EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 31997L0028

Komisijas Direktīva 97/28/EK (1997. gada 11. jūnijs), ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/756/EEK attiecībā uz apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm

OV L 171, 30.6.1997., 1./10. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 019 Lpp. 3 - 12

Cits(-i) īpašais(-ie) izdevums(-i) (CS, ET, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Dokumenta juridiskais statuss Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/10/2014; Iesaist. atcelta ar 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/28/oj

31997L0028Official Journal L 171 , 30/06/1997 P. 0001 - 0010


KOMISIJAS DIREKTĪVA 97/28/EK

(1997. gada 11. jūnijs),

ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/756/EEK attiecībā uz apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 70/156/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu[1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 96/79/EK[2], un jo īpaši tās 13. panta 2. punktu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 76/756/EEK (1976. gada 27. jūlijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm[3], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 91/663/EEK[4], un jo īpaši tās 5. pantu,

tā kā Direktīva 76/756/EEK ir viena no atsevišķajām direktīvām par EK tipa apstiprinājuma procedūru, kas noteikta ar Direktīvu 70/156/EEK; tā kā tādējādi Direktīvā 70/156/EEK paredzētie noteikumi par transportlīdzekļu sistēmām, detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām attiecas uz šo Direktīvu;

tā kā konkrēti Direktīvas 70/156/EEK 3. panta 4. punkts un 4. panta 3. punkts paredz katras atsevišķās direktīvas pielikumā iekļaut informācijas dokumentu, kā arī tipa apstiprinājuma sertifikātu, kuru sagatavo pēc minētās direktīvas VI pielikuma, lai tipa apstiprināšanu varētu datorizēt; tā kā Direktīvas 76/756/EEK paredzētais tipa apstiprinājuma sertifikāts attiecīgi jāgroza;

tā kā, ja minētos noteikumus groza, procedūras jāvienkāršo, lai saglabātu konkrētu atsevišķo direktīvu un atbilstošo Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas noteikumu atbilstību, kas noteikta ar Direktīvas 70/156/EEK 9. panta 2. punktu; tā kā vispirms Direktīvas 76/756/EEK tehniskās prasības jāaizstāj ar Noteikumu Nr. 48 prasībām, izmantojot savstarpēju norādi;

tā kā, lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību, ir nolemts, inter alia, noteikt, ka M1 kategorijas transportlīdzekļiem obligāti jāuzstāda trešais bremžu signāllukturis, un pēc izvēles atļaut mehāniskajiem transportlīdzekļiem dienas gaitas gaismas lukturu uzstādīšanu;

tā kā turpmāk jāpārskata neobligātie noteikumi, kas attiecas uz izpildījuma prasībām atsevišķām apgaismes ierīcēm un gaismas signālierīcēm un to uzstādīšanu mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm; tā kā ir svarīgi pabeigt vajadzīgo tehnisko darbu, lai Direktīvā 76/756/EEK steidzami varētu izdarīt turpmākus grozījumus;

tā kā ir ņemta vērā Padomes Direktīva 76/757/EEK[5], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 97/29/EK[6];

tā kā šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Direktīvu 70/156/EEK izveidotā Komiteja pielāgošanai tehnikas attīstībai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 76/756/EEK ar šo groza šādi.

1. Direktīvas 4. panta pirmo teikumu aizstāj ar šādu teikumu:

"Dalībvalsts, kas piešķīrusi EK tipa apstiprinājumu, veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka to informē par visiem visu transportlīdzekļa tipa definīcijā minēto daļu vai parametru pārveidojumiem attiecībā uz apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu."

2. Pielikumus aizstāj ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1. No 1998. gada 1. janvāra vai - ja 3. pantā minēto tekstu publicēšana aizkavējas pēc 1997. gada 1. jūlija - sešus mēnešus pēc šo dokumentu publicēšanas faktiskās dienas dalībvalstis apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanas dēļ nedrīkst:

- atteikt EK tipa apstiprinājuma vai valsts tipa apstiprinājuma piešķiršanu transportlīdzekļa tipam,

- aizliegt transportlīdzekļu reģistrāciju, pārdošanu vai nodošanu ekspluatācijā,

ja transportlīdzekļi atbilst ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 76/756/EEK prasībām.

