielas plūsmai noteic pēc starpības starp standarta gāzes atbildes signālu un nulles gāzes atbildes signālu. Degvielas plūsmu noregulē nedaudz virs izgatavotāja norādītās un nedaudz zem tās. Reģistrē šīm degvielas plūsmām atbilstīgos standarta un nulles atbildes signālus. Starpību starp standarta un nulles atbildes signālu atzīmē grafiski, un degvielas plūsmu pielāgo līknes bagātīgākajai daļai.

1.8.2. Ogļūdeņražu atbildes signālu koeficienti

Analizatoru kalibrē, izmantojot gaisu ar propāna piedevu un attīrītu sintezēto gaisu saskaņā ar 1.5. iedaļu.

Atbildes koeficientus noteic, laižot analizatoru ekspluatācijā, un pēc ilgākiem ekspluatācijas periodiem. Atbildes koeficients (Rf) noteiktas grupas ogļūdeņražiem ir FID C1 nolasījuma attiecība pret gāzes koncentrāciju cilindrā, kas izteikta ar ppm C1.

Testa gāzes koncentrācijai jābūt tādai, lai atbildes signāls ir aptuveni 80 % pilnas skalas. Koncentrācijai jābūt zināmai ar precizitāti 2 % attiecībā uz gravimetrisko standartu, kas izteikts ar tilpumu. Turklāt gāzes cilindrs iepriekš jākondicionē 24 stundas 298 K 5 K (25 C 5C) temperatūrā.

Lietojamās testa gāzes un ieteicamie relatīvās atbildes koeficientu intervāli ir šādi:

metānam un attīrītam sintezētajam gaisam 1,00 ( Rf ( 1,15,

propilēnam un attīrītam sintezētajam gaisam 0,90 ( Rf ( 1,10,

toluolam un attīrītam sintezētajam gaisam 0,90 ( Rf ( 1,10.

Šīs vērtības ir attiecinātas pret propāna un attīrīta sintezētā gaisa atbildes koeficientu (Rf) 1,00.

1.8.3. Skābekļa traucējošās ietekmes pārbaude

Skābekļa traucējošo ietekmi noteic, laižot analizatoru ekspluatācijā, un pēc ilgākiem ekspluatācijas periodiem.

Atbildes koeficients ir definēts un tā noteikšana aprakstīta 1.8.2. iedaļā. Izmantojamā testa gāze un ieteicamie relatīvās atbildes signāla koeficienti ir šādi:

propāns un slāpeklis 0,95 ( Rf ( 1,05.

Šī vērtība ir attiecināta pret propāna un attīrīta sintezētā gaisa atbildes koeficientu (Rf) 1,00.

FID degļa gaisa skābekļa koncentrācijai jābūt 1 mola % robežās no skābekļa koncentrācijas degļa gaisā, kas ir izmantots iepriekšējā skābekļa traucējošās ietekmes pārbaudē. Ja starpība ir lielāka, tad jāpārbauda skābekļa traucējošā ietekme un vajadzības gadījumā jānoregulē analizators.

1.8.4. Gāzu, izņemot metānu, nošķīrēja efektivitāte (NMC, tikai ar NG darbināmiem gāzes motoriem)

NMClieto, lai ogļūdeņražus, kas nav metāns, atdalītu no parauga gāzes, oksidējot visus ogļūdeņražus, izņemot metānu. Ideāli, ja pārveido 0 % metāna un 100 % pārējo ogļūdeņražu, ko pārstāv etāns. Lai precīzi izmērītu NMHC, noteic abu iepriekšminēto ogļūdeņražu grupu efektivitāti un izmanto NMHC emisijas masas caurplūduma aprēķinam (skatīt III pielikuma 2. papildinājuma 4.3. iedaļu).

1.8.4.1. Metāna efektivitāte

Metāna kalibrēšanas gāzi laiž caur FID, apejot un neapejot NMC, un abas koncentrācijas reģistrē. Efektivitāti noteic šādi:

CEM = 1 -[pic],

kur:

conc.w = HC koncentrācija, CH4 plūstot caur NMC,

conc.w/o = HC koncentrācija, CH4 plūsmu novirzot garām NMC,

1.8.4.2. Etāna efektivitāte

Etāna kalibrēšanas gāzi laiž caur FID, apejot un neapejot NMC, un abas koncentrācijas reģistrē. Efektivitāti noteic šādi:

CEE = 1 -[pic],

kur:

conc.w = HC koncentrācija, C2H6 plūstot caur NMC,

conc.w/o = HC koncentrācija, C2H6 plūsmu novirzot garām NMC,

1.9. Traucējošas ietekmes CO, CO2 un NOx analizatoros

Izplūdes gāzu sastāvā esošās gāzes, kas nav analizējamā gāze, var traucēt nolasīšanu vairākos veidos. Traucējums ar pozitīvu zīmi NDIR ierīcēs rodas, ja traucējošā gāze dod tādu pašu ietekmi kā mērāmā gāze, bet mazākā mērā. Traucējumi ar negatīvu zīmi NDIR ierīcēs rodas, ja traucējošā gāze paplašina mērāmās gāzes absorbcijas joslu, un CLD ierīcēs ja traucējošā gāze slāpē starojumu. Traucējumu pārbaudes atbilstīgi 1.9.1. un 1.9.2. iedaļai veic pirms analizatora ekspluatācijas sākuma un pēc lielākiem ekspluatācijas periodiem.

1.9.1. CO analizatora traucējumu pārbaude

CO analizatora darbību var traucēt ūdens un CO2. Tāpēc CO2 standarta gāzi ar koncentrāciju no 80 līdz 100 % pilnas skalas testos izmantojamā maksimālajā darbības diapazonā burbuļo caur ūdeni istabas temperatūrā un reģistrē analizatora reakcijas signālu. Analizatora reakcijas signāls nedrīkst būt lielāks par 1 % pilnas skalas diapazonos, kas ir vienādi ar 300 ppm vai lielāki, vai lielāks par 3 ppm diapazonos, kuri ir zem 300 ppm.

1.9.2. NOx analizatora dzēšanas pārbaudes

CLD (un HCLD) analizatoriem nozīmīgas ir divas gāzes: CO2 un ūdens tvaiks. Šo gāzu radītie dzēšanas signāli ir proporcionāli to koncentrācijai, un tāpēc ir vajadzīgas testa metodes, ar ko noteikt dzēšanu, kura atbilst lielākajām testā gaidāmajām koncentrācijām.

1.9.2.1. CO2 dzēšanas pārbaude

Caur NDIR analizatoru laiž cauri CO2 standarta gāzi, kuras koncentrācija ir 80 līdz 100 % no pilnas skalas lielākajā testos izmantojamā darbības diapazonā, un pieraksta CO2 lielumu, apzīmējot ar A. Pēc tam gāzi atšķaida aptuveni līdz 50 % ar NO standarta gāzi un laiž cauri NDIR un (H)CLD analizatoriem, pierakstot CO2 un NO lielumus, ko attiecīgi apzīmē ar B un C. Pēc tam noslēdz CO2 un caur (H)CLD laiž tikai NO standarta gāzi, reģistrējot NO vērtību un to apzīmējot ar D.

Dzēšana nedrīkst pārsniegt 3 % pilnas skalas, un to aprēķina šādi:

procentuālā dzēšana = [pic],

kur:

A ir neatšķaidītās CO2 koncentrācija, ko mēra ar NDIR %,

B ir atšķaidītās CO2 koncentrācija, ko mēra ar NDIR %,

C ir atšķaidītā NO koncentrācija, ko mēra ar (H)CLD ppm,

D ir neatšķaidītā NO koncentrācija, ko mēra ar (H)CLD ppm.

Var izmantot tādas alternatīvas atšķaidīšanas un CO2 un NO standarta gāzes vērtību aprēķināšanas metodes kā dinamisko sajaukšanu/samaisīšanu.

1.9.2.2. Ūdens dzēšanas pārbaude

Šo pārbaudi piemēro tikai mitras gāzes koncentrācijas mērījumiem. Aprēķinot ūdens dzēšanu, jāņem vērā NO standarta gāzes atšķaidījums ar ūdens tvaiku un maisījuma ūdens tvaika koncentrācijas attiecība pret noteikšanā sagaidāmo koncentrāciju.

NO standarta gāzi ar koncentrāciju 80 līdz 100 % no pilnas skalas parastajā darbības diapazonā laiž caur (H)CLD un pieraksta NO lielumu, apzīmējot ar D. NO gāzi burbuļo caur ūdeni istabas temperatūrā un laiž caur (H)CLD, un pieraksta NO lielumu, apzīmējot ar C. Nosaka analizatora absolūto darba spiedienu un ūdens temperatūru un pieraksta, attiecīgi apzīmējot ar E un F. Nosaka maisījuma piesātināta tvaika spiedienu, kas atbilst barbotiera ūdens temperatūrai (F), un pieraksta, apzīmējot ar G. Maisījuma ūdens tvaika koncentrāciju (H, %) aprēķina šādi:

H = 100 ( (G/E).

Sagaidāmo atšķaidītās NO standarta gāzes (ūdens tvaikā) koncentrāciju (De) aprēķina šādi:

De = D ( (1 - H/100)

Dīzeļmotoru izplūdes gāzēm testā paredzamo maksimālo izplūdes ūdens tvaika koncentrāciju (Hm, %), pamatojoties uz pieņēmumu, ka degvielas atoma H/C attiecība ir 1,8:1, prognozē pēc neatšķaidītās CO2 standarta gāzes koncentrācijas (A, ko mēra, kā aprakstīts 1.9.2.1. iedaļā) šādi:

Hm = 0,9 ( A.

Ūdens dzēšanu, kas nedrīkst pārsniegt 3 %, aprēķina šādi:

procentuālā dzēšana = 100 ( ((De - C)/De) ( (Hm/H),

kur:

De = paredzamā atšķaidītā NO koncentrācija ppm,

C = atšķaidītā NO koncentrācija ppm,

Hm = maksimālā ūdens tvaika koncentrācija %,

H = faktiskā ūdens tvaika koncentrācija %.

Piezīme: Svarīgi, lai NO standarta gāzē šajā pārbaudē NO2 koncentrācija ir iespējami maza, jo dzēšanas aprēķinos nav ņemta vērā NO2 absorbcija ūdenī.

1.10. Kalibrēšanas intervāli

Analizatorus kalibrē saskaņā ar 1.5. iedaļu vismaz vienu reizi 3 mēnešos vai ikreiz pēc sistēmas remonta vai izmaiņas, kas var būt ietekmējusi kalibrēšanu.

2. CVS SISTĒMAS KALIBRĒŠANA

2.1. Vispārīgi noteikumi

CVS sistēmu kalibrē ar precīzu caurplūduma mērītāju, kas atbilst valsts vai starptautiskiem standartiem, un ierobežošanas ierīci. Plūsmu cauri sistēmai mēra atbilstīgi dažādiem ierobežojuma iestatījumiem un sistēmas kontrolparametrus mēra un attiecina pret plūsmu.

Var lietot dažādus caurplūduma mērītājus, piemēram, kalibrētu Venturi cauruli, kalibrētu laminārā caurplūduma mērītāju, kalibrētu turbomērītāju.

2.2. Pozitīvā darba tilpuma sūkņa (PDP) kalibrēšana

Visus parametrus, kas attiecas uz sūkni, mēra vienlaicīgi ar parametriem, kuri attiecas uz caurplūduma mērītāju, kas ir savienots virknē ar sūkni. Aprēķināto caurplūdumu (m3/min. pie sūkņa ieplūdes atveres, absolūto spiedienu un temperatūru) atzīmē pret korelācijas funkciju, kas ir īpašas sūkņa parametru kombinācijas vērtība. Pēc tam noteic lineāro vienādojumu, ar ko izsaka sūknētās plūsmas un korelācijas funkcijas attiecību. Ja CVSir vairāku ātrumu caurplūdums, tad kalibrē visus diapazonus. Kalibrējot nodrošina nemainīgu temperatūru.

2.2.1. Datu analīze

Gaisa caurplūdumu (Qs) atbilstīgi katram ierobežojuma iestatījumam (vismaz 6 iestatījumiem) aprēķina pēc caurplūduma mērītāja datiem, izmantojot izgatavotāja noteikto metodi un izsakot standarta m3/min. Pēc tam gaisa caurplūdumu šādi pārrēķina sūknētajā plūsmā (V0) m3/apgr. atbilstīgi absolūtajai temperatūrai un spiedienam sūkņa ieplūdes atverē:

V0 = [pic],

kur:

Qs = gaisa caurplūdums standarta nosacījumos (101,3 kPa, 273 K), m3/s,

T = temperatūra sūkņa ieplūdes atverē, K,

PA = absolūtais spiediens sūkņa ieplūdes atverē (pB-p1), kPa,

n = sūkņa darbības ātrums, apgr./s.

Lai ņemtu vērā spiediena svārstību mijiedarbi sūknī un sūknētā daudzuma izmaiņu ātrumu, korelācijas funkciju (X0) starp sūkņa darbības ātrumu, sūkņa ieplūdes un izplūdes spiediena starpību un absolūto spiedienu sūkņa izplūdes atverē aprēķina šādi:

X0 = [pic],

kur:

pp = sūkņa ieplūdes un izplūdes spiediena starpība, kPa,

pA = absolūtais spiediens sūkņa izplūdes atverē, kPa.

Šādi izveido kalibrēšanas vienādojumu, lineāri pielāgojot mazākos kvadrātus:

V0 = D0 - m ( (X0).

D0 un m ir regresijas taišņu attiecīgo leņķu konstantes.

CVSsistēmai ar vairākiem ātrumiem kalibrēšanas līknes, kas izveidotas dažādiem sūknētās plūsmas diapazoniem, ir aptuveni paralēlas un leņķu vērtības (D0) palielinās, sūknētās plūsmas diapazonam samazinoties.

Pēc vienādojuma aprēķinātajām vērtībām jābūt 0,5 % robežās no izmērītās V0 vērtības. Dažādiem sūkņiem m vērtības atšķiras. Makrodaļiņu ieplūde ar laiku samazina sūkņa padeves spēju; tas atspoguļojas mazākās m vērtībās. Tāpēc kalibrēšana jāizdara, sūkņa darbības sākumā, pēc lielākas apkopes un, ja visas sistēmas verifikācija (2.4. iedaļā) liecina par padeves ātruma izmaiņu.

2.3. Kritiskās plūsmas Venturi caurules kalibrēšana (CFV)

CFVkalibrēšana pamatojas uz caurplūduma vienādojumu kritiskās plūsmas Venturi caurulei. Gāzes plūsma ir ieplūdes spiediena un temperatūras funkcija, kas parādīta še turpmāk:

Qs = [pic],

kur:

Kv = kalibrēšanas koeficients,

pA = absolūtais ieplūdes spiediens Venturi caurulē, kPa.

T = ieplūdes temperatūra Venturi caurulē, K.

2.3.1. Datu analīze

Gaisa caurplūdumu (Qs) atbilstīgi katram ierobežojuma iestatījumam (vismaz 8 iestatījumiem) aprēķina pēc caurplūduma mērītāja datiem, izmantojot izgatavotāja noteikto metodi un izsakot standarta m3/min. Kalibrēšanas koeficientu aprēķina šādi pēc kalibrēšanas datiem katram iestatījumam:

Kv = [pic],

kur:

Qs = gaisa caurplūdums standarta nosacījumos (101,3 kPa, 273 K), m3/s,

T = ieplūdes temperatūra Venturi caurulē, K,

pA = absolūtais ieplūdes spiediens Venturi caurulē, kPa.

Lai noteiktu kritiskās plūsmas diapazonu, Kv atzīmē Venturi caurules ieplūdes spiediena funkcijas veidā. Kritiskajai (robežstāvokļa) plūsmai Kv ir samērā konstanta vērtība. Spiedienam samazinoties (vakuumam palielinoties), Venturi caurulē rodas retinājums, un Kv samazinās, kas liecina, ka CFVdarbojas ārpus pieļaujamā diapazona.

Vismaz astoņiem punktiem kritiskās plūsmas apgabalā aprēķina vidējo Kv un standartnovirzi. Standartnovirze nedrīkst pārsniegt 0,3 % vidējā KV.

2.4. Kopējā sistēmas verificēšana

CVSparaugu ņemšanas sistēmas un analīzes sistēmas kopējo precizitāti noteic, ievadot zināmu piesārņotājgāzes masu sistēmā, kad tā darbojas parastajā režīmā. Piesārņotāju analizē un masu aprēķina saskaņā ar III pielikuma 2. papildinājuma 4.3. iedaļu; izņēmums ir propāns, kam piemēro HC koeficientu 0,000472, nevis 0,000479. Izmanto vienu no šīm metodēm.

2.4.1. Mērīšana ar kritiskās plūsmas diafragmu

Zināmu daudzumu ķīmiski tīras gāzes (oglekļa oksīda vai propāna) pa kalibrētu kritiskās plūsmas diafragmu ievada CVSsistēmā. Ja ieplūdes spiediens ir pietiekami augsts, tad caurplūdums, ko regulē ar kritiskās plūsmas diafragmu, nav atkarīgs no atveres izplūdes spiediena ([vienāds] ar kritisko plūsmu). CVSsistēmu aptuveni no 5 līdz 10 minūtēm darbina, kā parastā izplūdes gāzu emisijas testā. Gāzes paraugu analizē ar standarta līdzekļiem (paraugu maisiņu vai integrēšanas metodi) un aprēķina gāzes masu. Tā noteiktajai masai jābūt 3 % robežās no zināmās iesmidzinātās gāzes masas.

2.4.2. Mērīšana ar gravimetrisko metodi

Ar 0,01 grama precizitāti noteic tāda neliela cilindra masu, kas pildīts ar oglekļa oksīdu vai propānu. CVSsistēmu aptuveni no 5 līdz 10 minūtēm darbina, kā parastā izplūdes gāzu emisijas testā, un sistēmā iesmidzina oglekļa oksīdu vai propānu. Izplūdušās ķīmiski tīrās gāzes daudzumu noteic pēc masas starpības sverot. Gāzes paraugu analizē ar standarta līdzekļiem (paraugu maisiņu vai integrēšanas metodi) un aprēķina gāzes masu. Tā noteiktajai masai jābūt 3 % robežās no zināmās iesmidzinātās gāzes masas.

3. MAKRODAĻIŅU MĒRĪŠANAS SISTĒMAS KALIBRĒŠANA

3.1. Ievads

Katrs komponents jākalibrē tik bieži, cik vajadzīgs, lai izpildītu šīs direktīvas precizitātes prasības. Šajā iedaļā ir aprakstīta III pielikuma 4. papildinājuma 4. iedaļā un V pielikuma 2. iedaļā norādītajiem komponentiem izmantojamā kalibrēšanas metode.

3.2. Plūsmas mērīšana

Gāzes plūsmas mērītāju vai plūsmas mērīšanas ierīču kalibrēšanai jāatbilst valsts un/vai starptautiskiem standartiem. Izmērītās vērtības maksimālajai kļūdai jābūt 2 % robežās no nolasījuma.

Ja gāzes plūsmu noteic ar plūsmas starpības mērīšanu, tad starpības maksimālajai kļūdai jābūt tādai, lai GEDF precizitāte ir 4 % robežās (skatīt arī V pielikuma 2.2.1. iedaļas EGA). To var aprēķināt, noteicot visu ierīču kļūdu vidējo ģeometrisko vērtību.

3.3. Daļējas plūsmas nosacījumu pārbaude

Izplūdes gāzu ātruma diapazonu un spiediena svārstības pārbauda un pēc vajadzības regulē saskaņā ar V pielikuma 2.2.1. iedaļas EP prasībām.

3.4. Kalibrēšanas intervāli

Plūsmas mērīšanas ierīces kalibrē vismaz vienu reizi trijos mēnešos vai ikreiz pēc sistēmas remonta vai izmaiņas, kas var būt ietekmējusi kalibrēšanu.

