EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31998L0082

Komisijas Direktīva 98/82/EK (1998. gada 27. oktobris), ar kuru groza pielikumus Padomes Direktīvās 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK par pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu attiecīgi labībā un uz tās, dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos un uz tiem, un dažos augu izcelsmes produktos, tajā skaitā augļos un dārzeņos un uz tiemDokuments attiecas uz EEZ

OV L 290, 29.10.1998., 25./54. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 024 Lpp. 72 - 101
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 024 Lpp. 72 - 101
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 024 Lpp. 72 - 101
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 024 Lpp. 72 - 101
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 024 Lpp. 72 - 101
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 024 Lpp. 72 - 101
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 024 Lpp. 72 - 101
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 024 Lpp. 72 - 101
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 024 Lpp. 72 - 101
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 026 Lpp. 3 - 32
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 026 Lpp. 3 - 32

No longer in force [lv], Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/08/2008; Iesaist. atcelta ar 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/82/oj

31998L0082Oficiālais Vēstnesis L 290 , 29/10/1998 Lpp. 0025 - 0054


Komisijas Direktīva 98/82/EK

(1998. gada 27. oktobris),

ar kuru groza pielikumus Padomes Direktīvās 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK par pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu attiecīgi labībā un uz tās, dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos un uz tiem, un dažos augu izcelsmes produktos, tajā skaitā augļos un dārzeņos un uz tiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1986. gada 24. jūlija Direktīvu 86/362/EEK par pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu labībā un uz tās [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 97/71/EK [2], un jo īpaši tās 10. pantu,

ņemot vērā Padomes 1986. gada 24. jūlija Direktīvu 86/363/EEK par pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos un uz tiem [3], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 97/71/EK, un jo īpaši tās 10. pantu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 27. novembra Direktīvu 90/642/EEK par pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu augu izcelsmes produktos un uz tiem, tajā skaitā augļos un dārzeņos un uz tiem [4], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 97/71/EK, un jo īpaši tās 7. pantu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/414/EEK par augu aizsardzības produktu laišanu tirgū [5], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 98/47/EK [6],

tā kā ar Padomes Direktīvām 93/57/EEK [7] un 93/58/EEK [8] grozīja II pielikumu Direktīvai 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK, lai noteiktu atliekvielu maksimāli pieļaujamos daudzumus pesticīdu pirmajam sarakstam, kas attiecas attiecīgi uz labību un dzīvnieku izcelsmes produktiem, un augu izcelsmes produktiem, tajā skaitā augļiem un dārzeņiem; tā kā dažas pozīcijas tomēr atstāja atklātas, jo ar pieejamajiem datiem nepietika, lai noteiktu maksimāli pieļaujamos daudzumus, un ieinteresētajām pusēm deva iespēju noteiktā termiņā iesniegt trūkstošos datus; tā kā, ja maksimāli pieļaujamos daudzumus nepieņems līdz 1998. gada 31. oktobrim, piemēros attiecīgo minimālo analītiski nosakāmo daudzumu;

tā kā saskaņā ar Direktīvu 91/414/EEK par atļaujām izmantot augu aizsardzības līdzekļus konkrētām kultūrām atbild dalībvalstis; tā kā šādām atļaujām jābalstās uz novērtējumu, kā šādi līdzekļi iedarbojas uz cilvēku un dzīvnieku veselību un kā tie ietekmē vidi; tā kā elementi, kas jāņem vērā šādā novērtējumā, ietver iedarbību uz darbiniekiem un apkārtējiem cilvēkiem, ietekmi uz zemes, ūdens un gaisa vidi, kā arī ietekmi uz cilvēkiem un dzīvniekiem, tiem patērējot atliekvielas, kas palikušas uz apstrādātām kultūrām;

tā kā labībai un augu izcelsmes produktiem, tajā skaitā augļiem un dārzeņiem, maksimāli pieļaujamie atliekvielu daudzumi atspoguļo minimālo pesticīdu daudzumu, ko izmanto, lai efektīvi aizsargātu augus, piemērojot to tādā veidā, lai atliekvielu daudzums būtu pēc iespējas mazāks un pieņemams no toksikoloģiskā viedokļa, jo īpaši attiecībā uz vides aizsardzību un paredzēto devu uzturā; tā kā dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktiem maksimāli pieļaujamie atliekvielu daudzumi atspoguļo tādas labības un augu izcelsmes produktu patēriņu, kas apstrādāti ar pesticīdiem, kādēļ radušās atliekvielas dzīvniekos un dzīvnieku izcelsmes produktos, vajadzības gadījumā ņemot vērā veterināro medikamentu izmantošanas tiešās sekas;

tā kā minimālos analītiski nosakāmos daudzumus paredz par maksimāli pieļaujamajiem atliekvielu daudzumiem, ja augu aizsardzības produktu atļauta izmantošana nerada nosakāmus pesticīdu atliekvielu daudzumus pārtikas produktā vai uz tā vai ja produktus nav atļauts izmantot, vai ja par izmantošanu, ko atļāvušas dalībvalstis, nav iesniegti vajadzīgie dati, vai ja par izmantošanu trešās valstīs, kuras rezultātā rodas atliekvielas pārtikas produktos vai uz tiem, kas var iekļūt apritē Kopienas tirgū, nav iesniegti šādi vajadzīgie dati;

tā kā iedarbība uz patērētājiem visas to dzīves laikā, kuru rada pārtikas produkti, kas apstrādāti ar pesticīdiem, uz kuriem attiecas šī direktīva, ir novērtēta saskaņā ar kārtību un praksi, ko izmanto Eiropas Kopienā, ņemot vērā nostādnes, ko publicējusi Pasaules Veselības organizācija [9];

