EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31999L0020

Padomes Direktīva 1999/20/EK, (1999. gada 22. marts), ar kuru groza Direktīvas 70/524/EEK par barības piedevām, 82/471/EEK par dažiem produktiem, ko izmanto dzīvnieku ēdināšanā, 95/53/EK, ar ko nosaka principus, kuri reglamentē oficiālo pārbaužu organizēšanu dzīvnieku ēdināšanas jomā, un 95/69/EK, ar ko paredz ar ko paredz noteiktu uzņēmumu un starpnieku, kas darbojas dzīvnieku barības nozarē, apstiprināšanas un reģistrācijas nosacījumus un kārtību

OV L 80, 25.3.1999., 20./21. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 025 Lpp. 75 - 76
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 025 Lpp. 75 - 76
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 025 Lpp. 75 - 76
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 025 Lpp. 75 - 76
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 025 Lpp. 75 - 76
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 025 Lpp. 75 - 76
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 025 Lpp. 75 - 76
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 025 Lpp. 75 - 76
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 025 Lpp. 75 - 76
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 027 Lpp. 138 - 139
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 027 Lpp. 138 - 139
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 03 Sējums 031 Lpp. 50 - 51

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/08/2010; Iesaist. atcelta ar 32009R0767

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/20/oj

31999L0020



Oficiālais Vēstnesis L 080 , 25/03/1999 Lpp. 0020 - 0021


Padomes Direktīva 1999/20/EK,

(1999. gada 22. marts),

ar kuru groza Direktīvas 70/524/EEK par barības piedevām, 82/471/EEK par dažiem produktiem, ko izmanto dzīvnieku ēdināšanā, 95/53/EK, ar ko nosaka principus, kuri reglamentē oficiālo pārbaužu organizēšanu dzīvnieku ēdināšanas jomā, un 95/69/EK, ar ko paredz ar ko paredz noteiktu uzņēmumu un starpnieku, kas darbojas dzīvnieku barības nozarē, apstiprināšanas un reģistrācijas nosacījumus un kārtību

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 43. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā Direktīvas 70/524/EEK [4], kas grozīta ar Direktīvu 96/51/EK [5], 13. līdz 16. pantā ir izklāstīti daži noteikumi par piedevu un premiksu izplatīšanu un iekļaušanu barībā un piedevu, premiksu un barības maisījumu marķēšanu;

tā kā Direktīvas 82/471/EEK [6] 3. pantā un pielikumā ir paredzēti konkrēti pasākumi šo produktu izplatīšanai un marķēšanai;

tā kā termiņš 1998. gada 1. aprīlis, ko dalībvalstis ir noteikušas, lai ieviestu Direktīvu 70/524/EEK un 82/471/EEK grozījumus, kas tika attiecīgi ieviesti ar Direktīvu 96/51/EK un Direktīvu 95/69/EK [7], nav savienojams ar termiņiem, kuri ir noteikti Direktīvā 95/69/EK, lai pabeigtu noteiktu uzņēmumu un starpnieku, kas darbojas dzīvnieku barības nozarē, apstiprināšanas (2001. gada 1. aprīlis) un reģistrēšanas (1998. gada 1. septembris) procedūras; tā kā attiecīgos noteikumus piemēro, neskarot Direktīvā 95/69/EK noteiktos termiņus; tā kā, neskatoties uz to, juridiskas konsekvences labad ir jāgroza Direktīvas 70/524/EEK un 82/471/EEK;

tā kā Padomes 1995. gada 25. oktobra Direktīvā 95/53/EK, kas nosaka principus, kuri reglamentē oficiālo pārbaužu organizēšanu dzīvnieku ēdināšanas jomā [8], ir jāietver visi produkti un vielas, ko izmanto dzīvnieku barībā Kopienā;

tā kā, lai sasniegtu šo mērķi, Direktīva 96/25/EK ir jāietver tiesību aktu sarakstā, kam piemēro Direktīvu 95/53/EK; tā kā atsauce uz Padomes 1976. gada 23. novembra Direktīvu 77/101/EEK par tirdzniecību ar vienkāršo barību [9] no šā saraksta ir jāsvītro, jo tā kopš tā laika ar Direktīvu 96/25/EK ir atcelta;

tā kā Direktīva 95/69/EK nosaka, ka katru gadu dalībvalstīm jānosūta pārējām dalībvalstīm apstiprināto uzņēmumu saraksts; tā kā uzņēmumu apstiprināšanas procedūras ir jāpabeidz līdz 2001. gada 1. aprīlim; tā kā tādēļ līdz tam laikam, ievērojot oficiālās pārbaudes dzīvnieku ēdināšanas jomā, it īpaši attiecībā uz tirdzniecību Kopienā, paziņojumā būtu jāietver arī uzņēmumi, kuri, lai gan vēl nav apstiprināti, saskaņā ar direktīvā izklāstītajiem nosacījumiem var turpināt savu darbību;

tā kā tādēļ attiecīgi jāgroza Direktīvas 70/524/EK, 82/471/EEK, 95/53/EK un 95/69/EK,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Ar šo Direktīvu 70/524/EEK groza šādi:

1) Tās 13. pantam pievieno šādu punktu:

"6. Pirmo līdz trešo punktu piemēro neatkarīgi no Direktīvas 95/69/EK 4. panta 2. punkta un 9. panta 2. punkta."

