EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31998L0020

Padomes Direktīva 98/20/EK (1998. gada 30. marts), ar ko groza Direktīvu 92/14/EEK par to lidaparātu ekspluatācijas ierobežošanu, uz kuriem attiecas Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 16. pielikuma otrā izdevuma (1988.) 1. sējuma 2. nodaļas II daļa

OV L 107, 7.4.1998., 4./9. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 07 Sējums 004 Lpp. 32 - 37
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 004 Lpp. 32 - 37
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 004 Lpp. 32 - 37
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 004 Lpp. 32 - 37
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 07 Sējums 004 Lpp. 32 - 37
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 004 Lpp. 32 - 37
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 07 Sējums 004 Lpp. 32 - 37
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 07 Sējums 004 Lpp. 32 - 37
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 004 Lpp. 32 - 37
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 07 Sējums 006 Lpp. 29 - 34
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 006 Lpp. 29 - 34

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 15/01/2007; Iesaist. atcelta ar 32006L0093

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/20/oj

31998L0020Oficiālais Vēstnesis L 107 , 07/04/1998 Lpp. 0004 - 0009


Padomes Direktīva 98/20/EK

(1998. gada 30. marts),

ar ko groza Direktīvu 92/14/EEK par to lidaparātu ekspluatācijas ierobežošanu, uz kuriem attiecas Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 16. pielikuma otrā izdevuma (1988.) 1. sējuma 2. nodaļas II daļa

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Kopienas dibināšanu un jo īpaši tā 84. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

rīkojoties saskaņā ar Līguma 189.c pantā noteikto procedūru [3],

(1) tā kā Direktīvas 92/14/EEK [4] noteikumu galvenais mērķis ir ierobežot noteiktu tipu civilo zemskaņas reaktīvo lidmašīnu ekspluatāciju;

(2) tā kā direktīvas pamatelementu definīcijai būtu jānovērš jebkādas neskaidrības attiecībā uz direktīvas mērķiem un darbības jomu;

(3) tā kā šī direktīva neliedz atsevišķām dalībvalstīm iespēju izmantot attiecīgos noteikumus Padomes 1992. gada 23. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2408/92 par Kopienas gaisa pārvadātāju piekļuvi Kopienas iekšējiem gaisa ceļiem [5] saskaņā ar saviem noteikumiem;

(4) tā kā, novērtējot ārkārtējo vēsturisko situāciju, kādā ir lidostas, kas apkalpo Berlīnes konurbāciju, un Berlīnes Tēgelas lidostas un Berlīnes Tempelhofas lidostas atrašanos tuvu lielpilsētas centram, ir attaisnojams uz laiku atbrīvot šīs abas lidostas no Direktīvas 92/14/EEK atsevišķu noteikumu piemērošanas;

(5) tā kā ir jāņem vērā sākotnējais nolūks piešķirt atbrīvojumus lidmašīnām, kas ir jaunattīstības valstu reģistros; tā kā šim nolūkam būtu jāizskaidro attiecīgi minētās direktīvas noteikumi;

(6) tā kā atbrīvojums, kas piešķirts lidmašīnai no jaunattīstības valsts, nāktu par labu vienīgi šai valstij;

(7) tā kā ir nepieciešams izskaidrot darbības jomu atbrīvojumiem, kurus piešķir uz ekonomisku apsvērumu pamata;

(8) tā kā būtu jāpaskaidro, ka dalībvalsts var izveidot grafiku pakāpeniskai neatbilstošu lidmašīnu izsvītrošanai vienīgi attiecībā uz lidmašīnām, kas ir šīs dalībvalsts reģistrā;

(9) tā kā dažām dalībvalstīm ir līgumi ar trešo valstu pārvadātājiem, kas piešķir tiem atbrīvojumus lidmašīnām, kuras neatbilst 2. nodaļai, līdzīgi kā tos, kas piešķirti Kopienas gaisa pārvadātājiem; tā kā ir pamatoti, ka šie līgumi netiek atsaukti;

