EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31999L0050

Komisijas Direktīva 1999/50/EK (1999. gada 25. maijs), ar ko groza Direktīvu 91/321/EEK par mākslīgā piena maisījumu zīdaiņiem un maziem bērniemDokuments attiecas uz EEZ.

OV L 139, 2.6.1999., 29./31. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 29 - 31
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 29 - 31
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 29 - 31
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 29 - 31
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 29 - 31
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 29 - 31
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 29 - 31
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 29 - 31
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 29 - 31
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 026 Lpp. 225 - 227
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 026 Lpp. 225 - 227

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 18/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/50/oj

31999L0050Oficiālais Vēstnesis L 139 , 02/06/1999 Lpp. 0029 - 0031


Komisijas Direktīva 1999/50/EK

(1999. gada 25. maijs),

ar ko groza Direktīvu 91/321/EEK par mākslīgā piena maisījumu zīdaiņiem un maziem bērniem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1989. gada 3. maija Direktīvu 89/398/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pārtikas produktiem īpašai diētai [1], kas grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 96/84/EK [2], un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

apspriedusies ar Pārtikas zinātnisko komiteju,

(1) tā kā Komisijas Direktīvas 91/321/EEK [3], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 96/4/EK [4], 6. pants paredz, ka zīdaiņu pārtika un mazu bērnu pārtika nedrīkst saturēt nevienu vielu tādā daudzumā, kas apdraud zīdaiņu un mazu bērnu veselību, un nepieciešamais šādu vielu maksimāli pieļaujamais daudzums jāievieš nekavējoties;

(2) tā kā atšķirīgi noteikumi par maksimāli pieļaujamo pesticīdu atlieku daudzumu šādos produktos rada tirdzniecības barjeras starp dažām dalībvalstīm;

(3) tā kā maksimāli pieļaujamie pesticīdu atlieku daudzumi, kuri noteikti Padomes 1976. gada 23. novembra Direktīvā 76/895/EEK, kas attiecas uz maksimāli pieļaujamo pesticīdu atlieku daudzumu noteikšanu augļos un dārzeņos un uz tiem [5], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 97/41/EK [6], 1986. gada 24. jūlija Direktīvā 86/362/EEK par maksimāli pieļaujamo pesticīdu atlieku daudzumu noteikšanu graudaugu barībā un uz tās [7], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 98/82/EK [8], 1986. gada 24. jūlija Direktīvā 86/363/EEK par maksimāli pieļaujamo pesticīdu atlieku daudzumu noteikšanu dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos un uz tiem [9], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 98/82/EK, un 1990. gada 27. novembra Direktīvā 90/642/EEK par maksimāli pieļaujamo pesticīdu atlieku daudzumu noteikšanu dažos augu pārtikas produktos un uz tiem [10], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 98/82/EK, neskar īpašos noteikumus, kas piemērojami zīdaiņu pārtikai un mazu bērnu pārtikai;

(4) tā kā, ievērojot Kopienas starptautiskās saistības, gadījumos, kad nav pietiekamu zinātnisku pierādījumu, piesardzības princips ļauj Kopienai uz zināmu laiku pieņemt pagaidu pasākumus līdz riska papildu novērtēšanai un pasākumu izskatīšanai no jauna, balstoties uz pieejamo informāciju;

(5) tā kā, balstoties uz diviem Pārtikas zinātniskās komitejas atzinumiem (1997. gada 19. septembrī un 1998. gada 4. jūnijā), pašlaik ir šaubas par pastāvošo pieļaujamo dienas devas lielumu (ADI) pietiekamību zīdaiņu un mazu bērnu veselības aizsardzībai; tā kā minētās šaubas attiecas ne tikai uz pesticīdiem un pesticīdu atliekām, bet arī uz veselību apdraudošām ķīmiskām vielām, un tādēļ Komisija pēc iespējas ātrāk noteiks smago metālu maksimāli pieļaujamo daudzumu zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētos pārtikas produktos;

(6) tā kā gadījumos, kad attiecīgie pārtikas produkti īpašai diētai paredzēti zīdaiņiem un maziem bērniem, ir jāpieņem ļoti zema vispārējā pieļaujamā robeža visiem pesticīdiem;

(7) tā kā par šo ļoti zemo vispārējo pieļaujamo robežu ir jāpieņem 0,01 mg/kg, kas praktiski ir minimālais nosakāmais daudzums;

