Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31999L0007

Komisijas Direktīva 1999/7/EK (1999. gada 26. janvāris), ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/311/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju stūres iekārtuDokuments attiecas uz EEZ.

OV L 40, 13.2.1999., 36./45. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 07 Sējums 004 Lpp. 259 - 268
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 004 Lpp. 259 - 268
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 004 Lpp. 259 - 268
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 004 Lpp. 259 - 268
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 07 Sējums 004 Lpp. 259 - 268
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 004 Lpp. 259 - 268
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 07 Sējums 004 Lpp. 259 - 268
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 07 Sējums 004 Lpp. 259 - 268
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 004 Lpp. 259 - 268
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 07 Sējums 006 Lpp. 222 - 231
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 006 Lpp. 222 - 231
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 07 Sējums 013 Lpp. 36 - 45

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/10/2014; Iesaist. atcelta ar 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/7/oj

31999L0007Oficiālais Vēstnesis L 040 , 13/02/1999 Lpp. 0036 - 0045


Komisijas Direktīva 1999/7/EK

(1999. gada 26. janvāris),

ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/311/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju stūres iekārtu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 70/311/EEK (1970. gada 8. jūnijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju stūres iekārtu [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 92/62/EEK [2], un īpaši tās 3. panta 1. punktu,

tā kā Direktīva 70/311/EEK ir viena no atsevišķajām direktīvām, kas attiecas uz EK tipa apstiprināšanas procedūru, kura izstrādāta saskaņā ar Padomes Direktīvu 70/156/EEK [3], kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprināšanu, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 98/14/EK [4]; tā kā līdz ar to Direktīvā 70/156/EEK izklāstītie noteikumi, ko piemēro transportlīdzekļu sistēmām, detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām, attiecas uz Direktīvu 70/311/EEK;

tā kā, lai praktiski piemērotu Direktīvu 70/311/EEK, jānodrošina, ka visās dalībvalstīs tiek izstrādāti vienoti noteikumi, kas atbilst arī ANO-EEK Noteikumu Nr. 79 jaunākajai versijai;

tā kā Direktīvas 70/156/EEK VII pielikumā norādīti EK tipa apstiprinājuma numura saturs un forma; tā kā tādas pašas specifikācijas būtu jāpieņem šajā direktīvā;

tā kā būtu attiecīgi jāpielāgo Direktīva 70/311/EEK;

tā kā šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Direktīvu 70/156/EEK izveidotā Komiteja pielāgošanai tehnikas attīstībai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Ar šo Direktīvu 70/311/EEK groza šādi.

1. Direktīvas 1. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"1. pants

Šajā direktīvā "transportlīdzeklis" ir jebkurš transportlīdzeklis, kas definēts Direktīvas 70/156/EEK 2. pantā."

2. Direktīvas 3. pantā vārdu "pielikums" aizstāj ar vārdu "pielikumi".

3. Pielikumus groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1. Dalībvalstis no 1999. gada 1. janvāra stūres iekārtas dēļ nedrīkst:

- atteikties piešķirt EK tipa apstiprinājumu vai valsts tipa apstiprinājumu kāda tipa transportlīdzeklim, vai

- aizliegt reģistrēt un pārdot transportlīdzekļus vai sākt to ekspluatāciju,

ja minētie transportlīdzekļi atbilst ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 70/311/EEK prasībām.

2. No 2000. gada 1. oktobra dalībvalstis:

- vairs nepiešķir EK tipa apstiprinājumu un

- var atteikties piešķirt valsts tipa apstiprinājumu

jauna tipa transportlīdzeklim stūres iekārtas dēļ, ja nav izpildītas ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 70/311/EEK prasības.

3. No 2001. gada 1. oktobra dalībvalstis var atteikties reģistrēt un pārdot jaunus M2, M3, N2, vai N3 kategorijas transportlīdzekļus vai sākt to ekspluatāciju, ja tie aprīkoti ar stūres palīgiekārtu, kas neatbilst noteikumiem Direktīvā 70/311/EEK, kas grozīta ar šo direktīvu.

3. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai vēlākais līdz 1999. gada 30. jūnijam nodrošinātu atbilstību šai direktīvai. Par to dalībvalstis tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem šos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2. Dalībvalstis dara zināmus Komisijai tos savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, kuru reglamentē šī direktīva.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1999. gada 26. janvārī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Martin BANGEMANN

[1] OV L 133, 18.6.1970., 10. lpp.

[2] OV L 199, 18.7.1992., 33. lpp.

[3] OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp.

[4] OV L 91, 25.3.1998., 1. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

Ar šo Direktīvu 70/311/EEK groza šādi.

1. Pielikumu sarakstu groza šādi:

"

PIELIKUMU SARAKSTS

1. | I pielikums | Darbības joma, definīcijas, EK tipa apstiprinājuma pieteikums, EK tipa apstiprinājuma piešķiršanas konstrukcijas noteikumi, testēšanas noteikumi, tipa pārveidošanas un apstiprinājumu grozījumi, ražošanas atbilstība |

1. papildinājums | Informācijas dokuments |

2. papildinājums | Tipa apstiprinājuma sertifikāts |

2. | II pielikums | Bremžu darbība transportlīdzekļiem, kur izmanto vienu enerģijas avotu stūres iekārtai un bremžu iekārtai |

3. | III pielikums | Papildu noteikumi transportlīdzekļiem ar stūres palīgiekārtu (ASE) |

4. | IV pielikums | Noteikumi piekabēm ar pilnīgi hidraulisko stūres pārvadu. |

"

2. Direktīvas I pielikumu groza šādi.

1. Nosaukumu groza šādi.

"DARBĪBAS JOMA, DEFINĪCIJAS, EK TIPA APSTIPRINĀJUMA PIETEIKUMS, EK TIPA APSTIPRINĀJUMA PIEŠ-IRŠANAS KONSTRUKCIJAS NOTEIKUMI, TESTĒŠANAS NOTEIKUMI, TIPA MODIFIKĀCIJAS UN APSTIPRINĀJUMU GROZĪJUMI, RAŽOŠANAS ATBILSTĪBA"

.

2. Iekļauj šādu jaunu

"0"

punktu.

"0. Darbības joma

0.1. Šī direktīva attiecas uz M, N un O kategorijas transportlīdzekļu, kas definētas Direktīvas 70/156/EEK II A pielikumā, stūres iekārtām.

0.2. Tā neattiecas uz stūres iekārtām ar pilnīgi pneimatisku, pilnīgi elektrisku, pilnīgi hidraulisku stūres pārvadu, izņemot:

0.2.1. Stūres palīgiekārtu (ASE) ar pilnīgi elektrisku vai pilnīgi hidraulisku stūres pārvadu M un N kategorijas transportlīdzekļos;

0.2.2. Stūres iekārtu ar pilnīgi hidraulisku stūres pārvadu O kategorijas transportlīdzekļos."

3. Pielikuma 1.5.3.4. punktu groza šādi.

"1.5.3.4. Stūres palīgiekārta (ASE) M un N kategorijas transportlīdzekļiem, ja galvenais stūres pievads nav pilnīgi elektrisks, hidraulisks vai pneimatisks, riteņus uz ass(-īm) stūrē papildus riteņiem tajā pašā vai pretējā virzienā kā riteņus ar galveno stūres pievadu, un/vai pagrieziena leņķi priekšējiem, vidus un/vai pakaļējiem riteņiem var noregulēt atkarībā no transportlīdzekļa uzvešanās."

4. Pielikuma 2.1. punktu groza šādi.

"2.1. Pieteikumu EK tipa apstiprinājumam transportlīdzekļa tipam attiecībā uz stūres iekārtu, ievērojot Direktīvas 70/156/EEK 3. panta 4. punktu, iesniedz ražotājs."

