EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31996L0032

Padomes Direktīva 96/32/EK (1996. gada 21. maijs), ar ko groza II pielikumu Direktīvai 76/895/EEK par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu augļos un dārzeņos un uz tiem un II pielikumu Direktīvai 90/642/EEK par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu dažos augu izcelsmes produktos, to skaitā augļos un dārzeņos un uz tiem, un kura paredz maksimāli pieļaujamo daudzumu saraksta izstrādi

OV L 144, 18.6.1996., 12./34. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 019 Lpp. 147 - 169
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 019 Lpp. 147 - 169
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 019 Lpp. 147 - 169
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 019 Lpp. 147 - 169
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 019 Lpp. 147 - 169
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 019 Lpp. 147 - 169
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 019 Lpp. 147 - 169
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 019 Lpp. 147 - 169
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 019 Lpp. 147 - 169
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 019 Lpp. 15 - 37
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 019 Lpp. 15 - 37

No longer in force [lv], Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/08/2008; Iesaist. atcelta ar 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/32/oj

31996L0032Official Journal L 144 , 18/06/1996 P. 0012 - 0034


PADOMES DIREKTĪVA 96/32/EK

(1996. gada 21. maijs),

ar ko groza II pielikumu Direktīvai 76/895/EEK par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu augļos un dārzeņos un uz tiem un II pielikumu Direktīvai 90/642/EEK par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu dažos augu izcelsmes produktos, to skaitā augļos un dārzeņos un uz tiem, un kura paredz maksimāli pieļaujamo daudzumu saraksta izstrādi

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1976. gada 23. novembra Direktīvu 76/895/EEK par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu augļos un dārzeņos un uz tiem1, un jo īpaši tās 5. pantu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 27. novembra Direktīvu 90/642/EEK par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu dažos augu izcelsmes produktos, to skaitā augļos un dārzeņos un uz tiem2, un jo īpaši tās 1. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā, lai noteiktu obligātos pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamos daudzumus Kopienā, Direktīvas 76/895/EEK noteikumus pārceļ uz Direktīvu 90/642/EEK attiecībā uz pesticīdiem hlormekvatu, diazinonu, dikofolu, endosulfānu, fentinu un propoksuru; tā kā dažus no minētajiem noteikumiem groza, ņemot vērā tehnisko un zinātnisko attīstību;

tā kā Komisija saņem mandātu attiecībā uz Direktīvas 90/642/EEK pesticīdu atlieku un to maksimāli pieļaujamo daudzumu tāda saraksta sagatavošanu, ko apstiprina Padome;

tā kā Direktīva 90/642/EEK paredz dažu pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu sarakstu sagatavošanu, tostarp maksimāli pieļaujamo daudzumu glifosāta herbicīdam sojas pupās un uz tām3 un fenarimola fungicīdam banānos un uz tiem4; tā kā ir lietderīgi grozīt sojas pupu un banānu pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamos daudzumus, lai ietekmētu atļauto pielietošanu dažās trešās valstīs; tā kā jaunie paredzētie daudzumi pieņemami no devas viedokļa; tā kā minētie daudzumi atvieglo starptautisko tirdzniecību;

tā kā Direktīvā 90/642/EEK paredz pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu attiecībā uz iprodionu rabarberos un uz tiem un benomilu rabarberos un tumšzaļajos kabačos un uz tiem; tā kā par minētajām pesticīdu atlieku/produktu kombinācijām pieejami jauni dati; tā kā, ņemot vērā šos datus, tagad ir lietderīgi grozīt rabarberu un tumšzaļo kabaču pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamos daudzumus; tā kā jaunie paredzētie daudzumi pieņemami no devas viedokļa;

tā kā lauksaimnieciskās darbības dēļ augu izcelsmes produktos, to skaitā augļos un dārzeņos, rodas pesticīdu atliekas; tā kā ņem vērā atbilstošos datus gan attiecībā uz pesticīdu atļauto pielietošanu, gan kontrolētajiem izmēģinājumiem;

tā kā, lai labāk novērtētu pesticīdu atlieku devu, ir saprātīgi, ja iespējams vienlaikus noteikt atsevišķu pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamos daudzumus visās uztura lielākajās sastāvdaļās; tā kā minētie daudzumi ietekmē pesticīdu minimālo daudzumu pielietošanu, lai nodrošinātu pietiekamu kontroli, ko īsteno tādejādi, ka atlieku daudzums ir faktiski vismazākais un pieņemams no toksiskā viedokļa;

tā kā tagad ir lietderīgi noteikt dažu pesticīdu, proti, disulfotona, fenbutatinoksīda, mekarbama, forāta, propizamīda, triazofosa un triforīna atlieku maksimāli pieļaujamos daudzumus augu izcelsmes produktos; tā kā nepietiekamu datu dēļ tomēr nav iespējams noteikt maksimāli pieļaujamos daudzumus visām pesticīdu atlieku un produktu kombinācijām;

