EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31997L0021

Komisijas Direktīva 97/21/EK (1997. gada 18. aprīlis), ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 80/1269/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu motora jauduDokuments attiecas uz EEZ.

OV L 125, 16.5.1997., 31./40. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 018 Lpp. 342 - 351
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 018 Lpp. 342 - 351
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 018 Lpp. 342 - 351
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 018 Lpp. 342 - 351
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 018 Lpp. 342 - 351
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 018 Lpp. 342 - 351
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 018 Lpp. 342 - 351
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 018 Lpp. 342 - 351
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 018 Lpp. 342 - 351
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 021 Lpp. 64 - 73
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 021 Lpp. 64 - 73
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 002 Lpp. 142 - 151

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 30/12/2013; Iesaist. atcelta ar 32009R0595

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/21/oj

31997L0021Oficiālais Vēstnesis L 125 , 16/05/1997 Lpp. 0031 - 0040


Komisijas Direktīva 97/21/EK

(1997. gada 18. aprīlis),

ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 80/1269/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu motora jaudu

(dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 80/1269/EEK (1980. gada 16. decembris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu motora jaudu [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 89/491/EEK [2], jo īpaši tās 3. pantu,

tā kā Direktīva 80/1269/EEK ir viena no atsevišķām direktīvām tipa apstiprināšanas procedūrā, kas noteikta ar Padomes Direktīvu 70/156/EEK (1970. gada 6. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu [3], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 96/79/EK [4]; tā kā tādējādi Direktīvā 70/156/EEK paredzētie noteikumi, ko piemēro transportlīdzekļu sistēmām, detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām, attiecas uz Direktīvu 80/1269/EEK;

tā kā konkrēti Direktīvas 70/156/EEK 3. panta 4. punktā un 4. panta 3. punktā paredzēts, ka katrā atsevišķajā direktīvā jāiekļauj informācijas dokuments ar Direktīvas 70/156/EEK I pielikuma attiecīgajiem punktiem un arī tipa apstiprinājuma sertifikāts, ko noformē saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK VI pielikumu, lai šo tipa apstiprinājumu varētu apstrādāt ar datoru;

tā kā šie grozījumi attiecas tikai uz administratīvajām procedūrām, kas noteiktas Direktīvā 80/1269/EEK; tā kā tāpēc nav nepieciešams par spēkā neesošiem padarīt esošos Direktīvas 80/1269/EEK apstiprinājumus un kavēt šādos apstiprinājumos ietverto jaunu transportlīdzekļu reģistrāciju, pārdošanu un ekspluatācijas uzsākšanu;

tā kā šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Direktīvu 70/156/EEK izveidotā Komiteja pielāgošanai tehnikas attīstībai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Ar šo Direktīvu 80/1269/EEK groza šādi.

1. Direktīvas 1. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"1. pants

Šajā direktīvā "transportlīdzeklis" ir visi mehāniskie transportlīdzekļi, kas ir paredzēti izmantošanai uz ceļiem, ar virsbūvi vai bez tās, ar vismaz četriem riteņiem un maksimālo projektēto ātrumu, kas lielāks par 25 km/h, izņemot transportlīdzekļus, kas pārvietojas pa sliežu ceļiem, kā arī lauksaimniecībā un mežsaimniecībā izmantojamus traktorus un visus pārvietojamus mehānismus."

2. Direktīvas 2. pantā "I un II pielikums" aizstāj ar "attiecīgie pielikumi".

3. Pielikumus groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

No 1997. gada 1. oktobra dalībvalstis:

- vairs nepiešķir EK tipa apstiprinājumu saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 4. panta 1. punktu un

- var atteikties piešķirt valsts tipa apstiprinājumu

jauniem transportlīdzekļu tipiem, pamatojoties uz iemesliem, kas saistīti ar motora jaudu, ja motora jauda nav noteikta saskaņā ar Direktīvu 80/1269/EEK, kurā grozījumi izdarīti ar šo direktīvu.

Šī direktīva neatceļ apstiprinājumus, kas piešķirti saskaņā ar Direktīvu 80/1269/EEK, un nekavē šādu apstiprinājumu attiecināšanu saskaņā ar tās direktīvas noteikumiem, ar kādiem tie ir sākotnēji piešķirti.

3. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības līdz 1997. gada 30. septembrim. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem minētos tiesību aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka procedūru, kas jāievēro, izdarot šādu atsauci.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu svarīgākos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1997. gada 18. aprīlī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Martin Bangemann

[1] OV L 375, 31.12.1980., 46. lpp.

[2] OV L 238, 15.8.1989., 43. lpp.

[3] OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp.

[4] OV L 18, 21.1.1997., 7. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

GROZĪJUMI DIREKTĪVAS 80/1269/EEK PIELIKUMOS

1. Starp pantiem un I pielikumu iestarpina šādu pielikumu sarakstu:

"

PIELIKUMU SARAKSTS

I pielikums: | Motora jaudas noteikšana |

1. papildinājums: | Informācijas dokuments |

2. papildinājums: | Tipa apstiprinājuma sertifikāts |

II pielikums: | Testa ziņojums |

"

I PIELIKUMS

2.Pielikuma 1. punkts ir šāds:

"1. ADMINISTRATĪVIE NOTEIKUMI EK TIPA APSTIPRINĀJUMAM

1.1. Pieteikums transportlīdzekļa EK tipa apstiprinājumam

1.1.1. EK tipa apstiprinājuma pieteikumu saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 3. panta 4. punktu attiecībā uz motora jaudu iesniedz izgatavotājs.

1.1.2. Informācijas dokumenta paraugs ir dots 1. papildinājumā.

1.1.3. Ja tehniskais dienests, kas atbild par tipa apstiprinājuma testiem, pats veic testu, tā rīcībā jānodod:

1.1.3.1. apstiprināmā motora tipa reprezentatīvs paraugs kopā ar 1. tabulā noteiktajām papildiekārtām.

1.2. Transportlīdzekļa tipa EK tipa apstiprinājuma piešķiršana

1.2.1. Ja atbilstīgās prasības ir izpildītas, piešķir EK tipa apstiprinājumu saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 4. panta 3. punktu un, ja vajadzīgs, 4. panta 4. punktu.

1.2.2. EK tipa apstiprinājuma sertifikāta paraugs ir iekļauts 2. papildinājumā.

1.2.3. Apstiprinājuma numuru saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK VII pielikumu piešķir katram apstiprinātajam transportlīdzekļa tipam. Tā pati dalībvalsts nepiešķir tādu pašu numuru cita tipa transportlīdzeklim.

1.3. Tipa modifikācijas un apstiprinājumu grozījumi

1.3.1. Ja tiek pārveidots tips, kas apstiprināts saskaņā ar šo direktīvu, piemēro Direktīvas 70/156/EEK 5. panta noteikumus.

1.4. Ražojumu atbilstība

1.4.1. Lai nodrošinātu ražojumu atbilstību, ir jāveic pasākumi saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 10. pantā noteiktajiem noteikumiem."

3.Pielikuma 2.1. punktā "I pielikums" aizstāj ar "II pielikuma A iedaļa".4.Pielikuma 5.6. punktā "I pielikums" aizstāj ar "II pielikums". 5.Pielikuma 6.4.2. punktā formula ir šāda.

