EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 31998L0048

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/48/EK (1998. gada 20. jūlijs), ar kuru groza Direktīvu 98/34/EK, ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu jomā

OV L 217, 5.8.1998., 18./26. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 021 Lpp. 8 - 16

Cits(-i) īpašais(-ie) izdevums(-i) (CS, ET, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Dokumenta juridiskais statuss Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 06/10/2015; Atcelts ar 32015L1535

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/48/oj

31998L0048Oficiālais Vēstnesis L 217 , 05/08/1998 Lpp. 0018 - 0026


Eiropas Parlamenta Un Padomes Direktīva 98/48/EK

(1998. gada 20. jūlijs),

ar kuru groza Direktīvu 98/34/EK, ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu jomā

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 100.a un 213. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2]

rīkojoties saskaņā ar kārtību, kas noteikta Līguma 189.b pantā [3],

(1) tā kā, lai veicinātu iekšējā tirgus veiksmīgu darbību, jānodrošina pēc iespējas lielāka caurskatāmība attiecībā uz turpmākajiem valstu noteikumiem un tiesību normām attiecībā uz Informācijas sabiedrības pakalpojumiem, izdarot grozījumus Direktīvā 98/34/EK [4];

(2) tā kā plašs pakalpojumu loks Līguma 59. un 60. panta nozīmē gūs labumu no iespējām, ko piedāvā Informācijas sabiedrība no attāluma, elektroniski un pēc individuāla pieprasījuma saņemt pakalpojumus;

(3) tā kā iekšējais tirgus, kas aptver teritoriju bez iekšējām robežām, ļauj šādu pakalpojumu sniedzējiem attīstīt pārrobežu aktivitātes, lai palielinātu to konkurētspēju, un tādējādi sniedz pilsoņiem jaunas iespējas pārraidīt un saņemt informāciju, neņemot vērā robežas, un patērētājiem jaunus veidus preču un pakalpojumu saņemšanai;

(4) tā kā Direktīvas 98/34/EK darbības sfēras paplašināšana nekavē dalībvalstis ņemt vērā dažādas sociāla, sabiedriska un kultūras rakstura sekas, kas raksturīgas Informācijas sabiedrības izveidošanai; tā kā šajā direktīvā Informācijas sabiedrības pakalpojumiem paredzēto kārtības noteikumu piemērošana neietekmē kultūras politikas pasākumus, konkrēti, audiovizuālajā sfērā, ko dalībvalstis varētu pieņemt saskaņā ar Kopienas tiesībām, ņemot vērā to lingvistisko dažādību, īpašās nacionālās un reģionālās pazīmes un to kultūras mantojumu; tā kā Informācijas sabiedrības attīstība nodrošina Eiropas pilsoņu piekļuvi Eiropas kultūras mantojumam, ko piegādā digitālajā vidē;

(5) tā kā Direktīva 98/34/EK nav paredzēta piemērošanai valsts noteikumiem, kas attiecas uz pamattiesībām, piemēram, konstitucionāliem noteikumiem attiecībā uz izteikšanās brīvību, un konkrētāk, preses brīvību; tā kā tā nav paredzēta arī piemērošanai vispārīgajām krimināltiesībām; tā kā turklāt tā neattiecas uz nolīgumiem kredītinstitūciju starpā, ko regulē privāttiesības, jo īpaši, uz nolīgumiem par maksājumu veikšanu kredītinstitūciju starpā;

(6) tā kā Eiropas Padome uzsvērusi nepieciešamību Kopienas līmenī izveidot skaidru un stabilu tiesisko sistēmu, lai sekmētu Informācijas sabiedrības attīstību; tā kā Kopienas tiesības un noteikumi, kas regulē iekšējo tirgu, to skaitā principi, kas ietverti Līgumā, un atvasinātās tiesības jau veido tiesisko pamatsistēmu šādu pakalpojumu attīstībai;

(7) tā kā jāpastāv iespējai pielāgot pastāvošos valstu noteikumus un tiesību normas, kas piemērojamas šobrīd pieejamajiem pakalpojumiem, lai ņemtu vērā jaunākos Informācijas sabiedrības pakalpojumus, vai nu lai nodrošinātu, ka vispārīgās intereses ir labāk aizsargātas vai, no otras puses, lai atvieglotu šos noteikumus un tiesību normas, ja to piemērošana ir nesamērīga ar to paredzētajiem mērķiem;

(8) tā kā bez koordinēšanas Kopienas līmenī šie paredzamie regulēšanas pasākumi valstu līmenī varētu radīt ierobežojumus pakalpojumu brīvai kustībai un tiesībām veikt uzņēmējdarbību, kas savukārt novestu pie iekšējā tirgus sadalīšanās, pārliecīgas regulēšanas un noteikumu neatbilstības;