2. No 1998. gada 1. oktobra dalībvalstis:

- vairs nepiešķir EK tipa apstiprinājumu un

- var atteikt valsts tipa apstiprinājuma piešķiršanu

jebkura tipa transportlīdzeklim apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanas dēļ, ja ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 76/756/EEK prasības nav izpildītas.

3. No 2000. gada 1. oktobra dalībvalstis:

- uzskata, ka atbilstības sertifikāti, kas pievienoti jauniem transportlīdzekļiem saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK noteikumiem, vairs nav derīgi šīs direktīvas 7. panta 1. punkta nolūkā, un

- var atteikt jaunu transportlīdzekļu reģistrāciju, pārdošanu vai nodošanu ekspluatācijā, ja tiem nav pievienots atbilstības sertifikāts saskaņā ar Direktīvu 70/156/EEK,

apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanas dēļ, ja ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 76/756/EEK prasības nav izpildītas.

3. pants

Līdz 1997. gada 1. jūlijam Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī publicē II pielikumā minēto ANO/EEK Noteikumu Nr. 48 daļas un pielikumus.

4. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai līdz 1998. gada 1. janvārim izpildītu šīs direktīvas prasības; tomēr, ja 3. pantā minēto dokumentu publicēšana aizkavējas pēc 1997. gada 1. jūlija, dalībvalstis izpilda šo pienākumu sešu mēnešu laikā pēc minēto dokumentu faktiskās publicēšanas dienas. Par to dalībvalstis tūlīt informē Komisiju.

Dalībvalstis piemēro šos noteikumus no 1998. gada 1. janvāra vai - ja 3. pantā minēto dokumentu publicēšana aizkavējas pēc 1997. gada 1. jūlija - sešus mēnešus pēc to faktiskās publicēšanas dienas.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu, vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka procedūru, kā izdarīt šādas atsauces.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to valsts tiesību aktu svarīgākos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

5. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

6. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1997. gada 11. jūnijā

Komisijas vārdā -

Komisijas loceklis

Martin Bangemann

PIELIKUMS

"PIELIKUMU SARAKSTS"

I PIELIKUMS: Tipa apstiprināšanas administratīvie noteikumi

1. papildinājums: Informācijas dokuments

2. papildinājums: Tipa apstiprinājuma sertifikāts

II PIELIKUMS Tehniskās prasības

I PIELIKUMS

TIPA APSTIPRINĀŠANAS ADMINISTRATĪVIE NOTEIKUMI

1. TRANSPORTLĪDZEKĻA EK TIPA APSTIPRINĀJUMA PIETEIKUMS

1.1. Transportlīdzekļa EK tipa apstiprinājuma pieteikumu attiecībā uz apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 3. panta 4. punktu iesniedz ražotājs.

1.2. Informācijas dokumenta paraugs ir norādīts 1. papildinājumā.

1.3. Tehniskajam dienestam, kas atbild par tipa apstiprināšanas testu veikšanu, iesniedz:

1.3.1. apstiprināmā transportlīdzekļa prototipu.

2. EK TIPA APSTIPRINĀJUMA PIEŠĶIRŠANA TRANSPORTLĪDZEKĻA TIPAM

2.1. Ja attiecīgās prasības ir izpildītas, saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 4. panta 3. punktu piešķir EK tipa apstiprinājumu.

2.2. EK tipa apstiprinājuma sertifikāta paraugs ir norādīts 2. papildinājumā.

2.3. Apstiprinājuma numuru saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK VII pielikumu piešķir katram apstiprinātajam transportlīdzekļa tipam. Viena un tā pati dalībvalsts nepiešķir vienādus numuru atšķirīgiem transportlīdzekļu tipiem.

3. TIPA PĀRVEIDOJUMI UN APSTIPRINĀJUMU GROZĪJUMI

3.1. Ja tiek pārveidots tips, kas apstiprināts saskaņā ar šo direktīvu, piemēro Direktīvas 70/156/EEK 5. panta noteikumus.

4. RAŽOJUMU ATBILSTĪBA

4.1. Lai nodrošinātu ražojumu atbilstību, parasti veic pasākumus saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 10. pantā paredzētajiem noteikumiem.

4.2. Īpašas prasības attiecībā uz veicamajiem testiem noteiktas šīs direktīvas II pielikuma 1. punktā minēto dokumentu 9. pielikumā.

