Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31998L0085

Komisijas Direktīva 98/85/EK (1998. gada 11. novembris), ar ko groza Padomes Direktīvu 96/98/EK par kuģu aprīkojumuDokuments attiecas uz EEZ.

OV L 315, 25.11.1998., 14./34. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 07 Sējums 004 Lpp. 183 - 203
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 004 Lpp. 183 - 203
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 004 Lpp. 183 - 203
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 004 Lpp. 183 - 203
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 07 Sējums 004 Lpp. 183 - 203
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 004 Lpp. 183 - 203
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 07 Sējums 004 Lpp. 183 - 203
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 07 Sējums 004 Lpp. 183 - 203
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 004 Lpp. 183 - 203
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 07 Sējums 006 Lpp. 180 - 200
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 006 Lpp. 180 - 200
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 07 Sējums 025 Lpp. 9 - 10

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 17/09/2016; Atcelts ar 32014L0090

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/85/oj

31998L0085Oficiālais Vēstnesis L 315 , 25/11/1998 Lpp. 0014 - 0034


Komisijas Direktīva 98/85/EK

(1998. gada 11. novembris),

ar ko groza Padomes Direktīvu 96/98/EK par kuģu aprīkojumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 20. decembra Direktīvu 96/98/EK par kuģu aprīkojumu [1] un jo īpaši tās 17.panta pirmo un otro ievilkumu,

(1) tā kā Padomes Direktīvā 96/98/EK starptautiskās konvencijas, ieskaitot 1974. gada SOLAS konvenciju, un testēšanas standarti kopā ar to grozījumiem ir tie, kas ir spēkā minētās direktīvas pieņemšanas dienā;

(2) tā kā SOLAS konvencijas un citu starptautisko konvenciju un jaunu testēšanas standartu grozījumi ir stājušies spēkā kopš minētās direktīvas pieņemšanas vai stāsies spēkā drīzumā;

(3) tā kā šajos dokumentos ir izklāstīti jauni noteikumi attiecībā uz aprīkojumu, kas uzstādāms uz kuģiem;

(4) tā kā attiecīgi būtu jāgroza Direktīva 96/98/EK;

(5) tā kā šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kas izveidota saskaņā ar Padomes Direktīvas 93/75/EEK [2], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 98/74/EK [3], 12. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Ar šo Direktīva 96/98/EK ir grozīta šādi.

1. Direktīvas 2. pantu groza šādi:

a) minētā panta c) apakšpunktu aizstāj ar šo:

"c) "radiosakaru aprīkojums" ir aprīkojums, ko prasa 1974. gada SOLAS konvencijas IV nodaļa tādā redakcijā, kādā tā ir spēkā 1999. gada 1. janvārī, un glābšanas laivu un plostu divpusēja UĪV radiotelefona sakaru iekārta, ko paredz tās pašas konvencijas III nodaļas 6.2.1. noteikums;"

b) vārdus "šīs direktīvas pieņemšanas dienā" d) un n) apakšpunktā aizstāj ar "1999. gada 1. janvārī".

2. Direktīvas A pielikumu aizstāj ar šīs direktīvas pielikuma tekstu.

2. pants

1. Dalībvalstīs vēlākais līdz 1999. gada 30. aprīlim stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Tās par to tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem šos aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai pievieno šādu atsauci to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka metodes, kā veikt šādas atsauces.

2. Dalībvalstis dara zināmus Komisijai savu tiesību aktu noteikumus, ko tās pieņem jomā, kuru reglamentē šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1998. gada 11. novembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Neil Kinnock

[1] OV L 46, 17.2.1997., 25. lpp.

[2] OV L 247, 5.10.1993., 19. lpp.

[3] OV L 276, 13.10.1998., 7. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

"

PIELIKUMS A

A.1 pielikums: Aprīkojums, attiecībā uz kuru starptautisko tiesību instrumentos jau ir paredzēti sīki izstrādātie testēšanas standarti [1]

PAPILDUS ĪPAŠI MINĒTAJIEM TESTĒŠANAS STANDARTIEM IR VAIRĀKI NOSACĪJUMI, KO JĀPĀRBAUDA TIPA PĀRBAUDES (TIPA APSTIPRINĀJUMA) LAIKĀ, KĀ MINĒTS ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒJUMA MODUĻOS B PIELIKUMĀ, UN KAS IR ATRODAMI STARPTAUTISKO KONVENCIJU PIEMĒROJAMĀS PRASĪBĀS UN ATTIECĪGĀS SJO REZOLŪCIJĀS UN CIRKULĀROS

1. Glābšanas līdzekļi

Nr. | Nosaukums | 1974. gada SOLAS konvencijas ar grozījumiem noteikums, ja vajadzīgs tipa apstiprinājums | 1974. gada SOLAS konvencijas ar grozījumiem piemērojami noteikumi un SJO attiecīgas rezolūcijas un cirkulāri | Testēšanas standarti | Atbilstības novērtējuma moduļi |

B+C | B+D | B+E | B+F | G | H |

A.1/1.1 | Glābšanas riņķi | III nodaļas 4. noteikums | III nodaļas 7.1. un 34. noteikums, SJO rezolūcija MSC 48(66) | SJO rezolūcija A 689 (17), kas grozīta ar SJO rezolūciju MSC.54(66) | | × | × | × | | |

A.1/1.2 | Glābšanas riņķu vietas noteikšanas gaismas | III nodaļas 4. noteikums | III nodaļas 7.1.3., 22.3.1., 32.2.2. un 34. noteikums, SJO rezolūcija MSC 48(66) | SJO rezolūcija A 689 (17), kas grozīta ar SJO rezolūciju MSC.54(66) | | × | × | × | | |

A.1/1.3 | Glābšanas riņķu pašaktivējami dūmu signāli | III nodaļas 4. noteikums | III nodaļas 7.1. un 34. noteikums, SJO rezolūcija MSC 48(66) | SJO rezolūcija A 689 (17), kas grozīta ar SJO rezolūciju MSC.54(66) | | × | × | × | | |

A.1/1.4 | Glābšanas vestes | III nodaļas 4. noteikums | III nodaļas 7.2. un 34. noteikums, SJO rezolūcija MSC 48(66) | SJO rezolūcija A 689 (17), kas grozīta ar SJO rezolūciju MSC.54(66), EN 394, EN 396+A1, EN 399+A1 | | × | × | × | | |

A.1/1.5 | Hidrotērpi un aizsargtērpi | III nodaļas 4. noteikums | III nodaļas 7.3. un 34. noteikums, SJO rezolūcija MSC 48(66) | SJO rezolūcija A 689 (17), kas grozīta ar SJO rezolūciju MSC.54(66) | | × | × | × | | |

A.1/1.6 | Hidrotērpi un aizsargtērpi, ko klasificē kā glābšanas vestes | III nodaļas 4. noteikums | III nodaļas 7.3. un 34. noteikums, SJO rezolūcija MSC 48(66) | SJO rezolūcija A 689 (17), kas grozīta ar SJO rezolūciju MSC.54(66) | | × | × | × | | |

A.1/1.7 | Siltuma aizsarglīdzekļi | III nodaļas 4. noteikums | III nodaļas 22.4., 32.3. un 34. noteikums, SJO rezolūcija MSC 48(66) | SJO rezolūcija A 689 (17), kas grozīta ar SJO rezolūciju MSC.54(66) | | × | × | × | | |

A.1/1.8 | Izpletņa raķetes (pirotehniskie signāllīdzekļi) | III nodaļas 4. noteikums | III nodaļas 6.3. un 34. noteikums, SJO rezolūcija MSC 48(66) | SJO rezolūcija A 689 (17), kas grozīta ar SJO rezolūciju MSC.54(66) | | × | | × | | |