4. DŪMU MĒRĪŠANAS IERĪCES KALIBRĒŠANA

4.1. Ievads

Dūmmērs jākalibrē tik bieži, cik vajadzīgs, lai izpildītu šīs direktīvas precizitātes prasības. Šajā iedaļā ir aprakstīta III pielikuma 4. papildinājuma 5. iedaļā un V pielikuma 3. iedaļā norādītajiem komponentiem izmantojamā kalibrēšanas metode.

4.2. Kalibrēšanas procedūra

4.2.1. Iesildīšanas laiks

Dūmmēru iesilda un stabilizē saskaņā ar izgatavotāja ieteikumiem. Ja dūmmērs ir aprīkots ar gaisa izpūšanas/tīrīšanas sistēmu, lai novērstu dūmmēra optikas apkvēpšanu, tad arī šī sistēma jāiedarbina un jānoregulē saskaņā ar izgatavotāja ieteikumiem.

4.2.2. Linearitātes atbildes signāla noteikšana

Dūmmēra linearitāti pārbauda dūmainības nolasīšanas režīmā saskaņā ar izgatavotāja ieteikumiem. Dūmmēru aprīko ar trijiem zināmas caurlaidības neitrāla blīvuma filtriem, kas atbilst III pielikuma 4. papildinājuma 5.2.5. iedaļas prasībām, un vērtību reģistrē. Neitrālā blīvuma filtru nominālajai necaurlaidībai jābūt aptuveni 10 %, 20 % un 40 %.

Linearitāte nedrīkst atšķirties no neitrālā blīvuma filtra nominālvērtības vairāk pār 2 % necaurlaidības. Jebkura nelinearitāte, kas pārsniedz minēto vērtību, jākoriģē pirms testa.

4.3. Kalibrēšanas intervāli

Dūmmēru kalibrē saskaņā ar 4.2.2. iedaļu vismaz vienu reizi 3 mēnešos vai ikreiz pēc sistēmas remonta vai izmaiņas, kas var būt ietekmējusi kalibrēšanu.

IV PIELIKUMS

APSTIPRINĀJUMA TESTIEM UN RAžOJUMU ATBILSTĪBAS VERIFICĒŠANAI NOTEIKTĀS STANDARTA DEGVIELAS TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS

1. DĪZEĻDEGVIELA 1

Parametrs Robežas2 Testa metode Publikācija

Mērvienība Apakšējā Augšējā

Cetānskaitlis3 52 54 EN-ISO 5165 1998.4

Blīvums 5 °C temperatūrā kg/m3 833 837 EN-ISO 3675 1995.

Destilācija

- 50 % punkts °C 245 EN-ISO 3405 1998.

- 95 % punkts °C 345 350 EN-ISO 3405 1998.

- galīgās viršanas punkts °C 370 EN-ISO 3405 1998.

Uzliesmošanas temperatūra. °C 55 EN 27719 1993.

CFPP °C -5 EN 116 1981.

Viskozitāte 40 °C temperatūrā mm2/s 2,5 3,5 EN-ISO 3104 1996.

Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži % m/m 3,0 6,0 IP 391 (*) 1995.

Sēra saturs5 mg/kg 300 pr. EN-ISO/DIS 14596 1998.4

Vara korozija 1 EN-ISO 2160 1995.

Konradsona oglekļa piemaisījums (10 % DR) %m/m 0,2 EN-ISO 10370

Pelnu saturs. % m/m 0,01 EN-ISO 6245 1995.

Ūdens saturs % m/m 0,05 EN-ISO 12937 1995.

(Stipras skābes) neitralizācijas skaitlis mg KOH/g 0,02 ASTM D 974-95 1998.4

Noturība pret oksidēšanu6 mg/ml 0,025 EN-ISO 12205 1996.

* Jauna un labāka metode izstrādes stadijā policiklisko aromātisko ogļūdeņražu noteikšanai %m/m _ _ EN 12916 [1997.]4

1 Ja jāaprēķina motora vai transportlīdzekļa siltumefektivitāte, tad degvielas sadegšanas siltumu var aprēķināt pēc īpatnējās enerģijas (sadegšanas siltuma) (tīrā), ko izsaka MJ/kg = (46,423 - 8,792 d2 + 3,170 d) (1 - (x + y + s)) + 9,420 s - 2,499 x, kur d = blīvums 15 °C temperatūrā, x = ūdens daļa pēc masas (%, dalot ar 100), y = pelnu daļa pēc masas (%, dalot ar 100), s = sēra daļa pēc masas (%, dalot ar 100). 2 Specifikācijā norādītās vērtības ir patiesās vērtības. Nosakot to robežvērtības, ir piemēroti ISO 4259 noteikumi "Naftas produkti: to precizitātes datu noteikšana un piemērošana, kas attiecas uz testa metodēm" un, nosakot apakšējās robežas vērtību, ir ņemta vērā minimālā 2R starpība virs nulles; nosakot augšējo un apakšējo robežu, minimālā starpība ir 4R (R = sakritība). Neatkarīgi no šā noteikuma, kas ir vajadzīgs statistiskos nolūkos, degvielas ražotājam tomēr jācenšas nodrošināt nulles vērtību, ja noteiktā augšējā robeža ir 2R, un vidējo vērtību, ja ir noteikta augšējā un apakšējā robeža. Ja jānoskaidro, vai degviela atbilst specifikācijas prasībām, tad jāpiemēro ISO 4259 noteikumi. 3 Cetānskaitļa diapazons nav saskaņā ar prasību par minimālo 4R diapazonu. Tomēr, ja rodas domstarpības starp degvielas piegādātāju un degvielas lietotāju, tad šādu domstarpību atrisināšanai var izmantot ISO 4259 noteikumus, ja vienreizējas noteikšanas vietā izdara pietiekami daudz atkārtotu mērījumu, lai nodrošinātu vajadzīgo precizitāti. 4 Publicēšanas mēnesis būs norādīts vēlāk. 5 Jānorāda faktiskais sēra saturs degvielā, ko lieto testā. Turklāt standarta degvielā, ko lieto, lai apstiprinātu transportlīdzekli vai motoru attiecībā pret robežvērtībām, kuras noteiktas B rindā tabulā šīs direktīvas I pielikuma 6.2.1. iedaļā, maksimālajam sēra saturam jābūt 50 ppm. Komisija pēc iespējas agrāk, bet vēlākais 1999. gada 31. decembrī, modificē šo pielikumu, atspoguļojot tirgus vidējo degvielas sēra saturu, kas attiecas uz degvielu, kura noteikta Direktīvas 98/70/EK IV pielikumā. 6 Pat kontrolējot noturību pret oksidēšanu, glabāšanas laiks ir ierobežots. Par glabāšanas apstākļiem un termiņu jākonsultējas ar piegādātāju.

2. DABASGĀZE (NG)

Eiropas tirgū ir divu grupu degvielas:

- H grupas degvielas, kuru galējā standarta degvielas ir G20 un G23,

- L grupas degvielas, kuru galējā standarta degvielas ir G23 un G25.

G20, G23 un G25 raksturojuma kopsavilkums ir še turpmāk:

G20 standarta degviela

Parametri Mērvienības Bāze Robežas Testa metode

Apakšējā Augšējā

Sastāvs:

Metāns 100 99 100

Bilance molu % 1 ISO 6974

[Inertās gāzes+ C2/C2+]

N2

Sēra saturs mg/m3 1 50 ISO 6326-5

1 Vērtība jānoteic standarta apstākļos (293,2 K (20 °C) un 101,3 kPa).

G23 standarta degviela

Parametri Mērvienības Bāze Robežas Testa metode

Apakšējā Augšējā

Sastāvs:

Metāns 92,5 91,5 93,5

Bilance molu % 1 ISO 6974

[Inertās gāzes+ C2/C2+]

N2 7,5 6,5 8,5

Sēra saturs mg/m3 1 50 ISO 6326-5

1 Vērtība jānoteic standarta apstākļos (293,2 K (20 °C) un 101,3 kPa).

G23 standarta degviela

Parametri Mērvienības Bāze Robežas Testa metode

Apakšējā Augšējā

Sastāvs:

Metāns 86 84 88

Bilance molu % 1 ISO 6974

[Inertās gāzes+ C2/C2+]

N2 14 12 16

Sēra saturs mg/m3 1 50 ISO 6326-5

1 Vērtība jānoteic standarta apstākļos (293,2 K (20 °C) un 101,3 kPa).

3. SAŠĶIDRINĀTĀ NAFTAS GĀZE (LPG)

Parametrs Mērvienība Robežas A degvielai Robežas B degvielai Testa metode

Apakšējā Augšējā Apakšējā Augšējā

Motora oktānskaitlis 93,5 93,5 EN 589 B pielikums

Sastāvs

C3 saturs Tilp. % 48 52 83 87

C4 saturs Tilp. % 48 52 13 17 ISO 7941

Olefīni Tilp. % 0 12 9 15

Iztvaikošanas atlikums mg/kg 50 50 NFM41-015

Kopējais sēra saturs Masas ppm1 50 50 EN 24260

Sērūdeņradis Nav; Nav; ISO 8819

Vara slokšņu korozija Novērtējums 1. klase 1. klase ISO 62512

Ūdens 0 °C temperatūrā Brīva Brīva Vizuālā pārbaude

1 Vērtība jānoteic standarta apstākļos (293,2 K (20 °C) un 101,3 kPa). 2 Ar šo metodi korozīvo vielu klātbūtnes noteikšana var būt neprecīza, ja paraugs satur korozijas inhibitorus vai citas ķimikālijas, kas samazina parauga korozīvo iedarbību uz vara sloksni. Tāpēc tādus savienojumus pievienot ir aizliegts tikai ar vienu mērķi: nepieļaut testa metodes sistemātisko kļūdu.

V PIELIKUMS

ANALĪZES UN PARAUGU ŅEMŠANAS SISTĒMAS

1. GĀZVEIDA EMISIJAS NOTEIKŠANA

1.1. Ievads

Sīki izstrādāti ieteicamie paraugu ņemšanas un analizēšanas sistēmu apraksti ir 1.2. iedaļā un 7. un 8. attēlā. Tā kā dažādas konfigurācijas var dot līdzvērtīgus rezultātus, precīza atbilstība 7. un 8. attēlam nav vajadzīga. Lai nodrošinātu papildu informāciju un koordinētu komponentu sistēmu funkcijas, var lietot tādas papildu ierīces kā vārstus, solenoīdus, sūkņus un slēdžus. Var atteikties no dažiem komponentiem, kas nav vajadzīgi dažu sistēmu precizitātes uzturēšanai, ja atteikšanās pamatojas uz labu inženierijas apsvērumu.

7. attēls

Neapstrādātu izplūdes gāzu analīzes sistēmas plūsmas grafiks CO, CO2, NOx, HC tikai ESC

1) Nulles gāze

2) Standarta gāze

3) Pēc izvēles 2 paraugu ņemšanas zondes

4) Gaiss

5) Degviela

6) Vārsts

1.2. Analīzes sistēmas apraksts

Analīzes sistēma gāzveida emisijas noteikšanai neapstrādātajā (7. attēls, tikai ESC) vai atšķaidītajā (8. attēls, ETCun ESC) izplūdes gāzēs ir aprakstīta, pamatojoties uz:

- HFID analizatora lietojumu ogļūdeņražu mērīšanai;

- NDIR analizatoru lietojumu oglekļa oksīda un oglekļa dioksīda mērīšanai;

- HCLD vai līdzvērtīga analizatora lietojumu slāpekļa oksīdu mērīšanai.

Visu sastāvdaļu paraugu var ņemt ar vienu paraugu zondi vai ar divām paraugu zondēm, ko novieto tiešā tuvumā un kas ir iekšēji sadalītas tā, ka paraugus novada uz attiecīgajiem analizatoriem. Jānodrošina, lai izplūdes gāzu sastāvdaļas (to skaitā ūdens un sērskābe) nevienā analīzes sistēmas vietā nekondensētos.

8. attēls

Atšķaidītu izplūdes gāzu analīzes sistēmas plūsmas shēma CO, CO2, NOx, HC ETC, pēc izvēles ESC

1) Uz PSS: skatīt 21. attēlu

2) Tā pati plakne, kas 21. attēlā

3) Skatīt 20. attēlu

4) Nulles gāze

5) Standarta gāze

6) Vārsts

7) Gaiss

8) Degviela

1.2.1. Komponenti 7. un 8. attēlā

EP izplūdes caurule

Izplūdes gāzu paraugu ņemšanas zonde (tikai 7. attēlā)

Ieteicama taisna nerūsējoša tērauda zonde ar slēgtu galu un daudzām atverēm. Iekšējais diametrs nedrīkst būt lielāks par paraugu ņemšanas vada iekšējo diametru. Zondes sieniņu biezums nav lielāks par 1 mm. Tai trijās dažādās radiālās plaknēs ir vismaz trīs atveres, kuru lielums ļauj noņemt aptuveni vienādas plūsmas paraugu. Zondei jāaizņem vismaz 80 % izplūdes caurules diametra. Var lietot vienu paraugu ņemšanas zondi vai divas.

SP2 atšķaidītas izplūdes gāzu HC paraugu ņemšanas zonde (tikai 8. attēls)

Zondei jābūt:

- pirmajos 254 līdz 762 mm sakarsētā paraugu ņemšanas vada HSL1;

- ar vismaz 5 mm iekšējo diametru;

- uzstādītai DT atšķaidīšanas kanālā (skatīt 2.3. iedaļu, 20. attēlu), vietā, kur atšķaidīšanas gaiss ir labi sajaucies ar izplūdes gāzēm (t.i., aptuveni 10 kanāla diametrus lejpus vietas, kur izplūdes gāzes ieplūst atšķaidīšanas kanālā);

- pietiekami tālu (radiāli) no citām zondēm un kanāla sienas, lai to neietekmē plūsmas un virpuļi;

- karsējamai tā, lai gāzes plūsmas temperatūru zondes izejā palielinātu līdz 463 K 10 K (190 °C 10°C).

SP3 atšķaidītu izplūdes gāzu CO, CO2, NOx paraugu ņemšanas zonde (tikai 8. attēlā)

Zondei jābūt:

- vienā plaknē ar SP 2;

- pietiekami tālu (radiāli) no citām zondēm un kanāla sienas, lai to neietekmē plūsmas un virpuļi;

- visā garumā izolētai un karsējamai vismaz līdz 328 K (55 °C), lai novērstu ūdens kondensāciju.

HSL1 karsējams paraugu ņemšanas vads

Paraugu ņemšanas vads nodrošina gāzes parauga ņemšanu no vienas zondes līdz dalīšanas vietai un HC analizatoram.

Paraugu ņemšanas vadam:

- jābūt ar iekšējo diametru no 5 mm līdz 13,5 mm;

- jābūt izgatavotam no nerūsējoša tērauda vai PTFE;

- jāuztur 463 K 10 K (190 °C 10 °C) sienas temperatūra, mērot katrā atsevišķi regulējamā karsējamā daļā, ja izplūdes gāzu temperatūra pie paraugu ņemšanas zondes ir 463 K (190 °C) vai zemāka;

- sienas temperatūra jāuztur virs 453 K (180 °C), ja izplūdes gāzu temperatūra pie parauga ņemšanas zondes ir lielāka par 463 K (190 °C);

- jāuztur 463 K 10 K (190 °C 10 °C) gāzes temperatūra tieši pirms karsējamā F2 filtra un HFID;

HSL2 karsējamais NOx paraugu ņemšanas vads

Paraugu ņemšanas vadam:

- jāuztur sienas temperatūra no 328 K līdz 473 K (55 °C līdz 200 °C) līdz C pārveidotājam, ja lieto B dzesēšanas vannu, un līdz analizatoram, ja B dzesēšanas vannu nelieto;

- jābūt izgatavotam no nerūsējoša tērauda vai PTFE.

SL paraugu ņemšanas vads CO un CO2 paraugiem

Vadam jābūt izgatavotam no nerūsējošā tērauda vai PTFE. Tas var būt karsējams vai nekarsējams.

BK fona paraugu ņemšanas maiss (pēc izvēles; tikai 8. attēlā)

Fona koncentrāciju noteikšanai paredzētu paraugu ņemšanai.

BG paraugu maisiņš (pēc izvēles; tikai CO un CO2 8. attēlā)

Fona koncentrāciju noteikšanai paredzētu paraugu ņemšanai.

F1 karsējams priekšfiltrs (pēc izvēles)

Temperatūra ir tāda pati kā HSL1.

F2 karsējamais filtrs

Filtrs atdala visas cietās makrodaļiņas no gāzes parauga, pirms tas iekļūst analizatorā. Temperatūra ir tāda pati kā HSL1. Filtru nomaina pēc vajadzības.

P sildāmais paraugu ņemšanas sūknis

Sūkni silda līdz HSL1 temperatūrai.

HC

Karsētas liesmas jonizācijas detektors (HFID) ogļūdeņražu noteikšanai. Temperatūru uztur no 453 K līdz 473 K (no 180 °C līdz 200 °C).

CO, CO2

NDIR analizatori oglekļa oksīda un oglekļa dioksīda noteikšanai (nav obligāti atšķaidījuma pakāpes noteikšanai PT mērījumiem).

NO

CLD vai HCLD analizators slāpekļa oksīdu noteikšanai. Ja lieto HCLD, tā temperatūru uztur no 328 K līdz 473 K (no 55 °C līdz 200 °C).

C pārveidotājs

Pārveidotāju lieto NO2 katalītiskai reducēšanai līdz NO pirms analīzes ar CLD vai HCLD.

B dzesēšanas vanna (pēc izvēles)

Ūdens atdzesēšanai un kondensēšanai izplūdes gāzu paraugā. Vannā ar ledu vai dzesēšanu temperatūru uztur no 273 K līdz 277 K (no 0 °C līdz 4 °C). Tas nav obligāti, ja analizatoru neietekmē ūdens tvaiks, kā noteikts III pielikuma 5. papildinājuma 1.9.1. un 1.9.2. iedaļā. Ja ūdeni aizvada kondensējot, tad parauga gāzes temperatūra vai rasas punkts jākontrolē ūdens filtrā vai lejpus tā. Parauga gāzes temperatūra vai rasas punkts nedrīkst pārsniegt 280 K (7 °C). Ūdens aizvadīšanai no parauga nav atļauts lietot ķīmiskos žāvētājus.

T1, T2, T3 temperatūras devējs

Gāzes plūsmas temperatūras kontrolei.

T4 temperatūras devējs

NO2-NO pārveidotāja temperatūras kontrolei.

T5 temperatūras devējs

Dzesēšanas vannas temperatūras kontrolei.

G1, G2, G3 manometrs

Spiediena mērīšanai paraugu ņemšanas vados.

R1, R2 spiediena regulators

Attiecīgi gaisa un degvielas spiediena regulēšanai HFID.

R3, R4, R5 spiediena regulators

Spiediena regulēšanai paraugu ņemšanas vados un uz analizatoriem virzītās plūsmas regulēšanai.

FL1, FL2, FL3 caurplūduma mērītājs

Parauga pārplūdes/apvada caurplūduma kontrolei.

FL4 - FL6 caurplūduma mērītājs (pēc izvēles)

Caurplūduma kontrolei analizatoros.

V1 - V5 pārslēgšanas vārsts

Piemēroti vārsti, lai analizatoriem pēc izvēles pievadītu paraugu, standarta gāzi vai nulles gāzi.

V6, V7 solenoīda vārsti

NO2-NO pārveidotāja apvadam.

V8 adatvārsts

Caurplūduma vienādošanai apvadā un NO2-NO C pārveidotājā.

V9, V10 adatvārsts

Uz analizatoriem virzīto plūsmu regulēšanai.

V11, V12 sviras vārsts (pēc izvēles)

Kondensāta izlaišanai no B vannas.