tā kā saskaņā ar pašreizējiem standartiem tomēr nav pietiekamu datu, lai noteiktu pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamos daudzumus dažām pesticīdu atlieku/produktu kombinācijām; tā kā šādos gadījumos vajadzīgo datu ieguvei šķiet ir saprātīgi dot laika posmu, kas nepārsniedz četrus gadus; tā kā tāpēc, vēlākais, līdz 2000. gada 30. aprīlim nosaka maksimāli pieļaujamos daudzumus, ievērojot šādus datus; tā kā, ja netiks sniegti pietiekami dati, daudzumus nosaka attiecīgajās paredzētajās robežās; tā kā gada laikā pēc šīs direktīvas pieņemšanas ievieš pietiekamus pasākumus, lai iegūtu vajadzīgos datus;

tā kā šajā direktīvā noteiktos atlieku maksimāli pieļaujamos daudzumus pārskata aktīvo vielu atkārtotas vērtēšanas procesā, ko paredz darba programma, kuru nosaka 8. panta 2. punkts Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvā 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū5,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Ar šo Direktīvas 76/895/EEK II pielikumu groza šādi:

1. Svītro ierakstus, kas attiecas uz šādu pesticīdu atliekām:

hlormekvats,

diazinons,

dikofols,

endosulfāns,

fentīns,

propoksurs.

2. Iekļauj šādus ierakstus:

Pesticīds Produkts Pesticīda atlieku maksimālais saturs

Hlormekvats pupas (svaigas), 0,05

zirņi (svaigi) 0,05

Endosulfāns jāņogas (sarkanās, baltās un upenes), 1

ērkšķogas, 1

kazenes (Rubus fruticosus), 1

zemenes 1

Propoksurs tomāti, 3

gurķi 3

3. Ne vēlāk kā 2000. gada 30. aprīlī svītro ierakstus, ko paredz 2. punkts.

2. pants

1. Ar šo Direktīvas 90/642/EEK II pielikumu groza šādi:

GLIFOSĀTS

Slejā zem virsraksta "Glifosāts" iepretim šāda produkta ierakstam pievieno skaitli "20,0":

- grupā "4. Eļļas augu sēklas"; "sojas pupas".

FENARIMOLS

Slejā zem virsraksta "Fenarimols" iepretim šāda produkta ierakstam pievieno skaitli "0,3":

- grupā "1. vi) Dažādi"; "banāni".

IPRODIONS

Slejā zem virsraksta "Iprodions" iepretim šāda produkta ierakstam pievieno skaitli "0,2":

- grupā "2. vii) Kātu dārzeņi"; "rabarberi".

BENOMILS

Slejā zem virsraksta "Benomils" iepretim šāda produkta ierakstam pievieno skaitli "2,0":

- grupā "2. vii) Kātu dārzeņi"; "rabarberi".

Slejā zem virsraksta "Benomils" iepretim šāda produkta ierakstam pievieno skaitli "0,3":

- grupā "2. iii) Augļus nesoši dārzeņi"; "tumšzaļie kabači".

2. Ja līdz 2000. gada 30. aprīlim nepieņem maksimāli pieļaujamos daudzumus 1. panta 2. punktā uzskaitītajām pesticīdu/produktu kombinācijām, ievieš maksimāli pieļaujamo daudzumu 0,05 (*) attiecībā uz katru no šādām pesticīdu/produktu kombinācijām.

3. pants

Direktīvas 90/642/EEK II pielikumā pievieno šādas pesticīdu atliekas:

Produktu grupas un atsevišķu produktu paraugi, uz ko attiecas maksimāli pieļaujamie daudzumi Pesticīdu atliekas un atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi (mg/kg)

Triforīns Endosulfāns (alfa - un beta - endosulfāna un endosulfāna sulfāta summa, ko nosaka atbilstoši endosulfānam) Fentins (fentins, ko nosaka atbilstoši trifeniltinkatjonam)

1. Svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti augļi, ko konservē saldējot, bez cukura piedevām; rieksti

i) CITRUSAUGĻI 0,05 * 1 a 0,05 *

greipfrūti

citroni

laimi

mandarīni (to skaitā klementīni un citi hibrīdi)

apelsīni

pampelmūzes

citi

ii) KOKU RIEKSTI (lobīti vai nelobīti) 0,1 * 0,05 *

mandeles a

Brazīlijas rieksti

Indijas rieksti

ēdamie kastaņi

kokosrieksti

lazdu rieksti

Makadāmijas rieksti

pekanrieksti

priežu rieksti

pistācijas

valrieksti

citi 0,05 *

iii) SĒKLEŅI 2 1 a 0,05 *

āboli

bumbieri

cidonijas

citi

iv) KAULEŅI 1 a 0,05 *

aprikozes a

ķirši 2

persiki (to skaitā nektarīni un tiem līdzīgi hibrīdi) a

plūmes 1

citi 0,05 *

v) OGAS UN SĪKAUGĻI 0,05 *

a) galda un vīna vīnogas a 1 a

b) zemenes (izņemot meža zemenes) a x

c) avenes un kazenes (izņemot savvaļas) 0,05 *

kazenes (Rubus fruticosus) x

kazenes (Rubus arcticus)