(9) tā kā, lai nodrošinātu reālu un efektīvu vispārējas intereses mērķu aizsardzību, kas saistīti ar Informācijas sabiedrības attīstību, nepieciešama koordinēta pieeja Kopienas līmenī attiecībā uz pasākumiem, kam ir liela starpvalstiska nozīme, piemēram, jautājumiem par jaunajiem pakalpojumiem;

(10) tā kā telekomunikāciju pakalpojumu gadījumā jau pastāv saskaņošana Kopienas līmenī vai, dažos gadījumos, nolīgumi par savstarpēju atzīšanu; un tā kā pastāvošie Kopienas tiesību akti paredz pielāgošanu, ņemot vērā tehnoloģisko attīstību un jaunu pakalpojumu sniegšanu, kā rezultātā lielākā daļa valstu noteikumu telekomunikāciju pakalpojumu sfērā nebūs pakļauti izziņošanai saskaņā ar šo direktīvu, jo uz tiem attieksies Direktīvas 98/34/EK 10. panta 1. punktā vai 1. panta 5. punktā noteiktie izņēmumi; tā kā tomēr atsevišķi valstu noteikumi, kas vērsti uz jautājumu regulēšanu, kuri nav pakļauti Kopienas tiesību aktiem, var ietekmēt Informācijas sabiedrības pakalpojumu brīvu kustību un tādā apmērā tie izziņojami;

(11) tā kā citām joprojām vēl mazpazīstamām Informācijas sabiedrības sfērām tomēr būtu pāragri saskaņot valstu noteikumus un tiesību normas, veicot plašu un vispusīgu materiālo tiesību normu saskaņošanu Kopienas līmenī, jo nav pietiekamas informācijas par formu, kādu jaunie pakalpojumi iegūs, vai par to būtību, vēl nav īpašas regulēšanas valstu līmenī šajā sfērā, un šādas saskaņošanas nepieciešamību un tās saturu iekšējā tirgū pašreizējā stadijā nevar definēt;

(12) tā kā šī iemesla dēļ nepieciešama veiksmīgas iekšējā tirgus darbības aizsardzība un sadalīšanās iespējamības novēršana, nosakot informācijas sniegšanas, konsultāciju veikšanas un administratīvās sadarbības kārtību attiecībā uz jaunu noteikumu un tiesību normu izstrādi; tā kā šāda kārtība inter alia palīdzēs nodrošināt, ka Līgumu un jo īpaši tā 52. un 59. pantu efektīvi piemēro, un, nepieciešamības gadījumā, atklāt vajadzību aizsargāt vispārīgās intereses Kopienas līmenī; tā kā turklāt Līguma uzlabotā piemērošana, ko padara iespējamu šāda informācijas kārtība, galarezultātā samazinās nepieciešamību pēc Kopienas noteikumiem par to, kas nepieciešams un proporcionāls iekšējā tirgū un vispārīgo interešu aizsardzībai; tā kā, visbeidzot, šāda kārtība dos iespēju uzņēmumiem efektīvāk izmantot iekšējā tirgus priekšrocības;

(13) tā kā Direktīva 98/34/EK paredz tādus pašus mērķus un tā kā šī kārtība ir efektīva, esot vispiemērotākā šo mērķu sasniegšanā; tā kā šīs direktīvas piemērošanas gaitā gūto pieredzi un tajā paredzēto kārtību var piemērot Informācijas sabiedrības pakalpojumu noteikumu izstrādē; tā kā tās noteiktā kārtība šobrīd veiksmīgi ieviesta valstu iestādēs;

(14) tā kā turklāt saskaņā ar Līguma 7.a pantu iekšējais tirgus aptver teritoriju bez iekšējām robežām, kurā nodrošināta preču, personu, pakalpojumu un kapitāla brīva aprite, un tā kā Direktīva 98/34/EK paredz vienīgi administratīvas sadarbības kārtību un neparedz materiālo tiesību normu saskaņošanu;

(15) tā kā šī iemesla dēļ Direktīvas 98/34/EK grozījumi, lai piemērotu to Informācijas sabiedrības pakalpojumu noteikumu izstrādē, ir vispiemērotākā pieeja, ņemot vērā minēto pakalpojumu juridisko sistēmu, lai efektīvi apmierinātu caurskatāmības prasības iekšējā tirgū;