A.1/1.9 | Rokas signālugunis (pirotehnika) | III nodaļas 4. noteikums | III nodaļas 34. noteikums, SJO rezolūcija MSC 48(66) | SJO rezolūcija A 689 (17), kas grozīta ar SJO rezolūciju MSC.54(66) | | × | | × | | |

A.1/1.10 | Peldošie dūmķermeņi (pirotehnika) | III nodaļas 4. noteikums | III nodaļas 34. noteikums, SJO rezolūcija MSC 48(66) | SJO rezolūcija A 689 (17), kas grozīta ar SJO rezolūciju MSC.54(66) | | × | | × | | |

A.1/1.11 | Līnmetēji (pirotehnika) | III nodaļas 4. noteikums | III nodaļas 18. un 34. noteikums, SJO rezolūcija MSC 48(66) | SJO rezolūcija A 689 (17), kas grozīta ar SJO rezolūciju MSC.54(66) | | × | | × | | |

A.1/1.12 | Piepūšamie glābšanas plosti | III nodaļas 4. noteikums | III nodaļas 21., 31. un 34. noteikums, SJO rezolūcija MSC 48(66) | SJO rezolūcija A 689 (17), kas grozīta ar SJO rezolūciju MSC.54(66) | | × | | | | |

A.1/1.13 | Cietie glābšanas plosti | III nodaļas 4. noteikums | III nodaļas 21., 31. un 34. noteikums, SJO rezolūcija MSC 48(66) | SJO rezolūcija A 689 (17), kas grozīta ar SJO rezolūciju MSC.54(66) | | × | | | | |

A.1/1.14 | Automātiskas darbības glābšanas plosti | III nodaļas 4. un 26.2.4. noteikums | III nodaļas 26.2. un 34. noteikums, SJO rezolūcija MSC 48(66), SJO MSC cirkulārs 809 | SJO rezolūcija A 689 (17), kas grozīta ar SJO rezolūciju MSC.54(66) un modificēta ar MSC cirkulāra 809papildinājumu | | × | | | | |

A.1/1.15 | Divpusīgi glābšanas plosti ar pārsegu | III nodaļas 4. un 26.2.4. noteikums | III nodaļas 26.2. un 34. noteikums, SJO rezolūcija MSC 48(66), SJO MSC cirkulārs 809 | SJO rezolūcija A 689 (17), kas grozīta ar SJO rezolūciju MSC.54(66) un modificēta ar MSC cirkulāra 809papildinājumu | | × | | | | |

A.1/1.16 | Brīvās uzpeldēšanas ierīces glābšanas plostiem (hidrostatiskās atvienošanas ierīces) | III nodaļas 4. noteikums | III nodaļas 13.4. un 34. noteikums, SJO rezolūcija MSC 48(66), SJO MSC cirkulārs 811 | SJO rezolūcija A 689 (17), kas grozīta ar SJO rezolūciju MSC.54(66) | | × | × | × | | |

A.1/1.17 | Glābšanas laivas | III nodaļas 4. noteikums | III nodaļas 21., 31. un 34. noteikums, SJO rezolūcija MSC 48(66) | SJO rezolūcija A 689 (17), kas grozīta ar SJO rezolūciju MSC.54(66) | | × | | | × | |

A.1/1.18 | Cietās dežūrlaivas | III nodaļas 4. noteikums | III nodaļas 21., 31. un 34. noteikums, SJO rezolūcija MSC 48(66) | SJO rezolūcija A 689 (17), kas grozīta ar SJO rezolūciju MSC.54(66) | | × | | | × | |

A.1/1.19 | Piepūšamas dežūrlaivas | III nodaļas 4. noteikums | III nodaļas 21., 31. un 34. noteikums, SJO rezolūcija MSC 48(66) | SJO rezolūcija A 689 (17), kas grozīta ar SJO rezolūciju MSC.54(66) | | × | | | × | |

A.1/1.20 | Ātrās dežūrlaivas | III nodaļas 4. un 26.3.1. noteikums | III nodaļas 26.3. un 34. noteikums, SJO rezolūcija MSC 48(66), SJO MSC cirkulārs 809 | SJO rezolūcija A 689 (17), kas grozīta ar SJO rezolūciju MSC.54(66) un modificēta ar MSC cirkulāra 809papildinājumu | | × | | | × | |

A.1/1.21 | Nolaišanas ierīces ar trici un vinču (laivceltņi) | III nodaļas 4. noteikums | III nodaļas 23., 33. un 34. noteikums, SJO rezolūcija MSC 48(66) | SJO rezolūcija A 689 (17), kas grozīta ar SJO rezolūciju MSC.54(66) | | × | × | × | × | |

A.1/1.22 | Brīvās uzpeldēšanas nolaišanas ierīces glābšanas laivām un plostiem | III nodaļas 4. noteikums | III nodaļas 34. noteikums, SJO rezolūcija MSC 48(66) | SJO rezolūcija A 689 (17), kas grozīta ar SJO rezolūciju MSC.54(66) | | × | × | × | | |

A.1/1.23 | Brīvi krītošo glābšanas laivu nolaišanas ierīces | III nodaļas 4. noteikums | III nodaļas 34. noteikums, SJO rezolūcija MSC 48(66) | SJO rezolūcija A 689 (17), kas grozīta ar SJO rezolūciju MSC.54(66) | | | | | × | |

A.1/1.24 | Glābšanas plostu nolaišanas ierīces | III nodaļas 4. noteikums | III nodaļas 34. noteikums, SJO rezolūcija MSC 48(66) | SJO rezolūcija A 689 (17), kas grozīta ar SJO rezolūciju MSC.54(66) | | × | × | × | × | |

A.1/1.25 | Ātro dežūrlaivu nolaišanas ierīces | III nodaļas 4. un 26.3.2. noteikums | III nodaļas 26.3. un 34. noteikums, SJO rezolūcija MSC 48(66), SJO MSC cirkulārs 809 | SJO rezolūcija A 689 (17), kas grozīta ar SJO rezolūciju MSC.54(66) un modificēta ar MSC cirkulāra 809papildinājumu | | × | × | × | | |

A.1/1.26 | Atvienošanas mehānisms glābšanas laivām, dežūrlaivām un glābšanas plostiem, ko nolaiž ar trici vai tricēm | III nodaļas 4. noteikums | III nodaļas 34. noteikums, SJO rezolūcija MSC 48(66) | SJO rezolūcija A 689 (17), kas grozīta ar SJO rezolūciju MSC.54(66) | | × | × | × | | |

A.1/1.27 | Jūras evakuācijas sistēmas | III nodaļas 4. noteikums | III nodaļas 34. noteikums, SJO rezolūcija MSC 48(66) | SJO rezolūcija A 689 (17), kas grozīta ar SJO rezolūciju MSC.54(66) | | × | | | × | |

A.1/1.28 | Glābšanas līdzekļi | III nodaļas 4. noteikums | III nodaļas 26.4. un 34. noteikums, SJO rezolūcija MSC 48(66), SJO MSC cirkulārs 810 | SJO rezolūcija A 689 (17), kas grozīta ar SJO rezolūciju MSC.54(66), MSC cirkulārs 810 (3. sadaļa) | | × | | | | |

A.1/1.29 | Iekāpšanas trapi | III nodaļas 4. noteikums | III nodaļas 34. noteikums, SJO rezolūcija MSC 48(66) | SJO rezolūcija A 689 (17), kas grozīta ar SJO rezolūciju MSC.54(66) | | × | × | × | | |