kazeņavenes

avenes 1 a

citi 0,05 *

d) citi sīkaugļi un ogas (izņemot savvaļas)

mellenes (Vaccinium myrtillus sugas auglis)

dzērvenes

jāņogas (sarkanās, baltās un upenes) 2 x

ērkšķogas 2 x

citi 0,05 * 0,05 *

e) savvaļas ogas un augļi 0,05 * 0,05 *

vi) DAŽĀDI 0,05 * 0,05 *

avokado

banāni

dateles

vīģes

kivi 1 a

kumkvati

ličī

mango

olīvas 1 a

pasifloru augļi

ananāsi

granātāboli

citi 0,05 *

2. Svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai sausi dārzeņi

i) SAKŅU UN BUMBUĻU DĀRZEŅI 0,05 *

sarkanās bietes 0,2 a

burkāni 0,2 a

sakņu selerijas 0,2 a

mārrutki

topinambūri

pastinaki

sakņu pētersīļi

redīsi 0,2 a

puravlapu plostbārži

batātes

kāļi a 0,2 a

rāceņi 0,2 a

jamsi

citi 0,05 * 0,05 *

ii) SĪPOLU DĀRZEŅI a 0,05 *

ķiploki

sīpoli 1 a

šalotes sīpoli

loki

citi 0,05 *

iii) AUGĻUS NESOŠI DĀRZEŅI 0,05 *

a) nakteņaugi a 1 a

tomāti

pipari

baklažāni

citi

b) ķirbjaugi ar ēdamu mizu 0,5 1 a

gurķi

pipargurķīši

tumšzaļie kabači

citi

c) ķirbjaugi ar neēdamu mizu a 1 a

melones

ķirbji

arbūzi

citi

d) cukurkukurūza 0,05 * 0,05 *

iv) KĀPOSTU DĀRZEŅI a 0,05 *

a) ziedoši kāpostu dārzeņi 1 a

sparģeļkāposti (to skaitā brokoļi)

ziedkāposti

citi

b) kāpostu dzimtas galviņdārzeņi 1 a

Briseles kāposti

galviņkāposti

citi

c) krustziežu dzimtas lapu dārzeņi 1 a

Ķīnas kāposti

lapu kāposti

citi

d) kolrābji; 0,05 *

v) LAPU DĀRZEŅI UN SVAIGI GARŠAUGI 0,05 *

a) lapu salāti un tiem līdzīgi 1 a

kressalāti a

salātu baldriņi

dārza salāti

platlapu cigoriņi

citi 0,050

b) spināti un tiem līdzīgi 1 a

spināti a

lapu bietes (mangoldi)

citi 0,050

c) ūdenskreses 0,050 0,050

d) lapu cigoriņi 0,05 * 0,05 *

e) garšaugi 0,05 *

kārveles

maurloki

pētersīļi a

lapu selerijas

citi 0,05 *

vi) PĀKŠAUGU DĀRZEŅI (svaigi) a 1 a 0,05 *

pupiņas (ar pākstīm)

pupiņas (bez pākstīm)

zirņi (ar pākstīm)

zirņi (bez pākstīm)

citi

vii) KĀTU DĀRZEŅI (svaigi) 0,05 *

sparģeļi a

lapu artišoki 1 a

kātu (smaržīgās) selerijas a 1 a

fenheļi

artišoki a 1 a

puravi a 1 a

rabarberi

citi 0,05 * 0,05 *

viii) SĒNES 0,05 * 0,05 *

a) kultivētās sēnes 1 a

b) savvaļas sēnes 0,05 *

3. Pākšaugi 0,05 * 0,05 * 0,05 *

pupas

lēcas

zirņi

citi

4. Eļļas augu sēklas 0,05 * 0,05 *

linsēklas a

zemesrieksti

magoņu sēklas

sezama sēklas

saulgriežu sēklas a

rapšu sēklas a

sojas pupas a

sinepju sēklas a

kokvilnas sēklas 0,3

citas 0,1 *

5. Kartupeļi 0,05 * a 0,1

agrie un galda kartupeļi

6. Tēja (melnā tēja, kas pārstrādāta no Camellia sinensis' lapām) 0,1 * 30 (noteikts Direktīvā 93/58/EEK) 0,1 *

7. Apiņi (žāvēti), to skaitā apiņu rogas un nekoncentrēts pulveris 30 c 0,5

Produktu grupas un atsevišķu produktu paraugi, kam piemēro maksimālos atlieku daudzumus Pesticīdu atliekas un atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi (mg/kg)

