EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31996L0063

Komisijas Direktīva 96/63/EK (1996. gada 30. septembris), ar ko groza Padomes Direktīvu 76/432/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru bremžu iekārtāmDokuments attiecas uz EEZ.

OV L 253, 5.10.1996., 13./14. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 017 Lpp. 399 - 400
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 017 Lpp. 399 - 400
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 017 Lpp. 399 - 400
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 017 Lpp. 399 - 400
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 017 Lpp. 399 - 400
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 017 Lpp. 399 - 400
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 017 Lpp. 399 - 400
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 017 Lpp. 399 - 400
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 017 Lpp. 399 - 400
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 019 Lpp. 245 - 246
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 019 Lpp. 245 - 246
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 016 Lpp. 66 - 67

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/12/2015; Atcelts ar 32013R0167

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/63/oj

31996L0063Oficiālais Vēstnesis L 253 , 05/10/1996 Lpp. 0013 - 0014


Komisijas Direktīva 96/63/EK

(1996. gada 30. septembris),

ar ko groza Padomes Direktīvu 76/432/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru bremžu iekārtām

(dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 100.a pantu,

ņemot vērā Padomes 1974. gada 4. marta Direktīvu 74/150/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru tipa apstiprinājumu [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 88/297/EEK [2], un jo īpaši tās 12. un 13. pantu,

tā kā bremžu testu var uzlabot, aizstājot vidējo palēninājumu ar formulu, kas izsaka bremzēšanas ceļu kā ātruma funkciju; tā kā šim grozījumam sekos citas izmaiņas, kuru mērķis ir uzlabot traktoru un ar to lietošanu saistīto detaļu drošību;

tā kā šīs direktīvas noteikumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Komiteja pielāgošanai tehnikas attīstībai, kas izveidota ar Direktīvu 74/150/EEK,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Ar šo Padomes Direktīvas 76/432/EEK [3] I un II pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1. No 1997. gada 1. oktobra dalībvalstis nedrīkst:

- atteikties piešķirt EK tipa apstiprinājumu, izdot Direktīvas 74/150/EEK 10. panta 1. punkta pēdējā ievilkumā minēto dokumentu vai piešķirt valsts tipa apstiprinājumu kādam traktoru tipam, vai

- aizliegt traktoru reģistrāciju, pārdošanu vai nodošanu ekspluatācijā,

atsaucoties uz bremžu iekārtām, ja traktori atbilst ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 76/432/EEK prasībām.

2. No 1998. gada 1. marta dalībvalstis:

- vairs nepiešķir EK tipa apstiprinājumu un neizdod Direktīvas 74/150/EEK 10. panta 1. punkta pēdējā ievilkumā minēto dokumentu un

- var atteikties piešķirt valsts tipa apstiprinājumu,

traktoru tipam, atsaucoties uz bremžu iekārtām, ja nav izpildītas Direktīvas 76/432/EEK prasības, ņemot vērā ar šo direktīvu izdarītos grozījumus.

3. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šo direktīvu līdz 1997. gada 1. oktobrim.

2. Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka metodes, kā izdarāmas šādas atsauces.

3. Dalībvalstis dara zināmus Komisijai tos savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, kuru reglamentē šī direktīva.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1996. gada 30. septembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Martin bangemann

[1] OV L 84, 28.3.1974., 10. lpp.

[2] OV L 126, 20.5.1988., 52. lpp.

[3] OV L 122, 8.5.1976., 1. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

Direktīvu 76/432/EEK groza šādi:

"1. Tās I pielikuma 4.2.6. punkta pirmās daļas beigās pievieno šādu teikumu: "Ja parasti bremzē vairāk nekā vienu asi, tad vienu asi var atvienot, ja, iedarbinot darba bremzi, savienojums ar minēto asi automātiski atjaunojas un ja ierīce, kas nodrošina savienojuma atjaunošanu, ir bojāta, savienojums atjaunojas automātiski."

2. Ar šādu teikumu aizstāj II pielikuma 1.1.1. punkta pirmo teikumu:

"Darba bremzes efektivitāti nosaka bremzēšanas ceļš, ko aprēķina pēc 2.1.1.1. punktā noteiktās formulas"

;1.2.2.2. punktu svītro;2.1.1.1. punktu groza šādi:

"2.1.1.1. Saskaņā ar O tipa testa nosacījumiem panāk šādi aprēķinātu bremzēšanas ceļu:

S

≤ 0,15 V +

V

,

kur

V ir maksimālais paredzētais ātrums km/h un

Smax ir maksimālais bremzēšanas ceļš metros"

."

--------------------------------------------------

Augša