A.1/1.30 | Atstarojošie materiāli | III nodaļas 4. noteikums | III nodaļas 34. noteikums, SJO rezolūcija MSC 48(66) | SJO rezolūcijas A 658 (16) 2. pielikums | | × | × | × | | |

A.1/1.31 | Glābšanas laivu un plostu divpusēja UĪV radiotelefona sakaru iekārta | III nodaļas 4. noteikums | III nodaļas 6.2.1. noteikums, SJO rezolūcija A 694 (17), SJO rezolūcija A 809 (19), SJO rezolūcija A 813 (19) | ETS 300 162, ETS 300 225, EN 300 828, EN 60945, IEC 61097-12, IEC 60945 | | × | × | × | × | |

A.1/1.32 | 9 GHz radiolokatoru atbildētājs SART | III nodaļas 4. noteikums, IV nodaļas 14. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | III nodaļas 6.2.2. noteik., IV nodaļas 7.1.3., X nodaļas 3. noteikums SJO rezolūcija A 530 (13), SJO rezolūcija A 694 (17), SJO rezolūcija A 802 (19), SJO rezolūcija A 813 (19), ITU-R M.628-2 | EN 61097-1, EN 60945-3; IEC 61 097-1, IEC 60945 | | × | × | × | × | |

A.1/1.33 | Radiolokācijas atstarotājs glābšanas laivām un dežūrlaivām | III nodaļas 4. noteikums | III nodaļas 34. noteikums, SJO rezolūcija MSC 48(66) | SJO rezolūcija A 384 (X), EN 8729; ISO 8729 | | × | × | × | × | |

A.1/1.34 | Glābšanas laivu un dežūrlaivu kompass | III nodaļas 4. noteikums | III nodaļas 34. noteikums, SJO rezolūcija MSC 48(66) | ISO 613, ISO 10316 | | × | × | × | × | |

A.1/1.35 | Pārnēsājams ugunsdzēsības aprīkojums, kas paredzēts glābšanas laivām un dežūrlaivām | III nodaļas 4. noteikums | III nodaļas 34. noteikums, SJO rezolūcija MSC 48(66), SJO rezolūcija A 602 (15) | EN 3.-1./A1, 3.-2., 3.-3., 3.-4., 3.-5., 3.-6. punkts | | × | × | × | | |

A.1/1.36 | Glābšanas laivu motors | III nodaļas 4. noteikums | III nodaļas 34. noteikums, SJO rezolūcija MSC 48(66) | SJO rezolūcija A 689 (17), kas grozīta ar SJO rezolūciju MSC.54(66) | | × | × | × | | |

A.1/1.37 | Dežūrlaivu motors | III nodaļas 4. noteikums | III nodaļas 34. noteikums, SJO rezolūcija MSC 48(66) | SJO rezolūcija A 689 (17), kas grozīta ar SJO rezolūciju MSC.54(66) | | × | × | × | | |

Nr. | Nosaukums | Marpol 73/78 ar grozījumiem noteikums, ja ir paredzēts tipa apstiprinājums | Marpol 73/78 ar grozījumiem piemērojams noteikums un SJO attiecīgas rezolūcijas un cirkulāri | Testēšanas standarti | Atbilstības novērtējuma moduļi |

B+C | B+D | B+E | B+F | G | H |

A.1/2.1 | Degvielas filtrēšanas ierīces (ja naftas saturs notekūdeņos nepārsniedz 15 promiles) | I pielikuma 16. noteikuma 4., 5. un 7. punkts | I pielikuma 16. noteikuma 1. un 2. punkts | MEPC 60 (33) | | × | × | × | | |

A.1/2.2 | Degvielas/ūdens saskarsmes indikatori | I pielikuma 15. noteikuma 3. punkta b) apakšpunkts | I pielikums 15. noteikuma 3. punkta b) apakšpunkts | MEPC 5 (XIII) | | × | × | × | | |

A.1/2.3 | Degvielas satura mērītāji | I pielikuma 16. noteikuma 5. punkts | I pielikuma 16. noteikuma 2. punkts | MEPC 60 (33) | | × | × | × | | |

A.1/2.4 | Procesa ierīces, ko pievieno degvielas separatoru ierīcēm (ja degvielas saturs notekūdeņos nepārsniedz 15 promiles) | I pielikuma 16. noteikuma 5. punkts | I pielikuma 16. noteikuma 5. punkts | SJO Rezolūcija A 444 (XI) MEPC 60 (33) | | × | × | × | | |

A.1/2.5 | Degvielas izplūdes uzraudzības un kontroles sistēmas uz naftas tankkuģiem | I pielikuma 15. noteikuma 3. punkts | I pielikuma 15. noteikuma 3. punkts | SJO Rezolūcija A 586 (14) | | × | × | × | | |

A.1/2.6 | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | IV pielikuma 8. noteikuma b) apakšpunkts | IV pielikuma 8. noteikuma b) apakšpunkts | MEPC 2 (VI) | | × | × | × | × | |

A.1/2.7 | Kuģa atkritumu dedzināmās krāsnis | VI pielikuma 16. noteikuma 2. punkts | VI pielikuma 16. noteikuma 2. punkts | MEPC 76 (40) | | × | × | × | × | |

Nr. | Nosaukums | 1974. gada SOLAS konvencijas ar grozījumiem noteikums, ja vajadzīgs tipa apstiprinājums | 1974. gada SOLAS konvencijas ar grozījumiem piemērojami noteikumi un SJO attiecīgas rezolūcijas un cirkulāri | Testēšanas standarti | Atbilstības novērtējuma moduļi |

B+C | B+D | B+E | B+F | G | H |

A.1/3.1 | Galveno klāju segumi | II-2. nodaļas 34.8. un 49.3. noteikums | II-2. nodaļas 34.8. un 49.3. noteikums | SJO rezolūcija A 689 (17), SJO MSC cirkulārs 549, SJO rezolūcija MSC 61 (67) 1 pielikuma 2. un 6. daļa un 2. pielikums | | × | | | | |

A.1/3.2 | Pārnēsājami ugunsdzēšamie aparāti | II-2 nodaļas 6.1. noteikums | II-2 nod. 6. noteikums, SJO rezolūcija A 602 (15) | EN 3.-1./A1, 3.-2., 3.-3., 3.-4., 3.-5., 3.-6. | | × | × | × | | |

A.1/3.3 | Ugunsdzēsēja piederumi: aizsargapģērbs | II-2 nodaļas 17.1.1.1. noteikums | II-2 nodaļas 17.1.1.1. noteikums | Ugunsdzēsēja piederumi: zābaki | | × | | | | |

A.1/3.4 | Ugunsdzēsēja piederumi: zābaki | II-2 nodaļas 17.1.1.2. noteikums | II-2 nodaļas 17.1.1.2. noteikums | EN 344, EN 344-2, EN 345, EN 345-2 | | × | | | | |

A.1/3.5 | Ugunsdzēsēja piederumi: cimdi | II-2 nodaļas 17.1.1.2. noteikums | II-2 nodaļas 17.1.1.2. noteikums | EN 659 | | × | | | | |

A.1/3.6 | Ugunsdzēsēja piederumi: ķivere | II-2 nodaļas 17.1.1.3. noteikums | II-2 nodaļas 17.1.1.3. noteikums | EN 443 | | × | | | | |

A.1/3.7 | Autonoms ar saspiestu gaisu darbināms elpošanas aparāts | II-2 nodaļas 17.1.2. noteikums | II-2 nodaļas 17.1.2. noteikums | EN 137 | | × | | | | |

A.1/3.8 | Gaisa padeves elpošanas aparāts, ko izmanto kopā ar dūmu ķiveri vai dūmu masku | II-2 nodaļas 17.1.2. noteikums | II-2 nodaļas 17.1.2. noteikums | EN 138, EN 139 | | × | | | | |

