EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 31998L0078

Eiropas Parlamenta Un Padomes Direktīva 98/78/EK (1998. gada 27. oktobris) par apdrošināšanas grupu apdrošināšanas uzņēmumu papildu uzraudzību

OV L 330, 5.12.1998., 1./12. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 06 Sējums 003 Lpp. 151 - 162
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 06 Sējums 003 Lpp. 151 - 162
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 06 Sējums 003 Lpp. 151 - 162
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 06 Sējums 003 Lpp. 151 - 162
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 06 Sējums 003 Lpp. 151 - 162
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 06 Sējums 003 Lpp. 151 - 162
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 06 Sējums 003 Lpp. 151 - 162
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 06 Sējums 003 Lpp. 151 - 162
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 06 Sējums 003 Lpp. 151 - 162
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 06 Sējums 003 Lpp. 77 - 88
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 06 Sējums 003 Lpp. 77 - 88
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 06 Sējums 012 Lpp. 43 - 54

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/12/2015; Atcelts ar 32009L0138 Un Skatīt 32012L0023 Un 32013L0058 . Jaunākā konsolidētā versija: 01/01/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/78/oj

31998L0078Oficiālais Vēstnesis L 330 , 05/12/1998 Lpp. 0001 - 0012


Eiropas Parlamenta Un Padomes Direktīva 98/78/EK

(1998. gada 27. oktobris)

par apdrošināšanas grupu apdrošināšanas uzņēmumu papildu uzraudzību

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 57. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

pieņemot lēmumu Līguma 189.b pantā paredzētajā kārtībā [3],

(1) tā kā Padomes Pirmā direktīva 73/239/EEK (1973. gada 24. jūlijs) par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz uzņēmējdarbības sākšanu un veikšanu tiešās apdrošināšanas jomā, kas nav dzīvības apdrošināšana [4], un Padomes Pirmā direktīva 79/267/EEK (1979. gada 5. marts) par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz uzņēmējdarbības sākšanu un veikšanu tiešās dzīvības apdrošināšanas jomā [5] prasa, lai apdrošināšanas uzņēmumiem būtu maksātspējas rezerve;

(2) tā kā saskaņā ar Padomes Direktīvu 92/49/EEK (1992. gada 18. jūnijs) par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz tiešo apdrošināšanu, kas nav dzīvības apdrošināšana, ar kuru groza Direktīvu 73/239/EEK un Direktīvu 88/357/EEK [6], un Padomes Direktīvu 92/96/EEK (1992. gada 10. novembris) par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz tiešo dzīvības apdrošināšanu, ar ko groza Direktīvu 79/267/EEK un Direktīvu 90/619/EEK [7], apdrošināšanas darbības sākšanai un izvēršanai vajag vienota veida licenci, ko izsniedz tās dalībvalsts attiecīgās iestādes, kurā apdrošināšanas uzņēmumam ir juridiskā adrese (piederības dalībvalsts); tā kā šāda licence vai nu saskaņā ar tiesībām veikt uzņēmējdarbību, vai pakalpojumu sniegšanas brīvību ļauj uzņēmumam veikt uzņēmējdarbību visā Kopienā; tā kā piederības dalībvalsts kompetentās iestādes ir atbildīgas par apdrošināšanas uzņēmumu finanšu, tostarp maksātspējas, uzraudzību;

(3) tā kā pasākumiem attiecībā uz apdrošināšanas grupas apdrošināšanas uzņēmumu papildu uzraudzību būtu jādod iespēja attiecīgajām iestādēm, kas uzrauga kādu apdrošināšanas uzņēmumu, veidot labāk pamatotu spriedumu par tā finanšu stāvokli; tā kā šādai papildu uzraudzībai būtu jāņem vērā daži uzņēmumi, uz kuriem šobrīd neattiecas uzraudzība saskaņā ar Kopienas direktīvām; tā kā šī direktīva nekādā ziņā neparedz, ka dalībvalstīm būtu atsevišķi jāuzņemas minēto uzņēmumu uzraudzība;

(4) tā kā apdrošināšanas uzņēmumi cits ar citu tieši konkurē kopīgajā apdrošināšanas tirgū, un tāpēc noteikumiem par kapitāla prasībām jābūt līdzvērtīgiem; tā kā tāpēc kritērijus, ko izmanto, lai noteiktu papildu uzraudzību, nedrīkst atstāt tikai dalībvalstu ziņā; tā kā kopīgu pamatnoteikumu pieņemšana būs Kopienas interesēs tādā ziņā, ka novērsīs konkurences traucējumus; tā kā jālikvidē dažas atšķirības dalībvalstu tiesību aktos attiecībā uz tādu apdrošināšanas uzņēmumu uzraudzības noteikumiem, kuri ietilpst apdrošināšanas grupā;

(5) tā kā šeit izvēlētā pieeja paredz saskaņošanu, kas ir būtiska, nepieciešama un pietiekama, lai šajā jomā panāktu kontroles sistēmu savstarpēju atzīšanu; tā kā šai direktīvai ir mērķis īpaši aizsargāt apdrošināto personu tiesības;

(6) tā kā daži šīs direktīvas noteikumi nosaka minimālos standartus; tā kā piederības dalībvalstis var noteikt stingrākus noteikumus apdrošināšanas uzņēmumiem, kam licenci piešķīrušas šo valstu kompetentās iestādes;

(7) tā kā šī direktīva paredz papildu uzraudzību apdrošināšanas sabiedrībām, kas ir dalībuzņēmumi vismaz vienā apdrošināšanas uzņēmumā, pārapdrošināšanas uzņēmumā vai trešās valsts apdrošināšanas uzņēmumā, un atšķirīgus noteikumus tādu apdrošināšanas sabiedrību papildu uzraudzībai, kuru mātes uzņēmums ir apdrošināšanas grupas pārvaldītājsabiedrība, pārapdrošināšanas uzņēmums, trešās valsts apdrošināšanas uzņēmums vai jauktas darbības apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība; tā kā galvenais apdrošināšanas uzraudzības princips joprojām ir atsevišķu apdrošināšanas uzņēmumu uzraudzība, ko īsteno kompetentās iestādes;

