EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31998L0056

Padomes Direktīva 98/56/EK (1998. gada 20. jūlijs) par dekoratīvo augu pavairošanas materiāla tirdzniecību

OV L 226, 13.8.1998., 16./23. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 023 Lpp. 363 - 370
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 023 Lpp. 363 - 370
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 023 Lpp. 363 - 370
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 023 Lpp. 363 - 370
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 023 Lpp. 363 - 370
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 023 Lpp. 363 - 370
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 023 Lpp. 363 - 370
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 023 Lpp. 363 - 370
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 023 Lpp. 363 - 370
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 025 Lpp. 107 - 114
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 025 Lpp. 107 - 114
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 03 Sējums 054 Lpp. 18 - 25

Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 30/06/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/56/oj

31998L0056Oficiālais Vēstnesis L 226 , 13/08/1998 Lpp. 0016 - 0023


Padomes Direktīva 98/56/EK

(1998. gada 20. jūlijs)

par dekoratīvo augu pavairošanas materiāla tirdzniecību

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 43. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā:

(1) Dekoratīvo augu ražošanai ir ievērojama vieta Kopienas lauksaimniecībā.

(2) Apmierinoši rezultāti attiecībā uz dekoratīvo augu stādījumiem lielā mērā atkarīgi no to pavairošanā izmantotā materiāla kvalitātes un veselības.

(3) Saskaņotu nosacījumu izstrāde Kopienas līmenī nodrošinātu, ka pircēji visā Kopienā saņem pavairošanas materiālus, kas ir veselīgi un kvalitatīvi.

(4) Ciktāl tie attiecas uz augu veselību, šādiem saskaņotiem nosacījumiem jāsaskan ar Padomes 1976. gada 21. decembra Direktīvu 77/93/EEK par aizsardzības pasākumiem pret augiem vai augu produktiem kaitīgu organismu ievešanu un izplatību Kopienā [4].

(5) Ir lietderīgi izstrādāt Kopienas noteikumus visu ģinšu un sugu dekoratīvajiem augiem Kopienā, izņemot tos, uz kuriem attiecas Padomes 1996. gada 9. decembra Regula (EK) Nr. 338/97 par savvaļas faunas un floras sugu aizsardzību, regulējot to tirdzniecību [5].

(6) Neierobežojot Direktīvas 77/93/EEK augus veselības noteikumus, nav lietderīgi piemērot Kopienas noteikumus par tirdzniecību ar pavairošanas materiālu, ja ir skaidrs, ka šādi materiāli un augi paredzēti eksportam uz trešām valstīm, tā kā šajā gadījumā piemērojamie noteikumi var būt atšķirīgi no tiem, ko ietver šī direktīva.

(7) Augu veselības un kvalitātes standartu noteikšana atsevišķām dekoratīvo augu ģintīm un sugām prasa ilgu un sīki izstrādātu tehnisku un zinātnisku izskatīšanu; tā kā tādējādi jāizstrādā procedūra šo standartu noteikšanai.

(8) Pirmajā instancē ir atbildīgi pavairošanas materiālu piegādātāji, nodrošinot, ka viņu produkti atbilst šajā direktīvā noteiktajiem nosacījumiem.

(9) Dalībvalstu kompetentajām iestādēm, veicot kontroles un inspekcijas, būtu jānodrošina, lai piegādātāji izpildītu šos nosacījumus.

(10) Kopienas kontroles pasākumi jāievieš, lai visās dalībvalstīs nodrošinātu vienveidīgu šajā direktīvā noteikto standartu pielietojumu.

(11) Pavairošanas materiālu pircēju interesēm atbilst tas, ka šķirņu nosaukumi vai augu grupas ir zināmas un to identitāte ir garantēta.

(12) Ražošanas nozares, kas darbojas dekoratīvo augu sektorā, specifiskās īpašības ir sarežģīts faktors; tā kā, attiecīgi, augstākminētie mērķi vislabāk sasniedzami vai nu, izmantojot kopīgu informāciju par šķirni vai, augu šķirņu vai grupu gadījumā, izmantojot to, ka ir pieejami apraksti, kurus sastādījuši un glabā piegādātāji.