(16) tā kā īpaši nepieciešama to noteikumu izziņošana, kas varētu rasties nākotnē; tā kā pakalpojumi, ko sniedz no attāluma, elektroniski un pēc pakalpojumu (Informācijas sabiedrības pakalpojumu) saņēmēja individuāla pieprasījuma, ņemot vērā to dažādību un turpmāku pieaugumu, varētu to radīt nepieciešamību pēc liela daudzuma jaunu noteikumu un tiesību normu; tā kā tādēļ attiecīgi jāparedz norma noteikumu projektu izziņošanai, kas saistīti ar šādiem pakalpojumiem;

(17) tā kā tādā veidā par īpašiem noteikumiem attiecībā uz pakalpojumu sniegšanas uzsākšanu un veikšanu, ko var veikt iepriekšminētajā veidā, jāziņo pat tad, ja tie ietverti noteikumos un tiesību normās, kam ir vispārīgāks mērķis; tā kā vispārīgi noteikumi, kas nesatur normas par šādiem pakalpojumiem, tomēr nav jāizziņo;

(18) tā kā "noteikumi par pakalpojumu sniegšanas uzsākšanu un veikšanu" ir noteikumi, kas nosaka prasības attiecībā uz Informācijas sabiedrības pakalpojumiem, piemēram, noteikumi, kas attiecas uz pakalpojumu sniedzējiem, pakalpojumiem un pakalpojumu saņēmējiem, un ekonomiskajām aktivitātēm, ko var veikt elektroniski, no attāluma un pēc pakalpojumu saņēmēja individuāla pieprasījuma; tā kā tas, piemēram, attiecas arī uz noteikumiem par pakalpojumu sniedzēju izveidošanu, konkrēti, par atļaujas vai licences piešķiršanas kārtību; tā kā noteikumi, kas paredzēti Informācijas sabiedrības pakalpojumiem, uzskatāmi par šādiem noteikumiem pat tad, ja tie ir daļa no vispārīgākiem noteikumiem; tā kā, no otras puses, uz pasākumiem, kas tieši un individuāli attiecas uz konkrētiem saņēmējiem (piemēram, telekomunikāciju licences), tas neattiecas;

(19) tā kā saskaņā ar Līguma 60. pantu, kā to tiesu praksē interpretējusi Tiesa, "pakalpojumi" ir tie pakalpojumi, kurus parasti sniedz par atlīdzību; tā kā šī īpašība iztrūkst gadījumos, kad valsts veic pasākumus bez ekonomiskiem apsvērumiem tās pienākumu kontekstā sociālajā, kultūras, izglītības un tieslietu sfērā; tā kā uz valsts noteikumiem par šādiem pasākumiem neattiecas Līguma 60. pantā ietvertā definīcija un tādējādi tie neietilpst šīs direktīvas darbības sfērā;

(20) tā kā šī direktīva neierobežo Padomes 1989. gada 3. oktobra Direktīvas 89/552/EEK darbības sfēru par dažu dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos ietvertu noteikumu koordināciju attiecībā uz televīzijas translāciju pasākumiem [5], kas grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/36/EK [6], vai turpmākiem grozījumiem;

(21) tā kā jebkurā gadījumā šī direktīva neattiecas uz valsts noteikumu projektiem, kas paredzēti spēkā esošo vai pieņemamo Kopienas direktīvu satura pārņemšanai, ciktāl tie jau pakļauti īpašai pārbaudei; tā kā tā atbilstīgi neattiecas ne uz valstu noteikumiem, kas pārņem Direktīvu 89/552/EEK, kas grozīta ar Direktīvu 97/36/EK, vai turpmākiem grozījumiem, ne uz valstu noteikumiem, kas pārņem Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 10. aprīļa Direktīvu 97/13/EK par kopīgu vispārējo atļauju un individuālo licenču sistēmu telekomunikāciju pakalpojumiem [7], vai pieņemti tās kontekstā;

(22) tā kā turklāt jāparedz izņēmuma gadījumi, kad valsts noteikumus attiecībā uz Informācijas sabiedrības pakalpojumiem varētu pieņemt nekavējoties, un tā kā ir arī būtiski paredzēt šādu iespēju vienīgi steidzamiem gadījumiem, kas saistīti ar būtiskiem un neparedzamiem apstākļiem, piemēram, apstākļiem, par kuriem iepriekš nevarēja zināt, un kuru izcelsme nav attiecināma uz jebkādām darbībām no attiecīgās dalībvalsts valsts iestāžu puses, lai nepakļautu briesmām šajā direktīvā paredzēto iepriekšējas konsultēšanās un administratīvās sadarbības mērķi;