(10) tā kā ir būtiski, lai Direktīvas 92/14/EEK pielikums tiktu laikus atjaunināts un grozīts; tā kā tādējādi Komisijai grozījumi būtu jāizstrādā ar reglamentējošas komitejas palīdzību;

(11) tā kā Direktīvas 92/14/EEK 3. pants paredz atbrīvojumus lidmašīnām, kas ir jaunattīstības valstu reģistros, un tā kā šādi atbrīvotās lidmašīnas ir uzskaitītas minētās direktīvas pielikumā;

(12) tā kā ir jāgroza Direktīvas 92/14/EEK pielikums, pievienojot noteiktas lidmašīnas, kas var saņemt atbrīvojumu, bet nav iekļautas, direktīvu pieņemot; tā kā ir arī nepieciešams izsvītrot atsevišķu lidmašīnu datus, kas jau ir izņemtas no ekspluatācijas, iznīcinātas vai citā veidā vairs neatbilst atbrīvojumam;

(13) tā kā ir svarīgi novērst nepareizu reģistrācijas izmantošanu; tā kā šīs direktīvas pielikumā katrai lidmašīnai ir minēta atsauce uz ražotāja sērijas numuru atsevišķajai lidmašīnai;

(14) tā kā ir svarīgi nodrošināt, lai Kopienas tiesību aktu pārkāpšana tiktu sodīta saskaņā ar tādiem nosacījumiem, ka sods ir efektīvs, samērīgs un preventīvs;

(15) tā kā saskaņā ar 1994. gada Pievienošanās aktu Austrijai jāpilda Direktīvas 92/14/EEK noteikumi no 2002. gada 1. aprīļa,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Grozījumi

Ar šo Direktīvu 92/14/EEK groza šādi:

1. Direktīvas 1. pantam pievieno šādu punktu:

"3. Šajā direktīvā:

"gaisa pārvadātājs" nozīmē gaisa satiksmes uzņēmumu, kuram ir derīga darbības licence;

"darbības licence" nozīmē atļauju, kas piešķirta uzņēmumam, ļaujot tam veikt pasažieru, pasta un/vai kravas gaisa pārvadājumus par atlīdzību un/vai nomā;

"Kopienas gaisa pārvadātājs" nozīmē gaisa pārvadātāju, kam ir derīga darbības licence, kuru piešķīrusi dalībvalsts saskaņā ar Padomes 1992. gada 23. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2407/92 par gaisa pārvadātāju licencēšanu [6];

"kopējā civilo zemskaņas reaktīvo lidmašīnu flote" nozīmē visu zemskaņas reaktīvo lidmašīnu civilās aviācijas floti, kas ir gaisa pārvadātāja rīcībā kā īpašums vai saskaņā ar nomas līgumu uz vismaz vienu gadu."

2. Direktīvas 2. pantam pievieno šādu punktu:

"4. Līdz dienai, kas minēta 2. punktā, civilo zemskaņas reaktīvo lidmašīnu, kuras neatbilst 1. punkta a) apakšpunktam, ekspluatācija jāierobežo vai jāpārtrauc Berlīnes Tēgelas un Berlīnes Tempelhofas lidostā.";

3. Direktīvas 3. panta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

"b) lidmašīnas, kas ir jaunattīstības valstu reģistrā un ir minētas pielikumā pārskata gadā, un ko attiecīgās valsts reģistrētas fiziskās vai juridiskās personas izmanto tieši vai saskaņā ar jebkādu nomas līgumu.";

4. Direktīvas 3. pantam pievieno šādu apakšpunktu:

"Atbrīvojumu, kas minēts iepriekšējā apakšpunktā, nepiemēro, ja lidmašīnu ir iznomāta fiziskai vai juridiskai personai, kas veic uzņēmējdarbību valstī, kura nav tā, kas šīs lidmašīnas sakarā minēta pielikumā.";