(13) Lai nodrošinātu identitāti un sakārtotu tirdzniecību ar pavairošanas materiāliem, jāizstrādā Kopienas noteikumi par partiju nodalīšanu un marķēšanu; tā kā etiķetēs jāsniedz sīkas ziņas, kas vajadzīgas gan oficiālajai kontrolei, gan informācija audzētājam.

(14) Jāizstrādā noteikumi, kas atļauj, pārejošu piegādes grūtību gadījumā, tirdzniecību ar pavairojamajiem materiāliem saskaņā ar mazāk stingrām prasībām, nekā tās, kas ietvertas šajā direktīvā.

(15) Jāizstrādā noteikumi par tirdzniecības atļaušanu Kopienā ar pavairošanas materiālu, kas ražots trešās valstīs, ar nosacījumu, ka tas vienmēr visos aspektos sniedz līdzvērtīgas garantijas kā pavairošanas materiāls, kas ražots Kopienā, un ir saskaņā ar Kopienas noteikumiem.

(16) Lai saskaņotu pārbaudes tehniskās metodes, ko izmanto dalībvalstīs un salīdzinātu Kopienā ražoto pavairošanas materiālu ar to, kas ražots trešās valstīs, jāveic salīdzinošas izpētes, lai pārbaudītu pavairošanas materiāla atbilstību šīs direktīvas prasībām.

(17) Lai sekmētu efektīvu šīs direktīvas darbību, Komisijai jāuztic veikt pasākumus tās īstenošanai; tā kā šādi pasākumi jāpieņem kārtībā, kas paredz ciešu sadarbību starp Komisiju un dalībvalstīm Pastāvīgajā dekoratīvo augu pavairošanas materiālu komitejā.

(18) Padomes 1991. gada 19. decembra Direktīva 91/682/EEK par tirdzniecību ar dekoratīvo augu pavairošanas materiālu un dekoratīvajiem augiem [6] nosaka Kopienas līmenī saskaņotus nosacījumus, lai nodrošinātu, ka pircēji visā Kopienā saņem veselīgu un kvalitatīvu pavairošanas materiālu un dekoratīvos augus.

(19) Dalībvalstīs ir pieredzētas grūtības ar minētās direktīvas interpretāciju un transponēšanu.

(20) Minētā direktīva ir atzīta par piemērotu iekļaušanai SLIM Iniciatīvā (Vienkāršāki tiesību akti iekšējam tirgum), ko aizsākusi Komisija 1996. gada maijā.

(21) Dekoratīvo Augu SLIM komanda ir izstrādājusi dažādus ieteikumus, lai vienkāršotu minēto direktīvu; tā kā šie ieteikumi ietverti Komisijas paziņojumā Padomei un Eiropas parlamentam par SLIM Iniciatīvu.

(22) Šie ieteikumi attiecas uz personām, ko kontrolē minētā direktīva, sugām, kas ietvertas šajā direktīvā, šķirņu autentiskumu, saistību ar Direktīvu 77/93/EEK un trešo valstu līdzvērtību.

(23) Pēc šo ieteikumu izskatīšanas ir vēlams grozīt noteiktus Direktīvas 91/682/EEK noteikumus; tā kā noteiktā grozījumu skaita dēļ skaidrības labad minētā direktīva būtu jāpārstrādā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

I SADAĻA JOMA

1. pants

1. Šo direktīvu piemēro tirdzniecībai ar dekoratīvo augu pavairošanas materiālu Kopienā. Tā neierobežo noteikumus par savvaļas floras aizsardzību, kas izklāstīti Regulā (EK) Nr. 338/97, noteikumus par iepakošanu un iepakošanas zudumiem, kas izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 94/62/EK [7], vai, ja šajā direktīvā paredzēts citādi vai pamatojoties uz to, augu veselības noteikumus, kas noteikti Direktīvā 77/93/EEK.

2. Šo direktīvu nepiemēro:

- materiālam, kas paredzēts eksportam uz trešām valstīm, kas kā tāds ir apzīmēts un tiek turēts pietiekami izolēts,

- materiālam, kura produkti nav paredzēti dekoratīviem mērķiem, ja tas ir saskaņā ar citiem Kopienu tiesību aktiem par šāda materiāla tirdzniecību.