=

.6.Pielikuma 7. punkts ir šāds:

"7. TESTA ZIŅOJUMS

Testa ziņojumā ietver rezultātus un visus aprēķinus, kas nepieciešami jaudas noteikšanai atbilstoši sarakstam II pielikumā. Lai sastādītu šo dokumentu, dalībvalsts kompetentā iestāde var izmantot ziņojumu, ko saskaņā ar šīs direktīvas noteikumiem sagatavojusi apstiprināta vai atzīta laboratorija."

7.Svītro 8. līdz 8.2.2. punktu.8.Pielikuma 9. līdz 9.2. punkts kļūst par 8. līdz 8.2. punktu.9.Pielikuma 1. un 2. papildinājumu aizstāj ar šādu 1. un 2. papildinājumu."

1. papildinājums

Turpmāk norādītās ziņas, ja tās ir vajadzīgas, iesniedz trīs eksemplāros kopā ar satura rādītāju. Visi rasējumi jāiesniedz atbilstošā mērogā un pietiekami detalizēti A4 formātā vai šā formāta mapē. Ja ir fotoattēli, tiem jābūt pietiekami detalizētiem.

Ja sistēmām, detaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām ir elektroniska vadības ierīce, tad jāsniedz informācija par tās darbību.

0. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

0.1. Marka (izgatavotāja tirdzniecības nosaukums):…

0.2. Tips un vispārīgs komercapzīmējums(-i):…

0.3. Tipa identifikācijas līdzekļi, ja uz transportlīdzekļa ir marķējumsb:…

0.3.1. Šā marķējuma atrašanās vieta:…

0.4. Transportlīdzekļa kategorijac:…

0.5. Ražotāja nosaukums un adrese:…

0.8. Montāžas rūpnīcas(-u) adrese(-s):…

1. TRANSPORTLĪDZEKĻA KONSTRUKCIJAS VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS

1.1. Transportlīdzekļa reprezentatīva parauga fotoattēli un/vai rasējumi:…

1.8. Vadības ierīču novietojums: pa kreisi/pa labi [1]:…

3. MOTORSPĒKSq

3.1. Izgatavotājs:…

3.1.1. Ražotāja motora kods (kā norādīts marķējumā uz motora, vai citi identifikācijas līdzekļi):…

3.2.1.1. Darbības princips: dzirksteļaizdedzes/kompresijaizdedzes, četrtaktu/divtaktu [2]

3.2.1.2. Cilindru skaits un novietojums:…

3.2.1.2.1. Cilindra diametrsr:…mm

3.2.1.2.2. Taktsr:… mm

3.2.1.2.3. Aizdedzes secība:…

3.2.1.3. Motora darba tilpumss:…cm3

3.2.1.4. Tilpuma kompresijas pakāpe [3]:…

3.2.1.5. Degkameras, virzuļa galvas un dzirksteļaizdedzes motoru gadījumā virzuļa gredzenu rasējums:…

3.2.1.8. Maksimālā lietderīgā jaudat: … kW pie … min–1

(ražotāja paziņota vērtība)

3.2.1.9. Maksimālais atļautais motora apgriezienu skaits, kā noteicis ražotājs:… min–1

3.2.1.10. Maksimālais lietderīgais griezes moments [4]: …Nm pie …min–1

(ražotāja paziņota vērtība)

3.2.2. Degviela: dīzeļdegviela/benzīns/sašķidrināta naftas gāze/cita [5]

3.2.2.1. Pētnieciskais oktānskaitlis (POS), ar svinu:…

3.2.2.2. Pētnieciskais oktānskaitlis (POS), bez svina:…

3.2.4. Degvielas padeve

3.2.4.1. Ar karburatoru(-iem): jā/nē [6]

3.2.4.1.1. Marka(-s):…

3.2.4.1.2. Tips(-i):…

3.2.4.1.3. Uzstādīto karburatoru skaits:…

3.2.4.1.4. Regulēšana [7]

3.2.4.1.4.1. | Žikleri:… | Vai degvielas padeves līkne attiecībā pret gaisa padevi un iestatījumi, lai sekotu līknei |

3.2.4.1.4.2. | Venturi:… |

3.2.4.1.4.3. | Līmenis pludiņkamerā:… |

3.2.4.1.4.4. | Pludiņa masa: … |

3.2.4.1.4.5. | Pludiņa adata:… |

3.2.4.1.5. Aukstās palaišanas sistēma: rokas/automātiskā [8]

3.2.4.1.5.1. Darbības princips(-i):…

3.2.4.1.5.2. Darbības ierobežojumi/iestatījumi [9] [10]:…

3.2.4.2. Ar degvielas iesmidzināšanu (tikai kompresijas aizdedzes motori): jā/nē [11]

3.2.4.2.1. Sistēmas apraksts:…

3.2.4.2.2. Darbības princips: tiešā iesmidzināšana/priekškamera/virpuļkamera [12]

3.2.4.2.3. Degvielas sūknis

3.2.4.2.3.1. Marka(-s):…

3.2.4.2.3.2. Tips(-i):…

3.2.4.2.3.3. Maksimālā degvielas padeve [13] [14]: …mm3/takts vai cikls pie sūkņa rotācijas ātruma: …min–1 vai arī parametru diagramma:…

3.2.4.2.3.4. Iesmidzināšanas laikiestate [15]:…

3.2.4.2.3.5. Iesmidzināšanas apsteidzes līkne [16]:…

3.2.4.2.3.6. Kalibrēšanas procedūra: izmēģinājumu stends/motors [17]

3.2.4.2.4. Regulators

3.2.4.2.4.1. Tips:…

3.2.4.2.4.2. Atslēgšanas punkts

3.2.4.2.4.2.1. Atslēgšanas punkts ar slodzi: …min–1

3.2.4.2.4.2.2. Atslēgšanas punkts bez slodzes: …min–1

3.2.4.2.5. Iesmidzināšanas cauruļvadi

3.2.4.2.5.1. Garums: …mm

3.2.4.2.5.2. Iekšējais diametrs: …mm

3.2.4.2.6. Sprausla(-s)

3.2.4.2.6.1. Marka(-s):…

3.2.4.2.6.2. Tips(-i):

3.2.4.2.6.3. Atvēršanās spiediens [18]: …kPa vai parametru diagramma [19]:

3.2.4.2.7. Aukstās palaišanas sistēma

3.2.4.2.7.1. Marka(-s):…

3.2.4.2.7.2. Tips(-i):…

3.2.4.2.7.3. Apraksts:…

3.2.4.2.9. Elektroniskās vadības bloks

3.2.4.2.9.1. Marka(-as):…

3.2.4.2.9.2. Sistēmas apraksts:…

3.2.4.3. Ar degvielas iesmidzināšanu (tikai dzirksteļaizdedzes motori): jā/nē [20]

3.2.4.3.1. Darbības princips: Ieplūdes kolektors (viena punkta/daudzpunktu [21])/tieša iesmidzināšana/cits (precizēt) [22]:…

3.2.4.3.2. Marka(-s):.

3.2.4.3.3. Tips(-i):…

3.2.4.3.4. Sistēmas apraksts

3.2.4.3.4.1. | Vadības bloka tips vai numurs:… | Ja tās nav nepārtrauktas iesmidzināšanas sistēmas, dod līdzvērtīgas detaļas |

