EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31999L0071

Komisijas Direktīva 1999/71/EK (1999. gada 14. jūlijs), ar ko groza pielikumus Padomes Direktīvām 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK par pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu attiecīgi labībā un uz tās, dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos un uz tiem, kā arī dažos augu izcelsmes produktos, tajā skaitā augļos un dārzeņos, un uz tiemdokuments attiecas uz EEZ

OV L 194, 27.7.1999., 36./44. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 026 Lpp. 189 - 197
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 026 Lpp. 189 - 197
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 026 Lpp. 189 - 197
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 026 Lpp. 189 - 197
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 026 Lpp. 189 - 197
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 026 Lpp. 189 - 197
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 026 Lpp. 189 - 197
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 026 Lpp. 189 - 197
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 026 Lpp. 189 - 197
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 029 Lpp. 42 - 50
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 029 Lpp. 42 - 50

No longer in force [lv], Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/08/2008; Iesaist. atcelta ar 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/71/oj

31999L0071Oficiālais Vēstnesis L 194 , 27/07/1999 Lpp. 0036 - 0044


Komisijas Direktīva 1999/71/EK

(1999. gada 14. jūlijs),

ar ko groza pielikumus Padomes Direktīvām 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK par pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu attiecīgi labībā un uz tās, dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos un uz tiem, kā arī dažos augu izcelsmes produktos, tajā skaitā augļos un dārzeņos, un uz tiem

(dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1986. gada 24. jūlija Direktīvu 86/362/EEK par pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu labībā un uz tās [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 1999/65/EK [2], un jo īpaši tās 10. pantu,

ņemot vērā Padomes 1986. gada 24. jūlija Direktīvu 86/363/EEK par pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos un uz tiem [3], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 98/82/EK [4], un jo īpaši tās 10. pantu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 27. novembra Direktīvu 90/642/EEK par pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu augu izcelsmes produktos un uz tiem, tajā skaitā augļos un dārzeņos, un uz tiem [5], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 1999/65/EK, un jo īpaši tās 7. pantu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū [6], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 99/1/EK [7], un jo īpaši tās 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu,

(1) tā kā jaunā aktīvā viela azoksistrobīns ar Komisijas Direktīvu 98/47/EK [8] tika iekļauta Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, lai to izmantotu tikai kā fungicīdu, neparedzot īpašus nosacījumus, kuri ietekmē ražas, ko var apstrādāt ar augu aizsardzības līdzekļiem, kuri satur azoksistrobīnu;

(2) tā kā minēto iekļaušanu I pielikumā pamatoja ar iesniegtās informācijas novērtējumu attiecībā uz priekšlikumu izmantot to kā fungicīdu labībai un vīnogulājiem; tā kā dažas dalībvalstis saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta f) apakšpunktā noteiktajām prasībām iesniedza informāciju, kas attiecas uz tā izmantošanu labībai, vīnogulājiem un banāniem; tā kā pieejamā informācija tika pārskatīta, un tā ir pietiekama, lai noteiktu dažus atliekvielu maksimāli pieļaujamos daudzumus;

(3) tā kā dalībvalstis saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu provizoriski nosaka atliekvielu maksimāli pieļaujamo daudzumu valstī pirms licencēšanas uzsākšanas, ja attiecīgajā valstī nepielieto atliekvielu maksimāli pieļaujamo daudzumu Kopienā vai atliekvielu maksimāli pieļaujamo provizorisko daudzumu;

(4) tā kā, iekļaujot azoksistrobīnu Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, 1998. gada 22. aprīlī tika pabeigts azoksistrobīna tehniskais un zinātniskais novērtējums, kas pieejams kā Kopienas pārskata ziņojums par azoksistrobīnu; tā kā minētajā pārskata ziņojumā azoksistrobīna pieļaujamā diennakts deva (PDD) tika noteikta 0,1 mg uz svara kg; tā kā saskaņā ar procedūrām un praksi, ko izmanto Eiropas Kopienā, ņemot vērā pamatnostādnes, kuras publicējusi Pasaules Veselības organizācija [9], ir apstiprināta un novērtēta patērētāju pakļaušana ar azoksistrobīnu apstrādātiem pārtikas produktiem mūža garumā, un ir aprēķināts, ka šajā direktīvā noteiktie maksimālie atliekvielu daudzumi nerada PDD pārsniegšanu;