(8) tā kā ir jāaprēķina koriģēts maksātspējas stāvoklis apdrošināšanas uzņēmumiem, kas ietilpst apdrošināšanas grupā; tā kā kompetentās iestādes Kopienā izmanto atšķirīgas metodes, lai aprēķinātu, kā apdrošināšanas uzņēmuma piederība apdrošināšanas grupai iespaido uzņēmuma finanšu stāvokli; tā kā šī direktīva nosaka trīs metodes, kā veikt šo aprēķinu; tā kā tiek pieņemts princips, ka šīs metodes ir pietiekami līdzvērtīgas;

(9) tā kā ar apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrību, pārapdrošināšanas uzņēmumu vai trešās valsts apdrošināšanas uzņēmumu saistīta apdrošināšanas meitas uzņēmuma maksātspēju var iespaidot grupas, kurā tas ietilpst, finanšu resursi un finanšu sadale šajā grupā; tā kā kompetentajām iestādēm jābūt piemērotiem līdzekļiem papildu uzraudzības īstenošanai un attiecīgu pasākumu noteikšanai apdrošināšanas uzņēmumam, ja tā maksātspēja ir vai var būt apdraudēta;

(10) tā kā kompetentajām iestādēm jābūt pieejamai visai informācijai, kas ir svarīga papildu uzraudzības veikšanai; tā kā jānostiprina sadarbība to iestāžu starpā, kuras atbild par apdrošināšanas uzņēmumu uzraudzību, un jāievieš sadarbība starp minētajām iestādēm un uzraudzības iestādēm, kas atbild par citiem finanšu sektoriem;

(11) tā kā apdrošināšanas uzņēmuma finanšu stāvokli var iespaidot grupas iekšējie darījumi; tā kā kompetento iestāžu statusam jābūt tādam, kas ļauj veikt šādu grupas darījumu vispārīgu uzraudzību un noteikt apdrošināšanas uzņēmumam attiecīgus pasākumus, ja tā maksātspēja ir vai var būt apdraudēta,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Definīcijas

Šajā direktīvā:

a) apdrošināšanas uzņēmums ir uzņēmums, kas saņēmis licenci saskaņā ar Direktīvas 73/239/EEK 6. pantu vai Direktīvas 79/267/EEK 6. pantu;

b) trešās valsts apdrošināšanas uzņēmums ir uzņēmums, kam būtu vajadzīga licence saskaņā ar Direktīvas 73/239/EEK 6. pantu vai Direktīvas 79/267/EEK 6. pantu, ja tā juridiskā adrese būtu bijusi Kopienā;

c) pārapdrošināšanas uzņēmums ir uzņēmums, kas nav apdrošināšanas uzņēmums vai trešās valsts apdrošināšanas uzņēmums un kā galvenā funkcija ir uzņemties riskus, kuru cedē apdrošināšanas uzņēmumi, trešās valsts apdrošināšanas uzņēmumi vai citi pārapdrošināšanas uzņēmumi;

d) mātes uzņēmums ir mātes uzņēmums Direktīvas 83/349/EEK [8] 1. panta nozīmē un jebkurš uzņēmums, kas pēc kompetento iestāžu uzskata faktiski dominē citā uzņēmumā;

e) meitas uzņēmums ir meitas uzņēmums Direktīvas 83/349/EEK 1. panta nozīmē un jebkurš uzņēmums, kurā mātes uzņēmums pēc kompetento iestāžu uzskata faktiski dominē. Arī meitas uzņēmumu meitas uzņēmumus uzskata par tā mātes uzņēmuma meitas uzņēmumiem, kurš ir pirmais no šiem uzņēmumiem;

f) dalība nozīmē dalību Direktīvas 78/660/EEK [9] 17. panta pirmā teikuma nozīmē vai tieši vai netieši piederošus vismaz 20 % kāda uzņēmuma balsstiesību vai kapitāla;

g) dalībuzņēmums ir mātes uzņēmums vai cits uzņēmums, kam ir dalība;

h) saistīts uzņēmums ir meitas uzņēmums vai cits uzņēmums, kurā ir dalība;

i) apdrošināšanas grupas pārvaldītājsabiedrība ir mātes uzņēmums, kura galvenā funkcija ir iegūt un īstenot dalību meitas uzņēmumos, ja minētie meitas uzņēmumi ir tikai vai galvenokārt apdrošināšanas uzņēmumi, pārapdrošināšanas uzņēmumi vai trešo valstu apdrošināšanas uzņēmumi, no kuriem vismaz viens ir apdrošināšanas uzņēmums;

j) jauktas darbības apdrošināšanas grupas pārvaldītājsabiedrība ir mātes uzņēmums, kas nav apdrošināšanas uzņēmums, trešās valsts apdrošināšanas uzņēmums, pārapdrošināšanas uzņēmums vai apdrošināšanas grupas pārvaldītājsabiedrība, kuram vismaz viens no meitas uzņēmumiem ir apdrošināšanas uzņēmums;

k) kompetentās iestādes ir valsts iestādes, ko normatīvie akti pilnvaro uzraudzīt apdrošināšanas uzņēmumus.

2. pants

Apdrošināšanas uzņēmumu papildu uzraudzības piemērošanas gadījumi

1. Papildus Direktīvas 73/239/EEK un Direktīvas 79/267/EEK noteikumiem par apdrošināšanas uzņēmumu uzraudzību dalībvalstis 5., 6., 8. un 9. pantā paredzētajā veidā nodrošina visu to apdrošināšanas uzņēmumu uzraudzību, kuri ir dalībuzņēmumi vismaz vienā apdrošināšanas uzņēmumā, pārapdrošināšanas uzņēmumā vai trešās valsts apdrošināšanas uzņēmumā.

2. Uz visiem apdrošināšanas uzņēmumiem, kuru mātes uzņēmums ir apdrošināšanas grupas pārvaldītājsabiedrība, pārapdrošināšanas uzņēmums vai trešās valsts apdrošināšanas uzņēmums, attiecināma 5. panta 2. punktā, 6., 8. un 10. pantā paredzētā papildu uzraudzība.

3. Uz visiem apdrošināšanas uzņēmumiem, kuru mātes uzņēmums ir jauktas darbības apdrošināšanas grupas pārvaldītājsabiedrība, attiecināma 5. panta 2. punktā, 6. un 8. pantā paredzētā papildu uzraudzība.

3. pants

Papildu uzraudzības darbības joma

1. Papildu uzraudzība saskaņā ar 2. pantu nekādi nenozīmē, ka kompetentajām iestādēm būtu atsevišķi jāņem uzraudzībā trešās valsts apdrošināšanas uzņēmums, apdrošināšanas grupas pārvaldītājsabiedrība vai jauktas darbības apdrošināšanas grupas pārvaldītājsabiedrība vai pārapdrošināšanas uzņēmums.

