EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31998L0099

Padomes Direktīva 98/99/EK (1998. gada 14. decembris), kas groza Direktīvu 97/12/EK, kura groza un atjaunina Direktīvu 64/432/EEK par veselības problēmām, kas ietekmē Kopienas iekšējo tirdzniecību ar liellopiem un cūkām

OV L 358, 31.12.1998., 107./108. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 024 Lpp. 276 - 277
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 024 Lpp. 276 - 277
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 024 Lpp. 276 - 277
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 024 Lpp. 276 - 277
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 024 Lpp. 276 - 277
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 024 Lpp. 276 - 277
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 024 Lpp. 276 - 277
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 024 Lpp. 276 - 277
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 024 Lpp. 276 - 277
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 026 Lpp. 147 - 148
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 026 Lpp. 147 - 148
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 03 Sējums 053 Lpp. 11 - 12

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 19/04/2016; Atcelts ar 32016R0429

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/99/oj

31998L0099Oficiālais Vēstnesis L 358 , 31/12/1998 Lpp. 0107 - 0108


Padomes Direktīva 98/99/EK

(1998. gada 14. decembris),

kas groza Direktīvu 97/12/EK, kura groza un atjaunina Direktīvu 64/432/EEK par veselības problēmām, kas ietekmē Kopienas iekšējo tirdzniecību ar liellopiem un cūkām

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 43. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā Direktīvas 97/12/EK [4] pieņemšana nodrošināja uzlabotu juridisko pamatu tādu pasākumu ieviešanai, kas ļautu novērst dzīvnieku slimību izplatīšanos ar dzīvu liellopu un cūku tirdzniecību;

tā kā Direktīvā 97/12/EK ietverta īpaša prasība turpmāk atjaunināt kritērijus dzīvnieku veselības stāvokļa noteikšanai ganāmpulkā, rajonā vai dalībvalstī attiecībā uz govju tuberkulozi, govju brucelozi un govju enzootisko leikozi; tā kā, pamatojoties uz ierosinājumu, kas Padomei iesniegts līdz 1997. gada jūlijam, lēmums par šo kritēriju atjaunināšanu bija jāpieņem līdz 1998. gada 1. janvārim;

tā kā Padome pārskatīja tās diagnostiskās procedūras, kas ir vissvarīgākās, lai ieviestu efektīvas govju tuberkulozes, govju brucelozes un govju enzootiskās leikozes uzraudzības un kontroles programmas, un šajās pārbaudēs ietilpa padziļināta laboratorijas testu metožu pārbaude, kam sekoja ilgstošas apspriedes;

tā kā izmaiņas, ko prasa atjauninātās kontroles un uzraudzības programmas, šajā nozarē nevar ieviest īsā laikā;

tā kā saskaņā ar Direktīvu 97/12/EK Kopienas iekšējai tirdzniecībai paredzētajām cūkām pirms pārvešanas vairs neveic brucelozes testus; tā kā šis noteikums būtu jāparedz, lai atvieglotu tirdzniecību starp dalībvalstīm;

tā kā, lai novērstu šķēršļus Kopienas iekšējā tirdzniecībā un nodrošinātu vienādu noteikumu piemērošanu, uz laiku būtu jānosaka saskaņoti noteikumi par veterināro sertifikātu izmantošanu un izsniegšanu, kas būtu spēkā līdz datumam, kad dalībvalstīm būtu jāizpilda grozītie noteikumi Padomes 1964. gada 26. jūnija Direktīvā 64/432/EEK par veselības problēmām, kas ietekmē Kopienas iekšējo tirdzniecību ar liellopiem un cūkām [5];

tā kā 1998. gada 24. jūnijā Padome pieņēma Direktīvu 98/46/EK, lai grozītu Direktīvas 64/432/EEK A pielikumu, D pielikuma I sadaļu un F pielikumu; tā kā ar šo grozījumu ir mainītas dažas atsauces Direktīvā 97/12/EK;

tā kā, ņemot vērā šo faktu, Direktīvas 98/46/EK II pielikumā iekļāva atbilstības tabulu; tā kā, lai uzlabotu juridisko tekstu skaidrību un saskaņotību, ir jālabo atsauces uz attiecīgajiem pantiem;

tā kā tāpēc ir jāgroza Direktīva 97/12/EK, jo īpaši attiecībā uz laika posmu, kurš noteikts dalībvalstīm, lai pārņemtu un ieviestu jaunos slimību kontroles un uzraudzības noteikumus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 97/12/EK ar šo groza šādi:

1. Ar šādu tekstu aizstāj 1. pantu:

"1. pants

Direktīvas 64/432/EEK pantus, B un C pielikumu, kā arī D pielikuma II sadaļu un E pielikumu aizstāj ar šai direktīvai pievienoto tekstu, A pielikumu, D pielikuma I sadaļu un F pielikumu aizstāj ar tekstu, kas pievienots Direktīvai 98/46/EK."