3. Saskaņā ar 17. pantā noteikto procedūru, var nolemt, ka dažas vai visas šīs direktīvas prasības nav piemērojamas attiecībā uz atsevišķu sugu vai augu grupu sēklām, ja tās paredzētas turpmākai pavairošanas materiāla ražošanai un, ja nav būtiskas saistības starp šādu sēklu kvalitāti un no tām izaudzētā materiāla kvalitāti.

II SADAĻA DEFINĪCIJAS

2. pants

Šajā direktīvā piemēro šādas definīcijas:

1. "Pavairošanas materiāls" - augu materiāls, kas paredzēts:

- dekoratīvo augu pavairošanai, vai

- dekoratīvo augu ražošanai; tomēr, gadījumā, kad produkciju iegūst no izaugušiem augiem, šī definīcija attiecas vienīgi tiktāl, cik iegūtais dekoratīvais augs ir paredzēts turpmākai tirdzniecībai.

"Pavairošana" – reprodukcija veģetatīvā vai citā ceļā.

2. "Piegādātājs" – jebkura fiziska vai juridiska persona, kas profesionāli darbojas pavairošanas materiāla tirdzniecībā vai importēšanā.

3. "Tirdzniecība" – pārdošana vai piegāde, ko veic piegādātājs, citai personai. "Pārdošana" ietver turēšanu pieejami vai krājumā, izstādīšanu pārdošanai, piedāvāšanu pārdošanai.

4. "Atbildīgā oficiālā iestāde":

a) iestāde, ko izveidojusi vai nozīmējusi dalībvalsts un, kas atrodas valdības pārraudzībā un ir atbildīga par kvalitātes jautājumiem;

b) jebkura valsts iestāde, kas dibināta:

- vai nu valsts līmenī, vai

- reģionālā līmenī, atrodoties valsts iestāžu pārraudzībā attiecīgās dalībvalsts konstitūcijas ietvaros.

Augstākminētās iestādes, saskaņā ar savas valsts likumiem un citiem normatīvajiem aktiem, deleģē izpildei uzdevumus, kas paredzēti šajā direktīvā, saskaņā ar savām pilnvarām un pārraudzību jebkurai juridiskai personai, uz ko attiecas publiskās vai privātās tiesības, kurām saskaņā ar tās oficiāli apstiprinātiem statūtiem, ir piešķirtas īpašas valstiskas funkcijas, ar nosacījumu, ka šāda juridiska persona un tās biedri nav personīgi ieinteresēti iestādes pasākumu rezultātos.

Turklāt saskaņā ar 17. pantā izklāstīto procedūru, pārējās juridiskās personas, kas izveidotas a) punktā minētās iestādes vārdā un darbojas šādas iestādes pilnvaru pakļautībā un tās pārraudzībā, var apstiprināt, ar nosacījumu, ka šādai juridiskai personai nav personīgas ieinteresētības iestādes pasākumu rezultātos.

Dalībvalstis informē Komisiju par savām atbildīgajām oficiālajām iestādēm. Komisija šo informāciju dara zināmu pārējām dalībvalstīm.

5. "Partija" – vienību skaits vienā precē, identificējams pēc tās satura un izcelsmes viendabības.

III SADAĻA PAVAIROŠANAS MATERIĀLAM IZVIRZĪTĀS PRASĪBAS

3. pants

1. Piegādātājs var tirgot pavairošanas materiālu tikai tad, ja tas atbilst prasībām, kas noteiktas šajā direktīvā.

2. Šās direktīvas 1. punktu nepiemēro, ja pavairošanas materiāls paredzēts:

a) izmēģinājumiem vai zinātniskiem mērķiem;

b) selekcijas darbam; vai

c) ģenētiskās dažādības saglabāšanai.

3. Saskaņā ar 17. pantā noteikto procedūru 2. punkta piemērošanai var pieņemt sīki izstrādātus noteikumus.

4. pants

Pavairošanas materiālam, ja tas tiek prasīts, jāatbilst attiecīgām veselības prasībām, kas noteiktas Direktīvā 77/93/EEK.