2. Papildu uzraudzībai pakļauj:

- apdrošināšanas uzņēmuma saistītos uzņēmumus,

- apdrošināšanas uzņēmuma dalībuzņēmumus,

- apdrošināšanas uzņēmuma dalībuzņēmuma saistītos uzņēmumus,

kas minēti 5., 6., 8., 9. un 10. pantā.

3. Neskarot I pielikuma 2.5. punktu un II pielikuma 4. punktu, dalībvalstis var pieņemt lēmumu 2. pantā minētajai papildu uzraudzībai nepakļaut uzņēmumus ar juridisko adresi trešā valstī, ja pastāv juridiski šķēršļi vajadzīgās informācijas apritei.

Turklāt kompetentās iestādes, kas atbild par papildu uzraudzību, var atsevišķos gadījumos pieņemt lēmumu nepakļaut uzņēmumu 2. punktā minētajai papildu uzraudzībai šādos gadījumos:

- ja uzņēmumam, kas būtu jāiekļauj, ir maza nozīme saistībā ar apdrošināšanas uzņēmumu papildu uzraudzības mērķiem,

- ja attiecīgā uzņēmuma finanšu stāvokļa iekļaušana nesaskanētu ar apdrošināšanas uzņēmumu papildu uzraudzības mērķiem vai radītu maldinošu priekšstatu par tiem.

4. pants

Kompetentās iestādes papildu uzraudzības īstenošanai

1. Papildu uzraudzību īsteno tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kurā apdrošināšanas uzņēmums ir saņēmis licenci saskaņā ar Direktīvas 73/239/EEK 6. pantu vai Direktīvas 79/267/EEK 6. pantu.

2. Ja viena un tā pati apdrošināšanas grupas pārvaldītājsabiedrība, pārapdrošināšanas uzņēmums, trešās valsts apdrošināšanas uzņēmums vai jauktas darbības apdrošināšanas grupas pārvaldītājsabiedrība ir mātes uzņēmums apdrošināšanas uzņēmumiem, kam licences piešķirtas divās vai vairāk dalībvalstīs, attiecīgo dalībvalstu kompetentās iestādes var vienoties par to, kura no tām īstenos papildu uzraudzību.

3. Ja dalībvalstī apdrošināšanas uzņēmumu un pārapdrošināšanas uzņēmumu uzraudzība ir vairāk nekā vienas iestādes kompetencē, dalībvalstij jāorganizē minēto iestāžu koordinācija.

5. pants

Informācijas pieejamība un kvalitāte

1. Dalībvalstis nosaka, ka kompetentās iestādes prasa, lai katra apdrošināšanas uzņēmuma, uz kuru attiecas papildu uzraudzība, rīcībā būtu piemēroti iekšējās kontroles mehānismi šādas papildu uzraudzības mērķiem svarīgu datu un informācijas uzrādīšanai.

2. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nebūtu juridisku šķēršļu, kas liedz uzņēmumiem, uz ko attiecas papildu uzraudzība, un to saistītajiem uzņēmumiem un dalībuzņēmumiem apmainīties ar informāciju, kas ir svarīga šādas papildu uzraudzības vajadzībām.

6. pants

Informācijas pieejamība

1. Dalībvalstis nodrošina, lai to kompetentajām iestādēm, kas atbild par papildu uzraudzību, būtu pieejama visa informācija, kam var būt nozīme papildu uzraudzībai pakļauta apdrošināšanas uzņēmuma uzraudzībā. Kompetentās iestādes pašas var tieši griezties attiecīgajos uzņēmumos, kas minēti 3. panta 2. punktā, pēc vajadzīgās informācijas tikai tad, ja šāda informācija attiecīgajam apdrošināšanas uzņēmumam ir lūgta, bet tas to nav sniedzis.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka to teritorijā attiecīgās kompetentās iestādes pašas vai ar to personu starpniecību, ko tās norīkojušas šajā uzdevumā, var veikt 1. punktā minētās informācijas pārbaudi uz vietas:

- apdrošināšanas uzņēmumā, kas pakļauts papildu uzraudzībai,

- šā apdrošināšanas uzņēmuma meitas uzņēmumos,

- šā apdrošināšanas uzņēmuma mātes uzņēmumos,

- šā apdrošināšanas uzņēmuma mātes uzņēmuma meitas uzņēmumos.

3. Ja, piemērojot šo pantu, kādas dalībvalsts kompetentās iestādes īpašos gadījumos vēlas pārbaudīt svarīgas ziņas par kādu uzņēmumu, kas atrodas citā dalībvalstī, kurš ir papildu uzraudzībai pakļautā apdrošināšanas uzņēmuma saistītais apdrošināšanas uzņēmums, meitas uzņēmums, mātes uzņēmums vai mātes uzņēmuma meitas uzņēmums, šādu pārbaudi veikt tām jālūdz šās citas dalībvalsts kompetentās iestādes. Iestādēm, kas saņem šādu lūgumu, savas kompetences robežās uz to ir jāreaģē, veicot pārbaudi pašām vai ļaujot to darīt iestādēm, kas izsaka šādu lūgumu, vai kādam revidentam vai ekspertam.

7. pants

Kompetento iestāžu sadarbība

1. Ja apdrošināšanas uzņēmumi, kas reģistrēti dažādās dalībvalstīs, ir tieši vai netieši saistīti vai tiem ir kopīgs dalībuzņēmums, katras dalībvalsts kompetentās iestādes pēc lūguma viena otrai nodod svarīgu informāciju, kas var darīt iespējamu vai atvieglināt uzraudzības īstenošanu saskaņā ar šo direktīvu, un pēc savas iniciatīvas dara zināmu pārējām kompetentajām iestādēm informāciju, kas tām varētu būt būtiska.

2. Ja apdrošināšanas uzņēmums un kredītiestāde Direktīvas 77/780/EEK [10] nozīmē vai ieguldījumu sabiedrība Direktīvas 93/22/EEK [11] nozīmē, vai abas ir tieši vai netieši saistītie uzņēmumi vai tiem ir kopīgs dalībuzņēmums, kompetentās iestādes un iestādes, kas atbild par šo citu uzņēmumu uzraudzību, cieši sadarbojas. Neierobežojot savus attiecīgos pienākumus, šīs iestādes sniedz cita citai informāciju, kas var vienkāršot to uzdevumu izpildi, jo īpaši, īstenojot šo direktīvu.