Forāts (forāta, tā skābekļa analoga un to sulfoksīdu un sulfonu summa, ko nosaka atbilstoši forātam) Dikofols (p, p`- un o, p`- izomēru summa) Hlormekvats

1. Svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti augļi, ko konservē saldējot, bez cukura piedevām; rieksti

i) CITRUSAUGĻI 0,05 * 2 b 0,05 *

greipfrūti

citroni

laimi

mandarīni (to skaitā klementīni un citi hibrīdi)

apelsīni

pampelmūzes

citi

ii) KOKU RIEKSTI (lobīti vai nelobīti) 0,05 * 0,05 * 0,1 *

mandeles

Brazīlijas rieksti

Indijas rieksti

ēdamie kastaņi

kokosrieksti

lazdu rieksti

Makadāmijas rieksti

pekanrieksti

priežu rieksti

pistācijas

valrieksti

citi

iii) SĒKLEŅI 0,05 * 1 b

āboli a

bumbieri 3 a

cidonijas

citi 0,05 *

iv) KAULEŅI 0,05 * b 0,05 *

aprikozes

ķirši

persiki (to skaitā nektarīni un tiem līdzīgi hibrīdi)

plūmes

citi

v) OGAS UN SĪKAUGĻI

a) galda un vīna vīnogas 0,05 0 1 b 1 a

b) zemenes (izņemot meža zemenes) a 2 b a

c) avenes un kazenes (izņemot savvaļas) 0,05 * 0,02 * 0,05 *

kazenes (Rubus fruticosus)

kazenes (Rubus arcticus)

kazeņavenes

avenes

citi

d) citi sīkaugļi un ogas (izņemot savvaļas) 0,05 * 0,05 *

mellenes (Vaccinium myrtillus sugas auglis)

dzērvenes

jāņogas (sarkanās, baltās un upenes) b

ērkšķogas

citas 0,02 *

e) savvaļas ogas un augļi 0.05 * 0,02 * 0,05 *

vi) DAŽĀDI 0,05 *

avokado

banāni 2 b

dateles

vīģes b

kivi

kumkvati

ličī

mango

olīvas 0,1 *

pasifloru augļi

ananāsi

granātāboli

citi 0,02 * 0,05 *

2. Svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai sausi dārzeņi

i) SAKŅU UN BUMBUĻU DĀRZEŅI 0,02 * 0,05 *

sarkanās bietes a

burkāni a

sakņu selerijas

mārrutki

topinambūri

pastinaki a

sakņu pētersīļi

redīsi

puravlapu plostbārži

batātes

kāļi

rāceņi

jamsi

citi 0,05 *

ii) SĪPOLU DĀRZEŅI 0,05 * 0,05 *

ķiploki b

sīpoli

šalotes sīpoli

loki

citi 0,02 *

iii) AUGĻUS NESOŠI DĀRZEŅI

a) nakteņaugi a

tomāti 0,5 b a

pipari 0,5 b

baklažāni

citi 0,02 * 0,05 *

b) ķirbjaugi ar ēdamu mizu 0,5 b 0,05 *

gurķi 0,05 *

pipargurķīši

tumšzaļie kabači

citi a

c) ķirbjaugi ar neēdamu mizu 0,05 * 0,5 b 0,05 *

melones

ķirbji

arbūzi

citi

d) cukurkukurūza a 0,02 * 0,05 *

iv) KĀPOSTU DĀRZEŅI 0,02 * 0,05 *

a) ziedoši kāpostu dārzeņi a

sparģeļkāposti (tostarp brokoļi)

ziedkāposti

citi

b) kāpostu dzimtas galviņdārzeņi a

Briseles kāposti

galviņkāposti

citi

c) krustziežu dzimtas lapu dārzeņi a

Ķīnas kāposti

lapu kāposti

citi

d) kolrābji 0,05 *

v) LAPU DĀRZEŅI UN SVAIGI GARŠAUGI 0,02 * 0,05 *

a) lapu salāti un tiem līdzīgi a

kressalāti

salātu baldriņi

dārza salāti

platlapu cigoriņi

citi

b) spināti un tiem līdzīgi 0,05 *

spināti

lapu bietes (mangoldi)

