EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31999L0025

Komisijas Direktīva 1999/25/EK (1999. gada 9. aprīlis), ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 93/34/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu ar tiesību aktiem noteikto marķējumuDokuments attiecas uz EEZ.

OV L 104, 21.4.1999., 19./21. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 07 Sējums 004 Lpp. 285 - 287
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 004 Lpp. 285 - 287
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 004 Lpp. 285 - 287
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 004 Lpp. 285 - 287
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 07 Sējums 004 Lpp. 285 - 287
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 004 Lpp. 285 - 287
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 07 Sējums 004 Lpp. 285 - 287
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 07 Sējums 004 Lpp. 285 - 287
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 004 Lpp. 285 - 287
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 07 Sējums 007 Lpp. 9 - 11
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 007 Lpp. 9 - 11

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/05/2010; Iesaist. atcelta ar 32009L0139

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/25/oj

31999L0025Oficiālais Vēstnesis L 104 , 21/04/1999 Lpp. 0019 - 0021


Komisijas Direktīva 1999/25/EK

(1999. gada 9. aprīlis),

ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 93/34/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu ar tiesību aktiem noteikto marķējumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 30. jūnija Direktīvu 92/61/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprināšanu [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Austrijas, Somijas un Zviedrijas Pievienošanās aktu, un jo īpaši tās 16. pantu,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 14. jūnija Direktīvu 93/34/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu ar tiesību aktiem noteikto marķējumu [2], un jo īpaši tās 3. pantu,

(1) tā kā Direktīva 93/34/EEK ir viena no atsevišķajām direktīvām par Kopienas tipa apstiprināšanas procedūru, kas ieviesta ar Direktīvu 92/61/EEK; tā kā Direktīvas 92/61/EEK noteikumi, ko piemēro transportlīdzekļu sistēmām, detaļām un atsevišķām tehniskām ierīcēm, tādējādi attiecas uz šo direktīvu;

(2) tā kā tehnoloģiju attīstība tagad ļauj pielāgot tehnikas attīstībai Padomes Direktīvu 93/34/EEK; tā kā, lai kopumā nodrošinātu tipa apstiprināšanas sistēmas pareizu darbību, ir jāprecizē vai jāpapildina daži attiecīgās direktīvas noteikumi;

(3) tā kā šajā sakarā ir jāpielāgo daži izmantotie simboli un jāprecizē noteiktas prasības, kas attiecas uz simboliem un burtiem, kurus izmanto ar tiesību aktiem noteiktā marķējuma norādīšanai ražotāja datu plāksnītē;

(4) tā kā šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, kuru sniegusi Komiteja pielāgošanai tehnikas attīstībai, kas izveidota atbilstīgi 13. pantam Padomes Direktīvā 70/156/EEK [3], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/91/EK [4],

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 93/34/EEK pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1. Dalībvalstis no 2000. gada 1. janvāra ar tiesību aktiem noteiktā marķējuma dēļ nedrīkst:

- atteikties piešķirt EK tipa apstiprinājumu attiecībā uz divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu tipu,

- aizliegt reģistrēt, pārdot divriteņu vai trīsriteņu mehāniskos transportlīdzekļus vai sākt to ekspluatāciju,

ja ar tiesību aktiem noteiktais marķējums atbilst prasībām, ko paredz Padomes Direktīva 93/34/EEK, kura grozīta ar šo direktīvu.

2. Dalībvalstis no 2000. gada 1. jūlija atsakās piešķirt EK tipa apstiprinājumu divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu tipam ar tiesību aktiem noteiktā marķējuma dēļ, ja tas neatbilst prasībām, kas noteiktas ar Padomes Direktīvu 93/34/EEK, kura grozīta ar šo direktīvu

3. pants

1. Dalībvalstis līdz 1999. gada 31. decembrim pieņem un publicē noteikumus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Par to dalībvalstis tūlīt informē Komisiju.

Dalībvalstis piemēro šos noteikumus no 2000. gada 1. janvāra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstīs nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to valsts tiesību aktu svarīgākos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1999. gada 9. aprīlī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Martin Bangemann

[1] OV L 225, 10.8.1992., 72. lpp.

[2] OV L 188, 29.7.1993., 38. lpp.

[3] OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp.

[4] OV L 11, 16.1.1999., 25. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

1. Pielikuma 2.1.4. iedaļu aizstāj ar šādu iedaļu:

"2.1.4. statiskais skaņas līmenis: … dB(A) … min−1."

2. Pielikuma 3.1.1.2. iedaļu aizstāj ar šādu iedaļu:

"3.1.1.2. otrā daļa sastāv no sešām zīmēm (burti vai cipari), kas vispārīgi raksturo transportlīdzekļa pazīmes (tips, variants un versija). Ja ražotājs neizmanto vienu zīmi vai vairākas no tām, tad neizmantotās vietas aizpilda ar burtiem un cipariem, kurus katram transportlīdzeklim izvēlas ražotājs."

3. Pielikuma 3.1.2. iedaļu aizstāj ar šādu iedaļu:

"3.1.2. transportlīdzekļa agregāta numuram, ja iespējams, jāaizņem viena rinda. Katras rindas sākums un beigas jāmarķē ar simbolu, kas nedrīkst būt ne arābu cipars, ne arī lielais latīņu burts, un nedrīkst būt iespēja to sajaukt ar kādu citu šādu zīmi.

Izņēmuma gadījumā un tehnisku iemeslu dēļ tas var aizņemt arī divas rindas. Tomēr šajā gadījumā nevienā no trijām daļām nedrīkst būt atstarpes, un katras rindas sākums un beigas jāmarķē ar simbolu, kas nedrīkst būt ne arābu cipars, ne arī lielais latīņu burts, un nedrīkst būt iespēja to sajaukt ar kādu citu šādu zīmi.

Minēto simbolu atļauts ierakstīt arī rindā starp trim daļām (3.1.1. iedaļa).

Starp zīmēm nedrīkst būt atstarpes."

--------------------------------------------------

Augša