3. Uz informāciju, kas saņemta saskaņā ar šo direktīvu, un jo īpaši uz informācijas apmaiņu starp kompetentajām iestādēm, kas paredzēta šajā direktīvā, attiecas pienākums glabāt profesionālo noslēpumu, kas definēts Direktīvas 92/49/EEK 16. pantā un Direktīvas 92/96/EEK 15. pantā.

8. pants

Grupas iekšējie darījumi

1. Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās iestādes īsteno tādu darījumu vispārīgu uzraudzību, kuri notiek starp:

a) apdrošināšanas uzņēmumu un:

i) apdrošināšanas uzņēmuma saistīto uzņēmumu,

ii) apdrošināšanas uzņēmuma dalībuzņēmumu,

iii) apdrošināšanas uzņēmuma dalībuzņēmuma saistīto uzņēmumu;

b) apdrošināšanas uzņēmumu un fizisku personu, kam ir dalība:

i) apdrošināšanas uzņēmumā vai kādā no tā saistītajiem uzņēmumiem,

ii) apdrošināšanas uzņēmuma dalībuzņēmumā,

iii) apdrošināšanas uzņēmuma dalībuzņēmuma saistītajā uzņēmumā,

Šie darījumi jo īpaši attiecas uz:

- aizdevumiem,

- garantijām un ārpusbilances darījumiem,

- elementiem, kas izmantojami maksātspējas rezervei,

- ieguldījumiem,

- pārapdrošināšanas darījumiem,

- vienošanos dalīties izmaksās.

2. Šajā nolūkā dalībvalstis prasa, lai vismaz reizi gadā apdrošināšanas uzņēmumi kompetentajām iestādēm ziņotu par svarīgiem darījumiem, kā paredzēts 1. punktā.

Ja no šās informācijas tiek secināts, ka apdrošināšanas uzņēmuma maksātspēja ir vai var būt apdraudēta, kompetentā iestāde apdrošināšanas uzņēmumam nosaka attiecīgus pasākumus.

9. pants

Koriģētās maksātspējas prasība

1. Šās direktīvas 2. panta 1. punktā minētajā gadījumā dalībvalstis prasa, lai tiktu izdarīts koriģētās maksātspējas aprēķins saskaņā ar I pielikumu.

2. Saistītos uzņēmumus, dalībuzņēmumus vai dalībuzņēmuma saistītos uzņēmumus iekļauj 1. punktā minētajā aprēķinā.

3. Ja 1. punktā minētais aprēķins rāda, ka koriģētā maksātspēja ir negatīva, kompetentās iestādes nosaka pienācīgus pasākumus attiecīgajam apdrošināšanas uzņēmumam.

10. pants

Pārapdrošināšanas uzņēmumi, apdrošināšanas grupas pārvaldītājsabiedrības un trešo valstu apdrošināšanas uzņēmumi

1. Šās direktīvas 2. panta 2. punktā minētajā gadījumā dalībvalstis prasa, lai tiktu piemērota papildu uzraudzības metode saskaņā ar II pielikumu.

2. Šās direktīvas 2. panta 2. punktā minētajā gadījumā aprēķinā iekļauj apdrošināšanas grupas pārvaldītājsabiedrības, pārapdrošināšanas uzņēmuma vai trešās valsts apdrošināšanas uzņēmuma visus saistītos uzņēmumus tā, kā paredzēts II pielikumā.

3. Ja uz šā aprēķina pamata kompetentās iestādes secina, ka apdrošināšanas grupas pārvaldītājsabiedrības, pārapdrošināšanas uzņēmuma vai trešās valsts apdrošināšanas uzņēmuma apdrošināšanas meitas uzņēmuma maksātspēja ir vai var būt apdraudēta, tās veic vajadzīgos pasākumus attiecīgā apdrošināšanas uzņēmuma līmenī.

11. pants

Ieviešana

1. Normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības, dalībvalstis pieņem līdz 2000. gada 5. jūnijam. Par to tās tūlīt informē Komisiju.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 1. punktā minētos noteikumus pirmoreiz piemēro to finanšu gadu pārskatu uzraudzībai, kuri sākas 2001. gada 1. janvārī vai minētā kalendārā gada laikā.

3. Nosakot pasākumus, kas minēti 1. punktā, dalībvalstis tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāmas šādas atsauces.

4. Dalībvalstis dara zināmus Komisijai galvenos tiesību aktus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

5. Ne vēlāk kā 2006. gada 1. janvārī Komisija iesniedz Apdrošināšanas komitejai ziņojumu par šās direktīvas piemērošanu un, vajadzības gadījumā, par turpmāku saskaņošanu.

12. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā dienā, kad tā publicēta Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

13. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Luksemburgā, 1998. gada 27. oktobrī

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētājs

J. M. Gil-robles

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

E. Hostasch

[1] OV C 341, 19.12.1995., 16. lpp. un OV C 108, 7.4.1998., 48. lpp.

[2] OV C 174, 17.6.1996., 16. lpp.

[3] Eiropas Parlamenta 1997. gada 23. oktobra Atzinums (OV C 339, 10.11.1997., 136. lpp). 1998. gada 30. marta Padomes Kopīgā nostāja (OV C 204, 30.6.1998., 1. lpp). un 1998. gada 16. septembra Eiropas Parlamenta Lēmums (OV C 313, 12.10.1998), un Padomes 1998. gada 13. oktobra Lēmums.

[4] OV L 228, 16.8.1973., 3. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 95/26/EK (OV L 168, 18.7.1995., 7. lpp.).

[5] OV L 63, 13.3.1979., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 95/26/EK.

[6] OV L 228, 11.8.1992., 1. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 95/26/EK.

[7] OV L 360, 9.12.1992., 1. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 95/26/EK.

[8] Padomes 1983. gada 13. jūnija Septītā direktīva 83/349/EEK, kas pamatojas uz Līguma par konsolidētajiem pārskatiem 54. panta 3. punkta g) apakšpunktu (OV L 193, 18.7.1983., 1. lpp.). Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar 1994. gada Pievienošanās aktu.

[9] Padomes 1978. gada 25. jūlija Ceturtā direktīva 78/660/EEK, kas pamatojas uz Līguma par atsevišķu uzņēmumu veida gada pārskatiem 54. panta 3. punkta g) apakšpunktu (OV L 222, 14.8.1978., 11. lpp.). Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar 1994. gada Pievienošanās aktu.