tā kā par zinātnisko pieeju un kārtību, kādā aprēķināt akūtās atsauces devas (AAD) un novērtēt īstermiņa akūto uztura iedarbību, vēl nav panākta vienošanās Eiropas Kopienas līmenī; tā kā Augu zinātniskā komiteja, ņemot vērā, ka zinātniskā pieeja un kārtība, kas izstrādāta Apvienoto Nāciju organizācijas Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas/Pasaules Veselības organizācijas 1997. gada konsultācijā [10], ir piemērota, līdz tiks panākta vienošanās Kopienas līmenī, ir aprēķinājusi no toksikoloģiskā viedokļa pieņemamus atliekvielu daudzumus sēkleņiem, persikiem, aprikozēm un pipariem [11] attiecībā uz metamidofosu; tā kā, pamatojoties uz informāciju par labu lauksaimniecības praksi un uzraudzītiem izmēģinājumiem dabīgos apstākļos, atliekvielu maksimāli pieļaujamos daudzumus metamidofosam var noteikt daudzumā, kas norādīts kā pieņemams no toksikoloģiskā viedokļa persikiem un aprikozēm; tā kā, ja nav tādas informācijas par sēkleņiem, lai ietvertu metamidofosa atliekvielas, kas rodas no acefāta izmantošanas, maksimāli pieļaujamie atliekvielu daudzumi metamidofosam arī būtu jānosaka daudzumā, kas ir pieņemams no toksikoloģiskā viedokļa; tā kā dalībvalstīm ir jāpārskata, jo īpaši iepriekš minētajiem lauksaimniecības produktiem, esošā labā lauksaimniecības prakse, lai nodrošinātu, ka tiek ievēroti noteiktie maksimāli pieļaujamie acefāta un metamidofosa atliekvielu daudzumi;

tā kā maksimāli pieļaujamie pesticīdu atliekvielu daudzumi būtu periodiski jāpārskata; tā kā minētos daudzumus var mainīt, lai ņemtu vērā jaunu informāciju un datus, jo īpaši tie būtu steidzami jāpārskata ar nolūku samazināt, ja Komisijai dara zināmus strīdīgus faktus par uztura iedarbību uz patērētājiem, kas pamatojas uz jaunu vai atkārtoti caurlūkotu informāciju, jo īpaši, ieviešot Direktīvas 86/362/EEK 9. pantu, Direktīvas 86/363/EEK 9. pantu un Direktīvas 90/642/EEK 8. pantu; tā kā jo īpaši maksimāli pieļaujamie atliekvielu daudzumi, kas noteikti acefātam, metamidofosam un vinklozolīnam šajā direktīvā, būtu steidzami jāpārskata kopā ar maksimāli pieļaujamajiem atliekvielu daudzumiem, kas minētajiem pesticīdiem noteikti Direktīvā 93/57/EEK un 93/58/EEK, pamatojoties uz novērtējumu par minētajām aktīvajām vielām, ievērojot Direktīvas 91/414/EEK 8. panta 2. punkta noteikumus;

tā kā Kopienas atliekvielu maksimāli pieļaujamos daudzumus un daudzumus, ko iesaka Pārtikas kodekss, nosaka un novērtē, ievērojot līdzīgu kārtību; tā kā tomēr informācija attiecīgajos Apvienoto Nāciju organizācijas Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas un Pasaules Veselības organizācijas Apvienotās sanāksmes par pesticīdu atliekvielām novērtējumos attiecībā uz pesticīdiem, uz ko attiecas šī direktīva, ir sniegta tādā veidā, kas pārāk konspektīvi izklāsta atļautās izmantošanas un labo lauksaimniecības praksi, kā arī uzraudzītos izmēģinājumus ar atliekvielām, un nenorāda skaidru pamatu ieteiktā maksimāli pieļaujamā daudzuma pieņemšanai; tā kā augu aizsardzības līdzekļu izmantošanas atļaujās trešās valstīs var paredzēt lielāku pesticīdu daudzumu izmantošanu vai īsākus ražas pirmsnovākšanas laikposmus, nekā ir atļauts Kopienā, un līdz ar to tajās var paredzēt lielākus atliekvielu daudzumus; tā kā Pasaules Tirdzniecības organizācijā no Kopienas tirdzniecības partneriem ir saņemtas konsultācijas par daudzumiem, kas noteikti šajā direktīvā, un viņu atsauksmes par minētajiem daudzumiem ir ņemtas vērā un apspriestas Augu veselības pastāvīgajā komitejā; tā kā Eiropas Kopiena, pamatojoties uz iesniegtiem pieņemamiem datiem, izskatīs iespēju noteikt maksimāli pieļaujamās atliekvielu daudzumu pielaides konkrētām pesticīdu un kultūru kombinācijām, tās importējot;

tā kā maksimāli pieļaujamie atliekvielu daudzumi, kas noteikti šajā direktīvā, būs jāpārskata aktīvo vielu atkārtotas novērtēšanas procesā, kas paredzēts darba programmā, kura noteikta Direktīvas 91/414/EEK 8. panta 2. punktā;

tā kā ir ņemts vērā Augu zinātniskās komitejas atzinums, jo īpaši attiecībā uz patērētāju aizsardzību no pārtikas produktiem, kas apstrādāti ar pesticīdiem;

tā kā šī direktīva saskan ar Augu veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 86/362/EEK II pielikumā sarakstus ar atliekvielu maksimāli pieļaujamajiem daudzumiem hlortalonilam, hlorpirifosam, hlorpirifosmetilam, cipermetrīnam, deltametrīnam, fenvalerātam, glifozātam, imazalilam, iprodionam, permetrīnam, "benomila grupai" (benomilam, karbendazimam, tiofanātmetilam), "maneba grupai" (manebam, mankocebam, metirāmam, propinebam, cinebam) un procimidonam aizstāj ar sarakstiem, kas izklāstīti šīs direktīvas A pielikumā.