3.2.4.3.4.2. | Degvielas regulatora tips:… |

3.2.4.3.4.3. | Gaisa plūsmas sensora tips:… |

3.2.4.3.4.4. | Degvielas sadalītāja tips:… |

3.2.4.3.4.5. | Spiediena regulatora tips:… |

3.2.4.3.4.8. | Droseļvārsta apvalka tips:… |

3.2.4.3.5. Sprauslas: atvēršanās spiediens [23]: … kPa vai parametru diagramma [24]:

3.2.4.3.6. Iesmidzināšanas laikiestate:…

3.2.4.3.7. Aukstās palaišanas sistēma

3.2.4.3.7.1. Darbības princips(-i):…

3.2.4.3.7.2. Darbības ierobežojumi/iestatījumi [25] [26]:…

3.2.4.4. Padeves sūknis

3.2.4.4.1. Spiediens [27]: … kPa vai parametru diagramma [28]:…

3.2.5. Elektroiekārta

3.2.5.1. Nominālais spriegums …V, pozitīvs/negatīvs sazemējums [29]

3.2.5.2. Ģenerators

3.2.5.2.1. Tips:…

3.2.5.2.2. Nominālā jauda: …VA

3.2.6. Aizdedze

3.2.6.1. Marka(-s):…

3.2.6.2. Tips(-i):…

3.2.6.3. Darbības princips:…

3.2.6.4. Aizdedzes apsteidzes līkne [30]:…

3.2.6.5. Statiskās aizdedzes laikiestate [31]…grādi no augšējā maiņas punkta

3.2.6.6. Kontaktu atstarpe [32]: …mm

3.2.6.7. Kontaktu saslēgtā stāvokļa leņķis [33]: …grādi

3.2.7. Dzesēšanas sistēma (šķidrums/gaiss) [34]

3.2.7.1. Motora temperatūras kontrolmehānisma nominālais iestatījums:…

3.2.7.2. Šķidrums

3.2.7.2.1. Šķidruma veids:…

3.2.7.2.2. Cirkulācijas sūknis(-i): jā/nē [35]

3.2.7.2.3. Īpašības …vai

3.2.7.2.3.1. Marka(-s):…

3.2.7.2.3.2. Tips(-i):…

3.2.7.2.4. Piedziņas pārnesumskaitlis(-i):…

3.2.7.2.5. Ventilatora un tā piedziņas mehānisma apraksts:…

3.2.7.3. Gaiss

3.2.7.3.1. Ventilators: jā/nē [36]

3.2.7.3.2. Parametri: …vai

3.2.7.3.2.1. Marka(-s):…

3.2.7.3.2.2. Tips(-i):…

3.2.7.3.3. Piedziņas pārnesumskaitlis(-i):…

3.2.8. Ieplūdes sistēma

3.2.8.1. Turbopūte: jā/nē [37]

3.2.8.1.1. Marka(-s):…

3.2.8.1.2. Tips(-i):…

3.2.8.1.3. Sistēmas apraksts (piemēram, maksimālais turbopūtes spiediens: …kPa, pārspiediena vārsts attiecīgā gadījumā):…

3.2.8.2. Starpdzesētājs: jā/nē [38]

3.2.8.4. Ieplūdes cauruļvadu un to aprīkojuma apraksts un rasējumi (paaugstināta spiediena kamera, sildīšanas ierīce, papildu gaisa pievade utt.):…

3.2.8.4.1. Ieplūdes kolektora apraksts (ietvert rasējumus un/vai fotoattēlus):…

3.2.8.4.2. Gaisa filtrs, rasējumi: …vai

3.2.8.4.2.1. Marka(-s):…

3.2.8.4.2.2. Tips(-i):…

3.2.8.4.3. Iesūcēja klusinātājs, rasējumi: …vai

3.2.8.4.3.1. Marka(-s):…

3.2.8.4.3.2. Tips(-i):…

3.2.9. Izplūdes sistēma

3.2.9.1. Izplūdes kolektora apraksts un/vai rasējums:…

3.2.9.2. Izplūdes sistēmas apraksts un/vai rasējums:…

3.2.9.3. Maksimālais pieļaujamais izplūdes pretspiediens pie motora nominālā apgriezienu skaita un 100 % slodzes: …kPa

3.2.10. Ieplūdes un izplūdes kanālu minimālais šķērsgriezuma laukums:…

3.2.11. Vārstu iestatījums vai ekvivalenta informācija

3.2.11.1. Maksimālais vārstu gājiens, atvēršanās un aizvēršanās leņķis vai alternatīvas sadales sistēmas iestatījuma informācija attiecībā pret maiņas punktiem:…

3.2.11.2. Atskaites un/vai iestatījuma diapazoni [39]:…

3.2.12. Pasākumi gaisa piesārņojuma samazināšanai.

3.2.12.2. Pretpiesārņojuma papildierīces (ja ir un ja tās nav iekļautas citā pozīcijā)

3.2.12.2.1. Katalizators: jā/nē [40]

3.2.12.2.1.1. Katalizatoru un elementu skaits:…

3.2.12.2.1.2. Katalizatora(-u) izmēri, forma un tilpums:…

3.2.12.2.2. Skābekļa devējs: jā/nē [41]

3.2.12.2.3. Gaisa iesmidzināšana: jā/nē [42]

3.2.12.2.4. Izplūdes gāzu recirkulācija: jā/nē [43]

3.2.12.2.6. Mikrodaļiņu filtrs: jā/nē [44]

3.2.12.2.6.1. Mikrodaļiņu filtra izmēri, forma un tilpums:…

3.2.12.2.7. Citas sistēmas (apraksts un darbība):…

3.6. Ražotāja atļautā temperatūra

3.6.1. Dzesēšanas sistēma.

3.6.1.1. Šķidruma dzesēšana

Maksimālā izplūdes temperatūra: …°C

3.6.1.2. Gaisdzese

3.6.1.2.1. Atskaites punkts:…

3.6.1.2.2. Maksimālā temperatūra atskaites punktā: …°C

3.6.2. Maksimālā ieplūdes starpdzesētāja izplūdes temperatūra: …°C

3.6.3. Maksimālā izplūdes gāzu temperatūra izplūdes caurules(-u) vietā, kas ir blakus izplūdes kolektora ārējam(-iem) atlokam(-iem): …°C

3.6.4. Degvielas temperatūra

minimālā: …°C

maksimālā: …°C

3.6.5. Smērvielas temperatūra

minimālā: …°C

maksimālā: …°C

3.8. Eļļošanas sistēma

3.8.1. Sistēmas apraksts

3.8.1.1. Smēreļļas rezervuāra atrašanās vieta:…

3.8.1.2. Padeves sistēma (ar sūkni/iesmidzināšana ieplūdes sistēmā/sajaukšanās ar degvielu utt.) [45]:…

3.8.2. Smēreļļas sūknis

3.8.2.1. Marka(-s):…

3.8.2.2. Tips(-i):…

3.8.3. Maisījuma ar degvielu

3.8.3.1. Procenti:…

3.8.4. Eļļas dzesētājs: jā/nē [46]

3.8.4.1. Rasējums(-i): …vai

3.8.4.1.1. Marka(-s):…

3.8.4.1.2. Tips(-i):…

(Datums, lieta)

1. papildinājuma papildpielikums

1. Citas papildiekārtas ar motora piedziņu (saskaņā ar I pielikuma 5.1.2. punktu) (uzskaitījums un īss apraksts, ja nepieciešams):…

2. Papildu informācija par testa apstākļiem (tikai dzirksteļaizdedzes motoriem)

2.1. Aizdedzes sveces

2.1.1. Marka:…

2.1.2. Tips:…

2.1.3. Dzirksteļspraugas iestatījums:…

2.2. Aizdedzes augstsprieguma spole

2.2.1. Marka:…

2.2.2. Tips:…

2.3. Aizdedzes kondensators

2.3.1. Marka:…

2.3.2. Tips:…

2.4. Radiotraucējumu novēršanas iekārta

2.4.1. Marka:…

2.4.2. Tips:…

2. papildinājums

EK TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTS

Administratīvās iestādes zīmogs

Paziņojums par:

- tipa apstiprinājumu [1],

- tipa apstiprinājuma attiecinājumu uz citu tipu [2],

- tipa apstiprinājuma noraidīšanu [3],

- tipa apstiprinājuma anulēšanu [4]

transportlīdzekļa/detaļas/atsevišķas tehniskas vienības tipam [5], ņemot vērā Direktīvu…/…/EEK, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu…/…/EEK.