5. pants

1. Neierobežojot 1. un 4. pantu, pavairošanas materiālam pārdošanas laikā jābūt:

- vismaz vizuālā pārbaudē, pilnībā brīvam no jebkādiem kaitīgiem organismiem, kas pasliktina kvalitāti, vai no jebkādām pazīmēm vai simptomiem, kas mazina tā izmantojamību,

- pilnībā brīvam no jebkādiem defektiem, kas var pasliktināt tā kā pavairošanas materiāla kvalitāti,

- ar apmierinošu dzīvotspēju un aspektiem, kas attiecas uz tā kā pavairošanas materiāla derīgumu,

- sēklu gadījumā, jābūt pietiekamai dīgtspējai,

- ja pārdošana notiek ar atsauci uz šķirni saskaņā ar 9. pantu, jābūt apmierinošai šķirnes identitātei un tīrībai.

2. Visus pavairošanas materiālus, kas pamatojoties uz redzamām pazīmēm vai simptomiem, nav pilnībā brīvi no kaitīgiem organismiem, pareizi apstrādā vai, ja vajadzīgs, izņem.

3. Citrusaugu materiāla gadījumā jāievēro šādas prasības:

a) tam jābūt iegūtam no sākotnējā materiāla, kas ir pārbaudīts un konstatēts, ka nav redzamas nekādu vīrusu, vīrusveidīgu organismu vai slimību pazīmes;

b) tam jābūt pārbaudītam un pilnīgi brīvam no šādiem vīrusiem, vīrusveidīgiem organismiem vai slimībām, kopš pēdējā veģetācijas cikla sākuma; un

c) potēšanas gadījumā, tos uzpotē potcelmiem, kas nav uzņēmīgi pret viroīdiem.

4. Puķu sīpolu gadījumā jāievēro šādas prasības:

- pavairošanas materiālam jābūt iegūtam tieši no materiāla ražas laikā, tam jābūt pārbaudītam un atzītam par pilnīgi brīvu no visiem kaitīgajiem organismiem un slimībām, to pazīmēm un simptomiem.

5. Saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru atsevišķām ģintīm un sugām var sastādīt grafiku, nosakot papildu nosacījumus attiecībā uz kvalitāti, kādai pavairošanas materiālam jāatbilst. Ģintis vai sugas grafikā iekļauj vienīgi tad, ja pierāda šādu papildu noteikumu vajadzību. Lai noteiktu šādu vajadzību, piemēro šādus kritērijus:

- tādu problēmu pastāvēšana, kas saistītas ar attiecīgo ģinšu vai šķirņu pavairošanas materiāla kvalitāti, ko var apmierinoši atrisināt vienīgi juridiskā ceļā,

- attiecīgo šķirņu vai ģinšu pavairošanas materiāla ekonomiskā nozīme,

- atbilstība visiem starptautiskajiem standartiem par reglamentētiem ārpuskarantīnas kaitēkļiem.

IV SADAĻA PRASĪBAS, KAS JĀIEVĒRO PAVAIROŠANAS MATERIĀLA PIEGĀDĀTĀJIEM

6. pants

1. Neierobežojot 2. punktu, piegādātāji ir oficiāli reģistrēti attiecībā uz darbībām, kuras tie saskaņā ar šo direktīvu veic. Atbildīgā oficiālā iestāde var uzskatīt, ka piegādātāji, kas jau reģistrēti saskaņā ar Direktīvu 77/93/EEK, ir reģistrēti šīs direktīvas nolūkiem. Šādiem piegādātājiem tomēr jāievēro šīs direktīvas prasības.

2. Šā panta 1. punktu nepiemēro attiecībā uz piegādātājiem, kas veic tirdzniecību vienīgi ar personām, kuras nav profesionāli iesaistītas dekoratīvo augu vai pavairošanas materiāla ražošanā vai pārdošanā. Šādiem piegādātājiem tomēr jāievēro šīs direktīvas prasības.

7. pants

1. Piegādātājiem, kas iesaistīti pavairošanas materiāla ražošanā:

- savā ražošanas procesā jānosaka un jāpārrauga kritiskie punkti, kas ietekmē materiāla kvalitāti,

- pirmajā ievilkumā noteiktās pārraudzības laikā jāvāc informācija, ko atbildīgā oficiālā iestāde var prasīt pārbaudei,

- jāņem paraugi, ja vajadzīgs, laboratorijas analīzēm ar atbilstošu aparatūru un ekspertīzi,

- jānodrošina, lai ražošanas laikā pavairošanas materiāla partijas paliktu atsevišķi identificējamas.