[10] Padomes 1977. gada 12. decembra Pirmā direktīva 77/780/EEK, kas koordinē normatīvos un administratīvos aktus attiecībā uz kredītiestāžu darbības sākšanu un izvēršanu (OV L 322, 17.12.1977., 30. lpp.). Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 96/13/EEK (OV L 66, 16.3.1996., 15. lpp.).

[11] Padomes 1993. gada 10. maija Direktīva 93/22/EEK par ieguldījumu pakalpojumiem vērtspapīru jomā (OV L 141, 11.6.1993., 27. lpp.). Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 97/9/EK (OV L 84, 26.3.1997., 22. lpp.).

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

APDROŠINĀŠANAS UZŅĒMUMU KORIĢĒTĀS MAKSĀTSPĒJAS APRĒĶINS

1. APRĒĶINA METODES IZVĒLE UN VISPĀRĪGIE PRINCIPI

A. Dalībvalstis nosaka, ka apdrošināšanas uzņēmumiem, kas minēti 2. panta 1. punktā, koriģēto maksātspēju aprēķina pēc vienas no metodēm, kas aprakstītas 3. punktā. Dalībvalsts tomēr var noteikt, ka kompetentās iestādes ļauj vai liek izmantot kādu no 3. punktā izklāstītajām metodēm, kura nav tā, ko izvēlējusies dalībvalsts.

B. Proporcionalitāte

Aprēķinot apdrošināšanas uzņēmuma koriģēto maksātspēju, ņem vērā attiecīgo daļu, kas dalībuzņēmumam pieder saistītajos uzņēmumos.

"Attiecīga daļa" nozīmē vai nu parakstīto kapitālu, kas dalībuzņēmumam tieši vai netieši pieder, ja izmanto 1. vai 2. metodi, kas aprakstīta 3. punktā, vai procentus, ko izmanto konsolidēto finanšu pārskatu sastādīšanai, ja izmanto 3. metodi, kas aprakstīta 3. punktā.

Tomēr neatkarīgi no tā, kuru metodi izmanto, ja saistītais uzņēmums ir meitas uzņēmums un tam ir maksātspējas deficīts, ir jāņem vērā meitas uzņēmuma kopējais maksātspējas deficīts.

Taču gadījumos, kad pēc kompetento iestāžu uzskata tāda mātes uzņēmuma, kam pieder noteikta kapitāla daļa, atbildība ir stingri un nepārprotami ierobežota ar minēto kapitāla daļu, kompetentās iestādes var atļaut meitas uzņēmuma maksātspējas deficītu ņemt vērā proporcionāli.

C. Maksātspējas rezerves elementu atkārtota izmantojuma novēršana

C.1. Vispārīgi noteikumi par maksātspējas rezerves elementiem

Neatkarīgi no tā, kuru metodi izmanto apdrošināšanas uzņēmuma koriģētās maksātspējas aprēķinā, ir jānovērš iespēja atkārtoti izmantot elementus, kurus ņem vērā minētajā aprēķinā un kas būtu pieņemami dažādu apdrošināšanas uzņēmumu maksātspējas rezervei.

Šajā nolūkā, aprēķinot kāda apdrošināšanas uzņēmuma koriģēto maksātspēju, un, ja 3. punktā aprakstītās metodes to neparedz, izslēdzamas šādas summas:

- minētā apdrošināšanas uzņēmuma tādu aktīvu vērtība, no kuriem finansē elementus, kas izmantojami kāda tā saistītā apdrošināšanas uzņēmuma maksātspējas rezervei,

- minētā apdrošināšanas uzņēmuma saistīta uzņēmuma tādu aktīvu vērtība, no kuriem finansē elementus, kas izmantojami attiecīgā apdrošināšanas uzņēmuma maksātspējas rezervei,

- minētā apdrošināšanas uzņēmuma kāda saistītā uzņēmuma tādu aktīvu vērtība, no kuriem finansē elementus, kas izmantojami attiecīgā apdrošināšanas uzņēmuma cita saistītā apdrošināšanas uzņēmuma maksātspējas rezervei.

C.2. Noteikumi par konkrētiem elementiem

Neatkarīgi no C.1 iedaļas noteikumiem:

- attiecīgā apdrošināšanas uzņēmuma, kuram aprēķina koriģēto maksātspēju, saistītā dzīvības apdrošināšanas uzņēmuma peļņas rezerves un sagaidāmo peļņu, un

- attiecīgā apdrošināšanas uzņēmuma, kuram aprēķina koriģēto maksātspēju, saistītā apdrošināšanas uzņēmuma parakstīto neapmaksāto kapitālu

var iekļaut aprēķinā tādā mērā, kādā ar tiem var izpildīt minētā saistītā uzņēmuma maksātspējas rezerves prasību. Tomēr parakstīto neapmaksāto kapitālu, kas ir attiecīgā dalībuzņēmuma potenciāla saistība, pilnīgi izslēdz no aprēķina.

No aprēķina pilnīgi izslēdz arī attiecīgā apdrošināšanas dalībuzņēmuma parakstīto neapmaksāto kapitālu, kas ir kāda saistītā uzņēmuma potenciāla saistība.

No aprēķina izslēdz saistītā apdrošināšanas uzņēmuma parakstīto neapmaksāto kapitālu, kas ir tā paša apdrošināšanas dalībuzņēmuma cita saistītā uzņēmuma potenciāla saistība.

C.3. Pārnesamība

Ja kompetentās iestādes uzskata, ka dažus elementus, kas izmantojami saistīta uzņēmuma maksātspējas rezervei, kuri nav C.2 iedaļā minētie elementi, nevar izmantot, lai izpildītu attiecīgā apdrošināšanas dalībuzņēmuma, kam aprēķina koriģēto maksātspēju, maksātspējas rezerves prasību, minētos elementus var iekļaut aprēķinā tikai tādā mērā, kādā tie atbilst attiecīgā saistītā uzņēmuma maksātspējas rezerves prasībai.

C.4. Šā pielikuma C.2. un C.3. iedaļā minēto elementu summa nedrīkst pārsniegt attiecīgā saistītā apdrošināšanas uzņēmuma maksātspējas rezerves prasību.

