EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 01999L0094-20081211

Konsolidirano besedilo: Direktiva 1999/94/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 1999 o informacijah o ekonomičnosti porabe goriva in emisijah CO2, ki so na voljo potrošnikom v zvezi s trženjem novih osebnih vozil

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/94/2008-12-11

1999L0094 — SL — 11.12.2008 — 003.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

DIREKTIVA 1999/94/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 13. decembra 1999

o informacijah o ekonomičnosti porabe goriva in emisijah CO2, ki so na voljo potrošnikom v zvezi s trženjem novih osebnih vozil

(UL L 012, 18.1.2000, p.16)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  No

page

date

►M1

DIREKTIVA KOMISIJE 2003/73/ES Besedilo velja za EGP z dne 24. julija 2003

  L 186

34

25.7.2003

►M2

UREDBA (ES) št. 1882/2003 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 29. septembra 2003

  L 284

1

31.10.2003

►M3

UREDBA (ES) št. 1137/2008 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 22. oktobra 2008

  L 311

1

21.11.2008
▼B

DIREKTIVA 1999/94/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 13. decembra 1999

o informacijah o ekonomičnosti porabe goriva in emisijah CO2, ki so na voljo potrošnikom v zvezi s trženjem novih osebnih vozilEVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 175(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije ( 1 ),

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora ( 2 ),

v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe ( 3 ),

(1)

ker je po členu 174 Pogodbe potrebna preudarna in varčna raba naravnih virov; ker je varčna raba energije eden od osnovnih načinov, s katerim se ta cilj lahko doseže in zmanjša onesnaženost okolja;

(2)

ker je končni cilj Okvirne konvencije ZN o spremembi podnebja doseči ustalitev koncentracij toplogrednih plinov v ozračju na ravni, ki preprečuje nevarno poseganje človeka v podnebni sistem;

(3)

ker je Skupnost na podlagi Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja, ki je bil dogovorjen na konferenci v Kjotu decembra 1997, sprejela cilj v obdobju 2008 do 2012 zmanjšati emisije toplogrednih plinov za 8 % glede na raven iz leta 1990;

(4)

ker je Komisija ob priznavanju pomembnosti osebnih vozil kot vira emisij CO2 predlagala strategijo Skupnosti za zmanjšanje emisij CO2 iz osebnih vozil in za izboljšanje ekonomičnosti porabe goriva; ker je Svet v svojih sklepih z dne 25. junija 1996 pozdravil ravnanje Komisije;

(5)

ker informacije igrajo ključno vlogo pri delovanju tržnih sil; ker zagotavljanje točnih, ustreznih in primerljivih informacij o specifični porabi goriva osebnih vozil in njihovih emisijah CO2 lahko vpliva na odločitev kupcev v prid tistih vozil, ki porabijo manj goriva in torej oddajajo manj CO2 ter tako spodbujajo proizvajalce, da sprejmejo ukrepe za zmanjšanje porabe goriva vozil, ki jih izdelujejo;

(6)

ker bi prisotnost oznak na rabljenih vozilih na prodajnem mestu lahko usmerila kupce novih osebnih vozil k vozilom z nizko porabo, saj bo ta lastnost vozila upoštevana pri njegovi ponovni prodaji; ker je torej v zvezi s prvim pregledom te direktive primerno, da se preuči razširitev področja uporabe na rabljene avtomobile, vključene v Direktivo Komisije 93/116/ES z dne 17. decembra 1993, ki prilagaja tehničnemu napredku Direktivo Sveta 80/1268/EGS o porabi goriva motornih vozil ( 4 );

(7)

ker je torej treba izdelati oznako ekonomičnosti porabe goriva za vsa nova osebna vozila, razstavljena na prodajnem mestu;

(8)

ker naj bi oznaka ekonomičnosti porabe goriva vsebovala informacije o porabi goriva in specifičnih emisijah CO2, ki so bile ugotovljene skladno s harmoniziranimi standardi in metodami, določenimi v Direktivi Sveta 80/1268/EGS z dne 16. decembra 1980 o emisijah ogljikovega dioksida in porabi goriva motornih vozil ( 5 );