(23) tā kā dalībvalsts var atlikt uz divpadsmit mēnešiem — vai, iespējams, uz astoņpadsmit mēnešiem Padomes kopīgas nostājas gadījumā — noteikumu projekta pieņemšanu par pakalpojumiem, ja noteikumu projekts attiecas uz jautājumu, kas ietilpst direktīvas, regulas vai lēmuma priekšlikuma darbības sfērā, ko Komisija jau iesniegusi Padomei; tā kā šo bezdarbības saistību Komisija var noteikt attiecīgajai dalībvalstij tikai tad, ja valsts noteikumu projektā ietvertās normas būtiski neatbilst Komisijas iesniegtajam priekšlikumam;

(24) tā kā informācijas iesniegšanas sistēmas un Kopienas līmeņa konsultāciju definīcija, kā noteikts šajā direktīvā, ir priekšnosacījums saskanīgai un efektīvai Kopienas līdzdalībai darbā, kas skar jautājumus, kuri attiecas uz Informācijas sabiedrības pakalpojumu regulēšanas aspektiem starptautiskajā kontekstā;

(25) tā kā Direktīvas 98/34/EK darbības kontekstā tās 5. pantā paredzētā Komiteja tiekas, lai izskatītu jautājumus par Informācijas sabiedrības pakalpojumiem;

(26) tā kā bez tam jānorāda, ka, ja par valsts pasākumiem jāziņo projektu stadijā saskaņā ar citu Kopienas tiesību aktu, attiecīgā dalībvalsts var veikt vienu izziņošanu saskaņā ar šo otru tiesību aktu, norādot, ka minētais paziņojums ir paziņojums arī šīs direktīvas nozīmē;

(27) tā kā Komisija regulāri pārbaudīs jaunu pakalpojumu tirgus attīstību Informācijas sabiedrības sfērā, īpaši konverģences sistēmā telekomunikāciju, informācijas tehnoloģiju un mediju starpā, un, nepieciešamības gadījumā, veiks pasākumus, lai pielāgotu noteikumus jaunu pakalpojumu attīstības veicināšanai Eiropā,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 98/34/EK groza šādi:

1. Virsraksts aizstāts ar šādu:

"Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, kas nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu, un Informācijas sabiedrības pakalpojumu noteikumu sfērā";

2. 1. pants grozīts šādi:

a) iekļauts jauns punkts:

"2. "Pakalpojums"; — jebkāds Informācijas sabiedrības pakalpojums, tas ir, jebkāds pakalpojums, ko parasti sniedz par atlīdzību no attāluma, ar elektroniskiem līdzekļiem un pēc pakalpojumu saņēmēja individuāla pieprasījuma.

Šajā definīcijā:

- "no attāluma"; nozīmē, ka pakalpojumus sniedz bez vienlaicīgas pušu klātbūtnes,

- "ar elektroniskiem līdzekļiem"; nozīmē, ka pakalpojumus nosūta un galamērķī saņem ar elektroniskas apstrādes (ieskaitot digitālu kompresiju) un informācijas uzglabāšanas aparatūras palīdzību, un ka tos pilnībā pārraida, nosūta un saņem pa vadiem, pa radio ar optiskiem vai citiem elektromagnētiskiem līdzekļiem,

- "pēc pakalpojumu saņēmēja individuāla pieprasījuma"; nozīmē, ka pakalpojumus sniedz, pārraidot informāciju pēc individuāla pieprasījuma.

Norādošs to pakalpojumu saraksts, uz kuriem neattiecas šī definīcija, ietverts V pielikumā.

Šī direktīva neattiecas uz:

- radio translāciju pakalpojumiem,

- televīzijas translāciju pakalpojumiem, uz ko attiecas Direktīvas 89/552/EEK [8] 1. panta a) punkts.";

b) 2. un 3. punkts attiecīgi kļūst par 3. un 4. punktu;

c) iekļauts jauns punkts:

"5. "Noteikumi par pakalpojumiem"; — vispārīga rakstura prasība attiecībā uz pakalpojumu sniegšanas uzsākšanu un veikšanu 2. punkta nozīmē, jo īpaši, noteikumi, kas skar pakalpojumu sniedzēju, pakalpojumus un pakalpojumu saņēmēju, izņemot noteikumus, kas nav paredzēti šajā punktā noteiktajiem pakalpojumiem.

Šī direktīva neattiecas uz noteikumiem, kas skar jautājumus, kas ietverti Kopienas tiesību aktos telekomunikāciju pakalpojumu sfērā, kā noteikts Direktīvā 90/387/EEK [9].

Šī direktīva neattiecas uz noteikumiem, kas skar jautājumus, kas ietverti Kopienas tiesību aktos finansiālo pakalpojumu sfērā, kā nepilnīgi uzskaitīts šīs direktīvas VI pielikumā.