5. Pielikuma 2.2. punktu groza šādi.

"2.2. Informācijas dokumenta paraugs ir dots 1. papildinājumā."

6. Pielikuma 3. punktu groza šādi.

"3. EK TIPA APSTIPRINĀJUMA PIEŠĶIRŠANA TRANSPORTLĪDZEKĻA TIPAM

3.1. Ja atbilstīgās prasības ir izpildītas, piešķir EK tipa apstiprinājumu saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 4. panta 3. punktu un, ja vajadzīgs, 4. panta 4. punktu.

3.2. EK tipa apstiprinājuma sertifikāta paraugs ir norādīts 2. papildinājumā.

3.3. Tipa apstiprinājuma numuru saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK VII pielikumu piešķir katram apstiprinātajam transportlīdzekļa tipam. Tā pati dalībvalsts nepiešķir tādu pašu numuru cita tipa transportlīdzeklim."

7. Pielikuma 4.1.1. punkta otrajā daļā vārdus "IV pielikums" aizstāj ar vārdiem "III pielikums" un vārdus "V pielikums" aizstāj ar vārdiem "IV pielikums".

8. Pielikuma 4.1.6. un 4.1.6.1. punktu svītro.

9. Pielikuma 4.2.4.1.2. un 4.2.4.1.3. punktā vārdus "III pielikums" aizstāj ar vārdiem "II pielikums" un attiecīgo zemsvītras piezīmi groza šādi:" [(] Prasības, kas norādītas II pielikumā, var pārbaudīt, arī īstenojot apstiprināšanas testus saskaņā ar Direktīvu 71/320/EEK."

10. Pielikuma 5.2.1. punktā ievilkumus no jauna sakārto šādi.

"— M1 kategorijas transportlīdzekļi: 50 km/h,

— M2, M3, N1, N2 un N3 kategorijas transportlīdzekļi: 40 km/h,

vai paredzēto maksimālo ātrumu, ja tas ir mazāks par iepriekšminēto ātrumu."

11. Pielikuma 5.2.6.2. punkta tabulas slejas "Nebojātā, pagrieziena rādiuss" rindā "M3" pievieno zemsvītras piezīmi "(1)".

12. Aiz 5.3.4. punkta pievieno šādus 6. un 7. punktu:

"6. TIPA PĀRVEIDOŠANA UN APSTIPRINĀJUMU GROZĪJUMI

6.1. Ja tiek pārveidots tips, kas apstiprināts saskaņā ar šo direktīvu, piemēro Direktīvas 70/156/EEK 5. panta noteikumus.

7. RAŽOŠANAS ATBILSTĪBA

7.1. Lai nodrošinātu ražošanas atbilstību, ir jāveic pasākumi saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 10. panta noteikumiem."

13. Direktīvas I pielikuma beigās pievieno 1. un 2. papildinājumu:"

1. papildinājums

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

2. papildinājums

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

"

3. Direktīvas IV pielikumu pārnumurē par III pielikumu un 2.2.1.1. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

1. Svītro direktīvas II pielikumu;

2. Direktīvas III pielikumu pārnumurē par II pielikumu un svītro 3. punktu;

3. Direktīvas IV pielikumu pārnumurē par III pielikumu un 2.2.1.1. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

"2.2.1.1. Apļveida tests

Transportlīdzekli vada pa apli ar rādiusu "R";(m) un ātrumu "V"; (km/h), kas atbilst tā kategorijai, un lielumi parādīti šajā tabulā:

Transportlīdzekļa kategorija | R | V |

M1, N1 | 100 | 80 |

M2, N2 | 50 | 50 |

M3, N3 | 50 | 45 |

Sasniedzot testa ātrumu, nekādas novirzes nenovēro. Testu veic, braucot pulksteņa rādītāja virzienā un pretēji tam.";

4. Direktīvas V pielikumu pārnumurē par IV pielikumu.

5. Svītro VI pielikumu.

--------------------------------------------------

Augša