(5) tā kā novērtēšanas un diskusiju laikā, kas notika pirms azoksistrobīna iekļaušanas Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, netika novērotas akūtas toksiskās iedarbības sekas, kuras nosaka akūtas standarta devas ieviešanu;

(6) tā kā azoksistrobīna izmantošanas nosacījumi attiecībā uz dažiem lauksaimniecības produktiem bija jau formulēti tādā veidā, ka ļāva noteikt atliekvielu galīgos maksimāli pieļaujamos daudzumus;

(7) tā kā, lai nodrošinātu patērētāju pietiekamu aizsardzību no tādu atliekvielu iedarbības, kas atrodas produktos vai uz tiem un par ko nav izsniegtas licences, ir saprātīgi noteikt atliekvielu provizorisko maksimāli pieļaujamo daudzumu atbilstoši minimālajam analītiski nosakāmajam daudzumam visiem tiem produktiem, uz ko attiecas Padomes Direktīvas 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK; tā kā provizoriska atliekvielu maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšana Kopienas līmenī neliedz dalībvalstīm noteikt provizoriskos maksimāli pieļaujamos azoksistrobīna daudzumus saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu un saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK VI pielikumu, jo īpaši tā B daļas 2.4.2.3. punktu; tā kā četrus gadus uzskata par pietiekami ilgu laika posmu, kurā noteikt azoksistrobīna izmantošanas papildu veidus; tā kā pēc šī laika posma minētie atliekvielu provizoriskie maksimāli pieļaujamie daudzumi kļūst par galīgiem daudzumiem;

(8) tā kā ar Pasaules Tirdzniecības organizācijas starpniecību notikušas pārrunas ar Kopienas tirdzniecības partneriem attiecībā uz šajā direktīvā paredzētajiem daudzumiem, un ņemtas vērā viņu atsauksmes par minētajiem daudzumiem; tā kā, pamatojoties uz iesniegtajiem pieļaujamiem datiem, Komisija izskata iespēju noteikt atliekvielu maksimāli pieļaujamos daudzumus importa pielaidēs konkrētām pesticīdu/ražas kombinācijām;

(9) tā kā ir ņemti vērā Augu zinātniskās komitejas atzinumi, jo īpaši konsultācijas un ieteikumi attiecībā uz patērētāju aizsardzību no pārtikas produktiem, kas apstrādāti ar pesticīdiem;

(10) tā kā šī direktīva ir saskaņā ar Augu veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 86/362/EEK II pielikuma A daļai pievieno šādu tabulu.

Pesticīdu atliekvielas | Maksimāli pieļaujamais daudzums mg/kg |

Azoksistrobīns | 0,3 kvieši, rudzi, tritikāle, mieži 0,05 cita labība |

2. pants

Direktīvas 86/363/EEK II pielikuma B daļai pievieno šādu tabulu.

Pesticīdu atliekvielas | Maksimāli pieļaujamais daudzums mg/kg |

Azoksistrobīns | 0,01 Piens 0,05 citi dzīvnieku izcelsmes produkti |

3. pants

Direktīvas 90/642/EEK II pielikumam pievieno šādu tabulu.

