EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31999L0103

Eiropas Parlamenta un padomes Direktīva 1999/103/EK (2000. gada 24. janvāris), ar ko groza Padomes Direktīvu 80/181/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mērvienībām

OV L 34, 9.2.2000., 17./19. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 266 - 268
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 266 - 268
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 266 - 268
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 266 - 268
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 266 - 268
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 266 - 268
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 266 - 268
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 266 - 268
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 266 - 268
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 028 Lpp. 147 - 149
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 028 Lpp. 147 - 149
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 057 Lpp. 155 - 157

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/103/oj

31999L0103Oficiālais Vēstnesis L 034 , 09/02/2000 Lpp. 0017 - 0019


Eiropas Parlamenta un padomes Direktīva 1999/103/EK

(2000. gada 24. janvāris),

ar ko groza Padomes Direktīvu 80/181/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mērvienībām

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 95. pantu,

ņemot vērā Komisijas atzinumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

rīkojoties saskaņā ar Līguma 251. pantā izklāstīto procedūru [3],

tā kā:

(1) Starptautiskā līmenī 19. Ģenerālā svaru un mēru konference (1991) paplašināja SI priedēkļu sarakstu, kas jāizmanto SI mērvienību daudzkārtņos un SI mērvienību daļās.

(2) Starptautiskā standartizācijas organizācija (ISO) ir pārskatījusi principus un noteikumus attiecībā uz starptautiskajā standartā ISO 31 noteiktajiem lielumiem un mērvienībām; SI sistēmas praktiskās izmantošanas noteikumi ir doti starptautiskajā standartā ISO 1000.

(3) Padomes Direktīvas 80/181/EEK [4] teksts būtu jāsaskaņo ar šiem starptautiskajiem nolīgumiem un standartiem.

(4) Dažas trešās valstis savā tirgū nepieņem produktus, kas apzīmēti tikai ar Direktīvā 80/181/EEK noteiktajām normatīvajos aktos paredzētajām mērvienībām; uzņēmējsabiedrības, kas eksportē savus produktus uz šīm valstīm, būs neizdevīgā stāvoklī, ja pēc 1999. gada 31. decembra nebūs atļauti papildu norādījumi; tādēļ turpmāk būtu jāatļauj papildu norādījumi normatīvajos aktos neparedzētās mērvienībās.

(5) Direktīvas 80/181/EEK piemērošana būtu jāpārskata un jāveic atbilstīgi pasākumi, lai izmantotu globālu sistēmu; attiecīgā gadījumā būtu jāpiemēro Padomes Direktīvas 71/316/EEK [5] 18. pantā minētā procedūra,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Ar šo Direktīvu 80/181/EEK groza šādi.

1. Direktīvas 3. panta 2. punktā vārdus "1999. gada 31. decembrim" aizstāj ar "2009. gada 31. decembrim".

2. Pievieno šādu pantu:

"6.a pants

Šīs direktīvas īstenošanas jautājumus un jo īpaši jautājumu par papildu rādītājiem izskatīs vēlāk un vajadzības gadījumā paredzēs atbilstīgus pasākumus saskaņā ar Padomes Direktīvas 71/316/EEK [6] 18. pantā minēto procedūru."

3. Pielikumu groza šādi:

a) I nodaļā tekstu zem tabulas 1.1.1. punktā aizstāj ar šādu:

"Celsija temperatūru t definē kā starpību t = T – T0 starp divām termodinamiskām temperatūrām T un T0, kur T0 = 273,15 K. Temperatūru intervālu vai starpību var izteikt kelvinos vai Celsija grādos. Mērvienība "Celsija grāds" ir vienāda ar mērvienību "kelvins"."

b) SI papildvienību definīcijas, kas seko tabulai 1.2.1. punktā, aizstāj ar šādām:

"Plaknes leņķa mērvienība

Radiāns ir leņķis starp diviem rādiusiem, kas uz riņķa līnijas nošķeļ loku, kura garums ir vienāds ar rādiusu.

(Starptautiskais standarts ISO 31-1: 1992)

Telpas leņķa mērvienība

Steradiāns ir konusa, kura virsotne ir lodes centrā, telpas leņķis, kas nošķeļ uz lodes virsmas laukumu, kas vienāds ar tāda kvadrāta laukumu, kura malas garums ir vienāds ar lodes rādiusu.

(Starptautiskais standarts ISO 31-1: 1992)."

c) Tabulu 1.3. punktā aizstāj ar šādu tabulu:

"Pakāpes rādītājs | Priedēklis | Simbols | Pakāpes rādītājs | Priedēklis | Simbols |

1024 | jota | Y | 10-1 | deci | d |

1021 | zeta | Z | 10-2 | centi | c |

1018 | eksa | E | 10-3 | mili | m |

1015 | peta | P | 10-6 | mikro | μ |

1012 | tera | T | 10-9 | nano | n |

109 | giga | G | 10-12 | piko | p |

106 | mega | M | 10-15 | femto | f |

103 | kilo | k | 10-18 | ato | a |

102 | hekto | h | 10-21 | zepto | z |

101 | deka | da | 10-24 | jokto | y" |

d) 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"3. AR SI IZMANTOJAMĀS MĒRVIENĪBAS, KURU SI LIELUMI IR IEGŪTI EKSPERIMENTĀLI

Lielums | Simbols |

Mērvienība | Nosaukums | Definīcija |

Enerģija | Elektronvolts | eV | Elektronvolts ir kinētiskā enerģija, ko iegūst elektrons, vakuumā izejot cauri potenciālu starpībai 1 volts. |

Masa | Unificētā atommasas mērvienība | u | Unificētā atommasas mērvienība ir 12C nuklīda atoma masas viena divpadsmitā daļa. |

Piezīme:

1.3. punktā uzskaitītos priedēkļus un to simbolus var izmantot kopā ar šīm divām mērvienībām un to simboliem."

2. pants

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai līdz 2001. gada 9. februārim izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem šos aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu, vai arī šādu atsauci pievieno minēto pasākumu oficiālai publikācijai. Dalībvalstis paredz kārtību, kā izdarīt šādas atsauces.

3. pants

Neskarot Direktīvu 80/181/EEK, dalībvalstis pēc 1999. gada 31. decembra atļauj vai turpina atļaut lietot minētās direktīvas 3. pantā minētos papildu rādītājus.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā tās publicēšanas dienā Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2000. gada 24. janvārī

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētāja

N. Fontaine

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. Gama

[1] OV C 89, 30.3.1999., 8. lpp.

[2] OV C 169, 16.6.1999., 1. lpp.

[3] Atzinums sniegts 1999. gada 15. decembrī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts). Padomes 1999. gada 16. decembra lēmums.

[4] OV L 39, 15.2.1980., 40. lpp.. Direktīva, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 89/617/EEK (OV L 357, 7.12.1989., 28. lpp.).

[5] OV L 202, 6.9.1971., 1. lpp.

[6] OV L 202, 6.9.1971., 1. lpp.

--------------------------------------------------

Augša