(9)

ker morajo biti dopolnilne standardizirane informacije o porabi goriva in specifičnih emisijah CO2 za vse izvedbe novih vozil na trgu v primerni obliki dostopne na prodajnem mestu in pri pristojnem organu v vsaki državi članici; ker so take informacije lahko koristne za potrošnike, ki se o nakupu odločijo, preden stopijo v razstavni salon, ali ki se odločijo, da pri nakupu osebnega vozila ne bodo izkoristili uslug trgovca ali obiskali razstavnega salona;

(10)

ker je pomembno, da se možne stranke na prodajnem mestu zavedajo, kateri modeli osebnih vozil, ki so na voljo na tem prodajnem mestu, imajo najučinkovitejšo porabo goriva;

(11)

ker naj bi vsi promocijski prospekti in, če je to primerno, vse drugo promocijsko gradivo, ki se uporablja pri trženju novih osebnih vozil, vsebovalo podatke o ustrezni porabi goriva in emisijah CO2 za vse modele osebnih vozil, na katere se nanaša,

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:Člen 1

Namen te direktive je zagotoviti, da so informacije o ekonomičnosti porabe goriva in emisijah CO2 novih osebnih vozil, ki se ponujajo za prodajo ali lizing v Skupnosti, na voljo potrošnikom, da se jim omogoči ozaveščena izbira.

Člen 2

V tej direktivi:

1. „osebno vozilo“ pomeni katero koli motorno vozilo kategorije M1, kakor je opredeljeno v Prilogi II Direktive 70/156/EGS ( 6 ) in ki sodi na področje uporabe Direktive 80/1268/EGS. Ne vključuje vozil, ki sodijo na področje uporabe Direktive 92/61/EGS ( 7 ) in specialnih vozil, kakor so določena v drugi alinei člena 4(1)(a) Direktive 70/156/EGS;

2. „novo osebno vozilo“ pomeni katero koli osebno vozilo, predhodno neprodano osebi, ki ga je kupila za drugačen namen kakor za prodajo ali dobavo tega vozila;

3. „certifikat o skladnosti“ pomeni certifikat iz člena 6 Direktive 70/156/EGS;

4. „prodajno mesto“ pomeni lokacijo, kakršni so avtomobilski razstavni saloni ali prostori na prostem, kjer so nova osebna vozila razstavljena ali ponujena za prodajo ali lizing možnim strankam. V to definicijo so vključeni tudi sejmi, na katerih so nova osebna vozila predstavljena javnosti;

5. „uradna poraba goriva“ pomeni porabo goriva, ki jo je odobril homologacijski organ skladno z določbami Direktive 80/1268/EGS in je navedena v Prilogi VIII Direktive 70/156/EGS ter priložena ES-certifikatu o homologaciji vozila ali certifikatu o skladnosti. Kadar je nekaj različic in/ali izvedb uvrščenih pod en sam model, vrednost porabe goriva, ki se navede za ta model, temelji na različici in/ali izvedbi z najvišjo uradno porabo goriva v tej skupini;

6. „uradne specifične emisije CO2“ za posamezno osebno vozilo pomenijo emisije, ki so izmerjene skladno z določbami Direktive 80/1268/EGS in navedene v Prilogi VIII k Direktivi 70/156/EGS ter priložene ES-certifikatu o homologaciji vozila ali certifikatu o skladnosti. Kadar je nekaj različic in/ali izvedb uvrščenih pod en sam model, vrednosti, ki se navedejo za emisije CO2 za ta model, temeljijo na različici in/ali izvedbi z najvišjimi emisijami CO2 v tej skupini;

7. „oznaka ekonomičnosti porabe goriva“ pomeni oznako, ki vsebuje informacije o uradni porabi goriva in uradnih specifičnih emisijah CO2 vozila, na katero je pritrjena;

8. „priročnik o ekonomičnosti porabe goriva“ pomeni zbirko podatkov o uradni porabi goriva in uradnih specifičnih emisijah CO2 za vsak model na trgu novih osebnih vozil;

