EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31997L0019

Komisijas Direktīva 97/19/EK (1997. gada 18. aprīlis), ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/221/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju šķidrās degvielas tvertnēm un pakaļējām drošības konstrukcijām

OV L 125, 16.5.1997., 1./20. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 018 Lpp. 312 - 331
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 018 Lpp. 312 - 331
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 018 Lpp. 312 - 331
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 018 Lpp. 312 - 331
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 018 Lpp. 312 - 331
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 018 Lpp. 312 - 331
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 018 Lpp. 312 - 331
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 018 Lpp. 312 - 331
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 018 Lpp. 312 - 331
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 021 Lpp. 34 - 53
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 021 Lpp. 34 - 53
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 026 Lpp. 140 - 159

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/10/2014; Iesaist. atcelta ar 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/19/oj

31997L0019Oficiālais Vēstnesis L 125 , 16/05/1997 Lpp. 0001 - 0020


Komisijas Direktīva 97/19/EK

(1997. gada 18. aprīlis),

ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/221/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju šķidrās degvielas tvertnēm un pakaļējām drošības konstrukcijām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 70/221/EEK (1970. gada 20. marts) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju šķidrās degvielas tvertnēm un pakaļējām drošības konstrukcijām [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 81/333/EEK [2], un jo īpaši tās 3. pantu,

tā kā Direktīva 70/221/EEK ir viena no atsevišķajām direktīvām, kas attiecas uz EK tipa apstiprināšanas procedūru un kas pieņemta saskaņā ar Padomes Direktīvu 70/156/EEK (1970. gada 6. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu [3], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 96/79/EK [4]; līdz ar to Direktīvā 70/156/EEK paredzētie noteikumi, ko piemēro transportlīdzekļu sistēmām, detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām, attiecas uz Direktīvu 70/221/EEK;

tā kā Direktīvas 70/156/EEK 3. panta 4. punktā un 4. panta 3. punktā jo īpaši paredzēts, ka katrai atsevišķajai direktīvai jāpievieno informācijas dokuments, kurā iekļauti Direktīvas 70/156/EEK I pielikuma attiecīgie punkti, kā arī Direktīvas 70/156/EEK VI pielikumā noteiktais tipa apstiprinājuma sertifikāts, lai šo tipa apstiprinājumu var datorizēt;

tā kā šie grozījumi attiecas tikai uz Direktīvā 70/221/EEK ietvertajiem administratīvajiem noteikumiem; tā kā tāpēc nav nepieciešams atzīt par spēkā neesošiem apstiprinājumus, kas piešķirti un ir spēkā saskaņā ar Direktīvu 70/221/EEK, ne arī aizliegt tādu transportlīdzekļu reģistrāciju, pārdošanu vai nodošanu ekspluatācijā, uz kuriem attiecas šādi apstiprinājumi;

tā kā šīs direktīvas noteikumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Direktīvu 70/156/EEK izveidotā Komiteja pielāgošanai tehnikas attīstībai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Ar šo Direktīvu 70/221/EEK groza šādi.

1. Direktīvas 1. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"1. pants

Šajā direktīvā "transportlīdzeklis" ir jebkurš mehāniskais transportlīdzeklis, kas ir paredzēts izmantošanai uz ceļa, ar virsbūvi vai bez tās un ar vismaz četriem riteņiem, un kura maksimālais projektētais ātrums pārsniedz 25 km/h, kā arī to piekabes, izņemot transportlīdzekļus, kas pārvietojas pa sliežu ceļiem, kā arī lauksaimniecībā un mežsaimniecībā izmantojamus traktorus un pārvietojamu tehniku."

2. Direktīvas 2. pantu groza šādi:

a) panta 2. punktā:

"Direktīvas 70/156/EEK 9.a panta nozīmē un kas uzstādītas saskaņā ar pielikuma II.5. punkta prasībām."

aizstāj ar

"Direktīvas 70/156/EEK 2. panta nozīmē un kas uzstādītas saskaņā ar II pielikuma 5. punktā noteiktajām prasībām.";

b) panta 3. punktā:

"Direktīvas 70/156/EEK 9.a panta nozīmē atbilst pielikumā izklāstītajām attiecīgajām prasībām."

aizstāj ar

"Direktīvas 70/156/EEK 2. panta nozīmē atbilst attiecīgajām II pielikumā noteiktajām prasībām."

3. Direktīvas 2.a pantu groza šādi:

a) panta 2. punktā:

"Direktīvas 70/156/EEK 9.a panta nozīmē un kas uzstādītas saskaņā ar pielikuma II.5. punkta prasībām."

aizstāj ar

"Direktīvas 70/156/EEK 2. panta nozīmē un kas uzstādītas saskaņā ar II pielikuma 5. punktā noteiktajām prasībām.";

b) panta 3. punktā "9.a pants" aizstāj ar "2. pants".

4. Direktīvas 2.b pantā "pielikuma II.2.1. un II.2.2. punkts" aizstāj ar "II pielikuma 2.1. un 2.2. punkts".

5. Direktīvas 3. pantā "I iedaļa" aizstāj ar "I pielikums".

6. Direktīvas pielikumu aizstāj ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

No 1997. gada 1. oktobra dalībvalstis:

- vairs nepiešķir EK tipa apstiprinājumu saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 4. panta 1. punktu un attiecīgā gadījumā 4. panta 4. punktu un

- var atteikt valsts tipa apstiprinājumu

jaunam transportlīdzekļa tipam šķidrās degvielas tvertņu un pakaļējās apakšā pabraukšanas aizsardzības dēļ vai jaunam pakaļējās drošības konstrukcijas tipam kā atsevišķai tehniskai vienībai, ja tas neatbilst ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 70/221/EEK noteikumiem.

