EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31997L0079

Padomes Direktīva 97/79/EK (1997. gada 18. decembris), ar ko groza Direktīvas 71/118/EEK, 72/462/EEK, 85/73/EEK, 91/67/EEK, 91/492/EEK, 91/493/EEK, 92/45/EEK un 92/118/EEK attiecībā uz to produktu veselības pārbaužu organizēšanu, ko ieved Kopienā no trešām valstīm

OV L 24, 30.1.1998., 31./32. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 022 Lpp. 269 - 270
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 022 Lpp. 269 - 270
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 022 Lpp. 269 - 270
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 022 Lpp. 269 - 270
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 022 Lpp. 269 - 270
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 022 Lpp. 269 - 270
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 022 Lpp. 269 - 270
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 022 Lpp. 269 - 270
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 022 Lpp. 269 - 270
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 023 Lpp. 178 - 179
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 023 Lpp. 178 - 179
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 03 Sējums 059 Lpp. 26 - 27

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 20/04/2021; Iesaist. atcelta ar 32016R0429

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/79/oj

31997L0079Oficiālais Vēstnesis L 024 , 30/01/1998 Lpp. 0031 - 0032


Padomes Direktīva 97/79/EK

(1997. gada 18. decembris),

ar ko groza Direktīvas 71/118/EEK, 72/462/EEK, 85/73/EEK, 91/67/EEK, 91/492/EEK, 91/493/EEK, 92/45/EEK un 92/118/EEK attiecībā uz to produktu veselības pārbaužu organizēšanu, ko ieved Kopienā no trešām valstīm

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 43. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā skaidrības un racionalitātes labad Padomes Direktīva 90/675/EEK, ar ko nosaka principus par to produktu veselības pārbaužu organizēšanu, ko ieved Kopienā no trešām valstīm [4], ir atcelta un aizstāta ar Direktīvu 97/78/EK [5];

tā kā Direktīvas 90/675/EEK aizstāšana ietekmē tekstus šādās Padomes direktīvās:

- 1971. gada 15. februāra Direktīvā 71/118/EEK par veselības problēmām, kas ietekmē svaigas mājputnu gaļas ražošanu un laišanu tirgū [6],

- 1972. gada 12. decembra Direktīvā 72/462/EEK par veselības un veterinārās pārbaudes problēmām, importējot svaigu liellopu, aitu, kazu un cūku gaļu vai gaļas produktus no trešām valstīm [7],

- 1985. gada 29. janvāra Direktīvā 85/73/EEK par veterinārās ekspertīzes un kontroles finansēšanu, uz ko attiecas Direktīvas 89/662/EEK, 90/425/EEK, 90/675/EEK un 91/496/EEK (grozītas un konsolidētas) [8],

- 1991. gada 28. janvāra Direktīvā 91/67/EEK, kas attiecas uz dzīvnieku veselības nosacījumiem, kuri reglamentē akvakultūras dzīvnieku un produktu laišanu tirgū [9],

- 1991. gada 15. jūlija Direktīvā 91/492/EEK, kas paredz veselības nosacījumus gliemeņu ražošanai un laišanai tirgū [10],

- 1991. gada 22. jūlija Direktīvā 91/493/EEK, ar ko paredz veselības nosacījumus zvejniecības produktu ražošanai un laišanai tirgū [11],

- 1992. gada 16. jūnija Direktīvā 92/45/EEK par veselības aizsardzības un dzīvnieku veselības problēmām, kas attiecas uz medījamo dzīvnieku nogalināšanu un to gaļas laišanu tirgū [12],

- 1992. gada 17. decembra Direktīvā 92/118/EEK, kas nosaka dzīvnieku veselības un veselības aizsardzības prasības, kuras reglamentē tādu produktu tirdzniecību un importu Kopienā, kas nav pakļauti minētajām prasībām, kuras izklāstītas īpašos Kopienas noteikumos, kas minēti Direktīvas 89/662/EEK A pielikuma I daļā un, attiecībā uz patogēniem, Direktīvā 90/425/EEK [13];

tā kā šā iemesla dēļ šīs direktīvas būtu jāsaskaņo ar Direktīvas 97/78/EK tekstu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

1. Ar šo Direktīvu 71/118/EEK groza šādi:

a) tās 14.b panta 2. punkta a) apakšpunktā otro teikumu svītro;

b) tās 17. pantā otro daļu svītro.