(8) tā kā būtu jāpieprasa stingri ierobežojumi pesticīdu atliekām; tā kā rūpīgi izraugoties izejvielas, ir iespējams ražot produktus ar ļoti zemu pesticīdu atlieku daudzumu pie nosacījuma, ka zīdaiņu pārtika un mazu bērnu pārtika to ražošanas laikā iziet pamatīgu apstrādi;

(9) tā kā tomēr nelielam pesticīdu skaitam pat šādi zemi līmeņi pieļauj iespēju, ka visnelabvēlīgākos apstākļos šo pesticīdu ADI ir pārsniegta; tā kā tādēļ šie mākslīgā piena maisījumi zīdaiņiem un mākslīgā piena maisījumi maziem bērniem nedrīkst saturēt šos īpašos pesticīdus, un attiecīgo produktu ražošanā šādus pesticīdus izmantot nedrīkst;

(10) tā kā šī direktīva atspoguļo pašreizējās zināšanas par šīm vielām; tā kā par jebkuriem grozījumiem, kuri balstās uz zinātnes un tehnoloģijas progresu, izlemj ar Direktīvas 89/398/EEK 13. pantā noteikto procedūru;

(11) tā kā Direktīva 91/321/EEK ir attiecīgi jāgroza;

(12) tā kā pasākumi, kas paredzēti šajā direktīvā, ir saskaņā ar Pārtikas produktu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 91/321/EEK groza šādi.

1. 1. panta 2. punktam pievieno šādu e) apakšpunktu:

"e) "pesticīdu atliekas" irzīdaiņu pārtikā un mazu bērnu pārtikā palikušais augu aizsardzības līdzeklis, kas definēts Padomes Direktīvas 91/414/EEK [11] 2. panta 1. punktā, ietverot tā metabolītus (vielmaiņas produktus) un ķīmisko reakciju vai noārdīšanās produktus;"

2. 6. pantu aizvieto ar šādu:

"6. pants

1. Zīdaiņu pārtika un mazu bērnu pārtika nedrīkst saturēt nevienu vielu tādā daudzumā, kas apdraud zīdaiņu un mazu bērnu veselību. Nepieciešamie maksimāli pieļaujamie daudzumi jāapstiprina nekavējoties.

2. Patēriņam gatavā vai pēc ražotāja instrukcijām pagatavojamā zīdaiņu pārtikā un mazu bērnu pārtikā atsevišķu pesticīdu atliekas nedrīkst pārsniegt 0,01 mg/kg produkta.

Pesticīdu atlieku daudzumu noteikšanai izmanto vispārpieņemtās standarta analīzes metodes.

3. IX pielikumā uzskaitītos pesticīdus nedrīkst izmantot tiem lauksaimniecības produktiem, kas paredzēti zīdaiņu pārtikas un mazu bērnu pārtikas ražošanai.

4. Mikrobioloģiskos kritērijus ievieš vajadzības gadījumā."

3. Kā IX pielikumu pievieno:

"

IX PIELIKUMS

Pesticīdi, kurus nedrīkst izmantot tiem lauksaimniecības produktiem, kas paredzēti mākslīgā piena maisījumu zīdaiņiem un mākslīgā piena maisījumu maziem bērniem ražošanai

Vielas ķīmiskais nosaukums

"

2. pants

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības līdz 2000. gada 30. jūnijam. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Šos normatīvos un administratīvos aktus piemēro tādā veidā, ka:

a) atļauj tirgot produktus, kas atbilst šai direktīvai, no 2000. gada 30. jūnija;

b) aizliedz tirgot produktus, kas neatbilst šai direktīvai, no 2002. gada 1. jūlija.

Kad dalībvalstis paredz šos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka metodes, kā veikt šādas atsauces.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1999. gada 25. maijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Martin Bangemann

[1] OV L 186, 30.6.1989., 27. lpp.

[2] OV L 48, 19.2.1997., 20. lpp.

[3] OV L 175, 4.7.1991., 35. lpp.

[4] OV L 49, 28.2.1996., 12. lpp.

[5] OV L 340, 9.12.1976., 26. lpp.

[6] OV L 184, 12.7.1997., 33. lpp.

[7] OV L 221, 7.8.1986., 37. lpp.

[8] OV L 290, 29.10.1998., 25. lpp.

[9] OV L 221, 7.8.1986., 43. lpp.

[10] OV L 350, 14.12.1990., 71. lpp.

[11] OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.

--------------------------------------------------

Augša