Šī direktīva nepadara par spēkā neesošiem iepriekš saskaņā ar Direktīvu 70/221/EEK piešķirtus apstiprinājumus un arī neliedz veikt šādu apstiprinājumu attiecināšanu saskaņā ar tās direktīvas noteikumiem, atbilstīgi kurai tie sākotnēji piešķirti.

3. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai līdz 1997. gada 30. septembrim izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem minētos tiesību aktus, tajos iekļauj atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka procedūru, kas jāievēro, izdarot šādu atsauci.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to valsts tiesību aktu svarīgākos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1997. gada 18. aprīlī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Martin bangemann

[1] OV L 76, 6.4.1970., 23. lpp.

[2] OV L 131, 18.5.1981., 4. lpp.

[3] OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp.

[4] OV L 18, 21.1.1997., 7. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMU SARAKSTS

I pielikums: | Šķidrās degvielas tvertnes |

1. papildinājums: | Informācijas dokuments |

2. papildinājums: | EK tipa apstiprinājuma sertifikāts |

II pielikums: | Pakaļējā apakšā pabraukšanas aizsardzība |

1. papildinājums: | Informācijas dokuments (transportlīdzeklis) |

2. papildinājums: | Informācijas dokuments (atsevišķa tehniska vienība) |

3. papildinājums: | EK tipa apstiprinājuma sertifikāts (transportlīdzeklis) |

4. papildinājums: | EK tipa apstiprinājuma sertifikāts (atsevišķa tehniska vienība) |

5. papildinājums: | EK tipa apstiprinājuma zīme |

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

ŠĶIDRĀS DEGVIELAS TVERTNES

1. DARBĪBAS JOMA

1.1. Šis pielikums attiecas uz transportlīdzekļiem, uz kuriem attiecas Direktīva 70/156/EEK.

2. DEFINĪCIJAS

Šajā direktīvā:

2.1. "Transportlīdzekļa tips attiecībā uz degvielas tvertnēm" ir transportlīdzekļi, kas neatšķiras pēc tādiem būtiskiem raksturlielumiem kā:

2.1.1. Tvertnes(-ņu) uzbūve, forma, izmēri un materiāls;

2.1.2. Tvertnes(-ņu) novietojuma pozīcija transportlīdzeklī (labajā un/vai kreisajā pusē, priekšā, aizmugurē, vidusdaļā).

2.2. "Tvertne" ir tvertne(-s), kas projektēta šķidrās degvielas saturēšanai, kā noteikts 2.3. punktā, un ko pamatā izmanto transportlīdzekļa motora vajadzībām, bet ne palīgierīces (pieliešanas caurule (ja tā ir atsevišķi), uzpildes atvere, vāciņš, mērierīce, savienojumi ar motoru vai ierīce iekšēja pārspiediena kompensēšanai utt.).

2.3. "Šķidrā degviela" ir degviela, kas normālos apkārtējās vides apstākļos ir šķidrā stāvoklī.

3. PIETEIKUMS EK TIPA APSTIPRINĀŠANAI

3.1. Pieteikumu transportlīdzekļa tipa apstiprināšanai saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 3. panta 4. punktu attiecībā uz tā degvielas tvertnēm iesniedz transportlīdzekļa ražotājs.

3.2. Informācijas dokumenta paraugs ir norādīts 1. papildinājumā.

3.3. Tehniskajam dienestam, kas ir atbildīgs par tipa apstiprināšanas testu izpildi, jāiesniedz:

3.3.1. Apstiprināšanai iesniegtā tipa transportlīdzekļa paraugs vai transportlīdzekļa daļas, kuru apstiprināšanas testus vēlas veikt tehniskais dienests.

4. EK TIPA APSTIPRINĀJUMA PIEŠĶIRŠANA

4.1. Ja atbilstīgās prasības ir izpildītas, piešķir EK tipa apstiprinājumu saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 4. panta 3. punktu un attiecīgā gadījumā 4. panta 4. punktu.

4.2. EK tipa apstiprinājuma sertifikāta paraugs ir norādīts 2. papildinājumā.

4.3. Apstiprinājuma numuru saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK VII pielikumu piešķir katram apstiprinātajam transportlīdzekļa tipam. Tā pati dalībvalsts nepiešķir tādu pašu numuru cita tipa transportlīdzeklim.

5. SPECIFIKĀCIJAS

5.1. Degvielas tvertnes jāizgatavo tā, lai tās būtu izturīgas pret koroziju. Tām jāiztur noplūdes pārbaudes, ko veic ražotājs pie spiediena, kas vienlīdzīgs divkāršam darba spiedienam, bet jebkurā gadījumā nav mazāks par 1,3 bāriem. Jebkāds pārspiediens vai jebkāds par darba spiedienu lielāks spiediens automātiski jākompensē ar piemērotām ierīcēm (ventilācijas atverēm, drošības vārstiem utt.). Drošības vārstiem jābūt projektētiem tā, lai novērstu ugunsbīstamību. Degviela nedrīkst izplūst caur degvielas tvertnes vāciņu vai caur pārspiedienu kompensējošām ierīcēm pat tad, ja tvertne ir pilnībā apgriezta otrādi; pilēšana ir pieļaujama.

5.2. Degvielas tvertnes jāuzstāda tā, lai tās būtu pasargātas no sekām, ko radītu trieciens pret transportlīdzekļa priekšu vai aizmuguri; tvertnes tuvumā nav uz āru izvirzītu daļu, asu malu utt.