5. Direktīvas 4. pantā, 5. panta c) un d) apakšpunktā un 6. pantā vārdu "aviosabiedrība" aizstāj ar "gaisa pārvadātājs";

6. Direktīvas 7. pantu aizstāj ar šādu:

"7. pants

1. Dalībvalstis var ierobežot visu minēto lidmašīnu, kas neatbilst 16. pielikuma 3. nodaļas standartiem, svītrošanu no saviem reģistriem, ar līdzvērtīgu gada likmi līdz 10 % no Kopienas gaisa pārvadātāja kopējās civilo zemskaņas reaktīvo lidmašīnu flotes.

2. Dalībvalstis nepiemēro 2. panta 1. punkta noteikumus lidmašīnām, kas paturētas kādas dalībvalsts reģistrā saskaņā ar 1. punktu.

3. Ja dalībvalsts piemēro atbrīvojumus, kas līdzvērtīgi 1. un 2. punktā aprakstītajiem, attiecībā uz lidmašīnām no trešo valstu reģistra, kuras tiek ekspluatētas šajā dalībvalstī pirms šīs direktīvas stāšanās spēkā, dalībvalsts var turpināt atzīt atbrīvojumu, ja gaisa pārvadātājs atbilst nosacījumiem.";

7. Iekļauj šādus pantus:

"9.a pants

Pielikuma grozījumi, kas var būt vajadzīgi, lai nodrošinātu pilnīgu atbilstību kritērijiem, kas izklāstīti 3. pantā, izdarāmi saskaņā ar procedūru, kas noteikta 9.b panta 2. punktā.

9.b pants

1. Komisijai palīdz komiteja, kas paredzēta Padomes 1991. gada 16. decembra Regulā (EEK) Nr. 3922/91 par tehnisko prasību un administratīvo procedūru saskaņošanu civilās aviācijas jomā [7] un kas darbojas saskaņā ar 2. punktā norādīto procedūru.

2. Komisijas pārstāvis iesniedz komitejai veicamo pasākumu projektu. Komiteja sniedz atzinumu par projektu termiņā, ko priekšsēdētājs var noteikt atkarībā no jautājuma steidzamības. Atzinumu sniedz ar balsu vairākumu, kas Līguma 148. panta 2. punktā paredzēts gadījumiem, kad Padomei jāpieņem lēmums pēc Komisijas priekšlikuma. Dalībvalstu pārstāvju balsis komitejā aprēķina saskaņā ar minēto pantu. Priekšsēdētājs balsošanā nepiedalās.

3. a) Komisija apstiprina paredzētos pasākumus, ja tie saskan ar komitejas atzinumu;

b) ja paredzētie pasākumi nesaskan ar komitejas atzinumu vai komiteja atzinumu nav sniegusi, Komisija tūliņ nodod Padomei priekšlikumu par veicamajiem pasākumiem. Padome lemj ar kvalificētu balsu vairākumu.

Ja Padome nav pieņēmusi lēmumu trīs mēnešu laikā no dienas, kad tai iesniegts projekts, Komisija pieņem piedāvātos pasākumus."

8. Direktīvas pielikumu aizstāj ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

Sankciju sistēma

Dalībvalstis izstrādā sankciju sistēmu par to valsts noteikumu, kas pieņemti saskaņā ar šo direktīvu, pārkāpšanu, un veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu šo sankciju piemērošanu. Paredzētajām sankcijām jābūt efektīvām, samērīgām un preventīvām. Dalībvalstis paziņo par atbilstīgajiem noteikumiem Komisijai ne vēlāk par 1999. gada 1. martu un informē par jebkādām sekojošām izmaiņām, cik drīz vien iespējams.

3. pants

Īstenošana

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai līdz 1999. gada 1. martam izpildītu šās direktīvas prasības. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis nosaka šos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka šādas atsauces pievienošanas kārtību.