A.1/3.9 | Sprinkleru sistēmas, kas līdzvērtīgas SOLAS konvencijas II-2. noteikuma 12. punktā minētajām sistēmām | II-2 nodaļas 36.1.2., 36.2. un 41.-2.5. noteikums | II-2 nodaļas 12., 36.1.2., 36.2. un 41.-2.5. noteikums | SJO rezolūcija A 800 (19) | | × | | | × | |

A.1/3.10 | Uzgaļi stacionārām ūdens smidzināšanas ugunsdzēsības sistēmām mašīntelpās | II-2. nodaļas 10.1. noteikums | II-2. nodaļas 10.1. noteikums | SJO MSC cirkulārs 668, kas grozīts ar SJO MSC cirkulāru 728 | | × | × | × | | |

A.1/3.11 | A un B klases pārsegumu ugunsdrošība | II-2. nodaļas 3.3.5. un 3.4.4. noteikums | II-2. nodaļas 3.3.5., 16.11. un 3.4.4. noteikums | SJO rezolūcija A 754 (18), SJO rezolūcijas MSC.61 (67) 1. pielikuma 3. Daļa un 2. Pielikums | | × | × | × | | |

A.1/3.12 | Ierīces, kas novērš liesmu nokļūšanu kravas tvertnēs uz naftas tankkuģiem | II-2. nodaļas 59.1.5., 59.1.4. un 59.2. noteikums | II-2. nodaļas 59.1.5., 59.1.4. un 59.2. noteikums | SJO MSC cirkulāra 450 1. Lab. SJO MSC cirkulārs 677 | | × | × | × | | |

A.1/3.13 | Neuzliesmojoši materiāli, ko izmanto A, B un C klases pārsegumos | II-2. nodaļas 3.1., 3.3.4., 3.4.3. un 3.5. noteikums | II-2. nodaļas 3.1., 3.3.4., 3.4.3. un 3.5. noteikums | SJO rezolūcija A 799 (19), SJO rezolūcijasc MSC.61 (67) 1. pielikuma.1. daļa un 2. pielikums | | × | × | × | | |

A.1/3.14 | Materiāli, kas nav tērauds un ko izmanto cauruļvadiem, kuri iet caur A vai B klases pārsegumiem | II-2. nodaļas 3.3.5., 3.4.4. un 18.2.1. noteikums | II-2. nodaļas 18.2.1. noteikums | SJO rezolūcija A 753 (18), SJO rezolūcija A 754 (18), SJO rezolūcijas MSC.61 (67) 1. pielikuma 3. Daļa | | × | × | × | | |

A.1/3.15 | Materiāli, kas nav tērauds un ko izmanto cauruļvadiem, pa kuriem sūknē naftu vai šķidro kurināmo | II-2. nodaļas 3.3.5. un 18.2.2. noteikums | II-2. nodaļas 18.2.2. noteikums | SJO rezolūcija A 753 (18) | | × | × | × | | |

A.1/3.16 | Ugunsdrošas durvis | II-2. nodaļas 3.3.5., 3.4.4., 30.2., 31.1. un 47. noteikums | II-2. nodaļas 30.2., 31.1. un 47. noteikums | SJO rezolūcija A 754 (18), SJO rezolūcijas MSC.61 (67) 1. pielikuma 3. Daļa | | × | × | × | | |

A.1/3.17 | Ugunsdrošu durvju vadības sistēmas | II-2. nodaļas 30.4.15. noteikums | II-2. nodaļas 30.4.15. noteikums | SJO rezolūcija A 754 (18), SJO rezolūcijas MSC.61 (67) 1. pielikuma 4. daļa | | × | × | × | | |

A.1/3.18 | Virsmu materiāli un grīdu segumi, kam ir zemas liesmu izplatības īpašības | Regulation II-2/3.8, II-2/34.7, II-2/49.2 | II-2. nodaļas 3.8., 3.23.4., 3.23.5., 16.1.1., 32.1.4.3.1., 34.2., 34.3., 49.1. un 50.3.1. noteikums | SJO rezolūcija A 653 (16), SJO rezolūcijas MSC.61 (67) 1. pielikuma 2. un 5. daļa un ISO 17162. pielikums | | × | × | × | | |

A.1/3.19 | Drapējumi, aizkari un citi piekārti tekstilmateriāli un plēves | II-2. nodaļas 3.23.3. noteikums | II-2. nodaļas 3.23.3. noteikums | SJO rezolūcijas MSC.61 (67) 1. pielikuma 7. daļa | | × | × | × | | |

A.1/3.20 | Tapsētas mēbeles | II-2. nodaļas 3.23.6. noteikums | II-2. nodaļas 3.23.6. un 34. noteikums | SJO rezolūcija A 652 (16), SJO rezolūcijas MSC.61 (67) 1. pielikuma 8. daļa | | × | × | × | | |

A.1/3.21 | Guļamtelpu iekārtas | II-2. nodaļas 3.23.7. noteikums | II-2. nodaļas 3.23.7. un 34. noteikums | SJO rezolūcija A 688 (17), SJO rezolūcijas MSC.61 (67) 1. pielikuma 9. daļa | | × | × | × | | |

A.1/3.22 | Uguns slāpētāji | II-2. nodaļas 3.3.5. un 16.11. noteikums | II-2. nodaļas 16., 32. un 48. noteikums | SJO rezolūcija A 754 (18), SJO rezolūcijas MSC.61 (67) 1. pielikuma 3. daļa un 2. pielikums | | × | × | × | | |

A.1/3.23 | Neuzliesmojošas šahtas, kas iet cauri A klases pārsegumiem | II-2. nodaļas 3.3.5., 16.11. un 18.1.1. noteikums | II-2. nodaļas 16., 32. un 48. noteikums | SJO rezolūcija A 754 (18), SJO rezolūcijas MSC.61 (67) 1. pielikuma 3. daļa un 2. pielikums | | × | × | × | | |

A.1/3.24 | Elektriskie kabeļi, kas iet cauri A klases pārsegumiem | II-2. nodaļas 3.3.5., 18.1.1. un 18.1.2. noteikums | II-2. nodaļas 18.1.1. un 18.1.2. noteikums | SJO rezolūcija A 754 (18), SJO rezolūcijas MSC.61 (67) 1. pielikuma 3. daļa un 2. pielikums | | × | × | × | | |

A.1/3.25 | Logi un borta iluminatori | II-2. nodaļas 3.3.5. un 33. noteikums | II-2. nodaļas 33. noteikums | SJO rezolūcija A 754 (18), SJO rezolūcijas MSC.61 (67) 1. pielikuma 3. daļa un 2. pielikums, MSC cirkulārs 727 | | × | × | × | | |

Nr. | Nosaukums | 1974. gada SOLAS konvencijas ar grozījumiem noteikums, ja vajadzīgs tipa apstiprinājums | 1974. gada SOLAS konvencijas ar grozījumiem piemērojami noteikumi un SJO attiecīgas rezolūcijas un cirkulāri | Testēšanas standarti | Atbilstības novērtējuma moduļi |

B+C | B+D | B+E | B+F | G | H |

A.1/4.1 | Magnētiskais kompass | V nodaļas 12. noteikuma r) apakšpunkts, X nodaļas 3. noteikums | V nodaļas 12. noteikuma b) apakšpunkts, X nodaļas 3. noteikums, SJO rezolūcija A 382 (X), SJO rezolūcija A 694 (17) | EN 61162-1, EN 60945; ISO 449, ISO 613, ISO 694, ISO 1069, ISO 2269, ISO 10316 | | × | × | × | × | |