2. pants

Direktīvas 86/363/EEK II pielikumā sarakstus ar atliekvielu maksimāli pieļaujamajiem daudzumiem hlortalonilam, hlorpirifosam, hlorpirifosmetilam, cipermetrīnam, deltametrīnam, fenvalerātam, glifozātam, imazalilam, iprodionam, permetrīnam, "benomila grupai" (benomilam, karbendazimam, tiofanātmetilam), "maneba grupai" (manebam, mankocebam, metirāmam, propinebam, cinebam) un procimidonam aizstāj ar sarakstiem, kas izklāstīti šīs direktīvas B pielikumā.

3. pants

Direktīvas 90/642/EEK II pielikumā sarakstus ar atliekvielu maksimāli pieļaujamajiem daudzumiem hlortalonilam, hlorpirifosam, hlorpirifosmetilam, cipermetrīnam, deltametrīnam, fenvalerātam, glifozātam, imazalilam, iprodionam, permetrīnam, "benomila grupai" (benomilam, karbendazimam, tiofanātmetilam), "maneba grupai" (manebam, mankocebam, metirāmam, propinebam, cinebam) un procimidonam, kā arī maksimāli pieļaujamos daudzumus, kas īpaši noteikti tējai, aizstāj ar sarakstiem, kas izklāstīti šīs direktīvas C pielikumā.

4. pants

Atliekvielu maksimāli pieļaujamie daudzumi, kas izklāstīti šīs direktīvas D pielikumā, ir noteikti uz laiku acefātam, metamidofosam un vinklozolīnam, pirms attiecībā uz visiem lauksaimniecības produktiem tiek pieņemti pārskatītie maksimāli pieļaujamie atliekvielu daudzumi minētajiem trim pesticīdiem, pamatojoties uz minēto aktīvo vielu novērtējumu saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 8. panta 2. punktu, un vēlākais līdz 2001. gada 30. aprīlim acefātam un metamidofosam, un vēlākais līdz 1999. gada 31. decembrim vinklozolīnam.

5. pants

1. Šī direktīva stājas spēkā 1998. gada 1. novembrī.

2. Dalībvalstis pieņem un publicē normatīvos vai administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības līdz 1999. gada 30. aprīlim. Dalībvalstis par tiem tūlīt informē Komisiju.

Dalībvalstis piemēro minētos pasākumus no 1999. gada 1. augusta.

Kad dalībvalstis paredz minētos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu, vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarīt šādas atsauces.

6. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1998. gada 27. oktobrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Franz Fischler

[1] OV L 221, 7.8.1986., 37. lpp.

[2] OV L 347, 18.12.1997., 42. lpp.

[3] OV L 221, 7.8.1986., 43. lpp.

[4] OV L 350, 14.12.1990., 71. lpp.

[5] OV L 230, 10.8.1991., 1. lpp.

[6] OV L 191, 7.7.1998., 50. lpp.

[7] OV L 211, 23.8.1993., 1. lpp.

[8] OV L 211, 23.8.1993., 6. lpp.

[9] Pamatnorādes, lai paredzētu pesticīdu atliekvielu devu uzturā (pārskatītas), ko sagatavojusi GEMS/Pārtikas Programma sadarbībā ar Pesticīdu atliekvielu Kodeksa komiteju un publicējusi Pasaules Veselības organizācija 1997. gadā.

[10] Konsultācija par pārtikas patēriņu un ķimikāliju uzņemšanas novērtējums, Ženēva, Šveice, 1997. gada 10. līdz 14. februāris: Pārtikas nekaitīguma nodaļa, Pārtikas nekaitīguma un Pārtikas palīdzības programma, Pasaules Veselības organizācija, 1997. gads; WHO/FSF/FOS.97.5.

[11] Augu zinātniskās komitejas atzinums par jautājumiem, kas attiecas uz Padomes Direktīvu 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK pielikumu grozīšanu: SCP/RESI/024 Final: 1998. gada 4. augusts.

--------------------------------------------------

A PIELIKUMS

Produktu grupas un individuālo produktu piemēri, kam piemēro atliekvielu maksimāli pieļaujamos daudzumus | Pesticīdu atliekvielas un maksimāli pieļaujamie atliekvielu daudzumi (mg/kg) |

Benomils/karbendazims tiofanātmetils (summa izteikta kā karbendazims) | Hlortalonils | Hlorpirifoss | Hlorpirifos-metils | Cipermetrīns, tajā skaitā pārējie komponentu maisījumi (izomēru summa) | Deltametrīns | Fenvalerāts, tajā skaitā pārējie komponentu maisījumi (izomēru summa) |

LABĪBA | 0,1 | | | 3 | | 1 | |

Mieži | | 0,1 | 0,2 | | 0,2 | | 0,2 |

Griķi | | | | | | | |

Kukurūza | | | | | | | |

Prosa | | | | | | | |

Auzas | | 0,1 | 0,05 | | 0,2 | | 0,2 |

Rīsi | | | | | | | |

Rudzi | | 0,1 | 0,05 | | | | |

Sorgo | | | | | | | |

Tritikāle | | 0,1 | | | | | |

Kvieši | | 0,1 | | | | | |

Cita labība | | 0,01 | 0,05 | | 0,05 | | 0,05 |

Produktu grupas un individuālo produktu piemēri, kam piemēro atliekvielu maksimāli pieļaujamos daudzumus | Pesticīdu atliekvielas un atliekvielu maksimāli pieļaujamie daudzumi (mg/kg) |

Glifozāts | Imazalils | Iprodions | Manebs, mankocebs, metirāms, propinebs, cinebs (summa izteikta kā CS2) | Permetrīns (izomēru summa) | Procimidons |