2) Iestarpina šādu pantu:

"16.a pants

14. līdz 16. pantu, kas attiecas uz apstiprināšanas un reģistrācijas numuriem, kuri paredzēti Direktīvā 95/69/EK, piemēro no 2001. gada 1. aprīļa."

2. pants

Ar šo Direktīvu 82/471/EEK groza šādi:

1) Tās 3. pantam pievieno šādu punktu:

"4. Trešo punktu piemēro neatkarīgi no Direktīvas 95/69/EK 4. panta 2. punkta."

2) Pielikumā attiecībā uz Direktīvas 95/69/EK 1. nodaļas 1.a punkta 7. ailē (

"īpašie noteikumi"

) minētajiem produktiem pēdējo ievilkumu, kurš sīki jānorāda uz produkta iesaiņojuma, konteinera vai uz tam piestiprinātās etiķetes, aizstāj ar šādu tekstu:

"— no 2001. gada 1. aprīļa: apstiprinājuma numurs."

3. pants

Direktīvā 95/53/EK 2. panta 1. punkta a) apakšpunkta trešo ievilkumu aizstāj ar šādu:

"— Padomes 1996. gada 29. aprīļa Direktīva 96/25/EK par barības sastāvdaļu laišanu apgrozībā, ar ko groza Direktīvas 70/524/EEK, 74/63/EEK, 82/471/EEK un 93/74/EEK un atceļ Direktīvu 77/101/EEK."

4. pants

Direktīvā 95/69/EK 6. panta 2. punkta otro un trešo teikumu aizstāj ar šādu:

"Līdz katra gada 31. decembrim dalībvalstis nosūta pārējām dalībvalstīm 2. panta 3. punkta a) apakšpunktā minēto uzņēmumu sarakstu un starpnieku sarakstu, kuri apstiprināti saskaņā ar 3. panta 1. punktu, un 4. panta 2. punktā minēto atbilstošo uzņēmumu un starpnieku sarakstu, kuri ir iesnieguši pieteikumus apstiprināšanai, bet par kuriem dalībvalstis vēl nav pieņēmušas lēmumu.

Dalībvalstis pēc pieprasījuma nosūta pārējām dalībvalstīm visu vai daļu no 2. panta 2. punkta c) līdz f) apakšpunktā minēto uzņēmumu saraksta un visu vai no daļu no 4. panta 2. punktā minētā atbilstošo uzņēmumu saraksta, kuri ir iesnieguši pieteikumus apstiprināšanai, bet par kuriem dalībvalstis vēl nav pieņēmušas lēmumu."

5. pants

1. Dalībvalstis līdz 1999. gada 30. septembrim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kuri vajadzīgi, lai panāktu atbilstību šai direktīvai. Dalībvalstis par to nekavējoties informē Komisiju. Dalībvalstis piemēro šos pasākumus no 1999. gada 1. oktobra.

2. Kad dalībvalstis pieņem 1. punktā minētos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāmas šādas atsauces.

3. Dalībvalstis dara zināmu Komisijai galvenos savu tiesību aktu noteikumus, kurus tās pieņem jomā, kuru reglamentē šī direktīva.

6. pants

Šī direktīva stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

7. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1999. gada 22. martā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

G. Verheugen

[1] OV C 266, 25.8.1998., 14. lpp.

[2] OV C 328, 26.10.1998., 80. lpp.

[3] OV C 40, 15.2.1999., 10. lpp.

[4] OV L 270, 14.12.1970., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 98/92/EK (OV L 346, 22.12.1998., 49. lpp.).

[5] OV L 235, 17.9.1996., 39. lpp.

[6] OV L 213, 21.7.1982., 8. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 96/25/EK (OV L 125, 23.5.1996., 35. lpp.).

[7] OV L 332, 30.12.1995., 15. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 98/92/EK.

[8] OV L 265, 8.11.1995., 17. lpp.

[9] OV L 32, 3.2.1977., 1. lpp. Direktīva atcelta ar Direktīvu 96/25/EK (OV L 125, 23.5.1996., 35. lpp.).

--------------------------------------------------

Augša