Tipa apstiprinājuma numurs:…

Attiecinājuma pamatojums:…

1. IEDAĻA

0.1. Marka (izgatavotāja tirdzniecības nosaukums):…

0.2. Tips un vispārīgs komercapzīmējums(-i):…

0.3. Tipa identifikācijas līdzekļi, ja marķējums atrodas uz transportlīdzekļa/detaļas/atsevišķas tehniskas vienības [6] [7]:…

0.3.1. Šā marķējuma atrašanās vieta:…

0.4. Transportlīdzekļa kategorija [8] [9]:…

0.5. Ražotāja nosaukums un adrese:…

0.7. Attiecībā uz detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām – EK tipa apstiprinājuma zīmes stiprinājuma vieta un veids:…

0.8. Montāžas rūpnīcas(-u) adrese(-s):…

II IEDAĻA

1. Papildu informācija (ja vajadzīgs): skatīt papildpielikumu

2. Par testu veikšanu atbildīgais tehniskais dienests:…

3. Diena, kad noformēts testa ziņojums:…

4. Testa ziņojuma numurs:…

5. Piezīmes (ja tādas ir): skatīt papildpielikumu

6. Vieta:…

7. Datums:…

8. Paraksts:…

9. Pievienots tās informācijas paketes saraksts, ko iesniedz apstiprinātājai iestādei un ko var saņemt pēc pieprasījuma.

1. Papildu informācija

1.1. Motors…

1.1.1. Motora kods, ko piešķir ražotājs:…

(atbilstoši norādei uz motora vai izmantojot citus identifikācijas līdzekļus)

1.1.2. Motora darba tilpums:…

1.1.3. Degviela: dīzeļdegviela/benzīns/sašķidrināta naftas gāze/cita [10]

1.1.4. Maksimālā lietderīgā jauda: …kW pie …min–1

5. Piezīmes:….

"

II PIELIKUMS

10.Visu tekstu virs 1. punkta aizstāj ar jaunu virsrakstu "TESTA ZIŅOJUMS".

11.Svītro 1. līdz 4. punktu.

12.Pielikuma 5. un 6. punkts attiecīgi kļūst par 1. un 2. punktu.

13.Pielikuma 2.1. punkts (agrākais 6.1. punkts):Tabulā "Pievienojamā jauda… (skat. 1. tabulas 5. piezīmi)" aizstāj ar "Jauda, kas pievienojama motoram uzstādītām papildiekārtām, kas nav minētas I pielikuma 1. tabulā (skat. I pielikuma 1. papildinājuma papildpielikuma 1. punktu). Jauda, kas jāatņem, kad ierīce nav uzstādīta (skat. I pielikuma 1. tabulas 5. piezīmi)."

14.Svītro 7. līdz 14. punktu.

[1] Lieko svītrot.

[2] Lieko svītrot.

[3] Ja tipa identifikācijas līdzekļiem ir pazīmes, kas nav transportlīdzekļa, detaļas vai atsevišķu tehnisku vienību veidu aprakstos, kuri iekļauti šajā tipa apstiprinājuma sertifikātā, tad šādas pazīmes dokumentācijā attēlo ar simbolu: "?" (piemēram, ABC??123??).

[4] Lieko svītrot.

[5] Lieko svītrot.

[6] Lieko svītrot.

[7] Ja tipa identifikācijas līdzekļiem ir pazīmes, kas nav transportlīdzekļa, detaļas vai atsevišķu tehnisku vienību veidu aprakstos, kuri iekļauti šajā tipa apstiprinājuma sertifikātā, tad šādas pazīmes dokumentācijā attēlo ar simbolu: "?" (piemēram, ABC??123??).

[8] Lieko svītrot.

[9] Lieko svītrot.

[10] Ja tipa identifikācijas līdzekļiem ir pazīmes, kas nav transportlīdzekļa, detaļas vai atsevišķu tehnisku vienību veidu aprakstos, kuri iekļauti šajā tipa apstiprinājuma sertifikātā, tad šādas pazīmes dokumentācijā attēlo ar simbolu: "?" (piemēram, ABC??123??).

[11] Lieko svītrot.

[12] Lieko svītrot.

[13] Lieko svītrot.

[14] Ja tipa identifikācijas līdzekļiem ir pazīmes, kas nav transportlīdzekļa, detaļas vai atsevišķu tehnisku vienību veidu aprakstos, kuri iekļauti šajā tipa apstiprinājuma sertifikātā, tad šādas pazīmes dokumentācijā attēlo ar simbolu: "?" (piemēram, ABC??123??).

[15] Ja tipa identifikācijas līdzekļiem ir pazīmes, kas nav transportlīdzekļa, detaļas vai atsevišķu tehnisku vienību veidu aprakstos, kuri iekļauti šajā tipa apstiprinājuma sertifikātā, tad šādas pazīmes dokumentācijā attēlo ar simbolu: "?" (piemēram, ABC??123??).

[16] Ja tipa identifikācijas līdzekļiem ir pazīmes, kas nav transportlīdzekļa, detaļas vai atsevišķu tehnisku vienību veidu aprakstos, kuri iekļauti šajā tipa apstiprinājuma sertifikātā, tad šādas pazīmes dokumentācijā attēlo ar simbolu: "?" (piemēram, ABC??123??).

[17] Lieko svītrot.

[18] Ja tipa identifikācijas līdzekļiem ir pazīmes, kas nav transportlīdzekļa, detaļas vai atsevišķu tehnisku vienību veidu aprakstos, kuri iekļauti šajā tipa apstiprinājuma sertifikātā, tad šādas pazīmes dokumentācijā attēlo ar simbolu: "?" (piemēram, ABC??123??).

[19] Ja tipa identifikācijas līdzekļiem ir pazīmes, kas nav transportlīdzekļa, detaļas vai atsevišķu tehnisku vienību veidu aprakstos, kuri iekļauti šajā tipa apstiprinājuma sertifikātā, tad šādas pazīmes dokumentācijā attēlo ar simbolu: "?" (piemēram, ABC??123??).

[20] Lieko svītrot.

[21] Lieko svītrot.

[22] Lieko svītrot.

[23] Ja tipa identifikācijas līdzekļiem ir pazīmes, kas nav transportlīdzekļa, detaļas vai atsevišķu tehnisku vienību veidu aprakstos, kuri iekļauti šajā tipa apstiprinājuma sertifikātā, tad šādas pazīmes dokumentācijā attēlo ar simbolu: "?" (piemēram, ABC??123??).