2. Gadījumā, ja piegādātāja, kurš ir iesaistīts pavairošanas materiāla ražošanā, telpās parādās kaitīgi organismi, kas uzskaitīti Direktīvā 77/93/EEK vai pasākumos, kas noteikti, ievērojot 5. panta 5. punktu, piegādātājs paziņo par to atbildīgajai oficiālajai iestādei un veic visus pasākumus, ko nosaka šī iestāde.

3. Kad pavairošanas materiāls ir pārdots, reģistrētie piegādātāji glabā savas pārdošanas vai pirkšanas ierakstus vismaz 12 mēnešus.

4. Augstākminētā 1. punkta piemērošanas noteikumus var izstrādāt saskaņā ar 17. pantā noteikto procedūru.

V SADAĻA TIRDZNIECĪBA AR PAVAIROŠANAS MATERIĀLU UN TĀ MARĶĒŠANA

8. pants

1. Pavairošanas materiālu marķē partijām. Tomēr pavairošanas materiālu no dažādām partijām var marķēt vienā preču sūtījumā, ar nosacījumu, ka piegādātājs glabā ierakstus par atšķirīgo partiju sastāvu un izcelsmi.

2. Pārdošanas laikā pavairošanas materiālam jāpievieno etiķete vai cits dokuments, ko sastādījis piegādātājs.

3. Saskaņā ar 17. pantā noteikto procedūru, nosaka prasības attiecībā uz 2. punktā minēto etiķeti vai dokumentu. Gadījumā, ja pavairošanas materiālu pārdod personām, kas nav profesionāli iesaistītas dekoratīvo augu vai pavairošanas materiāla ražošanā vai pārdošanā, prasības par marķēšanu var ierobežot līdz pienācīgai informācijai par preci. Prasības par pavairošanas materiāla iepakojumu var pieņemt saskaņā ar to pašu procedūru.

4. Šā panta 1. punktu nepiemēro attiecībā uz pavairošanas materiālu, kas tiek pārdots personām, kuras nav profesionāli iesaistītas dekoratīvo augu vai pavairošanas materiāla ražošanā.

9. pants

1. Pavairošanas materiālam jābūt marķētam ar atsauci uz šķirni tikai tad, ja šī šķirne ir:

- juridiski aizsargāta ar augu šķirņu aizsardzības tiesībām saskaņā ar noteikumiem par jauno šķirņu aizsardzību, vai

- oficiāli reģistrēta, vai

- plaši pazīstama, vai

- ierakstīta sarakstā, kas atrodas pie piegādātāja, ar detalizētu aprakstu un nosaukumu. Šādus sarakstus sastāda saskaņā ar pieņemtajām starptautiskajām vadlīnijām, kur tas nepieciešams. Pēc pieprasījuma sarakstam jābūt pieejamam attiecīgās dalībvalsts atbildīgajai oficiālajai iestādei.

2. Cik tas iespējams, katrai šķirnei jābūt ar to pašu nosaukumu visās dalībvalstīs saskaņā ar īstenošanas pasākumiem, kurus var pieņemt saskaņā ar 17. panta noteikumiem, vai, ja to nav, saskaņā ar pieņemtajām starptautiskajām vadlīnijām.

3. Ja pavairošanas materiālu pārdod drīzāk ar atsauci uz augu grupu, nekā uz šķirni, kas minēta 1. punktā, piegādātājs norāda augu grupu, lai šādā ceļā izvairītos no neskaidrībām ar jebkādiem šķirņu nosaukumiem.

4. Papildu īstenošanas noteikumus 1. punkta ceturtajam ievilkumam var pieņemt saskaņā ar 17. pantā noteikto procedūru.

VI SADAĻA PAVAIROŠANAS MATERIĀLS, KAS ATBILST MAZĀK STINGRĀM PRASĪBĀM

10. pants

Ja rodas pārejošas grūtības tāda pavairošanas materiāla piegādē, kas atbilst šīs direktīvas prasībām, kuras nedrīkst pārkāpt Kopienas teritorijā, var pieņemt noteikumus saskaņā ar 17. pantā izklāstīto procedūru attiecībā uz tirdzniecību ar pavairošanas materiālu, kas atbilst mazāk stingrām prasībām.