LABĪBA | | 0,02 | | | | 0,02 |

Mieži | 20 | | 1 | 2 | | |

Griķi | | | | | | |

Kukurūza | | | | | 0,2 | |

Prosa | | | | | | |

Auzas | 20 | | | 2 | | |

Rīsi | | | 3 | | | |

Rudzi | 5 | | | 1 | | |

Sorgo | 20 | | | | | |

Tritikāle | 5 | | | | | |

Kvieši | 5 | | 0,5 | 1 | | |

Cita labība | 0,1 | | 0,02 | 0,05 | 2 | |

--------------------------------------------------

B PIELIKUMS

(A daļa)

Maksimāli pieļaujamie daudzumi mg/kg (ppm) |

Pesticīdu atliekvielas | No taukiem, kas atrodas gaļā, gaļas izstrādājumos, subproduktos un dzīvnieku taukos, kas uzskaitīti I pielikumā un uz ko attiecas KN kodi Nr. ex0201, 0202, 0203, 0204, 02050000, 0206, 0207, ex0208, 020900, 0210, 160100 un 1602 | Govs pienam un govs pilnpienam, kas minēts I pielikumā un uz ko attiecas KN kods Nr. 0401; citiem pārtikas produktiem, uz ko attiecas KN kodi Nr. 0401, 0402, 040500, 0406 saskaņā ar | No svaigām olām bez čaumalām, putnu olām un olu dzeltenumiem, kas uzskaitīti I pielikumā un uz ko attiecas KN kodi Nr. 040700 un 0408 |

Hlorpirifoss | 0,05 | 0,01 | 0,01 |

ex0207 mājputnu gaļa |

Hlorpirifos-metils | 0,05 | 0,01 | 0,01 |

Cipermetrīns, tajā skaitā pārējie komponentu maisījumi (izomēru summa) | 0,05 | 0,02 | 0,05 |

ex0207 mājputnu gaļa |

0,2 citi produkti |

Deltametrīns | 0,05 | | 0,05 |

ex0207 mājputnu gaļa | |

Fenvalerāts, tajā skaitā pārējie komponentu maisījumi (izomēru summa) | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

ex0207 mājputnu gaļa |

0,5 citi produkti |

Permetrīns (izomēru summa) | 0,5 | 0,05 | 0,05 |

Maksimāli pieļaujamie daudzumi mg/kg (ppm) |

Pesticīdu atliekvielas | Gaļas, tajā skaitā tauku, izstrādājumi no gaļas, subproduktiem un dzīvnieku taukiem, kas uzskaitīti I pielikumā un uz ko attiecas KN kodi Nr. ex0201, 0202, 0203, 0204, 02050000, 0206, 0207, ex0208, 020900, 0210, 160100 un 1602 | Pienam un piena produktiem, kas uzskaitīti I pielikumā un uz ko attiecas KN kodi Nr. 0401, 0402, 040500, un 0406 | No svaigām olām bez čaumalām, putnu olām un olu dzeltenumiem, kas uzskaitīti I pielikumā un uz ko attiecas KN kodi Nr. 040700 un 0408 |

Benomils/karbendazims tiofenātmetils (summa izteikta kā karbendazims) | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Hlortalonils | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Glifozāts | 0,5 ex0206 cūku nieres | 0,1 | 0,1 |

2 ex0206 liellopu, kazu un aitu nieres |

0,1 citi produkti |

Imazalils | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

Manebs, mankocebs, metirāms, propinebs, cinebs (summa izteikta kā CS2) | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

Vinklozolīns, iprodions, procimidons (savienojumu un visu metabolītu, kas satur 3,5-dihloranilīna daļu, kas izteikta kā 3,5-dihloranilīns, summa) | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

--------------------------------------------------

C PIELIKUMS

Produktu grupas un individuālo produktu piemēri, kam piemēro atliekvielu maksimāli pieļaujamos daudzumus | Pesticīdu atliekvielas un maksimāli pieļaujamie atliekvielu daudzumi (mg/kg) |

Benomils/karbendazims tiofenātmetils (summa izteikta kā karbendazims) | Hlortalonils | Hlorpirifoss | Hlorpirifos-metils | Cipermetrīns, tajā skaitā pārējo komponentu izomēru maisījumi (izomēru summa) | Deltametrīns | Fenvalerāts (tajā skaitā pārējie komponentu maisījumi (izomēru summa) |

1.Svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti augļi, kas iekonservēti sasaldējot, bez cukura piedevām; rieksti

(i)CITRUSAUGĻI | 5 | 0,01 | | | 2 | 0,05 | 0,05 |

Greipfrūti | | | 0,3 | | | | |

Citroni | | | 0,2 | 0,3 | | | |

Laimi | | | 0,3 | | | | |

Mandarīni (tajā skaitā klementīni un līdzīgi hibrīdi) | | | 2 | 1 | | | |

Apelsīni | | | 0,3 | 0,5 | | | |

Pampelmūzes (Pomelosi) | | | 0,3 | | | | |

Citi | | | 0,3 | 0,05 | | | |

(ii)KOKU RIEKSTI(lobīti vai nelobīti) | 0,1 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

Mandeles | | | | | | | |

Brazīlijas rieksti | | | | | | | |

Indijas rieksti | | | | | | | |

Ēdamie kastaņi | | | | | | | |

Kokosrieksti | | | | | | | |

Lazdu rieksti | | | | | | | |

Makadāmijas rieksti | | | | | | | |

Pekanrieksti | | | | | | | |

Priežu rieksti | | | | | | | |

Pistācijas | | | | | | | |

Valrieksti | | | | | | | |

Citi | | | | | | | |

(iii)SĒKLEŅI | 2 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,1 | 1 |

Āboli | | | | | | | |

Bumbieri | | | | | | | |

Cidonijas | | | | | | | |

Citi | | | | | | | |

(iv)KAULEŅI | | | | | | 0,1 | 0,05 |

Aprikozes | 1 | 1 | | | 2 | | |

Ķirši | | | 0,3 | | 1 | | |

Persiki (tajā skaitā nektarīni un līdzīgi hibrīdi) | 1 | 1 | 0,2 | 0,5 | 2 | | |

Plūmes | 0,5 | | 0,2 | | 1 | | |

Citi | 0,1 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | | |

(v)OGAS UN SĪKI AUGĻI

(a)galda un vīna vīnogas | 2 | | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 1 |

