EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31998L0089

Komisijas Direktīva 98/89/EK (1998. gada 20. novembris), ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 74/152/EEK attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru maksimālo projektēto ātrumu un kravas platformām Dokuments attiecas uz EEZ.

OV L 322, 1.12.1998., 40./41. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 021 Lpp. 317 - 318
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 021 Lpp. 317 - 318
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 021 Lpp. 317 - 318
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 021 Lpp. 317 - 318
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 021 Lpp. 317 - 318
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 021 Lpp. 317 - 318
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 021 Lpp. 317 - 318
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 021 Lpp. 317 - 318
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 021 Lpp. 317 - 318
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 025 Lpp. 3 - 4
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 025 Lpp. 3 - 4

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/89/oj

31998L0089Oficiālais Vēstnesis L 322 , 01/12/1998 Lpp. 0040 - 0041


Komisijas Direktīva 98/89/EK

(1998. gada 20. novembris),

ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 74/152/EEK attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru maksimālo projektēto ātrumu un kravas platformām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 74/150/EEK (1974. gada 4. marts) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru tipa apstiprinājumu [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/54/EK [2], un jo īpaši tās 13. pantu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 74/152/EEK (1974. gada 4. marts) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru maksimālo projektēto ātrumu un kravas platformām [3], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 97/54/EK, un jo īpaši tās 5. pantu,

tā kā, ņemot vērā maksimālā projektētā ātruma palielinājumu līdz 40 km/h un jaunākos tehnikas sasniegumus, ieteicams koriģēt Direktīvas 74/152/EEK pielikuma 1.5. punktā minēto prasību attiecībā uz ātruma mērījumu pielaidi;

tā kā šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Direktīvu 74/150/EEK izveidotā Komiteja pielāgošanai tehnikas attīstībai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 74/152/EEK pielikuma 1.5. punktā izdara šādu grozījumu: "kas par 3 km/h pārsniedz maksimālo projektēto ātrumu".

2. pants

1. No 2000. gada 1. janvāra dalībvalstis nedrīkst:

- atteikt EK tipa apstiprinājumu, neizdot Direktīvas 74/150/EEK 10. panta 1. punkta pēdējā ievilkumā minēto dokumentu vai nepiešķirt valsts tipa apstiprinājumu traktoru tipam, kā arī

- aizliegt sākt traktoru ekspluatāciju,

ja šie traktori atbilst Direktīvas 74/152/EEK prasībām saskaņā ar šajā direktīvā izdarītajiem grozījumiem.

2. No 2004. gada 1. oktobra dalībvalstis:

- vairs nedrīkst izdot Direktīvas 74/150/EEK 10. panta 1. punkta pēdējā ievilkumā minēto dokumentu traktoru tipam, kas neatbilst Direktīvas 74/152/EEK prasībām saskaņā ar šajā direktīvā izdarītajiem grozījumiem,

- var atteikt valsts tipa apstiprinājumu traktoru tipam, kas neatbilst Direktīvas 74/152/EEK prasībām saskaņā ar šajā direktīvā izdarītajiem grozījumiem.

3. pants

1. Dalībvalstis ievieš normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai ne vēlāk kā 1999. gada 31. decembrī izpildītu šīs direktīvas prasības. Par to dalībvalstis tūlīt informē Komisiju.

Ja dalībvalstis pieņem minētos tiesību aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to publikācijai Oficiālajā Vēstnesī. Dalībvalstis formulē nosacījumus, ar kādiem izdarāma minētā atsauce.

2. Dalībvalstis paziņo Komisijai savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1998. gada 20. novembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Martin Bangemann

[1] OV L 84, 28.3.1974., 10. lpp.

[2] OV L 277, 10.10.1997., 24. lpp.

[3] OV L 84, 28.3.1974., 33. lpp.

--------------------------------------------------

Augša