EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 31999L0057

Komisijas Direktīva 1999/57/EEK (1999. gada 7. jūnijs), ar ko tehnikas attīstībai pielāgo padomes Direktīvu 78/764/EEK attiecībā uz vadītāja sēdekli lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktorosDokuments attiecas uz EEZ.

OV L 148, 15.6.1999., 35./36. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 41 - 42
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 41 - 42
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 41 - 42
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 41 - 42
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 41 - 42
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 41 - 42
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 41 - 42
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 41 - 42
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 41 - 42
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 026 Lpp. 237 - 238
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 026 Lpp. 237 - 238
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 010 Lpp. 160 - 161

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/12/2015; Atcelts ar 32013R0167

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/57/oj

31999L0057Oficiālais Vēstnesis L 148 , 15/06/1999 Lpp. 0035 - 0036


Komisijas Direktīva 1999/57/EEK

(1999. gada 7. jūnijs),

ar ko tehnikas attīstībai pielāgo padomes Direktīvu 78/764/EEK attiecībā uz vadītāja sēdekli lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoros

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1974. gada 4. marta Direktīvu 74/150/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru tipa apstiprinājumu [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/54/EK [2], un jo īpaši tās 11. pantu,

ņemot vērā Padomes 1978. gada 25. jūlija Direktīvu 78/764/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz vadītāja sēdekli lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoros [3], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 97/54/EK, un jo īpaši tās 10. pantu,

(1) tā kā, lai uzlabotu drošību, tagad sīki jāprecizē, kā jāierīko vadītāja sēdeklis, lai izvairītos no nepareizas ergonomikas;

(2) tā kā šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Komiteja darbam ar pielāgojumu tehnikas attīstībai, kura izveidota ar Direktīvas 74/150/EEK 12. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 78/764/EEK IV pielikuma 1.1.5. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"1.1.5. Ja sēdekļa stāvoklis ir regulējams tikai gareniski un vertikāli, caur atskaites punktu ejošā gareniskā ass ir paralēla caur stūres rata centru ejošajai traktora vertikālajai garenplaknei, un tā neatrodas tālāk par 100 mm no šīs plaknes;"

.

2. pants

1. No 2000. gada 1. jūlija dalībvalstis nedrīkst:

- atteikties piešķirt EK tipa apstiprinājumu, izdot Direktīvas 74/150/EEK 10. panta 1. punkta trešajā ievilkumā paredzēto dokumentu vai piešķirt valsts tipa apstiprinājumu attiecībā uz traktora tipu, vai

- aizliegt nodot traktorus ekspluatācijā,

ja attiecīgie traktori atbilst ar šo direktīvu grozītas Direktīvas 78/764/EEK prasībām.

2. No 2001. gada 1. janvāra dalībvalstis:

- vairs nedrīkst izdot Direktīvas 74/150/EEK 10. panta 1. punkta 3. ievilkumā paredzēto dokumentu attiecībā uz traktora tipu, kas neatbilst ar šo direktīvu grozītas Direktīvas 78/764/EEK prasībām,

- var atteikties piešķirt valsts tipa apstiprinājumu attiecībā uz traktora tipu, kas neatbilst ar šo direktīvu grozītas Direktīvas 78/764/EEK prasībām.

3. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai vēlākais 2000. gada 30. jūnijā izpildītu šīs direktīvas prasības. Par to dalībvalstis tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem šos aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka metodes, kā izdarīt šādas atsauces.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus galvenos savu tiesību aktu noteikumus, ko tās pieņem jomā, kuru reglamentē šī direktīva.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1999. gada 7. jūnijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Martin Bangemann

[1] OV L 84, 28.3.1974., 10. lpp.

[2] OV L 277, 10.10.1977., 24. lpp.

[3] OV L 255, 18.9.1978., 1. lpp.

--------------------------------------------------

Augša