1.3. NMHC analīze (tikai ar NG darbināmiem gāzes motoriem)

1.3.1. Gāzu hromatogrāfijas metode (GC, 9. attēls)

Ja izmanto GCmetodi, tad nelielu izmērītu parauga tilpumu izsmidzina uz analīzes kolonnas, caur kuru to nes inerta nesējgāze. Kolonna atdala dažādas sastāvdaļas atkarībā no to viršanas punkta, lai tās eluējas no kolonnas dažādos laikos. Pēc tam tās plūst caur detektoru, kas dod elektrisko signālu atkarībā no to koncentrācijas. Tā kā tā nav nepārtrauktas analīzes tehnoloģija, to var izmantot tikai kopā ar paraugu maisiņu metodi, kas aprakstīta III pielikuma 4. papildinājuma 3.4.2. iedaļā.

NMHC noteikšanai izmanto automatizētu GCar FID. Izplūdes gāzu paraugus savāc paraugu maisiņā, no kura daļu iesmidzina GC. Paraugu Porapak kolonnā sadala divās daļās (CH4/gaiss/CO un NMHC/CO2/H2O). Molekulārā sieta kolonna atdala CH4 no gaisa un CO pirms ieplūdes FID, kur mēra tā koncentrāciju. Pilnu ciklu no viena parauga iesmidzināšanas līdz nākamā parauga iesmidzināšanai var veikt 30 sekundēs. Lai noteiktu NMHC, CH4 koncentrācija jāatskaita no kopējo HC koncentrācijas (skatīt III pielikuma 2. papildinājuma 4.3.1. iedaļu).

Raksturīgu GC periodiskai CH4 noteikšanai skatīt 9. attēlā. Pamatojoties uz labu inženierijas apsvērumu, var izmantot citas GCmetodes.

9. attēls

Plūsmas shēma metāna analīzei (GCmetode)

1) Degvielas ieplūde

2) Gaisa ieplūde

3) Paraugs

4) Vārsts

5) Standarta gāze

6) Žāvēšanas skapis

7) Uz y

Komponenti 9. attēlā

Porapak kolonna PC

Jālieto 180/300 m Porapak N kolonna (ar daļiņu izmēru 50/80), kuras garums ir 610 mm, ID 2,16 mm, un pirms pirmās lietošanas tā jākondicionē ar nesējgāzi vismaz 12 stundas 423 K (150 °C) temperatūrā.

Molekulārā sieta kolonna MSC

Jālieto 13X, 250/350 m molekulārā sieta kolonna (ar acu izmēru 45/60), kuras garums ir 1220 mm, ID 2,16 mm, un pirms pirmās lietošanas tā jākondicionē ar nesējgāzi vismaz 12 stundas 423 K (150 °C) temperatūrā.

Žāvēšanas skapis OV

Kolonnu un vārstu uzturēšanai vienmērīgā temperatūrā, kas vajadzīga analizatoru darbībai, un kolonnu kondicionēšanai 423 K (150°C).

Parauga kontūrs SLP

Nerūsējoša tērauda caurule, kas ir pietiekami gara, lai iegūtu paraugu, kura tilpums ir aptuveni 1 cm3.

Sūknis P

Parauga pārnešanai uz gāzu hromatogrāfu.

Eksikators D

Eksikatoru ar molekulāro sietu lieto, lai atdalītu ūdeni un citus piemaisījumus, kas varētu būt nesējgāzē.

HC

Ar liesmas jonizācijas detektoru (FID) mēra metāna koncentrāciju.

Parauga iesmidzināšanas vārsts V1

Lai iesmidzinātu paraugu, ko ņem no paraugu ņemšanas maisiņa pa SL 8. attēlā. Tam jābūt ar mazu tukšo tilpumu, hermētiskam un karsējamam līdz 423 K (150 °C).

Pārslēgšanas vārsts V3

Lieto, lai ieslēgtu standarta gāzes, parauga vai bezplūsmas režīmu.

V2, V4, V5, V6, V7, V8 adatvārsts

Lieto, lai noregulētu plūsmas sistēmā.

R1, R2, R3 spiediena regulators

Lieto, lai kontrolētu attiecīgi degvielas (= nesējgāzes), parauga un gaisa plūsmu.

FC plūsmas kapilārs

Lieto, lai kontrolētu gaisa caurplūdumu uz FID.

G1, G2, G3 manometrs

Lieto, lai kontrolētu attiecīgi degvielas (= nesējgāzes), parauga un gaisa plūsmu.

F1, F2, F3, F4, F5 filtrs

Saķepināta/aglomerēta metāla filtri, ko lieto, lai novērstu smilšu iekļuvi sūknī vai ierīcē.

FL1

Lieto, lai mērītu parauga caurplūdumu apvadā.

1.3.2. Gāzu, izņemot metānu, nošķīrēja metode (NMC, 10. attēls)

Nošķīrējsoksidē visus ogļūdeņražus, izņemot CH4 par CO2 un H2O, tā ka, laižot paraugu caur NMC, FIDatklāj tikai CH4. Ja lieto paraugu maisiņus, tad pie SL jāuzstāda plūsmas novadīšanas sistēma (skatīt 1.2. iedaļu, 8. attēlu), ar ko plūsmu var pārmaiņus novadīt pa nošķīrēju vai tam garām saskaņā ar 10. attēla augšējo daļu. Mērot NMHC, abas vērtības (HC un CH4) jānovēro ar FID un jāreģistrē. Ja izmanto integrēšanas metodi, tad NMC kopā ar otru FID jāuzstāda HSL1 paralēli standarta FID (skatīt 1.2. iedaļu, 8. attēlu) saskaņā ar 10. attēla apakšējo daļu. Mērot NMHC, abas FID vērtības (HC un CH4) jānovēro un jāreģistrē.

Nošķīrējupirms testa raksturo 600 K (327°C) vai augstākā temperatūrā, ievērojot tā katalītisko efektu uz CH4 un C2H6 atbilstīgi H2O vērtībām, kas ir reprezentatīvas izplūdes gāzu plūsmas nosacījumos. Jāzina parauga izplūdes gāzu plūsmas rasas punkts un O2 koncentrācija. Jāreģistrē FIDrelatīvā reakcija uz CH4 (skatīt III pielikuma 5. papildinājuma 1.8.2. iedaļu).

10. attēls

Plūsmas shēma metāna analīzei ar gāzu,izņemot metānu,nošķīrēju (NMC)

1) Nulle

2) Standarts

3) Paraugs

4) Skatīt 8. attēlu

5) Vārsts

6) Paraugu maisiņu metode

7) Integrēšanas metode

Komponenti 10. attēlā

Gāzu, izņemot metānu, nošķīrējs

Lieto, lai oksidētu visus ogļūdeņražus, izņemot metānu.

HC

Karsējams liesmas jonizācijas detektoru (HFID) lieto, lai izmērītu HC un CH4 koncentrāciju. Temperatūru uztur no 453 K līdz 473 K (no 180 °C līdz 200 °C).

V1 pārslēgšanas vārsts

Lieto, lai ieslēgtu parauga, nulles vai standarta gāzes režīmu. V1 ir idents V2 8. attēlā.

V2, V3 solenoīda vārsts

Lieto, lai radītu NMCapvadu.

V4 adatvārsts

Lieto, lai vienādotu caurplūdumu NMCun apvadā.

R1 spiediena regulators

Lieto, lai regulētu spiedienu parauga ņemšanas vadā un plūsmu uz HFID. R1 ir idents R3 8. attēlā.

FL1 caurplūduma mērītājs

Lieto, lai mērītu parauga caurplūdumu apvadā. FL1 ir idents FL1 8. attēlā.

2. IZPLŪDES GĀZU ATŠĶAIDĪŠANA UN MAKRODAĻIŅU NOTEIKŠANA

2.1. Ievads

Ieteicamās atšķaidīšanas un paraugu ņemšanas sistēmas ir sīki aprakstītas 2.2., 2.3. un 2.4. iedaļā un parādītas 11. un 22. attēlā. Tā kā dažādas konfigurācijas var dot līdzvērtīgus rezultātus, precīza atbilstība šiem attēliem nav vajadzīga. Lai nodrošinātu papildu informāciju un koordinētu komponentu sistēmu funkcijas, var lietot tādas papildu ierīces kā vārstus, solenoīdus, sūkņus un slēdžus. Var atteikties no dažiem komponentiem, kas nav vajadzīgi dažu sistēmu precizitātes uzturēšanai, ja atteikšanās pamatojas uz labu inženierijas apsvērumu.

2.2. Daļējas plūsmas atšķaidīšanas sistēma

Atšķaidīšanas sistēma, pamatojoties uz daļējas izplūdes gāzu plūsmas atšķaidīšanu, ir aprakstīta 11. līdz 19. attēlā. Izplūdes gāzu plūsmu var sadalīt un pēc tam atšķaidīt ar dažādu veidu atšķaidīšanas sistēmām. Turpmākās makrodaļiņu savākšanas nolūkā uz makrodaļiņu paraugu ņemšanas sistēmu novada visu atšķaidīto izplūdes gāzi vai tikai atšķaidīto izplūdes gāzu daļu (2.4. iedaļa, 21. attēls). Pirmo metodi sauc par pilno paraugu ņemšanu, otro metodi par dalīto paraugu ņemšanu.

Atšķaidījuma pakāpes aprēķins ir atkarīgs no lietojamās sistēmas veida. Ieteicamie veidi ir šādi:

Izokinētiskās sistēmas (11., 12. attēls)

Ar šīm sistēmām plūsmu pārvades caurulē pieskaņo kopējai izplūdes gāzu plūsmai gāzes ātruma un/vai spiediena izteiksmē, tā panākot netraucētu un vienādu izplūdes gāzu plūsmu paraugu ņemšanas zondē. To parasti sasniedz, izmantojot rezonatoru un taisnu cauruli augšpus parauga ņemšanas vietas. Sadalījuma attiecību aprēķina pēc tādām viegli izmērāmām vērtībām kā cauruļu diametriem. Jāievēro, ka izokinēzi izmanto tikai, lai pieskaņotu plūsmas nosacījumus, nevis lai pieskaņotu lieluma sadalījumu. Tā kā makrodaļiņas ir pietiekami mazas, lai iekļautos šķidruma plūsmās, pēdējais parasti nav vajadzīgs.

Sistēmas ar plūsmas kontroli un koncentrācijas mērīšanu (13. līdz 17. attēls)

Šajās sistēmās paraugu ņem no kopējās izplūdes gāzu plūsmas, noregulējot atšķaidīšanas gaisa plūsmu un kopējo atšķaidīto atgāzu plūsmu. Atšķaidījuma pakāpi noteic pēc tādu marķiergāzu koncentrācijām kā CO2 vai NOx, kas pašas par sevi ir motora izplūdes gāzēs. Koncentrācijas atšķaidītajās izplūdes gāzēs un atšķaidīšanas gaisā izmēra, bet koncentrāciju neapstrādātajā izplūdes gāzē var izmērīt tieši vai noteikt pēc degvielas caurplūduma un oglekļa bilances vienādojuma, ja degvielas sastāvs ir zināms. Sistēmas var kontrolēt pēc aprēķinātās atšķaidījuma pakāpes (13., 14. attēls) vai pēc ieplūdes pārvades caurulē (12., 13., 14. attēls).

Sistēmas ar plūsmas kontroli un caurplūduma mērīšanu (18., 19. attēls)

Šajās sistēmās paraugu ņem no kopējās izplūdes gāzu plūsmas, iestatot atšķaidīšanas gaisa plūsmu un kopējo atšķaidīto izplūdes gāzu plūsmu. Atšķaidījuma pakāpi noteic pēc starpības starp abiem caurplūdumiem. Tā kā abu caurplūdumu relatīvā vērtība var radīt nozīmīgas kļūdas augstākās atšķaidījuma pakāpēs (15 un augstākās), caurplūduma mērītāji attiecībā viens pret otru precīzi jākalibrē. Caurplūdumu regulē vienkārši, uzturot atšķaidītas izplūdes gāzu caurplūdumu nemainīgu un pēc vajadzības mainot atšķaidīšanas gaisa caurplūdumu.

Lietojot daļējas plūsmas atšķaidīšanas sistēmas, jānovērš iespējamie makrodaļiņu zudumi pārvades caurulē, nodrošinot reprezentatīva parauga paņemšanu no motora izplūdes gāzēm un sadalījuma attiecības noteikšanu. Aprakstītajās sistēmās pievērš uzmanību šīm būtiskajām jomām.

11. attēls

Daļējas plūsmas atšķaidīšanas sistēma ar izokinētisko zondi un dalītu paraugu ņemšanu (SB regulēšanu)

1) Gaiss

2) Skatīt 21. attēlu

3) Uz makrodaļiņu paraugu ņemšanas sistēmu

4) Vārsts

5) Izplūdes gāzes

Neapstrādātas izplūdes gāzes pārvada no izplūdes caurules EP uz atšķaidīšanas kanālu DT pa pārvades cauruli TT ar izokinētisko paraugu ņemšanas zondi ISP. Izplūdes gāzu diferenciālo spiedienu starp izplūdes cauruli un zondes ieplūdes atveri mēra ar spiediena devēju DPT. Šo signālu pārraida uz plūsmas regulatoru FC1, kas regulē velkmes ventilatoru SB, lai zondes galā uzturētu nulles diferenciālo spiedienu. Ar šiem nosacījumiem izplūdes gāzu ātrumi EP un ISP ir vienādi un plūsma pa ISP un TT ir izplūdes gāzu plūsmas (sadalījuma) nemainīga daļa. Sadalījuma attiecību noteic pēc EP un ISP šķērsgriezumu laukumiem. Atšķaidīšanas gaisa caurplūdumu izmēra ar plūsmas mērīšanas ierīci FM1. Atšķaidījuma pakāpi aprēķina pēc atšķaidīšanas gaisa caurplūduma un sadalījuma attiecības.

12. attēls

Daļējas plūsmas atšķaidīšanas sistēma ar izokinētisko zondi un dalītu paraugu ņemšanu (PB regulēšanu)

1) Gaiss

2) Skatīt 21. attēlu

3) Uz makrodaļiņu paraugu ņemšanas sistēmu

4) Vārsts

5) Izplūdes gāzes

Neapstrādātas izplūdes gāzes pārvada no izplūdes caurules EP uz atšķaidīšanas kanālu DT pa pārvades cauruli TT ar izokinētisko paraugu ņemšanas zondi ISP. Izplūdes gāzu diferenciālo spiedienu starp izplūdes cauruli un zondes ieplūdes atveri mēra ar spiediena devēju DPT. Šo signālu pārraida uz plūsmas regulatoru FC1, kas regulē spiedventilatoru PB, lai zondes galā uzturētu nulles diferenciālo spiedienu. To izdara, ņemot mazu daļu atšķaidīšanas gaisa, kura caurplūdums jau izmērīts ar plūsmas mērīšanas ierīci FM1, un padodot to uzTT ar pneimatisko diafragmu. Ar šiem nosacījumiem izplūdes gāzu ātrumi EP un ISP ir vienādi un plūsma pa ISP un TT ir izplūdes gāzu plūsmas (sadalījuma) nemainīga daļa. Sadalījuma attiecību noteic pēc EP un ISP šķērsgriezumu laukumiem. Atšķaidīšanas gaisu iesūc pa DT ar velkmes ventilatoru SB un caurplūdumu izmēra ar FM1 pie DT ieplūdes atveres. Atšķaidījuma pakāpi aprēķina pēc atšķaidīšanas gaisa caurplūduma un sadalījuma attiecības.

13. attēls

Daļējas plūsmas atšķaidīšanas sistēma ar CO2 vai NOx koncentrācijas mērīšanu un dalītu paraugu ņemšanu

1) Pēc izvēles uz PB vai SB

2) Gaiss

3) Skatīt 21. attēlu

4) Uz makrodaļiņu paraugu ņemšanas sistēmu

5) Vārsts

6) Izplūdes gāzes

Neapstrādātas izplūdes gāzu pārvada no izplūdes caurules EP uz atšķaidīšanas kanālu DT pa paraugu ņemšanas zondi SP un pārvades cauruli TT. Marķiergāzes (CO2 vai NOx) koncentrāciju izmēra neapstrādātās un atšķaidītās izplūdes gāzēs, kā arī atšķaidīšanas gaisā ar izplūdes gāzu analizatoru EGA. Šos signālus pārraida uz plūsmas regulatoru FC2, kas regulē spiedventilatoru PB vai velkmes ventilatoru SB, lai uzturētu vēlamo izplūdes gāzu sadalījumu un atšķaidījuma pakāpi atšķaidīšanas kanālā DT. Atšķaidījuma pakāpi aprēķina pēc marķiergāzes koncentrācijas neapstrādātajās izplūdes gāzēs, atšķaidītajās izplūdes gāzēs un atšķaidīšanas gaisā.

14. attēls

Daļējas plūsmas atšķaidīšanas sistēma ar CO2 koncentrācijas mērīšanu, oglekļa bilanci un pilnu paraugu ņemšanu

1) Pēc izvēles uz P

2) Gaiss

3) Pēc izvēles no FC2

4) Sīkāko informāciju skatīt 21. attēlā

5) Izplūdes gāzes

6) Degviela

Neapstrādātu izplūdes gāzu pārvada no izplūdes caurules EP uz atšķaidīšanas kanālu DT pa paraugu ņemšanas zondi SP un pārvades cauruli TT. CO2 koncentrācijas izmēra atšķaidītajās izplūdes gāzēs un atšķaidīšanas gaisā ar izplūdes gāzu analizatoru EGA. CO2 un degvielas plūsmas GFUEL signālus pārraida uz plūsmas regulatoru FC2 vai makrodaļiņu paraugu ņemšanas sistēmas plūsmas regulatoru FC3 (skatīt 21. attēlu). FC2 regulē spiedventilatoru PB, FC3 paraugu ņemšanas sūkni P (skatīt 21. attēlu), regulējot sistēmā ieplūstošās plūsmas un no tās izplūstošās plūsmas tā, ka uztur vēlamo izplūdes gāzu sadalījumu un atšķaidījuma pakāpi atšķaidīšanas kanālā DT. Atšķaidījuma pakāpi aprēķina pēc CO2 koncentrācijām un GFUEL, izmantojot oglekļa bilances pieņēmumu.

15. attēls

Daļējas plūsmas atšķaidīšanas sistēma ar vienu Venturi cauruli, koncentrācijas mērīšanu un dalītu paraugu ņemšanu

1) Gaiss

2) Skatīt 21. attēlu

3) Uz makrodaļiņu paraugu ņemšanas sistēmu

4) Vārsts

5) Izplūdes gāzes

Neapstrādātu izplūdes gāzu pārvada no izplūdes caurules EP uz atšķaidīšanas kanālu DT pa paraugu ņemšanas zondi SP un pārvades cauruli TT ar negatīvo spiedienu, ko atšķaidīšanas kanālā rada Venturi caurule. Gāzes caurplūdums pa TT ir atkarīgs no momenta apmaiņas Venturi caurules zonā, un tāpēc to ietekmē gāzes absolūtā temperatūra pie TT izejas. Tāpēc izplūdes gāzu sadalījums atbilstīgi caurplūdumam kanālā nav nemainīgs, un atšķaidījuma pakāpe mazas slodzes apstākļos ir nedaudz mazāka nekā lielas slodzes apstākļos. Marķiergāzes (CO2 vai NOx) koncentrācijas izmēra neapstrādātajās izplūdes gāzēs, atšķaidītajās izplūdes gāzēs un atšķaidīšanas gaisā ar izplūdes gāzu analizatoru EGA un atšķaidījuma pakāpi aprēķina pēc tā izmērītajām vērtībām.