Galda vīnogas | | 1 | | | | | |

Vīna vīnogas | | 3 | | | | | |

(b)zemenes(izņemot meža zemenes) | | 3 | 0,2 | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

(c)stublāju augļi(izņemot savvaļas) | 0,1 | 10 | | 0,05 | 0,5 | | 0,05 |

Kazenes | | | 0,5 | | | 0,5 | |

Kazenes | | | | | | | |

Kazeņavenes | | | | | | | |

Avenes | | | 0,5 | | | 0,5 | |

Citi | | | 0,05 | | | 0,05 | |

(d)citi sīkie augļi un ogas(izņemot savvaļas) | 0,1 | | | 0,05 | 0,05 | | 0,05 |

Mellenes (Vaccinium myrtillus sugas auglis) | | | | | | | |

Dzērvenes | | 2 | | | | | |

Jāņogas (sarkanās un baltās, kā arī upenes) | | 10 | 1 | | | 0,2 | |

Ērkšķogas | | 10 | 1 | | | 0,2 | |

Citi | | 0,01 | 0,05 | | | 0,05 | |

(e)savvaļas ogas un savvaļas augļi | 0,1 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 2 | 0,05 | 0,05 |

(vi)DAŽĀDI | | | | 0,05 | 0,05 | | 0,05 |

Avokado | | | | | | | |

Banāni | 1 | 0,2 | 3 | | | | |

Dateles | | | | | | | |

Vīģes | | | | | | | |

Kivi | | | 2 | | | | |

Kumkvati | | | | | | | |

Ličijas (Ličī) | | | | | | | |

Mango | | | | | | | |

Olīvas | | | | | | 0,1 | |

Pasifloru augļi | | | | | | | |

Ananāsi | | | | | | | |

Granātāboli | | | | | | | |

Citi | 0,1 | 0,01 | 0,05 | | | 0,05 | |

2.Svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai sausi dārzeņi

(i)SAKŅU UN BUMBUĻU DĀRZEŅI | 0,1 | | | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

Galda bietes | | | | | | | |

Burkāni | | 1 | 0,1 | | | | |

Sakņu selerijas | | 0,5 | | | | | |

Mārrutki | | | | | | | |

Topinambūri | | | | | | | |

Pastinaki | | | | | | | |

Pētersīļa sakne | | | | | | | |

Redīsi | | | 0,2 | | | | |

Puravlapu plostbārdis (Auzu sakne) | | | | | | | |

Batātes | | | | | | | |

Kāļi | | | | | | | |

Rāceņi | | | | | | | |

Jamsi | | | | | | | |

Citi | | 0,01 | 0,05 | | | | |

(ii)SĪPOLU DĀRZEŅI | 0,1 | | | 0,05 | | | 0,05 |

Ķiploki | | 0,5 | | | 0,1 | 0,1 | |

Sīpoli | | 0,5 | 0,2 | | 0,1 | 0,1 | |

Šalotes sīpoli | | 0,5 | | | 0,1 | 0,1 | |

Loki | | 5 | | | | 0,1 | |

Citi | | 0,01 | 0,05 | | 0,05 | 0,05 | |

(iii)AUGĻU DĀRZEŅI

(a)solanacea | | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | |

Tomāti | 0,5 | | | | | | 1 |

Pipari | | | | | | | 0,2 |

Baklažāni | 0,5 | | | | | | |

Citi | 0,1 | | | | | | 0,05 |

(b)ķirbjaugi ar ēdamu mizu | | | 0,05 | 0,05 | 0,2 | 0,1 | |

Gurķi | 0,5 | 1 | | | | | 0,2 |

Pipargurķīši | | 5 | | | | | |

Cukīni | 0,3 | | | | | | |

Citi | 0,1 | 0,01 | | | | | 0,05 |

(c)ķirbjaugi ar neēdamu mizu | | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,2 | 0,05 | |

Melones | 0,5 | | | | | | 0,2 |

Ķirbji | 0,5 | | | | | | 0,5 |

Arbūzi | | | | | | | 0,5 |

Citi | 0,1 | | | | | | 0,05 |

(d)saldā kukurūza | 0,1 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

(iv)KĀPOSTU DĀRZEŅI

(a)ziedoši kāpostu dārzeņi | 0,1 | 3 | 0,05 | 0,05 | 0,5 | 0,1 | 1 |

Brokoļi | | | | | | | |

Ziedkāposti | | | | | | | |

Citi | | | | | | | |

(b)kāpostu galviņdārzeņi | | | | 0,05 | 0,5 | 0,1 | 0,05 |

Rožu kāposti | 0,5 | 0,5 | | | | | |

Galviņkāposti | | 3 | 1 | | | | |

Citi | 3 | 0,01 | 0,05 | | | | |

(c)kāpostu lapu dārzeņi | 0,1 | 0,01 | | 0,05 | 1 | 0,5 | |

Ķīnas (Pekinas) kāposti | | | 0,5 | | | | 1 |

Virziņkāposti | | | | | | | |

Citi | | | 0,05 | | | | 0,05 |

(d)kolrābji | 0,1 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,2 | 0,05 | 0,05 |

(v)LAPU DĀRZEŅI UN SVAIGI AUGI

(a)lapu salāti un līdzīgi | | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 2 | 0,5 | 0,05 |

Kreses | | | | | | | |

Baldriņi | | | | | | | |

Lapu salāti | 5 | | | | | | |

Lapu cigoriņi | | | | | | | |

Citi | 0,1 | | | | | | |

(b)spināti un līdzīgi | 0,1 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 0,05 |

