EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31999L0016

Komisijas Direktīva 1999/16/EK (1999. gada 16. marts), ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 77/540/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu stāvgaismas lukturiemDokuments attiecas uz EEZ.

OV L 97, 12.4.1999., 33./44. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 023 Lpp. 315 - 327
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 023 Lpp. 315 - 327
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 023 Lpp. 315 - 327
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 023 Lpp. 315 - 327
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 023 Lpp. 315 - 327
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 023 Lpp. 315 - 327
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 023 Lpp. 315 - 327
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 023 Lpp. 315 - 327
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 023 Lpp. 315 - 327
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 026 Lpp. 134 - 146
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 026 Lpp. 134 - 146
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 010 Lpp. 111 - 122

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/10/2014; Iesaist. atcelta ar 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/16/oj

31999L0016Oficiālais Vēstnesis L 097 , 12/04/1999 Lpp. 0033 - 0044


Komisijas Direktīva 1999/16/EK

(1999. gada 16. marts),

ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 77/540/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu stāvgaismas lukturiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 70/156/EEK (1970. gada 6. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/91/EK [2], un jo īpaši tās 13. panta 2. punktu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 77/540/EEK (1977. gada 28. jūnijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu stāvgaismas lukturiem [3], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Austrijas, Somijas un Zviedrijas Pievienošanās aktu, un jo īpaši tās 10. pantu,

(1) tā kā Direktīva 77/540/EEK ir viena no atsevišķajām direktīvām par EK tipa apstiprinājuma procedūru, kas noteikta ar Direktīvu 70/156/EEK; tā kā tādējādi Direktīvā 70/156/EEK paredzētie noteikumi par transportlīdzekļu sistēmām, detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām attiecas uz Direktīvu 77/540/EEK;

(2) tā kā jo īpaši Direktīvas 70/156/EEK 3. panta 4. punktā un 4. panta 3. punktā paredzēts, ka katrā atsevišķajā direktīvā jāiekļauj informācijas dokuments, kā arī tipa apstiprinājuma sertifikāts, kuru sagatavo pēc Direktīvas 70/156/EEK VI pielikuma, lai šo tipa apstiprināšanu varētu datorizēt; tā kā Direktīvā 77/540/EEK paredzētajā tipa apstiprinājuma sertifikātā jāizdara attiecīgi grozījumi;

(3) tā kā procedūras ir jāvienkāršo, lai saglabātu Direktīvas 70/156/EEK 9. panta 2. punktā paredzēto atbilstību starp konkrētām atsevišķajām direktīvām un attiecīgajiem ANO Eiropas Ekonomikas komisijas (ANO/EEK) noteikumiem, ja šos noteikumus groza; tā kā pirmām kārtām Direktīvas 77/540/EEK tehniskās prasības jāaizstāj ar ANO/EEK Noteikumu Nr. 77 prasībām, izmantojot savstarpējas norādes;

(4) tā kā jānodrošina, lai tiktu izpildītas prasības, kas noteiktas Padomes Direktīvā 76/756/EEK [4], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 97/28/EK [5], un Padomes Direktīvā 76/761/EEK [6], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 1999/17/EK [7];

(5) tā kā šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Direktīvu 70/156/EEK izveidotā Komiteja pielāgošanai tehnikas attīstībai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvā 77/540/EEK izdara šādus grozījumus.

1. Ar šādu punktu aizstāj 1. panta 1. punktu:

"1. Visas dalībvalstis piešķir EK detaļas tipa apstiprinājumu jebkuram stāvgaismas lukturu tipam, kas atbilst attiecīgajos pielikumos noteiktajām uzbūves un testēšanas prasībām."

2. Ar šādu daļu aizstāj 2. panta pirmo daļu:

"Dalībvalstis par katru stāvgaismas lukturu tipu, ko tās apstiprina saskaņā ar 1. pantu, ražotājam izsniedz EK detaļas tipa apstiprinājuma zīmi, kas atbilst I pielikuma 3. papildinājumā iekļautajam paraugam."

3. Direktīvas 4. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"4. pants

Dalībvalstu kompetentās iestādes, ievērojot procedūras, kas noteiktas Direktīvas 70/156/EEK 4. panta 6. punktā, informē cita citu par katru apstiprinājumu, kuru tās piešķīrušas, atteikušas vai anulējušas saskaņā ar šo direktīvu."

4. Direktīvas 9. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"9. pants

Šajā direktīvā "transportlīdzeklis" ir jebkurš mehānisks transportlīdzeklis, ar virsbūvi vai bez tās, ko paredzēts izmantot uz ceļiem, kam ir vismaz četri riteņi un kam maksimālais projektētais ātrums pārsniedz 25 km/h, un tā piekabes, izņemot transportlīdzekļus, kas pārvietojas pa sliežu ceļiem, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības traktorus un visus pārvietojamus mehānismus."