16. attēls

Daļējas plūsmas atšķaidīšanas sistēma ar sapārotām Venturi caurulēm vai divām/sapārotām diafragmām, koncentrācijas mērīšanu un dalītu paraugu ņemšanu

1) Gaiss

2) Skatīt 21. attēlu

3) Uz makrodaļiņu paraugu ņemšanas sistēmu

4) Vārsts

5) Izplūdes gāzes

Neapstrādātas izplūdes gāzes pārvada no izplūdes caurules EP uz atšķaidīšanas kanālu DT pa paraugu ņemšanas zondi SP un pārvades cauruli TT ar plūsmas dalītāju, kurā ir diafragmu vai Venturi cauruļu komplekts. Pirmais (FD1) atrodas izplūdes caurulē EP, otrais (FD2) atrodas pārvades caurulē TT. Turklāt, lai uzturētu nemainīgu izplūdes gāzu sadalījumu, regulējot EP pretspiedienu un DT spiedienu, ir vajadzīgi divi spiediena regulēšanas vārsti (PCV1 un PCV2). PCV1 atrodas lejpus SP izplūdes caurulē EP, PCV2 atrodas starp spiedventilatoru PB un DT. Marķiergāzes (CO2 vai NOx) koncentrācijas mēra neapstrādātajās izplūdes gāzēs, atšķaidītajās izplūdes gāzēs un atšķaidīšanas gaisā ar izplūdes gāzu analizatoriem EGA. Tie ir vajadzīgi izplūdes gāzu sadalījuma pārbaudei, un tos var izmantot PCV1 un PCV2 regulēšanai, lai precīzi noregulētu sadalījumu. Atšķaidījuma pakāpi aprēķina pēc marķiergāzes koncentrācijām.

17. attēls

Daļējas plūsmas atšķaidīšanas sistēma ar dalīšanu pa vairākām caurulēm,koncentrācijas mērīšanu un dalītu paraugu ņemšanu

1) Gaiss

2) Skatīt 21. attēlu

3) Uz makrodaļiņu paraugu ņemšanas sistēmu

4) Vārsts

5) Svaiga gaisa iesmidzināšana

Neapstrādātas izplūdes gāzes pārvada no izplūdes caurules EP uz atšķaidīšanas kanālu DT pa pārvades cauruli TT ar plūsmas dalītāju FD3, kas sastāv no vairākām vienāda izmēra (vienāda diametra, garuma un liekuma rādiusa) caurulēm, kuras uzstādītas EP. Izplūdes gāzes pa vienu no šīm caurulēm novada uz DT, un izplūdes gāzes pa pārējām caurulēm laiž caur slāpēšanas kameru DC. Tā izplūdes sadalījumu noteic cauruļu kopējais skaits. Pastāvīgai dalījuma regulēšanai ir vajadzīgs nulles diferenciālais spiediens starp DC un TT izeju, ko mēra ar diferenciālā spiediena devēju DPT. Marķiergāzes (CO2 vai NOx) koncentrācijas mēra neapstrādātajās izplūdes gāzēs, atšķaidītajās izplūdes gāzēs un atšķaidīšanas gaisā ar izplūdes gāzu analizatoriem EGA. Tie ir vajadzīgi izplūdes sadalījuma pārbaudei, un tos var izmantot iesmidzināmā gaisa caurplūduma regulēšanai, lai precīzi noregulētu sadalījumu. Atšķaidījuma pakāpi aprēķina pēc marķiergāzes koncentrācijām.

18. attēls

Daļējas plūsmas atšķaidīšanas sistēma ar plūsmas kontroli un pilnu paraugu ņemšanu

1) Pēc izvēles uz P (PSS)

2) Sīkāko informāciju skatīt 21. attēlā

3) Vārsts

4) Izplūdes gāzes

Neapstrādātas izplūdes gāzes pārvada no izplūdes caurules EP uz atšķaidīšanas kanālu DT pa paraugu ņemšanas zondi SP un pārvades cauruli TT. Kopējo plūsmu pa kanālu regulē ar plūsmas regulatoru FC3 un makrodaļiņu paraugu ņemšanas sistēmas sūkni P (skatīt 18. attēlu). Atšķaidīšanas gaisa plūsmu regulē ar plūsmas regulatoru FC2, kuram par vēlamā izplūdes sadalījuma komandsignāliem var lietot GEXHW, GAIRW vai GFUEL. Parauga ieplūde atšķaidīšanas kanālā DT ir kopējās plūsmas un atšķaidīšanas gaisa plūsmas starpība. Atšķaidīšanas gaisa caurplūdumu mēra ar caurplūduma mērīšanas ierīci FM1, kopējo caurplūdumu ar makrodaļiņu paraugu ņemšanas sistēmas caurplūduma mērīšanas ierīci FM3 (skatīt 21. attēlu). Atšķaidījuma pakāpi aprēķina pēc šiem diviem caurplūdumiem.

19. attēls

Daļējas plūsmas atšķaidīšanas sistēma ar plūsmas kontroli un dalītu paraugu ņemšanu

1) Uz PB vai SB

2) Gaiss

3) Skatīt 21. attēlu

4) Uz makrodaļiņu paraugu ņemšanas sistēmu: skatīt 21. attēlu

5) Vārsts

6) Izplūdes gāzes

Neapstrādātas izplūdes gāzes pārvada no izplūdes caurules EP uz atšķaidīšanas kanālu DT pa paraugu ņemšanas zondi SP un pārvades cauruli TT. Izplūdes sadalījumu un ieplūdi atšķaidīšanas kanālā DT regulē ar plūsmas regulatoru FC2, kas saskaņo spiedventilatora PB un velkmes ventilatora SB plūsmas (vai ātrumus). Tas ir iespējams tāpēc, ka paraugu, kas ir ņemts ar makrodaļiņu paraugu ņemšanas sistēmu, novada atpakaļ atšķaidīšanas kanālā. Par FC2 komandsignāliem var izmantot GEXHW, GAIRW vai GFUEL. Atšķaidīšanas gaisa caurplūdumu mēra ar caurplūduma mērīšanas ierīci FM1, kopējo plūsmu ar plūsmas mērīšanas ierīci FM2. Atšķaidījuma pakāpi aprēķina pēc šiem diviem caurplūdumiem.

2.2.1. Komponenti 11. līdz 19. attēlā

EP izplūdes caurule

Izplūdes cauruli var izolēt. Lai samazinātu izplūdes caurules siltuma inerci, ieteicamā biezuma attiecība pret diametru ir 0,015 vai mazāka. Lokanu daļu lietošanu ierobežo ar garuma attiecību pret diametru, kas ir 12 vai mazāka. Liekumus samazina līdz minimumam, lai samazinātu nosēdumu veidošanos inerces dēļ. Ja sistēmā ir izmēģinājumu stenda trokšņa slāpētājs, trokšņa slāpētāju arī var izolēt.

Izokinētiskā sistēmā izplūdes caurulei jābūt bez līkumiem, liekumiem un straujām diametra maiņām vismaz 6 caurules diametrus augšpus un 3 caurules diametrus lejpus zondes gala. Gāzes ātrumam parauga ņemšanas zonā jābūt lielākam par 10 m/s, izņemot brīvgaitas režīmu. Izplūdes gāzu spiediena svārstības nedrīkst pārsniegt vidēji 500 Pa. Neviens spiediena svārstību samazināšanas pasākums, kas pārsniedz šasijas veida izplūdes sistēmas izmantošanu (tai skaitā trokšņa slāpētājs un pēcapstrādes ierīces), nedrīkst mainīt motora darbību un izraisīt makrodaļiņu nosēšanos.

Sistēmās bez izokinētiskās zondes ir ieteicama taisna caurule sešu caurules diametru garumā augšpus un triju caurules diametru garumā lejpus zondes gala.

SP makrodaļiņu paraugu ņemšanas zonde (10., 14., 15., 16., 18., 19. attēls)

Iekšējam diametram jābūt vismaz 4 mm. Izplūdes caurules un zondes diametra attiecībai jābūt vismaz 4. Zondei jābūt vaļējai caurulei, kas vērsta pret plūsmu pa izplūdes caurules centra līniju, vai zondei ar daudzām atverēm, kā aprakstīts pie SP1 1.2.1. iedaļā 5. attēlā.

ISP izokinētiskā paraugu ņemšanas zonde (11., 12. attēls)

Izokinētiskā parauga ņemšanas zonde jāuzstāda pretī plūsmai pa izplūdes caurules centra līniju, lai izpildītu EP iedaļā minētos plūsmas nosacījumus, un zonde ir jākonstruē tā, lai iegūtu neapstrādātās izplūdes gāzu proporcionālu paraugu. Minimālais iekšējais diametrs ir 12 mm.

Izokinētiskai izplūdes sadalīšanai, uzturot nulles diferenciālo spiedienu starp EP un ISP, ir vajadzīga regulēšanas sistēma. Ar šiem nosacījumiem izplūdes gāzu ātrumi EP un ISP ir vienādi un masas plūsma pa ISP ir izplūdes gāzu plūsmas nemainīga daļa. ISP jāsavieno ar diferenciālā spiediena devēju DPT. Nulles diferenciālo spiedienu starp EP un ISP nodrošina ar plūsmas regulatoru FC1.

FD1, FD2 plūsmas dalītājs (16. attēls)

Attiecīgi izplūdes caurulē EP un pārvades caurulē TT uzstāda Venturi cauruļu vai diafragmu komplektu, lai nodrošinātu neapstrādātās izplūdes gāzu proporcionālu paraugu. Proporcionālai sadalīšanai, regulējot spiedienus EP un DT, ir vajadzīga regulēšanas sistēma, kas sastāv no diviem spiediena regulēšanas vārstiem PCV1 un PCV2.

FD3 plūsmas dalītājs (17. attēls)

Izplūdes caurulē EP uzstāda cauruļu komplektu (vairāku cauruļu mezglu), lai iegūtu neapstrādātu izplūdes gāzu proporcionālu paraugu. Pa vienu no caurulēm izplūdes gāzes ievada atšķaidīšanas kanālā DT, bet pa pārējām caurulēm izplūdes gāzes izvada uz slāpēšanas kameru DC. Tām jābūt vienāda izmēra (vienāda diametra, garuma, liekuma rādiusa) caurulēm, lai izplūdes sadalījums būtu atkarīgs no kopējā cauruļu skaita. Proporcionālai sadalīšanai, uzturot nulles diferenciālo spiedienu starp vairāku cauruļu mezgla izeju slāpēšanas kamerā DC un TT izeju, ir vajadzīga regulēšanas sistēma. Ar šiem nosacījumiem izplūdes gāzu ātrumi EP un FD3 ir proporcionāli, un plūsma pa TT ir izplūdes gāzu plūsmas nemainīga daļa. Abi punkti ir jāpievieno diferenciālā spiediena devējam DPT. Nulles diferenciālo spiedienu regulē ar plūsmas regulatoru FC1.

Izplūdes gāzu analizators EGA (13., 14., 15., 16., 17. attēls)

Var izmantot CO2 vai NOx (ar oglekļa bilances metodi tikai CO2) analizatorus. Analizatorus kalibrē tāpat kā analizatorus gāzveida emisijas mērīšanai. Lai noteiktu koncentrācijas starpības, var lietot vienu analizatoru vai vairākus analizatorus. Mērīšanas sistēmu precizitātei jābūt tādai, lai GEDFW,i precizitāte ir 4 % robežās.

TT pārvades caurule (11. līdz 19. attēlam)

Pārvades caurulei jābūt:

- iespējami īsai un ne garākai par 5 m,

- ar tādu diametru, kas ir vienāds ar zondes diametru vai lielāks, bet nepārsniedz 25 mm,

- ar izeju pa atšķaidīšanas kanāla centra līniju virzienā lejup pa plūsmu.

Ja caurule ir 1 metru gara vai īsāka, tad tā jāizolē ar materiālu, kura maksimālā siltumvadītspēja ir 0,05 W/m*K, un izolācijas radiālajam biezumam jāatbilst zondes diametram. Ja caurule ir garāka par 1 metru, tā jāizolē un jāsakarsē vismaz līdz sienas 523 K (250 °C) temperatūrai.

DPT diferenciālā spiediena devējs (11., 12., 17. attēls)

Diferenciālā spiediena devēja diapazonam jābūt 500 Pa vai mazākam.

FC1 plūsmas regulators (11., 12., 17. attēls)

Izokinētiskās sistēmās (11., 12. attēls) ir vajadzīgs plūsmas regulators, lai uzturētu nulles diferenciālo spiedienu starp EP un ISP. Regulēt var:

a) regulējot velkmes ventilatora SB ātrumu vai plūsmu un katrā režīmā uzturot spiedventilatora PB ātrumu nemainīgu (11. attēls) vai

b) pieskaņojot velkmes ventilatoru SB atšķaidītās izplūdes gāzu nemainīgai masas plūsmai un regulējot spiedventilatora PB plūsmu un tātad izplūdes parauga plūsmu pārvades caurules TT gala zonā (12. attēls).

Regulējama spiediena sistēmas gadījumā paliekošā kļūda regulēšanas kontūrā nedrīkst pārsniegt 3 Pa. Spiediena svārstības atšķaidīšanas kanālā nedrīkst pārsniegt vidēji 250 Pa.

Vairāku cauruļu sistēmā (17. attēls) ir vajadzīgs plūsmas regulators izplūdes proporcionālai sadalīšanai, lai uzturētu nulles diferenciālo spiedienu starp vairāku cauruļu mezgla izeju un TT izeju. Regulēšanu veic, regulējot atšķaidīšanas kanālā iesmidzināmā gaisa caurplūdumu pie TT izejas.

PCV1, PCV2 spiediena regulēšanas vārsti (16. attēls)

Sapārotu Venturi cauruļu/sapārotu diafragmu sistēmai ir vajadzīgi divi spiediena regulēšanas vārsti proporcionālai plūsmas sadalīšanai, regulējot EP pretspiedienu un spiedienu atšķaidīšanas kanālā DT. Vārstus novieto EP lejpus SP un starp PB un DT.

DC slāpēšanas kamera (17. attēls)

Slāpēšanas kameru uzstāda pie vairāku cauruļu mezgla izejas, lai līdz minimumam samazinātu spiediena svārstības izplūdes caurulē EP.

VN Venturi caurule (15. attēls)

Venturi cauruli uzstāda atšķaidīšanas kanālā DT, lai radītu negatīvu spiedienu pārvades caurules TT izejas zonā. Gāzes caurplūdumu pa TT nosaka momenta apmaiņa Venturi caurules zonā, un šis caurplūdums lielākoties ir proporcionāls spiedventilatora PB caurplūdumam, kas rada nemainīgu atšķaidījuma pakāpi. Tā kā momenta apmaiņu ietekmē temperatūra pie TT izejas un spiedienu starpība starp EP un DT, tad mazai slodzei atbilst nedaudz mazāka faktiskā atšķaidījuma pakāpe nekā lielai slodzei.

FC2 plūsmas regulators (13., 14., 18., 19. attēls, pēc izvēles)

Plūsmas regulatoru var izmantot, lai regulētu spiedventilatora PB un/vai velkmes ventilatora SB plūsmu. To var pievienot izplūdes, ieplūdes gaisa vai degvielas plūsmas signāliem un/vai CO2 vai NOx diferenciālsignāliem. Izmantojot saspiesta gaisa padevi (18. attēls), FC2 tieši regulē gaisa plūsmu.

FM1 plūsmas mērīšanas ierīce (11., 12., 18., 19. attēls)

Gāzes mērītājs vai cits plūsmas mērierīce atšķaidīšanas gaisa plūsmas mērīšanai. FM1 nav obligāts, ja spiedventilators PB ir kalibrēts plūsmas mērīšanai.

FM2 plūsmas mērīšanas ierīce (19. attēls)

Gāzes mērītājs vai cits plūsmas mērierīce atšķaidītas izplūdes gāzu plūsmas mērīšanai. FM2 nav obligāts, ja velkmes ventilators SB ir kalibrēts plūsmas mērīšanai.

PB spiedventilators (11., 12., 13., 14., 15., 16., 19. attēls)

Lai regulētu atšķaidīšanas gaisa caurplūdumu, PB var pievienot plūsmas regulatoram FC1 vai FC2. PB nav vajadzīgs, ja lieto droseļvārstu. Ar PB var mērīt atšķaidīšanas gaisa plūsmu, ja tas ir kalibrēts.

SB velkmes ventilators (11., 12., 13., 16., 17., 19. attēls)

Tikai dalītas paraugu ņemšanas sistēmām. Ar SB var mērīt atšķaidītas izplūdes gāzu plūsmu, ja tas ir kalibrēts.

DAF atšķaidīšanas gaisa filtrs (11. līdz 19. attēlam)

Lai atbrīvotos no fona ogļūdeņražiem, ir ieteicams atšķaidīšanas gaisu filtrēt un attīrīt ar kokogles skruberi. Pēc motora izgatavotāja lūguma atšķaidīšanas gaisa paraugus ņem saskaņā ar labu inženierijas praksi, lai noteiktu fona makrodaļiņu koncentrāciju, ko pēc tam var atskaitīt no atšķaidītajās izplūdes gāzēs izmērītajām vērtībām.

DT atšķaidīšanas kanāls (11. līdz 19. attēlam)

Atšķaidīšanas kanālam jābūt:

- jābūt pietiekami garam, lai radītu izplūdes un atšķaidīšanas gaisa pilnīgu sajaukšanos turbulentas plūsmas apstākļos;

- jābūt izgatavotam no nerūsējoša tērauda, kura:

- biezuma attiecība pret diametru ir 0,025 vai mazāka, ja atšķaidīšanas kanālu iekšējais diametrs pārsniedz 75 mm;

- nominālais biezums nav mazāks par 1,5 mm, ja atšķaidīšanas kanālu iekšējais diametrs ir 75 mm vai mazāks;

- jābūt vismaz ar 75 mm diametru, ja izmanto dalīto paraugu ņemšanu;

- ieteicams būt vismaz ar 25 mm diametru, ja izmanto pilno paraugu ņemšanu;

- karsējams ne vairāk kā līdz 325 K (52 °C) sienas temperatūrai, karsējot tieši vai ar atšķaidīšanas gaisa iepriekšēju karsēšanu, ar nosacījumu, ka gaisa temperatūra nepārsniedz 325 K (52 °C) pirms izplūdes ievadīšanas atšķaidīšanas kanālā;

- izolējams.

Motora izplūdi rūpīgi sajauc ar atšķaidīšanas gaisu. Dalītas paraugu ņemšanas sistēmām sajaukšanas kvalitāti pārbauda pēc izmantošanas sākuma ar kanāla CO2 profilu, motoram darbojoties (vismaz četros mērījumu punktos vienādos atstatumos). Vajadzības gadījumā var izmantot sajaukšanas diafragmu.

Piezīme: Ja apkārtējā temperatūra atšķaidīšanas kanāla (DT) tuvumā ir zemāka par 293 K (20 °C), tad jāveic piesardzības pasākumi, lai izvairītos no makrodaļiņu zudumiem uz atšķaidīšanas kanāla vēsajām sienām. Tāpēc ir ieteicams sakarsēt un/vai izolēt kanālu iepriekš norādītajās robežās.

Ja motora slodze ir liela, tad kanālu var dzesēt ar tādiem neagresīviem līdzekļiem kā cirkulācijas ventilatoru, ja dzesētājvides temperatūra nav zemāka par 293 K (20 °C).

HE siltummainis (16., 17. attēls)

Siltummainim jābūt ar pietiekamu ietilpību, lai temperatūru pie velkmes ventilatora SB ieplūdes atveres uzturētu 11 K robežās no testā novērojamās vidējās darba temperatūras.

2.3. Pilnas plūsmas atšķaidīšanas sistēma

Še aprakstīta atšķaidīšanas sistēma, kas redzama 20. attēlā un kas pamatojas uz kopējo izplūdes atšķaidīšanu, izmantojot CVS (nemainīga tilpuma paraugu ņemšanas) metodi. Izplūdes un atšķaidīšanas gaisa kopējais tilpums jāizmēra. Var izmantot PDP vai CFV sistēmu.

