EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 31999L0055

Komisijas Direktīva 1999/55/EK (1999. gada 1. jūnijs), ar ko tehnikas attīstībai pielāgo padomes Direktīvu 77/536/EEK, kura attiecas uz lauksaimniecības un mežkopības riteņtraktoru apgāšanās aizsargkonstrukcijāmDokuments attiecas uz EEZ.

OV L 146, 11.6.1999., 28./30. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 36 - 38
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 36 - 38
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 36 - 38
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 36 - 38
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 36 - 38
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 36 - 38
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 36 - 38
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 36 - 38
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 36 - 38
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 026 Lpp. 232 - 234
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 026 Lpp. 232 - 234

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/12/2009; Iesaist. atcelta ar 32009L0057

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/55/oj

31999L0055Official Journal L 146 , 11/06/1999 P. 0028 - 0030


Komisijas Direktīva 1999/55/EK

(1999. gada 1. jūnijs),

ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 77/536/EEK, kura attiecas uz lauksaimniecības un mežkopības riteņtraktoru apgāšanās aizsargkonstrukcijām

(dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1974. gada 4. marta Direktīvu 74/150/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru tipa apstiprinājumu1, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/54/EK2, un jo īpaši tās 11. pantu,

ņemot vērā Padomes 1977. gada 28. jūnija Direktīvu 77/536/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības vai mežkopības riteņtraktoru apgāšanās aizsargkonstrukcijām3, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Austrijas, Somijas un Zviedrijas Pievienošanās aktu, un jo īpaši tās 11. pantu,

(1) tā kā, lai uzlabotu drošību, ņemot vērā, ka traktoru dažādība tirgū ir arvien lielāka, pašreiz vajadzīgi noteikumi, lai nodrošina vienādu attieksmi pret traktoriem ar grozāmo vadītāja vietu, tas ir, ar grozāmo sēdekli un stūres ratu, kuri konstruēti tā, lai dažādotu darbības un uzlabotu darbarīku uzraudzību;

(2) tā kā pasākumi apgāšanās aizsargkonstrukciju testēšanai būtu jāsaskaņo ar pasākumiem, kas noteikti Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) 3. kodeksā attiecībā uz lauksaimniecības traktoru aizsardzības konstrukciju oficiālo testēšanu (dinamiskie testi);

(3) tā kā šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Komiteja pielāgošanai tehnikas attīstībai, ko izveidoja ar Direktīvas 74/150/EEK 12. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Ar šo Direktīvas 77/536/EEK I, II un III pielikumu groza, kā parādīts šīs direktīvas pielikumā.

2. pants

1. No 2000. gada 1. jūlija dalībvalstis nedrīkst

- atteikties piešķirt EK tipa apstiprinājumu, izdot Direktīvas 74/150/EEK 10. panta 1. punkta trešajā ievilkumā paredzēto dokumentu vai piešķirt valsts tipa apstiprinājumu attiecībā uz jebkuru traktora tipu vai

- aizliegt nodot traktorus ekspluatācijā,

ja minētie traktori atbilst ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 77/536/EEK prasībām.

2. No 2001. gada 1. janvāra dalībvalstis

- vairs nedrīkst izdod Direktīvas 74/150/EEK 10. panta 1. punkta trešajā ievilkumā paredzēto dokumentu attiecībā ne uz vienu traktora tipu, kas neatbilst ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 77/536/EEK prasībām,

- var atteikties piešķirt valsts tipa apstiprinājumu attiecībā uz traktoru tipu, kas neatbilst ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 77/536/EEK prasībām.

3. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai vēlākais līdz 2000. gada 30. jūnijam izpildītu šīs direktīvas prasības. Par to dalībvalstis tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem šos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarīt šādas atsauces.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus tiesību aktu svarīgākos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā 20. dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1999. gada 1. jūnijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Martin Bangemann

PIELIKUMS

Direktīvas 77/536/EEK I, II un III pielikumu groza šādi.

1. Minētās direktīvas I pielikuma 2.2. punktu papildina ar šādu trešo ievilkumu:

"- attiecībā uz traktoriem ar grozāmo vadītāja vietu (t.i., ar grozāmo sēdekli un stūres ratu) vai traktoriem, kas aprīkoti ar papildu sēdekļiem, piemēro tikai III pielikuma B daļā aprakstīto testa metodi."

2. Minētās direktīvas II pielikumu papildina ar šādu 3.1.1.5. punktu:

"3.1.1.5. Traktors ar grozāmo vadītāja vietu (t.i., ar grozāmo sēdekli un stūres ratu) pirmo triecienu saņem gareniski no smagākā gala (kurā ir vairāk nekā 50 % no traktora masas). Pēc tam veic saspiešanas testu no tā paša gala. Otrais trieciens ir no vieglākā gala, un trešais trieciens - no sāniem. Visbeidzot no vieglākā gala veic otru saspiešanas testu."

3. Šādi groza III pielikuma B daļu:

a) 1.3.1. punkta otrās daļas beigās pievieno šādu tekstu: "Attiecībā uz traktoru ar grozāmo vadītāja vietu (tai., ar grozāmo sēdekli un stūres ratu) trieciena punktu nosaka attiecībā pret traktora vidus plaknes un tai perpendikulārās plaknes krustošanās taisni, kas šķērso punktu, kurš atrodas vienādā attālumā no abu sēdekļu atskaites punktiem";

b) pievieno šādu 2.2.11., 2.2.12. un 2.2.13. punktu:

"2.2.11. Attiecībā uz traktoru ar grozāmo vadītāja vietu (tai., ar grozāmo sēdekli un stūres ratu) atstarpi veido divu brīvo atstarpju summa, kas atbilst stūres rata un sēdekļa diviem stāvokļiem.

2.2.12. Attiecībā uz traktoru, kuru var aprīkot ar papildu sēdekļiem, testus balsta uz summāro atstarpi starp sēdekļu atskaites punktiem visiem iespējamiem sēdekļu stiprinājuma variantiem. Apgāšanās aizsargkonstrukcija nedrīkst iespiesties summārajā atstarpē no dažādiem sēdekļa atskaites punktiem.

2.2.13. Ja pēc testa veikšanas piedāvā jaunu sēdekļu izvietojumu, veic aprēķinus, lai noteiktu, vai atstarpe no jauno sēdekļa atskaites punkta pilnībā iekļaujas iepriekš noteiktajā summārajā atstarpē. Ja tas tā nav, jāveic jauns tests."

1 OV L 84, 28.3.1974., 10. lpp.

2 OV L 277, 10.10.1997., 24. lpp.

3 OV L 220, 29.8.1977., 1. lpp.

Augša