VII SADAĻA TREŠĀS VALSTĪS RAŽOTAIS PAVAIROŠANAS MATERIĀLS

11. pants

1. Saskaņā ar procedūru, kas izklāstīta 17. pantā, var lemt, vai pavairošanas materiāls, kas ražots trešās valstīs, sniedz visos aspektos līdzvērtīgas garantijas kā materiāls, kas ražots Kopienā saskaņā ar šo direktīvu.

2. Pirms 1. punktā minētā lēmuma pieņemšanas pavairošanas materiālu nedrīkst importēt no trešām valstīm, ja vien importējošais piegādātājs pirms importa nenodrošina, ka importējamais materiāls sniedz visos aspektos līdzvērtīgas garantijas tam pavairošanas materiālam, kas ražots Kopienā saskaņā ar šo direktīvu, jo īpaši attiecībā uz kvalitāti, identifikāciju un augu veselību.

3. Importētājs paziņo oficiālajām iestādēm par materiālu, ko importē saskaņā ar 2. punktu un glabā dokumentārus pierādījumus par savu līgumu ar piegādātāju trešā valstī.

4. Īstenošanas pasākumus attiecībā kārtību, kas jāievēro un turpmākām prasībām, kuras importētājiem jāizpilda, var izstrādāt saskaņā ar 17. pantā noteikto procedūru.

VIII SADAĻA KONTROLES PASĀKUMI UN VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

12. pants

1. Dalībvalstis prasa, lai piegādātāji veic visus nepieciešamos pasākumus, lai garantētu atbilstību šīs direktīvas prasībām. Tādēļ dalībvalstis nodrošina, ka pavairošanas materiāls tiek oficiāli pārbaudīts:

- vismaz nejaušas atlases pārbaudēs, un

- vismaz attiecībā uz pārdošanu personām, kuras ir profesionāli iesaistītas dekoratīvo augu vai pavairošanas materiāla ražošanā vai pārdošanā,

lai pārbaudītu atbilstību prasībām. Dalībvalstis arī var ņemt paraugus, lai pārbaudītu atbilstību. Veicot pārraudzību vai uzraudzību, atbildīgajām oficiālajām iestādēm jābūt brīvai piekļuvei visām piegādātājuzņēmumu daļām jebkurā pieņemamā laikā.

Līdz 2002. gada 31. decembrim Komisija iesniedz ziņojumu Padomei par darbību attiecībā uz šajā pantā paredzētajiem kontroles pasākumiem kopā ar visiem attiecīgiem priekšlikumiem, kas, ja vajadzīgs, ietver priekšlikumus par šīs direktīvas prasību atsaukšanu mazumtirdzniecībai.

2. Sīki izstrādātu oficiālo inspekciju kārtību šīs direktīvas ietvaros var noteikt saskaņā ar 17. pantā noteikto procedūru.

13. pants

1. Ja oficiālo inspekciju, kas minētas 12. pantā, laikā vai pārbaudēs, kas minētas 14. pantā, atklāj, ka pavairošanas materiāls neatbilst šīs direktīvas prasībām, atbildīgās oficiālās iestādes nodrošina, lai piegādātājs veic atbilstošu koriģējošu darbību, vai, ja tas nav iespējams, aizliedz šā pavairošanas materiāla tirdzniecību Kopienā.

2. Ja tiek atklāts, ka pavairošanas materiāls, ko pārdod atsevišķs piegādātājs neatbilst šīs direktīvas prasībām, attiecīgā dalībvalsts nodrošina, lai attiecībā uz šo piegādātāju tiktu veikti atbilstīgi pasākumi.

3. Visi pasākumi, kas veikti saskaņā ar 2. punktu, tiek atcelti tiklīdz tiek pietiekoši droši konstatēts, ka piegādātāja pavairošanas materiāls, kas paredzēts pārdošanai, turpmāk atbildīs šīs direktīvas prasībām un nosacījumiem.