Izņemot 8. panta 3. punktu, šī direktīva neattiecas uz noteikumiem, ko pieņēmuši vai kas pieņemti regulētiem tirgiem Direktīvas 93/22/EEK nozīmē, vai ko pieņēmuši vai kas pieņemti citiem tirgiem vai institūcijām, kuras veic klīringa vai norēķinu funkcijas šajos tirgos.

Šajā definīcijā:

- noteikumi uzskatāmi par īpaši paredzētiem Informācijas sabiedrības pakalpojumiem, ja, ņemot vērā tās iemeslu pamatojumu un operatīvo daļu, īpašais mērķis un visu vai daļas individuālo noteikumu priekšmets ir šādu pakalpojumu regulēšana skaidrā un mērķtiecīgā veidā,

- noteikumus neuzskata par īpaši paredzētiem Informācijas sabiedrības pakalpojumiem, ja tie ietekmē šādus pakalpojumus vienīgi netiešā vai gadījuma rakstura veidā.";

d) 4. līdz 8. punkts kļūst par 6. līdz 10. punktu;

e) 9. punktu pārnumurē par 11. punktu, un tas skan šādi:

"11. "Tehniskie noteikumi" — tehniski parametri un citas prasības vai noteikumi par pakalpojumiem, ietverot attiecīgus administratīvus noteikumus, kuru ievērošana ir obligāta, de jure vai de facto, tirdzniecības, pakalpojumu sniegšanas, pakalpojumu sniedzēja izveidošanas vai izmantošanas gadījumā kādā dalībvalstī vai lielā tās daļā, kā arī dalībvalstu normatīvie un administratīvie akti, izņemot 10. pantā minētos, kas aizliedz preces ražošanu, ievešanu, tirdzniecību vai izmantošanu vai kas aizliedz pakalpojumu sniegšanu vai izmantošanu, vai uzņēmumu kā pakalpojumu sniedzēju.

De facto tehniski noteikumi ietver:

- dalībvalsts normatīvos un administratīvos aktus, kas attiecas vai nu uz tehniskiem parametriem, vai citām prasībām, vai uz noteikumiem par pakalpojumiem, vai uz profesionāliem kodeksiem vai praksi, kas savukārt attiecas uz tehniskiem parametriem vai citām prasībām, vai uz noteikumiem par pakalpojumiem, atbilstība kuriem tiek pielīdzināta atbilstības prezumpcijai iepriekšminēto normatīvo un administratīvo aktu noteikumiem,

- brīvprātīgus nolīgumus, kuros valsts iestāde ir līgumslēdzēja puse, un kas vispārīgās interesēs paredz atbilstību tehniskiem parametriem vai citām prasībām, vai noteikumiem par pakalpojumiem, izņemot valsts sagādes konkursu noteikumus,

- tehniskus parametrus vai citas prasības, vai noteikumus par pakalpojumiem, kas saistīti ar fiskāliem vai finansiāliem pasākumiem, kas ietekmē preču vai pakalpojumu patēriņu, veicinot atbilstību šādiem tehniskiem parametriem vai citām prasībām, vai noteikumiem par pakalpojumiem; tehniskie parametri vai citas prasības, vai noteikumi par pakalpojumiem, kas saistīti ar valstu sociālā nodrošinājuma sistēmām, nav ietverti.

Tas ietver tehniskos noteikumus, ko uzliek dalībvalstu izraudzītas iestādes, kuras ietvertas sarakstā, kuru Komisija sastāda līdz 1999. gada 5. augustam (*), 5. pantā minētajā Komitejas sistēmā.

Šo pašu kārtību izmanto šī saraksta grozīšanai;"

f) 10. punktu pārnumurē par 12. punktu un pirmā daļa ir šāda:

"12. "Tehnisko noteikumu projekts" — teksts par tehniskiem parametriem vai citām prasībām, vai noteikumiem par pakalpojumiem, ietverot administratīvus noteikumus, kas formulēti teksta ieviešanai vai lai ieviestu to kā tehnisku noteikumu, tekstam esot sagatavošanas stadijā, kad vēl iespējams izdarīt būtiskus grozījumus;"

3. 6. pantu groza šādi:

a) 1. punktam pievienots šāds apakšpunkts:

"Komiteja tiekas īpašā sastāvā, lai izskatītu jautājumus, kas attiecas uz Informācijas sabiedrības pakalpojumiem.";

b) pievienots šāds punkts:

"8. Neatkarīgi no noteikumiem par pakalpojumiem, Komisija un Komiteja var konsultēties ar fiziskām vai juridiskām personām rūpniecībā vai izglītībā un, ja iespējams, ar pārstāvju organizācijām, kas var sniegt ekspertu atzinumu jebkuru noteikumu par pakalpojumiem projektu sociāliem un sabiedriskiem mērķiem un sekām, un ņemt vērā to padomu, ja tai izvirzīta šāda prasība.";

4. 8. panta 1. punkta sesto daļu aizstāj ar šo:

"Attiecībā uz 1. panta 11. punkta otrās daļas trešajā atkāpē minētajiem tehniskajiem parametriem vai citām prasībām, vai noteikumiem par pakalpojumiem, Komisijas vai dalībvalstu komentāri vai sīki izstrādāti atzinumi var attiekties vienīgi uz aspektiem, kas var kavēt tirdzniecību vai, attiecībā uz noteikumiem par pakalpojumiem, pakalpojumu brīvu kustību vai pakalpojumu sniedzēju tiesībām veikt uzņēmējdarbību, un nevis uz pasākumu fiskālo vai finansiālo būtību.";

5. 9. pantu groza šādi:

a) 2. un 3. punkts aizstāts ar šo:

"2. Dalībvalstis atliek:

- uz četriem mēnešiem tehnisko noteikumu projekta pieņemšanu brīvprātīga nolīguma formā 1. panta 11. punkta otrā apakšpunkta otrās atkāpes nozīmē,

- neskarot 3., 4. un 5. punktu, uz sešiem mēnešiem jebkuru citu tehnisko noteikumu projektu pieņemšanu (izņemot projektus noteikumiem par pakalpojumiem),

no brīža, kad Komisija saņēmusi 8. panta 1. punktā minēto paziņojumu, ja Komisija vai cita dalībvalsts sniedz sīki izstrādātu atzinumu trīs mēnešu laikā no šī brīža par to, ka plānotie pasākumi var radīt šķēršļus preču brīvai kustībai iekšējā tirgū,

- neskarot 4. un 5. punktu, uz četriem mēnešiem jebkuru noteikumu par pakalpojumiem projekta pieņemšanu no brīža, kad Komisija saņēmusi 8. panta 1. punktā minēto paziņojumu, ja Komisija vai cita dalībvalsts sniedz sīki pamatotu atzinumu trīs mēnešu laikā no šī brīža par to, ka plānotie pasākumi var radīt šķēršļus pakalpojumu brīvai kustībai vai pakalpojumu sniedzēju tiesībām veikt uzņēmējdarbību iekšējā tirgū.

Attiecībā uz noteikumu par pakalpojumiem projektu, Komisijas vai dalībvalstu sīki pamatoti atzinumi neietekmē kultūras politikas pasākumus, jo īpaši audiovizuālajā sfērā, ko dalībvalstis varētu pieņemt saskaņā ar Kopienas tiesībām, ņemot vērā to lingvistisko dažādību, īpašās nacionālās un reģionālās pazīmes un to kultūras mantojumu.

Attiecīgā dalībvalsts informē Komisiju par pasākumiem, ko tā paredz veikt saskaņā ar šiem sīki izstrādātajiem atzinumiem. Komisija izsaka savu viedokli par šo reakciju.

Neatkarīgi no noteikumiem par pakalpojumiem, attiecīgā dalībvalsts nepieciešamības gadījumā norāda iemeslus, kādēļ nav iespējams ņemt vērā sīki izstrādātos atzinumus.

3. Neattiecinot to uz projektu noteikumiem par pakalpojumiem, dalībvalstis atliek tehnisko noteikumu projekta pieņemšanu uz 12 mēnešiem no brīža, kad Komisija saņēmusi 8. panta 1. punktā minēto paziņojumu, ja trīs mēnešu laikā no šī brīža Komisija paziņo par savu nodomu ierosināt vai pieņemt direktīvu, regulu vai lēmumu šajā jomā saskaņā ar Līguma 189. pantu.";

b) 7. punkts aizstāts ar šo:

"7. 1. līdz 5. punktu piemēro, ja:

- neatliekamu iemeslu dēļ, ko radījuši nozīmīgi un neparedzami apstākļi attiecībā uz sabiedrības veselības vai drošības aizsardzību, dzīvnieku un augu aizsardzību un noteikumiem par pakalpojumiem arī attiecībā uz sabiedrisko kārtību, jo īpaši, nepilngadīgo aizsardzību, dalībvalstij jāsagatavo tehniskie noteikumi ļoti īsā laika posmā, lai pieņemtu un ieviestu tos nekavējoties bez konsultēšanās iespējām, vai

- neatliekamu iemeslu dēļ, ko radījuši nozīmīgi un neparedzami apstākļi attiecībā uz veselības vai drošības aizsardzību un finansiālās sistēmas stabilitāti, jo īpaši, noguldītāju, investoru un apdrošināto personu, aizsardzību, dalībvalsts ir spiesta nekavējoties pieņemt un īstenot noteikumus par finansiālajiem pakalpojumiem.