[24] Ja tipa identifikācijas līdzekļiem ir pazīmes, kas nav transportlīdzekļa, detaļas vai atsevišķu tehnisku vienību veidu aprakstos, kuri iekļauti šajā tipa apstiprinājuma sertifikātā, tad šādas pazīmes dokumentācijā attēlo ar simbolu: "?" (piemēram, ABC??123??).

[25] Lieko svītrot.

[26] Ja tipa identifikācijas līdzekļiem ir pazīmes, kas nav transportlīdzekļa, detaļas vai atsevišķu tehnisku vienību veidu aprakstos, kuri iekļauti šajā tipa apstiprinājuma sertifikātā, tad šādas pazīmes dokumentācijā attēlo ar simbolu: "?" (piemēram, ABC??123??).

[27] Ja tipa identifikācijas līdzekļiem ir pazīmes, kas nav transportlīdzekļa, detaļas vai atsevišķu tehnisku vienību veidu aprakstos, kuri iekļauti šajā tipa apstiprinājuma sertifikātā, tad šādas pazīmes dokumentācijā attēlo ar simbolu: "?" (piemēram, ABC??123??).

[28] Ja tipa identifikācijas līdzekļiem ir pazīmes, kas nav transportlīdzekļa, detaļas vai atsevišķu tehnisku vienību veidu aprakstos, kuri iekļauti šajā tipa apstiprinājuma sertifikātā, tad šādas pazīmes dokumentācijā attēlo ar simbolu: "?" (piemēram, ABC??123??).

[29] Lieko svītrot.

[30] Ja tipa identifikācijas līdzekļiem ir pazīmes, kas nav transportlīdzekļa, detaļas vai atsevišķu tehnisku vienību veidu aprakstos, kuri iekļauti šajā tipa apstiprinājuma sertifikātā, tad šādas pazīmes dokumentācijā attēlo ar simbolu: "?" (piemēram, ABC??123??).

[31] Ja tipa identifikācijas līdzekļiem ir pazīmes, kas nav transportlīdzekļa, detaļas vai atsevišķu tehnisku vienību veidu aprakstos, kuri iekļauti šajā tipa apstiprinājuma sertifikātā, tad šādas pazīmes dokumentācijā attēlo ar simbolu: "?" (piemēram, ABC??123??).

[32] Ja tipa identifikācijas līdzekļiem ir pazīmes, kas nav transportlīdzekļa, detaļas vai atsevišķu tehnisku vienību veidu aprakstos, kuri iekļauti šajā tipa apstiprinājuma sertifikātā, tad šādas pazīmes dokumentācijā attēlo ar simbolu: "?" (piemēram, ABC??123??).

[33] Ja tipa identifikācijas līdzekļiem ir pazīmes, kas nav transportlīdzekļa, detaļas vai atsevišķu tehnisku vienību veidu aprakstos, kuri iekļauti šajā tipa apstiprinājuma sertifikātā, tad šādas pazīmes dokumentācijā attēlo ar simbolu: "?" (piemēram, ABC??123??).

[34] Lieko svītrot.

[35] Lieko svītrot.

[36] Lieko svītrot.

[37] Lieko svītrot.

[38] Lieko svītrot.

[39] Lieko svītrot.

[40] Lieko svītrot.

[41] Lieko svītrot.

[42] Lieko svītrot.

[43] Lieko svītrot.

[44] Lieko svītrot.

[45] Lieko svītrot.

[46] Lieko svītrot.

[1] Lieko svītrot.

[2] Lieko svītrot.

[3] Lieko svītrot.

[4] Lieko svītrot.

[5] Lieko svītrot.

[6] Lieko svītrot.

[7] Ja tipa identifikācijas līdzekļiem ir pazīmes, kas nav transportlīdzekļa, detaļas vai atsevišķu tehnisku vienību veidu aprakstos, kuri iekļauti šajā tipa apstiprinājuma sertifikātā, tad šādas pazīmes dokumentācijā attēlo ar simbolu: "?" (piemēram, ABC??123??).

[8] Lieko svītrot.

[9] Kā noteikts Direktīvas 70/156/EEK II pielikuma A iedaļā.

[10] Lieko svītrot.

--------------------------------------------------

PIELIKUMU SARAKSTS

I pielikums: | Motora jaudas noteikšana |

1. papildinājums: | Informācijas dokuments |

2. papildinājums: | Tipa apstiprinājuma sertifikāts |

II pielikums: | Testa ziņojums |

--------------------------------------------------

1. papildinājums

Turpmāk norādītās ziņas, ja tās ir vajadzīgas, iesniedz trīs eksemplāros kopā ar satura rādītāju. Visi rasējumi jāiesniedz atbilstošā mērogā un pietiekami detalizēti A4 formātā vai šā formāta mapē. Ja ir fotoattēli, tiem jābūt pietiekami detalizētiem.

Ja sistēmām, detaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām ir elektroniska vadības ierīce, tad jāsniedz informācija par tās darbību.

0. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

0.1. Marka (izgatavotāja tirdzniecības nosaukums):…

0.2. Tips un vispārīgs komercapzīmējums(-i):…

0.3. Tipa identifikācijas līdzekļi, ja uz transportlīdzekļa ir marķējumsb:…

0.3.1. Šā marķējuma atrašanās vieta:…

0.4. Transportlīdzekļa kategorijac:…

0.5. Ražotāja nosaukums un adrese:…

0.8. Montāžas rūpnīcas(-u) adrese(-s):…

1. TRANSPORTLĪDZEKĻA KONSTRUKCIJAS VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS

1.1. Transportlīdzekļa reprezentatīva parauga fotoattēli un/vai rasējumi:…

1.8. Vadības ierīču novietojums: pa kreisi/pa labi [1]:…

3. MOTORSPĒKSq

3.1. Izgatavotājs:…

3.1.1. Ražotāja motora kods (kā norādīts marķējumā uz motora, vai citi identifikācijas līdzekļi):…

3.2.1.1. Darbības princips: dzirksteļaizdedzes/kompresijaizdedzes, četrtaktu/divtaktu [2]

3.2.1.2. Cilindru skaits un novietojums:…

3.2.1.2.1. Cilindra diametrsr:…mm

3.2.1.2.2. Taktsr:… mm

3.2.1.2.3. Aizdedzes secība:…

3.2.1.3. Motora darba tilpumss:…cm3

3.2.1.4. Tilpuma kompresijas pakāpe [3]:…

3.2.1.5. Degkameras, virzuļa galvas un dzirksteļaizdedzes motoru gadījumā virzuļa gredzenu rasējums:…

3.2.1.8. Maksimālā lietderīgā jaudat: … kW pie … min–1

(ražotāja paziņota vērtība)

3.2.1.9. Maksimālais atļautais motora apgriezienu skaits, kā noteicis ražotājs:… min–1

3.2.1.10. Maksimālais lietderīgais griezes moments [4]: …Nm pie …min–1

(ražotāja paziņota vērtība)

