EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31999L0004

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 1999/4/EK (1999. gada 22. februāris), kas attiecas uz kafijas ekstraktiem un cigoriņu ekstraktiem

OV L 66, 13.3.1999., 26./29. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 023 Lpp. 247 - 250
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 023 Lpp. 247 - 250
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 023 Lpp. 247 - 250
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 023 Lpp. 247 - 250
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 023 Lpp. 247 - 250
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 023 Lpp. 247 - 250
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 023 Lpp. 247 - 250
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 023 Lpp. 247 - 250
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 023 Lpp. 247 - 250
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 026 Lpp. 66 - 69
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 026 Lpp. 66 - 69
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 032 Lpp. 73 - 76

Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 18/11/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/4/oj

31999L0004Oficiālais Vēstnesis L 066 , 13/03/1999 Lpp. 0026 - 0029


Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 1999/4/EK

(1999. gada 22. februāris),

kas attiecas uz kafijas ekstraktiem un cigoriņu ekstraktiem

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 100.a pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

lemjot saskaņā ar kārtību, kas noteikta Līguma [3] 189.b pantā, ņemot vērā kopīgo tekstu, ko 1998. gada 8. decembrī apstiprinājusi Samierināšanas komiteja,

tā kā saskaņā ar Eiropadomes, kas sanāca Edinburgā 1992. gada 11. un 12. decembrī, lēmumiem, kas apstiprināti ar Eiropadomes, kas sanāca Briselē 1993. gada 10. un 11. decembrī, lēmumiem, būtu jāvienkāršo dažas vertikālās direktīvas, kas attiecas uz pārtiku, lai tiktu ņemtas vērā tikai būtiskās prasības, kas jāpilda attiecībā uz pārtikas produktiem, uz kuriem tās attiecas, lai tādus produktus varētu laist brīvā apritē iekšējā tirgū;

tā kā Padomes 1977. gada 27. jūnija Direktīvu 77/436/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kafijas ekstraktiem un cigoriņu ekstraktiem [4] attaisnoja fakts, ka atšķirības starp valstu tiesību aktiem par kafijas ekstraktiem un cigoriņu ekstraktiem varētu radīt negodīgas konkurences nosacījumus, kas var novest pie patērētāju maldināšanas, un līdz ar to varētu tieši ietekmēt kopējā tirgus izveidi un darbību;

tā kā iepriekš minētā direktīva tika vēlāk izstrādāta, lai definētu kafijas ekstraktus un cigoriņu ekstraktus, lai noteiktu, kādas vielas drīkst pievienot to izgatavošanas laikā, lai izstrādātu vispārīgos noteikumus attiecībā uz šādu ekstraktu iesaiņošanu un etiķetēšanu, un lai precizētu nosacījumus, saskaņā ar kuriem dažiem no tādiem produktiem drīkst izmantot īpašus apzīmējumus, lai nodrošinātu to brīvu apriti Kopienā;

tā kā Direktīva 77/436/EEK būtu jāsaskaņo ar vispārīgiem Kopienas tiesību aktiem par pārtikas produktiem, jo īpaši ar tiesību aktiem, kas attiecas uz etiķetēšanu un analīzes metodēm;

tā kā Komisija pēc iespējas drīzāk un jebkurā gadījumā līdz 2000. gada 1. jūlijam plāno ierosināt iekļaut Direktīvā 80/232/EEK [5] nominālsvaru diapazonu produktiem, kas definēti ar šo direktīvu;

tā kā ar dažiem nosacījumiem būtu jāpiemēro vispārīgie pārtikas preču etiķetēšanas noteikumi, kas izklāstīti Padomes 1978. gada 18. decembra Direktīvā 79/112/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz to pārtikas preču etiķetēšanu, prezentāciju un reklāmu, kas paredzētas pārdošanai gala patērētājam [6];

tā kā, ievērojot proporcionalitātes principu, šī direktīva neattiecas ne uz ko vairāk kā tikai uz to, kas vajadzīgs, lai sasniegtu izvirzītos mērķus, saskaņā ar Līguma 3.b panta trešo daļu;

tā kā, kad nākotnē šo direktīvu pielāgos vispārīgiem Kopienas noteikumiem par pārtikas produktiem, Komisijai palīdzēs Pārtikas produktu pastāvīgā komisija, kas izveidota ar Lēmumu 69/414/EEK [7];

tā kā, lai izvairītos no jaunu barjeru izveides brīvai apritei, dalībvalstīm būtu jāatturas no tādu valsts noteikumu pieņemšanas attiecībā uz minētajiem produktiem, ko neparedz šī direktīva,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Šī direktīva attiecas uz kafijas ekstraktiem un cigoriņu ekstraktiem, kā noteikts pielikumā.

Šī direktīva neattiecas uz café torrefacto soluble.