Dalībvalsts 8. pantā minētajā paziņojumā informē par iemesliem, kas rada pasākumu steidzamību. Komisija cik ātri iespējams sniedz atzinumu par paziņojumu. Tā veic nepieciešamos pasākumus gadījumos, kad šī kārtība izmantota nepareizi. Komisija informē Eiropas Parlamentu.";

6. 10. pants grozīts šādi:

a) 1. punkta pirmā un otrā atkāpe aizstāta ar šo:

"— panāk atbilstību saistošiem Kopienas tiesību aktiem, kā rezultātā pieņem tehniskos parametrus vai noteikumus par pakalpojumiem,

— izpilda saistības, kas rodas no starptautiskiem nolīgumiem, kā rezultātā Kopienā pieņem kopējus tehniskos parametrus vai noteikumus par pakalpojumiem;"

b) 1. punkta sestā atkāpe aizstāta ar šo:

"— ierobežo sevi tehnisko noteikumu grozīšanai šīs direktīvas 1. panta 11. punkta nozīmē saskaņā ar Komisijas pieprasījumu, lai likvidētu šķērsli tirdzniecībai, vai, attiecībā uz noteikumiem par pakalpojumiem, šķēršļus brīvai pakalpojumu apritei vai pakalpojumu sniedzēju tiesībām veikt uzņēmējdarbību.";

c) 3. un 4. punkts aizstāts ar šo:

"3. 9. panta 3. līdz 6. punkts neattiecas uz 1. panta 11. punkta otrā apakšpunkta otrajā atkāpē minētajiem brīvprātīgajiem nolīgumiem.

4. 9. pants neattiecas uz 1. panta 11. punkta otrā apakšpunkta trešajā atkāpē minētajiem tehniskajiem parametriem vai citām prasībām, vai noteikumiem par pakalpojumiem.";

7. Pievienots V un VI pielikums, kas atrodams šīs direktīvas pielikumā.

2. pants

1. Dalībvalstīs vēlākais līdz 1999. gada 5. augustam stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas nepieciešami, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis paredz šos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka metodes, kā izdarīt šādas atsauces.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus galvenos savu tiesību aktus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Ne vēlāk kā divu gadu laikā no 2. panta 1. punkta pirmajā daļā minētā brīža Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei Direktīvas 98/34/EK piemērošanas novērtējumu 1. panta 2. punktā minēto pakalpojumu tehnoloģijas un tirgus attīstības jomā. Ne vēlāk kā trīs gadu laikā no 2. panta 1. punkta pirmajā apakšpunktā minētā brīža Komisija nepieciešamības gadījumā Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz priekšlikumus par minētās direktīvas pārstrādāšanu.

Šī iemesla dēļ Komisija ņem vērā jebkādus apsvērumus, par kuriem to varētu informēt dalībvalstis.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā tās publicēšanas dienā Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1998. gada 20. jūlijā

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētājs

J. M. Gil-robles

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

W. Molterer

[1] OV C 307, 16.10.1996., 11. lpp.un OV C 65, 28.2.1998., 12. lpp.

[2] OV C 158, 26.5.1997., 1. lpp.

[3] Eiropas Parlamenta 1997. gada 16. maija Atzinums (OV C 167, 2.6.1997., 238. lpp.), Padomes 1998. gada 26. janvāra Kopējā nostāja (OV C 62, 26.2.1998., 48. lpp.) un Eiropas Parlamenta 1998. gada 14. maija Lēmums (OV C 167, 1.6.1998.). Padomes 1998. gada 29. jūnija Lēmums.

[4] OV L 204, 21.7.1998., 37. lpp.

[5] OV L 298, 17.10.1989., 23. lpp.

[6] OV L 202, 30.7.1997., 1. lpp.

[7] OV L 117, 7.5.1997., 15. lpp.

[8] OV L 298, 17.10.1989., 23. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 97/36/EK (OV L 202, 30.7.1997., 1. lpp.)

[9] OV L 192, 24.7.1990., 1. lpp. Direktīva grozīta ar Direktīvu 97/51/EK (OV L 295, 29.10.1997., 23. lpp.).

