Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31997L0077

Padomes Direktīva 97/77/EK (1997. gada 16. decembris), ar ko groza Direktīvu 93/23/EEK, 93/24/EEK un 93/25/EEK par veicamajiem statistiskajiem apsekojumiem attiecībā uz cūku, liellopu un aitu un kazu audzēšanu

OV L 10, 16.1.1998., 28./30. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 022 Lpp. 225 - 227
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 022 Lpp. 225 - 227
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 022 Lpp. 225 - 227
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 022 Lpp. 225 - 227
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 022 Lpp. 225 - 227
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 022 Lpp. 225 - 227
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 022 Lpp. 225 - 227
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 022 Lpp. 225 - 227
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 022 Lpp. 225 - 227
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 023 Lpp. 141 - 143
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 023 Lpp. 141 - 143

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 20/12/2008; Iesaist. atcelta ar 32008R1165

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/77/oj

31997L0077Oficiālais Vēstnesis L 010 , 16/01/1998 Lpp. 0028 - 0030


Padomes Direktīva 97/77/EK

(1997. gada 16. decembris),

ar ko groza Direktīvu 93/23/EEK, 93/24/EEK un 93/25/EEK par veicamajiem statistiskajiem apsekojumiem attiecībā uz cūku, liellopu un aitu un kazu audzēšanu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 43. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

tā kā, lai nodrošinātu pareizu kopējās lauksaimniecības politikas vadību, jo īpaši attiecībā uz cūkgaļas, liellopa un teļa, kā arī aitas un kazas gaļas tirgu, Komisijai vajadzīgi sistemātiski dati par tendencēm attiecībā uz mājlopiem un uz cūkgaļas, liellopa un teļa, kā arī aitas un kazas gaļas ražošanu;

tā kā Padomes 1993. gada 1. jūnija direktīva 93/23/EEK par veicamajiem statistiskajiem apsekojumiem attiecībā uz cūku ražošanu [3], Padomes 1993. gada 1. jūnija direktīva 93/24/EEK par veicamajiem statistiskajiem apsekojumiem attiecībā uz liellopu ražošanu [4] un Padomes 1993. gada 1. jūnija direktīva 93/25/EEK par veicamajiem statistiskajiem apsekojumiem attiecībā uz aitu un kazu populāciju [5] regulē veicamo statistisko apsekojumu biežumu attiecībā uz cūku, liellopu un aitu un kazu ražošanu;

tā kā, lai panāktu pilnīgāku lauksaimniecības statistiskajiem apsekojumiem pieejamo resursu izmantošanu, būtu jāpielāgo atsauces periodi;

tā kā būtu jāsamazina lauku saimniecību darba slodze, kas saistīta ar statistisko apsekojumu veikšanu;

tā kā, ciktāl iespējams, jāsinhronizē dažādie apsekojumi lauksaimniecības sektorā;

tā kā dažu dalībvalstu dažādu mājlopu populācijas ir relatīvi maza daļa no visas Kopienas mājlopu populācijas; tā kā tāpēc šīm dalībvalstīm var piešķirt zināmas atkāpes,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Ar šo Direktīvu 93/23/EEK groza šādi:

1. 1. pantā

a) 2. punkta otro daļu aizvieto ar šādu tekstu:

"Tām dalībvalstīm, kuru cūku populācija ir mazāka par 3 miljoniem dzīvnieku, var atļaut apsekojumu veikt vienreiz gadā aprīlī, maijā/jūnijā, augustā vai novembrī/decembrī. Ja dalībvalstis nolemj apsekojumu veikt aprīlī, maijā/jūnijā vai augustā, tās nosūta Komisijai cūku populācijas novērtējumu attiecībā uz vienu no pirmajām atsauces gada decembra dienām."

b) pievieno šādu 4. un 5. punktu:

"4. Komisija dalībvalstīm pēc to lūguma var atļaut veikt tikai divus apsekojumus gadā, sešu mēnešu intervālā, maijā/jūnijā vai novembrī/decembrī. Šādu atļauju dalībvalstīm var piešķirt tikai ar nosacījumu, ka tās piemēro atbilstošas metodes, kuras garantē 12. pantā paredzēto prognožu kvalitāti. Iesniedzot šādu lūgumu, dalībvalstīm jāiesniedz atbilstīga metodoloģiskā dokumentācija.

5. Dalībvalstīm, kuras veic vairāk nekā trīs apsekojumus gadā, divos no 4. punktā minētajiem apsekojumu datumiem, kurus tās nosaka, atļauj nesakritību līdz trim dienām."

2. Šādus punktus pievieno 5. pantam:

"3. Dalībvalstis, kurām ir atļauts veikt tikai divus apsekojumus gadā, apsekojumu provizoriskos rezultātus, ietverot papildu novērtējumus, dara zināmus Komisijai līdz:

- tā paša gada 15. augustam – attiecībā uz maija/jūnija apsekojumu,

- nākamā gada 15. februārim – attiecībā uz novembra/decembra apsekojumu.

Tās dalībvalstis, kuru cūku populācija ir mazāka par 3 miljoniem dzīvnieku, kurām ir atļauts veikt tikai vienu apsekojumu gadā un kuras šo apsekojumu neveic novembrī/decembrī, paziņo Komisijai novērtējumu attiecībā uz decembri līdz nākamā gada 15. februārim.