Lai turpmāk savāktu makrodaļiņas, atšķaidīto izplūdes gāzu paraugu laiž uz makrodaļiņu paraugu ņemšanas sistēmu (2.4. iedaļa, 21. un 22. attēls). Ja to dara tieši, tad to sauc par vienkāršo atšķaidīšanu. Ja paraugu vēlreiz atšķaida otrējās atšķaidīšanas kanālā, tad to sauc par divkāršo atšķaidīšanu. Tā noder, ja ar vienkāršo atšķaidīšanu nevar izpildīt prasību par filtra virsmas temperatūru. Lai gan daļēji tā ir atšķaidīšanas sistēma, divkāršās atšķaidīšanas sistēma ir aprakstīta 2.4. iedaļā, 22. attēlā kā makrodaļiņu paraugu ņemšanas sistēma, jo daudzas tās daļas ir kopīgas ar tipisku makrodaļiņu paraugu ņemšanas sistēmu.

20. attēls

Pilnas plūsmas atšķaidīšanas sistēma

1) Uz palīgfiltru

2) Gaiss

3) Pēc izvēles

4) Skatīt 21. attēlu

5) Izplūdes gāzes

6) Uz makrodaļiņu paraugu ņemšanas sistēmu vai uz DDS: skatīt 22. attēlu

7) Ja lieto EFC

8) Vārsts

Visu neatšķaidīto izplūdes gāzu daudzumu atšķaidīšanas kanālā DT sajauc ar atšķaidīšanas gaisu. Atšķaidītās izplūdes gāzu caurplūdumu mēra ar pozitīvā darba tilpuma sūkni PDP vai ar kritiskās plūsmas Venturi cauruli CFV. Proporcionālu makrodaļiņu paraugu var ņemt plūsmu noteikt ar siltummaini HE vai elektronisko plūsmas kompensāciju EFC. Tā kā makrodaļiņu masas noteikšana pamatojas uz kopējo atšķaidītās izplūdes gāzu plūsmu, atšķaidījuma pakāpe nav jāaprēķina.

2.3.1. Komponenti 20. attēlā

EP izplūdes caurule

Izplūdes caurules garums no motora izplūdes kolektora izejas, turbokompresora izplūdes atveres vai pēcapstrādes ierīces līdz atšķaidīšanas kanālam nedrīkst pārsniegt 10 m. Ja izplūdes caurules garums lejpus motora izplūdes kolektora, turbokompresora izplūdes atveres vai pēcapstrādes ierīces pārsniedz 4 m, tad visa caurule, kas pārsniedz 4 m, jāizolē, izņemot iekšvada dūmmēru, ja to lieto. Izolācijas radiālajam biezumam jābūt vismaz 25 mm. Izolācijas materiāla siltumvadītspējas vērtība nedrīkst pārsniegt 0,1 W/mK 673 K temperatūrā. Lai samazinātu izplūdes caurules siltuma inerci, ieteicamā biezuma attiecība pret diametru ir 0,015 vai mazāka. Lokanu daļu lietošanu ierobežo ar garuma attiecību pret diametru, kas ir 12 vai mazāka.

PDP pozitīvā darba tilpuma sūknis

PDP mēra kopējo atšķaidīto izplūdes plūsmu no sūkņa apgriezienu skaita un sūkņa darba tilpuma. Izplūdes sistēmas pretspiedienu nedrīkst mākslīgi pazemināt ar PDP vai atšķaidīšanas gaisa ieplūdes sistēmu. Statiskajam izplūdes pretspiedienam, ko mēra, PDP sistēmai darbojoties, jāpaliek 1,5 kPa robežās no statiskā spiediena, kuru mēra atbilstīgi identiem motora apgriezieniem un slodzei bez savienojuma ar PDP. Gāzu maisījuma temperatūrai tieši pirms PDP jābūt 6 K robežās no testā novērotās vidējās darba temperatūras, neizmantojot plūsmas kompensāciju. Plūsmas kompensāciju var izmantot tikai tad, ja temperatūra pie PDP ieplūdes atveres nepārsniedz 323 K (50 C).

CFV kritiskās plūsmas Venturi

CFV mēra kopējo atšķaidīto izplūdes plūsmu, uzturot plūsmu robežstāvoklī (kritiskā plūsma). Statiskajam izplūdes pretspiedienam, ko mēra, CFV sistēmai darbojoties, jāpaliek 1,5 kPa robežās no statiskā spiediena, kuru mēra atbilstīgi identiem motora apgriezieniem un slodzei bez savienojuma ar PDP. Gāzu maisījuma temperatūrai tieši pirms CFV jābūt 11 K robežās no testā novērotās vidējās darba temperatūras, neizmantojot plūsmas kompensāciju.

HE siltummainis (pēc izvēles, ja izmanto EFC)

Siltummaiņa ietilpībai jābūt pietiekamai, lai uzturētu temperatūru še iepriekš noteiktajās robežās.

EFC elektroniskā plūsmas kompensācija (pēc izvēles, ja lieto HE)

Ja temperatūru pie PDP vai CFV ieplūdes atveres neuztur iepriekš noteiktajās robežās, tad ir vajadzīga plūsmas kompensācijas sistēma, lai nepārtraukti mērītu caurplūdumu un regulētu proporcionālo paraugu ņemšanu makrodaļiņu sistēmā. Šajā nolūkā nepārtraukti mērītā caurplūduma signālus izmanto, lai attiecīgi koriģētu parauga caurplūdumu makrodaļiņu paraugu ņemšanas sistēmas makrodaļiņu filtros (skatīt 2.4. iedaļu, 21., 22. attēlu).

DT atšķaidīšanas kanāls

Atšķaidīšanas kanālam jābūt:

- ir ar pietiekami mazu diametru, lai radītu turbulentu plūsmu (Reinoldsa skaitlis lielāks par 4 000), un pietiekami garš, lai notiktu pilnīga izplūdes gāzu un gaisa sajaukšanās. Vajadzības gadījumā var izmantot sajaukšanas diafragmu;

- vismaz ar 460 mm diametru un vienkāršās atšķaidīšanas sistēmu;

- vismaz ar 210 mm diametru un divkāršās atšķaidīšanas sistēmu;

- izolējams.

Motora izplūdes gāzi virza lejup uz punktu, kur tās ievada atšķaidīšanas kanālā un labi sajauc.

Izmantojot vienkāršo atšķaidīšanu, paraugu no atšķaidīšanas kanāla pārvada uz makrodaļiņu paraugu ņemšanas sistēmu (2.4. iedaļa, 21. attēls). PDP vai CFV caurlaidībai jābūt pietiekamai, lai atšķaidītās izplūdes gāzes tieši pirms pirmējā makrodaļiņu filtra uzturētu 325 K (52 °C) vai zemākā temperatūrā.

Izmantojot divkāršo atšķaidīšanu, paraugu no atšķaidīšanas kanāla pārvada uz otrējās atšķaidīšanas kanālu, kur to vēlreiz atšķaida, un pēc tam laiž cauri paraugu ņemšanas filtriem (2.4. iedaļa, 22. attēls). PDP vai CFV caurlaidībai jābūt pietiekamai, lai atšķaidīšanas kanālā, paraugu ņemšanas zonā, uzturētu tādu atšķaidīto izplūdes gāzu plūsmas temperatūru, kas ir 464 K (191 °C) vai mazāka. Otrējās atšķaidīšanas sistēmai jānodrošina pietiekams otrējās atšķaidīšanas gaisa daudzums, lai uzturētu tādu divkārt atšķaidīto izplūdes plūsmas temperatūru, kas tieši pirms galvenā makrodaļiņu filtra ir 325 K (52 °C) vai mazāka.

DAF atšķaidīšanas gaisa filtrs

Lai atbrīvotos no fona ogļūdeņražiem, ir ieteicams atšķaidīšanas gaisu filtrēt un attīrīt ar kokogles skruberi. Pēc motora izgatavotāja lūguma atšķaidīšanas gaisa paraugus ņem saskaņā ar labu inženierijas praksi, lai noteiktu fona makrodaļiņu koncentrāciju, ko pēc tam var atskaitīt no atšķaidītajās izplūdes gāzēs izmērītajām vērtībām.

PSP makrodaļiņu paraugu ņemšanas zonde

Zonde ir PTT priekšējā daļa, un:

- to uzstāda pret plūsmu vietā, kur atšķaidīšanas gaiss ir labi sajaukts ar izplūdes gāzēm, t.i., uz atšķaidīšanas kanāla (DT) centra līnijas aptuveni 10 kanāla diametru atstatumā plūsmas virzienā lejpus vietas, kur izplūdes gāzes ieplūst atšķaidīšanas kanālā;

- tai jābūt vismaz ar 12 mm iekšējo diametru;

- karsējams ne vairāk kā līdz 325 K (52 °C) sienas temperatūrai, karsējot tieši vai ar atšķaidīšanas gaisa iepriekšēju karsēšanu, ar nosacījumu, ka gaisa temperatūra nepārsniedz 325 K (52 °C) pirms izplūdes gāzu ievadīšanas atšķaidīšanas kanālā;

- izolējams.

2.4. Makrodaļiņu paraugu ņemšanas sistēma

Makrodaļiņu paraugu ņemšanas sistēma ir vajadzīga, lai makrodaļiņas savāktu uz makrodaļiņu filtra. Pilnai paraugu ņemšanai ar daļēju plūsmas atšķaidīšanu, visu atšķaidīto izplūdes gāzu paraugu laižot caur filtriem, atšķaidīšanas (2.2. iedaļa, 14., 18 attēls) un paraugu ņemšanas sistēma parasti ir apvienots mezgls. Dalītai paraugu ņemšanai ar daļējās plūsmas atšķaidīšanu vai pilnās plūsmas atšķaidīšanu, laižot caur filtriem tikai daļu atšķaidīto izplūdes gāzu, atšķaidīšanas sistēma (2.2. iedaļa, 11.,12., 13., 15., 16., 17., 19 attēls; 2.3. iedaļa, 20. attēls) un paraugu ņemšanas sistēma parasti ir atsevišķi mezgli.

Šajā direktīvā pilnas plūsmas atšķaidīšanas sistēmas divkāršo atšķaidīšanas sistēmu DDS (22. attēls) uzskata par 21. attēlā parādītās parastās makrodaļiņu paraugu ņemšanas sistēmas īpašu paveidu. Divkāršā atšķaidīšanas sistēma ietver visas makrodaļiņu paraugu ņemšanas sistēmas svarīgās sastāvdaļas, tādas kā filtru turētāji un paraugu ņemšanas sūknis, un papildus daži atšķaidīšanas elementi, tādi kā atšķaidīšanas gaisa piegāde un otrās pakāpes atšķaidīšanas kanāls.

Lai izvairītos no regulēšanas kontūru ietekmes, ir ieteicams paraugu ņemšanas sūkni darbināt visā testa laikā. Izmantojot viena filtra metodi, parauga laišanai caur parauga ņemšanas filtriem vēlamajos laikos izmanto apvada sistēmu. Līdz minimumam jāsamazina pārslēgšanas procedūras ietekme uz regulēšanas kontūriem.

21. attēls

Makrodaļiņu paraugu ņemšanas sistēma

1) No atšķaidīšanas kanāla DT: skatīt no 11. attēla līdz 20. attēlam

2) Pēc izvēles:

3) no EGA

4) vai

5) no PDP,

6) vai

7) no CFV,

8) vai

9) no Gfuel

Atšķaidītu izplūdes gāzu paraugu ņem no parciālās plūsmas atšķaidīšanas kanāla DT vai no pilnās plūsmas atšķaidīšanas sistēmas caur makrodaļiņu parauga ņemšanas zondi PSP un makrodaļiņu pārvades cauruli PTT, izmantojot parauga ņemšanas sūkni P. Paraugu laiž caur filtru turētājiem FH, kuros ir makrodaļiņu paraugu ņemšanas filtri. Parauga caurplūdumu regulē ar plūsmas regulatoru FC3. Ja izmanto elektronisko plūsmas kompensāciju EFC (skatīt 20. attēlu), tad par FC3 komandsignālu izmanto atšķaidīto izplūdes gāzu plūsmu.

22. attēls

Divkāršās atšķaidīšanas sistēma (tikai pilnas plūsmas sistēmā)

1) No atšķaidīšanas kanāla DT: skatīt 20. attēlu

2) Pēc izvēles:

3) PDP vai CFV

4) Vārsts

Atšķaidīto izplūdes gāzu paraugu no pilnas plūsmas atšķaidīšanas sistēmas atšķaidīšanas kanāla DT pa makrodaļiņu paraugu ņemšanas zondi PSP un makrodaļiņu pārvades cauruli PTT novada uz otrējās atšķaidīšanas kanālu, kur to vēlreiz atšķaida. Paraugu pēc tam laiž caur filtra turētāju FH, kurā ir makrodaļiņu paraugu ņemšanas filtri. Atšķaidīšanas gaisa caurplūdums parasti ir nemainīgs, bet parauga caurplūdumu regulē ar plūsmas regulatoru FC3. Ja izmanto elektronisko plūsmas kompensāciju EFC (skatīt 20. attēlu), par FC3 komandsignālu izmanto kopējo atšķaidīto izplūdes gāzu plūsmu.

2.4.1. Komponenti 21. un 22. attēlā

PTT makrodaļiņu pārvades caurule (21., 22. attēls)

Makrodaļiņu pārvades caurule nedrīkst būt garāka par 1020 mm, un tās garums jāsamazina līdz minimumam, ja tas ir iespējams. Attiecīgos gadījumos (tas ir, daļējas plūsmas atšķaidīšanas dalītas paraugu ņemšanas sistēmās un pilnas plūsmas atšķaidīšanas sistēmās) ieskaita paraugu ņemšanas zondi (attiecīgi skatīt SP, ISP, PSP 2.2. un 2.3.iedaļu) garumu.

Šie izmēri ir spēkā:

- daļējas plūsmas atšķaidīšanas dalītas paraugu ņemšanasun pilnas plūsmas vienkāršas atšķaidīšanas sistēmās no zondes (attiecīgi SP, ISP, PSP) gala līdz filtra turētājam;

- daļējas plūsmas atšķaidīšanas pilnas parauga ņemšanas sistēmās no atšķaidīšanas kanāla gala līdz filtra turētājam;

- pilnas plūsmas divkāršas atšķaidīšanas sistēmās no zondes (PSP) gala līdz otrējās atšķaidīšanas kanālam.

Pārvades caurule:

- var būt karsējama ne vairāk kā līdz 325 K (52 °C) sienas temperatūrai, karsējot tieši vai ar atšķaidīšanas gaisa iepriekšēju karsēšanu ar nosacījumu, ka gaisa temperatūra nepārsniedz 325 K (52 °C) pirms izplūdes gāzu ievadīšanas atšķaidīšanas kanālā;

- izolējams.

SDT otrējās atšķaidīšanas kanāls (22. attēls)

Otrējās atšķaidīšanas kanālam jābūt vismaz ar 75 mm diametru un pietiekami garam, lai nodrošinātu to, ka divkārt atšķaidītais paraugs tajā atrodas vismaz 0,25 sekundes. Pirmējā filtra turētājs FH jānovieto 300 mm robežās no SDT izejas.

Otrējās atšķaidīšanas kanāls var būt:

- karsējams ne vairāk kā līdz 325 K (52 °C) sienas temperatūrai, karsējot tieši vai ar atšķaidīšanas gaisa iepriekšēju karsēšanu, ar nosacījumu, ka gaisa temperatūra nepārsniedz 325 K (52 °C) pirms izplūdes gāzu ievadīšanas atšķaidīšanas kanālā;

- izolējams.

FH filtra turētājs (21., 22. attēls)

Pirmējais filtrs un palīgfiltrs var būt vienā korpusā vai katrs savā korpusā. Jānodrošina atbilstība III pielikuma 4. papildinājuma 4.1.3. iedaļas prasībām.

Filtra turētājs var būt:

- karsējams ne vairāk kā līdz 325 K (52 °C) sienas temperatūrai, karsējot tieši vai ar atšķaidīšanas gaisa iepriekšēju karsēšanu, ar nosacījumu, ka gaisa temperatūra nepārsniedz 325 K (52 °C) pirms izplūdes gāzu ievadīšanas atšķaidīšanas kanālā;

- izolējams.

P paraugu ņemšanas sūknis (21., 22. attēls)

Makrodaļiņu paraugu ņemšanas sūkni novieto pietiekami tālu no kanāla, lai ieplūstošās gāzes temperatūru uzturētu nemainīgu ( 3 K), ja neizmanto plūsmas korekciju ar FC3.

DP atšķaidīšanas gaisa sūknis (22. attēls)

Atšķaidīšanas gaisa sūkni novieto tā, lai padotā otrējās atšķaidīšanas gaisa temperatūra ir 298 K 5 K (25 °C 5 °C), ja atšķaidīšanas gaisu iepriekš nekarsē.

FC3 plūsmas regulators (21., 22. attēls)

Plūsmas regulatoru lieto, lai kompensētu makrodaļiņu parauga caurplūduma temperatūras un pretspiediena svārstības, kas rodas parauga ceļā, ja citi līdzekļi nav pieejami. Plūsmas regulators ir vajadzīgs, ja izmanto elektronisko plūsmas kompensāciju EFC (skatīt 20. attēlu).

FM3 plūsmas mērīšanas ierīce (21., 22. attēls)

Gāzes skaitītāju vai plūsmas mērierīci makrodaļiņu parauga plūsmai novieto pietiekami tālu no paraugu ņemšanas sūkņa P, lai ieplūdes gāzes temperatūra paliek nemainīga ( 3 K), ja plūsmu nekoriģē ar FC3.

FM4 plūsmas mērīšanas ierīce (22. attēls)

Gāzes skaitītāju vai plūsmas mērierīci atšķaidīšanas gaisa plūsmai novieto tā, lai ieplūdes gāzes temperatūra paliek 298 K 5 K (25 °C 5 °C) robežās.

BV lodvārsts (pēc izvēles)

Lodvārsta iekšējais diametrs nedrīkst būt mazāks par makrodaļiņu pārvades caurules PTT iekšējo diametru, un pārslēgšanas laikam jābūt īsākam par 0,5 sekundēm.

Piezīme: Ja apkārtējā temperatūra PSP, PTT, SDT un FH tuvumā ir zemāka par 293 K (20 °C), jāveic piesardzības pasākumi, lai novērstu makrodaļiņu zudumus uz šo daļu vēsās sienas. Tāpēc ir ieteicams karsēt un/vai izolēt šīs daļas attiecīgajos aprakstos norādītajās robežās. Ieteicams arī nepieļaut to, ka filtra virsmas temperatūra parauga ņemšanas laikā nav zemāka par 293 K (20 °C).

Lielas motora slodzes laikā iepriekšminētās daļas var dzesēt ar tādiem neagresīviem līdzekļiem kā cirkulācijas ventilatoru, dzesētājvides temperatūra nav zemāka par 293 K (20 °C).

3. DŪMU NOTEIKŠANA

3.1. Ievads

Sīki izstrādāti ieteicamo dūmmēru sistēmu apraksti ir 3.2. un 3.3. iedaļā un 23. un 24. attēlā. Tā kā dažādas konfigurācijas var dot līdzvērtīgus rezultātus, precīza atbilstība 23. un 24. attēlam nav vajadzīga. Lai nodrošinātu papildu informāciju un koordinētu komponentu sistēmu funkcijas, var lietot tādas papildu ierīces kā vārstus, solenoīdus, sūkņus un slēdžus. Var atteikties no dažiem komponentiem, kas nav vajadzīgi dažu sistēmu precizitātes uzturēšanai, ja atteikšanās pamatojas uz labu inženierijas apsvērumu.