D. Grupas iekšējas kapitāla radīšanas novēršana

Aprēķinot koriģēto maksātspēju, neņem vērā maksātspējas rezervei izmantojamos elementus, ko rada apdrošināšanas uzņēmuma un:

- saistītā uzņēmuma,

- dalībuzņēmuma,

- kāda cita tā dalībuzņēmuma saistītā uzņēmuma savstarpējs finansējums.

Turklāt neņem vērā elementus, kas izmantojami attiecīgā apdrošināšanas uzņēmuma, kuram aprēķina koriģēto maksātspēju, saistītā apdrošināšanas uzņēmuma maksātspējas rezervei, ja attiecīgo elementu rada minētā apdrošināšanas uzņēmuma cita saistītā uzņēmuma savstarpējs finansējums.

Jo īpaši savstarpējs finansējums ir tad, ja apdrošināšanas uzņēmumam vai kādam no tā saistītajiem uzņēmumiem pieder daļas tādā citā uzņēmumā vai tas izsniedz aizdevumus tādam citam uzņēmumam, kuram tieši vai netieši pieder elementi, kas izmantojami pirmā minētā uzņēmuma maksātspējas rezervei.

E. Kompetentās iestādes nodrošina, ka koriģēto maksātspēju aprēķina tikpat bieži, cik apdrošināšanas uzņēmumu maksātspējas rezervi, kā noteikts Direktīvā 73/239/EEK un Direktīvā 79/267/EEK. Aktīvu un pasīvu vērtību aprēķina saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem Direktīvās 73/239/EEK, 79/267/EEK un 91/674/EEK [1].

2. APRĒĶINA METOŽU PIEMĒROŠANA

2.1. Saistītie apdrošināšanas uzņēmumi

Koriģētās maksātspējas aprēķinu veic saskaņā ar vispārīgajiem principiem un metodēm, kas noteikti šajā pielikumā.

Izmantojot jebkuru no metodēm, ja apdrošināšanas uzņēmumam ir vairāk nekā viens saistītais apdrošināšanas uzņēmums, koriģētās maksātspējas aprēķinos iekļauj katru no saistītajiem apdrošināšanas uzņēmumiem.

Pakāpeniskas dalības gadījumos (piemēram, ja kāds apdrošināšanas uzņēmums ir dalībuzņēmums citā apdrošināšanas uzņēmumā, kurš arī ir dalībuzņēmums kādā apdrošināšanas uzņēmumā), koriģēto maksātspēju aprēķina katra tāda dalībuzņēmuma līmenī, kuram ir vismaz viens saistītais uzņēmums.

Dalībvalstis var neprasīt koriģētās maksātspējas aprēķinu apdrošināšanas uzņēmumam, kas:

- ir cita apdrošināšanas uzņēmuma, kam licence ir piešķirta tajā pašā dalībvalstī, saistītais uzņēmums, un tas ir ņemts vērā attiecīgā dalībuzņēmuma koriģētās maksātspējas aprēķinā, vai

- ir tādas apdrošināšanas grupas pārvaldītājsabiedrības vai pārapdrošināšanas uzņēmuma saistītais uzņēmums, kam juridiskā adrese ir tajā pašā dalībvalstī, kur minētajam apdrošināšanas uzņēmumam, un veicamajā aprēķinā ir ņemta vērā gan apdrošināšanas grupas pārvaldītājsabiedrība vai pārapdrošināšanas uzņēmums, gan saistītais apdrošināšanas uzņēmums.

Dalībvalstis var neprasīt koriģētās maksātspējas aprēķinu arī tad, ja apdrošināšanas uzņēmums ir saistītais apdrošināšanas uzņēmums tādam citam apdrošināšanas uzņēmumam, pārapdrošināšanas uzņēmumam vai apdrošināšanas grupas pārvaldītājsabiedrībai, kam juridiskā adrese ir citā dalībvalstī, un attiecīgo dalībvalstu kompetentās iestādes ir vienojušās uzticēt papildu uzraudzības īstenošanu šās citas dalībvalsts kompetentajai iestādei.

Katrā gadījumā atbrīvojumu var piešķirt tikai tad, ja kompetentās iestādes ir pārliecinātas, ka elementi, kas izmantojami aprēķinā iekļauto apdrošināšanas uzņēmumu maksātspējas rezervei, ir atbilstīgi sadalīti pa šiem uzņēmumiem.

Dalībvalstis var noteikt, ka gadījumos, kad saistītā apdrošināšanas uzņēmuma juridiskā adrese ir dalībvalstī, kas nav tā, kurā atrodas attiecīgais apdrošināšanas uzņēmums, kam aprēķina koriģēto maksātspēju, aprēķinā attiecībā uz saistīto uzņēmumu ņem vērā maksātspējas stāvokli tā, kā to novērtējušas šās citas dalībvalsts kompetentās iestādes.

2.2. Saistītie pārapdrošināšanas uzņēmumi

Aprēķinot koriģēto maksātspēju apdrošināšanas uzņēmumam, kurš ir dalībuzņēmums pārapdrošināšanas uzņēmumā, tikai aprēķina vajadzībām šo saistīto pārapdrošināšanas uzņēmumu uzskata par analoģisku saistītam apdrošināšanas uzņēmumam, un piemēro vispārīgos principus un metodes, kas aprakstītas šajā pielikumā.

Šajā nolūkā katram saistītajam pārapdrošināšanas uzņēmumam pēc tādiem pašiem noteikumiem kā Direktīvas 73/239/EEK 16. panta 2. līdz 5. punktā vai Direktīvas 79/267/EEK 19. pantā paredz nosacīto maksātspējas prasību. Tomēr, ja ir nopietnas grūtības, piemērojot šos noteikumus, kompetentās iestādes var ļaut dzīvības apdrošināšanas jomā aprēķināt nosacīto maksātspējas prasību, pamatojoties uz pirmo rezultātu, kas izklāstīts Direktīvas 73/239/EEK 16. panta 3. punktā. Tos pašus elementus, kas ir Direktīvas 73/239/EEK 16. panta 1. punktā un Direktīvas 79/267/EEK 18. pantā, atzīst par izmantojamiem nosacītās maksātspējas rezervei. Aktīvu un pasīvu vērtību aprēķina saskaņā ar tiem pašiem noteikumiem kā minētajās direktīvās un Direktīvā 91/674/EEK.