1. papildinājums

Informācijas dokuments Nr...

saskaņā ar I pielikumu Padomes Direktīvai 70/156/EEK par transportlīdzekļa EK tipa apstiprinājumu attiecībā uz apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu

(Direktīva 76/756/EEK, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu.../.../EK) [7]

Attiecīgā gadījumā sniedz šādu informāciju trijos eksemplāros kopā ar satura rādītāju. Visi rasējumi jāiesniedz atbilstošā mērogā un pietiekami sīki A4 izmērā vai šāda izmēra mapē. Ja ir fotoattēli, tiem jābūt pietiekami sīkiem.

Ja sistēmām, detaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām ir elektroniska vadības ierīce, tad jāsniedz informācija par tās darbību.

0. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

0.1. Marka (ražotāja tirdzniecības nosaukums):

0.2. Tips un vispārīgs komercapzīmējums(-i):

0.3. Tipa identifikācijas līdzekļi, ja marķējums ir uz transportlīdzekļa (b):

0.3.1. Šāda marķējuma atrašanās vieta:

0.4. Transportlīdzekļa kategorija (c):

0.5. Ražotāja nosaukums un adrese:

0.8. Montāžas rūpnīcas(-u) adrese(-es):

1. TRANSPORTLĪDZEKĻA KONSTRUKCIJAS VISPĀRĪGIE PARAMETRI

1.1. Transportlīdzekļa prototipa fotoattēli un/vai rasējumi:

1.8. Vadības ierīču novietojums - kreisā puse/labā puse[8]:

1.8.1. Transportlīdzeklis ir aprīkots labās/kreisās 1 puses satiksmei:

2. MASA UN GABARĪTI (e) (kg un mm)

2.1. Garenbāze(-es) (pilnībā noslogots transportlīdzeklis) (f):

2.4. Transportlīdzekļa gabarītu diapazons (kopumā):

2.4.1. Šasijai bez virsbūves:

2.4.1.1. Garums (j):

2.4.1.2. Platums (k):

2.4.1.2.1. Maksimālais platums:

2.4.1.2.2. Minimālais platums:

2.4.1.3. Augstums (bez kravas)[9] (balstiekārtām ar regulējamu augstumu norāda parasto stāvokli, kādā tās ekspluatē):

2.4.2. Šasijai ar virsbūvi:

2.4.2.1. Garums (j):

2.4.2.2. Platums (k):

2.4.2.3. Augstums (bez kravas) l (balstiekārtām ar regulējamu augstumu norāda parasto stāvokli, kādā tās ekspluatē):

2.6. Masa transportlīdzeklim ar virsbūvi un ar sakabes ierīci vilcējiem, kas nepieder pie M1 kategorijas, vai masa šasijai ar kabīni, ja ražotājs neuzstāda virsbūvi un/vai sakabes ierīci (tostarp dzesētājs, eļļas, degviela, 100 % citu šķidrumu, izņemot izlietotu ūdeni, instrumentus, rezerves riteni un vadītāju un - attiecībā uz autobusiem un tālsatiksmes autobusiem - apkalpes locekļa svaru (75 kg), ja transportlīdzeklī ir apkalpes locekļa sēdvieta) (o) (maks. un min. katram variantam):

2.6.1. Masas sadalījums uz asīm un - piekabju ar centrāli novietotu asi puspiekabēm - slodze uz savienojuma punktu (maks. un min.):

2.8. Ražotāja noteiktā tehniski pieļaujamā maksimālā pilnā masa (y) (maks. un min.):

2.8.1. Masas sadalījums uz asīm un piekabju ar centrāli novietotu asi puspiekabēm slodze uz savienojuma punktu (maks. un min.):

3. MOTORS (q)

3.2.5. Elektrosistēma

3.2.5.1. Nominālais spriegums:.......... V, savienojums ar masu poz./neg. 1

6. BALSTIEKĀRTA

6.2.1. Līmeņa regulēšana - jā/nē/pēc izvēles 1:

6.6. Riepas un riteņi

6.6.2. Ripojošo virsmu rādiusu augšējās un apakšējās robežas -

6.6.2.1. pirmā ass:

6.6.2.2. otrā ass:

6.6.2.3. trešā ass:

6.6.2.4. ceturtā ass:

utt.