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

"

V PIELIKUMS

Norādošs pakalpojumu saraksts, uz kuriem neattiecas 1. panta 2. punkta otrais apakšpunkts

1. Pakalpojumi, ko nesniedz "no attāluma"

Pakalpojumi, ko sniedz pakalpojumu sniedzēja un saņēmēja fiziskā klātbūtnē pat tad, ja tā saistīta ar elektronisku ierīču izmantošanu:

a) medicīniskas apskates vai ārstēšana ārsta kabinetā, izmantojot elektronisku aparatūru, pacientam klātesot;

b) klienta konsultēšana veikalā viņam klātesot ar elektroniska kataloga palīdzību;

c) lidmašīnas biļešu rezervēšana ceļojumu birojā ar datoru tīkla palīdzību, klientam klātesot;

d) elektroniskās spēles, kas pieejamas video-pasāžā, klientam klātesot.

2. Pakalpojumi, ko nesniedz "elektroniskā ceļā"

- Pakalpojumi, kam ir materiāls raksturs pat tad, ja tie sniegti ar elektroniskām ierīcēm:

a) automātiski naudas vai biļešu izsniegšanas aparāti (banknotes, dzelzceļa biļetes);

b) pieeja ceļu tīkliem, autoparkiem u.c., par kuru izmantošanu iekasē samaksu pat tad, ja ir elektroniskas ierīces pie ieejas/izejas, kas kontrolē pieeju un/vai nodrošina maksājumu pareizību;

- Autonomie (ārlīnijas) pakalpojumi: CD-rom vai programmatūras izplatīšana ar disketēm;

- Pakalpojumi, ko nesniedz ar elektroniskās apstrādes/inventarizācijas sistēmām:

a) balss telefona pakalpojumi;

b) telefaksa/teleksa pakalpojumi;

c) pakalpojumi, ko sniedz pa balss telefonu vai faksu;

d) ārsta konsultācija pa telefonu/telefaksu;

e) jurista konsultācija pa telefonu/telefaksu;

f) tiešā tirdzniecība pa telefonu/telefaksu.

3. Pakalpojumi, ko nesniedz "pēc pakalpojumu saņēmēja individuāla pieprasījuma"

Pakalpojumi, ko sniedz ar datu pārraidi bez individuāla pieprasījuma un ko vienlaicīgi saņem neierobežots skaits individuālu saņēmēju (punkta — vairākpunktu pārraide):

a) televīzijas translāciju pakalpojumi (ieskaitot video pieprasījuma pakalpojumus), uz ko attiecas Direktīvas 89/552/EEK 1. panta a) punkts;

b) radio translāciju pakalpojumi;

c) (pa televīziju pārraidīti) teleteksts.

VI PIELIKUMS

Norādošs finansiālo pakalpojumu saraksts, uz ko attiecas 1. panta 5. punkta trešais apakšpunkts

- Kapitālieguldījumu pakalpojumi

- Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas operācijas

- Banku pakalpojumi

- Darbības, kas saistītas ar pensiju fondiem

- Pakalpojumi, kas saistīti ar darījumiem nākotnē vai iespējām

Šie pakalpojumi īpaši iekļauj:

a) Direktīvas 93/22/EEK [1] pielikumā minētos kapitālieguldījumu pakalpojumus, kolektīvo kapitālieguldījumu pakalpojumus;

b) pakalpojumi, kas ietilpst pasākumos, kas pakļauti Direktīvas 89/646/EEK [2] pielikumā minētajai savstarpējai atzīšanai;

c) operācijas, kas ietilpst apdrošināšanas un pārapdrošināšanas pasākumos, kas minēti:

- Direktīvas 73/239/EEK [3] pantā,

- Direktīvas 79/267/EEK [4] pielikumā,

- Direktīvā 64/225/EEK [5],

- Direktīvās 92/49/EEK un 92/96/EEK [6] [7].

"

[1] OV L 141, 11.6.1993., 27. lpp.

[2] OV L 386, 30.12.1989., 1. lpp. Direktīva grozīta ar Direktīvu 92/30/EEK (OV L 110, 28.4.1992., 52. lpp.).

[3] OV L 228, 16.8.1973., 3. lpp. Direktīva grozīta ar Direktīvu 92/49/EEK (OV L 228, 11.8.1992., 1. lpp.).

[4] OV L 63, 13.3.1979., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 90/619/EEK (OV L 330, 29.11.1990., 50. lpp.).

[5] OV 56, 4.4.1964., 878./64. lpp. Direktīva grozīta ar 1973. gada Pievienošanās aktu.

[6] OV L 228, 11.8.1992., 1. lpp.

[7] OV L 360, 9.12.1992., 1. lpp.

--------------------------------------------------

Augša