9. „promocijski prospekti“ pomenijo vse tiskano gradivo, ki se uporablja pri trženju, oglaševanju in promoviranju vozil v javnosti. Vključuje najmanj tehnične priročnike, brošure, oglase v časopisih, revijah in strokovnih revijah ter plakate;

10. „znamka“ pomeni blagovno znamko proizvajalca in je znamka, ki se pojavlja na certifikatu o skladnosti in dokumentaciji o homologaciji;

11. „model“ pomeni trgovski opis znamke, tipa ter, če je mogoče in primerno, različice in izvedbe osebnega vozila;

12. „tip“, „različica“ in „izvedba“ pomenijo različna vozila posamezne znamke, ki jih navede proizvajalec, kakor je opisano v Prilogi II. B k Direktivi 70/156/EGS, ter se enkratno opredelijo z alfanumeričnimi znaki za tip, različico in izvedbo.

Člen 3

Države članice zagotovijo, da se oznaka ekonomičnosti porabe goriva in emisij CO2, ki je skladna z zahtevami iz Priloge I, na prodajnem mestu opazno pritrdi na vsak nov model osebnega vozila ali razstavi v njegovi bližini.

Člen 4

Brez vpliva na internetni priročnik na ravni Skupnosti, ki ga oblikuje Komisija, države članice zagotovijo, da se priročnik o ekonomičnosti porabe goriva in emisijah CO2 pripravi ob posvetovanju s proizvajalci vsaj enkrat na leto, skladno z zahtevami iz Priloge II. Priročnik je prenosen, jedrnat ter je na zahtevo brezplačno na voljo potrošnikom na prodajnem mestu in pri pristojnem organu v vsaki državi članici.

Pri pripravi priročnika lahko sodeluje(-jo) organ(-i) iz člena 8.

Člen 5

Države članice zagotovijo, da se za vsako znamko vozila prikaže plakat (ali kot nadomestilo zaslon) s seznamom podatkov o uradni porabi goriva in uradnih specifičnih emisijah CO2 za vse nove modele osebnih vozil, ki so na prodajnem mestu razstavljeni ali ponujeni za prodajo ali lizing. Ti podatki so prikazani na opaznem mestu in skladno z obliko iz Priloge III.

Člen 6

Države članice zagotovijo, da vsi promocijski prospekti vsebujejo podatke o uradni porabi goriva in uradnih specifičnih emisijah CO2 za modele osebnih vozil, na katere se nanašajo, skladno z zahtevami iz Priloge IV.

Države članice, če je to primerno, poskrbijo za promocijsko gradivo, ki niso promocijski prospekti iz zgornjega odstavka, za navajanje podatkov o uradnih emisijah CO2 in uradni porabi goriva za posamezen model osebnega vozila, na katerega se nanaša.

Člen 7

Države članice zagotovijo, da se na oznakah in plakatih ter v priročnikih ali promocijskih prospektih in gradivu iz členov 3, 4, 5 in 6 prepove uporaba drugih znakov, simbolov ali navedb o porabi goriva ali emisijah CO2, ki ne izpolnjujejo zahtev te direktive, če bi njihov prikaz lahko zmedel možne kupce novih osebnih vozil.

Člen 8

Države članice uradno obvestijo Komisijo o pristojnem organu ali organih, odgovornih za izvajanje in delovanje sistema za obveščanje potrošnikov iz te direktive.

▼M3

Člen 9

1.  Ukrepe, potrebne za prilagoditev prilog k tej direktivi in namenjene spreminjanju nebistvenih določb direktive, sprejme Komisija v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 10(3) po posvetovanju s potrošniškimi organizacijami in drugimi zainteresiranimi strankami.

V pomoč pri tem postopku vsaka država članica do 31. decembra 2003 predloži Komisiji poročilo o učinkovitosti določb te direktive, ki zajema obdobje od 18. januarja 2001 do 31. decembra 2002. Oblika tega poročila se določi v skladu z regulativnim postopkom iz člena 10(2) najpozneje do 18. januarja 2001.