9. VIRSBŪVE

9.10.3. Sēdekļi

9.10.3.1. Skaits:

9.10.3.2. Novietojums un izkārtojums:

10. APGAISMES IERĪCES UN GAISMAS SIGNĀLIERĪCES

10.1. Visu ierīču tabula - numurs, marka, modelis, tipa apstiprinājuma zīme, galvenā tālās gaismas luktura maksimāla intensitāte, krāsa, signalizators:

10.2. Apgaismes ierīču un gaismas signālierīču novietojuma rasējums:

10.3. Par katru Direktīvā 76/756/EEK norādīto lukturi un reflektoru sniedz šādu informāciju (rakstiski un/vai ar diagrammu).

10.3.1. Rasējums, kas norāda apgaismojošās virsmas apjomus:

10.3.2. Metode, kas lietota redzamās virsmas noteikšanai (2.10. punkts dokumentos, kas minēti Direktīvas 76/756/EEK II pielikuma 1. punktā):

10.3.3. Atskaites ass un atskaites centrs:

10.3.4. Ieslēpjamo lukturu darbināšanas paņēmiens:

10.3.5. Visi īpašie uzstādīšanas un instalēšanas noteikumi:

10.4. Tuvās gaismas lukturi - normāli vērsti, kā noteikts 6.2.6.1. punktā dokumentos, kas minēti Direktīvas 76/756/EEK II pielikuma 1. punktā.

10.4.1. Sākotnējās iestatīšanas vērtība:

10.4.2. Norādes atrašanās vieta:

10.4.3. Galvenā luktura augstuma regulatora apraksts/rasējums[10] un tips (piem., automātiskais, ar pakāpenisku rokas regulēšanu, ar vienlaidu regulēšanu): 10.4.4. Vadības ierīce: 10.4.5. Norādes zīmes: 10.4.6. Zīmes, ar ko norāda iekraušanas apstākļus: attiecas tikai uz transportlīdzekļiem ar galvenā luktura regulatoru

2. papildinājums

PARAUGS

(Maksimālais izmērs: A4 (210 × 297 mm)

EK TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTS

Administratīvās iestādes zīmogs

Paziņojums par

- tipa apstiprinājumu[11],

- tipa apstiprinājuma attiecinājumu uz citu tipu 1,

- tipa apstiprinājuma atteikumu 1,

- tipa apstiprinājuma anulēšanu 1

transportlīdzekļa/detaļas/atsevišķas tehniskas vienības 1 tipam, ņemot vērā Direktīvu 76/756/EEK, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu.../.../EK.

Tipa apstiprinājuma numurs:

Attiecinājuma pamatojums:

I IEDAĻA

0.1. Marka (izgatavotāja tirdzniecības nosaukums):

0.2. Tips un vispārīgi komercapzīmējumi:

0.3. Tipa identifikācijas līdzekļi, ja marķējums ir uz transportlīdzekļa/detaļas/atsevišķas tehniskas vienības 1,[12]:

0.3.1. Šāda marķējuma atrašanās vieta:

0.4. Transportlīdzekļa kategorija 1,[13]:

0.5. Ražotāja nosaukums un adrese:

0.7. Detaļai un atsevišķai tehniskai vienībai - EEK tipa apstiprinājuma zīmes piestiprināšanas vieta un veids:.

0.8. Montāžas rūpnīcas(-u) adrese(-es):

II IEDAĻA

1. Papildu informācija (attiecīgā gadījumā) - sk. papildpielikumu:

2. Par testu veikšanu atbildīgais tehniskais dienests:

3. Testa ziņojuma datums:

4. Testa ziņojuma numurs:

5. Piezīmes (ja ir) - skat. papildpielikumu:

6. Vieta:

7. Datums:

8. Paraksts:

9. Pievienots tās informācijas paketes satura rādītājs, ko iesniedz apstiprinātājai iestādei un ko var saņemt pēc pieprasījuma.