6. TIPA PĀRVEIDOŠANA UN APSTIPRINĀJUMU GROZĪJUMI

6.1. Ja tiek pārveidots tips, kas apstiprināts saskaņā ar šo direktīvu, piemēro Direktīvas 70/156/EEK 5. panta noteikumus.

7. RAŽOJUMU ATBILSTĪBA

7.1. Ražojumu atbilstības nodrošināšanas pasākumus parasti veic saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 10. panta noteikumiem.

--------------------------------------------------

1. papildinājums

Turpmāk norādītās ziņas, ja tās ir vajadzīgas, iesniedz trīs eksemplāros kopā ar satura rādītāju. Visi rasējumi jāiesniedz atbilstošā mērogā un pietiekami detalizēti A4 formātā vai šī formāta mapē. Ja ir fotoattēli, tiem jābūt pietiekami detalizētiem.

Ja sistēmām, detaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām ir elektroniskā vadības ierīce, tad jāsniedz informācija par tās darbību.

0. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

0.1. Marka (ražotāja tirdzniecības nosaukums):

0.2. Tips un vispārīgs komercapzīmējums(-i):

0.3. Tipa identifikācijas līdzekļi, ja marķējums atrodas uz transportlīdzekļa (b):

0.3.1. Šā marķējuma atrašanās vieta:

0.4. Transportlīdzekļa kategorija (c):

0.5. Ražotāja nosaukums un adrese:

0.8. Montāžas rūpnīcas(-u) adrese(-s):

1. TRANSPORTLĪDZEKĻA UZBŪVES VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS

1.1. Transportlīdzekļa parauga fotoattēli un/vai rasējumi (tikai atšķirīgu virsbūvju gadījumā):

3. MOTORSPĒKS (q)

3.2.2. Degviela: dīzeļdegviela/benzīns/sašķidrināta naftas gāze/cita [1]

3.2.3. Degvielas tvertne(-s)

3.2.3.1. Degvielas darba tvertne(-s)

3.2.3.1.1. Skaits, tilpums, materiāls:

3.2.3.1.2. Tvertnes(-ņu) rasējums un tehniskais apraksts ar visiem savienojumiem un visām vēdināšanas un ventilācijas sistēmām, aizslēgiem, ventiļiem, stiprinājuma ierīcēm:

.

3.2.3.1.3. Rasējums, kas skaidri parāda tvertnes(-ņu) novietojumu transportlīdzeklī:

3.2.3.2. Degvielas rezerves tvertne(-s)

3.2.3.2.1. Skaits, tilpums, materiāls:

3.2.3.2.2. Tvertnes(-ņu) rasējums un tehniskais apraksts ar visiem savienojumiem un visām vēdināšanas un ventilācijas sistēmām, aizslēgiem, ventiļiem, stiprinājuma ierīcēm:

.

3.2.3.2.3. Rasējums, kas skaidri parāda tvertnes(-ņu) novietojumu transportlīdzeklī:

.

(Datums, lieta)

[1] Svītrot, ja nav piemērojams.

--------------------------------------------------

2. papildinājums

EK TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTS

Administratīvās iestādes zīmogs

Paziņojums par:

- tipa apstiprinājumu [1],

- tipa apstiprinājuma attiecinājumu uz citu tipu [2],

- tipa apstiprinājuma noraidīšanu [3],

- tipa apstiprinājuma anulēšanu [4]

transportlīdzekļa/detaļas/atsevišķas tehniskas vienības [5] tipam, ņemot vērā Direktīvu…/…/EEK, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu…/…/EK.

Tipa apstiprinājuma numurs:

Attiecinājuma pamatojums:

I IEDAĻA

0.1. Marka (ražotāja tirdzniecības nosaukums):

0.2. Tips un vispārīgs komercapzīmējums(-i):

0.3. Tipa identifikācijas līdzekļi, ja marķējums atrodas uz transportlīdzekļa/detaļas/atsevišķas tehniskas vienības [6], [7]:

0.3.1. Šā marķējuma atrašanās vieta:

0.4. Transportlīdzekļa kategorija [8], [9]:

0.5. Ražotāja nosaukums un adrese:

0.7. Ja ir detaļas vai atsevišķas tehniskas vienības, EK apstiprinājuma zīmes piestiprināšanas vieta un veids:

0.8. Montāžas rūpnīcas(-u) adrese(-s):

II IEDAĻA

1. Papildu informācija (ja vajadzīgs): skatīt papildpielikumu

2. Par testu veikšanu atbildīgais tehniskais dienests:

3. Diena, kad sniegts testa ziņojums:

4. Testa ziņojuma numurs:

5. Piezīmes (ja tādas ir): skatīt papildpielikumu

6. Vieta:

7. Datums:

8. Paraksts:

9. Pievieno apstiprinātājai iestādei iesniegtās informācijas rādītāju, ko var saņemt pēc pieprasījuma.

1. Papildu informācija

1.1. Materiāls:

1.2. Tilpums:

1.3. Atrašanās vieta(-s):

1.4. Degviela: dīzeļdegviela/benzīns/jebkura cita [10]

5. Piezīmes:

[1] Svītrot, ja nav piemērojams.

[2] Svītrot, ja nav piemērojams.

[3] Svītrot, ja nav piemērojams.

[4] Svītrot, ja nav piemērojams.

[5] Svītrot, ja nav piemērojams.

[6] Svītrot, ja nav piemērojams.

