Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31998L0101

Komisijas Direktīva 98/101/EK (1998. gada 22. decembris), ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 91/157/EEK par baterijām un akumulatoriem, kuros ir dažas bīstamas vielasDokuments attiecas uz EEZ.

OV L 1, 5.1.1999., 1./2. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 023 Lpp. 198 - 200
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 023 Lpp. 198 - 200
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 023 Lpp. 198 - 200
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 023 Lpp. 198 - 200
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 023 Lpp. 198 - 200
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 023 Lpp. 198 - 200
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 023 Lpp. 198 - 200
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 023 Lpp. 198 - 200
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 023 Lpp. 198 - 200
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 026 Lpp. 19 - 21
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 026 Lpp. 19 - 21

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 27/09/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/101/oj

31998L0101Official Journal L 001 , 05/01/1999 P. 0001 - 0002


KOMISIJAS DIREKTĪVA 98/101/EK

(1998. gada 22. decembris),

ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 91/157/EEK par baterijām un akumulatoriem, kuros ir dažas bīstamas vielas

(dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 18. marta Direktīvu 91/157/EEK par baterijām un akumulatoriem, kuros ir dažas bīstamas vielas[1], un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā sakarā ar Austrijas, Somijas un Zviedrijas Pievienošanās aktu, īpaši tā 69. un 112. pantu, ir paredzēts, ka četros gados pēc pievienošanās saskaņā ar EK procedūrām būtu jāpārskata noteikumi, kas attiecas uz Direktīvas 91/157/EEK 3. pantā minētajām baterijām, kurās ir dzīvsudrabs;

tā kā, lai panāktu augsta līmeņa vides aizsardzību, dažu bateriju laišana tirgū būtu jāaizliedz, ņemot vērā tajās esošā dzīvsudraba daudzumu; tā kā, lai sasniegtu maksimālo efektu vides aizsardzībā, minētajam aizliegumam jāattiecas uz ierīcēm, kurās ir iebūvētas tādas baterijas un akumulatori; tā kā tādam aizliegumam var būt pozitīva ietekme, kas paātrina bateriju rekuperāciju;

tā kā būtu jāņem vērā alternatīvu smagos metālus nesaturošu bateriju tehniskā attīstība;

tā kā tādēļ būtu atbilstīgi jāpielāgo Direktīva 91/157/EEK;

tā kā šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar tās komitejas atzinumu, kas izveidota, ievērojot 18. pantu Padomes 1975. gada 15. jūlija Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem[2], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 96/350/EK[3],

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 91/157/EEK groza šādi.

1. Direktīvas 3. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"1. Dalībvalstis vēlākais no 2000. gada 1. janvāra aizliedz laist tirgū baterijas un akumulatorus, kuros pēc svara ir vairāk par 0,0005 % dzīvsudraba, arī tad, ja šīs baterijas vai akumulatori ir iebūvēti ierīcēs. Uz elektrodu elementiem un baterijām, kas sastāv no elektrodu elementiem, kuru dzīvsudraba saturs pēc svara nepārsniedz 2 %, šis aizliegums neattiecas."

2. Direktīvas I pielikumu aizstāj ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

Dalībvalstis līdz 2000. gada 1. janvārim pieņem un publicē noteikumus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Par tiem dalībvalstis tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem minētos aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu, vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarīt šādas atsauces.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1998. gada 22. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Ritt Bjerregaard

PIELIKUMS

"I PIELIKUMS

Šī direktīva neattiecas uz:

1. Baterijām un akumulatoriem, ko laiž tirgū pēc 1999. gada 1. janvāra un kuros dzīvsudraba saturs pēc svara pārsniedz 0,0005 %;

2. Baterijām un akumulatoriem, ko laiž tirgū no 1992. gada 18. septembra un kas satur:

vairāk nekā 25 mg dzīvsudraba uz elementu, izņemot sārma un mangāna baterijas,

pēc svara vairāk nekā 0,025 % kadmija,

pēc svara vairāk nekā 0,4 % svina;

3. Sārma un mangāna baterijām, kas pēc svara satur vairāk nekā 0,025 % dzīvsudraba un ko laiž tirgū no 1992. gada 18. septembra."

[1] OV L 78, 26.3.1991., 38. lpp.

[2] OV L 194, 25.7.1975., 47. lpp.

[3] OV L 135, 6.6.1996., 32. lpp.

Augša