2.  Poleg ukrepov iz odstavka 1 Komisija sprejme ukrepe, katerih cilj je:

(a) naprej opredeliti obliko oznake iz člena 3 s tem, da prilagodi Prilogo I;

(b) naprej opredeliti zahteve v zvezi s priročnikom iz člena 4 zaradi razvrstitve novih modelov vozil in tako omogočiti njihovo navedbo v določenih razredih glede na emisije CO2 in porabo goriva, vključno z razredom za navedbo novih modelov vozil z najučinkovitejšo porabo goriva;

(c) oblikovati priporočila, da se omogoči uporaba načel določb o promocijskih prospektih iz prvega odstavka člena 6 pri drugih glasilih in gradivu.

Ukrepi iz točke (a) prvega pododstavka, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 10(3).

Ukrepi iz točk (b) in (c) prvega pododstavka se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom iz člena 10(2).

▼M2

Člen 10

1.  Komisiji pomaga odbor.

2.  Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES ( 8 ), ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

▼M3

3.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

▼B

Člen 11

Države članice določijo sankcije, ki se uporabljajo za kršitve nacionalnih določb, sprejetih na podlagi te direktive. Sankcije morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

Člen 12

1.  Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, do 18. januarja 2001. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.  Države članice Komisiji sporočijo besedilo glavnih določb nacionalne zakonodaje, ki jo sprejmejo na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 13

Ta direktiva začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 14

Ta direktiva je naslovljena na države članice.
PRILOGA I

OZNAKA EKONOMIČNOSTI PORABE GORIVA IN EMISIJ CO2

Države članice morajo na njihovem ozemlju zagotoviti, da oznake ekonomičnosti porabe goriva izpolnjujejo naslednje minimalne zahteve:

1. oblika oznake mora biti zaradi lažjega prepoznavanja standardnih oblik;

2. morajo biti velikosti 297 mm × 210 mm (A4);

3. sklicevati se morajo na model in vrsto goriva, ki ga uporablja osebno vozilo, na katero so pritrjene;

4. vsebovati morajo numerično vrednost uradne porabe goriva in uradnih specifičnih emisij CO2. Vrednost uradne porabe goriva je izražena v litrih na 100 kilometrov (l/100 km) ali v ustrezni kombinaciji teh vrednosti ter se navede zaokroženo na eno decimalno mesto. Uradne specifične emisije CO2 se navedejo zaokroženo na najbližje celo število v gramih na kilometer (g/km).

Take vrednosti se lahko izrazijo v različnih enotah (galone in milje), dokler so združljive z določbami Direktive 80/181/EGS ( 9 );

5. vsebovati morajo naslednje besedilo, ki se nanaša na dostopnost priročnika o porabi goriva in emisijah CO2:

„Priročnik o ekonomičnosti porabe goriva in emisijah CO2 s podatki za vse nove modele osebnih vozil je brezplačno na voljo na vsakem prodajnem mestu“

;

6. vsebovati morajo naslednje besedilo:

„Na določanje porabe goriva in emisij CO2 posameznega vozila poleg njegove učinkovitosti porabe vplivajo tudi način vožnje in drugi netehnični dejavniki. CO2 je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje“

.
PRILOGA II

DOLOČILA O VSEBINI PRIROČNIKA O EKONOMIČNOSTI PORABE GORIVA IN EMISIJAH CO2

Države članice morajo zagotoviti, da priročnik o ekonomičnosti porabe goriva in emisijah CO2 izpolnjuje naslednje minimalne zahteve:

1. seznam vseh novih modelov osebnih vozil, ki so vsako leto na prodaj v državah članicah, razporejenih po abecednem redu znamk. Če se v državi članici priročnik dopolni več kakor enkrat na leto, naj vsebuje seznam vseh novih modelov osebnih vozil, ki so na voljo na dan objave tega dopolnila;

2. za vsak model, ki se pojavlja v priročniku, vrsto goriva, numerično vrednost uradne porabe goriva in uradne specifične emisije CO2. Vrednost uradne porabe goriva je izražena v litrih na 100 kilometrov (l/100 km), ali kilometrih na liter (km/l), ali v ustrezni kombinaciji teh vrednosti in se navede zaokroženo na eno decimalno mesto. Uradne specifične emisije CO2 se navedejo zaokroženo na najbližje celo število v gramih na kilometer (g/km).