2. pants

Direktīvu 79/112/EEK piemēro produktiem, kas noteikti pielikumā, atbilstīgi šādiem nosacījumiem:

a) produktu nosaukumus, kas uzskaitīti pielikumā, piemēro tikai tiem produktiem, kas tajā minēti, un tie jāizmanto tirdzniecībā to apzīmēšanai. Tādiem nosaukumiem pievieno vārdus:

- "pasta" vai "pastas veidā" vai

- "šķidrums" vai "šķidrā veidā"

pēc vajadzības.

Tomēr produktu nosaukumiem var pievienot terminu "koncentrēts":

- ja runa ir par produktu, kas definēts pielikuma 1. punkta c) apakšpunktā, ar noteikumu, ka sausnas saturs uz kafijas pamata ir vairāk nekā 25 % no svara,

- ja runa ir par produktu, kas definēts pielikuma 2. punkta c) apakšpunktā, ar noteikumu, ka sausnas saturs uz cigoriņu pamata ir vairāk nekā 45 % no svara;

b) etiķetē ir jāiekļauj termins "ar samazinātu kofeīna daudzumu", ja runa ir par produktiem, kas definēti pielikuma 1. punktā, ar noteikumu, ka sausā kofeīna saturs nepārsniedz 0,3 % no sausnas uz kafijas pamata svara. Šai informācijai jāatrodas tajā pašā redzeslaukā, kur tirdzniecības aprakstam;

c) ja runa ir par produktiem, kas definēti pielikuma 1. punkta c) apakšpunktā un 2. punkta c) apakšpunktā, tad uz etiķetes ir jābūt terminiem "ar…", "konservēts ar…", "ar… piedevām" vai "grauzdēts ar…", kam seko izmantotā cukura veida(-u) nosaukums(-i).

Šai informācijai jāatrodas tajā pašā redzeslaukā, kur tirdzniecības aprakstam;

d) ja runa ir par produktiem, kas definēti pielikuma 1. punkta b) un c) apakšpunktā, tad uz etiķetes jānorāda minimālais sausnas saturs uz kafijas pamata, un, ja runa ir par produktiem, kas minēti pielikuma 2. punkta b) un c) apakšpunktā — tad minimālais sausnas saturs uz cigoriņu pamata. Šos saturus izsaka kā procentuālo daļu no gatavā produkta svara.

3. pants

Produktiem, kas definēti pielikumā, dalībvalstis nepieņem valsts noteikumus, ko neparedz šī direktīva.

4. pants

Lēmumu, lai saskaņotu šo direktīvu ar vispārīgajiem Kopienas noteikumiem, ko piemēro pārtikas produktiem, pieņem saskaņā ar kārtību, kas noteikta 5. pantā.

5. pants

1. Komisijai palīdz Pārtikas produktu pastāvīgā komiteja, turpmāk tekstā "Komiteja", kura sastāv no dalībvalstu pārstāvjiem un kuras priekšsēdētājs ir Komisijas pārstāvis.

2. Komisijas pārstāvis iesniedz Komitejai pieņemamo pasākumu projektu. Komiteja sniedz savu atzinumu par projektu termiņā, ko, ievērojot jautājuma steidzamību, drīkst noteikt priekšsēdētājs. Atzinumu sniedz ar balsu vairākumu, kā noteikts Līguma 148. panta 2. punktā, ja runa ir par lēmumiem, kas Padomei jāpieņem pēc Komisijas priekšlikuma. Dalībvalstu pārstāvju balsis Komitejā vērtē tā, kā noteikts minētajā pantā. Priekšsēdētājs nebalso.

Komisija pieņem paredzētos pasākumus, ja tie ir saskaņā ar Komitejas atzinumu.

Ja paredzētie pasākumi nesaskan ar Komitejas atzinumu vai arī ja atzinums netiek sniegts, tad Komisija nekavējoties iesniedz Padomei priekšlikumu attiecībā uz pieņemamajiem pasākumiem. Padome pieņem lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu.

Ja trīs mēnešu laikā pēc dienas, kad jautājums tika iesniegts Padomei, tā nav rīkojusies, tad ierosinātos priekšlikumus pieņem Komisija.

6. pants

Ar šo Direktīva 77/436/EEK tiek atcelta no 2000. gada 13. septembra.

Atsauces uz atcelto direktīvu izdara kā atsauces uz šo direktīvu.

7. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības ne vēlāk kā līdz 2000. gada 13. septembrim. Tās nekavējoties informē par to Komisiju.

Normatīvos un administratīvos aktus piemēro tā, lai:

- no 2000. gada 13. septembra ļautu tirgot tos produktus, kas noteikti pielikumā, ja tie atbilst definīcijām un noteikumiem, kas izklāstīti šajā direktīvā,

- no 2001. gada 13. septembra aizliegtu tirgot tos produktus, kas neatbilst šai direktīvai. Tomēr tirgot tos produktus, kas neatbilst šai direktīvai, bet kas etiķetēti līdz 2001. gada 13. septembrim saskaņā ar Direktīvu 77/436/EEK, atļauj tirgot, līdz krājumi ir izsmelti.

Kad dalībvalstis pieņem šādus pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Kārtību, kādā izdara šādu atsauci, nosaka dalībvalstis.