A.1/4.2 | Elektromagnētiskais kompass | V nodaļas 12. noteikuma r) apakšpunkts, X nodaļas 3. noteikums | V nodaļas 12. noteikuma b) apakšpunkts, X nodaļas 3. noteikums, SJO rezolūcija A 694 (17), SJO rezolūcija A 813 (19) | EN 61162-1, 60945; ISO 11606; IEC 60945 | | × | × | × | × | |

A.1/4.3 | Žirokompass | V nodaļas 12. noteikuma r) apakšpunkts | V nodaļas 12. noteikuma d) apakšpunkts, SJO rezolūcija A 424 (XI), SJO rezolūcija A 694 (17), SJO rezolūcija A 813 (19) | EN 61162-1, 60945 un 8728; IEC 61162-1, 60945; ISO 8728 | | × | × | × | × | |

A.1/4.4 | Radiolokācijas iekārtas | V nodaļas 12. noteikuma r) apakšpunkts | V nodaļas 12. noteikuma g) un h) apakšpunkts, SJO rezolūcija A 477 (XII), SJO rezolūcija A 694 (17), SJO rezolūcija A 813 (19), SJO rezolūcijas MSC 64 (67) 4. pielikums | EN 60936, 60945, 61162-1; IEC 60936, 60945 un 61162-1 | | × | × | × | × | |

A.1/4.5 | ARPA | V nodaļas 12. noteikuma r) apakšpunkts | V nodaļas 12. noteikuma j) apakšpunkts, SJO rezolūcija A 422 (XI), SJO rezolūcija A 694 (17), SJO rezolūcija A 813 (19), SJO rezolūcija A 823 (19) | EN 60872, 60945 un 61162-1; IEC 60872, 60945 un 61162-1 | | × | × | × | × | |

A.1/4.6 | Eholote | V nodaļas 12. noteikuma r) apakšpunkts, X nodaļas 3. noteikums | V nodaļas 12. noteikuma k) apakšpunkts, X nodaļas 3. noteikums, SJO rezolūcija A 224 (VII), SJO rezolūcija A 694 (17), SJO rezolūcija A 813 (19), SJO rezolūcijas MSC 74 (69) 4. pielikums | EN 9875, 61162-1 un 60945; ISO 9875 IEC 61162-1 un 60945 | | × | × | × | × | |

A.1/4.7 | Ātruma un attāluma mērīšanas ierīce | V nodaļas 12. noteikuma r) apakšpunkts, X nodaļas 3. noteikums | V nodaļas 12. noteikuma l) apakšpunkts, X nodaļas 3. noteikums, SJO rezolūcija A 478 (XII), SJO rezolūcija A 694 (17), SJO rezolūcija A 813 (19), SJO rezolūcija A 824 (19) | EN 61023, EN 61162-1, EN 60945; IEC 61023, IEC 61162-1, IEC 60945 | | × | × | × | × | |

A.1/4.8 | Stūres leņķa, apgriezienu skaita soļa rādītājs | V nodaļas 12. noteikuma r) apakšpunkts | V nodaļas 12. noteikuma m) apakšpunkts, SJO rezolūcija A 694 (17), SJO rezolūcija A 813 (19) | EN 60945; IEC 60945 | | × | × | × | × | |

A.1/4.9 | Apgriezienu skaita indikators | V nodaļas 12. noteikuma r) apakšpunkts, X nodaļas 3. noteikums | V nodaļas 12. noteikuma n) apakšpunkts, X nodaļas 3. noteikums, SJO rezolūcija A 526 (13), SJO rezolūcija A 694 (17), SJO rezolūcija A 813 (19) | EN 61162-1 un 60945; IEC 61162-1 un 60945 | | × | × | × | × | |

A.1/4.10 | Peilēšanas ierīce | V nodaļas 12. noteikuma r) apakšpunkts, X nodaļas 3. noteikums | V nodaļas 12. noteikuma p) apakšpunkts, X nodaļas 3. noteikums, SJO rezolūcija A 529 (13), SJO rezolūcija A 665 (16), SJO rezolūcija A 694 (17), SJO rezolūcija A 813 (19) | EN 60945; IEC 60945 | | × | × | × | × | |

A.1/4.11 | Loran-C iekārta | V nodaļas 12. noteikuma r) apakšpunkts, X nodaļas 3. noteikums | V nodaļas 12. noteikuma p) apakšpunkts, X nodaļas 3. noteikums, SJO rezolūcija A 529 (13), SJO rezolūcija A 694 (17), SJO rezolūcija A 813 (19), SJO rezolūcija A 818 (19) | EN 61075, 61162-1 un 60945; IEC 61075, 61162-1 un 60945 | | × | × | × | × | |

A.1/4.12 | Chayka iekārta | V nodaļas 12. noteikuma r) apakšpunkts, X nodaļas 3. noteikums | V nodaļas 12. noteikuma p) apakšpunkts, X nodaļas 3. noteikums, SJO rezolūcija A 529 (13), SJO rezolūcija A 694 (17), SJO rezolūcija A 813 (19), SJO rezolūcija A 818 (19) | EN 61075, 61162-1 un 60945; IEC 61075, 61162-1 un 60945 | | × | × | × | × | |

A.1/4.13 | Decca navigācijas iekārta | V nodaļas 12. noteikuma r) apakšpunkts, X nodaļas 3. noteikums | V nodaļas 12. noteikuma p) apakšpunkts, X nodaļas 3. noteikums, SJO rezolūcija A 529 (13), SJO rezolūcija A 694 (17), SJO rezolūcija A 813 (19), SJO rezolūcija A 816 (19) | EN 61135, 61162-1 un 60945; IEC 61135, 61162-1 un 60945 | | × | × | × | × | |

A.1/4.14 | GPS iekārta | V nodaļas 12. noteikuma r) apakšpunkts, X nodaļas 3. noteikums | V nodaļas 12. noteikuma p) apakšpunkts, X nodaļas 3. noteikums, SJO rezolūcija A 529 (13), SJO rezolūcija A 694 (17), SJO rezolūcija A 813 (19), IMO Resolution A.819 (19) | EN 61108-1, 61162-1 un 60945; IEC 61108-1, 61162-1 un 60945 | | × | × | × | × | |

A.1/4.15 | GLONASS iekārta | V nodaļas 12. noteikuma r) apakšpunkts, X nodaļas 3. noteikums | V nodaļas 12. noteikuma p) apakšpunkts, X nodaļas 3. noteikums, SJO rezolūcija A 529 (13), SJO rezolūcija A 694 (17), SJO rezolūcija A 813 (19), SJO rezolūcija MSC.53 (66) | EN 61108-1, 61162-1 un 60945; IEC 61108-1, 61162-1 un 60945 | | × | × | × | × | |

A.1/4.16 | Autopilots (kursa vadības sistēma) | V nodaļas 19. noteikums | V nodaļas 19. noteikums, SJO rezolūcija A 342 (IX), kas grozīta ar SJO rezolūcijas MSC 64 (67) 3. pielikumu, SJO rezolūcija A 694 (17), SJO rezolūcija A 813 (19) | ISO/TR 11674; EN 61162-1 un 60945; ISO/TR 11674; IEC 61162-1 un 60945 | | × | × | × | × | |

A.1/4.17 | Mehāniskais loča pacēlājs | V nodaļas 17. noteikuma b) apakšpunkts | V nodaļas 17. noteikuma b) apakšpunkts, SJO rezolūcija A 426 (XI), SJO MSC cirkulāra 568 1. lab. | SJO rezolūcija A 667 (16), ISO 799 | | | | | | |