To atsevišķo produktu grupas un paraugi, uz ko attiecas atliekvielu maksimāli pieļaujamie daudzumi | Pesticīdu atliekvielas un atliekvielu maksimāli pieļaujamie daudzumi (mg/kg) |

| Azoksistrobīns |

1.Svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti augļi, kas konservēti sasaldējot, bez cukura piedevas; rieksti

(i)CITRUSAUGĻI | 0,05 |

Greipfrūti | |

Citroni | |

Laimi | |

Mandarīni (tai skaitā klementīni un citi hibrīdi) | |

Apelsīni | |

Pampelmūzes | |

Citi | |

(ii)KOKU RIEKSTI (lobīti vai nelobīti) | 0,1 |

Mandeles | |

Brazīlijas rieksti | |

Indijas rieksti | |

Ēdamie kastaņi | |

Kokosrieksti | |

Lazdu rieksti | |

Makadāmiju rieksti | |

Pekanrieksti | |

Priežu rieksti | |

Pistācijas | |

Valrieksti | |

Citi | |

(iii)SĒKLEŅI | 0,05 |

Āboli | |

Bumbieri | |

Cidonijas | |

Citi | |

(iv)KAULEŅI | 0,05 |

Aprikozes | |

Ķirši | |

Persiki (tai skaitā nektarīni un tiem līdzīgi hibrīdi) | |

Plūmes | |

Citi | |

(v)OGAS UN SĪKAUGĻI

(a)Galda un vīna vīnogas | 2 |

Galda vīnogas | |

Vīna vīnogas | |

(b)Zemenes (izņemot meža zemenes) | 0,05 |

(c)Stublāju augļi (izņemot savvaļas) | 0,05 |

Kazenes (Rubus fruticosus) | |

Kazenes (Rubus arcticus) | |

Kazeņavenes | |

Avenes | |

Citi | |

(d)Citi sīkaugļi un ogas (izņemot savvaļas) | 0,05 |

Mellenes (Vaccinium myrtillus sugas auglis) | |

Dzērvenes | |

Jāņogas (sarkanās, melnās un baltās) | |

Ērkšķogas | |

Citi | |

(e)Savvaļas ogas un savvaļas augļi | 0,05 |

(vi)DAŽĀDI

Avokado | |

Banāni | 0,1 |

Dateles | |

Vīģes | |

Kivi | |

Kumkvati | |

Ličī | |

Mango | |

Olīvas | |

Pasifloru augļi | |

Ananasi | |

Granātāboli | |

Citi | 0,05 |

2.Svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai žāvēti dārzeņi | 0,05 |

(i)SAKŅU UN BUMBUĻU DĀRZEŅI

Galda bietes | |

Burkāni | |

Sakņu selerijas | |

Mārrutki | |

Topinambūri | |

Pastinaki | |

Sakņu pētersīļi | |

Redīsi | |

Puravlapu plostbārdis | |

Batātes | |

Kāļi | |

Rāceņi | |

Jamsi | |

Citi | |

(ii)SĪPOLU DĀRZEŅI

Ķiploki | |

Sīpoli | |

Šalotes | |

Loki | |

Citi | |

(iii)AUGĻU DĀRZEŅI

(a)Nakteņaugi | |

Tomāti | |

Pipari | |

Baklažāni | |

Citi | |

(b)Ķirbjaugi ar ēdamu mizu | |

Gurķi | |

Kornišoni | |

Tumšzaļie kabači | |

Citi | |

(c)Ķirbjaugi ar neēdamu mizu | |

Melones | |

Kabači | |

Arbūzi | |

Citi | |

(d)Cukurkukurūza | |

(iv)KĀPOSTU DĀRZEŅI

(a)Ziedoši kāpostu dārzeņi | |

Brokoļi | |

Ziedkāposti | |

Citi | |

(b)Kāpostu galviņdārzeņi | |

Briseles kāposti | |

Galviņkāposti | |

Citi | |

(c)Lapu kāposti (Leafy brassica) | |

Ķīnas kāposti | |

Lapu kāposti (Kale) | |

Citi | |

(d)Kolrābji | |

(v)LAPU DĀRZEŅI UN SVAIGI

(a)Dārza salāti | |

Kressalāti | |

Lauku salāti | |

Dārza salāti | |

Platlapu cigoriņi jeb platlapu endīvijas | |

Citi | |

(b)Spināti un tiem līdzīgi | |

Spināti | |

Lapu bietes | |

Citi | |

(c)Ūdenskreses | |

(d)Lapu cigoriņi | |

(e)Lapu garšaugi | |

Kārveles | |

Maurloki | |

Pētersīļi | |

Lapu selerijas | |

Citi | |

(vi)PĀKŠAUGI (svaigi)