2. Dalībvalstis paziņo Komisijai tos galvenos tiesību aktus, ko tās pieņem jomā, kuru reglamentē šī direktīva.

8. pants

Šī direktīva stājas spēkā tās publicēšanas dienā Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

9. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1999. gada 22. februārī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

J. M. Gil-robles

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

K.-H. Funke

[1] OV C 231, 9.8.1996., 24. lpp.

[2] OV C 56, 24.2.1997., 20. lpp.

[3] Eiropas Parlamenta 1997. gada 23. oktobra Atzinums (OV C 339, 10.11.1997., 129. lpp.), Padomes 1998. gada 30. aprīļa Kopējā nostāja (OV C 204, 30.6.1998., 25. lpp.) un Eiropas Parlamenta 1998. gada 16. septembra Lēmums (OV C 313, 12.10.1998., 90. lpp.). Padomes 1999. gada 25. janvāra Lēmums. Eiropas Parlamenta 1999. gada 11. februāra Lēmums.

[4] OV L 172, 12.7.1977., 20. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar 1985. gada Pievienošanās aktu.

[5] OV L 51, 25.2.1980., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 87/356/EEK(OV L 192, 11.7.1987., 48. lpp.).

[6] OV L 33, 8.2.1979., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/4/EK (OV L 43, 14.2.1997., 21. lpp.).

[7] OV L 291, 19.11.1969., 9. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

PRODUKTU APRAKSTI, DEFINĪCIJAS UN ĪPAŠĪBAS

1. "Kafijas ekstrakts", "šķīstošais kafijas ekstrakts", "šķīstošā kafija" vai "ātri pagatavojama kafija".

Tas nozīmē koncentrētu produktu, kas iegūts ekstrakcijas rezultātā no grauzdētām kafijas pupiņām, par ekstrakcijas vidi izmantojot tikai ūdeni un izslēdzot jebkuru hidrolīzes procesu, kas ietver skābes vai sārma pievienošanu. Izņemot tādas nešķīstošas vielas, ko ir tehniski neiespējami atdalīt, un nešķīstošas eļļas, kas iegūtas no kafijas, kafijas ekstraktam jāsatur tikai šķīstošās un aromātiskās kafijas sastāvdaļas. Dalībvalstis nodrošinas, lai metodes, ko izmanto, lai noteiktu brīvo un kopējo ogļhidrātu saturu šķīstošajās kafijās, būtu saskaņā ar Padomes 1985. gada 20. decembra Direktīvas 85/591/EEK attiecībā uz to Kopienas metožu ieviešanu, ar kādām ņemt paraugus un veikt analīzes, lai uzraudzītu pārtikas produktus [1], pielikuma 1. un 2. punktu, un lai tās tiktu apstiprinātas vai standartizētas vai nu uzreiz, vai pēc iespējas drīzāk.

Sausnai uz kafijas pamata jābūt:

a) ne mazāk kā 95 % no svara, ja runa ir par sausu kafijas ekstraktu;

b) no 70 % līdz 85 % no svara, ja runa ir par kafijas ekstrakta pastu;

c) no 15 % līdz 55 % no svara, ja runa ir par šķidru kafijas ekstraktu.

Kafijas ekstrakts cietā vai pastas formā nedrīkst saturēt citas vielas kā vien tās, kas iegūtas no kafijas ekstrakcijas. Šķidrs kafijas ekstrakts drīkst saturēt pārtikas cukurus, grauzdētus vai negrauzdētus, proporcijā, kas nepārsniedz 12 % no svara.

2. "Cigoriņu ekstrakts", "šķīstošie cigoriņi" vai "ātri pagatavojamie cigoriņi".

Tas nozīmē koncentrētu produktu, kas iegūts ekstrakcijas rezultātā no grauzdētiem cigoriņiem, par ekstrakcijas vidi izmantojot tikai ūdeni un izslēdzot jebkuru hidrolīzes procesu, kas ietver skābes vai sārma pievienošanu.

"Cigoriņi" nozīmē Cichorium Intybus L. saknes, ko neizmanto vitlufa cigoriņu ražošanai, ko parasti izmanto dzērienu ražošanā, un kas ir pienācīgi notīrītas, lai tās izžāvētu un grauzdētu.

Sausnai uz cigoriņu pamata jābūt:

a) ne mazāk kā 95 % no svara, ja runa ir par sausu cigoriņu ekstraktu;

b) no 70 % līdz 85 % no svara, ja runa ir par cigoriņu ekstrakta pastu;

c) no 25 % līdz 55 % no svara, ja runa ir par šķidru cigoriņu ekstraktu.

Cigoriņu ekstrakts cietā vai pastas formā drīkst saturēt no svara ne vairāk kā 1 % vielu, kas nav iegūtas no cigoriņiem.

Šķidrs cigoriņu ekstrakts drīkst saturēt pārtikas cukurus, grauzdētus vai negrauzdētus, līdz proporcijai, kas nepārsniedz 35 % no svara.

[1] OV L 372, 31.12.1985., 50. lpp.

--------------------------------------------------

Augša