Nr. | Nosaukums | 1974. gada SOLAS konvencijas ar grozījumiem noteikums, ja vajadzīgs tipa apstiprinājums | 1974. gada SOLAS konvencijas ar grozījumiem piemērojami noteikumi un SJO attiecīgas rezolūcijas un cirkulāri | Testēšanas standarti | Atbilstības novērtējuma moduļi |

B+C | B+D | B+E | B+F | G | H |

A.1/5.1 | UĪV radioiekārta, ar ko var pārraidīt un uztvert DSC (ciparu selektīvā izsaukuma) un radiotelefona signālus | IV nodaļas 14. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | IV nodaļas 7.1.1. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO rezolūcija A 524 (13), SJO rezolūcija A 694 (17), SJO rezolūcija A 803 (19), SJO rezolūcija A 813 (19), SJO rezolūcijas MSC 68 (68) 1. pielikums, ITU-R 493, ITU-R 541 | ETS 300 162-2, ETS 300 338; EN 300 828, EN 60945; IEC 61097-3, IEC 61097-7, IEC 60945 | | × | × | × | × | |

A.1/5.2 | UĪV DSC sardzes uztvērējs | IV nodaļas 14. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | IV nodaļas 7.1.2. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO rezolūcija A 609 (15), SJO rezolūcija A 694 (17), SJO rezolūcija A 803 (19), SJO rezolūcija A 813 (19), SJO rezolūcijas MSC 68 (68) 1. pielikums, ITU-R 493, IRU-R 541 | ETS 300 162-2, ETS 300, 338, ETS 300 828, EN 301 033, EN 60945; IEC 61097-3, IEC 61097-8, IEC 60945 | | × | × | × | × | |

A.1/5.3 | NAVTEX uztvērējs | IV nodaļas 14. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | IV nodaļas 7.1.4. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO rezolūcija A 525 (13), SJO rezolūcija A 694 (17), SJO rezolūcija A 813 (19), ITU-R 540, ITU-R 625 | ETS 300 065 + A1; EN 301 011, EN 60945; IEC 61097-6, IEC 60945 | | × | × | × | × | |

A.1/5.4 | EGC uztvērējs | IV nodaļas 14. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | IV nodaļas 7.1.5. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO reolūcija A 570 (14), SJO rezolūcija A 664 (16), SJO rezolūcija A 694 (17), SJO rezolūcija A 813 (19) | ETS 300 460 + A1, EN 300 829, EN 60945; IEC 61097-4, IEC 60945 | | × | × | × | × | |

A.1/5.5 | Garo viļņu drošības informācijas (MSI) iekārta (HF NBDP uztvērējs) | IV nodaļas 14. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | IV nodaļas 7.1.5. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO rezolūcija A 694 (17), SJO rezolūcija A 700 (17), SJO rezolūcija A 806 (19), SJO rezolūcija A 813 (19), ITU-R 491, ITU-R 492, ITU-R 625, ITU-R 688 | ETS 300 067 & A1, EN 60945; IEC 61097-11, IEC 60945 | | × | × | × | × | |

A.1/5.6 | 406 MHz avārijas vietas norādīšanas radioboja (COSPAS-SARSAT) | IV nodaļas 14. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | IV nodaļas 7.1.6. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO rezolūcija MSC 56 (66), SJO rezolūcija A 662 (16), SJO rezolūcija A 694 (17), SJO rezolūcija A 696 (17), SJO rezolūcija A 763 (18), SJO rezolūcija A 810 (19), SJO rezolūcija A 813 (19), ITU-R 633 | ETS 300 066-2, EN 60945; IEC 61097-2, IEC 60945 | | × | × | × | × | |

A.1/5.7 | L-band avārijas vietas norādīšanas radioboja (Inmarsat) | IV nodaļas 14. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | IV nodaļas 7.1.6. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO rezolūcija A 661 (16), SJO rezolūcija A 662 (16), SJO rezolūcija A 694 (17), SJO rezolūcija A 812 (19), SJO rezolūcija A 813 (19), ITU-R 632-3 | ETS 300 372; EN 60945; IEC 61097-5, IEC 60945 | | × | × | × | × | |

A.1/5.8 | 2182 kHz uztvērējs | IV nodaļas 14. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | IV nodaļas 7.2. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO rezolūcija A 383 (X), SJO rezolūcija A 694 (17), SJO rezolūcija A 813 (19), ITU-R M 219, ITU-R 693 | ETS 300 441; EN 301090, EN 60945; IEC 61097-15, IEC 60945 | | × | × | × | × | |

A.1/5.9 | Divu toņu avārijas signālu devējs | IV nodaļas 14. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | IV nodaļas 7.3. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO rezolūcija A 421 (XI), SJO rezolūcija A 571 (14), SJO rezolūcija A 694 (17), SJO rezolūcija A 813 (19), ITU-R M 219 | ETS 300 373 + A1, EN 60945; IEC 61097-9, IEC 60945 | | × | × | × | × | |

A.1/5.10 | Vidējo viļņu radioiekārta, ar ko var pārraidīt un uztvert DSC (ciparu selektīvā izsaukuma) un radiotelefona sakaru iekārtas signālus | IV nodaļas 14. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | IV nodaļas 9.1.1. noteikums, IV nodaļas 10.1.2. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO rezolūcija A 334 (IX), SJO rezolūcija A 610 (15), SJO rezolūcija A 694 (17), SJO rezolūcija A 804 (19), SJO rezolūcija A 813 (19), SJO rezolūcijas MSC 68 (68) 2. pielikums, ITU-R M 219, ITU-R M 493, ITU-R M 541 | ETS 300 338, 300 373 +A1, EN 60945; IEC 61097-3, IEC 61097-9, IEC 60945 | | × | × | × | × | |

A.1/5.11 | Vidējo viļņu radiotelefona DSC (ciparu selektīvā izsaukuma) uztvērējs | IV nodaļas 14. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | IV nodaļas 9.1.2. noteikums, IV nodaļas 10.1.3. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO rezolūcija A 610 (15), SJO rezolūcija A 694 (17), SJO rezolūcija A 804 (19), SJO rezolūcija A 806 (19), SJO rezolūcija A 813 (19), SJO rezolūcijas MSC 68 (68) 2. pielikums, ITU-R 493, ITU-R 541 | ETS 300 338, ETS 300373, EN 301 033, EN 60945; IEC 61097-3, IEC 61097-8, IEC 60945 | | × | × | × | × | |

A.1/5.12 | Inmarsat-B satelītsakaru iekārta | IV nodaļas 14. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | IV nodaļas 10.1.1. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO rezolūcija A 570 (14), SJO rezolūcija A 694 (17), SJO rezolūcija A 698 (17), SJO rezolūcija A 808 (19), SJO rezolūcija A 813 (19) | IEC 61097-10, IEC 60945 | | × | × | × | × | |

A.1/5.13 | Inmarsat-C satelītsakaru iekārta | IV nodaļas 14. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | IV nodaļas 10.1.1. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO rezolūcija A 570 (14), SJO rezolūcija A 663 (16), SJO rezolūcija A 664 (16), SJO rezolūcija A 694 (17), SJO rezolūcija A 807 (19), SJO rezolūcija A 813 (19), SJO rezolūcijas MSC 68 (68) 4. pielikums | ETS 300 460 + A1, EN 300 829, EN 60945; IEC 61097-4, IEC 60945 | | × | × | × | × | |