[7] Ja tipa identifikācijas līdzekļi satur rakstu zīmes, kas nav transportlīdzekļa, detaļu vai atsevišķu tehnisku vienību veidu aprakstos, kuri iekļauti šajā tipa apstiprinājuma sertifikātā, tad šādas rakstu zīmes dokumentā attēlo ar simbolu "?" (piem., ABC??123??).

[8] Svītrot, ja nav piemērojams.

[9] Kā noteikts Direktīvas 70/156/EEK II pielikuma A iedaļā.

[10] Svītrot, ja nav piemērojams.

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

PAKAĻĒJĀ APAKŠĀ PABRAUKŠANAS AIZSARDZĪBA

1. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

Transportlīdzekļi, uz kuriem attiecas šī direktīva, jāprojektē tā, lai nodrošinātu efektīvu aizsardzību pret M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļu pabraukšanu apakšā no aizmugures [1].

2. DEFINĪCIJAS

2.1. Transportlīdzekļa tips attiecībā uz pakaļējo apakšā pabraukšanas aizsardzību.

Termins "transportlīdzekļa tips attiecībā uz pakaļējo apakšā pabraukšanas aizsardzību" nozīmē transportlīdzekļus, kas būtiski neatšķiras pēc šādiem galvenajiem raksturlielumiem:

2.1.1. Pakaļējās ass platums, transportlīdzekļa pakaļējās daļas uzbūve, izmēri, forma un materiāls, ciktāl šie raksturlielumi attiecas uz 5.1. līdz 5.4.5.5. punkta prasībām;

2.1.2. Balstiekārtas raksturlielumi, ciktāl tie attiecas uz 5.1. līdz 5.4.5.5. punkta prasībām;

2.1.3. Pakaļējās drošības konstrukcijas tips, ja tāda uzstādīta.

2.2. Pakaļējās drošības konstrukcijas tips.

Termins "pakaļējās drošības konstrukcijas tips" nozīmē konstrukcijas, kas būtiski neatšķiras pēc šādiem galvenajiem raksturlielumiem:

2.2.1. Forma;

2.2.2. Izmēri;

2.2.3. Stiprinājums;

2.2.4. Materiāls.

3. PIETEIKUMS EK TIPA APSTIPRINĀŠANAI

3.1. Pieteikums EK tipa apstiprināšanai attiecībā uz transportlīdzekļa tipu.

3.1.1. Pieteikumu EK tipa apstiprināšanai saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 3. panta 4. punktu attiecībā uz transportlīdzekļa tipu iesniedz transportlīdzekļa ražotājs.

3.1.2. Informācijas dokumenta paraugs ir norādīts 1. papildinājumā.

3.1.3. Tehniskajam dienestam, kas ir atbildīgs par tipa apstiprināšanas testu veikšanu, iesniedz apstiprināmā transportlīdzekļa tipa paraugu.

3.2. Pieteikums EK tipa apstiprināšanai attiecībā uz pakaļējo drošības konstrukciju, ko uzskata par atsevišķu tehnisku vienību.

3.2.1. Pieteikumu EK tipa apstiprināšanai saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 3. panta 4. punktu attiecībā uz pakaļējo drošības konstrukciju, ko uzskata par atsevišķu tehnisku vienību minētās direktīvas 2. panta nozīmē, iesniedz transportlīdzekļa ražotājs vai pakaļējās drošības konstrukcijas ražotājs.

3.2.2. Informācijas dokumenta paraugs ir norādīts 2. papildinājumā.

3.2.3. Tehniskajam dienestam, kas veic tipa apstiprināšanas testus, iesniedz vienu apstiprināmā pakaļējās drošības konstrukcijas tipa paraugu. Šis dienests, ja vajadzīgs, var pieprasīt papildu paraugus. Paraugi ir skaidri un neizdzēšami jāmarķē ar pieteikuma iesniedzēja tirdzniecības nosaukumu vai preču zīmi un tipa apzīmējumu.

4. EK TIPA APSTIPRINĀJUMA PIEŠĶIRŠANA

4.1. Ja atbilstīgās prasības ir izpildītas, piešķir EK tipa apstiprinājumu saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 4. panta 3. punktu un attiecīgā gadījumā 4. panta 4. punktu.

4.2. EK tipa apstiprinājuma sertifikāta paraugs ir norādīts:

4.2.1. Attiecībā uz 3.1. punktā minētajiem pieteikumiem – 3. papildinājumā;

4.2.2. Attiecībā uz 3.2. punktā minētajiem pieteikumiem – 4. papildinājumā.

4.3. Apstiprinājuma numuru saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK VII pielikumu piešķir katram apstiprinātajam transportlīdzekļa tipam vai pakaļējās drošības konstrukcijas tipam. Tā pati dalībvalsts nepiešķir tādu pašu numuru citam transportlīdzekļa tipam vai pakaļējās drošības konstrukcijas tipam.

5. SPECIFIKĀCIJAS

5.1. Visi transportlīdzekļi jābūvē un/vai jāaprīko tā, lai visā to platumā nodrošinātu efektīvu aizsardzību pret M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļu pabraukšanu tiem apakšā no aizmugures [2].

5.2. Jebkuru M1, M2, M3, N1, O1 vai O2 kategorijas [3] transportlīdzekli uzskata par 5.1. punktā paredzētajam noteikumam atbilstīgu:

- ja tas atbilst 5.3. punktā paredzētajiem noteikumiem vai

- ja pakaļējās daļas klīrenss transportlīdzeklim bez kravas nav vairāk kā 55 cm lielāks par platumu, kas jebkurā pusē nav vairāk kā 10 cm īsāks par pakaļējās ass platumu (neņemot vērā riepu izspiešanos saskarē ar zemi).