citi

c) ūdenskreses 0,05 *

d) lapu cigoriņi 0,05 *

e) garšaugi a

kārveles

maurloki

pētersīļi

lapu selerijas

citi

vi) PĀKŠAUGU DĀRZEŅI (svaigi) a

pupiņas (ar pākstīm) 0,5 b x

pupiņas (bez pākstīm) 0,5 b x

zirņi (ar pākstīm) 0,5 b x

zirņi (bez pākstīm) 0,5 b x

citi 0,02 * 0,05 *

vii) KĀTU DĀRZEŅI (svaigi) 0,05 *

sparģeļi

lapu artišoki

kātu (smaržīgās) selerijas a

fenheļi

artišoki b

puravi

rabarberi

citi 0,05 * 0,02 *

viii) SĒNES 0,05 *

a) kultivētās sēnes b a

b) savvaļas sēnes 0,02 * 0,05 *

3. Pākšaugi 0,05 *

pupas a b

lēcas

zirņi

citi 0,05 * 0,02 *

4. Eļļas augu sēklas

linsēklas a c

zemesrieksti 0,1

magoņu sēklas

sezama sēklas

saulgriežu sēklas

rapšu sēklas a c

sojas pupas

sinepju sēklas

kokvilnas sēklas 0,1 c

citas 0,05 * 0,05 * 0,1 *

5. Kartupeļi a 0,02 * a

agrie un galda kartupeļi

6. Tēja (melnā tēja, kas pārstrādāta no Camellia sinensis' lapām) 0,1 * d (noteikts Direktīvā 93/58/EEK) 0,1 *

7. Apiņi (žāvēti), to skaitā apiņu rogas un nekoncentrēts pulveris 0,1 * 50 0,1 *

Produktu grupas un atsevišķu produktu paraugi, uz ko attiecas maksimāli pieļaujamie daudzumi Pesticīdu atliekas un atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi (mg/kg)

Propizamīds Propoksurs Disulfotons (disulfotona, disulfotona sulfoksīda un disulfotona sulfona summa, ko nosaka atbilstoši disulfotonam)

1. Svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti augļi, ko konservē saldējot, bez cukura piedevām; rieksti

i) CITRUSAUGĻI 0,02 * 3 a 0,02 *

greipfrūti

citroni

laimi

mandarīni (to skaitā klementīni un citi hibrīdi)

apelsīni

pampelmūzes

citi

ii) KOKU RIEKSTI (lobīti vai nelobīti) 0,02 * 0,05 * 0,02 *

mandeles

Brazīlijas rieksti

Indijas rieksti

ēdamie kastaņi

kokosrieksti

lazdu rieksti

Makadāmijas rieksti

pekanrieksti

priežu rieksti

pistācijas

valrieksti

citi

iii) SĒKLEŅI 0,02 * 3 a 0,02 *

āboli

bumbieri

cidonijas

citi

iv) KAULEŅI 0,02 * 3 a 0,02 *

aprikozes

ķirši

persiki (to skaitā nektarīni un tiem līdzīgi hibrīdi)

plūmes

citi

v) OGAS UN SĪKAUGĻI

a) galda un vīna vīnogas 0,02 * 3 a 0,02 *

b) zemenes (izņemot meža zemenes) b 3 a b

c) avenes un kazenes (izņemot savvaļas) 0,02 * 0,02 *

kazenes (Rubus fruticosus) 3 a

kazenes (Rubus arcticus)

kazeņavenes

avenes 3 a

citi 0,05 *

d) citi sīkaugļi un ogas (izņemot savvaļas) 0,02 *

mellenes (Vaccinium myrtillus sugas auglis)