2.3. Netiešās apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības

Aprēķinot koriģēto maksātspēju apdrošināšanas uzņēmumam, kam ar apdrošināšanas grupas pārvaldītājsabiedrības starpniecību ir dalība kādā apdrošināšanas uzņēmumā, saistītajā pārapdrošināšanas uzņēmumā vai trešās valsts apdrošināšanas uzņēmumā, aprēķinā ņem vērā netiešās apdrošināšanas grupas pārvaldītājsabiedrības stāvokli. Tikai šā aprēķina vajadzībām, kurš jāveic saskaņā ar vispārīgiem principiem un metodēm, kas aprakstītas šajā pielikumā, šo apdrošināšanas grupas pārvaldītājsabiedrību uzskata par analoģisku apdrošināšanas uzņēmumam, kura maksātspējas prasība ir nulle, un attiecībā uz elementiem, kas izmantojami maksātspējas rezervei, uz to attiecas nosacījumi, kas noteikti Direktīvas 73/239/EEK 16. panta 1. punktā vai Direktīvas 72/267/EEK 18. pantā.

2.4. Saistītie apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas uzņēmumi ar juridisko adresi trešās valstīs

A. Saistītie trešo valstu apdrošināšanas uzņēmumi

Aprēķinot koriģēto maksātspēju kādam apdrošināšanas uzņēmumam, kurš ir dalībuzņēmums trešās valsts apdrošināšanas uzņēmumā, tikai aprēķina vajadzībām šo trešās valsts apdrošināšanas uzņēmumu uzskata par analoģisku saistītam apdrošināšanas uzņēmumam, un piemēro vispārīgos principus un metodes, kas aprakstītas šajā pielikumā.

Tomēr, ja trešā valsts, kurā minētajam uzņēmumam ir juridiskā adrese, liek tam saņemt licenci un nosaka maksātspējas prasību, kas līdzinās tai, kas noteikta Direktīvā 73/239/EEK vai Direktīvā 79/267/EEK, dalībvalstis, ņemot vērā elementus minētās prasības segšanai, var noteikt, ka attiecībā uz šo uzņēmumu aprēķinā jāņem vērā maksātspējas prasība un elementi, kas apmierina šo prasību, kā noteikusi attiecīgā trešā valsts.

B. Saistīti trešo valstu pārapdrošināšanas uzņēmumi

Neatkarīgi no 2.2 iedaļas, aprēķinot koriģēto maksātspēju apdrošināšanas uzņēmumam, kurš ir dalībuzņēmums pārapdrošināšanas uzņēmumā ar juridisko adresi trešā valstī, un, ievērojot tādus pašus nosacījumus kā tie, kas iepriekš izklāstīti A punktā, dalībvalstis var noteikt, ka aprēķinā attiecībā uz šādu pārapdrošināšanas uzņēmumu jāņem vērā pašu kapitāla prasība un elementi, kas apmierina šo prasību, kā to noteikusi attiecīgā dalībvalsts. Ja šādi noteikumi attiecas tikai uz šās trešās valsts apdrošināšanas uzņēmumiem, nosacīto pašu kapitāla prasību attiecīgam saistītajam pārapdrošināšanas uzņēmumam un elementus, kas apmierina nosacīto prasību, var aprēķināt tā, it kā attiecīgais uzņēmums būtu kāds no šās trešās valsts saistītajiem uzņēmumiem.

2.5. Vajadzīgās informācijas trūkums

Ja informācija par kādu saistīto uzņēmumu ar juridisko adresi kādā dalībvalstī vai trešā valstī, kas vajadzīga kāda apdrošināšanas uzņēmuma koriģētās maksātspējas aprēķinam, kompetentajām iestādēm kāda iemesla dēļ nav pieejama, minētā uzņēmuma uzskaites vērtību apdrošināšanas dalībuzņēmumā atskaita no elementiem, kas izmantojami koriģētās maksātspējas rezervei. Minētajā gadījumā ar šādu dalību saistītus nerealizētos ieņēmumus nedrīkst izmantot par elementiem koriģētās maksātspējas rezervei.

3. APRĒĶINA METODES

1. metode. Atskaitīšanas un summēšanas metode

Apdrošināšanas dalībuzņēmuma maksātspējas stāvoklis ir vienāds ar starpību no:

i) kopsummas:

a) elementiem, kas izmantojami apdrošināšanas dalībuzņēmuma maksātspējas rezervei, un

b) apdrošināšanas dalībuzņēmuma attiecīgās daļas elementiem, kas izmantojami saistītā apdrošināšanas uzņēmuma maksātspējas rezervei

un

ii) kopsummas:

a) saistītā apdrošināšanas uzņēmuma uzskaites vērtībai apdrošināšanas dalībuzņēmumā un

b) apdrošināšanas dalībuzņēmuma maksātspējas prasībai, un

c) saistītā apdrošināšanas uzņēmuma maksātspējas prasības attiecīgajai daļai.

Ja dalība saistītajā apdrošināšanas uzņēmumā pilnīgi vai daļēji ir netiešs īpašums, ii) apakšpunkta a) punktā ietver šāda netieša īpašuma vērtību, ņemot vērā attiecīgās izrietošās tiesības; i) apakšpunkta b) un ii) apakšpunkta c) punktā ietver attiecīgos elementus, kas attiecīgi izmantojami saistītā apdrošināšanas uzņēmuma maksātspējas rezervei un saistītā apdrošināšanas uzņēmuma maksātspējas prasībai.

2. metode: Prasības atskaitījuma metode

Apdrošināšanas dalībuzņēmuma koriģētās maksātspējas stāvoklis ir vienāds ar starpību no:

i) attiecīgo elementu, kas izmantojami apdrošināšanas dalībuzņēmuma maksātspējas rezervei, kopsummas

un

ii) kopsummas:

a) apdrošināšanas dalībuzņēmuma maksātspējas prasībai, un

b) saistītā apdrošināšanas uzņēmuma maksātspējas prasības attiecīgai daļai.

Vērtējot elementus, kas izmantojami maksātspējas normai, šās direktīvas vajadzībām dalību nosaka pēc pašu kapitāla metodes, saskaņā ar izvēles iespēju, kas izklāstīta Direktīvas 78/660/EEK 59. panta 2. punkta b) apakšpunktā.

3. metode: Konsolidētās uzskaites metode

Apdrošināšanas dalībuzņēmuma koriģētās maksātspējas aprēķinu veic, izmantojot konsolidētos finanšu pārskatus. Apdrošināšanas dalībuzņēmuma koriģētā maksātspēja ir vienāda ar starpību no:

elementiem, kas izmantojami maksātspējas rezervei, kuru aprēķina uz konsolidēto datu pamata, un

a) summas, kurā ietilpst apdrošināšanas dalībuzņēmuma maksātspējas prasību un saistīto apdrošināšanas uzņēmumu maksātspējas prasību attiecīgās daļas, kuru pamatā ir procenti, ko izmanto konsolidēto finanšu pārskatu sastādīšanai,

b) vai maksātspējas prasības, ko aprēķina uz konsolidēto datu pamata.