Take vrednosti se lahko izrazijo v različnih enotah (galone in milje), dokler so združljive z določbami Direktive 80/181/EGS;

3. opazen seznam 10 novih modelov osebnih vozil z najučinkovitejšo porabo goriva, razvrščenih po rastočih specifičnih emisijah CO2 za vsako vrsto goriva. Seznam mora vsebovati model, numerično vrednost uradne porabe goriva in uradnih specifičnih emisij CO2;

4. nasveti voznikom, da pravilna uporaba vozila in njegovo redno vzdrževanje ter način vožnje, kakršno je izogibanje agresivni vožnji, potovanje pri nižjih hitrostih, predvidevanje zaviranja, ustrezno napolnjene pnevmatike, krajša obdobja, ko je vozilo v prostem teku, in izogibanje pretežkim bremenom izboljšajo porabo goriva in zmanjšajo emisije CO2 njihovega vozila;

5. razlaga o učinkih emisij toplogrednih plinov, možnih podnebnih spremembah in pomenu motornih vozil v tej zvezi ter napotilo k različnim vrstam goriva, ki so na voljo potrošniku, in njihove okoljske posledice, ki temeljijo na najnovejših znanstvenih ugotovitvah in zakonskih zahtevah;

6. napotilo k cilju Skupnosti glede povprečnih emisij CO2 pri novih osebnih vozilih in datum, ko naj bi ta cilj dosegli;

7. napotilo k internetnemu priročniku Skupnosti o ekonomičnosti porabe goriva in emisijah CO2, ko bo na voljo.

▼M1
PRILOGA III

OPIS PLAKATA/PRIKAZA, KI MORA BITI RAZSTAVLJEN NA PRODAJNEM MESTU

Države članice morajo zagotoviti, da je plakat/prikaz v skladu z naslednjimi minimalnimi zahtevami:

1. najmanjša velikost plakata ali prikaza je 70 cm x 50 cm;

2. informacija je lahko berljiva;

3. v prikazu, kjer je informacija dostopna na elektronskem zaslonu, mora biti velikost zaslona najmanj 25cm x 32 cm (17 palcev). Pri prikazu informacije se lahko uporablja drseče tehnike;

4. modeli osebnih avtomobilov so ločeno razvrščeni v seznam glede na vrsto goriva (na primer: bencin ali dizel itd.). Znotraj vsake vrste goriva so modeli razvrščeni po rastočih emisijah CO2, tako da je model z najnižjo uradno porabo goriva na vrhu seznama;

5. za vsak model osebnega avtomobila na seznamu so navedene znamka, številčna vrednost uradne porabe goriva in uradne specifične emisije CO2. Vrednost uradno ugotovljene porabe goriva je izražena v litrih na 100 kilometrov (l/100 km), kilometrih na liter (km/l) ali v ustrezni kombinaciji le-teh in se navede zaokroženo na eno decimalno mesto. Uradne specifične emisije CO2 so navedenez zaokrožitvijo na najbližjo celo številko v gramih na kilometer (g/km).

Take vrednosti so lahko izražene v različnih enotah (galonah in miljah), če so skladne z določbami Direktive 80/181/EGS.