3.2.2. Degviela: dīzeļdegviela/benzīns/sašķidrināta naftas gāze/cita [5]

3.2.2.1. Pētnieciskais oktānskaitlis (POS), ar svinu:…

3.2.2.2. Pētnieciskais oktānskaitlis (POS), bez svina:…

3.2.4. Degvielas padeve

3.2.4.1. Ar karburatoru(-iem): jā/nē [6]

3.2.4.1.1. Marka(-s):…

3.2.4.1.2. Tips(-i):…

3.2.4.1.3. Uzstādīto karburatoru skaits:…

3.2.4.1.4. Regulēšana [7]

3.2.4.1.4.1. | Žikleri:… | Vai degvielas padeves līkne attiecībā pret gaisa padevi un iestatījumi, lai sekotu līknei |

3.2.4.1.4.2. | Venturi:… |

3.2.4.1.4.3. | Līmenis pludiņkamerā:… |

3.2.4.1.4.4. | Pludiņa masa: … |

3.2.4.1.4.5. | Pludiņa adata:… |

3.2.4.1.5. Aukstās palaišanas sistēma: rokas/automātiskā [8]

3.2.4.1.5.1. Darbības princips(-i):…

3.2.4.1.5.2. Darbības ierobežojumi/iestatījumi [9] [10]:…

3.2.4.2. Ar degvielas iesmidzināšanu (tikai kompresijas aizdedzes motori): jā/nē [11]

3.2.4.2.1. Sistēmas apraksts:…

3.2.4.2.2. Darbības princips: tiešā iesmidzināšana/priekškamera/virpuļkamera [12]

3.2.4.2.3. Degvielas sūknis

3.2.4.2.3.1. Marka(-s):…

3.2.4.2.3.2. Tips(-i):…

3.2.4.2.3.3. Maksimālā degvielas padeve [13] [14]: …mm3/takts vai cikls pie sūkņa rotācijas ātruma: …min–1 vai arī parametru diagramma:…

3.2.4.2.3.4. Iesmidzināšanas laikiestate [15]:…

3.2.4.2.3.5. Iesmidzināšanas apsteidzes līkne [16]:…

3.2.4.2.3.6. Kalibrēšanas procedūra: izmēģinājumu stends/motors [17]

3.2.4.2.4. Regulators

3.2.4.2.4.1. Tips:…

3.2.4.2.4.2. Atslēgšanas punkts

3.2.4.2.4.2.1. Atslēgšanas punkts ar slodzi: …min–1

3.2.4.2.4.2.2. Atslēgšanas punkts bez slodzes: …min–1

3.2.4.2.5. Iesmidzināšanas cauruļvadi

3.2.4.2.5.1. Garums: …mm

3.2.4.2.5.2. Iekšējais diametrs: …mm

3.2.4.2.6. Sprausla(-s)

3.2.4.2.6.1. Marka(-s):…

3.2.4.2.6.2. Tips(-i):

3.2.4.2.6.3. Atvēršanās spiediens [18]: …kPa vai parametru diagramma [19]:

3.2.4.2.7. Aukstās palaišanas sistēma

3.2.4.2.7.1. Marka(-s):…

3.2.4.2.7.2. Tips(-i):…

3.2.4.2.7.3. Apraksts:…

3.2.4.2.9. Elektroniskās vadības bloks

3.2.4.2.9.1. Marka(-as):…

3.2.4.2.9.2. Sistēmas apraksts:…

3.2.4.3. Ar degvielas iesmidzināšanu (tikai dzirksteļaizdedzes motori): jā/nē [20]

3.2.4.3.1. Darbības princips: Ieplūdes kolektors (viena punkta/daudzpunktu [21])/tieša iesmidzināšana/cits (precizēt) [22]:…

3.2.4.3.2. Marka(-s):.

3.2.4.3.3. Tips(-i):…

3.2.4.3.4. Sistēmas apraksts

3.2.4.3.4.1. | Vadības bloka tips vai numurs:… | Ja tās nav nepārtrauktas iesmidzināšanas sistēmas, dod līdzvērtīgas detaļas |

3.2.4.3.4.2. | Degvielas regulatora tips:… |

3.2.4.3.4.3. | Gaisa plūsmas sensora tips:… |

3.2.4.3.4.4. | Degvielas sadalītāja tips:… |

3.2.4.3.4.5. | Spiediena regulatora tips:… |

3.2.4.3.4.8. | Droseļvārsta apvalka tips:… |

3.2.4.3.5. Sprauslas: atvēršanās spiediens [23]: … kPa vai parametru diagramma [24]:

3.2.4.3.6. Iesmidzināšanas laikiestate:…

3.2.4.3.7. Aukstās palaišanas sistēma

3.2.4.3.7.1. Darbības princips(-i):…

3.2.4.3.7.2. Darbības ierobežojumi/iestatījumi [25] [26]:…

3.2.4.4. Padeves sūknis

3.2.4.4.1. Spiediens [27]: … kPa vai parametru diagramma [28]:…

3.2.5. Elektroiekārta

3.2.5.1. Nominālais spriegums …V, pozitīvs/negatīvs sazemējums [29]

3.2.5.2. Ģenerators

3.2.5.2.1. Tips:…

3.2.5.2.2. Nominālā jauda: …VA

3.2.6. Aizdedze

3.2.6.1. Marka(-s):…

3.2.6.2. Tips(-i):…

3.2.6.3. Darbības princips:…

3.2.6.4. Aizdedzes apsteidzes līkne [30]:…

3.2.6.5. Statiskās aizdedzes laikiestate [31]…grādi no augšējā maiņas punkta

3.2.6.6. Kontaktu atstarpe [32]: …mm

3.2.6.7. Kontaktu saslēgtā stāvokļa leņķis [33]: …grādi

3.2.7. Dzesēšanas sistēma (šķidrums/gaiss) [34]

3.2.7.1. Motora temperatūras kontrolmehānisma nominālais iestatījums:…

3.2.7.2. Šķidrums

3.2.7.2.1. Šķidruma veids:…

3.2.7.2.2. Cirkulācijas sūknis(-i): jā/nē [35]

3.2.7.2.3. Īpašības …vai

3.2.7.2.3.1. Marka(-s):…

3.2.7.2.3.2. Tips(-i):…

3.2.7.2.4. Piedziņas pārnesumskaitlis(-i):…

3.2.7.2.5. Ventilatora un tā piedziņas mehānisma apraksts:…

3.2.7.3. Gaiss

3.2.7.3.1. Ventilators: jā/nē [36]

3.2.7.3.2. Parametri: …vai

3.2.7.3.2.1. Marka(-s):…

3.2.7.3.2.2. Tips(-i):…

3.2.7.3.3. Piedziņas pārnesumskaitlis(-i):…

3.2.8. Ieplūdes sistēma

3.2.8.1. Turbopūte: jā/nē [37]

3.2.8.1.1. Marka(-s):…

3.2.8.1.2. Tips(-i):…

3.2.8.1.3. Sistēmas apraksts (piemēram, maksimālais turbopūtes spiediens: …kPa, pārspiediena vārsts attiecīgā gadījumā):…

3.2.8.2. Starpdzesētājs: jā/nē [38]

3.2.8.4. Ieplūdes cauruļvadu un to aprīkojuma apraksts un rasējumi (paaugstināta spiediena kamera, sildīšanas ierīce, papildu gaisa pievade utt.):…