14. pants

1. Vajadzības gadījumā pārbaudes un testus, ko dalībvalstīs veic ar paraugiem, lai noteiktu, vai pavairošanas materiāls atbilst šīs direktīvas prasībām un nosacījumiem. Komisija var organizēt pārbaužu inspekcijas ar dalībvalstu un Komisijas pārstāvju piedalīšanos.

2. Saskaņā ar 17. pantā izklāstīto procedūru var nolemt, ka ir nepieciešams veikt Kopienas pārbaudes vai testus tiem pašiem mērķiem, kas minēti 1. punktā. Komisija var organizēt Kopienas pārbaužu inspekcijas ar dalībvalstu un Komisijas pārstāvju piedalīšanos.

3. Pārbaudes vai testus, kas minēti 1. un 2. punktā, izmanto, lai saskaņotu pavairošanas materiāla pārbaudes tehniskās metodes. Progresa ziņojumus par pārbaudēm vai testiem nosūta Komisijai un iesniedz Komitejai, kas minēta 17. pantā.

4. Komisija nodrošina, lai attiecīgos gadījumos 1. un 2. punktā minēto pārbaužu saskaņošanas, izpildes un inspekcijas pasākumus, kā arī to rezultātu novērtēšanu veic Komitejā, kas minēta 17. pantā. Ja rodas problēmas saistībā ar organismiem, uz kuriem attiecas Direktīva 77/93/EEK, Komisija informē Pastāvīgo augu veselības komiteju, ar kuru konsultējas par protokoliem par Kopienas pārbaudēm, ja tie attiecas uz attiecīgajiem organismiem, kurus ietver Direktīva 77/93/EEK. Pavairošanas materiālu, kas ražots trešās valstīs, ietver pārbaudēs.

15. pants

Tirdzniecībai ar pavairošanas materiālu, kas atbilst šīs direktīvas prasībām, nav citu ierobežojumu attiecībā uz piegādātāju, kvalitāti, augu veselību, marķēšanu un iepakošanu, kā vien tie, kas noteikti šajā direktīvā.

16. pants

Saskaņā ar 17. pantā noteikto procedūru, dalībvalsts pēc tās pieprasījuma un noteiktos apstākļos ir pilnībā vai daļēji atbrīvota no dažām saistībām saskaņā ar šo direktīvu attiecībā uz noteiktu ģinšu vai sugu pavairošanas materiāla tipiem, kuru ražošanai ir minimāla ekonomiska nozīme tās teritorijā, izņemot, ja tas būtu pretrunā ar 15. pantu.

IX SADAĻA PROCEDŪRAS, KO VEIC KOMITEJA

17. pants

1. Ja izdarīta atsauce uz šajā pantā noteikto procedūru, Komisijai palīdz Komiteja, kas minēta kā Pastāvīgā dekoratīvo augu pavairošanas materiāla komiteja, kuru vada Komisijas pārstāvis.

2. Komisijas pārstāvis iesniedz Pastāvīgajai komitejai veicamo pasākumu projektu. Pastāvīgā komiteja sniedz savu atzinumu par projektu termiņā, kuru noteicis priekšsēdētājs atkarībā no jautājuma steidzamības. Atzinumu sniedz ar balsu vairākumu, kā noteikts Līguma 148. panta 2. punktā gadījumiem, kad Padomei jāpieņem lēmumi pēc Komisijas priekšlikuma. Dalībvalstu pārstāvju balsis Komitejā vērtē tā, kā noteikt šajā pantā. Priekšsēdētājs nebalso.

3. a) Komisija pieņem pasākumus, kurus piemēro nekavējoties.

b) Tomēr, ja šie pasākumi nav saskaņā ar Komitejas atzinumu, Komisija par to nekavējoties informē Padomi.

Šajā gadījumā:

- Komisija var atlikt paredzēto pasākumu piemērošanu uz laiku, kas nav ilgāks par vienu mēnesi no šāda paziņojuma saņemšanas datuma,

- Padome ar kvalificētu balsu vairākumu, var pieņemt atšķirīgu lēmumu termiņā, kas minēts pirmajā ievilkumā.

4. Komiteja pēc priekšsēdētāja vai vienas dalībvalsts pieprasījuma var pārbaudīt visus jautājumus, kas attiecas uz šo direktīvu.