Spināti | | | | | | | |

Lapu bietes | | | | | | | |

Citi | | | | | | | |

(c)ūdens kreses | 0,1 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

(d)salātu cigoriņi | 0,1 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

(e)garšaugi | 0,1 | 5 | 0,05 | 0,05 | 2 | 0,5 | 0,05 |

Kārveles | | | | | | | |

Maurloki | | | | | | | |

Pētersīļi | | | | | | | |

Lapu selerijas | | | | | | | |

Citi | | | | | | | |

(vi)PĀKŠAUGU DĀRZEŅI(svaigi) | 0,1 | | 0,05 | 0,05 | | | 0,05 |

Pupiņas (ar pākstīm) | | | | | 0,5 | 0,2 | |

Pupiņas (bez pākstīm) | | 0,05 | | | | | |

Zirņi (ar pākstīm) | | 2 | | | 0,5 | 0,1 | |

Zirņi (bez pākstīm) | | | | | | | |

Citi | | 0,01 | | | 0,05 | 0,05 | |

(vii)KĀTU DĀRZEŅI | | | | 0,05 | | | 0,05 |

Sparģeļi | | | | | | | |

Lapu artišoki | | | | | | | |

Selerijas | 2 | 10 | | | | | |

Fenhelis | | | | | | | |

Artišoki | | | 1 | | 2 | 0,1 | |

Puravi | | 10 | | | 0,5 | 0,2 | |

Rabarberi | 2 | | | | | | |

Citi | 0,1 | 0,01 | 0,05 | | 0,05 | 0,05 | |

(viii)SĒNES | | | 0,05 | 0,05 | | 0,05 | 0,05 |

(a)kultivētās sēnes | 1 | 2 | | | 0,05 | | |

(b)savvaļas sēnes | 0,1 | 0,01 | | | 1 | | |

3.Pākšaugi | | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 1 | 0,05 |

Pupas | 2 | | | | | | |

Lēcas | | | | | | | |

Zirņi | | | | | | | |

Citi | 0,1 | | | | | | |

4.Eļļas augu sēklas | | | 0,05 | 0,05 | | | 0,1 |

Linsēklas | | | | | 0,2 | | |

Zemesrieksti | | 0,05 | | | | | |

Magoņu sēklas | | | | | 0,2 | | |

Sezama sēklas | | | | | 0,2 | | |

Saulgriežu sēklas | | | | | 0,2 | | |

Rapšu sēklas | | | | | 0,2 | 0,1 | |

Sojas pupas | 0,2 | | | | | | |

Sinepju sēklas | | | | | | | |

Kokvilnas sēklas | | | | | 0,2 | | |

Citi | 0,1 | 0,01 | | | 0,05 | 0,05 | |

5.Kartupeļi | 3 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | | 0,05 |

Agrie kartupeļi | | | | | | 0,05 | |

Galda kartupeļi | | | | | | 0,5 | |

6.Tēja(fermentētas vai citādi apstrādātas žāvētas Camellia sinensis lapas un stiebri) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 5 | 10 |

7.Apiņi(žāvēti), tajā skaitā apiņu rogas un nekoncentrēts pulveris | 0,1 | 50 | 0,1 | 0,1 | 30 | 5 | 5 |

Produktu grupas un individuālo produktu piemēri, kam piemēro atliekvielu maksimāli pieļaujamos daudzumus | Pesticīdu atliekvielas un maksimāli pieļaujamie atliekvielu daudzumi (mg/kg) |

Glifozāts | Imazalils | Iprodions | Manebs, mankocebs, metirāms, propinebs, cinebs (summa izteikta kā CS2) | Permetrīns (izomēru summa) | Procimidons |

1.Svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti augļi, kas iekonservēti sasaldējot, bez cukura piedevām; rieksti

(i)CITRUSAUGĻI | 0,1 | 5 | | 5 | 0,5 | 0,02 |

Greipfrūti | | | | | | |

Citroni | | | 5 | | | |

Laimi | | | | | | |

Mandarīni (tajā skaitā klementīni un līdzīgi hibrīdi) | | | 2 | | | |

Apelsīni | | | | | | |

Pampelmūzes (Pomelosi) | | | | | | |

Citi | | | 0,02 | | | |

(ii)KOKU RIEKSTI(lobīti vai nelobīti) | 0,1 | 0,02 | | 0,1 | | 0,05 |

Mandeles | | | | | 0,1 | |

Brazīlijas rieksti | | | | | | |

Indijas rieksti | | | | | | |

Ēdamie kastaņi | | | | | | |

Kokosrieksti | | | | | | |

Lazdu rieksti | | | 0,2 | | | |

Makadāmijas rieksti | | | | | | |

Pekanrieksti | | | | | | |

Ciedru rieksti | | | | | | |

Pistācijas | | | | | | |

Valrieksti | | | | | | |

Citi | | | 0,02 | | 0,05 | |

(iii)SĒKLEŅI | 0,1 | 5 | 10 | 3 | 1 | |

Āboli | | | | | | |

Bumbieri | | | | | | 1 |

Cidonijas | | | | | | |

Citi | | | | | | 0,02 |

(iv)KAULEŅI | 0,1 | 0,02 | 5 | | 1 | |

Aprikozes | | | | 2 | | |

Ķirši | | | | 1 | | 0,02 |

Persiki (tajā skaitā nektarīni un līdzīgi hibrīdi) | | | | 2 | | |

Plūmes | | | | 1 | | |

Citi | | | | 0,05 | | 2 |

(v)OGAS UN SĪKIE AUGĻI

(a)galda un vīna vīnogas | 0,1 | 0,02 | 10 | 2 | 1 | 5 |

Galda vīnogas | | | | | | |

Vīna vīnogas | | | | | | |

(b)zemenes(izņemot meža zemenes) | 0,1 | 0,02 | 10 | 2 | 1 | 5 |

(c)stublāju augļi(izņemot savvaļas) | 0,1 | 0,02 | 5 | 0,05 | 0,05 | |

Kazenes | | | | | | |

Kazenes | | | | | | |

Kazeņavenes | | | | | | |

Avenes | | | | | | 10 |

Citi | | | | | | 0,02 |

(d)citi sīkie augļi un ogas (izņemot savvaļas) | 0,1 | 0,02 | | | 0,05 | 0,02 |

Mellenes (Vaccinium myrtillus sugas auglis) | | | 10 | | | |

Dzērvenes | | | | | | |

Jāņogas (sarkanās un baltās, kā arī upenes) | | | 10 | 5 | | |

Ērkšķogas | | | 10 | 5 | | |

Citi | | | 0,02 | 0,05 | | |

(e)savvaļas ogas un savvaļas augļi | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,02 |