A.1/5.14 | Vidējo/ garo viļņu radioiekārta, ar ko var pārraidīt un uztvert DSC (ciparu selektīvā izsaukuma), NBDP un radiotelefona signālus | IV nodaļas 14. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | IV nodaļas 10.2.1. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO rezolūcija A 613 (15), SJO rezolūcija A 694 (17), SJO rezolūcija A 806 (19), SJO rezolūcija A 813 (19), SJO rezolūcijas MSC 68 (68) 3. pielikums, ITU-R 476, ITU-R 492, ITU-R 493, ITU-R 541, ITU-R 625, ITU-R 625 | ETS 300 338, ETS 300 373 + A.1, ETS 300 067 + A1, EN 60945; IEC 61097-3, IEC 61097-9, IEC 61097-11, IEC 60945 | | × | × | × | × | |

A.1/5.15 | Radiotelefona vidējo/ garo viļņu DSC (ciparu selektīvā izsaukuma) uztvērējs | IV nodaļas 14. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | IV nodaļas 10.2.2. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO rezolūcija A 613 (15), SJO rezolūcija A 694 (17), SJO rezolūcija A 806 (19), SJO rezolūcija A 813 (19), SJO rezolūcijas MSC 68 (68) 3. pielikums, ITU-R 493 | ETS 300 338, ETS 300 373, EN 301 033, EN 60945, IEC 61097-3, IEC 61097-8, IEC 60945 | | × | × | × | × | |

A.1/5.16 | Aeronautiska divpusēja UĪV radiotelefona sakaru iekārta | IV nodaļas 14. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | IV nodaļas 7.5. noteikums, X nodaļas 3. noteikums, SJO rezolūcija A 694 (17), SJO rezolūcija A 813 (19), Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas (SCAO) konvencijas 10. pielikuma noteikumi par radiosakariem | TS 101 089, EN 60945; IEC 60945 | | × | × | × | × | |

Numurs | Ierīces vai iekārtas nosaukums | 1974. gada SOLAS konvencijas ar grozījumiem noteikums, ja ir vajadzīgs tipa apstiprinājums | Testēšanas standarti |

A.2/1.1 | Glābšanas plostu radiolokācijas atstarotāji | III nodaļas 4. un 34. noteikums SJO rezolūcija MSC.48 (66) | |

A.2/1.2 | Meklēšanas gaisma, ko izmanto glābšanas laivās un dežūrlaivās | III nodaļas 4. un 34. noteikums SJO rezolūcija MSC.48 (66) | |

A.2/1.3 | Hidrotērpu materiāli | III nodaļas 4. un 34. noteikums SJO rezolūcija MSC.48 (66) | |

2. Jūras piesārņojuma novēršana

P. M.

3. Ugunsdrošība

Numurs | Ierīces vai iekārtas nosaukums | 1974. gada SOLAS konvencijas ar grozījumiem noteikums, ja ir vajadzīgs tipa apstiprinājums | Testēšanas standarti |

A.2/3.1 | tacionāri un pārnēsājami ugunsdzēšamie aparāti | II-2 nodaļas 6., 7.1.3., 7.2.3. un 7.3.1. noteikums | |

A.2/3.2 | Sprinkleru sistēmas (tikai sprinkleru uzgaļi un automātiskās smidzināšanas un signalizēšanas metodes) | II-2 nodaļas 12.3., 36.1.2., 36.2., 41.-2.5. un 52.2. noteikums | ISO 6182 |

A.2/3.2 | Sprinkleru sistēmas (tikai sprinkleru uzgaļi un automātiskās smidzināšanas un signalizēšanas metodes) | II-2 nodaļas 12.3., 36.1.2., 36.2., 41.-2.5. un 52.2. noteikums | ISO 6182 |

A.2/3.3 | Stacionāru ūdens smidzināšanas ugunsdzēsības sistēmu, kas atrodas īpašas kategorijas telpās, uzgaļi | II-2 nodaļas 37.1.3. noteikums | SJO rezolūcija A 123 (V) |

A.2/3.4 | Ģeneratoru palaišana aukstā laikā (palaišanas ierīces) | II-1 nodaļas 44.2. noteikums | |

A.2/3.5 | Fire hoses | Regulation II-2/4.7.1 | EN 1924-4 (draft) |

A.2/3.6 | Divu funkciju tipa uzgaļi (smidzināšanai un strūklai) | II-2 nodaļas 4.8.4. un 41.-2.1.5. noteikums | |

A.2/3.7 | Stacionāras ugunsdrošības un ugunsdzēsības trauksmes sistēmas mašīntelpām ar periodisku bezsardzes apkalpošanu | II-2 nodaļas 14.1. noteikums | EN 54-2 |

A.2/3.8 | Dūmu detektori | II-2 nodaļas 13.3.2. noteikums | EN 54-7 |

A.2/3.9 | Karstuma detektori | II-2 nodaļas 13.3.3. noteikums | EN 54-5 |

A.2/3.10 | Elektriskā drošības lampa | II-2 nodaļas 17.1.1.4. noteikums | |

A.2/3.11 | Aizsargapģērbs, kas aizsargā pret ķīmiskiem apdegumiem | II-2 nodaļas 54.2.6.1. noteikums | EN 368 un 369 |

A.2/3.12 | Skābekļa analīzes un gāzes uztveršanas iekārtas | VI nodaļas 3.1. noteikums | |

A.2/3.13 | Zemāko klāju apgaismes sistēmas | II-2 nodaļas 28.1.10., 28.1.11. un 41.-2.4.7. noteikums | SJO rezolūcija A 752 (18), ISO/CD 15370 |

4. Navigācijas iekārtas

Numurs | Ierīces vai iekārtas nosaukums | 1974. gada SOLAS konvencijas ar grozījumiem noteikums, ja ir vajadzīgs tipa apstiprinājums | Testēšanas standarti |

A.2/4.1 | Žirokompass uz ātrgaitas kuģiem | X nodaļas 3. noteikums SJO rezolūcija MSC.36 (63) | SJO rezolūcija A 694 (17), SJO rezolūcija A 813 (19), SJO rezolūcija A 821 (19), EN 60945, EN 61162-1; IEC 60945, IEC 61162-1 |

A.2/4.2 | Radiolokācijas iekārtas uz ātrgaitas kuģiem | X nodaļas 3. noteikums SJO rezolūcija MSC.36 (63) | SJO rezolūcija A 694 (17), SJO rezolūcija A 813 (19), SJO rezolūcija A 820 (19), EN 60945, EN 61162-1; IEC 60945, IEC 61162-1, IEC nākotnē 60936-2 |

A.2/4.3 | Autopilots (kursa vadības sistēma) uz ātrgaitas kuģiem | X nodaļas 3. noteikums SJO rezolūcija MSC 36 (63) | SJO rezolūcija A 694 (17), SJO rezolūcija A 813 (19), SJO rezolūcija A 822 (19), EN 60945, EN 61162-1; IEC 60945, IEC 61162-1 |

A.2/4.4 | Elektromagnētiskais kompass uz ātrgaitas kuģiem | V nodaļas 12. noteikuma r) apakšpunkts, X nodaļas 3. noteikums | SJO rezolūcija A 694 (17), SJO rezolūcija A 813 (19), EN 60945, EN 61162-1; IEC 60945, IEC 61162-1, nākotnē ISO 11606 |

A.2/4.5 | Dienasgaismas signalizēšanas lampa uz ātrgaitas kuģiem | X nodaļas 3. noteikums SJO rezolūcija MSC 36 (63) | SJO rezolūcija A 694 (17), SJO rezolūcija A 813 (19), EN 60945; IEC 60945 |

A.2/4.6 | Meklēšanas uguns uz ātrgaitas kuģiem | X nodaļas 3. noteikums SJO rezolūcija MSC 36 (63) | SJO rezolūcija A 694 (17), SJO rezolūcija A 813 (19), EN 60945, EN 61162-1; IEC 60945, IEC 61162-1 |