5. Pielikumus aizstāj ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1. No 1999. gada 1. oktobra vai, ja 3. pantā minēto dokumentu publicēšana aizkavējas pēc 1999. gada 1. aprīļa, sešus mēnešus pēc to publicēšanas faktiskās dienas dalībvalstis stāvgaismas lukturu dēļ nedrīkst:

- atteikt EK tipa apstiprinājuma vai valsts tipa apstiprinājuma piešķiršanu kādam transportlīdzekļa tipam vai stāvgaismas lukturu tipam vai

- aizliegt transportlīdzekļu reģistrāciju, pārdošanu vai nodošanu ekspluatācijā vai stāvgaismas lukturu pārdošanu vai nodošanu ekspluatācijā,

ja stāvgaismas lukturi atbilst ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 77/540/EEK prasībām un, ciktāl tas attiecas uz transportlīdzekļiem, ja tie ir uzstādīti saskaņā ar Direktīvā 76/756/EEK noteiktajām prasībām.

2. No 2000. gada 1. aprīļa dalībvalstis:

- vairs nepiešķir EK tipa apstiprinājumu un

- var atteikt valsts tipa apstiprinājuma piešķiršanu

jebkuram transportlīdzekļu tipam stāvgaismas lukturu dēļ un jebkuram stāvgaismas lukturu tipam, ja nav izpildītas ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 77/540/EEK prasības.

3. Direktīvas 70/156/EEK 7. panta 2. punkta nolūkā no 2001. gada 1. aprīļa piemēro ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 77/540/EEK prasības par stāvgaismas lukturiem kā detaļām.

4. Neatkarīgi no 2. un 3. punkta attiecībā uz rezerves detaļām dalībvalstis turpina EK tipa apstiprinājuma piešķiršanu stāvgaismas lukturiem un atļauj to pārdošanu un nodošanu ekspluatācijā saskaņā ar Direktīvas 77/540/EEK iepriekšējām redakcijām, ja šos stāvgaismas lukturus:

- paredzēts uzstādīt transportlīdzekļiem, kas jau ir ekspluatācijā, un

- atbilst minētās direktīvas prasībām, kas tika piemērotas, kad transportlīdzekļus reģistrēja pirmoreiz.

3. pants

Šīs direktīvas II pielikuma 1. punktā minēto ANO/EEK Noteikumu Nr. 77 punktus un pielikumus publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī līdz 1999. gada 1. aprīlim.

4. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai līdz 1999. gada 1. oktobrim izpildītu šīs direktīvas prasības; tomēr, ja 3. pantā minēto dokumentu publicēšana aizkavējas pēc 1999. gada 1. aprīļa, dalībvalstis izpilda šo pienākumu sešus mēnešus pēc to faktiskās publicēšanas dienas. Par to dalībvalstis tūlīt informē Komisiju.

Tās piemēro minētos noteikumus no 1999. gada 1. oktobra vai, ja 3. pantā minēto dokumentu publicēšana aizkavējas pēc 1999. gada 1. aprīļa, sešus mēnešus pēc to faktiskās publicēšanas dienas.

Kad dalībvalstis pieņem minētos aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarīt šādu atsauci.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu svarīgākos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

5. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

6. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1999. gada 16. martā

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Martin Bangemann

[1] OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp.

[2] OV L 11, 16.1.1999., 25. lpp.

[3] OV L 220, 29.8.1977., 83. lpp.

[4] OV L 262, 27.9.1976., 1. lpp.

[5] OV L 171, 30.6.1997., 1. lpp.

[6] OV L 262, 27.9.1976., 96. lpp.

[7] OV L 97, 12.4.1999., 45. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

"

PIELIKUMU SARAKSTS

I PIELIKUMS | Tipa apstiprināšanas administratīvie noteikumi |

1. papildinājums | Informācijas dokuments |

2. papildinājums | Tipa apstiprinājuma sertifikāts |

3. papildinājums | EK detaļas tipa apstiprinājuma zīmes paraugi |

II PIELIKUMS | Tehniskās prasības |

I PIELIKUMS

TIPA APSTIPRINĀŠANAS ADMINISTRATĪVIE NOTEIKUMI

1. DETAĻAS TIPA APSTIPRINĀJUMA PIETEIKUMS

1.1. Ražotājs iesniedz stāvgaismas lukturu tipa EK detaļas tipa apstiprinājuma pieteikumu saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 3. panta 4. punktu.