Ja ir vairāk nekā viena pakaļējā ass, par platumu uzskata platākās pakaļējās ass platumu.

Šī prasība jāizpilda vismaz līnijā, kas nav vairāk kā 45 cm attālumā no transportlīdzekļa pakaļējā gala.

5.3. Jebkuru N2, N3, O3 vai O4 kategorijas [4] transportlīdzekli uzskata par 5.1. punktā paredzētajam noteikumam atbilstīgu, ja:

- transportlīdzeklis ir aprīkots ar īpašu pakaļējo drošības konstrukciju saskaņā ar 5.4. punkta prasībām vai

- transportlīdzeklis tā pakaļējā daļā ir tā projektēts un/vai aprīkots, ka tā detaļas to formas un raksturlielumu dēļ var uzskatīt par pakaļējo drošības konstrukciju aizvietojošām. Detaļas, kuru kombinētā funkcija atbilst 5.4. punktā paredzētajām prasībām, uzskata par pakaļējo drošības konstrukciju.

5.4. Pakaļējā drošības konstrukcija, turpmāk tekstā "Konstrukcija", vispārēji sastāv no šķērsdaļām un savienojošām sastāvdaļām, kas savienotas ar šasijas sānu daļām vai jebkuriem to aizstājējiem.

Tās raksturlielumiem jābūt šādiem:

5.4.1. Konstrukcija jāuzstāda pēc iespējas tuvāk transportlīdzekļa aizmugurei. Transportlīdzeklim bez kravas [5] konstrukcijas zemākā mala nevienā punktā nedrīkst būt vairāk kā 55 cm virs zemes;

5.4.2. Konstrukcijas platums nevienā punktā nedrīkst pārsniegt pakaļējās ass platumu, kas mērīts riteņu visattālākajos punktos, neņemot vērā riepu izspiešanos saskarē ar zemi, ne arī būt īsāks par to par 10 cm jebkurā pusē. Ja ir vairāk nekā viena pakaļējā ass, par platumu uzskata platākās pakaļējās ass platumu;

5.4.3. Šķērsdaļas šķērsgriezuma augstums nedrīkst būt mazāks par 10 cm. Šķērsdaļas sānu gali nedrīkst liekties uz aizmuguri vai būt ar asu ārējo malu; šis nosacījums ir ievērots, ja šķērsdaļas sānu gali ārpusē ir noapaļoti un to liekuma rādiuss ir vismaz 2,5 mm;

5.4.4. Konstrukcija var būt projektēta tā, lai tās stāvokli transportlīdzekļa aizmugurē var mainīt. Šādā gadījumā jābūt garantētai metodei tās nostiprināšanai darba stāvoklī tā, lai nepieļautu nejaušu stāvokļa maiņu. Lietotājam jābūt iespējai mainīt Konstrukcijas stāvokli, pieliekot spēku, kas nepārsniedz 40 daN;

5.4.5. Konstrukcijai jābūt pietiekama pretestība spēkam, kas pielikts paralēli transportlīdzekļa garenvirziena asij, un darba stāvoklī tai jābūt savienotai ar šasijas sānu daļām vai jebkuriem to aizstājējiem.

Šī prasība ir izpildīta, ja tiek parādīts, ka spēka pielikšanas laikā un pēc tam horizontālais attālums starp konstrukcijas aizmuguri un transportlīdzekļa pakaļējo galu jebkurā no punktiem P1, P2 un P3 nepārsniedz 40 cm. Mērot šo attālumu, neņem vērā jebkuru vairāk kā 3 m virs zemes esošu daļu transportlīdzeklim bez kravas;

5.4.5.1. Punkti P1 atrodas 30 cm attālumā no gareniskajām plaknēm, kas ir pieskares plaknes pakaļējās ass riteņu ārējām malām; punkti P2, kas atrodas uz punktus P1 savienojošās līnijas, ir simetriski transportlīdzekļa gareniskajai vidus plaknei, attālums starp tiem ir 70 līdz 100 cm (ieskaitot), to precīzu stāvokli nosaka ražotājs. Punktu P1 un P2 augstums virs zemes līnijās, kas savieno Konstrukciju horizontāli, jānosaka transportlīdzekļa ražotājam. Tomēr transportlīdzeklim bez kravas augstums nedrīkst pārsniegt 60 cm. P3 ir punktus P2 savienojošās taisnās līnijas centra punkts;

5.4.5.2. Abiem punktiem P1 un punktam P3 secīgi jāpieliek horizontāls spēks, kas atbilst 12,5 % no transportlīdzekļa maksimālās tehniski pieļaujamās masas, bet kas nepārsniedz 2,5 × 104 N;

5.4.5.3. Abiem punktiem P2 secīgi jāpieliek horizontāls spēks, kas atbilst 50 % no transportlīdzekļa maksimālās tehniski pieļaujamās masas, bet kas nepārsniedz 10 × 104 N;

5.4.5.4. Spēks, kas norādīts iepriekš 5.4.5.2. un 5.4.5.3. punktā, jāpieliek atsevišķi. Spēka pielikšanas secību var norādīt ražotājs;

5.4.5.5. Kad tiek veikts praktiskais tests, lai pārbaudītu atbilstību augstāk minētajām prasībām, jāizpilda šādi nosacījumi:

5.4.5.5.1. Konstrukcijai jābūt savienotai ar transportlīdzekļa šasijas sānu daļām vai jebkuriem to aizstājējiem;

5.4.5.5.2. Norādītais spēks jāpieliek ar hidrauliskajiem triečiem, kas ir pienācīgi savienoti (piem., ar kardānu), paralēli transportlīdzekļa gareniskajai vidus plaknei pret virsmu, kuras augstums nepārsniedz 25 cm (precīzu augstumu jānorāda ražotājam) un platums ir 20 cm, ar liekuma rādiusu 5 ± 1 mm vertikālajās malās; virsmas centrs secīgi novieto uz punktiem P1, P2 un P3.