(vi)DAŽĀDI | | | | 0,05 | | |

Avokado | | | | | | |

Banāni | | 2 | 3 | | | |

Dateles | | | | | | |

Vīģes | | | | | | |

Kivi | | | 5 | | 1 | 5 |

Kumkvati | | | | | | |

Ličijas (Ličī) | | | | | | |

Mango | | | | | | |

Olīvas | | | | | | |

Olīvas (patēriņam pārtikā) | 0,1 | | | | | |

Olīvas (eļļas ekstrakcijai) | 2 | | | | | |

Pasifloru augļi | | | | | | |

Ananāsi | | | | | | |

Granātāboli | | | | | | |

Citi | 0,1 | 0,02 | 0,02 | | 0,05 | 0,02 |

2.Svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai sausi dārzeņi

(i)SAKŅU UN BUMBUĻU DĀRZEŅI | 0,1 | 0,02 | | | | 0,02 |

Galda bietes | | | 0,5 | | | |

Burkāni | | | 0,3 | 0,2 | | |

Sakņu selerijas | | | | 0,2 | 0,1 | |

Mārrutki | | | 0,1 | | | |

Topinambūri | | | | | | |

Pastinaki | | | 0,1 | | | |

Pētersīļa saknes | | | | | | |

Redīsi | | | 0,3 | 0,2 | 0,1 | |

Puravlapu plostbārdis (Auzu sakne) | | | | 0,2 | | |

Batātes | | | | | | |

Kāļi | | | | | | |

Rāceņi | | | | | | |

Jamsi | | | | | | |

Citi | | | 0,02 | 0,05 | 0,05 | |

(ii)SĪPOLU DĀRZEŅI | 0,1 | 0,02 | | | 0,05 | |

Ķiploki | | | 5 | 0,5 | | 0,2 |

Sīpoli | | | 5 | 0,5 | | 0,2 |

Šalotes sīpoli | | | 5 | 0,5 | | 0,2 |

Loki | | | 3 | | | |

Citi | | | 0,02 | 0,05 | | 0,02 |

(iii)AUGĻU DĀRZEŅI

(a)solanacea | 0,1 | | 5 | | 0,5 | 2 |

Tomāti | | 0,5 | | 3 | | |

Pipari | | | | | | |

Baklažāni | | | | | | |

Citi | | 0,02 | | 2 | | |

(b)ķirbjaugi ar ēdamu mizu | 0,1 | 0,2 | 2 | | 0,1 | 1 |

Gurķi | | | | 0,5 | | |

Pipargurķīši | | | | 2 | | |

Cukīni | | | | 2 | | |

Citi | | | | 0,05 | | |

(c)ķirbjaugi ar neēdamu mizu | 0,1 | | | 0,5 | 0,1 | 1 |

Melones | | 2 | 0,3 | | | |

Ķirbji | | | | | | |

Arbūzi | | | | | | |

Citi | | 0,02 | 0,02 | | | |

(d)saldā kukurūza | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,02 |

(iv)KĀPOSTU DĀRZEŅI

(a)ziedoši kāpostu dārzeņi | 0,1 | 0,02 | 0,05 | 1 | | 0,02 |

Brokoļi | | | | | | |

Ziedkāposti | | | | | 0,1 | |

Citi | | | | | 0,05 | |

(b)kāpostu galviņdārzeņi | 0,1 | 0,02 | | 1 | | 0,02 |

Rožu kāposti | | | 0,5 | | | |

Galviņkāposti | | | 5 | | 1 | |

Citi | | | 0,02 | | 0,05 | |

(c)kāpostu lapu dārzeņi | 0,1 | 0,02 | | 0,5 | 1 | 0,02 |

Ķīnas (Pekinas) kāposti | | | 5 | | | |

Virziņkāposti | | | | | | |

Citi | | | 0,02 | | | |

(d)kolrābji | 0,1 | 0,02 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,02 |

(v)LAPU DĀRZEŅI UN SVAIGI AUGI

(a)lapu salāti un līdzīgi | 0,1 | 0,02 | 10 | 5 | 2 | 5 |

Kreses | | | | | | |

Baldriņi | | | | | | |

Lapu salāti | | | | | | |

Lapu cigoriņi | | | | | | |

Citi | | | | | | |

(b)spināti un līdzīgi | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 1 | 0,02 |

Spināti | | | | | | |

Lapu bietes | | | | | | |

Citi | | | | | | |

(c)ūdens kreses | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,3 | 0,05 | 0,02 |