1.2. Informācijas dokumenta paraugs iekļauts 1. papildinājumā.

1.3. Tehniskajam dienestam, kas atbild par tipa apstiprinājuma testu izdarīšanu, iesniedzams turpmāk minētais.

1.3.1. Divi paraugi, kas aprīkoti ar ieteikto lukturi vai lukturiem; ja stāvgaismas lukturi ir tādi, ka tos var uzstādīt tikai vienā transportlīdzekļa pusē, abi iesniegtie paraugi drīkst būt identiski un piemēroti uzstādīšanai tikai transportlīdzekļa labajā vai tikai kreisajā pusē.

2. MARĶĒJUMI

2.1. Uz EK detaļas tipa apstiprinājumam iesniegtajām ierīcēm jānorāda:

2.1.1. Ražotāja tirdzniecības nosaukums vai preču zīme;

2.1.2. Ja lukturu gaismas avots ir nomaināms — paredzēto kvēlspuldžu tips(-i);

2.1.3. Ja lukturu gaismas avots nav nomaināms — nominālais spriegums un jauda vatos.

2.2. Šie marķējumi ir skaidri salasāmi un neizdzēšami un ir piestiprināti ierīces apgaismojošajai virsmai vai vienai no ierīces apgaismojošajām virsmām. Kad ierīce transportlīdzeklim ir uzstādīta, tie ir redzami no ārpuses.

2.3. Uz katras ierīces ir pietiekami daudz vietas detaļas tipa apstiprinājuma zīmei. Šo vietu norāda rasējumos, kas minēti 1. papildinājumā.

3. EK DETAĻAS TIPA APSTIPRINĀJUMA PIEŠĶIRŠANA

3.1. Ja attiecīgās prasības izpildītas, piešķir EK tipa apstiprinājumu saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 4. panta 3. punktu un 4. panta 4. punktu, ja tas ir piemērojams.

3.2. EK tipa apstiprinājuma sertifikāta paraugs norādīts 2. papildinājumā.

3.3. Katram apstiprinātajam stāvgaismas lukturu tipam saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK VII pielikumu piešķir apstiprinājuma numuru. Viena dalībvalsts nedrīkst piešķirt tādu pašu numuru citam stāvgaismas lukturu tipam.

3.4. Ja EK detaļas tipa apstiprinājumu pieprasa apgaismes ierīcei un gaismas signālierīcei ar stāvgaismas lukturiem un citiem lukturiem, var piešķirt vienotu EK detaļas tipa apstiprinājuma numuru ar noteikumu, ka stāvgaismas lukturis atbilst šīs direktīvas prasībām un ka ikviens cits lukturis, kas ir daļa no apgaismes ierīces un gaismas signālierīces, kurai pieprasa EK detaļas tipa apstiprinājumu, atbilst atsevišķajai direktīvai, kas uz to attiecas.

4. EK DETAĻAS TIPA APSTIPRINĀJUMA ZĪME

4.1. Papildus marķējumam, kas minēts 2.1. punktā, uz katra stāvgaismas luktura, kas atbilst tipam, kurš apstiprināts saskaņā ar šo direktīvu, ir EK detaļas tipa apstiprinājuma zīme.

4.2. Šo zīmi veido:

4.2.1. Taisnstūris ar mazo "e" burtu, kuram seko tās dalībvalsts pazīšanas zīme, kas piešķīrusi tipa apstiprinājumu:

Vācijai 1,

Francijai 2,

Itālijai 3,

Nīderlandei 4,

Zviedrijai 5,

Beļģijai 6,

Spānijai 9,

Apvienotajai Karalistei 11,

Austrijai 12,

Luksemburgai 13,

Somijai 17,

Dānijai 18,

Portugālei 21,

Grieķijai 23,

Īrijai IRL;

4.2.2. Blakus taisnstūrim "pamata apstiprinājuma numurs", kas ir Direktīvas 70/156/EEK VII pielikumā minētā tipa apstiprinājuma numura 4. iedaļa, pirms kuras ir divi skaitļi, kas norāda kārtas numuru, kāds piešķirts jaunākajam būtiskajam Direktīvas 77/540/EEK tehniskam grozījumam dienā, kad piešķīra EK tipa apstiprinājumu. Šajā direktīvā kārtas numurs ir 00;

4.2.3. Ja lukturis izstaro dzeltenu gaismu uz priekšu vai aizmuguri, lukturis jāmarķē ar bultu, kas norāda tā virzienu, bultu vēršot uz transportlīdzekļa priekšu.

4.3. EK detaļas tipa apstiprinājuma zīme ir piestiprināta luktura izkliedētājam vai pie vienas no izkliedētājiem tādā veidā, lai to nevarētu nodzēst un varētu skaidri salasīt pat tad, kad lukturi uzstādīti transportlīdzeklim.