Mērīšanas princips ir tas, ka gaismu laiž caur noteikta biezuma dūmu slāni, un krītošo gaismu, kas sasniedz uztvērēju, izmanto, lai novērtētu vides gaismas dzēšanas īpašības. Atkarībā no aparāta konstrukcijas dūmus var mērīt izplūdes caurulē (ar pilnas plūsmas iekšvada dūmmēru), izplūdes caurules galā (ar pilnas plūsmas vada gala dūmmēru) vai, ņemot paraugu no izplūdes caurules (lietojot daļējas plūsmas dūmmēru). Lai pēc dūmainības signāla noteiktu gaismas absorbcijas koeficientu, ierīces optiskā ceļa garumu norāda ierīces izgatavotājs.

3.2. Pilnas plūsmas dūmmērs

Var lietot divu vispārīgu veidu pilnas plūsmas dūmmērus (23. attēls). Ar iekšvada dūmmēru pilna izplūdes gāzu staba dūmainību mēra izplūdes caurules iekšpusē. Šā veida dūmmēru lietderīgā optiskā ceļa garums ir dūmmēra konstrukcijas funkcija.

Ar vada gala dūmmēru pilna izplūdes gāzu staba dūmainību mēra pie izplūdes caurules izejas. Šā veida dūmmēra lietderīgā optiskā ceļa garums ir funkcija, kas izsaka izplūdes caurules konstrukciju un attālumu no izplūdes caurules gala līdz dūmmēram.

23. attēls

Pilnas plūsmas dūmmērs

1. Pēc izvēles

3.2.1. Komponenti 23. attēlā

EP izplūdes caurule

Ja lieto iekšvada dūmmēru, tad izplūdes caurules diametram jābūt vienādam 3 izplūdes caurules diametru garumā augšpus vai lejpus mērīšanas zonas. Ja mērīšanas zonas diametrs ir lielāks par izplūdes caurules diametru, tad ieteicama caurule ar pakāpenisku pāreju pirms mērīšanas zonas.

Ja lieto vada gala dūmmēru tad izplūdes caurules pēdējo 0,6 m šķērsgriezumam jābūt apaļam un brīvam no līkumiem un liekumiem. Izplūdes caurules galam jābūt taisnam. Dūmmēru uzstāda pret staba centru 25 5 mm no izplūdes caurules gala.

OPL optiskā ceļa garums

Dūmu aptumšotā optiskā ceļa garumu no dūmmēra gaismas avota līdz uztvērējam pēc vajadzības koriģē atbilstīgi nevienmērīgumam, ko rada blīvuma novirzes un blakusefekts. Optiskā ceļa garumu norāda ierīces izgatavotājs, ņemot vērā visus pasākumus pret apkvēpšanu (piemēram, gaisa izpūšanu/tīrīšanu). Ja optiskā ceļa garums nav zināms, tad tas jānoteic saskaņā ar ISO IDS 11614 11.6.5. iedaļu. Lai optiskā ceļa garumu noteiktu pareizi, izplūdes gāzu ātrumam jābūt vismaz 20 m/s.

LS gaismas avots

Gaismas avots ir kvēlspuldze ar krāsu temperatūru no 2800 līdz 3250 K vai zaļas gaismas diode (LED) ar spektra maksimumu no 550 līdz 570 nm. Gaismas avots no apkvēpšanas jāaizsargā ar tādiem līdzekļiem, kas neietekmē optiskā ceļa garumu, pārsniedzot izgatavotāja specifikācijas.

LD gaismas detektors

Detektors ir fotoelements vai fotodiode (ar filtru, ja vajadzīgs). Ja gaismas avots ir kvēlspuldze, tad uztvērēja signāla spektra maksimumam jābūt līdzīgam cilvēka acs fotoperiodiskajai līknei (signāla maksimumam) diapazonā no 550 līdz 570 nm, līdz mazāk nekā 4 % no šā signāla maksimuma zem 430 nm un virs 680 nm. Gaismas detektors no apkvēpšanas jāaizsargā ar tādiem līdzekļiem, kas neietekmē optiskā ceļa garumu, pārsniedzot izgatavotāja specifikācijas.

CL kolimējoša lēca

Izejošā gaisma jākolimē staru kūlī, kura maksimālais diametrs ir 30 mm. Staru kūlī stariem jābūt paralēliem, pielaidei nepārsniedzot 3° no optiskās ass.

T1 temperatūras devējs (pēc izvēles)

Izplūdes gāzu temperatūru var kontrolēt visu testa laiku.

3.3. Daļējas plūsmas dūmmērs

Ar daļējas plūsmas dūmmēru (24. attēls) no izplūdes caurules ņem reprezentatīvu izplūdes gāzu paraugu un pārvades cauruli laiž uz mērīšanas kameru. Šā veida dūmmēru lietderīgā optiskā ceļa garums ir dūmmēra konstrukcijas funkcija. Nākamajā iedaļā minētie reakcijas laiki attiecas uz dūmmēra minimālo caurplūdumu, ko norādījis ierīces izgatavotājs.

24. attēls

Daļējas plūsmas dūmmērs

1) Atgāzes

2) Pēc izvēles

3.3.1. Komponenti 24. attēlā

EP izplūdes caurule

Izplūdes caurulei jābūt taisnai caurulei vismaz 6 caurules diametrus augšpus un 3 caurules diametrus lejpus zondes gala.

SP paraugu ņemšanas zonde

Paraugu ņemšanas zondei jābūt vaļējai caurulei, kas vērsta pret plūsmu pa vai ap izplūdes caurules centra līniju. Līdz izplūdes caurules sienai jābūt vismaz 5 mm atstarpei. Zondes diametram jānodrošina raksturīga parauga paņemšana un pietiekama plūsma caur dūmmēru.

TT pārvades caurule

Pārvades caurulei jābūt:

- pēc iespējas īsai un jānodrošina 373 30 K (100 °C 30 °C) izplūdes gāzu temperatūra pie ieejas mērīšanas kamerā;

- ar tādu sienas temperatūru, kas ir pietiekami augstu virs izplūdes gāzu rasas punkta, lai novērstu kondensēšanos;

- pēc diametra vienādai ar paraugu ņemšanas zondi visā garumā;

- ar tādu reakcijas laiku, kas ir mazāks par 0,05 s III pielikuma 4. papildinājuma 5.2.4. iedaļā noteiktās minimālās plūsmas apstākļos;

- tādai, kas nozīmīgi neietekmē dūmu maksimumu.

FM plūsmas mērīšanas ierīce

Plūsmas mērīšanas ierīce, ar ko noteic pareizo ieplūdi mērīšanas kamerā. Minimālo un maksimālo caurplūdumu norāda ierīces izgatavotājs, un tam jābūt tādam, kas atbilst TT reakcijas laika prasībai un optiskā ceļa garuma specifikācijām. Plūsmas mērīšanas ierīce var būt tuvu pie paraugu ņemšanas sūkņa P, ja tādu lieto.

MC mērīšanas kamera

Mērīšanas kameras iekšējai virsmai jābūt neatstarojošai vai līdzvērtīgai optiskajai videi. Tāda atstarotas gaismas iedarbība uz detektoru, kas rodas no difūzijas efektu iekšējiem atstarojumiem, jāsamazina līdz minimumam.

Gāzes spiediens mērīšanas kamerā nedrīkst atšķirties no atmosfēras spiediena vairāk par 0,75 kPa. Ja konstrukcija ir tāda, ka tas nav iespējams, tad dūmmēra nolasījums jāpārrēķina atmosfēras spiedienā.

Mērīšanas kameras sienas temperatūra jānoregulē 5 K robežās no 343 K (70 °C) līdz 373 K (100 °C), bet noteikti pietiekami augstu virs izplūdes gāzu rasas punkta, lai novērstu kondensēšanos. Mērīšanas kamera jāaprīko ar attiecīgām ierīcēm temperatūras mērīšanai.

OPL optiskā ceļa garums

Dūmu aptumšotā optiskā ceļa garumu no dūmmēra gaismas avota līdz uztvērējam pēc vajadzības koriģē atbilstīgi nevienmērīgumam, ko rada blīvuma novirzes un blakusefekts. Optiskā ceļa garumu norāda ierīces izgatavotājs, ņemot vērā visus pasākumus pret apkvēpšanu (piemēram, gaisa izpūšanu/tīrīšanu). Ja optiskā ceļa garums nav zināms, tad to noteic saskaņā ar ISO IDS 11614 11.6.5. iedaļu.

LS gaismas avots

Gaismas avots ir kvēlspuldze ar krāsu temperatūru no 2800 līdz 3250 K vai zaļas gaismas diode (LED) ar spektra maksimumu no 550 līdz 570 nm. Gaismas avots no apkvēpšanas jāaizsargā ar tādiem līdzekļiem, kas neietekmē optiskā ceļa garumu, pārsniedzot izgatavotāja specifikācijas.

LD gaismas detektors

Detektors ir fotoelements vai fotodiode (ar filtru, ja vajadzīgs). Ja gaismas avots ir kvēlspuldze, tad uztvērēja signāla spektra maksimumam jābūt līdzīgam cilvēka acs fotoperiodiskajai līknei (signāla maksimumam) diapazonā no 550 līdz 570 nm, līdz mazāk nekā 4 % no šā signāla maksimuma zem 430 nm un virs 680 nm. Gaismas detektors no apkvēpšanas jāaizsargā ar tādiem līdzekļiem, kas neietekmē optiskā ceļa garumu, pārsniedzot izgatavotāja specifikācijas.

CL kolimējoša lēca

Izejošā gaisma jākolimē staru kūlī, kura maksimālais diametrs ir 30 mm. Staru kūlī stariem jābūt paralēliem, pielaidei nepārsniedzot 3° no optiskās ass.

T1 temperatūras devējs

To lieto, lai kontrolētu izplūdes gāzu temperatūru pie ieejas mērīšanas kamerā.

P paraugu ņemšanas sūknis (pēc izvēles)

Paraugu ņemšanas sūkni lejpus mērīšanas kameras var lietot, lai parauga gāzi izvadītu cauri mērīšanas kamerai.

VI PIELIKUMS

EK TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTS

Paziņojums par:

- tipa apstiprinājumu[70],

- tipa apstiprinājuma attiecinājumu uz citu tipu

transportlīdzekļa/atsevišķas tehniskas vienības tipam (motoru tipam/motoru saimei/detaļai)1, ņemot vērā Direktīvu 88/77/EEK, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 1999/96/EK.

EK tipa apstiprinājuma Nr.: Attiecinājuma Nr.:

I IEDAĻA

0. Vispārīgi noteikumi

0.1. Transportlīdzekļa/atsevišķas tehniskas vienības/detaļas marka1:

0.2. Transportlīdzekļa/atsevišķas tehniskas vienības/detaļas apzīmējums, ko piešķir izgatavotājs1:

0.3. Tipa kods, ko piešķir izgatavotājs un ar ko marķē transportlīdzekli/atsevišķu tehnisku vienību/detaļu1:

0.4. Transportlīdzekļa kategorija:

0.5. Motora kategorija: dīzeļmotors/ar NG darbināms motors/ar LPG darbināms motors1:

0.6. Izgatavotāja nosaukums un adrese:

0.7. Izgatavotāja pilnvarotā pārstāvja (ja ir) nosaukums un adrese:

II IEDAĻA

1. Īss apraksts (pēc vajadzības): skatīt I pielikumu

2. Par testiem atbildīgais tehniskais departaments:

3. Testa ziņojuma datums:

4. Testa ziņojuma numurs:

5. Pamatojums tipa apstiprinājuma attiecinājumam (pēc vajadzības):

6. Piezīmes (ja ir): skatīt I pielikumu:

7. Vieta:

8. Datums:

9. Paraksts:

10. Pievienots to dokumentu saraksts, kuri tipa apstiprināšanai iesniegti administratīvajā iestādē, kas piešķīrusi apstiprinājumu, un to var saņemt pēc pieprasījuma.

Papildinājums

EK tipa apstiprinājuma sertifikātam Nr. .., kas attiecas uz transportlīdzekļa/atsevišķas tehniskas vienības/detaļas tipa apstiprinājumu 1

1. Īss apraksts

1.1. Dati, kas jānorāda attiecībā uz transportlīdzekļu tips apstiprinājumu, ja transportlīdzekļiem ir uzstādīts motors:

1.1.1. Motora marka (uzņēmuma nosaukums):

1.1.2. Tips un komercapzīmējums (minēt visus variantus):

1.1.3. Izgatavotāja kods, ar ko transportlīdzeklis marķēts:

1.1.4. Transportlīdzekļa kategorija (pēc vajadzības):

1.1.5. Motora kategorija: dīzeļmotors/ar NG darbināms motors/ar LPG darbināms motors1:

1.1.6. Izgatavotāja nosaukums un adrese:

1.1.7. Izgatavotāja pilnvarotā pārstāvja (ja ir) nosaukums un adrese:

1.2. Vai 1.1. minētajam motoram ir atsevišķas tehniskas vienības tipa apstiprinājums:

1.2.1. Motora/motoru saimes tipa apstiprinājuma numurs[71]:

1.3. Dati, kas jānorāda attiecībā uz motora/motoru saimes tipa apstiprinājumu2, ja tipu apstiprina atsevišķas tehniskas vienības statusā (nosacījumi, kuri jāievēro attiecībā uz motora uzstādīšanu transportlīdzeklim):

1.3.1. Maksimālais un/vai minimālais ieplūdes retinājums: kPa.

1.3.2. Maksimālais atļautais pretspiediens: kPa.

1.3.3. Izplūdes sistēmas tilpums: cm3.

1.3.4. Jauda, ko absorbē palīgierīces, kuras vajadzīgas motora darbībai:

1.3.4.1. Tukšgaitā: kW; ar maziem apgriezieniem: kW; ar lieliem apgriezieniem: kW;

ar A apgriezieniem: kW; ar B apgriezieniem: kW; ar C apgriezieniem: kW;

ar nominālajiem apgriezieniem kW.

1.3.5. Lietošanas ierobežojumi (ja ir):

1.4. Motora/standarta motora emisijas koncentrācija1:

1.4.1. ESC testā (pēc vajadzības):

CO: g/kWh,

THC: g/kWh,

NOX: g/kWh,

PT: g/kWh.

1.4.2. ELR testā (pēc vajadzības):

Dūmu vērtība: m-1.

1.4.3. ETC testā (pēc vajadzības):

CO: g/kWh,

THC: g/kWh1,

NMHC: g/kWh1,

CH4: g/kWh1,

NOX: g/kWh1,

PT: g/kWh1.

VII PIELIKUMS

APRĒĶINĀŠANAS PROCEDŪRAS PIEMĒRS

1. ESC TESTS

1.1. Gāzveida emisija

Mērījumu dati atsevišķo režīmu rezultātu aprēķināšanai ir parādīti še turpmāk. Šajā piemērā CO un NOx ir mērīti sausā stāvoklī, HC mitrā stāvoklī. HC koncentrācija ir norādīta propāna ekvivalentā (C3) un jāreizina ar 3, lai iegūtu C1 ekvivalentu. Aprēķināšanas procedūra ir identa pārējo režīmu aprēķināšanas procedūrai.

P (kW) Ta (K) Ha (g/kg) GEXH (kg) GAIRW (kg) GFUEL (kg) HC (ppm) CO (ppm) NOx (ppm)

82,9 294,8 7,81 563,38 545,29 18,09 6,3 41,2 495

Korekcijas koeficienta KW,r aprēķins, kas vajadzīgs, lai pārrēķinātu no sausa stāvokļa mitrā (skatīt III pielikuma 1. papildinājuma 4.2. iedaļu):

FFH = [pic] = 1,9058 un KW2 = [pic] = 0,0124

KW,r = [pic] - 0,0124 = 0,9239

Koncentrāciju aprēķins mitram stāvoklim:

CO = 41,2 ( 0,9239 = 38,1 ppm,

NOx = 495 ( 0,9239 = 457 ppm.

NOx mitruma korekcijas koeficienta KH,D aprēķins (III pielikuma 1. papildinājuma 4.3. iedaļa):

A = 0,309 ( 18,09/541,06 - 0,0266 = - 0,0163,

B = -0.209 ( 18,09/541,06 + 0,00954 = 0,0026,

KH,D = [pic] = 0,9625.

Emisijasmasas caurplūdumu aprēķins (III pielikuma 1. papildinājuma 4.4. iedaļa):

NOx = 0,001587 ( 457 ( 0,9625 ( 563,38 = 393,27 g/h,

CO = 0,000966 ( 38,1 ( 563,38 = 20,735 g/h,

HC = 0,000479 ( 6,3 ( 3 ( 563,38 = 5,100 g/h.

Īpatnējās emisijasaprēķins (III pielikuma 1. papildinājuma 4.5. iedaļa):

Šis aprēķina piemērs attiecas uz CO; pārējo sastāvdaļu aprēķina procedūra ir identa.

Emisijas masas caurplūdumus atsevišķajos režīmos reizina ar attiecīgajiem svēruma koeficientiem, kas norādīti III pielikuma 1. papildinājuma 2.7.1. iedaļā, un summē, lai iegūtu vidējo emisijas masas caurplūdumu visā ciklā.

CO = (6,7 ( 0,15) + (24,6 ( 0,08) + (20,5 ( 0,10) + (20,7 ( 0,10) + (20,6 ( 0,05) + (15,0 ( 0,05) + (19,7 ( 0,05) + (74,5 ( 0,09) + (31,5 ( 0,10) + (81,9 ( 0,08) + (34,8 ( 0,05) + (30,8 ( 0,05) + (27,3 ( 0,05)

= 30,91 g/h

Motora jaudu atsevišķajos režīmos reizina ar attiecīgajiem svēruma koeficientiem, kas norādīti III pielikuma 1. papildinājuma 2.7.1. iedaļā, un summē, lai iegūtu vidējo jaudu ciklā:

P(n) = (0,1 ( 0,15) + (96,8 ( 0,08) + (55,2 ( 0,10) + (82,9 ( 0,10) + (46,8 ( 0,05) + (70,1 ( 0,05) + (23,0 ( 0,05) + (114,3 ( 0,09) + (27,0 ( 0,10) + (122,0 ( 0,08) + (28,6 ( 0,05) + (87,4 ( 0,05) + (57,9 ( 0,05)

= 60,006 kW

[pic] = 0,0515 g/kWh

Īpatnējās NOx emisijasaprēķins nejaušajā punktā (III pielikuma 1. papildinājuma 4.6.1. iedaļa):

Pieņem, ka nejaušajā punktā ir noteiktas šādas vērtības:

nZ= 1600 min-1,

MZ= 495 Nm

NOx masa, Z = 487,9 g/h (aprēķināta saskaņā ar iepriekšējām formulām),

P(n)Z= 83 kW,

NOx,Z= 487,9/83 = 5,878 g/kWh.

Emisijasvērtības noteikšana pēc testa cikla (III pielikuma 1. papildinājuma 4.6.2. iedaļa):

Pieņem, ka četru ESC režīmu vērtības ir šādas:

nRT nSU ER ES ET EU MR MS MT MU

1368 1785 5,943 5,565 5,889 4,973 515 460 681 610

ETU = 5,889 + (4,973 - 5,889) ( (1600 - 1368) / (1785 - 1368) = 5,377 g/kWh

ERS = 5,943 + (5,565 - 5,943) ( (1600 - 1368) / (1785 - 1368) = 5,732 g/kWh

MTU = 681 + (601 - 681) ( (1600 - 1368) / (1785 - 1368) = 641,3 Nm

MRS = 515 + (460 - 515) ( (1600 - 1368) / (1785 - 1368) = 484,3 Nm

EZ = 5,732 + (5,377 - 5,732) ( (495 - 484,3) / (641,3 - 484, 3) = 5,708 g/kWh

NOx emisijasvērtību salīdzinājums (III pielikuma 1. papildinājuma 4.6.3. iedaļa):

NOx diff = 100 ( (5,878 - 5,708)/5,708 = 2,98%.