2. Saskaņā ar 1994. gada Pievienošanās akta 168. pantu un tā XIX pielikuma III sadaļu Austrija veic pasākumus, kas nepieciešami, lai izpildītu šo direktīvu līdz 2002. gada 1. aprīlim.

4. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1998. gada 30. martā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

Lord Simon of Highbury

[1] OV C 309, 18.10.1996., 9. lpp.

[2] OV C 66, 3.3.1997., 4. lpp.

[3] Eiropas Parlamenta 1997. gada 13. marta atzinums (OV C 115, 14.4.1997., 24. lpp.), Padomes 1997. gada 9. oktobra kopējā nostāja Nr. 42/97 (OV C 375, 10.12.1997., 25. lpp.) un Eiropas parlamenta 1998. gada 13. janvāra lēmums (OV C 34, 2.2.1998.)

[4] OV L 76, 23.3.1992., 21. lpp.

[5] OV L 240, 24.8.1992., 8. lpp. Regula, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar 1994. gada Pievienošanās aktu.

[6] OV L 240, 24.8.1992., 1. lpp.

[7] OV L 373, 31.12.1991., 4. lpp. Regula, kas grozīta ar Regulu (EK) Nr. 2176/96 (OV L 291, 14.11.1996., 15. lpp.).

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

"

PIELIKUMS

LIDMAŠĪNAS, KURĀM IR ATBRĪVOJUMS SASKAŅĀ AR 3. PANTU

Piezīme:

Lidmašīnu atbrīvojumi, kas minēti šajā pielikumā, ir piešķirti saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas politikas un lēmumu sistēmu (piem., sankcijas, embargo, utt.).