5.5. Atkāpjoties no augstāk minētajām prasībām, atbilstība šā pielikuma prasībām attiecībā uz pakaļējām drošības konstrukcijām nav nepieciešama šādu kategoriju transportlīdzekļiem:

- puspiekabju vilcējiem,

- "siksnu" piekabēm vai citām līdzīgām piekabēm baļķu vai citu ļoti garu priekšmetu pārvadāšanai,

- transportlīdzekļiem, kuru izmantošanas veids nav saderīgs ar pakaļējām drošības konstrukcijām.

6. EK TIPA APSTIPRINĀJUMA MARĶĒJUMS

6.1. Uz katras pakaļējās drošības konstrukcijas, kas atbilst saskaņā ar šo direktīvu kā atsevišķai tehniskai vienībai piešķirtajam tipa apstiprinājumam, ir EK tipa apstiprinājuma zīme.

6.2. Šajā zīmē ir taisnstūris, kurā ietverts burts "e", kam seko tās dalībvalsts pazīšanas zīme, kura piešķīrusi tipa apstiprinājumu:

1 Vācijai,

2 Francijai,

3 Itālijai,

4 Nīderlandei,

5 Zviedrijai,

6 Beļģijai,

9 Spānijai,

11 Apvienotajai Karalistei,

12 Austrijai,

13 Luksemburgai,

17 Somijai,

18 Dānijai,

21 Portugālei,

23 Grieķijai,

IRL Īrijai.

Marķējumā netālu no taisnstūra jāietver arī "pamata apstiprinājuma numurs", kas ir Direktīvas 70/156/EEK VII pielikumā minētā tipa apstiprinājuma numura 4. iedaļā, un pirms tā atrodas divi skaitļi, kas norāda kārtas numuru, kāds ir jaunākajam būtiskajam Direktīvas 70/221/EEK tehniskajam grozījumam tanī dienā, kad piešķirts EK tipa apstiprinājums. Šajā direktīvā kārtas numurs ir "00".

6.3. EK tipa apstiprinājuma zīmi piestiprina pakaļējai drošības konstrukcijai tā, lai tas būtu neizdzēšams un skaidri salasāms pat tad, kad pakaļējā drošības konstrukcija ir uzstādīta transportlīdzeklim.

6.4. EK tipa apstiprinājuma zīmes paraugs ir norādīts 5. papildinājumā.

7. TIPA PĀRVEIDOŠANA UN APSTIPRINĀJUMU GROZĪJUMI

7.1. Ja tiek pārveidots tips, kas apstiprināts saskaņā ar šo direktīvu, piemēro Direktīvas 70/156/EEK 5. panta noteikumus.

8. RAŽOJUMU ATBILSTĪBA

8.1. Ražojumu atbilstības nodrošināšanas pasākumus parasti veic saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 10. panta noteikumiem.

[1] Kā noteikts Direktīvas 70/156/EEK II pielikuma A iedaļā.

[2] Kā noteikts Direktīvas 70/156/EEK II pielikuma A iedaļā.

[3] Kā noteikts Direktīvas 70/156/EEK II pielikuma A iedaļā.

[4] Kā noteikts Direktīvas 70/156/EEK II pielikuma A iedaļā.

[5] Kā noteikts 1. papildinājuma 2.6. punktā.

--------------------------------------------------

1. papildinājums

Turpmāk norādītās ziņas, ja tās ir vajadzīgas, iesniedz trīs eksemplāros kopā ar satura rādītāju. Visi zīmējumi jāiesniedz atbilstošā mērogā un pietiekami detalizēti A4 formātā vai šī formāta mapē. Ja ir fotoattēli, tiem jābūt pietiekami detalizētiem.

Ja sistēmām, detaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām ir elektroniskā vadības ierīce, tad jāsniedz informācija par tās darbību.

0. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

0.1. Marka (ražotāja tirdzniecības nosaukums):

0.2. Tips un vispārīgs komercapzīmējums(-i):

0.3. Tipa identifikācijas līdzekļi, ja marķējums atrodas uz transportlīdzekļa (b):

0.3.1. Šā marķējuma atrašanās vieta:

0.4. Transportlīdzekļa kategorija (c):

0.5. Ražotāja nosaukums un adrese:

0.8. Montāžas rūpnīcas(-u) adrese(-s):

1. TRANSPORTLĪDZEKĻA UZBŪVES VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS

1.1. Transportlīdzekļa parauga fotoattēli un/vai rasējumi:

1.5. Sānu daļām izmantotie materiāli (d):

2. MASAS UN IZMĒRI (e) (kg un mm) (ja vajadzīgs, atsauce uz rasējumu)

2.3.3. Platākās pakaļējās ass platums:

2.4. Transportlīdzekļa gabarītu diapazons (kopumā)

2.4.1. Šasijai bez virsbūves

2.4.1.2. Platums (k):

2.4.2. Šasijai ar virsbūvi

2.4.2.2. Platums (k):

2.6. Masa transportlīdzeklim ar virsbūvi un – velkoša transportlīdzekļa gadījumā, kas nav M1 kategorijas transportlīdzeklis – sakabes ierīci darba kārtībā, vai masa šasijai ar kabīni, ja ražotājs neuzstāda virsbūvi un/vai sakabes ierīci (ieskaitot dzesēšanas šķidrumu, eļļas, degvielu, 100 % citu šķidrumu, izņemot izlietoto ūdeni, darbarīkus, rezerves riteni un vadītāju, un – autobusu gadījumā – ieskaitot apkalpes locekļa svaru (75 kg), ja transportlīdzeklī ir apkalpes locekļa sēdvieta) (o) (e):

.