4.4. Direktīvas 3. papildinājumā ir norādīts EK tipa apstiprinājuma zīmes piemērs.

4.5. Ja izsniedz vienotu EK detaļas tipa apstiprinājuma numuru, kā noteikts 3.4. punktā iepriekš, attiecībā uz apgaismes ierīci un gaismas signālierīci, kurā ir stāvgaismas lukturis un citi lukturi, var piestiprināt tikai vienu detaļas tipa apstiprinājuma zīmi, ko veido:

4.5.1. Taisnstūris ar mazo "e" burtu, kuram seko tās dalībvalsts pazīšanas zīme, kas piešķīrusi tipa apstiprinājumu (sk. 4.2.1. punktu);

4.5.2. Pamata apstiprinājuma numurs (sk. 4.2.2. punkta pirmā teikuma pirmo pusi);

4.5.3. Ja vajadzīgs, noteiktā bulta, ciktāl tā attiecas uz visu lukturu komplektu.

4.6. Uz grupētiem, kombinētiem vai savietotiem lukturiem šī zīme drīkst atrasties jebkur ar noteikumu, ka:

4.6.1. To var redzēt pēc luktura uzstādīšanas;

4.6.2. Grupētiem, kombinētiem vai savietotiem lukturiem nevienu gaismu izstarojošu sastāvdaļu nevar izņemt, vienlaicīgi neizņemot apstiprinājuma zīmi.

4.7. Katru lukturi, kas atbilst katrai direktīvai, saskaņā ar kuru piešķirts EK detaļas tipa apstiprinājums, marķē ar identifikācijas simbolu un kārtas numuru (sk. 4.2.2. punkta teikuma otro pusi) un vajadzības gadījumā burtu "D" un noteikto bultu:

4.7.1. Vai nu uz attiecīgās gaismu izstarojošās virsmas;

4.7.2. Vai sagrupējot tā, lai katru grupēto, kombinēto vai savietoto lukturi varētu skaidri identificēt.

4.8. Šīs zīmes sastāvdaļu izmēri nedrīkst būt mazāki par minimālajiem izmēriem, kas atsevišķām zīmēm noteikti dažādās direktīvās, saskaņā ar kurām piešķirts EK detaļas tipa apstiprinājums.

5. TIPA PĀRVEIDOJUMI UN APSTIPRINĀJUMU GROZĪJUMI

5.1. Ja tiek pārveidots tips, kas apstiprināts saskaņā ar šo direktīvu, piemēro Direktīvas 70/156/EEK 5. panta noteikumus.

6. RAŽOJUMU ATBILSTĪBA

6.1. Parasti, lai nodrošinātu ražojumu atbilstību, veic pasākumus saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 10. panta noteikumiem.

6.2. Visi stāvgaismas lukturi atbilst nosacījumiem, kas noteikti šajā direktīvā. Taču stāvgaismas lukturim, kas izlases veidā ņemts no sērijveidā ražotajiem, prasības par izstarotās gaismas minimālo intensitāti (mēra standarta kvēlspuldzei, kas minēta 8. punktā [1]) katrā attiecīgajā virzienā aprobežojas ar 80 % no minimālās vērtības, kas noteikta 7.1. un 7.2. punktā [2]. Ar tādiem pašiem nosacījumiem paredzētās maksimālās vērtības drīkst pārsniegt par 20 %.

1. papildinājums

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

2. papildinājums

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

3. papildinājums

DETAĻAS TIPA APSTIPRINĀJUMA ZĪMES PARAUGS

+++++ TIFF +++++

Ierīce, uz kuras ir iepriekš parādītā EK detaļas tipa apstiprinājuma zīme, ir stāvgaismas lukturis, kura tips saskaņā ar šo direktīvu (00) apstiprināts Vācijā (e1) ar pamata apstiprinājuma numuru 1471.

II PIELIKUMS

TEHNISKĀS PRASĪBAS

1. Tehniskās prasības ir noteiktas 2., 6. līdz 9. punktā un 3. līdz 5. pielikumā ANO/EEK Noteikumos Nr. 77, kuros ir šādi konsolidēti dokumenti:

- Noteikumi to sākotnējā redakcijā (00) [1],

- Noteikumu Nr. 77 1. un 2. papildinājums, tostarp labojumi [2],

- Noteikumu Nr. 77 3. papildinājums [3],

- Noteikumu Nr. 77 4. papildinājums [4],

izņemot šādus gadījumus:

1.1. Ja minēti "Noteikumi Nr. 48", ar to saprot "Direktīvu 76/756/EEK";

1.2. Ja minēti "Noteikumi Nr. 37", ar to saprot "Direktīvas 76/761/EEK VII pielikumu".

"

[1] Dokumentos, kas minēti šīs direktīvas II pielikuma 1. punktā.

[2] Dokumentos, kas minēti šīs direktīvas II pielikuma 1. punktā.

[1]

[2]

[3]

[4] TRANS/WP.29/530.

--------------------------------------------------

Augša