Pupiņas (ar pākstīm) | |

Pupiņas (bez pākstīm) | |

Zirņi (ar pākstīm) | |

Zirņi (bez pākstīm) | |

Citi | |

(vii)KĀTU DĀRZEŅI (svaigi)

Sparģeļi | |

Lapu artišoki | |

Kātu (smaržīgās) selerijas | |

Fenheļi | |

Artišoki | |

Puravi | |

Rabarberi | |

Citi | |

(viii)SĒNES

(a)Kultivētās sēnes | |

(b)Savvaļas sēnes | |

3.Pākšaugi | 0,05 |

Pupas | |

Lēcas | |

Zirņi | |

Citi | |

4.Eļļas augu sēklas | 0,05 |

Linsēklas | |

Zemesrieksti | |

Magoņu sēklas | |

Sezama sēklas | |

Saulgriežu sēklas | |

Rapšu sēklas | |

Sojas pupas | |

Sinepju sēklas | |

Kokvilnas sēklas | |

Citi | |

5.Kartupeļi | 0,05 |

Agrie un galda kartupeļi | |

6.Tēja (melnā tēja, kas pārstrādāta no "Camellia sinenis" lapām) | 0,1 |

7.Apiņi (žāvēti), tai skaitā apiņu rogas un nekoncentrēts pulveris | 0,1 |

4. pants

1. Direktīvas 86/362/EEK II pielikuma A daļā un Direktīvas 90/642/EEK II pielikumā uzskaitītie lauksaimniecības produkti, kam azoksistrobīna atliekvielu maksimāli pieļaujamie daudzumi norādīti ar "p", nozīmē, ka saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta f) apakšpunkta noteikumiem tie ir provizoriskie p daudzumi.

2. Četrus gadus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā azoksistrobīna atliekvielu provizoriskie maksimāli pieļaujamie daudzumi tās pielikumos attiecīgi Direktīvu 86/362/EEK un 86/363/EEK 4. panta 1. punkta vai Direktīvas 90/642/EEK 3. panta nozīmē no provizoriskiem kļūst par galīgiem daudzumiem.

5. pants

1. Šī direktīva stājas spēkā 1999. gada 1. augustā.

2. Dalībvalstis pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus un citus pasākumus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības līdz 2000. gada 31. janvārim. Dalībvalstis par tiem tūlīt informē Komisiju. Minētos pasākumus piemēro no 2000. gada 1. februāra.

3. Kad dalībvalstis paredz minētos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarīt šādas atsauces.

6. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1999. gada 14. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Franz Fischler

[1] OV L 221, 7.8.1986., 37. lpp.

[2] OV L 172, 8.7.1999., 40. lpp.

[3] OV L 221, 7.8.1986., 43. lpp.

[4] OV L 290, 29.10.1998., 25. lpp.

[5] OV L 350, 14.12.1990., 71. lpp.

[6] OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.

[7] OV L 21, 21.1.1999., 21. lpp.

[8] OV L 191, 7.7.1998., 50. lpp.

[9] Pamatnostādnes par to, kā noteikt pesticīdu atliekvielu uzņemšanu ar uzturu (pārskatītas), ko sagatavojusi GEMS/Pārtikas programma sadarbībā ar Pesticīdu atliekvielu kodeksa komiteju un publicējusi Pasaules Veselības organizācija 1997. gadā (WHO/FSF/FOS/97.7).

--------------------------------------------------

Augša