ALŽĪRIJA

Sērijas Nr. | Tips | Reģistrācija | Pārvadātājs |

20955 | B727-2D6 | 7T-VEH | Air Algérie |

21053 | B727-2D6 | 7T-VEI | Air Algérie |

21210 | B727-2D6 | 7T-VEM | Air Algérie |

21284 | B727-2D6 | 7T-VEP | Air Algérie |

20884 | B737-2D6 | 7T-VEG | Air Algérie |

21063 | B737-2D6 | 7T-VEJ | Air Algérie |

21064 | B737-2D6 | 7T-VEK | Air Algérie |

21065 | B737-2D6 | 7T-VEL | Air Algérie |

21211 | B737-2D6 | 7T-VEN | Air Algérie |

20650 | B737-2D6 | 7T-VED | Air Algérie |

21285 | B737-2D6 | 7T-VEQ | Air Algérie |

KONGO DEMOKRĀTISKĀ REPUBLIKA

Sērijas Nr. | Tips | Reģistrācija | Pārvadātājs |

20200 | B707-329C | 9Q-CBW | Scibe Airlift |

DOMINIKĀNAS REPUBLIKA

Sērijas Nr. | Tips | Reģistrācija | Pārvadātājs |

19767 | B707-399C | HI-442CT | Dominicana de Aviación |

ĒĢIPTE

Sērijas Nr. | Tips | Reģistrācija | Pārvadātājs |

19843 | B707-336C | SU-PBA | Air Memphis |

19916 | B707-328C | SU-PBB | Air Memphis |

21194 | B737-266 | SU-AYK | Egypt Air |

21195 | B737-266 | SU-AYL | Egypt Air |

21227 | B737-266 | SU-AYO | Egypt Air |

IRĀKA

Sērijas Nr. | Tips | Reģistrācija | Pārvadātājs |

20889 | B707-370C | YI-AGE | Iraqi Airways |

20892 | B737-270C | YI-AGH | Iraqi Airways |

20893 | B737-270C | YI-AGI | Iraqi Airways |

LIBĀNA

Sērijas Nr. | Tips | Reģistrācija | Pārvadātājs |

20259 | B707-3B4C | OD-AFD | MEA |

20260 | B707-3B4C | OD-AFE | MEA |

19967 | B707-347C | OD-AGV | MEA |

19589 | B707-323C | OD-AHC | MEA |

19515 | B707-323C | OD-AHD | MEA |

20170 | B707-323B | OD-AHF | MEA |

19516 | B707-323C | OD-AHE | MEA |

19104 | B707-327C | OD-AGX | TMA |

19105 | B707-327C | OD-AGY | TMA |

18939 | B707-323C | OD-AGD | TMA |

19214 | B707-331C | OD-AGS | TMA |

19269 | B707-321C | OD-AGO | TMA |

19274 | B707-321C | OD-AGP | TMA |

LIBĒRIJA

Sērijas Nr. | Tips | Reģistrācija | Pārvadātājs |

45683 | DC8F-55 | EL-AJO | Liberia World Airlines |

45686 | DC8F-55 | EL-AJQ | Liberia World Airlines |

LĪBIJA

Sērijas Nr. | Tips | Reģistrācija | Pārvadātājs |

20245 | B727-224 | 5A-DAI | Libyan Arab Airlines |

21051 | B727-2L5 | 5A-DIB | Libyan Arab Airlines |

21052 | B727-2L5 | 5A-DIC | Libyan Arab Airlines |

21229 | B727-2L5 | 5A-DID | Libyan Arab Airlines |

21230 | B727-2L5 | 5A-DIE | Libyan Arab Airlines |

MAURITĀNIJA

Sērijas Nr. | Tips | Reģistrācija | Pārvadātājs |

11093 | F28-4000 | 5T-CLG | Air Mauritanie |

MAROKA

Sērijas Nr. | Tips | Reģistrācija | Pārvadātājs |

20471 | B727-2B6 | CN-CCG | Royal Air Maroc |

21214 | B737-2B6 | CN-RMI | Royal Air Maroc |

21215 | B737-2B6 | CN-RMJ | Royal Air Maroc |

21216 | B737-2B6 | CN-RMK | Royal Air Maroc |

NIGĒRIJA

Sērijas Nr. | Tips | Reģistrācija | Pārvadātājs |

18809 | B707-338C | 5N-ARQ | DAS Air Cargo |

19664 | B707-355C | 5N-VRG | Air Tours |

PAKISTĀNA

Sērijas Nr. | Tips | Reģistrācija | Pārvadātājs |

20488 | B707-340C | AP-AXG | PIA |

SAŪDA ARĀBIJA

Sērijas Nr. | Tips | Reģistrācija | Pārvadātājs |

20574 | B737-268C | HZ-AGA | Saudia |

20575 | B737-268C | HZ-AGB | Saudia |

20576 | B737-268 | HZ-AGC | Saudia |

20577 | B737-268 | HZ-AGD | Saudia |

20578 | B737-268 | HZ-AGE | Saudia |

20882 | B737-268 | HZ-AGF | Saudia |

20883 | B737-268 | HZ-AGG | Saudia |

SVAZILENDA

Sērijas Nr. | Tips | Reģistrācija | Pārvadātājs |

45802 | DC8F-54 | 3D-AFR | African International Airways |

46012 | DC8F-54 | 3D-ADV | African International Airways |

TUNISIJA

Sērijas Nr. | Tips | Reģistrācija | Pārvadātājs |

20545 | B727-2H3 | TS-JHN | Tunis Air |

20948 | B727-2H3 | TS-JHQ | Tunis Air |

21179 | B727-2H3 | TS-JHR | Tunis Air |

21235 | B727-2H3 | TS-JHT | Tunis Air |

UGANDA

Sērijas Nr. | Tips | Reģistrācija | Pārvadātājs |

19821 | B707-379C | 5X-JEF | Dairo Air Services |

ZIMBABVE

Sērijas Nr. | Tips | Reģistrācija | Pārvadātājs |

18930 | B707-330B | Z-WKU | Air Zimbabwe |

45821 | DC8F-55 | Z-WMJ | Affretair |

"

--------------------------------------------------

Augša