1.2. Makrodaļiņu emisija

Makrodaļiņu mērījums pamatā ir princips, ka makrodaļiņu paraugus ņem visā ciklā, bet parauga un plūsmas caurplūdumu (MSAM un GEDF) noteic atsevišķajos režīmos. GEDF aprēķins ir atkarīgs no tā, kādu sistēmu lieto. Šajos piemēros ir lietota sistēma ar CO2 mērīšanas un oglekļa bilances metodi un sistēma ar plūsmas mērīšanu. Ja lieto pilnas plūsmas atšķaidīšanas sistēmu, tad GEDF mēra tieši ar CVS aprīkojumu.

GEDF aprēķins (III pielikuma 1. papildinājuma 5.2.3. un 5.2.4. iedaļa):

Pieņem, ka 4. režīmā ir šādi mērījumu dati. Aprēķināšanas procedūra ir identa tai, kuru izmanto pārējos režīmos.

GEXH (kg/h) GFUEL (kg/h) GDILW (kg/h) GTOTW (kg/h) CO2D % CO2A %

334,02 10,76 5,4435 6,0 0,657 0,040

a) oglekļa bilances metode:

GEDFW = [pic] = 3601,2 kg/h,

b) plūsmas mērīšanas metode:

q = [pic] = 10,78,

GEDFW = 334,02 ( 10,78 = 3600,7 kg/h.

Caurplūduma masas aprēķins (III pielikuma 1. papildinājuma 5.4. iedaļa):

GEDFW caurplūdumus atsevišķajos režīmos reizina ar attiecīgajiem svēruma koeficientiem, kas norādīti III pielikuma 1. papildinājuma 2.7.1. iedaļā, un summē, lai iegūtu vidējo GEDF visā ciklā. Kopējo paraugu ņemšanas normu MSAM iegūst, summējot paraugu ņemšanas normas atsevišķajos režīmos.

[pic] = (3567 ( 0,15) + (3592 ( 0,08) + (3611 ( 0,10) + (3600 ( 0,10) + (3618 ( 0,05) + (3600 ( 0,05) + (3640 ( 0,05) + (3614 ( 0,09) + (3620 ( 0,10) + (3601 ( 0,08) + (3639 ( 0,05) + (3582 ( 0,05) + (3635 ( 0,05)

= 3604,6 kg/h,

MSAM = 0,226 + 0,122 + 0,151 + 0,152 + 0,076 + 0,076 + 0,076 + 0,136 + 0,151 + 0,121 + 0,076 + 0,076 + 0,075

= 1,515 kg.

Pieņemot, ka makrodaļiņu masa filtros ir 2,5 mg,

PTmass = [pic] = 5,948 g/h.

Fona korekcija (pēc izvēles)

Pieņem, ka vienā fona mērījumā ir šādas vērtības. Atšķaidījuma pakāpes DF aprēķins ir idents aprēķinam šā pielikuma 3.1. iedaļā un te nav parādīts.

Md = 0,1 mg; MDIL = 1,5 kg

DF summa = [(1 - 1/119,15) ( 0,15] + [(1 - 1/8,89) ( 0,08] + [(1 - 1/14,75) ( 0,10] + [(1 - 1/10,10 ( 0,10] + [(1 - 1/18,02) ( 0,05] + [(1 - 1/12,33) ( 0,05] + [(1 - 1/32,18) ( 0,05] + [(1 - 1/6,94) ( 0,09] + [(1 - 1/25,19) ( 0,10] + [(1 - 1/6,12) ( 0,08] + [(1 - 1/20,87) ( 0,05] + [(1 - 1/8,77) ( 0,05] + [(1 - 1/12,59) ( 0,05]

= 0,923,

PTmass = [pic] = 5,726 g/h

Īpatnējās emisijasaprēķins (III pielikuma 1. papildinājuma 5.5. iedaļa):

P(n) = (0,1 ( 0,15) + (96,8 ( 0,08) + (55,2 ( 0,10) + (82,9 ( 0,10) + (46,8 ( 0,05) + (70,1 ( 0,05) + (23,0 ( 0,05) + (114,3 ( 0,09) + (27,0 ( 0,10) + (122,0 ( 0,08) + (28,6 ( 0,05) + (87,4 ( 0,05) + (57,9 ( 0,05)

= 60,006 kW,

[pic] = 0,099 g/kWh,

ja pēc fona korekcijas [pic] = 0,095 g/kWh.

Īpatnējā svēruma koeficienta aprēķins (III pielikuma 1. papildinājuma 5.6. iedaļa):

Pieņemot, ka vērtības ir tādas kā še iepriekš 4. režīmam aprēķinātās,

WFE,i = [pic] = 0,1004

Šī vērtība ir vajadzīgajās 0,10 0,003 vērtības robežās.

2. ELR TESTS

Tā kā Besela filtrēšana ir pilnīgi jauna vidējā noteikšanas procedūra Eiropas tiesību aktos, kas attiecas uz izplūdes gāzēm, še turpmāk ir Besela filtra skaidrojums, Besela algoritma sastādīšanas piemērs un galīgās dūmu vērtības aprēķina piemērs. Besela algoritma konstantes ir atkarīgas tikai no dūmmēra konstrukcijas un datu ieguves sistēmas paraugu ņemšanas frekvences. Dūmmēra izgatavotājam ieteicams norādīt galīgās Besela filtra konstantes dažādām paraugu ņemšanas frekvencēm un pasūtītājam ieteicams izmantot šīs konstantes Besela algoritma sastādīšanā un dūmu vērtību aprēķināšanā.

2.1. Vispārīgas piezīmes par Besela filtru

Augstfrekvences traucējumu ietekmē neapstrādātais dūmainības signāls parasti uzrāda stipri izkliedētas zīmes. Lai novērstu šādus augstfrekvences traucējumus, ELR testā ir vajadzīgs Besela filtrs. Pats Besela filtrs ir rekursīvs otrās kārtas zemo frekvenču caurlaidības filtrs, kas nodrošina ātrāko signāla došanu bez pārsnieguma.

Pieņemot neapstrādāto reālā laika izplūdes stabu izplūdes caurulē, katrs dūmmērs rāda aizkavētas un dažādi mērītas dūmainības zīmes. Izmērītās dūmainības zīmju lielums un aizkavēšana ir galvenokārt atkarīga no dūmmēra mērīšanas kameras ģeometrijas, ieskaitot izplūdes gāzes parauga vadus, un no laika, kas vajadzīgs signāla elektroniskajai apstrādei dūmmērā. Vērtības, kas raksturo šos divus efektus, sauc par fizikālās un elektriskās reakcijas laiku, un attiecīgi katra veida dūmmēram vajadzīgs individuāls filtrs.

Besela filtra lietošanas mērķis ir nodrošināt visai dūmmēra sistēmai vienotu vispārīgo filtra raksturojumu, kurā ietilpst:

- dūmmēra fizikālās reakcijas laiks (tp),

- dūmmēra elektriskās reakcijas laiks (te),

- lietojamā Besela filtra reakcijas laiks (tF).

Iegūto kopējo sistēmas reakcijas laiku tAver izsaka tā:

tAver = [pic],

un tam jābūt vienādam visu veidu dūmmēriem, lai iegūtu vienādu dūmu vērtību. Tāpēc Besela filtrs jāveido tā, lai filtra reakcijas laiks (tF) kopā ar attiecīgā dūmmēra fizikālās (tp) un elektriskās reakcijas laiku (te) dod vajadzīgo kopējo reakcijas laiku (tAver). Tā kā katra dūmmēra tp un te ir zināmas vērtības un šajā direktīvā ir noteikts, ka tAver ir 1,0 s, tF var aprēķināt šādi:

tF =[pic].

Pēc definīcijas filtra reakcijas laiks (tF) ir filtrēta izvades signāla došanas laiks starp 10 % un 90 % pakāpienveida ievades signāla. Tāpēc Besela filtra atslēgšanās frekvence jāatkārto tā, lai Besela filtra reakcijas laiks iekļaujas vajadzīgajā signāla došanas laikā.

a) attēls

Pakāpienveida ievades signāla un filtrētā izvades signāla zīmes

1) Pakāpienveida ievades signāls

2) Signāls

3) Besela filtra izvades signāls

4) Laiks

Pakāpienveida ievades signāla un Besela filtra izvades signāla zīmes, kā arī Besela filtra (tF) reakcijas laiks ir parādīts a) attēlā.

Galīgā Besela filtra algoritma sastādīšana ir daudzpakāpju process, kurā vajadzīgi vairāki atkārtošanas cikli. Atkārtošanas procedūras shēma ir parādīta še turpmāk.

2.2. Besela algoritma aprēķināšana

Šajā piemērā Besela algoritms ir sastādīts vairākās pakāpēs saskaņā ar iepriekš aprakstīto atkārtošanas procedūru, kas pamatojas uz III pielikuma 1. papildinājuma 6.1. iedaļu.

Pieņem, ka dūmmēram un datu ieguves sistēmai ir šādi parametri:

- fizikālās reakcijas laiks tp 0,15 s,

- elektriskās reakcijas laiks te 0,05 s,

- kopējais reakcijas laiks tAver 1,00 s (kā noteikts šajā direktīvā),

- paraugu ņemšanas frekvence 150 Hz.

1. pakāpe Nosaka vajadzīgo Besela filtra reakcijas laiku tF:

tF = [pic] = 0,987421 s.

2. pakāpe Aprēķina atslēgšanās frekvenci un Besela konstantes E, K pirmajam atkārtojumam:

fc = 3,1415/(10 ( 0,987421) = 0,318152 Hz

(t = 1/150 = 0,006667 s,

( = 1/[tan (3,1415 ( 0,006667 ( 0,318152)] = 150, 076644,

E = [pic] = 7,07948 E - 5

K = 2 ( 7,07948 E - 5 ( (0,618034 ( 150,0766442 - 1) - 1 = 0,970783

Iegūst Besela algoritmu:

Yi = Yi-1 + 7,07948 E - 5 ( (Si + 2 ( Si-1 + Si-2 - 4 ( Yi-2) + 0,970783 ( (Yi-1 - Yi-2)

kur Si ir pakāpienveida ievades signāla vērtības ("0" vai "1") un Yi ir filtrētā izvades signāla vērtības.

3. pakāpe Besela filtru piemēro pakāpjveida ievadei:

Pēc definīcijas Besela filtra reakcijas laiks tF ir filtrēta izvades signāla došanas laiks starp 10 % un 90 % pakāpjveida ievades signāla. Lai noteiktu izvades signāla 10 % (t10) un 90 % (t90) laikus, Besela filtru piemēro pakāpjveida ievadei, izmantojot iepriekšminētās fc, E un K vērtības.

Indeksi, laiks un pakāpienveida ievades signāla vērtības, un iegūtās filtrētā izvades signāla vērtības pirmajam un otrajam atkārtojumam ir noteiktas B tabulā. Punkti, kas ir tieši blakus t10 un t90, ir atzīmēti ar resninātiem cipariem.

Pirmajā atkārtojumā B tabulā 10 % vērtība ir starp indeksu 30 un 31, un 90 % vērtība ir starp indeksu 191 un 192. Lai aprēķinātu tF,iter, atkārtoti noteic precīzās t10 un t90 vērtības, lineāri interpolējot starp blakus esošiem mērījumu punktiem:

t10 = tlower + (t ( (0,1 - outlower)/(outupper - outlower)

t90 = tlower + (t ( (0,9 - outlower)/(outupper - outlower)

kur outupper un outlower punkts attiecīgi ir Besela filtrētā izvades signāla blakus punkti un tlower ir laika blakus punkta laiks, kas norādīts B tabulā.

t10 = 0,200000 + 0,006667 ( (0,1 - 0,099208)/(0,104794 - 0,099208) = 0,200945 s

t90 = 0,273333 + 0,006667 ( (0,9 - 0,899147)/(0,901168 - 0,899147) = 1, 276147 s

4. pakāpe Noteic filtra reakcijas laiku pirmā atkārtojuma ciklā:

tF,iter = 1, 276147 - 0,200945 = 1,075202 s

5. pakāpe Noteic iegūtā filtra reakcijas laika novirzi no vajadzīgā pirmā atkārtojuma ciklā:

( = (1,075202 - 0,987421)/0, 987421 = 0,081641

6. pakāpe Pārbauda atkārtojuma kritēriju:

|| ( 0,01 ir vajadzīgais. Tā kā 0,081641 > 0,01, atkārtojuma kritērijs nav izpildīts, un jāsāk nākamais atkārtojuma cikls. Šim atkārtojuma ciklam pēc fc un šādi no jauna aprēķina atslēgšanās frekvenci:

fc,new = 0,318152 ( (1 + 0,081641) = 0,344126 Hz

No jauna aprēķināto atslēgšanās frekvenci otrajā atkārtojuma ciklā izmanto, atkal sākot ar otro pakāpi. Atkārtojumu turpina, līdz panāk atbilstību atkārtojuma kritērijam. Pirmajā un otrajā atkārtojuma ciklā iegūtās vērtības ir apkopotas A tabulā.

A tabula

Pirmā un otrā atkārtojuma vērtības

Parametrs 1. atkārtojums 2. atkārtojums

fc (Hz) 0,318152 0,344126

E (-) 7,07948 E-5 8,272777 E-5

K (-) 0,970783 0,968410

t10 (s) 0,200945 0,185523

t90 (s) 1,276147 1,179562

tF,iter (s) 1,075202 0,994039

(-) 0,081641 0,006657

fc,new (Hz) 0,344126 0,346417

7. pakāpe Iegūst galīgo Besela algoritmu:

Tiklīdz sasniedz atkārtojuma kritēriju, saskaņā ar 2. pakāpi aprēķina galīgās Besela filtra konstantes un galīgo Besela algoritmu. Šajā piemērā atkārtojuma kritērijs ir sasniegts pēc otrā atkārtojuma (= 0,006657 ( 0,01). Pēc tam galīgo algoritmu izmanto, lai noteiktu vidējās dūmu vērtības (skatīt nākamo2.3. iedaļu).

Yi = Yi-1 + 8,272777 E - 5 ( (Si + 2 ( Si-1 + Si-2 - 4 ( Yi-2) + 0,968410 ( (Yi-1 - Yi-2)

B tabula

Pakāpjveida ievades signāla un Besela filtrētā izvades signāla vērtības pirmajā un otrajā atkārtojuma ciklā

Indekss I (-) Laiks (-) Pakāpjveida ievades signāls Si (-) Filtrētais izvades signāls Yi (-)

1. atkārtojums 2. atkārtojums

-2 -0,013333 0 0,000000 0,000000

-1 -0,006667 0 0,000000 0,000000

0 0,000000 1 0,000071 0,000083

1 0,006667 1 0,000352 0,000411

2 0,013333 1 0,000908 0,001060

3 0,020000 1 0,001731 0,002019

4 0,026667 1 0,002813 0,003278

5 0,033333 1 0,004145 0,004828

~ ~ ~ ~ ~

24 0,160000 1 0,067877 0,077876

25 0,166667 1 0,072816 0,083476

26 0,173333 1 0,077874 0,089205

27 0,180000 1 0,083047 0,095056

28 0,186667 1 0,088331 0,101024

29 0,193333 1 0,093719 0,107102

30 0,200000 1 0,099208 0,113286

31 0,206667 1 0,104794 0,119570

32 0,213333 1 0,110471 0,125949

33 0,220000 1 0,116236 0,132418

34 0,226667 1 0,122085 0,138972

35 0,233333 1 0,128013 0,145605

36 0,240000 1 0,134016 0,152314

37 0,246667 1 0,140091 0,159094

~ ~ ~ ~ ~

175 1,166667 1 0,862416 0,895701

176 1,173333 1 0,864968 0,897941

177 1,180000 1 0,867484 0,900145

178 1,186667 1 0,869964 0,902312

179 1,193333 1 0,872410 0,904445

180 1,200000 1 0,874821 0,906542

181 1,206667 1 0,877197 0,908605

182 1,213333 1 0,879540 0,910633

183 1,220000 1 0,881849 0,912628

184 1,226667 1 0,884125 0,914589

185 1,233333 1 0,886367 0,916517

186 1,240000 1 0,888577 0,918412

187 1,246667 1 0,890755 0,920276

188 1,253333 1 0,892900 0,922107

189 1,260000 1 0,895014 0,923907

190 1,266667 1 0,897096 0,925676

191 1,273333 1 0,899147 0,927414

192 1,280000 1 0,901168 0,929121

193 1,286667 1 0,903158 0,930799

194 1,293333 1 0,905117 0,932448

195 1,300000 1 0,907047 0,934067

~ ~ ~ ~ ~

2.3. Dūmu vērtību aprēķināšana

Še turpmāk iekļautajā shēmā ir parādīta galīgās dūmu vērtības noteikšanas vispārīgā procedūra.

Izmērītās neapstrādātās dūmainības signāla zīmes un nefiltrētās un filtrētās gaismas absorbcijas koeficienti (k vērtība) ELR testa pirmajā slodzes pakāpē ir iekļauti b) attēlā, norādot filtrētās k zīmes maksimālo vērtību Ymax1,A (maksimumu). Attiecīgi C tabulā ir indeksa i, laika (150 Hz parauga ņemšanas frekvence), neapstrādātās gāzes dūmainības, nefiltrētā k un filtrētā k skaitliskās vērtības. Filtrēšanā izmantotas šā pielikuma 2.2. iedaļā sastādītā Besela algoritma konstantes. Tā kā datu ir daudz, tabulā ir iekļautas tikai tās dūmu zīmju daļas, kas atrodas ap sākumu un maksimumu.

b) attēls

Nefiltrētu dūmu k un filtrētu dūmu k izmērītās dūmainības N zīmes

1) Dūmainība N [%]

2) Dūmainība N

3) Nefiltrētu dūmu k

4) Filtrētu dūmu k

5) Laiks

6) Dūmu k [1/m]

Maksimuma vērtību (i = 272) aprēķina, pieņemot šādus C tabulas datus. Tāpat aprēķina visas pārējās atsevišķās dūmu vērtības. Lai sāktu algoritmu, S-1, S-2, Y-1un Y-2 jābūt uz nulles.

LA(m) 0,430

Indekss i 272

N (%) 16,783

S271 (m-1) 0,427392

S27o (m-1) 0,427532

Y271 (m-1) 0,542383

Y270 (m-1) 0,542337

k vērtības aprēķins (III pielikuma 1. papildinājuma 6.3.1. iedaļa):

k = -[pic] = 0,427252 m-1

Šī vērtība atbilst S272 šādā vienādojumā.

Besela vidējās dūmu vērtības aprēķins (III pielikuma 1. papildinājuma 6.3.2. iedaļa):

Šajā vienādojumā izmanto iepriekšējās iedaļas 2.2. minētās Besela konstantes. Faktiskā nefiltrētā k vērtība, ko aprēķina, kā iepriekš aprakstīts, atbilst S272 (Si), S271 (Si-1) un S270 (Si-2) ir abas iepriekšējās nefiltrētās k vērtības, Y271 (Yi-1) un Y270 (Yi-2) ir abas iepriekšējās filtrētās k vērtības.

Y272 = 0,542383 + 8,272777 E - 5 ( (0,427252 + 2 ( 0,427392 + 0,427532 - 4 ( 0,542337) + 0,968410 ( (0,542383 - 0,542337)

= 0,542389 m-1

Šī vērtība atbilst Ymax1,A šādā vienādojumā.

Galīgās dūmu vērtības aprēķins (III pielikuma 1. papildinājuma 6.3.3. iedaļa):

Katras dūmu zīmes maksimālo filtrēto k vērtību izmanto turpmākajā aprēķinā. Pieņem šādas vērtības:

Apgriezieni Ymax (m-1)

1. cikls 2. cikls 3. cikls

A 0,5424 0,5435 0,5587

B 0,5596 0,5400 0,5389

C 0,4912 0,5207 0,5177

SVA = (0,5424 + 0,5435 + 0,5587) / 3 = 0,5482 m-1,

SVB = (0,5596 + 0,5400 + 0,5389) / 3 = 0,5462 m-1,

SVC = (0,4912 + 0,5207 + 0,5177) / 3 = 0,5099 m-1,

SV = (0,43 ( 0,5482) + (0,56 ( 0,5462) + (0,01 ( 0,5099) = 0,5467 m-1.