dzērvenes

jāņogas (sarkanās, baltās un upenes) b 0,2

ērkšķogas b 0,2

citas 0,02 * 0,05 *

e) savvaļas ogas un augļi 0,02 * 0,05 * 0,02 *

vi) DAŽĀDI 0,02 *

avokado

banāni

dateles

vīģes

kivi

kumkvati

ličī

mango

olīvas 3 a

pasifloru augļi

ananāsi b

granātāboli

citi 0,05 * 0,02 *

2. Svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai sausi dārzeņi

i) SAKŅU UN BUMBUĻU DĀRZEŅI 0,02 *

sarkanās bietes 3 a

burkāni 3 b

sakņu selerijas 3 a

mārrutki

topinambūri

pastinaki b

sakņu pētersīļi

redīsi

puravlapu plostbārži

batātes

kāļi

rāceņi

jamsi

citi 0,05 * 0,02 *

ii) SĪPOLU DĀRZEŅI 0,02 * 0,05 * 0,02 *

ķiploki

sīpoli

šalotes sīpoli

loki

citi

iii) AUGĻUS NESOŠI DĀRZEŅI 0,02 *

a) nakteņaugi 0,02*

tomāti x

pipari 3 a

baklažāni 3 a

citi 3 a

b) ķirbjaugi ar ēdamu mizu 0,02 *

gurķi x

pipargurķīši 3 a

tumšzaļie kabači a

citi

c) ķirbjaugi ar neēdamu mizu 3 a

melones

ķirbji b

arbūzi

citi 0,02 *

d) cukurkukurūza 0,05 * 0,02 *

iv) KĀPOSTU DĀRZEŅI 3 a

a) ziedoši kāpostu dārzeņi 0,02 *

sparģeļkāposti (tostarp brokoļi) b

ziedkāposti b

citi 0,02 *

b) kāpostu dzimtas galviņdārzeņi

Briseles kāposti b

galviņkāposti b b

citi 0,02 * 0,02 *

c) krustziežu dzimtas lapu dārzeņi 0,02 * 0,02 *

Ķīnas kāposti

lapu kāposti

citi

d) kolrābji 0,02 * b

v) LAPU DĀRZEŅI UN SVAIGI GARŠAUGI

a) lapu salāti un tiem līdzīgi b 0,02 *

kressalāti 0,05 *

salātu baldriņi

dārza salāti

platlapu cigoriņi

citi 3 a

b) spināti un tiem līdzīgi 0,02 * 3 a 0,02 *

spināti

lapu bietes (mangoldi)

citi

c) ūdenskreses 0,02 * 0,05 * 0,02 *

d) lapu cigoriņi 0,02 * 0,05 * 0,02 *

e) garšaugi b 3 a b

kārveles

maurloki

pētersīļi

lapu selerijas

citi

vi) PĀKŠAUGU DĀRZEŅI (svaigi)

pupiņas (ar pākstīm) b 3 a

pupiņas (bez pākstīm) b

zirņi (ar pākstīm) 3 a

zirņi (bez pākstīm) 0,02 *

citi 0,02 * 0,05 * b

vii) KĀTU DĀRZEŅI (svaigi)

sparģeļi

lapu artišoki 3 a

kātu (smaržīgās) selerijas 3 a b

fenheļi 3 a

artišoki b 3 a

puravi 1

rabarberi

citi 0.02 * 0,05 * 0,02 *

viii) SĒNES 0,02 * 0,05 * 0,02 *

a) kultivētās sēnes

b) savvaļas sēnes

3. Pākšaugi 0,02 * 0,05 *

pupas b

lēcas

zirņi

citi 0,02 *

4. Eļļas augu sēklas 0,05 *

linsēklas 0,05 *

zemesrieksti b

magoņu sēklas

sezama sēklas

saulgriežu sēklas

rapšu sēklas b

sojas pupas

sinepju sēklas

kokvilnas sēklas b 0,05 *

citas 0,02 * 0,02 *

5. Kartupeļi 0,02 * 0,05 * b

agrie un galda kartupeļi

6. Tēja (melnā tēja, kas pārstrādāta no Camellia sinensis' lapām) 0,05 * 0,1 * 0,05 *

7. Apiņi (žāvēti), to skaitā apiņu rogas un nekoncentrēts pulveris a 0,1 * b

Produktu grupas un atsevišķu produktu paraugi, uz ko attiecas maksimāli pieļaujamie daudzumi Pesticīdu atliekas un atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi (mg/kg)

Fenbutatīna oksīds Triazofoss Diazinons

1. Svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti augļi, ko konservē saldējot, bez cukura piedevām; rieksti

i) CITRUSAUGĻI a b 0,5 b

greipfrūti

citroni

laimi

mandarīni (to skaitā klementīni un citi hibrīdi)

apelsīni

pampelmūzes

citi

ii) KOKU RIEKSTI (lobīti vai nelobīti) 0,05 * 0,05 *

mandeles b

Brazīlijas rieksti

Indijas rieksti

ēdamie kastaņi

kokosrieksti

lazdu rieksti b

Makadāmijas rieksti

pekanrieksti

priežu rieksti

pistācijas b

valrieksti

citi 0,02 *

iii) SĒKLEŅI 2 b 0,5 b

āboli

bumbieri

cidonijas

citi

iv) KAULEŅI a 0,5 b

aprikozes b

ķirši

persiki (to skaitā nektarīni un tiem līdzīgi hibrīdi) b

plūmes

citi 0,020

v) OGAS UN SĪKAUGĻI

a) galda un vīna vīnogas 2 0,02 * 0,5 b

b) zemenes (izņemot meža zemenes) b b 0,5 b

c) avenes un kazenes (izņemot savvaļas) 0,05 * 0,02 * 0,5 b

kazenes (Rubus fruticosus)

kazenes (Rubus arcticus)