2. Direktīvas 2. panta 1. punkta pirmajā teikumā vārdus "līdz 1988. gada 1. jūlijam" aizstāj ar "līdz 1999. gada 1. jūlijam".

3. Pielikumu groza šādi:

a) grozījumi 2. panta 2. punktā:

- d) apakšpunktā vārdus "A pielikuma I daļas 1., 2. un 3. punktā" aizstāj ar "A pielikuma I daļas 1. un 2. punktā",

- e) apakšpunktā vārdus "A pielikuma I daļas 4., 5. un 6. punktā" aizstāj ar "A pielikuma I daļas 4. un 5. punktā",

- f) apakšpunktā vārdus "A pielikuma II daļas 1., 2. un 3. punktā" aizstāj ar "A pielikuma II daļas 1. un 2. punktā",

- h) apakšpunktā vārdus "A pielikuma II daļas 10., 11. un 12. punktā" aizstāj ar "A pielikuma II daļas 7., 8. un 9. punktā",

- i) apakšpunktā vārdus "A pielikuma II daļas 4., 5. un 6. punktā" aizstāj ar "A pielikuma II daļas 4. un 5. punktā",

- k) apakšpunktā vārdus "D pielikuma I sadaļas E, F, un G daļa" aizstāj ar "D pielikuma I sadaļas E un F daļa";

b) grozījumi 5. pantā:

- 1. punktā vārdus "sertifikāts, kas atbilst F pielikumā noteiktajam paraugam" aizstāj ar "sertifikāts, kas pēc vajadzības atbilst F pielikumā noteiktajam 1. vai 2. paraugam",

- 2. punkta a) apakšpunktā un 2. punktā b) apakšpunktā vārdus "F pielikumā iekļautais sertifikāts" un 5. punktā vārdus "sertifikāts F pielikumā" aizstāj ar "sertifikāts, kas pēc vajadzības atbilst F pielikumā dotajam 1. vai 2. paraugam",

- 4. punktā vārdus "sertifikāta, kura paraugs ir iekļauts F pielikumā, D daļa" aizstāj ar "sertifikāts, kas pēc vajadzības atbilst F pielikumā dotajam 1. vai 2. paraugam, C daļa",

- 5. punktā vārdus iekavās "(ieskaitot DI sadaļu)" aizstāj ar "(ieskaitot C sadaļu)".

2. pants

Attiecībā uz Kopienas iekšējai tirdzniecībai paredzēto dzīvo liellopu un cūku pārbaudi un sertifikāciju piemēro šādus noteikumus:

1) sākot no 1999. gada 1. janvāra, Kopienas iekšējai tirdzniecībai paredzētajām cūkām pirms pārvietošanas vairs neveic brucelozes testu, kas ir paredzēts Direktīvas 64/432/EEK 3. panta 4. punkta otrajā teikumā;

2) sertifikātiem līdz 1990. gada 30. jūnijam ir jābūt saskaņā ar Direktīvas 64/432/EEK (kāda tā ir spēkā 1998. gada 30. jūnijā) F pielikumu, izņemot:

sākot 1999. gada 1. janvāra, izdevēja iestāde, izsniedzot sertifikātu par vaislai un gaļas ražošanai izmantojamajām cūkām, saskaņā ar III paraugu, svītro v(b) punkta pirmo ievilkumu (kā arī attiecīgo 5. zemsvītras piezīmi);

3) no 1991. gada 1. jūliju sertifikātiem ir jāatbilst paraugiem, kas noteikti F pielikumā Direktīvai 64/432/EEK, kas grozīta ar Direktīvu 98/46/EK.

3. pants

1. Dalībvalstīs ne vēlāk kā 1999. gada 1. jūlijā stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas ir vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas 1. pantu, un ne vēlāk kā 1999. gada 1. janvārī stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas ir vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas 2. pantu.

Kad dalībvalstis pieņem šos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka metodes, kā izdarīt šādas atsauces.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus galvenos savu tiesību aktu noteikumus, ko tās pieņem jomā, kuru reglamentē šī direktīva.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā tās publicēšanas dienā Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1998. gada 14. decembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

W. Molterer

[1] OV C 217, 11.7.1998., 21. lpp.

[2] OV C 313, 12.10.1998., 232. lpp.

[3] Atzinums sniegts 1998. gada 9. septembrī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[4] OV L 109, 25.4.1997. 1. lpp.

[5] OV L 121, 29.7.1964., 1977. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 98/46/EK (OV L 198, 15.7.1998., 22. lpp.).

--------------------------------------------------

Augša