18. pants

1. Ja izdarīta atsauce uz šajā pantā noteikto procedūru, Komisijai palīdz Pastāvīgā pavairošanas materiāla un dekoratīvo augu komiteja, kuru vada Komisijas pārstāvis.

2. Komisijas pārstāvis iesniedz Komitejai veicamo pasākumu projektu. Komiteja sniedz savu atzinumu par projektu termiņā, kuru noteicis priekšsēdētājs atkarībā no jautājuma steidzamības. Atzinumu sniedz ar balsu vairākumu, kā noteikts Līguma 148. panta 2. punktā gadījumiem, kad Padomei jāpieņem lēmumi pēc Komisijas priekšlikuma. Dalībvalstu pārstāvju balsis Komitejā vērtē tā, kā noteikts šajā pantā. Priekšsēdētājs nebalso.

3. a) Komisija pieņem paredzētos pasākumus, ja tie saskan ar Komitejas atzinumu.

b) Ja paredzētie pasākumi nesaskan ar Komitejas atzinumu vai tā nav sniegusi savu atzinumu, Komisija nekavējoties iesniedz Padomei priekšlikumu attiecībā uz veicamajiem pasākumiem. Padome pieņem lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu.

Ja triju mēnešu laikā no iesniegšanas datuma Padomē, Padome nav pieņēmusi lēmumu, paredzētos pasākumus pieņem Komisija.

X SADAĻA NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

19. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šās direktīvas prasības līdz 1999. gada 1. jūlijam. Tās par to tūlīt informē Komisiju.

2. Kad dalībvalstis paredz šādus pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka metodes, kā izdarīt šādas atsauces.

3. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus galvenos savu tiesību aktus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

20. pants

1. Direktīvu 91/682/EEKatceļ, sākot ar 1999. gada 1. jūliju, neierobežojot dalībvalstu saistības attiecībā uz transponēšanas un ieviešanas periodu, kas minēts tās pielikuma A daļā.

2. Atsauces uz atcelto Direktīvu 91/682/EEK jāsaprot kā atsauces uz šo direktīvu un jālasa saskaņā ar korelācijas tabulu tās pielikuma B daļā.

3. Saskaņā ar Direktīvu 91/682/EEK pieņemtie īstenošanas noteikumi paliek spēkā, ja vien tos negroza vai neatceļ ar jauniem īstenošanas noteikumiem.

21. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1998. gada 20. jūlijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

W. Molterer

[1] OV C 50, 17.2.1998., 8. lpp.

[2] OV C 104, 6.4.1998., 40. lpp.

[3] OV C 157, 25.5.1998., 3. lpp.

[4] OV L 26, 31.1.1977., 20. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 98/2/EK(OV L 15, 21.1.1998., 34. lpp.).

[5] OV L 61, 3.3.1997., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 938/97 (OV L 140, 30.5.1997., 1. lpp.).

[6] OV L 376, 31.12.1991., 21. lpp.

[7] OV L 365, 31.12.1994., 10. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

A DAĻA

Laika ierobežojumi transportēšanai valstu likumos un īstenošanai

Direktīva | Laika ierobežojumi transponēšanai | Laika ierobežojumi īstenošanai |

91/682/EEK (OV L 376, 31.12.1991., 21. lpp.) | 1992. gada 31. decembris | 5. – 11. pants, 14., 15., 17., 19 un 24. pants (visām ģintīm un šķirnēm) 1993. gada 31. decembris |

B DAĻA

KORELĀCIJAS TABULA

Šī direktīva | Direktīva 91/682/EEK |

1. pants | 1. un 2. pants |

2. pants | 3. pants |

3. pants | 8. pants |

4. pants | – |

5. pants | 4. pants |

6. pants | 6. pants |

7. pants | 5. pants |

8. pants | 10. un 11. pants |

9. pants | 9. pants |

10. pants | 13. pants |

11. pants | 16. pants |

12. pants | 17. un 18. pants |

13. pants | 19. pants |

14. pants | 20. pants |

15. pants | 14. pants |

16. pants | – |

17. pants | 21. pants |

18. pants | 22. pants |

19. pants | – |

20. pants | – |

21. pants | – |

--------------------------------------------------

Augša