3.2.8.4.1. Ieplūdes kolektora apraksts (ietvert rasējumus un/vai fotoattēlus):…

3.2.8.4.2. Gaisa filtrs, rasējumi: …vai

3.2.8.4.2.1. Marka(-s):…

3.2.8.4.2.2. Tips(-i):…

3.2.8.4.3. Iesūcēja klusinātājs, rasējumi: …vai

3.2.8.4.3.1. Marka(-s):…

3.2.8.4.3.2. Tips(-i):…

3.2.9. Izplūdes sistēma

3.2.9.1. Izplūdes kolektora apraksts un/vai rasējums:…

3.2.9.2. Izplūdes sistēmas apraksts un/vai rasējums:…

3.2.9.3. Maksimālais pieļaujamais izplūdes pretspiediens pie motora nominālā apgriezienu skaita un 100 % slodzes: …kPa

3.2.10. Ieplūdes un izplūdes kanālu minimālais šķērsgriezuma laukums:…

3.2.11. Vārstu iestatījums vai ekvivalenta informācija

3.2.11.1. Maksimālais vārstu gājiens, atvēršanās un aizvēršanās leņķis vai alternatīvas sadales sistēmas iestatījuma informācija attiecībā pret maiņas punktiem:…

3.2.11.2. Atskaites un/vai iestatījuma diapazoni [39]:…

3.2.12. Pasākumi gaisa piesārņojuma samazināšanai.

3.2.12.2. Pretpiesārņojuma papildierīces (ja ir un ja tās nav iekļautas citā pozīcijā)

3.2.12.2.1. Katalizators: jā/nē [40]

3.2.12.2.1.1. Katalizatoru un elementu skaits:…

3.2.12.2.1.2. Katalizatora(-u) izmēri, forma un tilpums:…

3.2.12.2.2. Skābekļa devējs: jā/nē [41]

3.2.12.2.3. Gaisa iesmidzināšana: jā/nē [42]

3.2.12.2.4. Izplūdes gāzu recirkulācija: jā/nē [43]

3.2.12.2.6. Mikrodaļiņu filtrs: jā/nē [44]

3.2.12.2.6.1. Mikrodaļiņu filtra izmēri, forma un tilpums:…

3.2.12.2.7. Citas sistēmas (apraksts un darbība):…

3.6. Ražotāja atļautā temperatūra

3.6.1. Dzesēšanas sistēma.

3.6.1.1. Šķidruma dzesēšana

Maksimālā izplūdes temperatūra: …°C

3.6.1.2. Gaisdzese

3.6.1.2.1. Atskaites punkts:…

3.6.1.2.2. Maksimālā temperatūra atskaites punktā: …°C

3.6.2. Maksimālā ieplūdes starpdzesētāja izplūdes temperatūra: …°C

3.6.3. Maksimālā izplūdes gāzu temperatūra izplūdes caurules(-u) vietā, kas ir blakus izplūdes kolektora ārējam(-iem) atlokam(-iem): …°C

3.6.4. Degvielas temperatūra

minimālā: …°C

maksimālā: …°C

3.6.5. Smērvielas temperatūra

minimālā: …°C

maksimālā: …°C

3.8. Eļļošanas sistēma

3.8.1. Sistēmas apraksts

3.8.1.1. Smēreļļas rezervuāra atrašanās vieta:…

3.8.1.2. Padeves sistēma (ar sūkni/iesmidzināšana ieplūdes sistēmā/sajaukšanās ar degvielu utt.) [45]:…

3.8.2. Smēreļļas sūknis

3.8.2.1. Marka(-s):…

3.8.2.2. Tips(-i):…

3.8.3. Maisījuma ar degvielu

3.8.3.1. Procenti:…

3.8.4. Eļļas dzesētājs: jā/nē [46]

3.8.4.1. Rasējums(-i): …vai

3.8.4.1.1. Marka(-s):…

3.8.4.1.2. Tips(-i):…

(Datums, lieta)

[1] Lieko svītrot.

[2] Lieko svītrot.

[3] Ja tipa identifikācijas līdzekļiem ir pazīmes, kas nav transportlīdzekļa, detaļas vai atsevišķu tehnisku vienību veidu aprakstos, kuri iekļauti šajā tipa apstiprinājuma sertifikātā, tad šādas pazīmes dokumentācijā attēlo ar simbolu: "?" (piemēram, ABC??123??).

[4] Lieko svītrot.

[5] Lieko svītrot.

[6] Lieko svītrot.

[7] Ja tipa identifikācijas līdzekļiem ir pazīmes, kas nav transportlīdzekļa, detaļas vai atsevišķu tehnisku vienību veidu aprakstos, kuri iekļauti šajā tipa apstiprinājuma sertifikātā, tad šādas pazīmes dokumentācijā attēlo ar simbolu: "?" (piemēram, ABC??123??).

[8] Lieko svītrot.

[9] Lieko svītrot.

[10] Ja tipa identifikācijas līdzekļiem ir pazīmes, kas nav transportlīdzekļa, detaļas vai atsevišķu tehnisku vienību veidu aprakstos, kuri iekļauti šajā tipa apstiprinājuma sertifikātā, tad šādas pazīmes dokumentācijā attēlo ar simbolu: "?" (piemēram, ABC??123??).

[11] Lieko svītrot.

[12] Lieko svītrot.

[13] Lieko svītrot.

[14] Ja tipa identifikācijas līdzekļiem ir pazīmes, kas nav transportlīdzekļa, detaļas vai atsevišķu tehnisku vienību veidu aprakstos, kuri iekļauti šajā tipa apstiprinājuma sertifikātā, tad šādas pazīmes dokumentācijā attēlo ar simbolu: "?" (piemēram, ABC??123??).

[15] Ja tipa identifikācijas līdzekļiem ir pazīmes, kas nav transportlīdzekļa, detaļas vai atsevišķu tehnisku vienību veidu aprakstos, kuri iekļauti šajā tipa apstiprinājuma sertifikātā, tad šādas pazīmes dokumentācijā attēlo ar simbolu: "?" (piemēram, ABC??123??).

[16] Ja tipa identifikācijas līdzekļiem ir pazīmes, kas nav transportlīdzekļa, detaļas vai atsevišķu tehnisku vienību veidu aprakstos, kuri iekļauti šajā tipa apstiprinājuma sertifikātā, tad šādas pazīmes dokumentācijā attēlo ar simbolu: "?" (piemēram, ABC??123??).

[17] Lieko svītrot.

[18] Ja tipa identifikācijas līdzekļiem ir pazīmes, kas nav transportlīdzekļa, detaļas vai atsevišķu tehnisku vienību veidu aprakstos, kuri iekļauti šajā tipa apstiprinājuma sertifikātā, tad šādas pazīmes dokumentācijā attēlo ar simbolu: "?" (piemēram, ABC??123??).

[19] Ja tipa identifikācijas līdzekļiem ir pazīmes, kas nav transportlīdzekļa, detaļas vai atsevišķu tehnisku vienību veidu aprakstos, kuri iekļauti šajā tipa apstiprinājuma sertifikātā, tad šādas pazīmes dokumentācijā attēlo ar simbolu: "?" (piemēram, ABC??123??).

[20] Lieko svītrot.

[21] Lieko svītrot.

[22] Lieko svītrot.

[23] Ja tipa identifikācijas līdzekļiem ir pazīmes, kas nav transportlīdzekļa, detaļas vai atsevišķu tehnisku vienību veidu aprakstos, kuri iekļauti šajā tipa apstiprinājuma sertifikātā, tad šādas pazīmes dokumentācijā attēlo ar simbolu: "?" (piemēram, ABC??123??).