2. Ar šo Direktīvu 72/462/EEK groza šādi:

a) tās 31.a pantā "Direktīvas 90/675/EEK 17. pants" aizstāj ar "Direktīvas 97/78/EK 18. pants";

b) tās 31. pantu svītro.

3. Direktīvas 85/73/EK 3. panta 1. punktā "Direktīvas 90/675/EEK 20. pants" aizstāj ar "Direktīvas 98/78/EK 23. pants".

4. Direktīvu 91/67/EEK ar šo groza šādi:

a) tās 23. pantu aizstāj ar šādu:

"23. pants

Direktīvās 91/496/EEK un 97/78/EK izklāstītos principus un noteikumus piemēro, īpaši norādot uz to pārbaužu organizāciju un izpildi, kas jāveic dalībvalstīm, un uz drošības pasākumiem, kas jāīsteno.";

b) tās 24. pantu jāsvītro.

5. Direktīvas 91/492/EEK 10. panta 2. punkta otro daļu svītro.

6. Direktīvu 91/493/EEK groza šādi:

a) tās 10. panta otrajā daļā "Direktīvas 90/675/EEK 18. panta 3. punkts" aizstāj ar "Direktīvas 97/78/EK 19. panta 2. punkts";

b) tās 12. panta 2. punktu svītro.

7. Ar šo Direktīvu 92/45/EEK groza šādi:

a) tās 17. panta 2. punktu svītro;

b) tās 19. panta otro daļu svītro.

8. Ar šo Direktīvu 92/118/EEK groza šādi:

a) tās 12. panta 1. punkta otrajā daļā "Direktīvas 90/675/EEK 8. panta 2. punkts" aizstāj ar "Direktīvas 97/78/EK 4. panta 4. punkta b) apakšpunkts";

b) tās 12. panta 2. punktu svītro.

2. pants

1. Dalībvalstis pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas nepieciešami, lai izpildītu šīs direktīvas prasības līdz 1999. gada 1. jūlijam. Tās nekavējoties informē par to Komisiju.

Tās piemēro šos noteikumus no 1999. gada 1. jūlija.

Kad dalībvalstis pieņem šos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka kārtību, kādā izdarāmas šādas atsauces.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus galvenos tiesību aktus, ko tās pieņem jomā, kuru reglamentē šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1997. gada 18. decembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

F. Boden

[1] OV C 258, 23.8.1997., 7. lpp.

[2] OV C 85, 17.3.1997., 76. lpp.

[3] OV C 66, 3.3.1997., 43. lpp.

[4] OV L 373, 31.12.1990., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 96/43/EK (OV L 162, 1.7.1996., 1. lpp.).

[5] OV L 24, 30.1.1998., 9. lpp.

[6] OV L 55, 8.3.1971., 23. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 96/23/EK (OV L 125, 23.5.1996., 10. lpp.).

[7] OV L 302, 31.12.1972., 28. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 96/91/EK (OV L 13, 16.1.1997., 27. lpp.).

[8] OV L 32, 5.2.1985., 14. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 96/43/EK (OV L 162, 1.7.1996., 1. lpp.).

[9] OV L 46, 19.2.1991., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 95/22/EK (OV L 243, 11.10.1995., 1. lpp.).

[10] OV L 268, 24.9.1991., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 97/61/EK(OV L 295, 29.10.1997., 35. lpp.).

[11] OV L 268, 24.9.1991., 15. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 96/23/EK (OV L 125, 23.5.1996., 10. lpp.).

[12] OV L 268, 14.9.1992., 35. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 96/23/EK (OV L 125, 23.5.1996., 10. lpp.).

[13] OV L 62, 15.3.1993., 49. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 96/90/EK (OV L 13, 16.1.1997., 24. lpp.).

--------------------------------------------------

Augša