EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31998L0028

Komisijas Direktīva 98/28/EK (1998. gada 29. aprīlis), ar ko attiecībā uz nefasēta jēlcukura pārvadāšanu pa jūru piešķir atkāpi no konkrētiem noteikumiem Padomes Direktīvā 93/43/EEK par pārtikas produktu higiēnu

OV L 140, 12.5.1998., 10./11. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 020 Lpp. 281 - 282
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 020 Lpp. 281 - 282
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 020 Lpp. 281 - 282
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 020 Lpp. 281 - 282
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 020 Lpp. 281 - 282
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 020 Lpp. 281 - 282
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 020 Lpp. 281 - 282
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 020 Lpp. 281 - 282
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 020 Lpp. 281 - 282
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 023 Lpp. 159 - 160
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 023 Lpp. 159 - 160
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 031 Lpp. 7 - 8

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/28/oj

31998L0028Oficiālais Vēstnesis L 140 , 12/05/1998 Lpp. 0010 - 0011


Komisijas Direktīva 98/28/EK

(1998. gada 29. aprīlis),

ar ko attiecībā uz nefasēta jēlcukura pārvadāšanu pa jūru piešķir atkāpi no konkrētiem noteikumiem Padomes Direktīvā 93/43/EEK par pārtikas produktu higiēnu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 14. jūnija Direktīvu 93/43/EEK par pārtikas produktu higiēnu [1] un jo īpaši tās 3. panta 3. punktu,

tā kā informācija rāda, ka Direktīvas 93/43/EEK pielikuma IV nodaļas 2. punkta otrās daļas piemērošana attiecībā uz nefasētu pārtikas produktu šķidrā, granulu vai pulverveidā pārvadāšanu tvertnēs un/vai konteineros/cisternās, kas paredzētas pārtikas produktu pārvadāšanai, nav praktiska un rodas pārmērīgs apgrūtinājums pārtikas apritei, ja to piemēro tā jēlcukura pārvadāšanai pa jūru, kuru nav paredzēts izmantot ne pārtikā, ne arī kā pārtikas sastāvdaļu bez pilnīga un rūpīga rafinēšanas procesa;

tā kā tomēr ir jānodrošina tas, ka atkāpes piešķiršana paredz līdzvērtīgu iedzīvotāju veselības aizsardzības līmeni, pievienojot nosacījumus šādas atkāpes noteikumiem;

tā kā nav pietiekami daudz tvertņu un/vai konteineru/cisternu, kas paredzētas pārtikas produktu pārvadāšanai pa jūru, lai apkalpotu nepārtrauktu tirdzniecību ar jēlcukuru, kuru nav paredzēts izmantot ne pārtikā, ne arī kā pārtikas sastāvdaļu bez pilnīga un rūpīga rafinēšanas procesa;

tā kā pēdējos gados iegūtā pieredze rāda, ka rafinēts cukurs nav piesārņots, ja nefasēta jēlcukura pārvadāšanu veic tvertnēs un/vai konteineros/cisternās, kas nav paredzētas pārtikas produktu pārvadāšanai; tā kā, no otras puses, jānosaka, ka tvertnēm un/vai konteineriem/cisternām, kas ir iepriekš izmantotas pārvadāšanai, ir jābūt rūpīgi iztīrītām un ka tīrīšanas procedūru uzskata par svarīgu vispārējai rafinēta cukura drošībai un veselīgumam;

tā kā atbilstīgi Direktīvas 93/43/EEK 8. pantam dalībvalstu pienākums ir veikt pārbaudes, lai nodrošinātu šīs direktīvas piemērošanu;

tā kā šī konkrētā atkāpe nedrīkst skart Direktīvas 93/43/EEK vispārējos noteikumus;

tā kā ir notikusi apspriešanās ar Pārtikas zinātnisko komiteju;

tā kā šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās pārtikas produktu komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Šī direktīva atkāpjas no Direktīvas 93/43/EEK pielikuma IV nodaļas 2. punkta otrās daļas noteikumiem un nosaka līdzvērtīgus nosacījumus, lai nodrošinātu iedzīvotāju veselības aizsardzību un minēto pārtikas produktu drošību un veselīgumu.

2. pants

1. Nefasēta tāda jēlcukura pārvadāšana pa jūru, ko nav paredzēts izmantot ne pārtikā, ne arī kā pārtikas sastāvdaļu bez pilnīga un rūpīga rafinēšanas procesa, ir atļauta tvertnēs un/vai konteineros/cisternās, kuras izmanto ne tikai pārtikas produktu pārvadāšanai.

2. Uz tvertnēm un/vai konteineriem/cisternām, kas minētas 1. punktā, attiecas šādi nosacījumi:

- pirms jēlcukura iekraušanas tvertne un/vai konteiners/cisterna ir rūpīgi iztīrīta, lai aizvāktu iepriekšējās kravas atlikumus un citus netīrumus, un pārbaudīta, lai noteiktu, ka šādi atlikumi ir rūpīgi aizvākti,

- iepriekšējā kravā tieši pirms jēlcukura nav bijis nefasēts šķidrums.

3. pants

1. Tirgus dalībnieks, kas ir iesaistīts pārtikas apritē un kas ir atbildīgs par jēlcukura pārvadāšanu pa jūru saglabā dokumentāru pierādījumu, kurš precīzi un sīki apraksta iepriekšējo kravu, kas ir vesta minētajā tvertnē un/vai konteinerā/cisternā, un tā tīrīšanas procesa veidu un efektivitāti, kurš veikts pirms jēlcukura pārvadāšanas.

2. Dokumentārais pierādījums ir pievienots sūtījumam visos pārvadāšanas posmos līdz cukurfabrikai, un cukurfabrika patur tā kopiju. Uz dokumentārā pierādījuma skaidri redzami un neizdzēšamā veidā vienā vai vairākās Kopienas valodās ir rakstīts "Šis produkts ir jārafinē pirms to lieto cilvēku uzturā."

3. Pēc lūguma tirgus dalībnieks, kas ir iesaistīts pārtikas apritē un kas ir atbildīgs par jēlcukura pārvadāšanu un/vai rafinēšanas procesu, sniedz kompetentām oficiālajām pārbaudes iestādēm dokumentāru pierādījumu, kurš minēts 1. un 2. punktā.

4. pants

1. Jēlcukuru, kas ir pārvadāts pa jūru tvertnēs un/vai konteineros/cisternās, kuri ir paredzēti ne tikai pārtikas produktu pārvadāšanai, pakļauj pilnīgam un rūpīgam rafinēšanas procesam, pirms to uzskata derīgu lietošanai pārtikā vai kā pārtikas sastāvdaļu.

2. Tirgus dalībnieki, kas ir iesaistīti pārtikas apritē un kas ir atbildīgi par pārvadāšanu un rafinēšanas procesu, uzskata tīrīšanas procesu, kurš ir veikts pirms jēlcukura iekraušanas, par svarīgu rafinētā cukura drošībai un veselīgumam Direktīvas 93/43/EEK 3. panta 2. punkta nozīmē, ņemot vērā tās iepriekšējās kravas raksturu, kas vesta tvertnē un/vai konteinerā/cisternā.

5. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie vai administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai līdz 1998. gada 1. augustam izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

2. Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos iekļauj atsauci uz šo direktīvu, vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis pieņem procedūru, kas jāievēro, izdarot šādas atsauces.

6. pants

Šī direktīva stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

7. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1998. gada 29. aprīlī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Martin Bangemann

[1] OV L 175, 19.7.1993., 1. lpp.

--------------------------------------------------

Augša