(d)salātu cigoriņi | 0,1 | 0,02 | 2 | 0,2 | 0,05 | 2 |

(e)garšaugi | 0,1 | 0,02 | 10 | 5 | 2 | 0,02 |

Kārveles | | | | | | |

Maurloki | | | | | | |

Pētersīļi | | | | | | |

Lapu selerijas | | | | | | |

Citi | | | | | | |

(vi)PĀKŠAUGU DĀRZEŅI(svaigi) | 0,1 | 0,02 | | | | |

Pupiņas (ar pākstīm) | | | 5 | 1 | 0,5 | 2 |

Pupiņas (bez pākstīm) | | | | 0,1 | | |

Zirņi (ar pākstīm) | | | 1 | 1 | 0,1 | 1 |

Zirņi (bez pākstīm) | | | 0,2 | 0,1 | | 0,3 |

Citi | | | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,02 |

(vii)KĀTU DĀRZEŅI | 0,1 | 0,02 | | | | 0,02 |

Sparģeļi | | | | | | |

Lapu artišoki | | | | | | |

Selerijas | | | | 0,5 | 2 | |

Fenhelis | | | | | | |

Artišoki | | | | | | |

Puravi | | | | 3 | 0,5 | |

Rabarberi | | | 0,2 | | 2 | |

Citi | | | 0,02 | 0,05 | 0,05 | |

(viii)SĒNES | | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,02 |

(a)kultivētās sēnes | 0,1 | | | | | |

(b)savvaļas sēnes | 50 | | | | | |

3.Pākšaugi | | 0,02 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | |

Pupas | 2 | | | | | |

Lēcas | | | | | | |

Zirņi | 3 | | | | | 0,2 |

Citi | 0,1 | | | | | 0,02 |

4.Eļļas augu sēklas | | 0,02 | | | | |

Linsēklas | 10 | | 0,1 | | | |

Zemesrieksti | | | | | 0,1 | |

Magoņu sēklas | | | | | | |

Sezama sēklas | | | | | | |

Saulgriežu sēklas (nelobītas) | | | | | | 1 |

Saulgriežu sēklas (lobītas) | | | | | | |

Rapšu sēklas | 10 | | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 1 |

Sojas pupas | 20 | | | | | 1 |

Sinepju sēklas | 10 | | | | 0,1 | |

Kokvilnas sēklas | | | | | 0,2 | |

Citi | 0,1 | | 0,02 | 0,1 | 0,05 | 0,05 |

5.Kartupeļi | 0,1 | | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,02 |

Agrie kartupeļi | | 0,02 | | | | |

Galda kartupeļi | | 5 | | | | |

6.Tēja(fermentētas vai citādi apstrādātas žāvētas Camellia sinensis lapas un stiebri) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2 | 0,1 |

7.Apiņi (žāvēti),tajā skaitā apiņu rogas un nekoncentrēts pulveris | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 25 | 0,1 | 0,1 |

Pesticīdu atliekvielas (Camellia sinensis). | Maksimāli pieļaujamie daudzumi mg/kg (ppm) |

Aldrīns/dieldrīns (atsevišķi vai kombinācijā, kas izteikta ar dieldrīnu (HEOD)) | 0,02 |

Endosulfāns (alfa- un beta-izomēru un endosulfāna sulfāta summa, kas izteikta ar endosulfānu) | 30 |

HCH (heksahlorcikloheksāns) | 0,2 |

Bifentrīns | 5 |

Brompropilāts | 0,1 |

Kartaps | 20 |

Hlordāns (cis- un trans-izomēru summa) | 0,02 |

Dihlorvoss | 0,1 |

Dikofols | 20 |

Dimetoāts | 0,2 |

Ometoāts | 0,1 |

Etions | 2 |

Fenitrotions | 0,5 |

Flucitrināts (izomēru summa) | 0,1 |

HCB (heksahlordifenils) | 0,01 |

Malations (malationa un malaoksona summa, kas izteikta ar malationu) | 0,5 |

Metidācija | 0,1 |

Monokrotofoss | 0,1 |

Foksīms | 0,1 |

Profenofoss | 0,1 |

Propargīts | 5 |

Kvinalfoss | 2 |

Fosmets (fosmeta un fosmeta oksona summa, kas izteikta ar fosmetu) | 0,1 |

--------------------------------------------------

D PIELIKUMS

1. Acefāts

Produkts | Maksimāli pieļaujamais atliekvielu daudzums |

Sēkleņi | 1 |

Persiki | 0,2 |

Plūmes | 2 |

Pipari | 0,02 |

Baklažāni | 0,5 |

Gurķi | 0,02 |

Ziedoši kāpostu dārzeņi | 2 |

Kāpostu lapu dārzeņi | 0,02 |

Pupiņas (ar pākstīm) | 3 |

Zirņi (ar pākstīm) | 3 |

Pupiņas (bez pākstīm) | 0,02 |

Zirņi (bez pākstīm) | 0,02 |

Artišoki | 0,2 |

Puravi | 0,02 |

Pupas (pākšaugi) | 0,02 |

Zirņi (pākšaugi) | 0,02 |

Apiņi | 0,1 |

2. Metamidofoss

Produkts | Maksimāli pieļaujamais atliekvielu daudzums |

Sēkleņi | 0,05 |

Aprikozes | 0,1 |

Persiki | 0,05 |

Plūmes | 0,3 |

Citi kauleņaugļi | 0,01 |

Pipari | 0,01 |

Ziedoši kāpostu dārzeņi | 0,5 |

Pākšaugu dārzeņi (ar pākstīm) | 0,5 |

Pākšaugu dārzeņi (bez pākstīm) | 0,01 |

Artišoki | 0,1 |

Puravi | 0,01 |

Pupas, pākšaugi | 0,01 |

Zirņi, pākšaugi | 0,01 |

3. Vinklozolīns

Produkts | Maksimāli pieļaujamais atliekvielu daudzums |

Plūmes | 2 |

Jāņogas | 10 |

Burkāni | 0,5 |

Kivi | 10 |

Mārrutki | 0,05 |

Redīsi | 0,05 |

Kāļi | 0,05 |

Pupiņas (bez pākstīm) | 0,5 |

Zirņi (bez pākstīm) | 0,3 |

Selerijas | 0,05 |

Sausi zirņi un pupas | 0,5 |

Citi pākšaugi | 0,05 |

--------------------------------------------------

Augša