Aprēķinot elementus, kas izmantojami maksātspējas rezervei un maksātspējas prasībai, kuras pamatā ir konsolidētie dati, piemēro Direktīvas 73/239/EEK, 79/267/EEK un 91/674/EEK noteikumus.

[1] Padomes Direktīva 91/674/EEK (1991. gada 19. decembris) par apdrošināšanas uzņēmumu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem (OV L 374, 31.12.1991., 7. lpp).

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

APDROŠINĀŠANAS GRUPAS PĀRVALDĪTĀJSABIEDRĪBU, PĀRAPDROŠINĀŠANAS UZŅĒMUMU VAI TREŠO VALSTU APDROŠINĀŠANAS UZŅĒMUMU MEITAS UZŅĒMUMU PAPILDU UZRAUDZĪBA

1. Kompetentās iestādes nodrošina šajā pielikumā aprakstītās metodes konsekventu piemērošanu attiecībā uz 2. panta 2. punktā minētajiem diviem vai vairāk apdrošināšanas uzņēmumiem, kas ir kādas apdrošināšanas grupas pārvaldītājsabiedrības, pārapdrošināšanas uzņēmuma vai trešās valsts apdrošināšanas uzņēmuma dažādās dalībvalstīs dibināti meitas uzņēmumi.

Kompetentās iestādes papildu uzraudzību veic tikpat bieži, cik, kā noteikts Direktīvā 73/239/EEK un Direktīvā 79/267/EEK, aprēķina apdrošināšanas uzņēmumu maksātspējas rezervi.

2. Dalībvalstis var nepieprasīt šajā pielikumā paredzēto aprēķinu apdrošināšanas uzņēmumam:

- ja šis apdrošināšanas uzņēmums ir cita apdrošināšanas uzņēmuma saistītais uzņēmums un to ņem vērā aprēķinā par šo citu uzņēmumu, kā paredzēts šajā pielikumā,

- ja šā apdrošināšanas uzņēmuma un viena vai vairāku citu apdrošināšanas uzņēmumu, kam licence piešķirta vienā dalībvalstī, mātes uzņēmums ir viena un tā pati apdrošināšanas grupas pārvaldītājsabiedrība, pārapdrošināšanas uzņēmums vai trešās valsts apdrošināšanas uzņēmums un attiecīgo apdrošināšanas uzņēmumu ņem vērā aprēķinā, kā paredzēts šajā pielikumā, par vienu no šiem citiem uzņēmumiem,

- ja šā apdrošināšanas uzņēmuma un viena vai vairāku citu apdrošināšanas uzņēmumu, kam licence piešķirta citās dalībvalstīs, mātes uzņēmums ir viena un tā pati apdrošināšanas grupas pārvaldītājsabiedrība, pārapdrošināšanas uzņēmums vai trešas valsts apdrošināšanas uzņēmums, un saskaņā ar 4. panta 2. punktu ir noslēgts līgums, kas papildu uzraudzību, uz kuru attiecas šis pielikums, uztic citas dalībvalsts uzraudzības iestādei.

Pakāpeniskas dalības gadījumā (piemēram, apdrošināšanas grupas pārvaldītājsabiedrība vai pārapdrošināšanas uzņēmums, kas pats ir citas apdrošināšanas grupas pārvaldītājsabiedrības, pārapdrošināšanas uzņēmuma vai trešās valsts apdrošināšanas uzņēmuma īpašums) aprēķinus, kuri paredzēti šajā pielikumā, dalībvalstis var piemērot tikai apdrošināšanas uzņēmumu pirmajam mātes uzņēmumam, kas ir kāda apdrošināšanas grupas pārvaldītājsabiedrība, pārapdrošināšanas uzņēmums vai trešās valsts apdrošināšanas uzņēmums.

3. Kompetentās iestādes nodrošina, ka aprēķinus, kas ir analoģiski tiem, kuri aprakstīti I pielikumā, veic par apdrošināšanas grupas pārvaldītājsabiedrībām, pārapdrošināšanas vai trešo valstu apdrošināšanas uzņēmumiem.

Šī analoģija ir I pielikumā aprakstīto vispārīgo principu un metožu piemērošana apdrošināšanas grupas pārvaldītājsabiedrībai, pārapdrošināšanas uzņēmumam vai trešās valsts apdrošināšanas uzņēmumam.

Tikai šā aprēķina vajadzībām mātes uzņēmumu pielīdzina apdrošināšanas uzņēmumam, uz ko attiecas:

- nulles maksātspējas prasība, ja tas ir apdrošināšanas grupas pārvaldītājsabiedrība,

- nosacītā maksātspējas prasība, kā noteikts I pielikuma 2.2. iedaļā, ja tas ir pārapdrošināšanas uzņēmums, vai kā noteikts I pielikuma 2.4. iedaļas B) punktā, ja tas ir pārapdrošināšanas uzņēmums ar juridisko adresi trešā valstī,

- maksātspējas prasība, ko nosaka saskaņā ar I pielikuma 2.4. iedaļas A) punkta principiem, ja tas ir trešās valsts apdrošināšanas uzņēmums,

un tādi paši nosacījumi, kādi noteikti Direktīvas 73/239/EEK 16. panta 1. punktā vai Direktīvas 79/267/EEK 18. pantā attiecībā uz elementiem, kas izmantojami maksātspējas rezervei.

4. Vajadzīgās informācijas trūkums

Ja kādu iemeslu dēļ kompetentajām iestādēm nav pieejama informācija par kādu saistīto uzņēmumu ar juridisko adresi kādā dalībvalstī vai trešā valstī, kas ir vajadzīga aprēķinam, kurš paredzēts šajā pielikumā, minētā uzņēmuma uzskaites vērtību attiecīgajā dalībuzņēmumā atskaita no elementiem, kas izmantojami šajā pielikumā paredzētajam aprēķinam. Minētajā gadījumā ar šādu dalību saistītus nerealizētos ieņēmumus nedrīkst izmantot par elementiem attiecīgajam aprēķinam.

--------------------------------------------------

Augša