A.2/4.7 | Nakts redzēšanas iekārta uz ātrgaitas kuģiem | X nodaļas 3. noteikums SJO rezolūcija MSC 36 (63) | SJO rezolūcija A 694 (17), SJO rezolūcija A 813 (19), EN 60945, EN 61162-1; IEC 60945, IEC 61162-1 |

A.2/4.8 | Kursa vadības sistēma | V nodaļas 19.1. noteikuma projekts | SJO rezolūcija A 694 (17), SJO rezolūcija A 813 (19), SJO rezolūcijas MSC 74 (69) 2. pielikums, EN 61162-1, nākotnē EN 62065, EN 60945 IEC 61162-1, nākotnē IEC 62065, IEC 60945 |

A.2/4.9 | Automātiskā sekošanas iekārta (ATA) | V nodaļas 19.1. noteikuma projekts | SJO rezolūcija A 694 (17), SJO rezolūcija A 813 (19), SJO rezolūcijas MSC 64 (67) 4. pielikums, EN 61162-1, nākotnē EN 60872-2, EN 60945 IEC 61162-1, nākotnē IEC 60872-2, IEC 60945 |

A.2/4.10 | Elektroniskais ploters (EPA) | V nodaļas 19.1. noteikuma projekts | SJO rezolūcija A 694 (17), SJO rezolūcija A 813 (19), SJO rezolūcijas MSC 64 (67) 4. pielikums, EN 61162-1, nākotnē EN 60872-3, EN 60945 IEC 61162-1, nākotnē IEC 60872-3, IEC 60945 |

A.2/4.11 | Elektroniskā karšu un informācijas sistēma (ECDIS) | V nodaļas 19.1. noteikuma projekts | SJO rezolūcija A 694 (17), SJO rezolūcija A 813 (19), SJO rezolūcija A 817 (19), SJO rezolūcijas MSC 64 (67) 5. pielikums, EN 61174, EN 61162-1, EN 60945 IEC 61174, IEC 61162-1, IEC 60945 |

A.2/4.12 | Karšu radiolokators - elektroniskā karšu un informācijas sistēma (ECDIS) | V nodaļas 19.1. noteikuma projekts | SJO rezolūcija A 694 (17), SJO rezolūcija A 813 (19), SJO rezolūcijas MSC 64 (67) 5. pielikums, EN 61162-1, nākotnē EN 60936-4, EN 60945 IEC 61162-1, nākotnē 60936-4, IEC 60945 |

A.2/4.13 | Rastra karšu displeja sistēma (RCDS) | V nodaļas 19.1. noteikuma projekts | SJO rezolūcija A 694 (17), SJO rezolūcija A 813 (19), EN 61162-1, EN 60945 IEC 61162-1, IEC 60945 |

A.2/4.14 | Kombinētā GPS/ GLONASS iekārta | V nodaļas 19.1. noteikuma projekts | SJO rezolūcija A 529 (13), SJO rezolūcija A 694 (17), SJO rezolūcija A 813 (19), SJO rezolūcijas MSC 74 (69) 1. pielikums, EN 61162-1, nākotnē EN 61108-3, EN 60945 IEC 61162-1, nākotnē IEC 61108-3, IEC 60945 |

A.2/4.15 | DGPS, DGLONASS iekārta | V nodaļas 19.1. noteikuma projekts | SJO rezolūcija A 529 (13), SJO rezolūcija A 694 (17), SJO rezolūcija A 813 (19), SJO rezolūcijas MSC 64 (67) 2. pielikums, EN 61162-1, nākotnē EN 61108-4, EN 60945 IEC 61162-1, nākotnē IEC 61108-4, IEC 60945 |

A.2/4.16 | Universālā automātiskās identifikācijas sistēmas (AIS) iekārta | V nodaļas 19.1. noteikuma projekts | SJO rezolūcija A 694 (17), SJO rezolūcija A 813 (19), SJO rezolūcijas MSC 74 (69) 3. pielikums, EN 61162-1, nākotnē EN 61993-2, EN 60945 IEC 61162-1, nākotnē IEC 61993-2, IEC 60945 |

A.2/4.17 | Ceļojuma datu reģistrs | V nodaļas 19.1. un 22. noteikuma projekts | SJO rezolūcija A 694 (17), SJO rezolūcija A 813 (19), SJO rezolūcija A 861 (20), EN 61162-1, nākotnē EN 61996, EN 60945 IEC 61162-1, nākotnē IEC 61996, IEC 60945 |

A.2/4.18 | Apvienotā navigācijas sistēma | V nodaļas 19.1. noteikuma projekts | SJO rezolūcija A 694 (17), SJO rezolūcija A 813 (19), SJO rezolūcija A…(…), ko pašlaik izstrādā NAV EN 61162-1, 61924 un 60945 IEC 61162-1, 61924 un 60945 |

A.2/4.19 | Apvienotā tilta sistēma | V nodaļas 19.1. noteikuma projekts | SJO rezolūcija A 694 (17), SJO rezolūcija A 813 (19), SJO rezolūcijas MSC 64 (67) 1. pielikums, EN 61162-1, EN 61209, EN 60945 IEC 61162-1, IEC 61209, IEC 60945 |

A.2/4.20 | Radara mērķu paplašinātājs | V nodaļas 19.1. noteikuma projekts | SJO rezolūcija A 615 (15), SJO rezolūcija A 694 (17), SJO rezolūcija A 813 (19), ITU-R 1176, EN 60945; IEC 60945 |

5. Radiosakaru iekārtas

Numurs | Ierīces vai iekārtas nosaukums | 1974. gada SOLAS konvencijas ar grozījumiem noteikums, ja ir vajadzīgs tipa apstiprinājums | Testēšanas standarti |

A.2/5.1 | UĪV avārijas vietas norādīšanas radioboja (EPIRB) | IV nodaļas 14. noteikums, X nodaļas 3. noteikums | SJO rezolūcija A 612 (15), SJO rezolūcija A 662 (16), SJO rezolūcija A 694 (17), SJO rezolūcija A 805 (19), SJO rezolūcija A 813 (19), ITU-R 693, EN 60945; IEC 60945 |

A.2/5.2 | Radioiekārtu rezerves enerģijas avots | IV nodaļas 14. noteikums | Nākotnē EN 61097-14, EN 60945; Nākotnē IEC 61097-14, IEC 60945 |

6. Aprīkojums, ko paredz 1972. gada Konvencija par starptautiskajiem kuģu sadursmju novēršanas noteikumiem (COLREG)

Numurs | Ierīces vai iekārtas nosaukums | 1972. gada COLREG konvencijas ar grozījumiem noteikums, ja ir vajadzīgs tipa apstiprinājums | Testēšanas standarti |

A.2/6.1 | Navigācijas gaismas | I nodaļas 14. noteikums | SJO rezolūcija A 694 (17), SJO rezolūcija A 813 (19), EN 60945; IEC 60945 |

A.2/6.2 | Skaņas signālierīces | III nodaļas 3. noteikums | |

7. Beztaras kravu pārvadāšanas drošības aprīkojums

Numurs | Ierīces vai iekārtas nosaukums | 1974. gada SOLAS konvencijas ar grozījumiem noteikums, ja ir vajadzīgs tipa apstiprinājums | Testēšanas standarti |

A.2/7.1 | Iekraušanas ierīces | XII nodaļas 11. noteikums, 1997. gada SOLAS konferences 5. noteikums | IACS ieteikums Nr. 48 par iekraušanas ierīcēm (SOLAS/CONF. 4/7) |

"

[1] Ja sestajā slejā ir atzīmēts H modulis, ar to jāsaprot H modulis plus konstrukcijas pārbaudes sertifikāts.

--------------------------------------------------

Augša