4. Dalībvalstis, kurām ir atļauts veikt tikai divus apsekojumus gadā, apsekojumu rezultātus, ieskaitot papildu novērtējumus, kā noteikts 4. panta 2. punktā, dara zināmus Komisijai līdz:

- tā paša gada 15. septembrim – attiecībā uz maija/jūnija apsekojumu,

- nākamā gada 1. aprīlim – attiecībā uz novembra/decembra apsekojumu."

3. 6. pantā:

a) 1. punktā vārdu "decembra" aizvieto ar "decembra vai novembra/decembra";

b) 2. punktā vārdu "aprīļa" aizvieto ar "aprīļa vai maija/jūnija".

4. 8. panta 1. punktā vārdu "decembra" aizvieto ar "decembra vai novembra/decembra".

2. pants

Ar šo šādi groza Direktīvu 93/24/EEK:

1. 1. pantā:

a) 1. punktu aizvieto ar šādu tekstu:

"1. Dalībvalstis katru gadu veic to teritorijā esošās liellopu populācijas statistiskus apsekojumus, atsaucoties uz vienu dienu maijā/jūnijā un uz vienu dienu novembrī/decembrī.

Dalībvalstīm var atļaut aizvietot maija/jūnija apsekojumu ar apsekojumu aprīlī, ja tās līdz tā paša gada 30. septembrim nosūta Komisijai liellopu populācijas novērtējumu attiecībā uz vienu no pirmajām jūnija dienām."

b) 2. punkta pirmo daļu aizvieto ar šādu tekstu:

"2. Dalībvalstīm pēc to lūguma var atļaut veikt maija/jūnija vai novembra/decembra apsekojumus izvēlētos rajonos, ja šie apsekojumi aptver vismaz 70 % no liellopu populācijas."

2. 5. panta 1. punkta otrajā ievilkumā un 2. punkta otrajā ievilkumā vārdu "decembra" aizvieto ar "novembra/decembra".

3. 6. panta 1. punktā vārdu "decembra" aizvieto ar "novembra/decembra".

4. 8. panta 1. punktā vārdu "decembra" aizvieto ar "novembra/decembra".

3. pants

Ar šo šādi groza Direktīvu 93/25/EEK:

1. 1. pantā:

a) 1. punktu aizvieto ar šādu tekstu:

"1. Dalībvalstis katru gadu veic to teritorijā esošās aitu populācijas statistiskus apsekojumus, atsaucoties uz vienu dienu novembrī/decembrī."

b) 2. punkta a) apakšpunktā vārdus "uz vienu no decembra pirmajām dienām" aizvieto ar "uz vienu no novembra/decembra pirmajām dienām".

2. 6. panta 2. punktu aizvieto ar šādu tekstu:

"2. Atkāpjoties no 1. un 5. panta, Beļģijai, Dānijai, Vācijai un Nīderlandei ir atļauts novērtēt novembrī/decembrī esošo aitu un kazu populāciju un Apvienotajai Karalistei – kazu populāciju, pamatojoties uz populācijas lielumu, kas reģistrēts ikgadējā mājlopu skaitīšanas vai lauksaimniecības struktūras apsekojuma laikā, kuru tās veic tajā pašā gadā. Tās nosūta Komisijai 5. panta 1. punktā minētos provizoriskos rezultātus līdz atsauces gadam nākamā gada 1. martam, un 5. panta 2. punktā minētos rezultātus – līdz atsauces gadam nākamā gada 1. aprīlim."

3. 9. pantu aizvieto ar šādu tekstu:

"9. pants

Atkāpjoties no 8. panta:

a) Beļģijai, Vācijai un Nīderlandei ir atļauts paziņot aitu skaitu attiecīgi pa reģioniem, zemēm vai provincēm līdz atsauces gada 15. oktobrim attiecībā uz populācijām, kurām atsauces gada pirmajos sešos mēnešos veikta mājlopu skaitīšana vai lauksaimniecības struktūras apsekojums;

b) 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētās dalībvalstīs ir atbrīvotas no to kazu skaita reģionālā sadalījuma paziņošanas."

4. 12. pantu aizvieto ar šādu tekstu:

"12. pants

Atkāpjoties no 11. panta, Beļģijai, Dānijai, Vācijai un Nīderlandei ir atļauts paziņot datus par to aitu un kazu populāciju struktūru un Apvienotajai Karalistei – par tās kazu populāciju struktūru, ko aptver atsauces gadā veikta mājlopu skaitīšana vai lauksaimniecības struktūras apsekojums, līdz nākamā gada 15. maijam."

4. pants

1. Dalībvalstīs vēlākais līdz 1998. gada 31. decembrim stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības.

Dalībvalstīm pieņemot šos noteikumus, tajos jābūt atsaucei uz šo direktīvu, vai arī šāda atsauce jāpievieno to oficiālām publikācijām. Dalībvalstis nosaka metodes, kā izdarīt šādas atsauces.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu svarīgākos noteikumus, ko tās pieņem jomā, kuru regulē šī direktīva.

5. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

6. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1997. gada 16.decembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

F. Boden

[1] OV C 288, 23.9.1997., 9. lpp.

[2] OV C 339, 10.11.1997.

[3] OV L 149, 21.6.1993., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar 1994. gada Iestāšanās aktu.

[4] OV L 149, 21.6.1993., 5. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar 1994. gada Iestāšanās aktu.

[5] OV L 149, 21.6.1993., 10. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar 1994. gada Iestāšanās aktu.

--------------------------------------------------

Augša