kazeņavenes

avenes

citas

d) citi sīkaugļi un ogas (izņemot savvaļas) 0,05 * 0,02 *

mellenes (Vaccinium myrtillus sugas auglis) 0,2

dzērvenes

jāņogas (sarkanās, baltās un upenes) 0,2

ērkšķogas 0,2

citas 0,02 *

e) savvaļas ogas un augļi 0,05 * 0,02 * 0,02 *

vi) DAŽĀDI

avokado

banāni a 0,5 b

dateles

vīģes

kivi 0,5 b

kumkvati

ličī

mango

olīvas b 0,5 b

pasifloru augļi

ananāsi

granātāboli

citi 0,05 * 0,02 * 0,02 *

2. Svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai sausi dārzeņi

i) SAKŅU UN BUMBUĻU DĀRZEŅI 0,05 *

sarkanās bietes b 0,5 b

burkāni 1 0,5 b

sakņu selerijas b 0,5 b

mārrutki 0,5 b

topinambūri

pastinaki 1 0,5 b

sakņu pētersīļi

redīsi 0,5 b

puravlapu plostbārži

batātes

kāļi 0,5 b

rāceņi 0,5 b

jamsi

citi 0,02 * 0,020

ii) SĪPOLU DĀRZEŅI 0,05 * 0,5 b

ķiploki b

sīpoli b

šalotes sīpoli b

loki

citi 0,020

iii) AUGĻUS NESOŠI DĀRZEŅI 0,5 b

a) nakteņaugi a 0,020

tomāti

pipari

baklažāni

citi

b) ķirbjaugi ar ēdamu mizu b

gurķi 0,5 *

pipargurķīši

tumšzaļie kabači

citi a

c) ķirbjaugi ar neēdamu mizu a b

melones

ķirbji

arbūzi

citi

d) cukurkukurūza 0,05 * 0,02 *

iv) KĀPOSTU DĀRZEŅI 0,05 * 0,5 b

a) ziedoši kāpostu dārzeņi b

sparģeļkāposti (to skaitā brokoļi)

ziedkāposti

citi

b) kāpostu dzimtas galviņdārzeņi b

Briseles kāposti

galviņkāposti

citi

c) krustziežu dzimtas lapu dārzeņi b

Ķīnas kāposti

lapu kāposti

citi

d) kolrābji 0,02 *

v) LAPU DĀRZEŅI UN SVAIGI GARŠAUGI 0,05 * 0,02 * 0,5 b

a) lapu salāti un tiem līdzīgi

kressalāti

salātu baldriņi

dārza salāti

platlapu cigoriņi

citi

b) spināti un tiem līdzīgi

spināti

lapu bietes (mangoldi)

citi

c) ūdenskreses

d) lapu cigoriņi

e) garšaugi:

kārveles

maurloki

pētersīļi

lapu selerijas

citi

vi) PĀKŠAUGU DĀRZEŅI (svaigi) 0,5 b

pupiņas (ar pākstīm) a b

pupiņas (bez pākstīm) a b

zirņi (ar pākstīm) b

zirņi (bez pākstīm) b

citi 0,05 * 0,02 *

vii) KĀTU DĀRZEŅI (svaigi) 0,05 *

sparģeļi b 0,5 b

lapu artišoki

kātu (smaržīgās) selerijas b 0,5 b

fenheļi b

artišoki b 0,5 b

puravi b 0,5 b

rabarberi b

citi 0,02 * 0,02 *

viii) SĒNES 0,05 * 0,02 *

a) kultivētās sēnes 0,5 b

b) savvaļas sēnes 0,02 *

3. Pākšaugi 0,05 * 0,02 * b

pupas

lēcas

zirņi

citi

4. Eļļas augu sēklas

linsēklas b

zemesrieksti a

magoņu sēklas

sezama sēklas

saulgriežu sēklas a

rapšu sēklas b

sojas pupas

sinepju sēklas b

kokvilnas sēklas a 0,1 a

citas 0,05 * 0,02 * 0,05 *

5. Kartupeļi 0,05 * b b

agrie un galda kartupeļi

6. Tēja (melnā tēja, kas pārstrādāta no Camellia sinensis' lapām) 0,1 * 0,05 * 0,05 *

7. Apiņi (žāvēti), to skaitā apiņu rogas un nekoncentrēts pulveris c 0,05 * a

Produktu grupas un atsevišķu produktu paraugi, kam piemēro maksimālos atlieku daudzumus Pesticīdu atliekas un atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi (mg/kg)

Mekarbāms

1. Svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti augļi, ko konservē saldējot, bez cukura piedevām; rieksti

i) CITRUSAUGĻI 2 a

greipfrūti

citroni

laimi

mandarīni (to skaitā klementīni un citi hibrīdi)

apelsīni

pampelmūzes

citi

ii) KOKU RIEKSTI (lobīti vai nelobīti) 0,05 *

mandeles

Brazīlijas rieksti

Indijas rieksti

ēdamie kastaņi

kokosrieksti

lazdu rieksti

Makadāmijas rieksti

pekanrieksti

priežu rieksti

pistācijas

valrieksti

citi

iii) SĒKLEŅI 0,05 *

āboli

bumbieri

cidonijas

citi

iv) KAULEŅI 0,05 *

aprikozes

ķirši

persiki (to skaitā nektarīni un tiem līdzīgi hibrīdi)

plūmes

citi

v) OGAS UN SĪKAUGĻI 0,05 *

a) galda un vīna vīnogas

b) zemenes (izņemot meža zemenes)

c) avenes un kazenes (izņemot savvaļas)

kazenes (Rubus fruticosus)

kazenes (Rubus arcticus)

kazeņavenes

avenes

citi

d) citi sīkaugļi un ogas (izņemot savvaļas)

mellenes (Vaccinium myrtillus sugas auglis)

dzērvenes

jāņogas (sarkanās, baltās un upenes)

