EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 31999L0101

Komisijas Direktīva 1999/101/EK (1999. gada 15. decembris), ar ko tehnikas attīstībai pielāgo padomes Direktīvu 70/157/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pieļaujamo trokšņu līmeni un izplūdes gāzu sistēmuDokuments attiecas uz EEZ.

OV L 334, 28.12.1999., 41./42. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 215 - 217

Cits(-i) īpašais(-ie) izdevums(-i) (CS, ET, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Dokumenta juridiskais statuss Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/101/oj

31999L0101Oficiālais Vēstnesis L 334 , 28/12/1999 Lpp. 0041 - 0042


Komisijas Direktīva 1999/101/EK

(1999. gada 15. decembris),

ar ko tehnikas attīstībai pielāgo padomes Direktīvu 70/157/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pieļaujamo trokšņu līmeni un izplūdes gāzu sistēmu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 70/156/EEK (1970. gada 6. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/91/EK [2], jo īpaši tās 13. panta 2. punktu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 70/157/EEK (1970. gada 6. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pieļaujamo trokšņu līmeni un izplūdes gāzu sistēmu [3], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 96/20/EK [4], jo īpaši tās 3. pantu,

tā kā:

(1) Apstiprinot EK tipu izplūdes sistēmai kā atsevišķai tehniskai vienībai, ir ļoti grūti izvēlēties transportlīdzekli, kas atbilstu pašreizējām prasībām. Tāpēc jāpielāgo transportlīdzekļa prototipa definīcija, lai nodrošinātu, ka transportlīdzeklis, kam apstiprināms tips, atbilst ražojuma atbilstības prasībām attiecībā uz pieļaujamo trokšņu līmeni.

(2) Jāatjaunina dažas atsauces, ko ieviesa ar Padomes Direktīvu 92/97/EEK [5], ar kuru groza Direktīvu 70/157/EEK.

(3) Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Direktīvu 70/156/EEK izveidotā komiteja pielāgošanai tehnikas attīstībai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Ar šo Direktīvas 70/157/EEK II un III pielikumu groza saskaņā ar šās direktīvas pielikumu.

2. pants

1. No 2000. gada 1. aprīļa dalībvalstis, pamatojoties uz pieļaujamo trokšņu līmeni vai izplūdes sistēmu, nedrīkst:

- atteikties piešķirt EK vai valsts transportlīdzekļa tipa vai izplūdes sistēmas tipa apstiprinājumu

vai

- aizliegt reģistrēt vai pārdot transportlīdzekļus, vai sākt to ekspluatāciju, vai aizliegt pārdot izplūdes sistēmas, vai sākt to ekspluatāciju,

ja transportlīdzekļi vai izplūdes sistēmas atbilst ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 70/157/EEK prasībām.

2. No 2000. gada 1. oktobra dalībvalstis:

- vairs nepiešķir EK tipa apstiprinājumu

un

- atsakās piešķirt valsts tipa apstiprinājumu

transportlīdzekļa tipam vai izplūdes sistēmas tipam, ja nav izpildītas ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 70/157/EEK prasības.

3. Neatkarīgi no 2. panta attiecībā uz rezerves daļām dalībvalstis turpina piešķirt EK tipa apstiprinājumu un atļaut izplūdes sistēmu pārdošanu vai ekspluatācijas sākšanu saskaņā ar Direktīvas 70/157/EEK iepriekšējām redakcijām, ja šādas izplūdes sistēmas:

- paredzētas uzstādīšanai transportlīdzekļiem, ko jau izmanto,

un

- atbilst minētās direktīvas prasībām, kuras piemēroja, kad transportlīdzekļus reģistrēja pirmoreiz.

3. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai ne vēlāk kā 2000. gada 31. martā izpildītu šīs direktīvas prasības. Par to dalībvalstis tūlīt informē Komisiju.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2000. gada 1. aprīļa.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarīt šādas atsauces.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu svarīgākos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1999. gada 15. decembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Erkki Liikanen

[1] OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp.

[2] OV L 11, 16.1.1999., 25. lpp.

[3] OV L 42, 23.2.1970., 16. lpp.

[4] OV L 92, 13.4.1996., 23. lpp.

[5] OV L 371, 19.12.1992., 1. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

1. Direktīvas 70/157/EEK II pielikumu groza šādi:

a) ar šādu punktu aizstāj 2.3.3. punktu:

"2.3.3. Tā transportlīdzekļa tipa prototipu, kas atbilst III pielikuma I daļas 4.1 punkta prasībām un kam jāuzstāda sistēma."

;

b) pievieno šādu 5.1.3. punktu:

"5.1.3. Transportlīdzeklim izplūdes sistēmu uzstāda akurāti. Jo īpaši jāpārbauda, lai pēc uzstādīšanas no sakomplektētas izplūdes sistēmas nerastos acīmredzamas noplūdes."

2. Direktīvas 70/157/EEK III pielikumu groza šādi:

a) tekstu I daļas 1. punktā:"ievērojot I pielikuma 7.3.5. un 7.4.3. iedaļu" aizstāj ar "ievērojot I pielikuma 7. iedaļu";

b) tekstu II daļas 1. punktā: "ievērojot II pielikuma 6.3.5. un 6.4.3. iedaļu" aizstāj ar "ievērojot II pielikuma 7. iedaļu".

--------------------------------------------------

Augša