[24] Ja tipa identifikācijas līdzekļiem ir pazīmes, kas nav transportlīdzekļa, detaļas vai atsevišķu tehnisku vienību veidu aprakstos, kuri iekļauti šajā tipa apstiprinājuma sertifikātā, tad šādas pazīmes dokumentācijā attēlo ar simbolu: "?" (piemēram, ABC??123??).

[25] Lieko svītrot.

[26] Ja tipa identifikācijas līdzekļiem ir pazīmes, kas nav transportlīdzekļa, detaļas vai atsevišķu tehnisku vienību veidu aprakstos, kuri iekļauti šajā tipa apstiprinājuma sertifikātā, tad šādas pazīmes dokumentācijā attēlo ar simbolu: "?" (piemēram, ABC??123??).

[27] Ja tipa identifikācijas līdzekļiem ir pazīmes, kas nav transportlīdzekļa, detaļas vai atsevišķu tehnisku vienību veidu aprakstos, kuri iekļauti šajā tipa apstiprinājuma sertifikātā, tad šādas pazīmes dokumentācijā attēlo ar simbolu: "?" (piemēram, ABC??123??).

[28] Ja tipa identifikācijas līdzekļiem ir pazīmes, kas nav transportlīdzekļa, detaļas vai atsevišķu tehnisku vienību veidu aprakstos, kuri iekļauti šajā tipa apstiprinājuma sertifikātā, tad šādas pazīmes dokumentācijā attēlo ar simbolu: "?" (piemēram, ABC??123??).

[29] Lieko svītrot.

[30] Ja tipa identifikācijas līdzekļiem ir pazīmes, kas nav transportlīdzekļa, detaļas vai atsevišķu tehnisku vienību veidu aprakstos, kuri iekļauti šajā tipa apstiprinājuma sertifikātā, tad šādas pazīmes dokumentācijā attēlo ar simbolu: "?" (piemēram, ABC??123??).

[31] Ja tipa identifikācijas līdzekļiem ir pazīmes, kas nav transportlīdzekļa, detaļas vai atsevišķu tehnisku vienību veidu aprakstos, kuri iekļauti šajā tipa apstiprinājuma sertifikātā, tad šādas pazīmes dokumentācijā attēlo ar simbolu: "?" (piemēram, ABC??123??).

[32] Ja tipa identifikācijas līdzekļiem ir pazīmes, kas nav transportlīdzekļa, detaļas vai atsevišķu tehnisku vienību veidu aprakstos, kuri iekļauti šajā tipa apstiprinājuma sertifikātā, tad šādas pazīmes dokumentācijā attēlo ar simbolu: "?" (piemēram, ABC??123??).

[33] Ja tipa identifikācijas līdzekļiem ir pazīmes, kas nav transportlīdzekļa, detaļas vai atsevišķu tehnisku vienību veidu aprakstos, kuri iekļauti šajā tipa apstiprinājuma sertifikātā, tad šādas pazīmes dokumentācijā attēlo ar simbolu: "?" (piemēram, ABC??123??).

[34] Lieko svītrot.

[35] Lieko svītrot.

[36] Lieko svītrot.

[37] Lieko svītrot.

[38] Lieko svītrot.

[39] Lieko svītrot.

[40] Lieko svītrot.

[41] Lieko svītrot.

[42] Lieko svītrot.

[43] Lieko svītrot.

[44] Lieko svītrot.

[45] Lieko svītrot.

[46] Lieko svītrot.

--------------------------------------------------

1. papildinājuma papildpielikums

1. Citas papildiekārtas ar motora piedziņu (saskaņā ar I pielikuma 5.1.2. punktu) (uzskaitījums un īss apraksts, ja nepieciešams):…

2. Papildu informācija par testa apstākļiem (tikai dzirksteļaizdedzes motoriem)

2.1. Aizdedzes sveces

2.1.1. Marka:…

2.1.2. Tips:…

2.1.3. Dzirksteļspraugas iestatījums:…

2.2. Aizdedzes augstsprieguma spole

2.2.1. Marka:…

2.2.2. Tips:…

2.3. Aizdedzes kondensators

2.3.1. Marka:…

2.3.2. Tips:…

2.4. Radiotraucējumu novēršanas iekārta

2.4.1. Marka:…

2.4.2. Tips:…

--------------------------------------------------

2. papildinājums

EK TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTS

Administratīvās iestādes zīmogs

Paziņojums par:

- tipa apstiprinājumu [1],

- tipa apstiprinājuma attiecinājumu uz citu tipu [2],

- tipa apstiprinājuma noraidīšanu [3],

- tipa apstiprinājuma anulēšanu [4]

transportlīdzekļa/detaļas/atsevišķas tehniskas vienības tipam [5], ņemot vērā Direktīvu…/…/EEK, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu…/…/EEK.

Tipa apstiprinājuma numurs:…

Attiecinājuma pamatojums:…

1. IEDAĻA

0.1. Marka (izgatavotāja tirdzniecības nosaukums):…

0.2. Tips un vispārīgs komercapzīmējums(-i):…

0.3. Tipa identifikācijas līdzekļi, ja marķējums atrodas uz transportlīdzekļa/detaļas/atsevišķas tehniskas vienības [6] [7]:…

0.3.1. Šā marķējuma atrašanās vieta:…

0.4. Transportlīdzekļa kategorija [8] [9]:…

0.5. Ražotāja nosaukums un adrese:…

0.7. Attiecībā uz detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām – EK tipa apstiprinājuma zīmes stiprinājuma vieta un veids:…

0.8. Montāžas rūpnīcas(-u) adrese(-s):…

II IEDAĻA

1. Papildu informācija (ja vajadzīgs): skatīt papildpielikumu

2. Par testu veikšanu atbildīgais tehniskais dienests:…

3. Diena, kad noformēts testa ziņojums:…

4. Testa ziņojuma numurs:…

5. Piezīmes (ja tādas ir): skatīt papildpielikumu

6. Vieta:…

7. Datums:…

8. Paraksts:…

9. Pievienots tās informācijas paketes saraksts, ko iesniedz apstiprinātājai iestādei un ko var saņemt pēc pieprasījuma.

1. Papildu informācija

1.1. Motors…

1.1.1. Motora kods, ko piešķir ražotājs:…

(atbilstoši norādei uz motora vai izmantojot citus identifikācijas līdzekļus)

1.1.2. Motora darba tilpums:…

1.1.3. Degviela: dīzeļdegviela/benzīns/sašķidrināta naftas gāze/cita [10]

1.1.4. Maksimālā lietderīgā jauda: …kW pie …min–1

5. Piezīmes:….

[1] Lieko svītrot.

[2] Lieko svītrot.

[3] Lieko svītrot.

[4] Lieko svītrot.

[5] Lieko svītrot.

[6] Lieko svītrot.

[7] Ja tipa identifikācijas līdzekļiem ir pazīmes, kas nav transportlīdzekļa, detaļas vai atsevišķu tehnisku vienību veidu aprakstos, kuri iekļauti šajā tipa apstiprinājuma sertifikātā, tad šādas pazīmes dokumentācijā attēlo ar simbolu: "?" (piemēram, ABC??123??).

[8] Lieko svītrot.

[9] Kā noteikts Direktīvas 70/156/EEK II pielikuma A iedaļā.

[10] Lieko svītrot.

--------------------------------------------------

Augša