EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31997L0002

Padomes Direktīva 97/2/EK (1997. gada 20. janvāris), ar kuru izdara grozījumus Direktīvā 91/629/EEK, ar ko nosaka obligātos standartus teļu aizsardzībai

OV L 25, 28.1.1997., 24./25. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 020 Lpp. 238 - 239
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 020 Lpp. 238 - 239
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 020 Lpp. 238 - 239
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 020 Lpp. 238 - 239
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 020 Lpp. 238 - 239
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 020 Lpp. 238 - 239
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 020 Lpp. 238 - 239
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 020 Lpp. 238 - 239
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 020 Lpp. 238 - 239
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 020 Lpp. 204 - 205
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 020 Lpp. 204 - 205

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 04/02/2009; Iesaist. atcelta ar 32008L0119

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/2/oj

31997L0002Oficiālais Vēstnesis L 025 , 28/01/1997 Lpp. 0024 - 0025


Padomes Direktīva 97/2/EK

(1997. gada 20. janvāris),

ar kuru izdara grozījumus Direktīvā 91/629/EEK, ar ko nosaka obligātos standartus teļu aizsardzībai

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 43. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

tā kā Zinātniskā veterinārā komiteja 1995. gada 9. novembrī atbilstoši Direktīvas 91/629/EEK [3] 6. pantam ir sniegusi savu atzinumu, uz kura pamata Komisija ir sagatavojusi ziņojumu, kas iesniegts Eiropas Parlamentam un Padomei;

tā kā, pamatojoties uz minētā ziņojuma secinājumiem, būtu lietderīgi grozīt dažus Direktīvas 91/629/EEK noteikumus, lai to pamatā būtu zinātniskie dati un lai šie noteikumi nebūtu stingrāki kā nepieciešams kopīgās tirgus organizācijas efektīvai darbībai;

tā kā Deklarācija Nr. 24, kas pievienota Līguma par Eiropas Savienību Nobeiguma aktam, aicina Eiropas iestādes un dalībvalstis pilnībā ņemt vērā dzīvnieku labturības prasības, izstrādājot un ieviešot Kopienas tiesību aktus;

tā kā, saskaņojot noteikumus par teļu audzēšanas nosacījumiem kopīgajā tirgus organizācijā, jānodrošina racionāla ražošanas attīstība pietiekamas konkurences apstākļos; tā kā ir zinātniski pierādīts, ka teļiem labvēlīgāka ir tāda vide, kas atbilst ganāmpulkā dzīvojošu sugu vajadzībām; tā kā šā iemesla dēļ tie jāaudzē grupās; tā kā gan atsevišķos aizgaldos, gan grupā turētiem teļiem vajag pietiekami daudz telpas, lai tie varētu pastaigāties, nonākt saskarē ar citiem lopiem un varētu normāli kustēties, pieceļoties kājās vai apgulstoties;

tā kā saimniecībām jādod laiks, lai ieviestu nepieciešamos pārveidojumus, ņemot vērā jaunos noteikumus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 91/629/EEK ar šo groza šādi.

1. Direktīvas 3. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

"3. Turpmākos noteikumus no 1998. gada 1. janvāra piemēro visām jaunuzceltajām vai pārveidotajām saimniecībām, kā arī tām saimniecībām, kuru darbība sākusies pēc minētā datuma:

a) teļus pēc astoņu nedēļu vecuma nedrīkst turēt atsevišķos aizgaldos, izņemot gadījumus, kad veterinārārsts apliecina, ka veselības stāvokļa vai uzvedības dēļ tos vajag izolēt, lai nodrošinātu ārstēšanu. Katra atsevišķā teļu aizgalda platumam jābūt vismaz vienādam ar teļa augumu līdz skaustam, mērot stāvus, bet garumam jābūt vienādam ar teļa ķermeņa garumu, mērot no degungala līdz tuber ischii astes izvirzījumam (sēžas kaulam), kas reizināts ar 1,1.

Atsevišķajiem teļu aizgaldiem (izņemot tos, kur izolē saslimušus dzīvniekus) nedrīkst būt vienlaidu sienas, bet tām jābūt ar spraugām, lai teļiem būtu tiešs vizuālais kontakts un tie varētu pieskarties cits citam;

b) grupās turētu teļu brīvajai telpai, kas paredzēta katram teļam, jābūt vismaz 1,5 m2 katram teļam, kura dzīvsvars ir mazāks par 150 kilogramiem, vismaz 1,7 m2 – katram teļam, kura dzīvsvars ir 150 kilogrami vai vairāk, bet mazāks par 220 kilogramiem, un vismaz 1,8 m2 – katram teļam, kura dzīvsvars ir 220 kilogrami vai vairāk.

Šā punkta noteikumus tomēr nepiemēro:

- saimniecībām, kurās ir mazāk nekā seši teļi,

- teļiem, kurus tur kopā ar mātēm zīdīšanai.

No 2006. gada 31. decembra iepriekš minētie noteikumi attiecas uz visām saimniecībām."

2. Svītro 3. panta 4. punkta otro ievilkumu.

3. Svītro 4. panta 2. punktu.

4. Direktīvas 6. pantā datumu "1997. gada 1. oktobrim" aizstāj ar "2006. gada 1. janvārim".

2. pants

1. Ne vēlāk kā 1997. gada 31. decembrī dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Par to tās tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem šos tiesību aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarīt šādas atsauces.

2. Tomēr pēc 1. punktā noteiktā datuma dalībvalstis saskaņā ar Līguma vispārīgajiem noteikumiem var savā teritorijā paturēt spēkā vai piemērot teļu aizsardzības noteikumus, kas ir stingrāki par šajā direktīvajā paredzētajiem. Dalībvalstis informē Komisiju par šiem pasākumiem.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā 20. dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1997. gada 20. janvārī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. Van Aartsen

[1] OV C 85, 22.3.1996., 19. lpp.

[2] OV C 320, 28.10.1996., 259. lpp.

[3] OV L 340, 11.12.1991., 28. lpp.

--------------------------------------------------

Augša