Cikla validācija (III pielikuma 1. papildinājuma 3.4. iedaļa)

Pirms SV aprēķināšanas cikls jāvalidē, aprēķinot dūmu relatīvās standartnovirzes visos trijos ciklos atbilstīgi visiem apgriezieniem.

Apgriezieni Vidējais SV (m-1) Absolūtā standartnovirze Relatīvā standartnovirze (%)

A 0,5482 0,0091 1,7

B 0,5462 0,0116 2,1

C 0,5099 0,0162 3,2

Šajā piemērā 15 % validācijas kritērijs ir izpildīts atbilstīgi visiem apgriezieniem.

C tabula

Dūmainības N vērtības, nefiltrētā un filtrētā k vērtība slodzes pakāpes sākumā

Indekss i Laiks Dūmainība N Nefiltrētā k vērtība Filtrētā k vērtība

[-] [s] [%] [m-1] [m-1]

-2 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

-1 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

0 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

1 0,006667 0,020000 0,000465 0,000000

2 0,013333 0,020000 0,000465 0,000000

3 0,020000 0,020000 0,000465 0,000000

4 0,026667 0,020000 0,000465 0,000001

5 0,033333 0,020000 0,000465 0,000002

6 0,040000 0,020000 0,000465 0,000002

7 0,046667 0,020000 0,000465 0,000003

8 0,053333 0,020000 0,000465 0,000004

9 0,060000 0,020000 0,000465 0,000005

10 0,066667 0,020000 0,000465 0,000006

11 0,073333 0,020000 0,000465 0,000008

12 0,080000 0,020000 0,000465 0,000009

13 0,086667 0,020000 0,000465 0,000011

14 0,093333 0,020000 0,000465 0,000012

15 0,100000 0,192000 0,004469 0,000014

16 0,106667 0,212000 0,004935 0,000018

17 0,113333 0,212000 0,004935 0,000022

18 0,120000 0,212000 0,004935 0,000028

19 0,126667 0,343000 0,007990 0,000036

20 0,133333 0,566000 0,013200 0,000047

21 0,140000 0,889000 0,020767 0,000061

22 0,146667 0,929000 0,021706 0,000082

23 0,153333 0,929000 0,021706 0,000109

24 0,160000 1,263000 0,029559 0,000143

25 0,166667 1,455000 0,034086 0,000185

26 0,173333 1,697000 0,039804 0,000237

27 0,180000 2,030000 0,047695 0,000301

28 0,186667 2,081000 0,048906 0,000378

29 0,193333 2,081000 0,048906 0,000469

30 0,200000 2,424000 0,057067 0,000573

31 0,206667 2,475000 0,058282 0,000693

32 0,213333 2,475000 0,058282 0,000827

33 0,220000 2,808000 0,066237 0,000977

34 0,226667 3,010000 0,071075 0,001144

35 0,233333 3,253000 0,076909 0,001328

36 0,240000 3,606000 0,085410 0,001533

37 0,246667 3,960000 0,093966 0,001758

38 0,253333 4,455000 0,105983 0,002007

39 0,260000 4,818000 0,114836 0,002283

40 0,266667 5,020000 0,119776 0,002587

~ ~ ~ ~ ~

Dūmainības N vērtības, nefiltrētā un filtrētā k vērtība ap Ymax1,A (maksimuma vērtība, kas norādīta ar resninātu numuru)

Indekss i Laiks Dūmainība N Nefiltrētā k vērtība Filtrētā k vērtība

[-] [s] [%] [m-1] [m-1]

~ ~ ~ ~ ~

259 1,726667 17,182000 0,438429 0,538856

260 1,733333 16,949000 0,431896 0,539423

261 1,740000 16,788000 0,427392 0,539936

262 1,746667 16,798000 0,427671 0,540396

263 1,753333 16,788000 0,427392 0,540805

264 1,760000 16,798000 0,427671 0,541163

265 1,766667 16,798000 0,427671 0,541473

266 1,773333 16,788000 0,427392 0,541735

267 1,780000 16,788000 0,427392 0,541951

268 1,786667 16,798000 0,427671 0,542123

269 1,793333 16,798000 0,427671 0,542251

270 1,800000 16,793000 0,427532 0,542337

271 1,806667 16,788000 0,427392 0,542383

272 1,813333 16,783000 0,427252 0,542389

273 1,820000 16,780000 0,427168 0,542357

274 1,826667 16,798000 0,427671 0,542288

275 1,833333 16,778000 0,427112 0,542183

276 1,840000 16,808000 0,427951 0,542043

277 1,846667 16,768000 0,426833 0,541870

278 1,853333 16,010000 0,405750 0,541662

279 1,860000 16,010000 0,405750 0,541418

280 1,866667 16,000000 0,405473 0,541136

281 1,873333 16,010000 0,405750 0,540819

282 1,880000 16,000000 0,405473 0,540466

283 1,886667 16,010000 0,405750 0,540080

284 1,893333 16,394000 0,416406 0,539663

285 1,900000 16,394000 0,416406 0,539216

286 1,906667 16,404000 0,416685 0,538744

287 1,913333 16,394000 0,416406 0,538245

288 1,920000 16,394000 0,416406 0,537722

289 1,926667 16,384000 0,416128 0,537175

290 1,933333 16,010000 0,405750 0,536604

291 1,940000 16,010000 0,405750 0,536009

292 1,946667 16,000000 0,405473 0,535389

293 1,953333 16,010000 0,405750 0,534745

294 1,960000 16,212000 0,411349 0,534079

295 1,966667 16,394000 0,416406 0,533394

296 1,973333 16,394000 0,416406 0,532691

297 1,980000 16,192000 0,410794 0,531971

298 1,986667 16,000000 0,405473 0,531233

299 1,993333 16,000000 0,405473 0,530477

300 2,000000 16,000000 0,405473 0,529704

~ ~ ~ ~ ~

3. ETC TESTS

3.1. Gāzveida emisija (dīzeļmotoriem)

PDP-CVS sistēmai pieņem šādus testa rezultātus.

V0 (m3/apgr) 0,1776

Np (apgr) 23 073

pB (kPa) 98,0

p1 (kPa) 2,3

T (K) 322,5

Ha (g/kg) 12,8

NOx conce (ppm) 53,7

NOx concd (ppm) 0,4

COconce (ppm) 38,9

COconcd (ppm) 1,0

HCconce (ppm) 9,00

HCconcd (ppm) 3,02

CO2,conce (%) 0,723

Wact (kWh) 62,72

Atšķaidīto izplūdes gāzu plūsmas aprēķins (III pielikuma 2. papildinājuma 4.1. iedaļa):

MTOTW = 1,293 ( 0,1776 ( 23 073 ( (98,0 - 2,3) ( 273 / (101,3 ( 322,5)

= 4237,2 kg.

NOx korekcijas koeficienta aprēķins (III pielikuma 2. papildinājuma 4.2. iedaļa):

KH,D = [pic] = 1,039

Fona koriģēto koncentrāciju aprēķins (III pielikuma 2. papildinājuma 4.3.1.1. iedaļa):

Pieņem C1H1,8 sastāva dīzeļdegvielu.

FS = 100 ( [pic] = 13,6

DF = [pic] = 18,69

NOx conc = 53,7 - 0,4 ( (1 - (1/18,69)) = 53,3 ppm

COconc = 38,9 - 1,0 ( (1 - (1/18,69)) = 37,9 ppm

HCconc = 9,00 - 3,02 ( (1 - (1/18,69)) = 6,14 ppm

Emisijasmasas plūsmas aprēķins (III pielikuma 2. papildinājuma 4.3.1. iedaļa):

NOx mass = 0,001587 ( 53,3 ( 1,039 ( 4237,2 = 372,391 g

COmass = 0,000966 ( 37,9 ( 4237,2 = 155,129 g

HCmass = 0,000479 ( 6,14 ( 4237,2 = 12,462 g

Īpatnējās emisijas aprēķins (III pielikuma 2. papildinājuma 4.4. iedaļa):

[pic] = 372,391 / 62,72 = 5,94 g/kWh

[pic] = 155,129 / 62,72 = 2,47 g/kWh

[pic] = 12,462 / 62,72 = 0,199 g/kWh

3.2. Makrodaļiņu emisija (dīzeļmotoriem)

PDP-CVS sistēmai ar divkāršo atšķaidīšanu pieņem šādus testa rezultātus:

MTOTW (kg) 4237,2

Mf,p (mg) 3,030

Mf,b (mg) 0,044

MTOT (kg) 2,159

MSEC (kg) 0,909

Md (mg) 0,341

MDIL (kg) 1,245

DF 18,69

Wact (kWh) 62,72

Emisijasmasas aprēķins (III pielikuma 2. papildinājuma 5.1. iedaļa):

Mf = 3,030 + 0,044 = 3,074 mg

MSAM = 2,159 - 0,909 = 1,250 kg

PTmass = [pic] = 10,42 kg

Fona koriģētās emisijasmasas aprēķins (III pielikuma 2. papildinājuma 5.1. iedaļa):

PTmass= [pic]= 9,32 g

Īpatnējās emisijasaprēķins (III pielikuma 2. papildinājuma 5.2. iedaļa):

[pic] = 10,42 / 62,72 = 0,166 g/kWh

[pic] = 9,32 / 62,72 = 0,149 g/kWh, ja fons koriģēts.

3.3. Gāzveida emisija (CNG motoriem)

PDP-CVS sistēmai ar divkāršo atšķaidīšanu pieņem šādus testa rezultātus:

MTOTW (kg) 4237,2

Ha (g/kg) 12,8

NOx conce (ppm) 17,2

NOx concd (ppm) 0,4

COconce (ppm) 44,3

COconcd (ppm) 1,0

HCconce (ppm) 27,0

HCconcd (ppm) 3,02

CH4 conce (ppm) 18,0

CH4 concd (ppm) 1,7

CO2,conce (%) 0,723

Wact (kWh) 62,72

NOx korekcijas koeficienta aprēķins (III pielikuma 2. papildinājuma 4.2. iedaļa):

KH,G = [pic] = 1,074.

NMHC koncentrācijas aprēķins (III pielikuma 2. papildinājuma 4.3.1. iedaļa):

a) GC metode:

NMHCconce = 27,0 - 18,0 = 9,0 ppm

b) NMC metode:

Pieņem 0,04 metāna efektivitāti un 0,98 etāna efektivitāti (sk. III pielikuma 5. papildinājuma 1.8.4. iedaļu):

NMHCconce = [pic] = 8,4 ppm

Fona koriģēto koncentrāciju aprēķins (III pielikuma 2. papildinājuma 4.3.1.1. iedaļa):

Pieņem G20 standarta C1H4 sastāva degvielu (100 % metāns):

FS = 100 ( [pic] = 9,5

DF = [pic] = 13,01

NMHC fona koncentrācija ir starpība starp HCconcd un CH4concd.:

NOx conc = 17,2 - 0,4 ( (1 - (1/13,01)) = 16,8 ppm

COconc = 44,3 - 1,0 ( (1 - (1/13,01)) = 43,4 ppm

NMHCconc = 8,4 - 1,32 ( (1 - (1/13,01)) = 7,2 ppm

CH4 conc = 18,0 - 1,7 ( (1 - (1/13,01)) = 16,4 ppm

Emisijasmasas plūsmas aprēķins (III pielikuma 2. papildinājuma 4.3.1. iedaļa):

NOx mass = 0,001587 ( 16,8 ( 1,074 ( 4237,2 = 121,330 g

COmass = 0,000966 ( 43,4 ( 4237,2 = 177,642 g

NMHCmass = 0,000502 ( 7,2 ( 4237,2 = 15,315 g

CH4 mass = 0,000554 ( 16,4 ( 4237,2 = 38,498 g

Īpatnējās emisijas aprēķins (III pielikuma 2. papildinājuma 4.4. iedaļa):

[pic] = 121,330 / 62,72 = 1,93 g/kWh

[pic] = 177,642 / 62,72 = 2,83 g/kWh

[pic] = 15,315 / 62,72 = 0,244 g/kWh

[pic] = 38,498 / 62,72 = 0,614 g/kWh

4. - NOBĪDES KOEFICIENTS (S)

[1] OV C 173, 8.6.1999., 1. lpp. un OV C 43, 17.2.1999., 25. lpp.

[2] OV C 407, 28.12.1998., 27. lpp.

[3] Eiropas Parlamenta 1998. gada 21. oktobra atzinums (OV C 341, 9.11.1998., 74. lpp.), Padomes 1999. gada 22. aprīļa kopējā nostāja (OV C 296, 15.10.1999., 1. lpp.) un Eiropas Parlamenta 1999. gada 16. novembra lēmums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[4] OV C 112, 20.12.1973., 1. lpp.

[5] OV C 138, 17.5.1993., 1. lpp.

[6] OV L 36, 9.2.1988., 33. lpp.

[7] OV L 295, 25.10.1991., 1. lpp.

[8] OV L 40, 17.2.1996., 1. lpp.

[9] OV L 100, 19.4.1994., 42. lpp.

[10] OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/91/EK (OV L 11, 16.1.1999., 25. lpp.).

[11] OV L 190, 20.8.1972., 1. lpp. Direktīva, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 97/20/EK (OV L 125, 16.5.1997., 21. lpp.).

[12] OV L 350, 28.12.1998., 1. lpp.

[13] OV L 350, 28.12.1998., 58. lpp.

[14] OV L 76, 6.4.1970., 1. lpp.

[15] OV L 286, 23.10.1998., 1. lpp.

[16] OV L 375, 31.12.1980., 46. lpp.

[17] OV L 125, 16.5.1997., 31. lpp.

[18] 1 = Vācija, 2 = Francija, 3 = Itālija, 4 = Nīderlande, 5 = Zviedrija, 6 = Beļģija, 9 = Spānija, 11 = Apvienotā Karaliste, 12 = Austrija, 13 = Luksemburga, 16 = Norvēģija, 17 = Somija, 18 = Dānija, 21 = Portugāle, 23 = Grieķija, FL = Lihtenšteina, IS = Islande, IRL = Īrija.

[19] Nevajadzīgo svītrot.

[20] Par nestandarta motoriem un sistēmām ziņas, kas ir līdzvērtīgas še minētajām, sniedz izgatavotājs.

[21] Nevajadzīgo svītrot.

[22] Norādīt pielaidi.

[23] Nevajadzīgo svītrot.

[24] Nevajadzīgo svītrot.

[25] OV L 375, 31.12.1980., 46. lpp.

[26] OV L 125, 16.5.1997., 31. lpp.

[27] Nevajadzīgo svītrot.

[28] Nevajadzīgo svītrot.

[29] Norādīt pielaidi.

[30] Norādīt pielaidi.

[31] Nevajadzīgo svītrot.

[32] Ja sistēmas ir citādi veidotas, sniegt līdzvērtīgu informāciju (attiecībā uz 3.2. punktu).

[33] Nevajadzīgo svītrot.

[34] Norādīt pielaidi.

[35] Nevajadzīgo svītrot.

[36] Norādīt pielaidi.

[37] OV L 375, 31.12.1980., 46. lpp.

[38] OV L 125, 16.5.1997., 31. lpp.

[39] Norādīt pielaidi.

[40] OV L 375, 31.12.1980., 46. lpp.

[41] OV L 125, 16.5.1997., 31. lpp.

[42] Ja nav piemērojams, atzīmēt ar n.a.

[43] Jāiesniedz par katru saimes motoru.

[44] Nevajadzīgo svītrot.

[45] Norādīt pielaidi.

[46] Nevajadzīgo svītrot.

[47] Nevajadzīgo svītrot.

[48] OV L 375, 31.12.1980., 46. lpp.

[49] OV L 125, 16.5.1997., 31. lpp.

[50] OV L 375, 31.12.1980., 46. lpp.

[51] Nevajadzīgo svītrot.

[52] Nevajadzīgo svītrot.

[53] Norādīt pielaidi.

[54] Nevajadzīgo svītrot.

[55] Ja sistēmas ir citādi veidotas, sniegt līdzvērtīgu informāciju (attiecībā uz 3.2. punktu).

[56] Nevajadzīgo svītrot.

[57] Nevajadzīgo svītrot.

[58] Norādīt pielaidi.

[59] Nevajadzīgo svītrot.

[60] Norādīt pielaidi.

[61] OV L 375, 31.12.1980., 46. lpp.

[62] OV L 125, 16.5.1997., 31. lpp.

[63] Testa punktus izraugās pēc apstiprinātām nejaušās izlases metodēm.

[64] Testa punktus izraugās pēc apstiprinātām nejaušās izlases metodēm.

[65] Testa punktus izraugās pēc apstiprinātām nejaušās izlases metodēm.

[66] Testa punktus izraugās pēc apstiprinātām nejaušās izlases metodēm.

[67] Pamatojoties uz C1 ekvivalentu.

[68] Vērtība attiecas tikai uz standarta degvielu, kas norādīta I pielikumā.

[69] Pamatojoties uz C1 ekvivalentu.

[70] Nevajadzīgo svītrot.

[71] Nevajadzīgo svītrot.

[pic]

Filtrēšana ar Besela filtru

-

SV = 0,43 ( SVA + 0,56 ( SVB + 0,01 ( SVC

SVC =

(Ymax1,C+Ymax2,C+Ymax3,C)/3

SVB =

(Ymax1,B+Ymax2,B+Ymax3,B)/3

SVA =

(Ymax1,A+Ymax2,A+Ymax3,A)/3

Cikla validācija visiem apgriezieniem

Maksimālās k vērtības (maksimuma) izvēle visiem apgriezieniem un slodzes stadijām<0}

Ymax1,A Ymax1,B Ymax1,C

Ymax2,A Ymax2,B Ymax2,C

Ymax3,A Ymax3,B Ymax3,C

[pic]

k = - (1/LA) ( ln (1 - N/100)

Pārrēķins gaismas absorbcijas koeficientā k [1/m]

a)

Neapstrādātas dūmainības vērtības N [%]

Galīgās dūmu vērtības aprēķins

C apgriezieni

Slodzes pakāpe 3

B apgriezieni

Slodzes pakāpe 3

A apgriezieni

Slodzes pakāpe 3

C apgriezieni

Slodzes pakāpe 2

B apgriezieni

Slodzes pakāpe 2

A apgriezieni

Slodzes pakāpe 2

C apgriezieni

Slodzes pakāpe 1

B apgriezieni

Slodzes pakāpe 1

A apgriezieni

Slodzes pakāpe 1

Vidējās dūmu vērtības aprēķins visiem apgriezieniem

t(10%), t(90%)

7.pakāpe

6.pakāpe

5.pakāpe

4.pakāpe

3.pakāpe

2.pakāpe 2.pakāpe

1.pakāpe pakpakāpe

fc = fc, new

|(| ( 0,01

Atkārtojuma kritērija pārbaude

Galīgās Besela filtra konstante un algoritms Yi = . . .

Atkārtotu filtra reakcijas laiku aprēķinstF,iter = t(90%) - t(10%)

Besela filtra piemērošana pakāpjveidaievadei[pic]

Besela filtra konstrukcija pakāpjveida ievades signālam fc, E, K

Vajadzīgais kopējais Besela filtra reakcijas laiks tF

Novirze starp tF un tF,iter

[pic]

Datu ieguves sistēmas paraugu ņemšanas norma [Hz]

Regulēšana

tAver [s]

Dūmmēra raksturlielumi

tp, te [s]

fc,new = fc ( (1 + ()

Atslēgšanās frekvences korekcija

Atkārtojums

[pic]

Augša