Predlagana oblika je prikazana spodaj:

image

6. plakat/prikaz vsebuje naslednje besedilo, ki zadeva dostopnost navodil o gospodarni porabi goriva in emisijah CO2 : „Navodila o gospodarni porabi goriva in emisijah CO2, ki vsebujejo podatke za vse nove modele osebnih avtomobilov, so brezplačno na voljo na vsakem prodajnem mestu“; v primeru prikaza na elektronskem zaslonu mora biti to sporočilo trajno vidno;

7. plakat/prikaz vsebuje naslednje besedilo: „Način vožnje in drugi netehnični dejavniki imajo poleg izkoristka goriva posameznega avtomobila vlogo pri določanju porabe goriva in emisij CO2. CO2 je glavni toplogredni plin, ki vpliva na globalno segrevanje“; v primeru prikaza na elektronskem zaslonu mora biti to sporočilo trajno vidno;

8. plakat/prikaz mora biti posodobljen vsaj vsakih šest mesecev. Pri uporabi elektronskega prikaza je treba informacije posodabljati vsaj vsake tri mesece;

9. plakat/prikaz je mogoče popolnoma in stalno zamenjati z elektronskim zaslonom. V tem primeru mora biti elektronski zaslon predstavljen tako, da pritegne pozornost potrošnika vsaj do mere, ki bi jo dosegel plakat/prikaz.

▼B
PRILOGA IV

ZAGOTAVLJANJE PODATKOV O PORABI GORIVA IN EMISIJAH CO2 V PROMOCIJSKIH PROSPEKTIH

Države članice morajo zagotoviti, da vsi promocijski prospekti vsebujejo podatke o uradni porabi goriva in uradnih specifičnih emisijah CO2 za vozilo, na katero se nanašajo. Te informacije izpolnjujejo vsaj naslednje zahteve:

1. so lahko berljive in nič manj opazne kot osnovni del informacij, ki so navedene v promocijskih prospektih;

2. so lahko razumljive celo ob površnem branju;

3. podatki o uradni porabi goriva naj bi se zagotovili za vse različne modele vozil, vključene v promocijske prospekte. Če je opisanih več modelov, se vključijo podatki o uradni porabi goriva za vse te modele ali pa se navede razpon med najslabšo in najboljšo porabo goriva. Poraba goriva se izrazi v litrih na 100 kilometrov (l/100 km), kilometrih na liter (km/l) ali v ustrezni kombinaciji teh vrednosti. Vsi numerični podatki se navedejo zaokroženo na eno decimalno mesto.

Take vrednosti se lahko izrazijo v različnih enotah (galone in milje), dokler so združljive z določbami Direktive 80/181/EGS.

Če se promocijski prospekti sklicujejo le na znamko in ne na katerikoli določen model, ni treba zagotoviti podatkov o porabi goriva.( 1 ) UL C 305, 3.10.1998, str. 2, in

UL C 83, 25.3.1999, str. 1.

( 2 ) UL C 40, 15.2.1999, str. 45.

( 3 ) Mnenje Evropskega parlamenta z dne 17. decembra 1998 (UL C 98, 9.4.1999, str. 252), Skupno stališče Sveta z dne 23. februarja 1999 (UL C 123, 4.5.1999, str. 1) in Sklep Evropskega parlamenta z dne 4. novembra 1999(še ni bil objavljen v Uradnem listu).

( 4 ) UL L 329, 30.12.1993, str. 39.

( 5 ) UL L 375, 31.12.1980, str. 36. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 93/116/ES.

( 6 ) Direktiva Sveta 70/156/EGS z dne 6. februarja 1970 o približevanju zakonodaje držav članic o homologaciji motornih in priklopnih vozil (UL L 42, 23.2.1970, str. 1). Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 98/91/ES (OJ L 11, 16.1.1999, str. 25).

( 7 ) Direktiva Sveta 92/61/EGS z dne 30. junija 1992 o homologaciji dvo- ali trikolesnih motornih vozil (UL L 225, 10.8.1992, str. 72). Direktiva, kakor je bila spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 1994.

( 8 ) Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).

( 9 ) Direktiva Sveta 80/181/EGS z dne 20. decembra 1979 o približevanju zakonodaje držav članic, ki se nanašajo na merske enote, in o razveljavitvi Direktive 71/354/EGS (OJ L 39, 15.2.1980, str. 40). Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 89/617/EGS (OJ L 357, 7.12.1989, str. 28).

Na vrh