ērkšķogas

citas

e) savvaļas ogas un augļi

vi) DAŽĀDI 0,05 *

avokado

banāni

dateles

vīģes

kivi

kumkvati

ličī

mango

olīvas

pasifloru augļi

ananāsi

granātāboli

citi

2. Svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai sausi dārzeņi

i) SAKŅU UN BUMBUĻU DĀRZEŅI 0,05 *

sarkanās bietes

burkāni

sakņu selerijas

mārrutki

topinambūri

pastinaki

sakņu pētersīļi

redīsi

puravlapu plostbārži

batātes

kāļi

rāceņi

jamsi

citi

ii) SĪPOLU DĀRZEŅI 0,05 *

ķiploki

sīpoli

šalotes sīpoli

loki

citi

iii) AUGĻUS NESOŠI DĀRZEŅI 0,05 *

a) nakteņaugi

tomāti

pipari

baklažāni

citi

b) ķirbjaugi ar ēdamu mizu

gurķi

pipargurķīši

tumšzaļie kabači

citi

c) ķirbjaugi ar neēdamu mizu

melones

ķirbji

arbūzi

citi

d) cukurkukurūza

iv) KĀPOSTU DĀRZEŅI 0,05 *

a) ziedoši kāpostu dārzeņi

sparģeļkāposti (to skaitā brokoļi)

ziedkāposti

citi

b) kāpostu dzimtas galviņdārzeņi

Briseles kāposti

galviņkāposti

citi

c) krustziežu dzimtas lapu dārzeņi

Ķīnas kāposti

lapu kāposti

citi

d) kolrābji

v) LAPU DĀRZEŅI UN SVAIGI GARŠAUGI 0,05 *

a) lapu salāti un tiem līdzīgi

kressalāti

salātu baldriņi

dārza salāti

platlapu cigoriņi

citi

b) spināti un tiem līdzīgi

spināti

lapu bietes (mangoldi)

citi

c) ūdenskreses

d) lapu cigoriņi

e) garšaugi

kārveles

maurloki

pētersīļi

lapu selerijas

citi

vi) PĀKŠAUGU DĀRZEŅI (svaigi) 0,05 *

pupiņas (ar pākstīm)

pupiņas (bez pākstīm)

zirņi (ar pākstīm)

zirņi (bez pākstīm)

citi

vii) KĀTU DĀRZEŅI (svaigi) 0,05 *

sparģeļi

lapu artišoki

kātu (smaržīgās) selerijas

fenheļi

artišoki

puravi

rabarberi

citi

viii) SĒNES 0,05 *

a) kultivētās sēnes

b) savvaļas sēnes

3. Pākšaugi 0,05 *

pupas

lēcas

zirņi

citi

4. Eļļas augu sēklas 0,05 *

linsēklas

zemesrieksti

magoņu sēklas

sezama sēklas

saulgriežu sēklas

rapšu sēklas

sojas pupas

sinepju sēklas

kokvilnas sēklas

citas

5. Kartupeļi 0,05 *

agrie un galda kartupeļi

6. Tēja (melnā tēja, kas pārstrādāta no Camellia sinensis' lapām) 0,05 *

7. Apiņi (žāvēti), to skaitā apiņu rogas un nekoncentrēts pulveris 0,1 0

* Norāda minimālo analītiski nosakāmo daudzumu. x Sk. 1. pantu un 2. panta 2. punktu. a, b, c, d Ja daudzumus nepieņem līdz 2000. gada 30. aprīlim, tad piemēro turpmāk norādītos maksimāli pieļaujamos daudzumus: a 0,05 * b 0,02 * c 0,1 * d 0,01 *.

4. pants

Dalībvalstīs, vēlākais, līdz 1997. gada 30. aprīlim stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības.

Kad dalībvalstis pieņem šos tiesību aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu, vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāmas šādas atsauces.

5. pants

Šī direktīva stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

6. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1996. gada 21. maijā

Padomes vārdā priekšsēdētājs M. PINTO

1 OV L 340, 9.12.1976., 26. lpp.; Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar 1994. gada Pievienošanās aktu.

2 OV L 350, 14.12.1990., 71. lpp.; Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 95/61/EK (OV L 292, 7.12.1995., 27. lpp.).

3 OV L 211, 23.8.1993., 6. lpp.

4 OV L 189, 23.7.1994., 70. lpp.

5 OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.

Augša