Papildpielikums

EK tipa apstiprinājuma sertifikātam Nr.:..

par transportlīdzekļa tipa apstiprināšanu, ņemot vērā Direktīvu 76/756/EEK, kas grozīta ar Direktīvu.../.../EK

1. PAPILDU INFORMĀCIJA

1.1. Tādu papildu lukturu saraksts, kurus var uzstādīt šā tipa transportlīdzeklim:.

5. PIEZĪMES

5.1. Visas piebildes par kustīgām sastāvdaļām:

II PIELIKUMS

TEHNISKĀS PRASĪBAS

1. Tehniskās prasības ir noteiktas 2., 2.2., 2.25.2, 5. un 6. punktā un 3. līdz 9. pielikumā ANO/EEK Noteikumos Nr. 48, kur ir šādi konsolidēti dokumenti:

- 01. grozījumu sērija, tostarp labojumi[14]

[15],

- 2. kļūdu labojums 01. grozījumu sērijai[16]

[17],

- papildinājums 1. līdz 01. grozījumu sērijai, tostarp labojumi 01. grozījumu sērijai un 1. kļūdu labojums Noteikumu Nr. 48 1. pārskatītajai redakcijai[18]

[19],

- 4. kļūdu labojums 01. grozījumu sērijai[20]

[21],

izņemot to, ka:

1.1. noteikumu 2.4. punktu saprot šādi:

"Transportlīdzeklis bez kravas" ir šīs direktīvas I pielikuma 1. papildinājuma 2.6. punktā noteiktais transportlīdzeklis darba kārtībā bez vadītāja.

1.2. Norādi uz 2. zemsvītras piezīmi 2.7.24. punktā un attiecīgo zemsvītras piezīmi svītro.

1.3. Terminu "paziņojuma veidlapa (1. pielikuma 10.1. punkts)", kas minēta 5.19.1. punktā, saprot kā "tipa apstiprinājuma sertifikātu(šīs direktīvas I pielikuma 2. papildinājuma papildpielikuma 5.1. punkts)".

1.4. Ar atsauces dokumentu (3) ieviestā 6.2.9. punkta 4. zemsvītras piezīmē ar "attiecīgo noteikumu līgumslēdzējas puses" saprot "dalībvalstis".

1.5. Noteikumu 6.14.2., 6.15.2., 6.16.2. un 6.17.2. punktā ar "Noteikumi Nr. 3' saprot "Direktīvu 76/757/EEK".

1.6. Norādi uz 5. zemsvītras piezīmi 6.19. punktā un attiecīgo zemsvītras piezīmi svītro.

1.7. Noteikumu 5. pielikumā 1. zemsvītras piezīmi saprot šādi:

"Kategoriju definīcijas sk. Direktīvas 70/156/EEK II pielikuma A iedaļā."

2. Neskarot Direktīvas 70/156/EEK 8. panta prasības, jo īpaši 2.a, 2.c un 3. punkta prasības, šā pielikuma prasības un nevienas citas prasības kādā atsevišķajā direktīvā, aizliegts uzstādīt jebkādas apgaismes ierīces un gaismas signālierīces, kas nav noteiktas iepriekšminētajā 1. punktā minēto dokumentu 2.7.1. līdz 2.7.24. punktā.

[1] OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp.

[2] OV L 18, 21.1.1997., 7. lpp.

[3] OV L 262, 27.9.1976., 1. lpp.

[4] OV L 366, 31.12.1991., 17. lpp.

[5] OV L 262, 27.9.1976., 32. lpp.

[6] OV L 171, 30.6.97., 11. lpp.

[7] Informācijas dokumentā izmantoto punktu numuri un zemsvītras piezīmes atbilst Direktīvas 70/156/EEK I pielikuma punktiem un zemsvītras piezīmēm. Punkti, kas neattiecas uz šo direktīvu, ir izlaisti.

[8] Lieko svītrot.

[9] Lieko svītrot.

[10] Lieko svītrot.

[11] Lieko svītrot.

[12] Ja tipa identifikācijas līdzekļi ietver zīmes, kas nav būtiskas, lai aprakstītu transportlīdzekļu, detaļu vai atsevišķu tehnisku vienību tipus, uz kuriem attiecas šis tipa apstiprinājuma sertifikāts, tad šādas zīmes dokumentos attēlo ar simbolu "?" "?" (piemēram, ABC??123??).

[13] Definēta Direktīvas 70/156/EEK II pielikuma A iedaļā.

[14] E/ECE/324 Rev. 1/Add. 47/Rev. 1.

[15] E/ECE/TRANS/505

[16] E/ECE/324 Rev. 1/Add. 47/Rev. 1/Corr. 1.

[17] E/ECE/TRANS/505

[18] E/ECE/324 Rev. 1/Add. 47/Rev. 1/Amend. 1.

[19] E/ECE/TRANS/505

[20] E/ECE/324 Rev. 1/Add. 47/Rev. 1/Corr. 2."

[21] E/ECE/TRANS/505

Augša