2.8. Ražotāja noteiktā tehniski pieļaujamā maksimālā masa ar kravu (maksimālā un minimālā) (y):

9. VIRSBŪVE

9.1. Virsbūves tips [1]:

9.2. Izmantotie materiāli un izgatavošanas paņēmiens [2]:

9.15. Pakaļējā apakšā pabraukšanas aizsardzība.

9.15.1. To transportlīdzekļa daļu rasējumi, kas attiecas uz pakaļējo apakšā pabraukšanas aizsardzību, t.i., transportlīdzekļa un/vai šasijas rasējumi ar platākās pakaļējās ass stāvokli un stiprinājumiem, pakaļējās apakšā pabraukšanas aizsardzības elementu stiprinājumu un/vai uzstādīšanas rasējums. Ja drošības konstrukcija nav īpaša konstrukcija, rasējumā skaidri norāda, vai ir ievēroti prasītie izmēri:

9.15.2. Īpašas konstrukcijas gadījumā, pakaļējās drošības konstrukcijas pilnīgs apraksts un/vai rasējums (ieskaitot stiprinājumus un uzstādīšanu), vai tipa apstiprinājuma numuru, ja apstiprināta kā atsevišķa tehniska vienība:

.

(Datums, lieta)

[1] Ja piemērojams, kad virsbūves daļa ir pakaļējās drošības konstrukcijas daļa.

[2] Ja piemērojams, kad virsbūves daļa ir pakaļējās drošības konstrukcijas daļa.

--------------------------------------------------

2. papildinājums

Turpmāk norādītās ziņas, ja tās ir vajadzīgas, iesniedz trīs eksemplāros kopā ar satura rādītāju. Visi zīmējumi jāiesniedz atbilstošā mērogā un pietiekami detalizēti A4 formātā vai šī formāta mapē. Ja ir fotoattēli, tiem jābūt pietiekami detalizētiem.

Ja sistēmām, detaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām ir elektroniskā vadības ierīce, tad jāsniedz informācija par tās darbību.

0. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

0.1. Marka (izgatavotāja tirdzniecības nosaukums):

0.2. Tips un vispārīgs komercapzīmējums(-i):

0.5. Ražotāja nosaukums un adrese:

0.7. Ja ir detaļas vai atsevišķas tehniskas vienības, EK apstiprinājuma zīmes piestiprināšanas vieta un veids:

0.8. Montāžas rūpnīcas(-u) adrese(-s):

1. UZBŪVES VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS TRANSPORTLĪDZEKLIM(-ĻIEM), kuriem paredzēts uzstādīt konstrukciju, ciktāl tas attiecas uz pakaļējo apakšā pabraukšanas aizsardzību (pievienot fotogrāfijas un/vai rasējumus):

1.1. Inerces momentu minimālā summa pa šasijas sānu daļu šķērsgriezuma horizontālo asi:

1.2. Attālums starp šasijas sānu daļām konstrukcijas stiprinājumu punktos:

.

2. MASA UN IZMĒRI

2.1. Tehniski pieļaujamā maksimālā pilnā masa:

3. VIRSBŪVE

3.1. Pakaļējās drošības konstrukcijas pilnīgs apraksts un/vai rasējums (ieskaitot stiprinājumus un uzstādīšanu):

.

(Datums, lieta)

--------------------------------------------------

3. papildinājums

EK TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTS

Administratīvās iestādes zīmogs

Paziņojums par:

- tipa apstiprinājumu [1],

- tipa apstiprinājuma attiecinājumu uz citu tipu [2],

- tipa apstiprinājuma noraidīšanu [3],

- tipa apstiprinājuma anulēšanu [4]

transportlīdzekļa/detaļas/atsevišķas tehniskas vienības [5] tipam, ņemot vērā Direktīvu…/…/EEK, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu…/…/EK.

Tipa apstiprinājuma numurs:

Attiecinājuma pamatojums:

I IEDAĻA

0.1. Marka (izgatavotāja tirdzniecības nosaukums):

0.2. Tips un vispārīgs komercapzīmējums(-i):

0.3. Tipa identifikācijas līdzekļi, ja marķējums atrodas uz transportlīdzekļa/detaļas/atsevišķas tehniskas vienības [6], [7]:

0.3.1. Šā marķējuma atrašanās vieta:

0.4. Transportlīdzekļa kategorija [8], [9]:

0.5. Ražotāja nosaukums un adrese:

0.7. Ja ir detaļas vai atsevišķas tehniskas vienības, EK apstiprinājuma zīmes piestiprināšanas vieta un veids:

0.8. Montāžas rūpnīcas(-u) adrese(-s):

II IEDAĻA

1. Papildu informācija (ja vajadzīgs): skatīt papildpielikumu

2. Par testu veikšanu atbildīgais tehniskais dienests:

3. Diena, kad sniegts testa ziņojums:

4. Testu ziņojuma numurs:

5. Piezīmes (ja tādas ir): skatīt papildpielikumu

6. Vieta:

7. Datums:

8. Paraksts:

9. Pievieno apstiprinātājai iestādei iesniegtās informācijas rādītāju, ko var saņemt pēc pieprasījuma.

1. Papildu informācija.

1.1. Transportlīdzekļa kategorija:

1.2. Transportlīdzeklim nav uzstādīta pakaļējā drošības konstrukcija [10]

1.3. Transportlīdzeklim ir uzstādīta pakaļējā drošības konstrukcija [11]

1.3.1. Konstrukcija ir apstiprināta kā atsevišķa tehniska vienība [12]

- attālums no zemes un transportlīdzekļa aizmugures:

- apstiprinājuma zīme:

1.3.2. Konstrukcija nav apstiprināta kā atsevišķa tehniska vienība [13]

- platums, šķērsgriezuma augstums, attālums no zemes un transportlīdzekļa aizmugures:

- piestiprināšanas veids:

5. Piezīmes:

[1] Svītrot, ja nav piemērojams.

[2] Svītrot, ja nav piemērojams.

[3] Svītrot, ja nav piemērojams.

[4] Svītrot, ja nav piemērojams.

[5] Svītrot, ja nav piemērojams.

[6] Svītrot, ja nav piemērojams.

[7] Ja tipa identifikācijas līdzekļi satur rakstu zīmes, kas nav transportlīdzekļa, detaļu vai atsevišķu tehnisku vienību veidu aprakstos, kuri iekļauti šajā tipa apstiprinājuma sertifikātā, tad šādas rakstu zīmes dokumentā attēlo ar simbolu "?" (piem., ABC??123??).

[8] Svītrot, ja nav piemērojams.

[9] Kā noteikts Direktīvas 70/156/EEK II pielikuma A iedaļā.

[10] Svītrot, ja nav piemērojams.

[11] Svītrot, ja nav piemērojams.

[12] Svītrot, ja nav piemērojams.

[13] Svītrot, ja nav piemērojams.

--------------------------------------------------

4. papildinājums

EK TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTS

Administratīvās iestādes zīmogs

Paziņojums par:

- tipa apstiprinājumu [1],

- tipa apstiprinājuma attiecinājumu uz citu tipu [2],

- tipa apstiprinājuma noraidīšanu [3],

- tipa apstiprinājuma anulēšanu [4]

transportlīdzekļa/detaļas/atsevišķas tehniskas vienības [5] tipam, ņemot vērā Direktīvu…/…/EEK, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu…/…/EK.

Tipa apstiprinājuma numurs:

Attiecinājuma pamatojums:

I IEDAĻA

0.1. Marka (ražotāja tirdzniecības nosaukums):

0.2. Tips un vispārīgs komercapzīmējums(-i):

0.3. Tipa identifikācijas līdzekļi, ja marķējums atrodas uz transportlīdzekļa/detaļas/atsevišķas tehniskas vienības [6], [7]:

0.3.1. Šā marķējuma atrašanās vieta:

0.4. Transportlīdzekļa kategorija [8], [9]:

0.5. Ražotāja nosaukums un adrese:

0.7. Ja ir detaļas vai atsevišķas tehniskas vienības, EK apstiprinājuma zīmes piestiprināšanas vieta un veids:

0.8. Montāžas rūpnīcas(-u) adrese(-s):

II IEDAĻA

1. Papildu informācija (ja vajadzīgs): skatīt papildpielikumu

2. Par testu veikšanu atbildīgais tehniskais dienests:

3. Diena, kad sniegts testa ziņojums:

4. Testa ziņojuma numurs:

5. Piezīmes (ja tādas ir): skatīt papildpielikumu

6. Vieta:

7. Datums:

8. Paraksts:

9. Pievieno apstiprinātājai iestādei iesniegtās informācijas paketes rādītāju, ko var saņemt pēc pieprasījuma.

1. Papildu informācija

1.1. Uzbūve

1.1.1. Materiāls:

1.1.2. Piestiprināšanas veids:

1.1.3. Konstrukcijas izmēri:

1.2. Maksimālā tehniski pieļaujamā masa transportlīdzeklim, uz kura konstrukciju paredzēts uzstādīt:

.

1.3. Konstrukcijas lietošanas ierobežojumi (ja tādi ir):

5. Piezīmes:

[1] Svītrot, ja nav piemērojams.

[2] Svītrot, ja nav piemērojams.

[3] Svītrot, ja nav piemērojams.

[4] Svītrot, ja nav piemērojams.

[5] Svītrot, ja nav piemērojams.

[6] Svītrot, ja nav piemērojams.

[7] Ja tipa identifikācijas līdzekļi satur rakstu zīmes, kas nav transportlīdzekļa, detaļu vai atsevišķu tehnisku vienību veidu aprakstos, kuri iekļauti šajā tipa apstiprinājuma sertifikātā, tad šādas rakstu zīmes dokumentā attēlo ar simbolu "?" (piem., ABC??123??).

[8] Svītrot, ja nav piemērojams.

[9] Kā noteikts Direktīvas 70/156/EEK II pielikuma A iedaļā.

--------------------------------------------------

5. papildinājums

+++++ TIFF +++++

Pakaļējā drošības konstrukcija ar iepriekš norādīto EK tipa apstiprinājuma zīmi ir konstrukcija, kam tipa apstiprinājums saskaņā ar šo direktīvu (00) piešķirts Spānijā (e 9) ar pamata apstiprinājuma numuru 0148.

Izmantotie skaitļi ir tikai paraugs.

--------------------------------------------------

Augša